Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek"

Átírás

1 Frissítés dátuma: Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága Első kiadás: Dissertationes Theologicae 3. Ref. Kollégium Sokszorosító Irodája. Debrecen ISSN ISBN Második kiadás: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár Bodó Sára - Fekete Károly: Üdvözítő született (Karácsonyi igehirdetések) Kiadta a DRHE. Debrecen ISBN Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor Kálvin Kiadó. Budapest Ifj. Fekete Károly Sepsy Károly: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből. Debrecen ISBN Szigethy Gyula emlékezete Kiadta a Debreceni Református Kollégium. Debrecen ISBN Tudománnyal és a hit pajzsával Válogatott Makkai-tanulmányok Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár ISBN Példázatos szavak életes példák Kálvin Kiadó. Budapest ISBN A Barmeni Teológiai Nyilatkozat Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Reformátusok a kegyelem trónusánál A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei. Kálvin Kiadó. Budapest, ISBN variáns = Képes Kálvin Kalendárium Kálvin Kiadó Bp Könyvfejezet 1. - Ének- és zeneoktatás a debreceni Református Gimnáziumban 1873/74. és 1948/49. között A Debreceni Ref. Kollégium Gimnáziumának Évkönyve 1984/ /86. (Szerk.: Dr. Gaál Botond) Debrecen Magyar Egyházzene IV. 1996/ A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség énekkarának története Himnológiai gyűjtemény. Theologiai Tanulmányok Új folyam 24. Szerk.: Dr. Szőnyi György. Bp Kodály Zoltán és a református énekkarok

2 Confessio 1982/ ; Himnológiai gyűjtemény. Theologiai Tanulmányok Új folyam 24. Szerk.: Dr. Szőnyi György. Bp Egy élet theologiai irányváltásai A MORE Debreceni Theologiai Akadémiájának Évkönyve az 1990/ /92. akadémiai évről. Debrecen A szegénység és gazdagság bibliai fogalma, különös tekintettel a Jakab levelére A Debreceni Theologiai Akadémiájának Évkönyve az 1992/ /94. akadémiai évről. Debrecen A status confessionis szorításában (Török István tiszteletére) Confessio sz ; In: Laus Deo - Hálakötet egy professzorért. Török István emlékkönyv. Debrecen Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Makkai Sándor homiletikai munkásságának fejlődési szakaszai. In:"Krisztusért járva követségben..." c. kötet. Debrecen, Református Szemle 1997/ Az anyaszentegyház szolgái, azok rendeltetése és kötelességei (a II. Helvét Hitvallás XVII-XVIII. fejezetének magyarázata) In: Református Presbiteri Füzetek Előadások a II. Helvét Hitvallásról Tahiban, szept. 2-6 között tartott V. nemzetközi presbiteri konferencián elhangzott előadások. Kiadja a Magyar Református Presbiteri Szövetség Bp A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál Pályakép Makkai Sándor: Magunk revíziója c. könyvéhez In: Múltunk Könyvek. Csíkszereda. Pro-Print Könyvkiadó Makkai Sándor munkássága a keresztyén nevelés területén In: Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény. Debrecen A keresztyén nemzeti öntudat Másik oldal Felvidéki Teológus Fórum. 1997/ Református Szemle 1998/ In: Deus providebit - Tanulmányok dr. Mészáros István tiszteletére Sárospatak Ravasz László és Makkai Sándor kapcsolata In: Teológia a reménység örömében - Tanulmányok dr. Szathmáry Sándor tiszteletére Budapest Részletek belőle: Kalotaszeg. 1999/ ; Művelődés 1999/ Anyanyelvvédelem és prédikálás ma In: Erős várunk az anyanyelv. Magyarok Világszövetsége. Bp Merre tart a világ? A globalizációról keresztyén szemmel In: A teremtett világ megőrzése I. Szociáletikai füzetek 1. Szerk.: Fazakas Sándor. Debrecen A lelkészképzés adósságai és feladatai In: Örökség, adósság, felelősség. Szárszói Füzetek 8. Bp Magyar Református Nevelés 2000/ In: Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. (Szerk.: Albert Gábor-Tenke Sándor-Tőkéczki László) Budapest Az oratio meditatio tentatio triásza a lelkészképzésben In: Sola Scriptura Tanulmányok dr. Nagy Antal Mihály tiszteletére 70. Születésnapja alkalmából. Sárospatak

3 17. - Németh László és a protestantizmus Németh László emlékkönyv. Tiszatáj Könyvek. Szeged Református Tiszántúl 2001/ A népesedés kérdései a gyakorlati teológus szemével In: Népesedési kérdéseink egyházi szemmel. A Magyar Ref. Presbiteri Szövetség 9. nemzetközi konferenciájának előadásai és állásfoglalásai. Budapest Pastorenamt und Professionalität In: Amt und Professionalität Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference ThUK Kampen DRHE Debrecen Berekfürdő, October Eds.: R. Ruard Ganzevoort Sándor Fazakas A Vécsi Szövetség In: Doctrina et Pietas Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére Debrecen-Sárospatak Életformáló egyházi nevelés In: A visszaforrt ág kivirágzik A Túri Alma Mater iskolatörténeti sorozata 4. Mezőtúr Tóth Endre a gyakorlati teológus In: Pápa és Debrecen. Emlékkönyv Dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének 100. Évfordulójára. Acta Theologica Papensia 4. Pápa Református Egyház 2000/ A református lelkészképzés jövőképe In: Mérlegen a lelkész. Gyülekezetpedagógiai Füzetek 2. Szerk.: Szabó Lajos. Teológiai Irodalmi Egyesület. Bp Illyés Endre a nevelés és az egyházi néprajz elkötelezettje Vallási Néprajz 11. kötet. Illyés Endre néprajzi tanulmányai. Debrecen Böhm Károly hatása Makkai Sándor vallásfilozófiájára. In: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére. Bp A homiletika fő kérdései ma Theologiai Szemle 2004/ In: Eulogia Ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára. Bp Collegium Doctorum 2005 (I. évf.) 1. szám Makkai Sándor és Victor János misszió-értelmezésének összehasonlítása In: En Christo Tanulmányok a 85 éves dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen Ernst Lange az igehirdetésről In: Találkozások Istennel és emberrel Ernst Lange gyakorlati teológiája. Szerk.: Kocsev Miklós. Acta Theologica Papensia Lelkipásztor 2004/ A Heidelbergi Káté üzenete In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen Verbum Dei manet in aeternum In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban In: Gondolkodó és cselekvő hit Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. Debrecen Református Egyház 2005/

4 32. - László Dezső homiletikai örökségének főbb vonásai In: László Dezső emlékezete ( ) Szerk.: Cseke Péter. Polis Könyvkiadó. Kolozsvár A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen Acta Paedagogica Debrecina CIII. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Hit és Tudomány Tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és kutatói munkája jubileumára. Debrecen-Sárospatak Református Szemle 2005/ Non vederi, sed esse! Címmel megjelent még: Református Egyház 2005/ Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai In: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár Theologiai Szemle 2006/ A Református Kollégium pedagógiai tanárai, tanárképzése In: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Gondolat Kiadó. Bp ; ; ; ISBN A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen, A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete, Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkássága, Arcképvázlatok (Csikesz S., Kiss F., Bessenyei L., Karai S., Zsigmond F., Benigny Gy., Lukács L., Péter Z., Péterffy L., Szele M., Varga Z.), Arcképvázlatok (Kiss T. L., Makkai S.), Karácsony Sándor a teológus szemével, avagy karácsony Sándor egyháztörténeti jelentősége, Adalékok a Debreceni Egyetem református jellegének megragadásához, Megjelent még in: Orando et laborando A DRHE 2005/2006. évi értesítője, Debrecen Áldozat nélkül nem megy a Krisztustanúság és a keresztény lét értelme In: Romhányi Orvostalálkozók Emlékkönyv VI. Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkássága. In: Geréb Zsolt (szerk.): Isteni megszólítás emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére. Partium Kiadó. Oradea Medgyesi Pál Lelki A-Be-Ce (1645) című művének katechetikai jelentősége. In: Medgyesi Pál Redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról. Szerkesztette: Fazekas Gergely Tamás Győri L. János. Debrecen A kálvini reformáció és a diakónia In: Galsi Árpád (szerk.): Evangéliumi Kálvinizmus. Kálvin Kiadó Budapest ISBN Kálvin és az istentisztelet In: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó. Bp ISBN

5 42. - Amikor a lélek húrjai megszólalnak In: Gaál Botond - Végh László: Az ember mint lélek. Kiadja a HITEK DRHE. Debrecen In: Debreceni Szemle 2009/ Ekkléziasztikai esszék és az evangéliumhirdetés szolgálata In: Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Református Tiszántúl Kiadványai 4. kötet, Debrecen, A Debreceni Egyetem első rektora: Kiss Ferenc teológiai professzor In: Pusztai Gabriella-Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó. Debrecen Non videri sed esse. In: Koncz István Fürj Zoltán (szerk.): A reformáció, mint európai debreceni nemzeti érték Hol a helyünk Európában? Professzorok az Európai Magyarországért. PEM Tanulmányok VI. Debrecen-Budapest D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus In: Baráth Béla Levente-Gonda S. László (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Debrecen A református egyházzene-oktatás jelentősége In: S. Szabó Márta (szerk.): Bárdos Szimpóziumok 25 év 25 előadás. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen Karácsony Sándor lélekformáló és egyházformáló tevékenysége In: Csernicskó I. Fedinec Cs. Tarnóczy M. Vanconé Kremme I. (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 113. Tinta Könyvkiadó Bp Karl Barth és a magyarországi gyakorlati teológia In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia (Rekonstrukciós kísérlet). Debrecen, Karl Barth und die Praktische Theologie in Ungarn In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia (Rekonstrukciós kísérlet). Debrecen, Krisztus uralkodása és visszajövetele A Heidelbergi Káté kérdésfeleletének teológiai magyarázata In: Peres Imre (szerk.): Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 1. Debrecen Krisztus megaláztatása A Heidelbergi Káté kérdés-feleleteinek magyarázata In: Fekete Károly- Kustár Zoltán Kovács Ábrahám: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 2. Debrecen Kálvini reformáció és diakónia In: Imre M.- Oláh Sz.- Fazekas G. T. Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó Konferencia kiadvány: 1. - Hittudományi Kar a Debreceni Egyetemen

6 In: 90 éves a Debreceni Egyetem. Ünnepi Tanácsülés jubileumi kiadványa. Debrecen Debreceni Szemle 2003/ A Biblia és a könyv mint a személyes kapcsolatteremtés eszköze In: Mint a folyóvíz mellé ültetett fa Tiszántúli Iratterjesztők Egyházkerületi Konferenciájának anyaga. Kálvin Kiadó DVD-n is oktatási segédanyagként is megjelentette a Kálvin Kiadó. Református Egyház 2007/ Jegyzet, segédlet: 1. Bodó Sára Fekete Károly (szerk.): Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény - A DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének Füzetei 9. szám Debrecen Hans Strub-Fekete Károly: Bevezetés a segédlelkész-képzésbe A DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének Tanulmányi Füzetei 11. Debrecen Folyóiratban megjelent tanulmányok 1. - Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban Confessio 1981/ Makkai Sándor, a misszió elkötelezettje Confessio 1990/ Makkai Sándor mint irodalmár és közéleti személyiség Szabadság (kolozsvári napilap) november szám 4. oldal Református Egyház 1992/ Erdélyi Tükör 1992/ Száz éve született Makkai Sándor ( ) Theologiai Szemle 1993/ Egyház és Nemzet Makkai Sándor tanulmányaiban Theologiai Szemle. 1995/ Makkai Sándor professzori pályájának első szakasza Református Szemle sz Makkai Sándor professzori pályájának második szakasza Református Szemle sz A keresztséggel kapcsolatos tanulmányok kritikai összefoglalása. Theologiai Szemle szám Makkai Sándor részvétele a magyar református liturgia megújításában. Magyar Egyházzene 1995/ szám A katolikus egyház tanítása az új katolikus katekizmus alapján Református Szemle 1996/ Genfi zsoltárok a Debreceni Református Kollégiumban Ének-Zene Módszertani Lapok. OKSZI 1997/3. március Ének-Zene Módszertani Lapok. OKSZI 2000/3. április A Gyakorlati Teológiai Tanszék munkája a jövő igénye és lehetősége szerint Sárospataki Füzetek 1998/ Egyházformáló teológus-lelkület Rektori székfoglaló Református Egyház 1998/ D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus

7 Theologiai Szemle 1998/ A teológusképzés preventív hatása Rektori évnyitó beszéd Református Egyház 1998/ Református Tiszántúl. 1998/ A lelkipásztori személyiség fejlesztése Református Tiszántúl. 1999/ Református Egyház 1999/ Karácsony Sándor a teológus szemével In: Lénárd Gábor (szerk.): Gyökerek és gyümölcsök. A Karácsony Sándor tudományos konferencia előadásai KLTE szeptember 29. Debrecen, Kálvinista Szemle. 2000/ Debreceni Szemle 2000/ Magyar Református Nevelés 2001/ A református liturgikák története a XIX-XX. században Magyar Egyházzene VII (1999/2000) Collegium Doctorum 2006/ Tettek a lelkészképzés megreformálásáért Református Egyház. 2000/ A lelkipásztor zenei műveltségének jelentősége Református Egyház 2000/ Magyar Egyházzene VIII (2000/2001) Lelkészképzésről a vidékfejlesztés szemszögéből A falu. A magyar vidékfejlesztők folyóirata Tél. 4. szám Lelkiismeretünk ébresztése A Barmeni Teológiai Nyilatkozat aktualitása Reformátusok Lapja 2001/ és 4. oldal A református vallástanár felkészítése és küldetése ma Református Tiszántúl 2002/ Magyar Református Nevelés 2002/ Református Egyház 2002/ Studia UB-B Theologia Reformata Transylvanica 2003/ Megbékélés Istennel Gondolatok Karácsony Sándor: A magyar béke c. könyvének zárófejezete kapcsán. Confessio 2002/ Szabó Zoltán, a gyakorlati teológus Sárospataki Füzetek 2002/ A lelkészképzés a vidék lelki közérzetének javításáért. Református Egyház 2003/ Orgonáink szerepének újragondolója: Árokháty Béla Zsoltár évi összevont szám A református liturgikák története a században Református Szemle 2003/6. Emlékszám in memoriam Tonk Sándor Kozma Zsolt az igehirdető Református Szemle 2004/ Az egy, igaz, örök Isten (A Heidelbergi Káté VIII. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2005/ A Fiú Istenről (A Heidelbergi Káté XI. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2006/ A Theologiai Szemle a magyar teológiai gondolkodás történetében református szemmel

8 Theologiai Szemle 2006/ Az egyházi ének és a hitoktatás Református Tiszántúl 2006/ Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból Református Szemle 2006/ Theologiai Szemle 2007/ Kálvini reformáció és diakónia I. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ II. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ III. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ Az Angster-család európai hírű orgonaépítő művészete Magyar Örökség Pécsi Szemle 2007/tavasz A visszafordíthatatlanság ünnepe avagy látszat és valóság a passió kapujában (Jn 17,1-8.) Igazság és Élet április. 1. szám Krisztus megaláztatása (A Heidelbergi Káté XVI. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2007/ A keresztség problematikája gyakorlati teológiai szemszögből Collegium Doctorum 2007/ Ünnepi fordulat az irgalmasság jegyében Igazság és Élet 2007/ Irodalom és közélet Makkai Sándor munkásságában Mediárium 2007/ A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnologiai és homiletikai írásainak főbb vonásai Református Szemle 2007/ Egy egyházzá hívattunk el. Többekkel közösen: Békési-Bóna-Fazakas-Karasszon-Fekete-Gonda-Kádár-Németh- Szűcs-Tarr: Református Egyház 2007/ Gondolatok a kazuális igehirdetésről Igazság és élet 2008/ Krisztus uralkodása és visszajövetele (HK magyarázata) Református Egyház 2008/ A konfirmáció gyakorlati teológiai aspektusai Collegium Doctorum IV. évf Isten Krisztusban megjelent dicsősége helyre állítja a világlátásunkat (Lk 2,1-14) Igazság és Élet 2008/ Szemléletformáló teológiai felismerések és azok hatása a Debreceni Egyetemen a két világháború között. Studia Theologica Debrecinensis 2008/ Bódiss-Fekete-Görözdi-Kelemen-Szűcs: Az eddig elkészült és a Generális Konvent Liturgiai bizottsága által megtárgyalt teológiai alapelvek. Confessio 2008/ Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása Confessio 2008/ Magyar Egyházzene 2007/ szám Református Egyház 2008/ Néhány dokumentum Makkai Sándor és Reményik Sándor barátságának történetéből Várad 2008/

9 53. - A református liturgia története és teológiája Koinonia (76. szám) Pünkösd, Kortárs igehirdetési irányok és tendenciák a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben Lelkipásztor (84. évf.) 2009/ A Paraklétosz hatásai (Jn 14,23-27) Pünkösd I. napjára Igazság és Élet 2009/ Az istentisztelet egyszerűsége a kálvinista templomban. Debreceni Szemle 2009/ Czeglédy Sándor debreceni professzor gyakorlati teológiai munkássága Studia Theologica Debrecinensis 2009/ Kálvin hatása a 20. század református istentiszteletére és gyakorlati teológiai irodalmára Református Szemle 2009/ Gottesdienstordnungen bei Calvin Reformiertes Kirchenblatt Wien/Österreich 2009/ A Jézus számára jellé vált asszony (Mt 15,21-28) Igazság és Élet 2009/ Die liturgische Arbeit Johannes Calvins Református Szemle 2010/ A Barmeni Teológiai Nyilatkozat magyarországi recepciója Református Egyház 2010/ Átértékelődésre ösztönző feltámadáshit (1Kor 15,1-11) Húsvét I. napjára Igazság és Élet 2010/ Cantor and Minister in a Value-Creating Worship Studia Musica Studia Universitatis Babes-Bolyai (IV.) 2010/ Electronical form: ISSN ; Nyomtatott forma: ISSN Ugyanez: Porta Speciosa 2010/ Szükség néktek újjászületnetek! Református Tiszántúl (XVIII.) 2010/ A fegyelmezés témakörének megközelítése Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkásságában Sárospataki Füzetek (XIV.) 2010/ Kálvin istentisztelete és istentiszteletünk jövője Collegium Doctorum Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért Collegium Doctorum Pákozdy László Márton munkásságának homiletikai vetülete. Studia Theologica Debrecinensis 2010/ Az igazán elvehetetlen jó rész távlata (Lk 10,38-42) Igazság és élet 2011/ Az Öreg Graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára. Collegium Doctorum 2011/ Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért. Református Szemle 2011/

10 Szerkesztői munka - Bíró László-Fekete Károly: Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány. Kiadja a Debrecen- Nagytemplomi Egyházközség. Debrecen Az Ige fényénél I. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Az Ige fényénél II. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Az Ige fényénél III. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Tóth-Máthé Miklós: Méliusz történelmi dráma két részben. Kiadja a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Debrecen Berkesi Sándor: "Te néked zengek éneket" - Gyülekezeti énekiskola. Kiadja az Országos Református Tanáregyesület. Debrecen A Debreceni Református Theologiai Akadémia Évkönyve az 1992/ /94. akadémiai évről. Debrecen "Krisztusért járva követségben...". Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Debrecen Fekete Károly Hanula Gergely (szerk.): Gondolkodó és cselekvő hit Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond: Non videri, sed esse Válogatott írások. Debrecen A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének Évkönyve a évről. Debrecen Fekete Károly (szerk.): Ünnepi igehirdetések a DRK legátusai számára 2010/2011. tanév. Debrecen Fekete Károly- Kustár Zoltán Kovács Ábrahám: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 2. Debrecen oldal. ISSN ISBN Folyóiratoknál felelős szerkesztői tevékenység: - Nagytemplomi Gyülekezeti Élet a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség negyedéves lapja 1990-től - Református Tiszántúl a Tiszántúli Református Egyházkerület negyedéves lapja 1993-tól Sorozatszerkesztői tevékenység: - A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének Tanulmányi Füzetei: 9. Bodó Sára Fekete Károly (szerk.): Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény Debrecen, Huszár Gál-Huszár Dávid: Imádkozó könyv (1561, 1574, 1577) Debrecen, Hans Strub-Fekete Károly: Bevezetés a segédlelkész-képzésbe Debrecen, dr. Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai tanulmányok Elméletek, irányzatok, emberkép Debrecen, Dr. Pásztor János: Isten Igéje nincs bilincsbe verve Prédikációk Szentendréről az 1950-es 1960-as évekből. Debrecen, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai

11 1. Liturgia Claudiopolitana A református istentiszteletek rendje Kolozsvárott 1670 táján Debrecen, A DRHE Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai 3.: Komáromi Csipkés Ágendája (1653) Bevezeti és közreadja: Fekete Csaba. Debrecen, ISBN ISSN Tanszéki könyvsorozat: H-Chr. Piper: Prédikáció elemzések. Debrecen, H-Chr. Piper: Beszélgetés elemzések. Debrecen, H-Chr. Piper: A kommunikálás tanulása a lelkigondozás és prédikálás terén. Debrecen, Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Debrecen, Michael Klessmann: A klinikai lelkigondozás kézikönyve. Debrecen, H-Chr. Piper: Meghívás beszélgetésre. Debrecen, Nagytemplomi Gyülekezeti Élet Füzetei: 1. Növekedjetek a hitben Debreceni tanulmányi hét anyaga március Dankó Imre: A debreceni András templom története 3-5. Presbiteri Almanach - A Református Tiszántúl Kiadványai: 1. kötet: Kovács Tibor: Orando et laborando. Részletek, visszaemlékezések régi naplók alapján. Debrecen kötet: Berkesi Sándor: A zengő Ige szolgálatában. Debrecen kötet: Dr. Nagy Mihály Dr. Kirsch Éva: A Kaba-kő titka. Debrecen kötet: Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Debrecen

12 Egyéb, nem tudományos sajtóban megjelent írások Igehirdetési segédanyag: - Jézus Krisztus a felkent király Református Egyház 1999/ Hallgassatok az Írásra. A gazdag és Lázár példázata. Ref. Egyház szám Félre a szégyenérzettel a misszióban! 2Tim 1,8-14. Református Egyház 1992/ Könyörülj Uram, könyörülj rajtunk Zsolt 123 Református Egyház 1992/ Templomtisztítás templomszentelés Lk 19,45-47a Református Egyház 1993/ Krisztus Király az egyetlen tekintély Jn 13,3-17 Református Egyház 1993/ Isten ütközőpontja : Krisztus - Református Egyház 1994/ A megválaszolt kérdés Titusz 3,3-11 Református Egyház 1995/ Status Confessionis ApCsel 4,19-22 Református Egyház 1995/ Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Jézus Krisztus: a meg nem hátráló Isten Fia 1Jn 3,8b, Zsid 10,39 Református Egyház 1995/ Hallgassatok az Írásra Lk 16,19-31 Református Egyház 1996/ A második törvénytábla summája a "nagy parancsolatban" (Mt 22,37-38) évi Képes Kálvin Kalendárium Egyházkép Antiókhiai mintára ApCsel 11,19-30 Református Egyház 1997/ Velünk az Isten! Mt 1, ; 28,20b Református Egyház 1998/ Református Tiszántúl 2003/ Jézus Krisztus a felkent király Mk 14,3-11 Református Egyház 1999/ Krisztus-ismeretre és önismeretre vezető kegyelem - 2Kor 12,1-10 Református Egyház 2002/ A csodálkozás zsoltára (Igehirdetés a 8. zsoltár alapján) Református Tiszántúl 2004/ A visszafordíthatatlanság ünnepe avagy látszat és valóság a passió kapujában (Jn 17,1-8.) Igazság és Élet április. 1. szám Az igazán elvehetetlen jó rész távlata (Lk 10,38-42) Igazság és élet 2011/ Igehirdetés: - Könyörülj Uram, könyörülj rajtunk Zsolt 123 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Cirénei Simon Lk 23,26

13 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Igehirdető 1997/ A kiábrándulástól a visszatalálásig Lk 24,13-35 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Angyali és apostoli iránymutatás ApCsel 1,10-11; Kol 3, Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Igazodjatok Krisztushoz! Róm 12,1-2 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A mában élni: küzdelem, feladat, ajándék Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Krisztus Király az egyetlen tekintély Jn 13,3-17 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A vakmerő elszakadástól a bátor hűségig Lk 15,20 Református Egyház 1992/ Jézus Krisztus: a meg nem hátráló Isten Fia 1Jn 3,8b és Zsid 10,39 Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 1993/ Az Ige fényénél II. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Bárhol e földön, de mindig Isten közelben Zsolt 139,1-12 Az Ige fényénél II. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Úton Krisztushoz és úton Krisztussal Mt 2,1-12 Igehirdető 1996/ Hit és cselekedetek Jak 2,17 Az Ige fényénél III. Válogatás a debreceni Nagytemplomban ben elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A szabadítást munkáló Szentháromság Isten Reformátusok Lapja szám június oldal Református Tiszántúl 2001/3. 1. old. - A keresztkötés ereje 1Kor 1,23-25 Kollégiumi Hírmondó 1997/ Jelek és fogadtatásuk Lk 11,29-36 Confessio 1997/ In: Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. (Szerk.: Albert Gábor-Tenke Sándor-Tőkéczki László) Budapest Velünk az Isten! Mt 1, ; Mt 28,20b Református Egyház 1998/ Kovács-Szathmáry: Zsoltáros naptár. Korda Kiadó Dec Református Újság 2006/ Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Textus: 46. zsoltár Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2000/ Karácsony este: Lk 1, Legátusprédikációk Sárospatak Reformátusok Lapja december 15. vezércikk

14 - Karácsonyi ünnepzáró: 1Jn 3,8b; Zsid 10,39. Legátusprédikációk Sárospatak Ruha- és tömlőváltás Textus: Mk 2, Református Egyház 2000/ ; Kis Tükör március 2. old. - Tamás hite (Jn 20,25.29) Főnix. 2001/2. szám 1.old. - Záróáhítat a gályarabok ünnepén Református Tiszántúl 2001/ Pünkösd az erő ünnepe Református Tiszántúl 2001/ Apostoli program 1Kor 1,23-25 Református Egyház 2002/ Az Atya keze Lk 23,44-56 Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Református Tiszántúl 2005/ A Lélek tanúsága ApCsel 4,19-22 Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Az Isten ajándékaként kapott kollegialitás örömének felfedezése (Mt 20,1-16) Igehirdetés az ORTE centenáriumi ünnepségének záróistentiszteletén Magyar Református Nevelés 2003/3. (november) Jézusban velünk van az Isten (Mt 1, ; Mt 28,20b) Református Tiszántúl 2003/ Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe (HK magyarázata) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ A csodálkozás zsoltára (Igehirdetés a 8. zsoltár alapján) Református Tiszántúl 2004/ Ünnepi igehirdetés (Zsoltárok 126.) és imádság szeptember 18-án a hajdúszováti orgonaavatáson Hajdúszováti Hírmondó decemberi szám 2-4. oldal - Az üzenet és annak hatása (1Jn 1,5-10) In: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban. Kálvin Kiadó Bp Református Tiszántúl 2005/ Soli Deo Gloria! A csodálkozás zsoltára (Zsolt 8.) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2005/ Óévi összegzés, mint nyitás az újra Reformátusok Lapja 2007/ december Keresztelés böjt idején Mk 10,13kk Igazság és élet 2008/ Keresztelés húsvétkor Mt 28, Igazság és élet 2008/ Kicsoda Isten? Micsoda az ember? Confessio 2008/ Isten világosságában élni (1Jn 1,5b) Reformátusok Lapja 2009/41. október Krisztusban helyreállhat a világlátásunk (Lk 2,1-14) Reformátusok Lapja 2009/ december Húsvéti visszatalálás (Lk 24, ) Református Tiszántúl 2010/

15 - Mennyhorizontú élet (ApCsel 1,11+Kol 3,2) Reformátusok Lapja 2010/19. szám május (vezércikk) - Karácsonyi világlátásunk Református Tiszántúl 2010/ A húsvét életalakító hatása Református Tiszántúl (XIX. évf.) 2011/2. 1. Cikkek: - Makkai Sándor debreceni évei Üzenet május 15. I. évf. 5. sz Válságos valóság felfokozott várakozás Közlöny (th-s lap) 1990/ Ünnepi alkalmak, jeles évek In: A debreceni Református Kollégium Kántusa. Debrecen Hangok hitvallása Gárdonyi-emlékhangverseny Debrecenben Reformátusok Lapja január Református Tiszántúl (Válasz a "Hogyan szolgálja az általam szerkesztett lap egyházunk életét és megújulását?" körkérdésre.) Református Egyház 1995/ Mit jelent ma a reformáció népéhez tartozni? Pillanat. Református Fiatalok Lapja. 1997/1. 2-4; 1997/2. 9. Keresztyén Nevelés 1997/ Szilágysági Református Naptár Kiadja a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Örökségünk a reformátosi követelményrendszer Református Tiszántúl 1997/ A Debreceni Kollégium. Képes Kálvin Kalendárium az évre. Bp Harminc év a Debreceni református Kollégium zenekultúrájáért Berkesi Sándor köszöntése Református Tiszántúl. 1998/1. Különszám! 2. oldal - Rektori Megnyitó (Doktoravatás és PhD átminősítéses diplomaátadás a DRHE-n) Sárospataki Református Lapok 1998/ Szenci Molnár Albert ( ) Múzeumi Kurír szám Jöjjetek haza kollégiumi diákok! Reformátusok Lapja január oldal Keresztyén Nevelés 1999/ Református Egyház 1999/2. B/3. Sárospataki Református Lapok 1999/ Magunk revíziója Hajdú-Bihari Napló április oldal - Szabó Dezső öröksége Református Tiszántúl 1999/ Két reformátor a hazaiak közül Református Tiszántúl. 1999/ Rektori jelentés a debreceni Hittudományi Egyetem 1998/99-es tanévéről Református Egyház 1999/ Mit hoz a jövő? Isten népének jövője

16 A levél. Basel-Bern-Zürich szeptember. 44. évf. 2. szám 5. - A tízparancsolat nem tilalomfák gyűjteménye Hajdú-Bihari Napló október oldal éve született Tóth Endre egyháztörténész professzor Református Tiszántúl 1999/ Orando et Laborando 2000 Debrecen - Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Diákjainak I. Világtalálkozójáról Református Tiszántúl 2000/ Keresztyén Nevelés 2000/ Képes Kálvin Kalendárium A Lélek jövőt mutat a jelenben (Megnyitó a Debreceni Református Kollégium diákjai I. Világtalálkozóján június 9. Debrecen-Nagytemplom) Református Egyház 2000/ Református Tiszántúl 2000/ A Debreceni Ref. Kollégium Gimnáziumának Évkönyve az és az tanévről. Debrecen Megnyitó gondolatok a Kollégiumi dákok első világtalálkozója alkalmából rendezett Díszdoktoravatáson (Az igaz tanúság mintája Jézus Krisztus) Református Egyház 2000/ Tettek a lelkészképzés megreformálásáért tanévzáró rektori beszéd Református Egyház 2000/ Diplomaosztó és tanévnyitó ünnepség a Debreceni Teológián Református Tiszántúl. 2000/ Aki lelki-szellemi táplálékot adott. 50 éve halt meg Makkai Sándor Képes Kálvin Kalendárium Bp Ötven éve halt meg Makkai Sándor Református Egyház. 2001/ Református Tiszántúl 2001/ Makkai kiállítás Sárospatakon június 23. Sárospataki Református Lapok 2001/ A nemzetnevelő és egyházébresztő Makkai Sándor Reformátusok Lapja. 2001/ old. - Első Regionális Gyermek-Néptánc Találkozó Biharkeresztesen Református Tiszántúl. 2001/ Karácsony Sándor emlékezete rektori megemlékezés I. Reformátusok Lapja augusztus 4. 3.oldal: Félszáz esztendeje halt meg Karácsony Sándor II. Reformátusok Lapja augusztus oldal: Karácsony Sándor reformátori életfilozófiája - Budai Ézsaiás, a püspök Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2002/ Partiumi Közlöny december szám Hittudományi Kar az egykori Debreceni Egyetemen Református Tiszántúl 2002/ A Debreceni Kollégium volt diákjainak évi találkozója Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Református Tiszántúl 2003/ Az arcképek mesteri alkotója Bíró Lajos festőművész (kiállításmegnyitó) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Református Tiszántúl 2003/

17 - A Heidelbergi Káté sikerének titka. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ A hivatás reformációja és a munka értéke. Debrecen 2003/X A Heidelbergi Káté évfordulója. Református Tiszántúl 2003/ A debreceni teológia jubileumi diplomásai. Református Tiszántúl 2003/ Ragyogjon továbbra is a Szivárvány. Szivárvány A Db-Nagyerdei Ref. Egyházközség Lapja. 2003/ A világ végezetéig. Szivárvány A Db-Nagyerdei Ref. Egyhközség Lapja. 2003/ Új orgona épült Hajdúszováton. Református Tiszántúl 2003/ A MORE lelkész- és vallástanárképzése A Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Képes Kálvin Kalendárium Bp A gondolkodó és cselekvő hitű Török István emlékére Cikk az emlékkonferenciáról Reformátusok Lapja 2004/ Liturgiai Kutatóintézet Debrecenben Magyar Egyházzene XI (2003/2004) éve született Henrik Bullinger Református Tiszántúl 2004/ Tanévnyitás a Debreceni Hittudományi Egyetemen Református Tiszántúl 2004/ Maróthi György emlékezete Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe (HK magyarázata) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ Teológiai oktatásunk átalakulása. Beszámoló a DRHE 1997/ /2003 tanéveiről In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen A Debreceni Református Hittudományi Egyetem élete és szolgálata között. In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének évkönyve a évről. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. In: Ifj. dr. Varga Zsigmond: Non videri, sed esse Válogatott írások. Debrecen In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének évkönyve a évről. Debrecen Ifjú Varga Zsigmond emlékezete. Reformátusok Lapja szám május Tíz éves a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont (Ten years of the István Hatvani Theological Research Centre Das István Hatvani Theologische Forschungszentrum ist 10 Jahre alt) In: Rend és Szabadság a mindenségben. DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont. Szerk.: Gaál Botond Végh László. Debrecen Maróthi György emlékezete - Tanévnyitó rektori beszéd Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Vezetni és vezetve lenni Tanévzáró rektori beszéd Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Református Egyház 2005/ Száz éve született Dietrich Bonhoeffer

18 Képes Kálvin Kalendárium a évre. Kálvin Kiadó Bp Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ Száz éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző Reformátusok Lapja május Református Tiszántúl 2006/ Gondolatok a zsoltáros kegyességről Reformátusok Lapja március Gárdonyi Zoltán zeneszerző emlékezete Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ A DAB szakbizottságainak munkája 2005-ben Debreceni Szemle 2006/ Emlékezés a Gályarabok Emlékművénél Református Tiszántúl 2006/ Tíz éves a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Szemle 2006/ Életszentség a megszentelő lélek erőterében (vezércikk) Reformátusok Lapja február Beszámoló a Generális Konvent Liturgiai Bizottságának eddigi üléseiről. Confessio 2008/ Kálvin gondolatai az istentiszteletről In: Képes Kálvin Kalendárium A MRE évkönyve. Budapest Újítsuk meg együtt istentiszteleti életünket! Reformátusok Lapja 2009/21. május Egy centenárium intelmei Reformátusok Lapja 2009/26. június Hit és cselekedetek Reformátusok Lapja 2009/31. augusztus Életszentség Református Tiszántúl 2009/ Száz éve született Czeglédy Sándor Református Tiszántúl 2009/ Nyertes zeneszerzők a Kálvin év alkalmából Református Tiszántúl 2009/ Emlékek és tények Kozma Zsolt beszélgető-könyve nyomán Református Szemle 2009/ Közös szó adatott a szánkba Reformátusok Lapja 2009/47. november Felemelt szív emelkedett élet Reformátusok Lapja 2010/8. február Fedezzük fel a kálvini liturgia örökségét! Szivárvány 2010/ Istentiszteletünk a posztmodern korban Szivárvány 2010/ Milyen legyen református istentiszteletünk? Szivárvány 2010/3. - Testvéróvodai kapcsolat Bácskossuthfalva és Debrecen között Reformátusok Lapja 2010/12. március Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel Igazság és Élet 2010/ Kontrasztkiállítás Kisvárdán (interjú Százvai Lászlóval)

19 Református Tiszántúl 2010/ Kántustörténeti kiállítás Debrecenben Reformátusok Lapja 2010/6. február Felemelt szív emelkedett élet Reformátusok Lapja 2010/8. február Fedezzük fel a kálvini liturgia örökségét! Szivárvány 2010/ Istentiszteletünk a posztmodern korban Szivárvány 2010/ Milyen legyen református istentiszteletünk? Szivárvány 2010/3. - Testvéróvodai kapcsolat Bácskossuthfalva és Debrecen között Reformátusok Lapja 2010/12. március Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén Sárospataki Református Lapok 2010/ Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel Igazság és Élet 2010/ Kontrasztkiállítás Kisvárdán (interjú Százvai Lászlóval) Református Tiszántúl 2010/ Húsvéti visszatalálás (Lk 24, ) Református Tiszántúl 2010/ Mennyhorizontú élet (ApCsel 1,11+Kol 3,2) Reformátusok Lapja 2010/19. szám május (vezércikk) - Isten kezében eggyé lenni (Ez 37, ) Reformátusok Lapja május 23. melléklet 14. oldal - Kálvinnal haladni a megszentelődésben (vezércikk) Reformátusok Lapja augusztus szám 1. oldal - Főtitkári beszámoló a DAB szakbizottságainak évi munkájáról Debreceni Szemle 2010/ Istentiszteleti alapelvek mindenkinek Református Tiszántúl 2010/ Pápán tartotta közgyűlését és konferenciáját a Doktorok Kollégiuma Reformátusok Lapja szeptember Egység-jelként bocsátjuk útjára a Kálvincsillagot Kálvincsillag Reformáció hava Egyház és nemzet Kálvincsillag Reformáció hava Újjászületett a sárospataki Mooser-orgona Kálvincsillag Reformáció hava Háládatos önkéntesség Reformátusok Lapja január 9. (LV. évf.) 2. szám 1. - A református istentisztelet elemeinek funkciója és bibliai alapjai Képes Kálvin Kalendárium Kálvin Kiadó Bp Zsugorodás és nagyság tisztázódása Református Tiszántúl 2011/ Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak évi munkájáról Debreceni Szemle 2011/ A vasárnap megszentelése Reformátusok Lapja szeptember 11. (37. szám) 1.

20 - A Szentlélek távolságot áthidaló erő Református Tiszántúl 2011/ A korfordító Isten és magyar reformátusságunk Reformátusok Lapja május 22. (21. szám) 1. Nekrológok: - Búcsú Czeglédy Sándortól Reformátusok Lapja november oldal - Dr. Czeglédy Sándor emlékezete Református Szemle 1999/ Képes Kálvin Kalendárium Dr. Ludász Gyula emlékezete Református Tiszántúl 1999/ Reformátusok Lapja május oldal. - Egy hű sáfár emlékezete Dávidházy Gábor ( ) Református Tiszántúl 1999/ Reformátusok Lapja augusztus oldal. - Barcza Zsuzsa ( ) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Írások a Pedagógusok Arcképcsarnoka 2003 c. kötetben. Kiadta: Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület Debrecen. Czeglédy Sándor Makkai Sándor Szigethy Gyula Barcza József emlékezete Reformátusok Lapja 2004/33. augusztus In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen ; In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének Évkönyve a évről. Debrecen Eltemettük Kiss Tihamér László tanár urat Hajdú-Bihari Napló augusztus Búcsú a tanár úrtól (dr. Kiss Tihamér László temetésén) Reformátusok Lapja szeptember Bacskay László ( ) Református Tiszántúl 2006/ Kovács Tibor emlékezete ( ) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ Református Egyház 2007/1. - Dr. Mészáros István, Tiszáninnen teológus-püspöke (sírkőavatás) Studia Theologica Debrecinensis 2009/ Collegium Doctorum augusztus (V. évf.) Dr. Kocsis Elemér emlékezete ( ) Studia Theologica Debrecinensis 2009/ In: Képes Kálvin Kalendárium A MRE évkönyve. Budapest In: Baráth Béla Levente-Gonda S. László (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Debrecen Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén Sárospataki Református Lapok 2010/ In memoriam Virágh László ( )

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Fekete Károly publikáció idırendben

Fekete Károly publikáció idırendben Állapot: 2009. 03. 28. Fekete Károly publikáció idırendben 1981 - Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban Confessio 1981/3. 66-71. 1982 - Kodály Zoltán és a református énekkarok Confessio 1982/2.

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások)

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) PUBLIKÁCIÓK Gaál Botond 2009. március (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) 1. Gimnáziumunk igazgatójának 25 éves jubileuma. (Pősze Lajos) RefLap XX. évf. 1976.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján)

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) 1. Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.) Teológiai szak- és idegen szavak szótára: Függelékben az egyházi szakirodalomban használt

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

2. Megáll az Istennek igéje!

2. Megáll az Istennek igéje! 1. Vezércikk 1 70 éves a Barmeni Teológiai Nyilatkozat / Fazakas Sándor (ifj.) = 12. évf. 3 4. sz. (2004.). p. 1 2. 2 325 éve szabadultak / Németh Zsolt = 9. évf. 1. sz. (2001.). p. 1. 3 500 éve született

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék

DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék (2015. május) Önálló és gyűjteményes kötet: 1.) DÁVID István: Műemlék orgonák Erdélyben. Polis Kiadó Kolozsvár Balassi Kiadó Budapest, 1996. (ISBN 973 97 2759 X; ISBN

Részletesebben

Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot)

Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot) Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot) Cikkek, tanulmányok 1. Confessio, 2005/3. Iskola és vallásoktatás kapcsolata Magyarországon a reformációtól napjainkig. 2. Collegium

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

1996 Üllői Hírmondó, karácsonyi meditáció. Üllő Nagyközség Önkormányzati Lapja (cikk)

1996 Üllői Hírmondó, karácsonyi meditáció. Üllő Nagyközség Önkormányzati Lapja (cikk) Előadások-írások: 1989 scriptie: Wat betekent 1500 km (Mit jelent 1500 km?) a hitrenevelésről 1993 Konzultációs dolgozat, Debrecen: Égi és földi csatornák 1995 A hitoktatás kérdése- előadások Tata 1996

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

Novum. In memoriam dr. id. Fekete Károly *

Novum. In memoriam dr. id. Fekete Károly * Novum In memoriam dr. id. Fekete Károly * Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető professzora a 200 évvel korábban született prédikátor elődről ahogyan

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2013-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1Mózes 24,14-15 Gaál Sándor 07/1 68.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 516-800, 516-900 11852, 11814 Rektori Hivatal 518-555 518-557 Dr. Bölcskei Gusztáv rektor Dr. Kustár Zoltán általános

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek KÖNTÖS LÁSZLÓ részletek Pápa, 2013 Kiadó: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Tel.: (+36 89) 512-400, Fax: (+36 89) 512-402 E-mail: dtpuspoki@refdunantul.hu Felelős kiadó: Steinbach

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. Porta 516-800 516-900 11852 11814 Rektori Hivatal Dr. Fekete Károly rektor Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes Pinczésné dr. Palásthy

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben