Új időknek új szelei fújnak *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új időknek új szelei fújnak *"

Átírás

1 Váncsa Borbála Új időknek új szelei fújnak Váncsa Borbála Új időknek új szelei fújnak * Talán e mottó érzékelteti leginkább azt az igényét a társadalomnak, hogy a tanítás-tanulás folyamatának is változásokon kell átmennie. Pályakezdő pedagógusként ezen gondolatokkal és világmegváltó tervekkel indultam én is; úgy éreztem, én majd képes leszek arra, hogy életképes, kihívásokkal teli világunkban érvényesülni tudó generáció nevelésében részt vállaljak. Sajnos úgy tűnik, a még mindig merev, valamint szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkező iskolarendszerünk minderre kevés lehetőséget nyújt. Ezért tartom igen kedvezőnek az új, alternatív pedagógiák megjelenését, melyek lehetőséget biztosítanak számomra, hogy egy-egy módszert, stratégiát becsempésszek tevékenységembe, és ezáltal érdekesebbé, ugyanakkor hatékonyabbá váljon a gyerekekkel közösen kifejtett munka. Elsődleges szempontnak tartom a szervezés folyamatában azt a reformtörekvést, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, igyekszem olyan légkört kialakítani osztályomban, mely kedvezően hat a közösségi szellem kialakítására, formálására. Szeretném, ha minden gyerek felismerné, hogy mindenki kiváló valamiben, úgy próbálom kialakítani az iskolai tevékenységformákat, hogy mindenki bizonyíthassa azon képességeit és jellembeli tulajdonságait, melyekért érdemes rá felnézni, ugyanakkor segítse azon társait, akik az általa birtokolt műveltségi területen gyengébben teljesítenek. A szervezés és megvalósítás kapcsán egyetértek a pedagógusszerep módosulásával, ugyanakkor arra törekszem, hogy tanítványaim ne csak egy parancsolót, mindentudót vagy teljhatalmú személyt lássanak bennem, hanem azt a személyt, aki társként vesz részt velük együtt a nevelés folyamatában, aki velük közösen tesz szert újabb ismeretekre, vagy éppen tőlük tanul, akár pedig velük együtt reagál és felel meg az egyre több és nehezebb kihívásnak. Ennek érdekében nemcsak frontálisan tanulunk, hanem sok tevékenységet csoportosan vagy párban végzünk el, illetve ők is tarthatnak egy-egy rövid foglalkozást. Ami magatartásomat illeti, igyekszem sokszínű kapcsolatot kialakítani tanítványaimmal, beszélgetéseink nemcsak tudományos ismeretekről, hanem magánéletről, otthoni körülményekről, élményekről, érzésekről, vágyakról szólnak. Elfogadom ötleteiket, javaslataikat közös tevékenységünkkel kapcsolatban, és a merev órakeretek között is igyekszünk olyan tevékenységformákat választani, melyek teret biztosítanak az aktivitásnak, a mozgásigény kielégítésének, az ünneplésnek és a játéknak. Szerepléseink, kirándulásaink hozzájárulnak a szülő diák tanító kapcsolat még erőteljesebb elmélyítéséhez és kiteljesítéséhez. * A következő öt dolgozatot a Bolyai Nyári Akadémia Alternatív pedagógiai módszerek az alsó tagozatos oktatásban című tanfolyam hallgatói írták.

2 Fő törekvéseim közé tartozik az önállóságra való nevelés mind az ismeretszerzés, mind pedig a mindennapi élet gyakorlatában. Tudatosítom tanítványaimban, hogy mindenki felelősséggel tartozik tetteiért, felelősek vagyunk egymásért és mindazért, amit magunkra vállaltunk. Eddigi gyakorlatom során elég sok olyan gyerekkel találkoztam, akiket mintha megbélyegzett volna a családi háttér, az a szociális közeg, amelyben élnek. Törekszem ezen gátlásaik feloldására, és annak tudatosítására, hogy nem az a fontos, ki honnan és hogyan indult el, hanem sokkal inkább az, hogy meddig sikerült eljutnia. Végül a tanítási folyamat utolsó fázisáról, az értékelésről szólnék: szívem szerint I IV osztályban nem is minősíteném konkrétan a tanulók teljesítményét, hisz tudjuk, hogy a motivációs bázis megteremtése más eszközök segítségével is elérhető. A jelenleg érvényben levő tanügyi törvények ezt ugyan nem teszik lehetővé, de így is lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek teljesítményét több szempont szerint értékeljem, és azt vegyem figyelembe, hogy ki mennyit képes fejlődni saját magához képest. Megállapíthatjuk tehát: anélkül, hogy megneveznénk, hogy éppen Waldorf, Jenaplan vagy a projektpedagógia módszereit, elveit alkalmaznánk, a hagyományos oktatásban is jelen vannak az alternatív módszerek egyes elemei. Meggyőződésem, hogy nem annyira az a lényeges, hogy éppen milyen nevet vagy formát adunk tanítási-tanulási stílusunknak, mindaddig, amíg eredményképpen olyan kiegyensúlyozott, döntésképes, versenyképes, de főleg boldog embereket próbálunk nevelni, akik megtalálják önmagukat, és szeretettel emlékeznek az együtt töltött időszakra. Meg lehet tanulni? A számítógépet a pedagógusoknak is tudniuk kell kezelni

3 Létai Andrea Hajnalka Oktatás és nevelés Létai Andrea Hajnalka Oktatás és nevelés azért, hogy el ne vesszen milliók közt az egyetlenegy A címbeli gondolatok a XI. Bolyai Nyári Akadémia nyitó előadásán hangzottak el dr. Hegedűs Gábor megfogalmazásában. Az egyetlen szóhoz pedig én a gyermek szót asszociáltam, azét a gyermekét, akit immár kilencedik éve oktatok-nevelek. Számomra a tanítómesterség valójában hivatás, melynek ars poeticája:...megtanítani a gyermeket dolgozni, játszani, tanulni és együtt élni másokkal. Boldog voltam, hogy ezen gondolatok örökérvényessége visszaköszönt a hallott előadásokban. A mind bonyolultabbá váló világunk újabb kihívások elé állítja a pedagógiát, a pedagógust, a diákot és a gyermekével törődő szülőt. Eszembe ötlik Carl Rogers önmagához intézett kérdése a nevelésről: Tudok-e elég kreatív lenni... tudok-e segíteni a fiataloknak abban, hogy megőrizzék legértékesebb tulajdonságaikat: tágra nyílt szem, állhatatos, vezérlő kíváncsiság önmagukkal és a körülvevő világgal szemben? abban a társadalomban, melyben a herbarti felfogás homlokegyenest ellenszegül a reformpedagógiai törekvésekkel és az EU-hoz való csatlakozás jogharmonizációt követel. Az idei tanfolyam sok kérdésre adott választ, s még többet szült. Elgondolkodtatott s kétségbe ejtett. De mindenképp megfogalmazhatom azt a tíz axiómát, melyeknek birtokába itt, Szovátán jutottam: 1. paradigmaváltás mind a pedagógus, a diák, mind a szülő részéről; 2. multidiszciplinaritás érvényesítése a tartalmak mennyiségének csökkentésével, illetve az aktivitás és az érdeklődés elsődlegességével; 3. integrálni kell úgy, hogy ne a különbségeket, hanem az azonosságokat tartsam szem előtt, követve az asszimiláció, akkomodáció és adaptáció fázisait; 4. bárki lehet problémás gyerek, akinek problémáit együtt kell megoldani, s együtt vállalni a felelősséget; 5. képesség szerint differenciáljak, ne pedig teljesítmény szerint azokon az órákon, melyeken az megtapasztalt új módszereket alkalmazom, mint erdő- és projektpedagógia, jenaplan és montessori szemlélet; 6. a gyermek figyelmét a világ, az élet, a XXI. század kihívásai felé irányítsam; 7. a harmóniaelmélet megvalósítása; 8. törekedjem az élménypedagógia szellemében oktatni, hogy a diákok fejjelkézzel-szívvel tanuljanak; 9. a tanuláson, s ne a tanításon, a gyermeken, s ne a pedagóguson legyen a hangsúly, integrálva a kognitív, szociális, affektív és motoros tanulás elemeit; 10. legyek én az a létra, mely soha meg nem inog, mely a gyermeki szükségletekre épít, és befogad minden esztelent, hogy dicsekedhessen. Remélem, sikerül mindezeket megvalósítani, hogy adni tudhassak teljesen önzetlenül, hogy a gyermekek legyenek az igazi győztesek.

4 Dobai Aranka-Amália Reformpedagógia az oktatásomban A XIX. század második felétől társadalmi, pedagógiai mozgalom keretén belül kibontakozott a reformpedagógia néven ismert alternatív pedagógiai irányzat. Világjelenségként bontakozott ki, mivel minden országban belátták, hogy a nem eredményes tömegoktatás helyett eredményesebbet kell megalkotni (új iskolakoncepciókat kell kialakítani). Különböző irányzatok jönnek létre, amelyek a célok, a struktúrák, az oktatási tartalom, a szervezeti formák, a módszerek, az eszközök tekintetében eltéréseket mutathatnak ugyan, de a cél közös: a gyermek személyisége a fontos, a gyermek szükségletei, érdeklődése, egyéni igényeinek kielégítése kell kerüljön az oktatási-nevelési folyamat középpontjába. Ilyen mozgalmak: Freinet-, Jenaplan-, Waldorf-, Montessori-, Projekt- és Zöld pedagógiák, ahol nem ismertközlő funkciója kell legyen az iskolának/nevelőnek, hanem a személyiség szabad önkibontakoztatására kell teremteni feltételeket, és ezek megvalósítása érdekében a nevelő egy segítőtársa a gyereknek. Ez nagyfokú szabadságot biztosít: a gyerek maga választja meg az érdeklődési körének megfelelő tevékenységi formákat; felbomlanak a rendek: osztályterem helyett más beosztású munkaszobák, beszélgető sarkok, könyvtárak, műhelyek működnek; megváltozik a tanterv, a nevelő szerepe; a tanár diák, tanár tanár, diák diák, tanár szülő kapcsolatok átalakulnak. Megjelennek új szervezeti formák: individualizált tevékenység, egyénre szabott tanítás, homogén vagy heterogén csoportmunka, pármunka, beszélgetés, játék, aktivizálás. Ezek a változások rugalmas, kreatív, felfedeztető, alkotó, kutató, kezdeményező, szabad partnerviszonyt kialakító tanítót igényelnek. A fentiekből kiindulva szükségszerűnek tartom a tanítók továbbképzését, ahol bemutatják nekünk, képet alkothatunk a különböző alternatív elméletekről. Személy szerint a zöld pedagógia előadás keltette fel érdeklődésemet (a továbbiakban motiválom ezt). A nagykőrösi Károly Gáspár Tanítói (levelező tagozatos) karán végezve 4. tanulmányi évemet, először találkoztam olyan elmélettel, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a természet és az ember kapcsolata fontos problémát kezd jelenteni a mai kor társadalmának. Hangsúlyozták, hogy a környezetbarát gyerek nevelése ma már fontos pedagógiai követelmény márciusában részt vettem a Víz Világnapja alkalmával Budapesten szervezett háromnapos tanártovábbképzőn. Ott arról beszéltek nekünk, hogy a tanulás során szerzett, természethez kapcsolódó ismereteket sajnos legtöbbször rosszra, természetpusztításra, nem pedig az egyén és a természet harmóniájának kiteljesítésére használja az ember (pirultunk a padban az állandóan hangoztatott Tisza-szennyeződés miatt).

5 Dobai Aranka-Amália Reformpedagógia Akkor fogalmazódott meg bennem ez a kérdés (most megerősödött): Mit tehetek én a természet kímélése, védése érdekében? Nem tehetem azt, hogy úton-útfélen ezt hangoztassam, süket füleket döngetnék. Azt viszont igen, hogy erdőprojekteket dolgozzak ki és alkalmazzak tanításom során. Ebben segítségem is lesz: a férjem erdész, elméleti és gyakorlati kérdésekben ő lesz legfőbb útmutatóm, azt sem feledhetjük, hogy öltözete, megjelenése is mérvadó lesz majd a gyerekek szemében. Kölcsönös munkafolyamat alakul majd ki: ő segít rajtunk, mi viszont, a környezetbarát nemzedék segítjük az ő munkáját (távlatokban gondolkodva). Iskolaépítésről nem is merek álmodni, az iskolai anyagba építeném be a zöld projektet: erdei ökoszisztémák, tantúrák, erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, népszokások. A heterogén csoport tanítása (négy összevont osztály) állandó mozgás a csoportok között. Alternatív pedagógiai módszereket alkalmazva megszüntetném a máshova való figyelést (érdekelné, amit végez, nem lesné, hogy más mit csinál), a kisebbek tanulhatnak a nagyobbaktól, segítik egymást a munkájuk során. Az állatok, növények növekedése, élete közvetlen megfigyelése módot adna arra, hogy tanulják meg értékelni, vigyázzanak a természetre. Hangulatos záróest Szovátán

6 Makkai Barbara Alternatív pedagógiák a gyakorlatban Ellen Key kikiáltotta a XX. századot a gyermek évszázadának. Új pedagógiai mozgalmak fejlődtek ki szerte a világon. Új emberek új típusú nevelés-oktatás. Ez egyértelművé, szükségessé vált. Romániában több mint tíz éve beszélünk a reformról. Halljuk és hirdetjük: Kell a változás! Egyre többször nézünk szembe az új követelményekkel: tananyag, szellőztetés, gyermekközpontúság, készségfejlesztés, képességek kialakítása, aktivizálás, gyakorlat, életre, békére, toleranciára, egészséges életmódra, vallásosságra, interkulturalitásra nevelés. Egyre több továbbképző témája az alternatív oktatás. Egyre több alternatív iskola jelenik meg: Freinet, Waldorf, Step by step. De szomorú, hogy Bánságban csak román tagozaton. Akik mást szeretnének, ellenállásba ütköznek: Ez sok időt igényel!, Jó ez így, ahogy a suliban tanultam!, De kötelező?, Mondjad, az osztályban úgyis azt teszek, amit akarok!, Maradok a réginél, az is jó!, Ennyi pénzért?! Ellenállás és rosszindulat, mert azt sem tanulták meg, hogyan fogadják el a másságot. Együgyű, idealista, törtető az, aki alternatív oktatási módszereket, szemléltető eszközöket használ, aki többet dolgozik, mint a napi 5-6 tanóra. Lassan, nagyon lassan nő a szimpatizánsok tábora. Túl lassan! És a gyerekekre nézve, a társadalom fejlődését nem tapasztalva annyit mondhatok, hogy kár! De mondjuk, alkalmazzuk, mert Élmény diáknak és pedagógusnak egyaránt, mert ha tudunk valamit, bűn nem megosztani másokkal, s mert őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem tehetünk is (Eszterházy Miklós). Mit jelent nekem az alternativitás? P A R A D I G M A V Á L T Á S G Y A K O R L A T B A N M O N T E S S O R I F R E I N E T P R O J E K T J E N A P L A N W A L D O R F S T E P B Y S T E P É L N Í T A N U L Á S N E V E L É S K A P C S O L A T O K S Z E R E T E T S Z A B A D S Á G T A P A S Z T A L A T O K K R I T I K A I G O N D O L K O D Á S C S O P Ó R T M U N K A D O L G O Z N I I N D I V I D U A L I Z Á L Á S B E L S Ő M O T I V Á C I Ó K O N K R É T

7 Makkai Barbara Alternatív pedagógiák a gyakorlatban Röviden a fentieket. Gyakorlatban más szemlélet: osztályterem berendezés, kapcsolatok kialakítása, módszerek, tanár diák viszony, stratégiák terén. Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolatot építsek ki a diákokkal és a szülőkkel. Ebben segítenek az önismereti játékok, a drámapedagógia, a közvetlen szülő tanító kapcsolat, a spontán beszélgetések, a családlátogatások, a megfigyelési lapok, de talán legjobban a közös játékok, bulik, kirándulások, ünnepek. Az osztályterem a második otthonunk. A szemléltető eszközök mellett (melyek összhangban vannak az éppen aktuális tanulási tartalmakkal) a gyermekek alkotásai díszítik a falakat örökös változásban. Az osztály egyik színfoltja az évszak sarok projektet készítünk az évszakokról, és a gyerekekkel együtt alakítjuk ki. A könyvtárunkat együtt alakítottuk otthoni könyveinkből, és szívesen tanulmányozzuk órákon és napközben. Hagyományainkat is megismertük Jeles napok falitáblánk révén. A katedra a sarokba került, a padok állását óráról órára változtatjuk szükség szerint: körbe, félkörbe, párba, csoportba. Az órarend rugalmas. Az órák sorrendjét demokratikusan megszavazzuk a nap elején. Sokszor nem a csengő jelzi a szünetet, hanem egy-másfél órás blokkokban is tanulunk, gyakorolunk, játszunk, tevékenykedünk. A nap egyik legkedveltebb momentuma a beszélgetőkör, hisz itt megszabadulhatunk gondjainktól és felkészülhetünk a napi feladatokra. Előszeretettel dolgozunk párban és csoportban, s ha feladatainkat elvégeztük, a falon levő szorgalmi zsákocskából válogathatunk szabadon, képességeinkhez mérten. Alig várjuk, hogy ősszel szerkesszük meg az osztály újságát és levelezhessünk testvériskolánk diákjaival. A matematikaórákon gyakorlatban végzünk műveleteket, mérünk, összehasonlítunk, feladatlapokat oldunk, és a Buci Maci, Tudás fája folyóiratok segítségével szöveges feladatokat alkotunk. Az olvasást, írást játékosan sajátítottuk el: gyurmából, pálcákból, cérnából készítettünk betűket, a tankönyv mellett folyóiratokból, kis könyvtárunkból olvasgattunk, az Ablak Zsiráf és más szótárakból kerestük ki az ismeretlen szavakat. A napi mese, melyet nagyszünetben olvasok fel, felkelti olvasási kedvüket. Különös szeretettel készülünk ünnepeinkre: szüret, karácsony, farsang, szülinap, szülői buli, gyermeknap, kirándulások, táborok (ha lehet szülőkkel). Nyári táborunk, Hagyományaink projekt és a tábor keretén belül ismerkedünk, és bővítjük ismereteinket a néptáncról, népdalokról, hagyományokról, mesterségekről, népszokásokról. Parafrazálva egy gondolatot vallom, hogy akit nevelni akarunk, azt ismernünk, értékelnünk, szeretnünk kell.

8 Simon Kerekes Csilla Kétségek és lehetőségek... a délután a nap jobbik része. Lehet, hogy csak az érzi így, akinek a fiatalságát iskola nyomorította az az intézmény, amely ülni kényszeríti azt, aki szaladni szeretne, idegen nyelvet ver annak a fejébe, akinek már úgyis van egy édes anyanyelve, képmutatásra neveli a gondolkozókat, jó osztályzatot ad a törtetőnek, éveken át tanítja a csoportokat arra, amit az egyén hetek alatt megtanulna, méltósággal ruházza fel azt, akinek botot ad a kezébe... Az iskolás gyerek csak délután él. Akit évekig minden délelőtt arra tanítottak, hogy ne a saját fejével gondolkozzék, hogy mindenre igent mondjon... Bűnösnek érzem magam amiatt, hogy részt veszek a gyermekkor elrablásában. Bár eddigi tanítói munkám alatt folyton valamiféle hiányérzet, bizonytalanság kísért, bátortalan voltam a hiány feltárására, erőtlen a bizonyosság felé vezető út keresésére. Valószínű azért, mert évekkel ezelőtt engem is a mások fejével való gondolkodásmódra tanítottak. E néhány előadás során számos hiányosságát, negatívumát lettem képes feltárni a mai hazai hagyományos oktató-nevelő munkának. Néhány ezek közül: A tanterv tanulmányi tevékenységekre vonatkozó követelményei túlméretezettek. A racionális tudás nyer elismerést, elválasztva az értelmet az érzelemtől. Figyelmen kívül hagyjuk, hogy a gyermek lelki világa egyszerű és tiszta, természetes és közvetlen, és hogy a képlékeny gyermeki lélekben a fantázia és a valóság sajátos keverékét találjuk. Előtérbe kerül az oktatás, és háttérbe szorulnak a nevelő hatásokat garantáló tevékenységformák. A túlméretezett versenyhelyzetek kerülnek előtérbe, s ezáltal azok a személyiségjegyek, képességek állnak a nevelés középpontjában, amelyek a versenyekben elért eredményességnek megfelelnek. Ebből következően pl. az együttműködésre való hajlandóság, szolidaritás, empátiás képességek kiszorulnak a nevelés hosszabb távú tervezésekor. Mindenkire egyforma nevelést kényszerítünk. Leszűkült a játéktevékenység, mint a gyermek fejlődését közvetlenül meghatározó tényező. A videojátékok, számítógépprogramok háttérbe szorítják a meséket, mondákat, mítoszokat. Kiszélesedett és modernizált világunk csak lelki bizonytalanságunkat, kiszolgáltatottságunkat növelte meg. Mindezek után nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van egy szemléletváltásra, megújulásra a pedagógusok megerősödő idegenkedése, a társadalom, a szülők meghatározó igényeiből következően vagy éppen ezek ellenére.

9 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és Számos reformpedagógiai irányzat, alternatív pedagógia áll a megújulás szolgálatában. Ezeknek bármelyikét hívnánk segítségül, ha nem változik a mi, tanítók szemlélete, mely részleges vagy gyökeres változásokat hív életre, ha nem meggyőződésből vállaljuk a másat, hamissá, értelmetlenné válik egész tevékenységünk. Sajnos kevés az a rugalmas, nyitott pedagógus, aki szakítani mer a régi sémákkal. Legfeljebb belop a mindennapi munkájába egy-egy újonnan hallott szimpatikus elemet. Vagy éppen tudatosan fog olyan eszközöket, eljárásokat használni, amelyek eddig önkéntelenül, spontánul fordultak elő tevékenységében. Véleményem szerint attól függetlenül, hogy kacérkodunk-e valamely reformpedagógiai irányzattal vagy sem, hogy minden energiánkat bevetve, az új iránt érzett igénnyel felvállaljuk a teljes megújulást vagy sem, néhány dologban mégiscsak meg kellene változnunk, néhány dolgot el kellene fogadnunk: Képesnek kellene lennünk felismerni, hogy a kötött tanulási formák mellett oldottabb tanulási, nevelési formák is léteznek, melyek az önálló kezdeményezéseket, az önálló gondolatok kibontakozásának lehetőségeit, a sikeres tevékenységekben levő hajtóerőt, a cselekvési szabadságot, az önként vállalt tanulást helyezik előtérbe, erre építkeznek. Meg kell szűnnie a tekintélyelvnek. Helyet kell adni a bensőt kereső, a természetes, a spontán lelki folyamatokra épülő pedagógiai módszereknek. A hétköznapok sűrű, szürke tudás- és ismeretfelhalmozó nevelési gyakorlata helyett az életet, a megismerést teljesebbé, színesebbé tevő, a belülről fakadó, a belső lelki tartalmakat felszínre hozó, ezeket értékké tevő alternatívák kell létjogosultságot nyerjenek. El kellene fogadnunk Vigotskij elméletét: A játék viszonya a fejlődéshez ugyanaz, mint a tanítás viszonya a fejlődéshez. Figyelnünk kell, vigyáznunk kell az egyéniesség megőrzésére a tömegek szürkeségével szemben. Kevesebb időt kellene a gyerek rangsorolására szánnunk és többet arra, hogy ráébresszük őket velük született adottságaikra és tehetségükre, és műveljük ezeket (Gardner). És sorolhatnám a megújulásra váró elemeket, mégis lezárom Bütler szavaival, melyek keserű szemléletről tanúskodnak és figyelmeztetésként hatnak, mire nőnek fel féltett csemetéink: Veszedelmesen túlértékelődik a külső, látható lét, a vér és arany, a felmutatható teljesítmény, a presztízs, s az emberek inkább csak szeretkezni tudnak, szeretni annál kevésbé. Rövidital, rövid szerelem, rövidlátás, miközben szinte mindenki megrövidítve érzi magát, hiszen nincs az életnek távlata, közepe, kidobták a lelket. Rajtunk is múlik, hogy ez értékvesztett, beteg világot meg tudjuk-e gyógyítani.

10 Szász Zsuzsanna Ünnepek az óvodában ** Az óvoda a gyerek második otthona. Az a hely is, ahol a nevelők elősegítik a gyerek sokoldalú, harmonikus fejlődését, ahol az testben és lélekben tovább gazdagodik. Az óvodában tovább folytatódik a gyerekkel való törődés, de immár megoszlik. A gyerek napjainak nagy részét az óvodában tölti. Az otthon meghitt hangulatából belecsöppen egy más, új világba, mely valóban lehet a második otthona, ha mi, nevelők azzá varázsoljuk. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvodába lépés pillanatától kezdve az óvoda a családdal együtt felelős azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, képességeik fejlődjenek, és személyiségük alakulása megfeleljen társadalmi követelményeinek. Tehát az óvodában főként nevelő munka folyik, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a nevelendő kisgyereknek legfőbb igénye, hogy szeretet vegye őt körül. Ezért nevelőmunkánkat úgy szervezzük meg, hogy az egymásra odafigyelés, egymás segítése, a kölcsönös örömszerzés jegyében valósuljanak meg a kitűzött célok. A közösség természetes életformájukká kell váljon, melyet belső szükségletként igényelnek. A gyerekek érezzék, hogy közösségben élni jó, azért szívesen tevékenykedjenek, érezzék, hogy ők is fontosak a közösség számára. Erre nagyszerű alkalmul szolgálnak a hétköznapok cselekvései, eseményei mellett az ünnepek. Az ünnepre való felkészülés összekovácsolja a szereplőket egy igazi közösséggé, amelyben kiteljesedhet az egyén. Valóban jó testvérként dolgozhatnak együtt a gyerekek az ünnep magasztos céljáért, a bemutatóért. Gyerekkori ünnepes-élményeink megismételhetetlenek. Ezt jól tudjuk szülők, nevelők egyaránt. Azoknak akkor és ott volt meg a varázsuk. Felnőtt ésszel már másként éljük meg az ünnepeket. Hiányzik az a sajátos hangulat, amit akkor éreztünk, s éppen ezért próbáljuk a gyerekekkel megtapasztaltatni azt az érzést, amit csak gyerekként lehet érezni. Gyorsuló világunkban egyre kisebb szerepet kapnak az ünnepek. A társadalmi és gazdasági élet fejlődése értékváltozást vont maga után. A szellemi értékek kevésbé lettek fontosak az anyagi értékekkel szemben. Ma a gyerek az ünneptől azt várja, hogy ajándékot kap, s a távirányítós autók és Barbie-babák mellett eltörpül az ünnep tulajdonképpeni jelentősége. Ma már ritkán hallunk olyan családokról, akik karácsony estéjén összeülnek, és gyertyafény mellett szent énekeket énekelnek. A világunkhoz immár hozzátartoznak az elektronikus játékok is, de az igazi ünnep érzését és örömét is meg kell próbálnunk odavarázsolni. Azt is tudjuk, hogy kevés helyen őrzik még a ** A következő három dolgozatot a Bolyai Nyári Akadémia Modern óvodavezetés című tanfolyam hallgatói írták.

11 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és népi hagyományokat, de igazi helye az ünneplésnek ott van, ahol már évszázadok óta hagyománya van. Ezekről a hagyományokról a gyerekeknek is tudniuk kell. Az ünnep az emberek életében olyan jelentős nap, mely rendkívüliséget, különlegességet hoz az élet folyamatosságába, a mindennapok egyformaságába. Az ünnepeknek fontos ismérve az is, hogy motivációi belső jellegűek. Ünnepeinkről az óvodában meleg, derűs, bensőséges ünnepélyek keretében emlékezünk meg. Az ünnepnapok örömet hoznak az óvodába, az óvoda életébe, gazdagítják a gyerekek érzelmi világát. Nem sok ünnep van egy évben, tehát van idő mindegyikre alaposan felkészülni. Az előkészületek során figyelembe kell venni, hogy minden ünnepnek más a jellege, más a tartalma. Az ünnepély szépségét, zavartalanságát, a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozóinak jó hangulatát, közös élményét csak a sokoldalúan átgondolt előkészítés biztosítja. Ünnepélyekre az óvodában nagy szükség van. Az ünnep elsősorban öröm. Arra kell törekedni, hogy ünnepi hangulatot, vidám légkört, derűs perceket, az ünnep napjának minden pillanatát, minden mozzanatát átható ünnepélyességet teremtsünk. Mert az ünnepi rendezvény elsősorban a gyerek érzelmeire hatva fejti ki nevelő hatását, s a pozitív érzelem, az öröm olyan állapot, amely kedvező talajt teremt a gyerekek minden irányú fejlődése számára. Az ünnep másik sajátossága a közösségi, kollektív jelleg. A kisgyerek gyerekközösségben éli a maga életét. Ott fejlődik. A gyerek természete igényli a társakat, játéka és egyéb tevékenysége el sem képzelhető társak nélkül. Az ünnepek alkalmával, az ajándékozás során átéli az adás és a kapás örömét (Anyák napja, Karácsony, Húsvét, születésnap), tapasztalják, hogy akkor teljesedik ki igazán az örömük, ha ők is örömet szereznek másoknak. Ez a közösségi kapcsolat az ünnepet szebbé, gazdagabbá teszi, és az erkölcsi, szellemi gazdagodást is fokozza. Az ünnepek időről időre visszatérő, sajátos keretek közt lezajló közösségi események. Megerősítik a hagyományokat mind a szülők, mind a gyerekek szemében, fokozzák a gyerekek közösséghez való tartozásának élményét, közelebb hozzák a gyerekekhez a szűkebb és tágabb környezet eseményeit.

12 Székely Tünde Andrea Pályakezdő óvónő vezető szerepe az óvodai csoportban Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Így kezdődött számomra az idei Bolyai Nyári Akadémia továbbképzője, hiszen nem tudhattam, mi vár rám, ha Csíkszeredába utazok, a vezető óvónőknek szervezett továbbképzőre. Emlékemben éltek ugyan az udvarhelyi, szovátai továbbképzőkről alkotott képek, ám ezek nem biztosíthattak afelől, hogy itt is olyan jól fogom majd érezni magam, új dolgokat fogok elsajátítani, sőt, hogy olyan barátságokat kötök, melyek talán életreszólóak is lehetnek. Én voltam az itt levő óvónők, vezetők között a legfiatalabb hallgató, de végig úgy éreztem, hogy mindenki egyenrangúnak tekint. És bizony erre nagy szükségem volt, Márai Sándor szavaival élve el is mesélem, miért. Így nyilatkozik Márai egy nagyon ismert írásában: Van valami, ami rosszabb mint a halál és a szenvedés... az, hogy az ember elveszíti önbecsülését. Van valami, ami úgy tud fájni, sebezni és égetni, hogy talán a halál sem tudja feloldani az ilyen gyötrődést: ha egy ember vagy két ember megsebzi bennünk azt a mély önérzetet, mely nélkül nem tudunk emberek maradni. (A gyertyák csonkig égnek) Néha úgy érzem, a kommunikáció hiány miatt alábecsülöm önmagamat. Bizony ebben a rohanó világban, a nagy információáramlásban nagyon fontos eszközzé vált a kommunikáció. A kommunikációs folyamaton belül, legyen az két vagy több ember között, kölcsönösen hatunk egymásra. Ha meghatározni kell, meg kell említsem a két kommunikációs lehetőséget: verbális és non-verbális. Mivel én határozott, őszinte, direkt egyéniség vagyok, sokszor tapasztaltam azt, hogy a verbális kommunikáció dominál bennem. Van azonban olyan eset, mikor a non-verbális kommunikációt alátámasztásnak használom. Eddigi óvónői pályám során nemegyszer tapasztaltam azt, hogy mennyire nehéz, mennyire nagy felelősséggel jár a vezetői szerep. Mert nem elég az, hogy kommunikáljunk, amit meg szeretnénk értetni másokkal, olyanképpen kell csomagolni, átadni, hogy ne legyen belőle botrány, és mégis hatásos legyen. Ugyanez történik velünk a gyermekekkel való kommunikálás során (és a szülők is ebbe a csoportba tartoznak): mindenki számára a társa pozitív tulajdonságai természetesnek tűnnek, de a negatív információkat hamarabb megjegyezzük. Mint pályakezdő óvó néni nemegyszer éreztem úgy, hogy alábecsülnek, annak ellenére, hogy az én önértékelésem jelentette számomra az igaz mércét. A nagy hiba talán nem is talál gazdára, mégis ott történt amikor, fiatal lévén, a szülők lekicsinylően kezdtek bánni velem. Első tanítási évem során úgy gondoltam, ezt nem lehet túlélni: első perctől tegeztek a szülők, és folyton olyan suttogásokat hallottam a folyosókon, hogy túl fiatal. Ennek ellenére én folyamatosan, mindent beleadva végeztem munkámat. Igaz, sokat gyötrődtem ezekért a megjegyzésekért, de egy idő után

13 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és rájöttem arra, hogy bizony én nem tehetek arról, hogy fiatal vagyok, és próbáltam ezt megértetni a szülőkkel is. Annyit sikerült elérnem az öt évi tanítás során, hogy tisztelnek, szeretnek, sőt, azok, akik már nem járnak az óvodacsoportba, rendszeresen visszalátogatnak hozzánk. Ez számomra nagyon sokat jelent. Persze minden zsáknak megvan a maga foltja, és minden közösségben van valaki, aki nem ért egyet a többiekkel. Ez is kommunikációs kérdés: képes vagyok-e megértetni vele (a szülővel), hogy én így, ilyennek elfogadom és segítséget tudok és akarok nyújtani a problémamegoldásban (magán téren is). Különben is, az elvégzett tesztek során a problémamegoldó tulajdonságok voltak túlsúlyban az én esetemben. Ami önértékelésemet illeti, passzív, független típusú vagyok, ám ugyanakkor cselekvő, néha agresszív is: minden környezeti hatásra reagálok, érdekeimet tudom képviselni. Energikus, stressztűrő alkatom segít abban, hogy áthidaljam a mindennapok nehézségeit. Mindig elmondom magamnak azt, hogy nem adom fel!, azonban minden konfliktushelyzet megvisel engemet is. Számomra nagy megtiszteltetés az, hogy óvónő lehetek, hiszen a gyerekek a társaim elsősorban, és ők azok, akik a legfontosabbak. Én vezetem őket, azonban az ők szükségleteiket, igényeiket mindig szem előtt tartom. Az óvodai csoport számomra a második család, ott érzem igazán jól magam a gyerekek között, abban a világban. És mivel Van az, hogy a pillanat elhoz egy lehetőséget, s ennek pontos ideje van s ha elmúlt a pillanat, egyszerre nem tehetsz semmit többé, ugyancsak Márai szavaival szeretném zárni, ezt az ún. dolgozatfélét. Olyan sok mindent tanultam itt e hét alatt, hogy azt mind nem lehet leírni, s amúgy is egyszer raktározni kell, feldolgozni őket, így inkább kerültem az ún. szakszöveget. Ám önérzetem szerint néha sokkal fontosabbak az érzelmek, a megélt dolgok elmélyítése, mint az, hogy valamit innen-onnan összemásolgassunk. Köszönöm az előadótanárok barátságos megnyilvánulását, azt, hogy meghallgattak minket, és azt, hogy itt voltak velünk, értünk, mellettünk. És visszatérve a fenti idézetre: igen, itt volt a pillanat, itt volt ez a kerek hét, mely energiával és minden pozitív dologgal feltöltött, hogy szeptemberben teljes erővel újrakezdhessük a tanítást hivatástudatunknak megfelelően.

14 Szabó Júlia Óvodavezetői tapasztalatcsere Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, ültess fát, ha azt akarod, hogy szeressenek, vigyél virágot, és ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek el, nevelj gyermeket. (keleti kultúra) Az idei továbbképzés, a Csíkszeredában megrendezett Bolyai Nyári Akadémia alkalmat adott, hogy a korszerű óvodavezetés néhány kérdését megvilágítsuk, tudatosítsuk vezetői szerepünk fontosságát, és bővítsük emberismeretünket, ugyanakkor kapcsolatokat teremtsünk, és tapasztalatainkat megosszuk egymás között. Én mint csoportvezető és pedagógiai gyakorlatot vezető óvónő közelítem meg ezt a témát, ugyanis a választásom azért esett erre a programra, mert az én óvodámban a vezetői szerepet betöltő személytől sokkal többet várnak el, mint az nyújtana, és nem sikerült eldöntenem, hogy az igényeim túl magasak-e a vezetőséggel szemben, vagy lehetne azt jobban csinálni. Nyolc éve dolgozom mint csoportvezető óvónő, három éve pedig a pedagógia gyakorlat vezetőjeként, és úgy érzem, még sok mindent kell megtanulnom, de azt is, hogy minden év elteltével a tapasztalat és az információtömeg sokasodik. Az óvodavezetés minőségéről, az óvodai munka tervezéséről és szervezéséről, a vezető óvónő kapcsolatáról a munkatársakkal, beosztottakkal, szülőkkel és gyerekekkel Németh Istvánné, körünkben Marika, beszélgetett el velünk. Összehasonlítva a magyarországi és romániai óvodák vezetésének erősségeit és gyenge pontjait rájöttem, hogy a gazdasági és politikai helyzettől eltérve ezt a munkát ugyanakkora szeretettel és törődéssel végzik a romániai és magyarországi óvónők egyaránt. Jó azt látni, hogy az óvodavezetők nem élnek vissza hatalmukkal, hanem betöltik azt, hogy számukra a vezetői szerep nemcsak beosztás, hanem együttlét, együttműködés is, figyelembe veszik mind a munkatársak, mind a szülők és gyermekek igényeit, és soha nem felejtik el azt, hogy az ő feladatuk mások érdekében is cselekedni. Nálunk még a centralizált rendszer működik, de az óvónő mindinkább lehetőséget kap a kezdeményezésre, eléggé nagy a választási szabadsága, ezért a jó óvodavezetőnek ismernie kell az óvodáskorú gyermek testi-lelki igényeit, és ennek érdekében nyugodt, családias légkört kell teremtenie. Persze ezt nem egyedül, hanem csapatban kell végeznie, így lesz munkája eredményesebb. E továbbképzőn is ilyen csapatmunka folyt, Németh Istvánné gondolatait alátámasztotta Zilahi Józsefné (Kata) mondanivalója a modern tömegoktatásról, a közvetlen emberi kommunikáció folyamatáról, a játék, mese fontosságáról szóló előadásaiban. Mindezt kiegészítette Fazekas Ildikó szakpszichológus érdekes, aktuális programja a személyiségfejlesztésről, viselkedészavarokról, a nehezen nevelhető szülőkről, és önismeretünket fejlesztette a pszichológiai tréninggel. E csapat tagjának érzem magam a többi kolléganővel együtt, hisz jó volt közösen munkálkodni és mindenkitől ellopni egyet-mást. Köszönöm, hogy itt lehettem.

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata.

Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata. Vincze Virgil Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata. Révész László TF alapján Az edző a változás szakembere, aki segít másoknak felelősséget vállalni és cselekedni képességei

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához

Iránytű. Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Iránytű Útmutató a Szülőknek gyermekeik német tanulásához Farkas Anikó www.nemet-gyerekeknek.hu 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Okok a német nyelv tanulására 1...4 Okok a német nyelv tanulására 2...5

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket.

Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket. Mit tapasztaltam? Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket. Sokféleséget, közvetlenséget, nyitottságot, természetességet. Nagyon közvetlen volt mindenki és őszinte.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben