A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből"

Átírás

1 Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak lehetőségük nyílik a közigazgatási jog egyes részterületeit mind az anyagi jog, mind az eljárási jog vonatkozásában az alkotmányossági, Alkotmánybíróság által elvárt szempontok alapján is elemezni. A törvényességi, eredményességi, hatékonysági stb. szempontokon túlmenően a közigazgatási jogon belül sem a jogalkotás, sem a részben azon alapuló jogalkalmazás nem kerülheti el az Alkotmánybíróság által megfogalmazottakhoz való igazodást; ezek túlnyomó részének figyelembe vétele és az ahhoz való illeszkedés (például jogbiztonság, jogforrási hierarchia jelentősége) elkerülhetetlen a közigazgatásban. A doktorandusz hallgatók a kiválasztott témakört hangsúlyozottan más szempontok vizsgálata mellett az alkotmányossági háttér széleskörű feltérképezésével kell vizsgálniuk, melynek keretében lehetőségük nyílik arra, hogy saját álláspontjuk megfogalmazása, a meglevő rendszer és a kialakult elképzelések értékelése szélesebb aspektusokból történhessen meg. A konzultációk száma és témája illeszkedik a Doktori Iskola és az alprogram által szervezett előadásokhoz, illetve a hallgatói igényekhez. Egyéb témák a hallgatói igények felmérését követően kerülnek kialakításra. Irodalomjegyzék: Az Alkotmánybíróság határozatai 1990-től, éves kiadásban Fundamentum c. folyóirat számai Jegyző és közigazgatás c. folyóirat számai Közigazgatási szemle c. folyóirat számai Közjogi szemle c. folyóirat számai Magyar Közigazgatás c. folyóirat számai Új Magyar Közigazgatás c. folyóirat számai ezen túlmenően Ádám Antal, Scholler Heinrich (szerk.): Die Verfassung als Katalysator zwischen Gesellschaft und Staat. Südosteuropa-Gesellschaft, Südosteuropa aktuell, 10. kötet, München, 1990 Ádám Antal: A végrehajtó hatalom és az autonóm közjogi intézmények jogalkotásáról. Magyar Közigazgatás 1993/5. Ádám Antal: Az önkormányzati alapjogok és az egyéb jogok alkotmányi szabályozása, különös tekintettel a megyei önkormányzatokra. In Agg Zoltán, Pálné Kovács Ilona (szerk.): Rendszerváltás és a megyék. Veszprém, Comitatus, Ádám Antal: Észrevételek az önkormányzati reform néhány kérdésköréhez, Magyar 1 / 7

2 Közigazgatás 1994/1. Általános közigazgatási ismeretek. MKI, Budapest Balás Gábor: A helyi források szerepe az önkormányzati fejlesztésekben. Magyar Közigazgatás 2001/8. Balázs István, Kökényesi József (szerk.): Alkotmány, önkormányzatiság, városok. Közigazgatási füzetek 2. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, Bálint Tibor: Az önkormányzatok tulajdona. A községek, a városok és a megyék vagyona. Budapest, Agrocent, Balogh Zsolt: Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzatokat érintő döntéseinek elemzése. In. Önkormányzati kézikönyv (szerk. Fogarasi József), HVG ORAC Kiadó, Budapest, Bártfai Zsolt: Néhány gondolat a jogforrási rendszer egyes kérdéseiről Magyar Közigazgatás 1997/5. Bartha László: A helyi önkormányzatok egységes hivatalának államigazgatási ügyei a gyakorlatban. Magyar Közigazgatás 1996/9. Bartha László: A közigazgatásban végbemenő változások hatásai a polgármesteri hivatalokban. Magyar Közigazgatás, 1999/1-2. Bartók László: Önkormányzatiság és törvényesség. Magyar Közigazgatás 1997/11. Bekényi József (szerk.): Önkormányzati rendeletek. Vác, Profit L&M, Bernáth Klára, Jókay Károly, Szmetana György: Önkormányzatok és a tőkepiac. Budapest, HVG Orac, Bóra Ferenc: Gondolatok a közigazgatás minőségi átalakulásáról. Magyar Közigazgatás 1996/11. Bunna Gyula, Horváth Imre, Kiss László: A helyi (önkormányzati) jogalkotás elvi és gyakorlati kérdései Pécs, Chronowski Nóra (szerk.): Adamante Notare. Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the Occasion of His 75th Birthday. Pécs, 2005, 90. Czeidli István: A jegyző szerepe az önkormányzati törvényesség biztosításában. In Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatás és ellenőrzése. Budapest, Unió, 1996 Csefkó Ferenc - Sükösd Ferenc: Az önkormányzatok jövőbeni alkotmányi szabályozásának lehetséges útjai. Magyar Közigazgatás 1991/7. Csefkó Ferenc: A helyi önkormányzati rendszer. Pécs, Dialog Campus, Csefkó Ferenc: A településrészi önkormányzat létrehozása, a részönkormányzat kapcsolatai. Magyar Közigazgatás 1996/4. Csikor Ottó (szerk.): A magyar önkormányzatok tizenöt éve Budapest, Dreier, Horst (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar. Tübingen, Mohr Siebeck, 1998 Dubecz György: A jegyzők helye és szerepe az önkormányzati rendszerben. Magyar Közigazgatás 1999/3. Dudás Ferenc Hazafi Zoltán: A közigazgatást és annak személyi állományát érintő harmonizációs törekvések, illetve követelményei az Európai Unióban a jogalkotás és a bírói ítélkezés tükrében. Magyar Közigazgatás 2000/2. Dudás Ferenc Hazafi Zoltán: A közszolgálatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődésének irányai a közigazgatás teljesítménynövelésének tükrében. Magyar Közigazgatás 1995/7-8. Dudás Ferenc, Sárosi Magdolna, Virág Rudolf (szerk.): Önkormányzati együttműködés és társulás. Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1999 Dudás Ferenc: Gondolatok a közigazgatás személyi állományára vonatkozó szabályozás reformjáról I. Magyar Közigazgatás 1997/1. 2 / 7

3 Ereky István: Közigazgatás és önkormányzat. Budapest, M. T. Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata, 10. szám, 1939 Fábián Adrián: Az elektronikus ügyintézésről. In: Európában a megye : Közigazgatási reformok - 15 év után : Előadások és hozzászólások a október i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona]. - Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2006 Fábián Adrián: Az EU-jog és a tagállami közigazgatási eljárás kapcsolódási pontjai. Magyar Közigazgatás 2006/10. Fábián Adrián: EU jogharmonizáció különös tekintettel az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjára. = Magyar Közigazgatás 2005/2 Fábián Adrián: Vergleichendes Kommunalrecht (Bayern und Ungarn). Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2005 Fazekas Mariann Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Osiris Kiadó, Budapest 2002 Ficzere Lajos Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog európai uniós kitekintéssel. Osiris, Budapest, 2001 Fogarasi József (szerk.): A közigazgatás szerepe a jogalkotásban (Budapest: Unió 1995) Fogarasi József (szerk.): A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései. Unió, Budapest, Friedrich Koja Walter Antoniolli: Allgemeines Verwaltungsrecht (Wien: Manzsche 31996) Fürcht Pál: A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról. Magyar Közigazgatás 1997/3. Fürcht Pál: Az új Alkotmány önkormányzati normáihoz. Magyar Közigazgatás 1995/6. Fürcht Pál: Az önkormányzati társulási törvényről. Magyar Közigazgatás 1998/3. Fürcht Pál: Helyi népszavazás és az alkotmányozás. Magyar Közigazgatás 1995/10. Fürcht Pál: Önkormányzatok és az Alkotmánybíróság. Magyar Közigazgatás, 1993/3. Gern, Alfons: Deutsches Kommunalrecht. 2. kiad. Baden-Baden, Nomos, 1997 Gurnik Ágnes, Szalai Ákos, Szépe Edit: Kézikönyv a helyi önkormányzatok társulásairól. Budapest, Consulting, 1998 Gyergyák Ferenc: A polgár és a helyi jogalkotás. Magyar Közigazgatás 2001/12. Gyergyák Ferenc: Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás szabályai a Ket.-ben. Magyar Közigazgatás, 2005/2. Hajas Barnabás: A helyi önkormányzatok. In Kilényi Géza, Hajas Barnabas (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből. Egyetemi jegyzet. Budapest, Rejtjel, 2005 Hajdúné dr. Csaba Éva: A polgármesteri hivatal átszervezésének tapasztalatai Debrecenben. Magyar Közigazgatás 2000/9. Hofmann, Mahulena, Küpper, Herbert (Hrsg.): Kontinuität und Neubeginn. Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Baden-Baden, Nomos, 2001 Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2002 Horváth Imre: Vezetési módszertan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2006 Horváth M. Tamás (szerk.): Európai integráció az önkormányzatok szemszögéből. Szemináriumi jegyzet. Budapest, Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, Magyar Közigazgatási Intézet, 1997 Horváth M. Tamás (szerk.): Helyi önkormányzati szabályozás és újítások. Közigazgatási Füzetek 12 (különszám). Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 1994 Ieda, Osamu: Local Government in Hungary. In Ieda Osamu (ed.): The Emerging Local Governments in Eastern Europe and Russia. Hiroshima, Keisuisha, 2000 Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor (szerk.): Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos / 7

4 születésnapja tiszteletére. BCE, Budapest, 2006 Ivancsics Imre: Az önkormányzati jogalkotás a feladatok és hatáskörök tükrében in: Fogarasi József (szerk.): A közigazgatás szerepe a jogalkotásban (Budapest: Unió 1995) Ivancsics Imre: A hatósági munka ellenőrzésének időszerű kérdései. In Magyar Közigazgatási Kamara: A közigazgatás és ellenőrzése. Budapest, Unió, 1996 Ivancsics Imre: A helyi önkormányzatok alkotmányos szabályozásának néhány kérdése. Magyar Közigazgatás 1994/10. Ivancsics Imre: A közigazgatási hatósági eljárás. Pécs 2009 Ivancsics Imre: Atipikus szervek a területi közigazgatásban. Közigazgatási Szemle, 2007/1. Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás. Pécs, 2001 Ivancsics Imre: Reformok a területi közigazgatásban. In Petrétei József (szerk.): Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs, Dialóg Campus, 2000 Jakab András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003) Jakab András: A közigazgatás helye a magyar államszervezetben. Jura 2004/1. Kalas Tibor: Az önkormányzatok jogi szabályozásának szerepe az Alkotmányban. In. Verebélyi Imre (szerk.): A helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása. KJK, MTA ÁJI Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatás és ellenőrzése. Budapest, Unió, 1996 Kilényi Géza, Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből. Egyetemi jegyzet. Budapest, Rejtjel, 2005 Kilényi Géza: Az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok Magyar Közigazgatás 1992/12. Kilényi Géza: A közigazgatás törvényességének garancia rendszere. In.: A közigazgatás törvényessége. Szamel Lajos Tudományos Emlékülés. (szerk. Csefkó Ferenc). Pécs, 2000 Kilényi Géza: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás 2002/1. Kilényi Géza: Az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíráskodás. In.: Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban. Budapest (szerk. Ádám Antal Kiss László) Kiss Anna: A helyi önkormányzatok szervezeti felépítése és ennek problémái. Magyar Közigazgatás 1998/4. Kiss László: Die Verwaltungsorganisation in Ungarn Teil 2: Die Selbstverwaltung. In Wieser, Bernd, Stolz, Armin (Hrsg.): Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa. Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, 1. kötet. Wien, Verlag Österreich, 2004 Kiss László: Jogállam Jogalkotás Önkormányzatok. Örökségünkről mai szemmel. Pécs, Közigazgatás-módszertani oktatási és szolgáltató bt., 1998 Kiss László: Önkormányzatok önkormányzás önkormányzati alapjogok. In Kiss László (szerk.): Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1996 Kukorelli István, Takács Imre: A helyi önkormányzati rendszer. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Budapest, Osiris, 2003 Küpper, Herbert: A magyar önkormányzatok német szemmel. Jura 2003/1 Küpper, Herbert: Autonomie im Einheitsstaat. Geschichte und Gegenwart der Selbstverwaltung in Ungarn. Berlin, Duncker & Humblot, 2002 Küpper, Herbert: Zum Stand des Aufbaus einer funktionsfähigen Kommunalverwaltung im Einheitsstaat am Beispiel Ungarns. In Luchterhandt, Otto (szerk.): Verwaltung und Verwaltungsrecht im Erneuerungsprozeß Osteuropas. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 44. kötet. Berlin, Berlin Verlag, 2001 Lóránt Zoltán: A helyi önkormányzatok számvevőszéki ellenőrzéseinek tapasztalatai különös 4 / 7

5 tekintettel a központi költségvetésből nyújtott támogatások és hozzájárulások felhasználásának ellenőrzésére és a vagyongazdálkodással kapcsolatos megállapításokra. Magyar Közigazgatás 2001/12. Luchterhandt, Otto (szerk.): Verwaltung und Verwaltungsrecht im Erneuerungsprozeß Osteuropas. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 44. kötet. Berlin, Berlin Verlag, 2001 Magyary Zoltán: Az államéletünk válsága. Budapest, 1939 Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, 1942 Major Erzsébet, Szegvári Péter: Az önkormányzatok belső szabályzatai. Budapest, Unió, 1995 Müller György: Az önkormányzati szakapparátus jogállása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991 Patyi András: Egyes önkormányzati jogok viszonylatossága. Magyar Közigazgatás 1998/9. Patyi András: Szervezet és hatáskör alapkérdései közigazgatási bíráskodásunk hatályos rendszerében. Jogtudományi Közlöny 2002/3. Petrétei József Tilk Péter: Az önkormányzati társulások és a kistérségek néhány alkotmányjogi kérdése. Magyar Közigazgatás 2005/3. Petrétei József (szerk.): Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs, Dialóg Campus, 2000 Petrétei József (szerk.): Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Pécs, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, 2001 Petrétei József: A jó kormányforma. In.: Az állam és jogtudomány eredményeinek hasznosítása. 2. Pécs Petrétei József: A jogalkotási törvény felülvizsgálatáról. Jogtudományi Közlöny 2009/2. Petrétei József: A jogszabályok érvényessége és hatályossága a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. In.: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs (Szerk. Petrétei József). Petrétei József: A magyar jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás előtt és után. Romániai Jogtudományi Közlöny 2005/1. Petrétei József: A minőségi jogalkotásról. In Piacgazdaság jogállam jogalkotás. Acta Humana Studiosorum. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány. Budapest 2006 Petrétei József: A nyitott jogalkotásról. Jogállam emberi jogok: program és minőség. Acta Humana Studiosorum. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest 2006 Petrétei József: A politikai és a közigazgatási tervezésről. In Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. szerk. Csefkó Ferenc, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 140. kötet, PTE ÁJK, Pécs 2008 Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában (Budapest: Osiris 1998) Petrétei József: Az alkotmányjogi jogesetek megoldásának módszeréről. In.: Petrétei József (szerk.): Alkotmányjogi jogesetek. Pécs, Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Petrétei József: Az alkotmányozást az alaptörvény funkciói határozzák meg? (Szükség van e új alkotmányra) Juss 1992/1 2. Petrétei József: Az önkormányzatok fogalmáról, jellegéről és alkotmányi szabályozásáról. Jura 1995/1. Petrétei József: Magyar Alkotmányjog I. Dialóg Campus, Budapest-Pécs / 7

6 Petrétei József: Magyar Alkotmányjog II. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2005 Pfeil Edit: Az önkormányzati társulási szabadság szabályozásának alkotmányos lehetősége. In Verebélyi Imre: A helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996 Pitti Zoltán, Varga Sándor: Az önkormányzatok vagyonosodási folyamata. Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1995 Somlyódiné Pfeil Edit: Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2003 Stillman, Richard J. (szerk.): Közigazgatás. Osiris-Századvég, Budapest, 1994 Szabó Lajos: Az önkormányzatok társulásai. Magyar Közigazgatás 1994/3. Szabó Lajos: Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének lehetőségei és korlátai. In Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatás és ellenőrzése. Budapest, Unió, 1996 Szalai Éva: Az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok. In. Kilényi Géza (szerk.): Alkotmánybíráskodás. Unió, Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008 Szente Zoltán, Orova Márta, Horváth M. Tamás: Helyi jogalkotás az uniós csatlakozás tükrében. Budapest, Municipium Magyarország Alapítvány, 2002 Szente Zoltán: A helyi-területi önkormányzatok alkotmányos szabályozásának elvei de lege ferenda. Magyar Közigazgatás 1994/3. Szigeti Ernő: Község, város, jogállás. A magyar településhálozat közigazgatási térszerkezetének néhány kérdése. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 2002 Tilk Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény. (Példákkal, magyarázatokkal) II. 2. átdolgozott kiadás, Pécs Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság hatásköre és működése. Pécs 2005 Tilk Péter: Az önkormányzati képviselő testület feloszlatásában közreműködés egy problematikus alkotmánybírósági hatáskör. Jogtudományi Közlöny 2003/6. Tilk Péter: Az önkormányzatokkal kapcsolatos alkotmánybírósági hatáskörök. Magyar Közigazgatás 2002/3. Tilk Péter: Az utólagos normakontroll lehetséges jövője. Változtatási igények és javaslatok. Jogtudományi Közlöny 2001/2. Tomcsányi Móric: Magyarország közjoga. 3. kiadás. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940 Verebélyi Imre (szerk.): A helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Verebélyi Imre: A helyi önkormányzat alapvonalai. Magyar Közigazgatás 1991/9. Verebélyi Imre: A jó kormányzás néhány jellemzője. Magyar Közigazgatás 2004/5. Verebélyi Imre: A központi állami szerveknek a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladat és hatásköre. In. Verebélyi Imre (szerk.): Az önkormányzati rendszer magyarázata. (második, átdolgozott kiadás) KJK Verebélyi Imre: Az Európai Unió hatása a nemzeti közigazgatásra és kormányzásra I-II. Magyar Közigazgatás, 2001/7-8. Verebélyi Imre: Az önkormányzatiság alkotmányos alapjai. Magyar Közigazgatás 1995/9. Verebélyi Imre: Megbízható és sikeres közigazgatással a jó kormányzásért. Magyar Közigazgatás 2003/7. Vörös Imre: A tulajdonhoz való jog és az önkormányzatok. Budapest, A Települési 6 / 7

7 Önkormányzatok Országos Szövetsége, / 7

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Kodifikáció. ésközigazgatás

Kodifikáció. ésközigazgatás Kodifikáció ésközigazgatás A TARTALOMBÓL PETRÉTEI JÓZSEF A köztársasági elnök megbízatása G. KARÁCSONY GERGELY A fenntartói jogok alakulása a felsőoktatásban, kitekintéssel a kancellári rendszer által

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán

Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon Szerkesztették: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Budapest, 2014 Nemzeti

Részletesebben

Rendszert a rendszerekben! avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról

Rendszert a rendszerekben! avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról Dr. Ger encsér Ba l á zs Sz a bolcs PhD egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Dr. Ber k es Lill a mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A hatékony állam Oktató: Dr. habil. Bordás Mária egyetemi docens, NKE KTK A tantárgy típusa:

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016 HVG Adó 2016 HVG Diploma 2016 HVG HR Plusz 2016 A HVG évente megjelenő kiadványai az emeleti tájékoztatópultból helyben használatra elkérhetők! HVG Társadalombiztosítás 2016 Jahresbericht 2014 : der Fakultat

Részletesebben

A működő Alkotmány az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre

A működő Alkotmány az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A működő Alkotmány az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak lehetőségük nyílik

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

Történelem szak (kitüntetéssel)

Történelem szak (kitüntetéssel) Curriculum Vitae Hegedûs Dániel András Születési hely, idõ: Budapest, 1982. február 19. E-mail: hegedusdaniel@freemail.hu dhegeds@yahoo.com Tanulmányok: 2006. március-augusztus Praktikum Deutscher Bundestag

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Görög Katalin

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Görög Katalin PhD ÉRTEKEZÉS dr. Görög Katalin MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Görög Katalin KÖZIGAZGATÁS EGYSZERŰSÍTÉSI TECHNIKÁK AZ EURÓPAI

Részletesebben

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Chronowski Nóra Drinóczi Tímea kommentár Az Alkotmány kommentárjához 1. 2009-ben, a rendszerváltó alkotmányozás kezdetének huszadik évfordulóján jelent meg Jakab András szerkesztésében, a Századvég Kiadó

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XII. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XII. Pécs 2011 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XII. TANULMÁNYOK RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

és a jogászi ésszerűség *

és a jogászi ésszerűség * Korom Ágoston A törvény értelme és a jogászi ésszerűség * A Tamás Andrást köszöntő kötetről Ötvenöt szerző ötvennégy tanulmánya szerepel a Ratio Legis Ratio Iuris című gyűjteményes kötetben, mintegy 600

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.)

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) 1 V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) Bács-Kiskun megye: Dr. Balázs Katalin Dr. Bernschütz Sándor Dr. Bodóczky László Dr. Cserpák

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

II.9.6. A második kamara lehetısége napjainkban... 89 II.10. Összegezés... 91 III. Választási rendszerünk a jogösszehasonlítás és a reformlehetıségek

II.9.6. A második kamara lehetısége napjainkban... 89 II.10. Összegezés... 91 III. Választási rendszerünk a jogösszehasonlítás és a reformlehetıségek Tartalomjegyzék I. Bevezetés A témaválasztás indokolása... 3 II. Kormányzati rendszerek kormányzati rendszerünk... 13 II.1. A kormányzati rendszerek diszciplináris problémáiról... 13 II.2. Milyen az ideális

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák 5 Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák I. Bevezetés Jelenleg egy kiterjedt államigazgatási

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM

DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM H-3515 MISKOLC-EGYETEMVÁROS A doktori iskola vezetője: Dr. Bragyova András egyetemi tanár A/6-os épület 18. szoba Tel/fax: (46) 565-388

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

tanulmány Herbert Küpper

tanulmány Herbert Küpper Herbert Küpper A demokrácia közvetlen gyakorlása során hozott döntések minőségének ellenőrzése és megőrzése * Az 1990-es évek óta a közvetlen demokrácia Európa-szerte teret nyer a kizárólag képviseleti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt Dr. Szatmári Szilárd Attila A szepszishez társuló enkefalopátiás betegek agyi vérkeringésének vizsgálata című egyetemi doktori (Ph.D.)

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Doktori (PhD-) értekezés tézisei Riskó Enikő A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Hermann Hesse regényei hívják a lélektani szempontú elemzést. Jelen dolgozatban olyan pszichológiai megközelítéssel

Részletesebben

ÁTKELÕK A DOLOG-FOGALOM HATÁRAIN A JOGIRODALOM SZEMSZÖGÉBÕL * SERÁK ISTVÁN joghallgató (PPKE JÁK)

ÁTKELÕK A DOLOG-FOGALOM HATÁRAIN A JOGIRODALOM SZEMSZÖGÉBÕL * SERÁK ISTVÁN joghallgató (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/4. 215 233. ÁTKELÕK A DOLOG-FOGALOM HATÁRAIN A JOGIRODALOM SZEMSZÖGÉBÕL * SERÁK ISTVÁN joghallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetõ gondolatok A polgári jogban az egyik alapfogalom

Részletesebben

MIGRÁCIÓS HULLÁMOKKAL SZEMBEN

MIGRÁCIÓS HULLÁMOKKAL SZEMBEN CSERESNYÉS FERENC AZ EURÓPAI MENEKÜLTPOLITIKA ELBIZONYTALANODÁSA AZ ÚJABB MIGRÁCIÓS HULLÁMOKKAL SZEMBEN Bevezetés (Célkitűzés) A migrációs problémák tárgyalása a közvélemény előtt meghatározóan a média

Részletesebben

Molnár Benedek Németh Márton Tóth Péter: Mérlegen az Alaptörvény Interjúkötet hazánk új alkotmányáról [1]

Molnár Benedek Németh Márton Tóth Péter: Mérlegen az Alaptörvény Interjúkötet hazánk új alkotmányáról [1] RECENZIÓ Szabó Tibor Zsombor Molnár Benedek Németh Márton Tóth Péter: Mérlegen az Alaptörvény Interjúkötet hazánk új alkotmányáról [1] I. KÖZÉPPONTBAN AZ ALAPTÖRVÉNY Az alkotmány mint a jogforrási hierarchia

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ 2011. május 16 május 22.

PROGRAMAJÁNLÓ 2011. május 16 május 22. PROGRAMAJÁNLÓ 2011. május 16 május 22. A dokumentum 6 oldalas DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN PTE KK május 16. hétfő Országos Melanóma Nap Dr. Lengyel Bőr-, Nemikórtani és a pécsi Bőr-, Nemikórtani Zsuzsanna

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. november 1. - 30. Tartalom 2011. november 02... 6. Pécsinapilap.hu...

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. november 1. - 30. Tartalom 2011. november 02... 6. Pécsinapilap.hu... Havi Sajtófigyelés Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 2011. november 1. - 30. Tartalom 2011. november 02.... 6 Pécsinapilap.hu... 6 Szakmai nap a betörések megelőzésére... 6 2011. november

Részletesebben

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata 584 kutatás közben W A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata Magyarországon a PhD-hallgatók életútját több kutatás is vizsgálta már. 1 A korábbi kutatásokhoz képest a jelen tanulmányban

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év)

Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év) Intézményi önértékelési csoport munkaterve 2015/16-os tanév (1. év) A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégiumban a 2015/2016-os tanévben csak pedagógusellenőrzés lesz, sem intézményi, sem intézményvezetői.

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

ALKOTMÁNYUNK ÉRTÉKEI. A FOGALMI KERETEK 1. VARGA ZS. ANDRÁS egyetemi docens (PPKE JÁK)

ALKOTMÁNYUNK ÉRTÉKEI. A FOGALMI KERETEK 1. VARGA ZS. ANDRÁS egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/1. 89 107. TANULMÁNY ALKOTMÁNYUNK ÉRTÉKEI. A FOGALMI KERETEK 1 VARGA ZS. ANDRÁS egyetemi docens (PPKE JÁK) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA. 2007. szeptember 5. (szerda) (Délután) PLENÁRIS ÜLÉS (Helye: Nyíregyházi Főiskola A épület Bessenyei Aula)

A KONFERENCIA PROGRAMJA. 2007. szeptember 5. (szerda) (Délután) PLENÁRIS ÜLÉS (Helye: Nyíregyházi Főiskola A épület Bessenyei Aula) A KONFERENCIA PROGRAMJA 9,00-13,30 Regisztráció 12,00-13,30 Ebéd 2007. szeptember 5. (szerda) (Délután) Elnököl: Dr. Mészáros Miklós, a JOSZ elnöke 13,30-13,40 Megnyitó Dr. Verebélyi Imre, a KÖZSZÖV és

Részletesebben

Educatio. Egészség és oktatás. huszonkettedik évfolyam második szám 2013 nyár. pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia

Educatio. Egészség és oktatás. huszonkettedik évfolyam második szám 2013 nyár. pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Egészség és oktatás Egészség, oktatás és emberi tőke 135 Polónyi István A gyógyító és betegítő iskola 147 Sáska Géza Egészség:

Részletesebben

Csoma Zsigmond. I. Személyi adatok

Csoma Zsigmond. I. Személyi adatok Csoma Zsigmond I. Személyi adatok Születési dátum: 1952. június 12. Munkahely: Eszterházy Károly Fıiskola, Társadalomtudományi Kar 3300 Eger Eszterházy tér 1. A Beosztás: kutató professzor, címzetes egyetemi

Részletesebben

Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból

Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból Szerző Cím Belső ár Agárdi Péter A magyar kultúra és média a XXI. század elején 1 Agárdi Péter Kultúra és média a magyar ezredfordulón. Tanulmányok 1 Agárdi Péter Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II./1.(1945-1990).

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága BÖRTÖNÜGYI SZEMLE Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Megjelenik negyedévente Harmincnegyedik évfolyam 2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG SZÁMUNK SZERZŐI Elnök: CSÓTI ANDRÁS Tagok: DR. CSORDÁS

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna MEGHÍVÓ A Magyar Munkajogi Társaság Első Konferenciájára 2016. június 2. (csütörtök) 10 óra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Aula Magna Budapest V. Egyetem tér 1-3. PROGRAM Regisztráció

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Mérleg 2006 2010 Expanzió 7 Kozma Tamás Bologna folytatódik 19 Hrubos Ildikó Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk: 2006 2010

Részletesebben

Losonczy István. Szakmai önéletrajz. Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40.

Losonczy István. Szakmai önéletrajz. Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40. Losonczy István. Szakmai önéletrajz Losonczy István (Budapest, 1967) http://laaosi2.blogspot.com/ Cím: H. 2040, Budaörs, Kõhíd u 40. Telefon: (00-36) 23-425-653, 70-3637212 E-mail: losonczy.istvan@gmail.com

Részletesebben

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely 2016/2017. őszi félév 2015/2016. tavaszi félév BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak

Részletesebben

Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés

Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés 2013. október 30. TÁMOP 4.2.2.B-10/1 Építőművészeti Doktori Iskola átfogó összefoglaló A kutatási tervnek

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KÁRBIN ÁKOS Wekerle Sándor és az Osztrák Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései 1889 1893 Döntéshozatal és

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151)

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) Szakmai beszámoló A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015-ben már negyedik alkalommal indította

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NKTH Konferencia 2007. november 14. Richterben. dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt.

NKTH Konferencia 2007. november 14. Richterben. dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt. A REÁLIS LÉT L T A TÉTT NKTH Konferencia 2007. november 14. Karrierlehetıségek a Richterben dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit Richter Gedeon Nyrt. A REÁLIS LÉT L T A TÉTT NKTH Konferencia 2007. november

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Munkacsoporti Megbeszélések 2016.

Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Helyszín: Aesculap Akadémia, 1115 Budapest, Halmi út 20-22. Időpontok: 2016. január 27. 10.00 valamint 2016. január 27. 14.00 Tisztelt Bizottsági Tagok, Együttműködő Szakmai

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI

A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN. Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI A SARKALATOS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN Szilágyi Emese tudományos segédmunkatárs, MTA TK JTI Az Alaptörvény elfogadása után az alkotmányos rendszer változásait elemző szakirodalomi diskurzusban

Részletesebben

A pedagóguspálya vonzásában A pedagógusképzés támogatása TÁMOP- 3.1.5/12-2012-0001 A kutatás megtervezése, felépítése

A pedagóguspálya vonzásában A pedagógusképzés támogatása TÁMOP- 3.1.5/12-2012-0001 A kutatás megtervezése, felépítése A pedagóguspálya vonzásában A pedagógusképzés támogatása TÁMOP- 3.1.5/12-2012-0001 A kutatás megtervezése, felépítése Szőke-Milinte Enikő Oktatási Hivatal PPKE VJTK A TANÁROK SZÁMÍTANAK, AVAGY A TANÁRI

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 358 Bartha Gergely DKSI-Freeriderz Felnőtt 01:36:55.994 2 444 Pocsai Balázs Debreceni Sportcentrum Felnőtt 01:36:58.084 3 316 Kiss Attila DKSI-Freeriderz Master 01:36:58.932

Részletesebben

MAGYAR SZAKIRODALOM SZEMLE 77

MAGYAR SZAKIRODALOM SZEMLE 77 SZEMLE 77 Nemzeti Számlák főosztály munkatárásának hozzászólása, amelyekben az egyén, a statisztika és a statisztikai szervezet viszonya került felszínre. A konferencia magas színvonalú és sikeres volt,

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR TANSZÉKVEZETŐ FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: A DOKUMENTUMFILM ELMÉLETE MAGYAR FILMTÖRTÉNET - JANCSÓ MIKLÓS FILMELMÉLET - HEVESY IVÁN, BALÁZS BÉLA VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések 2008. november 1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR 2 Ének-Zene Tanszék Tudományos Diákköre 2008. november

Részletesebben

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át.

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. 1 2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. SEMMELWEIS-DÍJAT adományoz: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye betegellátásának

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Határozatok listája 2014. 01. 24.

Határozatok listája 2014. 01. 24. Határozatok listája 2014. 01. 24. SIDT-1/2014. (01.20.) A Tudományági Doktori Tanács egyhangú szavazással támogatja Bihari Zoltán részére a doktori cím odaítélését. SIDT-2/a/2014.(01. 24.) A Tudományági

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben