Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek"

Átírás

1 Frissítés dátuma: Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága Első kiadás: Dissertationes Theologicae 3. Ref. Kollégium Sokszorosító Irodája. Debrecen ISSN ISBN Második kiadás: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár Bodó Sára - Fekete Károly: Üdvözítő született (Karácsonyi igehirdetések) Kiadta a DRHE. Debrecen ISBN Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor Kálvin Kiadó. Budapest Ifj. Fekete Károly Sepsy Károly: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből. Debrecen ISBN Szigethy Gyula emlékezete Kiadta a Debreceni Református Kollégium. Debrecen ISBN Tudománnyal és a hit pajzsával Válogatott Makkai-tanulmányok Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár ISBN Példázatos szavak életes példák Kálvin Kiadó. Budapest ISBN A Barmeni Teológiai Nyilatkozat Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Reformátusok a kegyelem trónusánál A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei. Kálvin Kiadó. Budapest, ISBN variáns = Képes Kálvin Kalendárium Kálvin Kiadó Bp Könyvfejezet 1. - Ének- és zeneoktatás a debreceni Református Gimnáziumban 1873/74. és 1948/49. között A Debreceni Ref. Kollégium Gimnáziumának Évkönyve 1984/ /86. (Szerk.: Dr. Gaál Botond) Debrecen Magyar Egyházzene IV. 1996/ A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség énekkarának története Himnológiai gyűjtemény. Theologiai Tanulmányok Új folyam 24. Szerk.: Dr. Szőnyi György. Bp Kodály Zoltán és a református énekkarok

2 Confessio 1982/ ; Himnológiai gyűjtemény. Theologiai Tanulmányok Új folyam 24. Szerk.: Dr. Szőnyi György. Bp Egy élet theologiai irányváltásai A MORE Debreceni Theologiai Akadémiájának Évkönyve az 1990/ /92. akadémiai évről. Debrecen A szegénység és gazdagság bibliai fogalma, különös tekintettel a Jakab levelére A Debreceni Theologiai Akadémiájának Évkönyve az 1992/ /94. akadémiai évről. Debrecen A status confessionis szorításában (Török István tiszteletére) Confessio sz ; In: Laus Deo - Hálakötet egy professzorért. Török István emlékkönyv. Debrecen Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Makkai Sándor homiletikai munkásságának fejlődési szakaszai. In:"Krisztusért járva követségben..." c. kötet. Debrecen, Református Szemle 1997/ Az anyaszentegyház szolgái, azok rendeltetése és kötelességei (a II. Helvét Hitvallás XVII-XVIII. fejezetének magyarázata) In: Református Presbiteri Füzetek Előadások a II. Helvét Hitvallásról Tahiban, szept. 2-6 között tartott V. nemzetközi presbiteri konferencián elhangzott előadások. Kiadja a Magyar Református Presbiteri Szövetség Bp A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál Pályakép Makkai Sándor: Magunk revíziója c. könyvéhez In: Múltunk Könyvek. Csíkszereda. Pro-Print Könyvkiadó Makkai Sándor munkássága a keresztyén nevelés területén In: Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény. Debrecen A keresztyén nemzeti öntudat Másik oldal Felvidéki Teológus Fórum. 1997/ Református Szemle 1998/ In: Deus providebit - Tanulmányok dr. Mészáros István tiszteletére Sárospatak Ravasz László és Makkai Sándor kapcsolata In: Teológia a reménység örömében - Tanulmányok dr. Szathmáry Sándor tiszteletére Budapest Részletek belőle: Kalotaszeg. 1999/ ; Művelődés 1999/ Anyanyelvvédelem és prédikálás ma In: Erős várunk az anyanyelv. Magyarok Világszövetsége. Bp Merre tart a világ? A globalizációról keresztyén szemmel In: A teremtett világ megőrzése I. Szociáletikai füzetek 1. Szerk.: Fazakas Sándor. Debrecen A lelkészképzés adósságai és feladatai In: Örökség, adósság, felelősség. Szárszói Füzetek 8. Bp Magyar Református Nevelés 2000/ In: Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. (Szerk.: Albert Gábor-Tenke Sándor-Tőkéczki László) Budapest Az oratio meditatio tentatio triásza a lelkészképzésben In: Sola Scriptura Tanulmányok dr. Nagy Antal Mihály tiszteletére 70. Születésnapja alkalmából. Sárospatak

3 17. - Németh László és a protestantizmus Németh László emlékkönyv. Tiszatáj Könyvek. Szeged Református Tiszántúl 2001/ A népesedés kérdései a gyakorlati teológus szemével In: Népesedési kérdéseink egyházi szemmel. A Magyar Ref. Presbiteri Szövetség 9. nemzetközi konferenciájának előadásai és állásfoglalásai. Budapest Pastorenamt und Professionalität In: Amt und Professionalität Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference ThUK Kampen DRHE Debrecen Berekfürdő, October Eds.: R. Ruard Ganzevoort Sándor Fazakas A Vécsi Szövetség In: Doctrina et Pietas Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére Debrecen-Sárospatak Életformáló egyházi nevelés In: A visszaforrt ág kivirágzik A Túri Alma Mater iskolatörténeti sorozata 4. Mezőtúr Tóth Endre a gyakorlati teológus In: Pápa és Debrecen. Emlékkönyv Dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének 100. Évfordulójára. Acta Theologica Papensia 4. Pápa Református Egyház 2000/ A református lelkészképzés jövőképe In: Mérlegen a lelkész. Gyülekezetpedagógiai Füzetek 2. Szerk.: Szabó Lajos. Teológiai Irodalmi Egyesület. Bp Illyés Endre a nevelés és az egyházi néprajz elkötelezettje Vallási Néprajz 11. kötet. Illyés Endre néprajzi tanulmányai. Debrecen Böhm Károly hatása Makkai Sándor vallásfilozófiájára. In: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére. Bp A homiletika fő kérdései ma Theologiai Szemle 2004/ In: Eulogia Ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára. Bp Collegium Doctorum 2005 (I. évf.) 1. szám Makkai Sándor és Victor János misszió-értelmezésének összehasonlítása In: En Christo Tanulmányok a 85 éves dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen Ernst Lange az igehirdetésről In: Találkozások Istennel és emberrel Ernst Lange gyakorlati teológiája. Szerk.: Kocsev Miklós. Acta Theologica Papensia Lelkipásztor 2004/ A Heidelbergi Káté üzenete In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen Verbum Dei manet in aeternum In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban In: Gondolkodó és cselekvő hit Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. Debrecen Református Egyház 2005/

4 32. - László Dezső homiletikai örökségének főbb vonásai In: László Dezső emlékezete ( ) Szerk.: Cseke Péter. Polis Könyvkiadó. Kolozsvár A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen Acta Paedagogica Debrecina CIII. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Hit és Tudomány Tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és kutatói munkája jubileumára. Debrecen-Sárospatak Református Szemle 2005/ Non vederi, sed esse! Címmel megjelent még: Református Egyház 2005/ Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai In: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár Theologiai Szemle 2006/ A Református Kollégium pedagógiai tanárai, tanárképzése In: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Gondolat Kiadó. Bp ; ; ; ISBN A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen, A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete, Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkássága, Arcképvázlatok (Csikesz S., Kiss F., Bessenyei L., Karai S., Zsigmond F., Benigny Gy., Lukács L., Péter Z., Péterffy L., Szele M., Varga Z.), Arcképvázlatok (Kiss T. L., Makkai S.), Karácsony Sándor a teológus szemével, avagy karácsony Sándor egyháztörténeti jelentősége, Adalékok a Debreceni Egyetem református jellegének megragadásához, Megjelent még in: Orando et laborando A DRHE 2005/2006. évi értesítője, Debrecen Áldozat nélkül nem megy a Krisztustanúság és a keresztény lét értelme In: Romhányi Orvostalálkozók Emlékkönyv VI. Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkássága. In: Geréb Zsolt (szerk.): Isteni megszólítás emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére. Partium Kiadó. Oradea Medgyesi Pál Lelki A-Be-Ce (1645) című művének katechetikai jelentősége. In: Medgyesi Pál Redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról. Szerkesztette: Fazekas Gergely Tamás Győri L. János. Debrecen A kálvini reformáció és a diakónia In: Galsi Árpád (szerk.): Evangéliumi Kálvinizmus. Kálvin Kiadó Budapest ISBN Kálvin és az istentisztelet In: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó. Bp ISBN

5 42. - Amikor a lélek húrjai megszólalnak In: Gaál Botond - Végh László: Az ember mint lélek. Kiadja a HITEK DRHE. Debrecen In: Debreceni Szemle 2009/ Ekkléziasztikai esszék és az evangéliumhirdetés szolgálata In: Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Református Tiszántúl Kiadványai 4. kötet, Debrecen, A Debreceni Egyetem első rektora: Kiss Ferenc teológiai professzor In: Pusztai Gabriella-Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó. Debrecen Non videri sed esse. In: Koncz István Fürj Zoltán (szerk.): A reformáció, mint európai debreceni nemzeti érték Hol a helyünk Európában? Professzorok az Európai Magyarországért. PEM Tanulmányok VI. Debrecen-Budapest D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus In: Baráth Béla Levente-Gonda S. László (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Debrecen A református egyházzene-oktatás jelentősége In: S. Szabó Márta (szerk.): Bárdos Szimpóziumok 25 év 25 előadás. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen Karácsony Sándor lélekformáló és egyházformáló tevékenysége In: Csernicskó I. Fedinec Cs. Tarnóczy M. Vanconé Kremme I. (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 113. Tinta Könyvkiadó Bp Karl Barth és a magyarországi gyakorlati teológia In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia (Rekonstrukciós kísérlet). Debrecen, Karl Barth und die Praktische Theologie in Ungarn In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia (Rekonstrukciós kísérlet). Debrecen, Krisztus uralkodása és visszajövetele A Heidelbergi Káté kérdésfeleletének teológiai magyarázata In: Peres Imre (szerk.): Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 1. Debrecen Krisztus megaláztatása A Heidelbergi Káté kérdés-feleleteinek magyarázata In: Fekete Károly- Kustár Zoltán Kovács Ábrahám: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 2. Debrecen Kálvini reformáció és diakónia In: Imre M.- Oláh Sz.- Fazekas G. T. Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó Konferencia kiadvány: 1. - Hittudományi Kar a Debreceni Egyetemen

6 In: 90 éves a Debreceni Egyetem. Ünnepi Tanácsülés jubileumi kiadványa. Debrecen Debreceni Szemle 2003/ A Biblia és a könyv mint a személyes kapcsolatteremtés eszköze In: Mint a folyóvíz mellé ültetett fa Tiszántúli Iratterjesztők Egyházkerületi Konferenciájának anyaga. Kálvin Kiadó DVD-n is oktatási segédanyagként is megjelentette a Kálvin Kiadó. Református Egyház 2007/ Jegyzet, segédlet: 1. Bodó Sára Fekete Károly (szerk.): Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény - A DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének Füzetei 9. szám Debrecen Hans Strub-Fekete Károly: Bevezetés a segédlelkész-képzésbe A DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének Tanulmányi Füzetei 11. Debrecen Folyóiratban megjelent tanulmányok 1. - Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban Confessio 1981/ Makkai Sándor, a misszió elkötelezettje Confessio 1990/ Makkai Sándor mint irodalmár és közéleti személyiség Szabadság (kolozsvári napilap) november szám 4. oldal Református Egyház 1992/ Erdélyi Tükör 1992/ Száz éve született Makkai Sándor ( ) Theologiai Szemle 1993/ Egyház és Nemzet Makkai Sándor tanulmányaiban Theologiai Szemle. 1995/ Makkai Sándor professzori pályájának első szakasza Református Szemle sz Makkai Sándor professzori pályájának második szakasza Református Szemle sz A keresztséggel kapcsolatos tanulmányok kritikai összefoglalása. Theologiai Szemle szám Makkai Sándor részvétele a magyar református liturgia megújításában. Magyar Egyházzene 1995/ szám A katolikus egyház tanítása az új katolikus katekizmus alapján Református Szemle 1996/ Genfi zsoltárok a Debreceni Református Kollégiumban Ének-Zene Módszertani Lapok. OKSZI 1997/3. március Ének-Zene Módszertani Lapok. OKSZI 2000/3. április A Gyakorlati Teológiai Tanszék munkája a jövő igénye és lehetősége szerint Sárospataki Füzetek 1998/ Egyházformáló teológus-lelkület Rektori székfoglaló Református Egyház 1998/ D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus

7 Theologiai Szemle 1998/ A teológusképzés preventív hatása Rektori évnyitó beszéd Református Egyház 1998/ Református Tiszántúl. 1998/ A lelkipásztori személyiség fejlesztése Református Tiszántúl. 1999/ Református Egyház 1999/ Karácsony Sándor a teológus szemével In: Lénárd Gábor (szerk.): Gyökerek és gyümölcsök. A Karácsony Sándor tudományos konferencia előadásai KLTE szeptember 29. Debrecen, Kálvinista Szemle. 2000/ Debreceni Szemle 2000/ Magyar Református Nevelés 2001/ A református liturgikák története a XIX-XX. században Magyar Egyházzene VII (1999/2000) Collegium Doctorum 2006/ Tettek a lelkészképzés megreformálásáért Református Egyház. 2000/ A lelkipásztor zenei műveltségének jelentősége Református Egyház 2000/ Magyar Egyházzene VIII (2000/2001) Lelkészképzésről a vidékfejlesztés szemszögéből A falu. A magyar vidékfejlesztők folyóirata Tél. 4. szám Lelkiismeretünk ébresztése A Barmeni Teológiai Nyilatkozat aktualitása Reformátusok Lapja 2001/ és 4. oldal A református vallástanár felkészítése és küldetése ma Református Tiszántúl 2002/ Magyar Református Nevelés 2002/ Református Egyház 2002/ Studia UB-B Theologia Reformata Transylvanica 2003/ Megbékélés Istennel Gondolatok Karácsony Sándor: A magyar béke c. könyvének zárófejezete kapcsán. Confessio 2002/ Szabó Zoltán, a gyakorlati teológus Sárospataki Füzetek 2002/ A lelkészképzés a vidék lelki közérzetének javításáért. Református Egyház 2003/ Orgonáink szerepének újragondolója: Árokháty Béla Zsoltár évi összevont szám A református liturgikák története a században Református Szemle 2003/6. Emlékszám in memoriam Tonk Sándor Kozma Zsolt az igehirdető Református Szemle 2004/ Az egy, igaz, örök Isten (A Heidelbergi Káté VIII. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2005/ A Fiú Istenről (A Heidelbergi Káté XI. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2006/ A Theologiai Szemle a magyar teológiai gondolkodás történetében református szemmel

8 Theologiai Szemle 2006/ Az egyházi ének és a hitoktatás Református Tiszántúl 2006/ Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból Református Szemle 2006/ Theologiai Szemle 2007/ Kálvini reformáció és diakónia I. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ II. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ III. rész: Református Szeretetszolgálat 2007/ Az Angster-család európai hírű orgonaépítő művészete Magyar Örökség Pécsi Szemle 2007/tavasz A visszafordíthatatlanság ünnepe avagy látszat és valóság a passió kapujában (Jn 17,1-8.) Igazság és Élet április. 1. szám Krisztus megaláztatása (A Heidelbergi Káté XVI. Úrnapjának teológiai magyarázata) Református Egyház 2007/ A keresztség problematikája gyakorlati teológiai szemszögből Collegium Doctorum 2007/ Ünnepi fordulat az irgalmasság jegyében Igazság és Élet 2007/ Irodalom és közélet Makkai Sándor munkásságában Mediárium 2007/ A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnologiai és homiletikai írásainak főbb vonásai Református Szemle 2007/ Egy egyházzá hívattunk el. Többekkel közösen: Békési-Bóna-Fazakas-Karasszon-Fekete-Gonda-Kádár-Németh- Szűcs-Tarr: Református Egyház 2007/ Gondolatok a kazuális igehirdetésről Igazság és élet 2008/ Krisztus uralkodása és visszajövetele (HK magyarázata) Református Egyház 2008/ A konfirmáció gyakorlati teológiai aspektusai Collegium Doctorum IV. évf Isten Krisztusban megjelent dicsősége helyre állítja a világlátásunkat (Lk 2,1-14) Igazság és Élet 2008/ Szemléletformáló teológiai felismerések és azok hatása a Debreceni Egyetemen a két világháború között. Studia Theologica Debrecinensis 2008/ Bódiss-Fekete-Görözdi-Kelemen-Szűcs: Az eddig elkészült és a Generális Konvent Liturgiai bizottsága által megtárgyalt teológiai alapelvek. Confessio 2008/ Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása Confessio 2008/ Magyar Egyházzene 2007/ szám Református Egyház 2008/ Néhány dokumentum Makkai Sándor és Reményik Sándor barátságának történetéből Várad 2008/

9 53. - A református liturgia története és teológiája Koinonia (76. szám) Pünkösd, Kortárs igehirdetési irányok és tendenciák a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben Lelkipásztor (84. évf.) 2009/ A Paraklétosz hatásai (Jn 14,23-27) Pünkösd I. napjára Igazság és Élet 2009/ Az istentisztelet egyszerűsége a kálvinista templomban. Debreceni Szemle 2009/ Czeglédy Sándor debreceni professzor gyakorlati teológiai munkássága Studia Theologica Debrecinensis 2009/ Kálvin hatása a 20. század református istentiszteletére és gyakorlati teológiai irodalmára Református Szemle 2009/ Gottesdienstordnungen bei Calvin Reformiertes Kirchenblatt Wien/Österreich 2009/ A Jézus számára jellé vált asszony (Mt 15,21-28) Igazság és Élet 2009/ Die liturgische Arbeit Johannes Calvins Református Szemle 2010/ A Barmeni Teológiai Nyilatkozat magyarországi recepciója Református Egyház 2010/ Átértékelődésre ösztönző feltámadáshit (1Kor 15,1-11) Húsvét I. napjára Igazság és Élet 2010/ Cantor and Minister in a Value-Creating Worship Studia Musica Studia Universitatis Babes-Bolyai (IV.) 2010/ Electronical form: ISSN ; Nyomtatott forma: ISSN Ugyanez: Porta Speciosa 2010/ Szükség néktek újjászületnetek! Református Tiszántúl (XVIII.) 2010/ A fegyelmezés témakörének megközelítése Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkásságában Sárospataki Füzetek (XIV.) 2010/ Kálvin istentisztelete és istentiszteletünk jövője Collegium Doctorum Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért Collegium Doctorum Pákozdy László Márton munkásságának homiletikai vetülete. Studia Theologica Debrecinensis 2010/ Az igazán elvehetetlen jó rész távlata (Lk 10,38-42) Igazság és élet 2011/ Az Öreg Graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára. Collegium Doctorum 2011/ Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért. Református Szemle 2011/

10 Szerkesztői munka - Bíró László-Fekete Károly: Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány. Kiadja a Debrecen- Nagytemplomi Egyházközség. Debrecen Az Ige fényénél I. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Az Ige fényénél II. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Az Ige fényénél III. - Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Tóth-Máthé Miklós: Méliusz történelmi dráma két részben. Kiadja a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Debrecen Berkesi Sándor: "Te néked zengek éneket" - Gyülekezeti énekiskola. Kiadja az Országos Református Tanáregyesület. Debrecen A Debreceni Református Theologiai Akadémia Évkönyve az 1992/ /94. akadémiai évről. Debrecen "Krisztusért járva követségben...". Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Debrecen Fekete Károly Hanula Gergely (szerk.): Gondolkodó és cselekvő hit Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond: Non videri, sed esse Válogatott írások. Debrecen A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének Évkönyve a évről. Debrecen Fekete Károly (szerk.): Ünnepi igehirdetések a DRK legátusai számára 2010/2011. tanév. Debrecen Fekete Károly- Kustár Zoltán Kovács Ábrahám: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 2. Debrecen oldal. ISSN ISBN Folyóiratoknál felelős szerkesztői tevékenység: - Nagytemplomi Gyülekezeti Élet a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség negyedéves lapja 1990-től - Református Tiszántúl a Tiszántúli Református Egyházkerület negyedéves lapja 1993-tól Sorozatszerkesztői tevékenység: - A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének Tanulmányi Füzetei: 9. Bodó Sára Fekete Károly (szerk.): Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény Debrecen, Huszár Gál-Huszár Dávid: Imádkozó könyv (1561, 1574, 1577) Debrecen, Hans Strub-Fekete Károly: Bevezetés a segédlelkész-képzésbe Debrecen, dr. Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai tanulmányok Elméletek, irányzatok, emberkép Debrecen, Dr. Pásztor János: Isten Igéje nincs bilincsbe verve Prédikációk Szentendréről az 1950-es 1960-as évekből. Debrecen, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai

11 1. Liturgia Claudiopolitana A református istentiszteletek rendje Kolozsvárott 1670 táján Debrecen, A DRHE Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai 3.: Komáromi Csipkés Ágendája (1653) Bevezeti és közreadja: Fekete Csaba. Debrecen, ISBN ISSN Tanszéki könyvsorozat: H-Chr. Piper: Prédikáció elemzések. Debrecen, H-Chr. Piper: Beszélgetés elemzések. Debrecen, H-Chr. Piper: A kommunikálás tanulása a lelkigondozás és prédikálás terén. Debrecen, Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Debrecen, Michael Klessmann: A klinikai lelkigondozás kézikönyve. Debrecen, H-Chr. Piper: Meghívás beszélgetésre. Debrecen, Nagytemplomi Gyülekezeti Élet Füzetei: 1. Növekedjetek a hitben Debreceni tanulmányi hét anyaga március Dankó Imre: A debreceni András templom története 3-5. Presbiteri Almanach - A Református Tiszántúl Kiadványai: 1. kötet: Kovács Tibor: Orando et laborando. Részletek, visszaemlékezések régi naplók alapján. Debrecen kötet: Berkesi Sándor: A zengő Ige szolgálatában. Debrecen kötet: Dr. Nagy Mihály Dr. Kirsch Éva: A Kaba-kő titka. Debrecen kötet: Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Debrecen

12 Egyéb, nem tudományos sajtóban megjelent írások Igehirdetési segédanyag: - Jézus Krisztus a felkent király Református Egyház 1999/ Hallgassatok az Írásra. A gazdag és Lázár példázata. Ref. Egyház szám Félre a szégyenérzettel a misszióban! 2Tim 1,8-14. Református Egyház 1992/ Könyörülj Uram, könyörülj rajtunk Zsolt 123 Református Egyház 1992/ Templomtisztítás templomszentelés Lk 19,45-47a Református Egyház 1993/ Krisztus Király az egyetlen tekintély Jn 13,3-17 Református Egyház 1993/ Isten ütközőpontja : Krisztus - Református Egyház 1994/ A megválaszolt kérdés Titusz 3,3-11 Református Egyház 1995/ Status Confessionis ApCsel 4,19-22 Református Egyház 1995/ Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Jézus Krisztus: a meg nem hátráló Isten Fia 1Jn 3,8b, Zsid 10,39 Református Egyház 1995/ Hallgassatok az Írásra Lk 16,19-31 Református Egyház 1996/ A második törvénytábla summája a "nagy parancsolatban" (Mt 22,37-38) évi Képes Kálvin Kalendárium Egyházkép Antiókhiai mintára ApCsel 11,19-30 Református Egyház 1997/ Velünk az Isten! Mt 1, ; 28,20b Református Egyház 1998/ Református Tiszántúl 2003/ Jézus Krisztus a felkent király Mk 14,3-11 Református Egyház 1999/ Krisztus-ismeretre és önismeretre vezető kegyelem - 2Kor 12,1-10 Református Egyház 2002/ A csodálkozás zsoltára (Igehirdetés a 8. zsoltár alapján) Református Tiszántúl 2004/ A visszafordíthatatlanság ünnepe avagy látszat és valóság a passió kapujában (Jn 17,1-8.) Igazság és Élet április. 1. szám Az igazán elvehetetlen jó rész távlata (Lk 10,38-42) Igazság és élet 2011/ Igehirdetés: - Könyörülj Uram, könyörülj rajtunk Zsolt 123 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Cirénei Simon Lk 23,26

13 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Igehirdető 1997/ A kiábrándulástól a visszatalálásig Lk 24,13-35 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Angyali és apostoli iránymutatás ApCsel 1,10-11; Kol 3, Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Igazodjatok Krisztushoz! Róm 12,1-2 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A mában élni: küzdelem, feladat, ajándék Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Krisztus Király az egyetlen tekintély Jn 13,3-17 Az Ige fényénél I. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A vakmerő elszakadástól a bátor hűségig Lk 15,20 Református Egyház 1992/ Jézus Krisztus: a meg nem hátráló Isten Fia 1Jn 3,8b és Zsid 10,39 Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 1993/ Az Ige fényénél II. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Bárhol e földön, de mindig Isten közelben Zsolt 139,1-12 Az Ige fényénél II. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből. Debrecen Úton Krisztushoz és úton Krisztussal Mt 2,1-12 Igehirdető 1996/ Hit és cselekedetek Jak 2,17 Az Ige fényénél III. Válogatás a debreceni Nagytemplomban ben elhangzott igehirdetésekből. Debrecen A szabadítást munkáló Szentháromság Isten Reformátusok Lapja szám június oldal Református Tiszántúl 2001/3. 1. old. - A keresztkötés ereje 1Kor 1,23-25 Kollégiumi Hírmondó 1997/ Jelek és fogadtatásuk Lk 11,29-36 Confessio 1997/ In: Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. (Szerk.: Albert Gábor-Tenke Sándor-Tőkéczki László) Budapest Velünk az Isten! Mt 1, ; Mt 28,20b Református Egyház 1998/ Kovács-Szathmáry: Zsoltáros naptár. Korda Kiadó Dec Református Újság 2006/ Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Textus: 46. zsoltár Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2000/ Karácsony este: Lk 1, Legátusprédikációk Sárospatak Reformátusok Lapja december 15. vezércikk

14 - Karácsonyi ünnepzáró: 1Jn 3,8b; Zsid 10,39. Legátusprédikációk Sárospatak Ruha- és tömlőváltás Textus: Mk 2, Református Egyház 2000/ ; Kis Tükör március 2. old. - Tamás hite (Jn 20,25.29) Főnix. 2001/2. szám 1.old. - Záróáhítat a gályarabok ünnepén Református Tiszántúl 2001/ Pünkösd az erő ünnepe Református Tiszántúl 2001/ Apostoli program 1Kor 1,23-25 Református Egyház 2002/ Az Atya keze Lk 23,44-56 Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Református Tiszántúl 2005/ A Lélek tanúsága ApCsel 4,19-22 Legátusprédikációk 2002/2003. DRHE Debrecen Az Isten ajándékaként kapott kollegialitás örömének felfedezése (Mt 20,1-16) Igehirdetés az ORTE centenáriumi ünnepségének záróistentiszteletén Magyar Református Nevelés 2003/3. (november) Jézusban velünk van az Isten (Mt 1, ; Mt 28,20b) Református Tiszántúl 2003/ Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe (HK magyarázata) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ A csodálkozás zsoltára (Igehirdetés a 8. zsoltár alapján) Református Tiszántúl 2004/ Ünnepi igehirdetés (Zsoltárok 126.) és imádság szeptember 18-án a hajdúszováti orgonaavatáson Hajdúszováti Hírmondó decemberi szám 2-4. oldal - Az üzenet és annak hatása (1Jn 1,5-10) In: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban. Kálvin Kiadó Bp Református Tiszántúl 2005/ Soli Deo Gloria! A csodálkozás zsoltára (Zsolt 8.) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2005/ Óévi összegzés, mint nyitás az újra Reformátusok Lapja 2007/ december Keresztelés böjt idején Mk 10,13kk Igazság és élet 2008/ Keresztelés húsvétkor Mt 28, Igazság és élet 2008/ Kicsoda Isten? Micsoda az ember? Confessio 2008/ Isten világosságában élni (1Jn 1,5b) Reformátusok Lapja 2009/41. október Krisztusban helyreállhat a világlátásunk (Lk 2,1-14) Reformátusok Lapja 2009/ december Húsvéti visszatalálás (Lk 24, ) Református Tiszántúl 2010/

15 - Mennyhorizontú élet (ApCsel 1,11+Kol 3,2) Reformátusok Lapja 2010/19. szám május (vezércikk) - Karácsonyi világlátásunk Református Tiszántúl 2010/ A húsvét életalakító hatása Református Tiszántúl (XIX. évf.) 2011/2. 1. Cikkek: - Makkai Sándor debreceni évei Üzenet május 15. I. évf. 5. sz Válságos valóság felfokozott várakozás Közlöny (th-s lap) 1990/ Ünnepi alkalmak, jeles évek In: A debreceni Református Kollégium Kántusa. Debrecen Hangok hitvallása Gárdonyi-emlékhangverseny Debrecenben Reformátusok Lapja január Református Tiszántúl (Válasz a "Hogyan szolgálja az általam szerkesztett lap egyházunk életét és megújulását?" körkérdésre.) Református Egyház 1995/ Mit jelent ma a reformáció népéhez tartozni? Pillanat. Református Fiatalok Lapja. 1997/1. 2-4; 1997/2. 9. Keresztyén Nevelés 1997/ Szilágysági Református Naptár Kiadja a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Örökségünk a reformátosi követelményrendszer Református Tiszántúl 1997/ A Debreceni Kollégium. Képes Kálvin Kalendárium az évre. Bp Harminc év a Debreceni református Kollégium zenekultúrájáért Berkesi Sándor köszöntése Református Tiszántúl. 1998/1. Különszám! 2. oldal - Rektori Megnyitó (Doktoravatás és PhD átminősítéses diplomaátadás a DRHE-n) Sárospataki Református Lapok 1998/ Szenci Molnár Albert ( ) Múzeumi Kurír szám Jöjjetek haza kollégiumi diákok! Reformátusok Lapja január oldal Keresztyén Nevelés 1999/ Református Egyház 1999/2. B/3. Sárospataki Református Lapok 1999/ Magunk revíziója Hajdú-Bihari Napló április oldal - Szabó Dezső öröksége Református Tiszántúl 1999/ Két reformátor a hazaiak közül Református Tiszántúl. 1999/ Rektori jelentés a debreceni Hittudományi Egyetem 1998/99-es tanévéről Református Egyház 1999/ Mit hoz a jövő? Isten népének jövője

16 A levél. Basel-Bern-Zürich szeptember. 44. évf. 2. szám 5. - A tízparancsolat nem tilalomfák gyűjteménye Hajdú-Bihari Napló október oldal éve született Tóth Endre egyháztörténész professzor Református Tiszántúl 1999/ Orando et Laborando 2000 Debrecen - Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Diákjainak I. Világtalálkozójáról Református Tiszántúl 2000/ Keresztyén Nevelés 2000/ Képes Kálvin Kalendárium A Lélek jövőt mutat a jelenben (Megnyitó a Debreceni Református Kollégium diákjai I. Világtalálkozóján június 9. Debrecen-Nagytemplom) Református Egyház 2000/ Református Tiszántúl 2000/ A Debreceni Ref. Kollégium Gimnáziumának Évkönyve az és az tanévről. Debrecen Megnyitó gondolatok a Kollégiumi dákok első világtalálkozója alkalmából rendezett Díszdoktoravatáson (Az igaz tanúság mintája Jézus Krisztus) Református Egyház 2000/ Tettek a lelkészképzés megreformálásáért tanévzáró rektori beszéd Református Egyház 2000/ Diplomaosztó és tanévnyitó ünnepség a Debreceni Teológián Református Tiszántúl. 2000/ Aki lelki-szellemi táplálékot adott. 50 éve halt meg Makkai Sándor Képes Kálvin Kalendárium Bp Ötven éve halt meg Makkai Sándor Református Egyház. 2001/ Református Tiszántúl 2001/ Makkai kiállítás Sárospatakon június 23. Sárospataki Református Lapok 2001/ A nemzetnevelő és egyházébresztő Makkai Sándor Reformátusok Lapja. 2001/ old. - Első Regionális Gyermek-Néptánc Találkozó Biharkeresztesen Református Tiszántúl. 2001/ Karácsony Sándor emlékezete rektori megemlékezés I. Reformátusok Lapja augusztus 4. 3.oldal: Félszáz esztendeje halt meg Karácsony Sándor II. Reformátusok Lapja augusztus oldal: Karácsony Sándor reformátori életfilozófiája - Budai Ézsaiás, a püspök Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2002/ Partiumi Közlöny december szám Hittudományi Kar az egykori Debreceni Egyetemen Református Tiszántúl 2002/ A Debreceni Kollégium volt diákjainak évi találkozója Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Református Tiszántúl 2003/ Az arcképek mesteri alkotója Bíró Lajos festőművész (kiállításmegnyitó) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Református Tiszántúl 2003/

17 - A Heidelbergi Káté sikerének titka. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ A hivatás reformációja és a munka értéke. Debrecen 2003/X A Heidelbergi Káté évfordulója. Református Tiszántúl 2003/ A debreceni teológia jubileumi diplomásai. Református Tiszántúl 2003/ Ragyogjon továbbra is a Szivárvány. Szivárvány A Db-Nagyerdei Ref. Egyházközség Lapja. 2003/ A világ végezetéig. Szivárvány A Db-Nagyerdei Ref. Egyhközség Lapja. 2003/ Új orgona épült Hajdúszováton. Református Tiszántúl 2003/ A MORE lelkész- és vallástanárképzése A Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Képes Kálvin Kalendárium Bp A gondolkodó és cselekvő hitű Török István emlékére Cikk az emlékkonferenciáról Reformátusok Lapja 2004/ Liturgiai Kutatóintézet Debrecenben Magyar Egyházzene XI (2003/2004) éve született Henrik Bullinger Református Tiszántúl 2004/ Tanévnyitás a Debreceni Hittudományi Egyetemen Református Tiszántúl 2004/ Maróthi György emlékezete Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe (HK magyarázata) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2004/ Teológiai oktatásunk átalakulása. Beszámoló a DRHE 1997/ /2003 tanéveiről In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen A Debreceni Református Hittudományi Egyetem élete és szolgálata között. In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének évkönyve a évről. Debrecen Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. In: Ifj. dr. Varga Zsigmond: Non videri, sed esse Válogatott írások. Debrecen In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének évkönyve a évről. Debrecen Ifjú Varga Zsigmond emlékezete. Reformátusok Lapja szám május Tíz éves a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont (Ten years of the István Hatvani Theological Research Centre Das István Hatvani Theologische Forschungszentrum ist 10 Jahre alt) In: Rend és Szabadság a mindenségben. DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont. Szerk.: Gaál Botond Végh László. Debrecen Maróthi György emlékezete - Tanévnyitó rektori beszéd Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Vezetni és vezetve lenni Tanévzáró rektori beszéd Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője tanév Debrecen Református Egyház 2005/ Száz éve született Dietrich Bonhoeffer

18 Képes Kálvin Kalendárium a évre. Kálvin Kiadó Bp Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ Száz éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző Reformátusok Lapja május Református Tiszántúl 2006/ Gondolatok a zsoltáros kegyességről Reformátusok Lapja március Gárdonyi Zoltán zeneszerző emlékezete Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ A DAB szakbizottságainak munkája 2005-ben Debreceni Szemle 2006/ Emlékezés a Gályarabok Emlékművénél Református Tiszántúl 2006/ Tíz éves a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Szemle 2006/ Életszentség a megszentelő lélek erőterében (vezércikk) Reformátusok Lapja február Beszámoló a Generális Konvent Liturgiai Bizottságának eddigi üléseiről. Confessio 2008/ Kálvin gondolatai az istentiszteletről In: Képes Kálvin Kalendárium A MRE évkönyve. Budapest Újítsuk meg együtt istentiszteleti életünket! Reformátusok Lapja 2009/21. május Egy centenárium intelmei Reformátusok Lapja 2009/26. június Hit és cselekedetek Reformátusok Lapja 2009/31. augusztus Életszentség Református Tiszántúl 2009/ Száz éve született Czeglédy Sándor Református Tiszántúl 2009/ Nyertes zeneszerzők a Kálvin év alkalmából Református Tiszántúl 2009/ Emlékek és tények Kozma Zsolt beszélgető-könyve nyomán Református Szemle 2009/ Közös szó adatott a szánkba Reformátusok Lapja 2009/47. november Felemelt szív emelkedett élet Reformátusok Lapja 2010/8. február Fedezzük fel a kálvini liturgia örökségét! Szivárvány 2010/ Istentiszteletünk a posztmodern korban Szivárvány 2010/ Milyen legyen református istentiszteletünk? Szivárvány 2010/3. - Testvéróvodai kapcsolat Bácskossuthfalva és Debrecen között Reformátusok Lapja 2010/12. március Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel Igazság és Élet 2010/ Kontrasztkiállítás Kisvárdán (interjú Százvai Lászlóval)

19 Református Tiszántúl 2010/ Kántustörténeti kiállítás Debrecenben Reformátusok Lapja 2010/6. február Felemelt szív emelkedett élet Reformátusok Lapja 2010/8. február Fedezzük fel a kálvini liturgia örökségét! Szivárvány 2010/ Istentiszteletünk a posztmodern korban Szivárvány 2010/ Milyen legyen református istentiszteletünk? Szivárvány 2010/3. - Testvéróvodai kapcsolat Bácskossuthfalva és Debrecen között Reformátusok Lapja 2010/12. március Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén Sárospataki Református Lapok 2010/ Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel Igazság és Élet 2010/ Kontrasztkiállítás Kisvárdán (interjú Százvai Lászlóval) Református Tiszántúl 2010/ Húsvéti visszatalálás (Lk 24, ) Református Tiszántúl 2010/ Mennyhorizontú élet (ApCsel 1,11+Kol 3,2) Reformátusok Lapja 2010/19. szám május (vezércikk) - Isten kezében eggyé lenni (Ez 37, ) Reformátusok Lapja május 23. melléklet 14. oldal - Kálvinnal haladni a megszentelődésben (vezércikk) Reformátusok Lapja augusztus szám 1. oldal - Főtitkári beszámoló a DAB szakbizottságainak évi munkájáról Debreceni Szemle 2010/ Istentiszteleti alapelvek mindenkinek Református Tiszántúl 2010/ Pápán tartotta közgyűlését és konferenciáját a Doktorok Kollégiuma Reformátusok Lapja szeptember Egység-jelként bocsátjuk útjára a Kálvincsillagot Kálvincsillag Reformáció hava Egyház és nemzet Kálvincsillag Reformáció hava Újjászületett a sárospataki Mooser-orgona Kálvincsillag Reformáció hava Háládatos önkéntesség Reformátusok Lapja január 9. (LV. évf.) 2. szám 1. - A református istentisztelet elemeinek funkciója és bibliai alapjai Képes Kálvin Kalendárium Kálvin Kiadó Bp Zsugorodás és nagyság tisztázódása Református Tiszántúl 2011/ Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak évi munkájáról Debreceni Szemle 2011/ A vasárnap megszentelése Reformátusok Lapja szeptember 11. (37. szám) 1.

20 - A Szentlélek távolságot áthidaló erő Református Tiszántúl 2011/ A korfordító Isten és magyar reformátusságunk Reformátusok Lapja május 22. (21. szám) 1. Nekrológok: - Búcsú Czeglédy Sándortól Reformátusok Lapja november oldal - Dr. Czeglédy Sándor emlékezete Református Szemle 1999/ Képes Kálvin Kalendárium Dr. Ludász Gyula emlékezete Református Tiszántúl 1999/ Reformátusok Lapja május oldal. - Egy hű sáfár emlékezete Dávidházy Gábor ( ) Református Tiszántúl 1999/ Reformátusok Lapja augusztus oldal. - Barcza Zsuzsa ( ) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2003/ Írások a Pedagógusok Arcképcsarnoka 2003 c. kötetben. Kiadta: Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület Debrecen. Czeglédy Sándor Makkai Sándor Szigethy Gyula Barcza József emlékezete Reformátusok Lapja 2004/33. augusztus In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője tanév. Debrecen ; In: A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének Évkönyve a évről. Debrecen Eltemettük Kiss Tihamér László tanár urat Hajdú-Bihari Napló augusztus Búcsú a tanár úrtól (dr. Kiss Tihamér László temetésén) Reformátusok Lapja szeptember Bacskay László ( ) Református Tiszántúl 2006/ Kovács Tibor emlékezete ( ) Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2006/ Református Egyház 2007/1. - Dr. Mészáros István, Tiszáninnen teológus-püspöke (sírkőavatás) Studia Theologica Debrecinensis 2009/ Collegium Doctorum augusztus (V. évf.) Dr. Kocsis Elemér emlékezete ( ) Studia Theologica Debrecinensis 2009/ In: Képes Kálvin Kalendárium A MRE évkönyve. Budapest In: Baráth Béla Levente-Gonda S. László (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Debrecen Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén Sárospataki Református Lapok 2010/ In memoriam Virágh László ( )

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 1921-1929: a soproni evangélikus lyceum tanulója. 1929-1933: a Pécsi Magyar

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Kálvincsillag. 2010. RefoRmáció hava

Kálvincsillag. 2010. RefoRmáció hava Kálvincsillag a magyar RefoRmátuS egyház Lapja 2010. RefoRmáció hava Szószék» az olvasó köszöntése» május 22. után» Lélektől lélekig» hitsorsosaink» Életképek a részegyházak szolgálatából» Értékőrzők»

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Chapters in Books Könyvfejezetek

Chapters in Books Könyvfejezetek Dr. Békési Sándor publikációi: Monographs Monográfiák Sztephanosz khrisztianosz. István király teológiai etikája Intelmei alapján. Budapest, 2001, Szerző kiadása. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája.

Részletesebben