Új időknek új szelei fújnak *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új időknek új szelei fújnak *"

Átírás

1 Váncsa Borbála Új időknek új szelei fújnak Váncsa Borbála Új időknek új szelei fújnak * Talán e mottó érzékelteti leginkább azt az igényét a társadalomnak, hogy a tanítás-tanulás folyamatának is változásokon kell átmennie. Pályakezdő pedagógusként ezen gondolatokkal és világmegváltó tervekkel indultam én is; úgy éreztem, én majd képes leszek arra, hogy életképes, kihívásokkal teli világunkban érvényesülni tudó generáció nevelésében részt vállaljak. Sajnos úgy tűnik, a még mindig merev, valamint szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkező iskolarendszerünk minderre kevés lehetőséget nyújt. Ezért tartom igen kedvezőnek az új, alternatív pedagógiák megjelenését, melyek lehetőséget biztosítanak számomra, hogy egy-egy módszert, stratégiát becsempésszek tevékenységembe, és ezáltal érdekesebbé, ugyanakkor hatékonyabbá váljon a gyerekekkel közösen kifejtett munka. Elsődleges szempontnak tartom a szervezés folyamatában azt a reformtörekvést, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, igyekszem olyan légkört kialakítani osztályomban, mely kedvezően hat a közösségi szellem kialakítására, formálására. Szeretném, ha minden gyerek felismerné, hogy mindenki kiváló valamiben, úgy próbálom kialakítani az iskolai tevékenységformákat, hogy mindenki bizonyíthassa azon képességeit és jellembeli tulajdonságait, melyekért érdemes rá felnézni, ugyanakkor segítse azon társait, akik az általa birtokolt műveltségi területen gyengébben teljesítenek. A szervezés és megvalósítás kapcsán egyetértek a pedagógusszerep módosulásával, ugyanakkor arra törekszem, hogy tanítványaim ne csak egy parancsolót, mindentudót vagy teljhatalmú személyt lássanak bennem, hanem azt a személyt, aki társként vesz részt velük együtt a nevelés folyamatában, aki velük közösen tesz szert újabb ismeretekre, vagy éppen tőlük tanul, akár pedig velük együtt reagál és felel meg az egyre több és nehezebb kihívásnak. Ennek érdekében nemcsak frontálisan tanulunk, hanem sok tevékenységet csoportosan vagy párban végzünk el, illetve ők is tarthatnak egy-egy rövid foglalkozást. Ami magatartásomat illeti, igyekszem sokszínű kapcsolatot kialakítani tanítványaimmal, beszélgetéseink nemcsak tudományos ismeretekről, hanem magánéletről, otthoni körülményekről, élményekről, érzésekről, vágyakról szólnak. Elfogadom ötleteiket, javaslataikat közös tevékenységünkkel kapcsolatban, és a merev órakeretek között is igyekszünk olyan tevékenységformákat választani, melyek teret biztosítanak az aktivitásnak, a mozgásigény kielégítésének, az ünneplésnek és a játéknak. Szerepléseink, kirándulásaink hozzájárulnak a szülő diák tanító kapcsolat még erőteljesebb elmélyítéséhez és kiteljesítéséhez. * A következő öt dolgozatot a Bolyai Nyári Akadémia Alternatív pedagógiai módszerek az alsó tagozatos oktatásban című tanfolyam hallgatói írták.

2 Fő törekvéseim közé tartozik az önállóságra való nevelés mind az ismeretszerzés, mind pedig a mindennapi élet gyakorlatában. Tudatosítom tanítványaimban, hogy mindenki felelősséggel tartozik tetteiért, felelősek vagyunk egymásért és mindazért, amit magunkra vállaltunk. Eddigi gyakorlatom során elég sok olyan gyerekkel találkoztam, akiket mintha megbélyegzett volna a családi háttér, az a szociális közeg, amelyben élnek. Törekszem ezen gátlásaik feloldására, és annak tudatosítására, hogy nem az a fontos, ki honnan és hogyan indult el, hanem sokkal inkább az, hogy meddig sikerült eljutnia. Végül a tanítási folyamat utolsó fázisáról, az értékelésről szólnék: szívem szerint I IV osztályban nem is minősíteném konkrétan a tanulók teljesítményét, hisz tudjuk, hogy a motivációs bázis megteremtése más eszközök segítségével is elérhető. A jelenleg érvényben levő tanügyi törvények ezt ugyan nem teszik lehetővé, de így is lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek teljesítményét több szempont szerint értékeljem, és azt vegyem figyelembe, hogy ki mennyit képes fejlődni saját magához képest. Megállapíthatjuk tehát: anélkül, hogy megneveznénk, hogy éppen Waldorf, Jenaplan vagy a projektpedagógia módszereit, elveit alkalmaznánk, a hagyományos oktatásban is jelen vannak az alternatív módszerek egyes elemei. Meggyőződésem, hogy nem annyira az a lényeges, hogy éppen milyen nevet vagy formát adunk tanítási-tanulási stílusunknak, mindaddig, amíg eredményképpen olyan kiegyensúlyozott, döntésképes, versenyképes, de főleg boldog embereket próbálunk nevelni, akik megtalálják önmagukat, és szeretettel emlékeznek az együtt töltött időszakra. Meg lehet tanulni? A számítógépet a pedagógusoknak is tudniuk kell kezelni

3 Létai Andrea Hajnalka Oktatás és nevelés Létai Andrea Hajnalka Oktatás és nevelés azért, hogy el ne vesszen milliók közt az egyetlenegy A címbeli gondolatok a XI. Bolyai Nyári Akadémia nyitó előadásán hangzottak el dr. Hegedűs Gábor megfogalmazásában. Az egyetlen szóhoz pedig én a gyermek szót asszociáltam, azét a gyermekét, akit immár kilencedik éve oktatok-nevelek. Számomra a tanítómesterség valójában hivatás, melynek ars poeticája:...megtanítani a gyermeket dolgozni, játszani, tanulni és együtt élni másokkal. Boldog voltam, hogy ezen gondolatok örökérvényessége visszaköszönt a hallott előadásokban. A mind bonyolultabbá váló világunk újabb kihívások elé állítja a pedagógiát, a pedagógust, a diákot és a gyermekével törődő szülőt. Eszembe ötlik Carl Rogers önmagához intézett kérdése a nevelésről: Tudok-e elég kreatív lenni... tudok-e segíteni a fiataloknak abban, hogy megőrizzék legértékesebb tulajdonságaikat: tágra nyílt szem, állhatatos, vezérlő kíváncsiság önmagukkal és a körülvevő világgal szemben? abban a társadalomban, melyben a herbarti felfogás homlokegyenest ellenszegül a reformpedagógiai törekvésekkel és az EU-hoz való csatlakozás jogharmonizációt követel. Az idei tanfolyam sok kérdésre adott választ, s még többet szült. Elgondolkodtatott s kétségbe ejtett. De mindenképp megfogalmazhatom azt a tíz axiómát, melyeknek birtokába itt, Szovátán jutottam: 1. paradigmaváltás mind a pedagógus, a diák, mind a szülő részéről; 2. multidiszciplinaritás érvényesítése a tartalmak mennyiségének csökkentésével, illetve az aktivitás és az érdeklődés elsődlegességével; 3. integrálni kell úgy, hogy ne a különbségeket, hanem az azonosságokat tartsam szem előtt, követve az asszimiláció, akkomodáció és adaptáció fázisait; 4. bárki lehet problémás gyerek, akinek problémáit együtt kell megoldani, s együtt vállalni a felelősséget; 5. képesség szerint differenciáljak, ne pedig teljesítmény szerint azokon az órákon, melyeken az megtapasztalt új módszereket alkalmazom, mint erdő- és projektpedagógia, jenaplan és montessori szemlélet; 6. a gyermek figyelmét a világ, az élet, a XXI. század kihívásai felé irányítsam; 7. a harmóniaelmélet megvalósítása; 8. törekedjem az élménypedagógia szellemében oktatni, hogy a diákok fejjelkézzel-szívvel tanuljanak; 9. a tanuláson, s ne a tanításon, a gyermeken, s ne a pedagóguson legyen a hangsúly, integrálva a kognitív, szociális, affektív és motoros tanulás elemeit; 10. legyek én az a létra, mely soha meg nem inog, mely a gyermeki szükségletekre épít, és befogad minden esztelent, hogy dicsekedhessen. Remélem, sikerül mindezeket megvalósítani, hogy adni tudhassak teljesen önzetlenül, hogy a gyermekek legyenek az igazi győztesek.

4 Dobai Aranka-Amália Reformpedagógia az oktatásomban A XIX. század második felétől társadalmi, pedagógiai mozgalom keretén belül kibontakozott a reformpedagógia néven ismert alternatív pedagógiai irányzat. Világjelenségként bontakozott ki, mivel minden országban belátták, hogy a nem eredményes tömegoktatás helyett eredményesebbet kell megalkotni (új iskolakoncepciókat kell kialakítani). Különböző irányzatok jönnek létre, amelyek a célok, a struktúrák, az oktatási tartalom, a szervezeti formák, a módszerek, az eszközök tekintetében eltéréseket mutathatnak ugyan, de a cél közös: a gyermek személyisége a fontos, a gyermek szükségletei, érdeklődése, egyéni igényeinek kielégítése kell kerüljön az oktatási-nevelési folyamat középpontjába. Ilyen mozgalmak: Freinet-, Jenaplan-, Waldorf-, Montessori-, Projekt- és Zöld pedagógiák, ahol nem ismertközlő funkciója kell legyen az iskolának/nevelőnek, hanem a személyiség szabad önkibontakoztatására kell teremteni feltételeket, és ezek megvalósítása érdekében a nevelő egy segítőtársa a gyereknek. Ez nagyfokú szabadságot biztosít: a gyerek maga választja meg az érdeklődési körének megfelelő tevékenységi formákat; felbomlanak a rendek: osztályterem helyett más beosztású munkaszobák, beszélgető sarkok, könyvtárak, műhelyek működnek; megváltozik a tanterv, a nevelő szerepe; a tanár diák, tanár tanár, diák diák, tanár szülő kapcsolatok átalakulnak. Megjelennek új szervezeti formák: individualizált tevékenység, egyénre szabott tanítás, homogén vagy heterogén csoportmunka, pármunka, beszélgetés, játék, aktivizálás. Ezek a változások rugalmas, kreatív, felfedeztető, alkotó, kutató, kezdeményező, szabad partnerviszonyt kialakító tanítót igényelnek. A fentiekből kiindulva szükségszerűnek tartom a tanítók továbbképzését, ahol bemutatják nekünk, képet alkothatunk a különböző alternatív elméletekről. Személy szerint a zöld pedagógia előadás keltette fel érdeklődésemet (a továbbiakban motiválom ezt). A nagykőrösi Károly Gáspár Tanítói (levelező tagozatos) karán végezve 4. tanulmányi évemet, először találkoztam olyan elmélettel, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a természet és az ember kapcsolata fontos problémát kezd jelenteni a mai kor társadalmának. Hangsúlyozták, hogy a környezetbarát gyerek nevelése ma már fontos pedagógiai követelmény márciusában részt vettem a Víz Világnapja alkalmával Budapesten szervezett háromnapos tanártovábbképzőn. Ott arról beszéltek nekünk, hogy a tanulás során szerzett, természethez kapcsolódó ismereteket sajnos legtöbbször rosszra, természetpusztításra, nem pedig az egyén és a természet harmóniájának kiteljesítésére használja az ember (pirultunk a padban az állandóan hangoztatott Tisza-szennyeződés miatt).

5 Dobai Aranka-Amália Reformpedagógia Akkor fogalmazódott meg bennem ez a kérdés (most megerősödött): Mit tehetek én a természet kímélése, védése érdekében? Nem tehetem azt, hogy úton-útfélen ezt hangoztassam, süket füleket döngetnék. Azt viszont igen, hogy erdőprojekteket dolgozzak ki és alkalmazzak tanításom során. Ebben segítségem is lesz: a férjem erdész, elméleti és gyakorlati kérdésekben ő lesz legfőbb útmutatóm, azt sem feledhetjük, hogy öltözete, megjelenése is mérvadó lesz majd a gyerekek szemében. Kölcsönös munkafolyamat alakul majd ki: ő segít rajtunk, mi viszont, a környezetbarát nemzedék segítjük az ő munkáját (távlatokban gondolkodva). Iskolaépítésről nem is merek álmodni, az iskolai anyagba építeném be a zöld projektet: erdei ökoszisztémák, tantúrák, erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, népszokások. A heterogén csoport tanítása (négy összevont osztály) állandó mozgás a csoportok között. Alternatív pedagógiai módszereket alkalmazva megszüntetném a máshova való figyelést (érdekelné, amit végez, nem lesné, hogy más mit csinál), a kisebbek tanulhatnak a nagyobbaktól, segítik egymást a munkájuk során. Az állatok, növények növekedése, élete közvetlen megfigyelése módot adna arra, hogy tanulják meg értékelni, vigyázzanak a természetre. Hangulatos záróest Szovátán

6 Makkai Barbara Alternatív pedagógiák a gyakorlatban Ellen Key kikiáltotta a XX. századot a gyermek évszázadának. Új pedagógiai mozgalmak fejlődtek ki szerte a világon. Új emberek új típusú nevelés-oktatás. Ez egyértelművé, szükségessé vált. Romániában több mint tíz éve beszélünk a reformról. Halljuk és hirdetjük: Kell a változás! Egyre többször nézünk szembe az új követelményekkel: tananyag, szellőztetés, gyermekközpontúság, készségfejlesztés, képességek kialakítása, aktivizálás, gyakorlat, életre, békére, toleranciára, egészséges életmódra, vallásosságra, interkulturalitásra nevelés. Egyre több továbbképző témája az alternatív oktatás. Egyre több alternatív iskola jelenik meg: Freinet, Waldorf, Step by step. De szomorú, hogy Bánságban csak román tagozaton. Akik mást szeretnének, ellenállásba ütköznek: Ez sok időt igényel!, Jó ez így, ahogy a suliban tanultam!, De kötelező?, Mondjad, az osztályban úgyis azt teszek, amit akarok!, Maradok a réginél, az is jó!, Ennyi pénzért?! Ellenállás és rosszindulat, mert azt sem tanulták meg, hogyan fogadják el a másságot. Együgyű, idealista, törtető az, aki alternatív oktatási módszereket, szemléltető eszközöket használ, aki többet dolgozik, mint a napi 5-6 tanóra. Lassan, nagyon lassan nő a szimpatizánsok tábora. Túl lassan! És a gyerekekre nézve, a társadalom fejlődését nem tapasztalva annyit mondhatok, hogy kár! De mondjuk, alkalmazzuk, mert Élmény diáknak és pedagógusnak egyaránt, mert ha tudunk valamit, bűn nem megosztani másokkal, s mert őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem tehetünk is (Eszterházy Miklós). Mit jelent nekem az alternativitás? P A R A D I G M A V Á L T Á S G Y A K O R L A T B A N M O N T E S S O R I F R E I N E T P R O J E K T J E N A P L A N W A L D O R F S T E P B Y S T E P É L N Í T A N U L Á S N E V E L É S K A P C S O L A T O K S Z E R E T E T S Z A B A D S Á G T A P A S Z T A L A T O K K R I T I K A I G O N D O L K O D Á S C S O P Ó R T M U N K A D O L G O Z N I I N D I V I D U A L I Z Á L Á S B E L S Ő M O T I V Á C I Ó K O N K R É T

7 Makkai Barbara Alternatív pedagógiák a gyakorlatban Röviden a fentieket. Gyakorlatban más szemlélet: osztályterem berendezés, kapcsolatok kialakítása, módszerek, tanár diák viszony, stratégiák terén. Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolatot építsek ki a diákokkal és a szülőkkel. Ebben segítenek az önismereti játékok, a drámapedagógia, a közvetlen szülő tanító kapcsolat, a spontán beszélgetések, a családlátogatások, a megfigyelési lapok, de talán legjobban a közös játékok, bulik, kirándulások, ünnepek. Az osztályterem a második otthonunk. A szemléltető eszközök mellett (melyek összhangban vannak az éppen aktuális tanulási tartalmakkal) a gyermekek alkotásai díszítik a falakat örökös változásban. Az osztály egyik színfoltja az évszak sarok projektet készítünk az évszakokról, és a gyerekekkel együtt alakítjuk ki. A könyvtárunkat együtt alakítottuk otthoni könyveinkből, és szívesen tanulmányozzuk órákon és napközben. Hagyományainkat is megismertük Jeles napok falitáblánk révén. A katedra a sarokba került, a padok állását óráról órára változtatjuk szükség szerint: körbe, félkörbe, párba, csoportba. Az órarend rugalmas. Az órák sorrendjét demokratikusan megszavazzuk a nap elején. Sokszor nem a csengő jelzi a szünetet, hanem egy-másfél órás blokkokban is tanulunk, gyakorolunk, játszunk, tevékenykedünk. A nap egyik legkedveltebb momentuma a beszélgetőkör, hisz itt megszabadulhatunk gondjainktól és felkészülhetünk a napi feladatokra. Előszeretettel dolgozunk párban és csoportban, s ha feladatainkat elvégeztük, a falon levő szorgalmi zsákocskából válogathatunk szabadon, képességeinkhez mérten. Alig várjuk, hogy ősszel szerkesszük meg az osztály újságát és levelezhessünk testvériskolánk diákjaival. A matematikaórákon gyakorlatban végzünk műveleteket, mérünk, összehasonlítunk, feladatlapokat oldunk, és a Buci Maci, Tudás fája folyóiratok segítségével szöveges feladatokat alkotunk. Az olvasást, írást játékosan sajátítottuk el: gyurmából, pálcákból, cérnából készítettünk betűket, a tankönyv mellett folyóiratokból, kis könyvtárunkból olvasgattunk, az Ablak Zsiráf és más szótárakból kerestük ki az ismeretlen szavakat. A napi mese, melyet nagyszünetben olvasok fel, felkelti olvasási kedvüket. Különös szeretettel készülünk ünnepeinkre: szüret, karácsony, farsang, szülinap, szülői buli, gyermeknap, kirándulások, táborok (ha lehet szülőkkel). Nyári táborunk, Hagyományaink projekt és a tábor keretén belül ismerkedünk, és bővítjük ismereteinket a néptáncról, népdalokról, hagyományokról, mesterségekről, népszokásokról. Parafrazálva egy gondolatot vallom, hogy akit nevelni akarunk, azt ismernünk, értékelnünk, szeretnünk kell.

8 Simon Kerekes Csilla Kétségek és lehetőségek... a délután a nap jobbik része. Lehet, hogy csak az érzi így, akinek a fiatalságát iskola nyomorította az az intézmény, amely ülni kényszeríti azt, aki szaladni szeretne, idegen nyelvet ver annak a fejébe, akinek már úgyis van egy édes anyanyelve, képmutatásra neveli a gondolkozókat, jó osztályzatot ad a törtetőnek, éveken át tanítja a csoportokat arra, amit az egyén hetek alatt megtanulna, méltósággal ruházza fel azt, akinek botot ad a kezébe... Az iskolás gyerek csak délután él. Akit évekig minden délelőtt arra tanítottak, hogy ne a saját fejével gondolkozzék, hogy mindenre igent mondjon... Bűnösnek érzem magam amiatt, hogy részt veszek a gyermekkor elrablásában. Bár eddigi tanítói munkám alatt folyton valamiféle hiányérzet, bizonytalanság kísért, bátortalan voltam a hiány feltárására, erőtlen a bizonyosság felé vezető út keresésére. Valószínű azért, mert évekkel ezelőtt engem is a mások fejével való gondolkodásmódra tanítottak. E néhány előadás során számos hiányosságát, negatívumát lettem képes feltárni a mai hazai hagyományos oktató-nevelő munkának. Néhány ezek közül: A tanterv tanulmányi tevékenységekre vonatkozó követelményei túlméretezettek. A racionális tudás nyer elismerést, elválasztva az értelmet az érzelemtől. Figyelmen kívül hagyjuk, hogy a gyermek lelki világa egyszerű és tiszta, természetes és közvetlen, és hogy a képlékeny gyermeki lélekben a fantázia és a valóság sajátos keverékét találjuk. Előtérbe kerül az oktatás, és háttérbe szorulnak a nevelő hatásokat garantáló tevékenységformák. A túlméretezett versenyhelyzetek kerülnek előtérbe, s ezáltal azok a személyiségjegyek, képességek állnak a nevelés középpontjában, amelyek a versenyekben elért eredményességnek megfelelnek. Ebből következően pl. az együttműködésre való hajlandóság, szolidaritás, empátiás képességek kiszorulnak a nevelés hosszabb távú tervezésekor. Mindenkire egyforma nevelést kényszerítünk. Leszűkült a játéktevékenység, mint a gyermek fejlődését közvetlenül meghatározó tényező. A videojátékok, számítógépprogramok háttérbe szorítják a meséket, mondákat, mítoszokat. Kiszélesedett és modernizált világunk csak lelki bizonytalanságunkat, kiszolgáltatottságunkat növelte meg. Mindezek után nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van egy szemléletváltásra, megújulásra a pedagógusok megerősödő idegenkedése, a társadalom, a szülők meghatározó igényeiből következően vagy éppen ezek ellenére.

9 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és Számos reformpedagógiai irányzat, alternatív pedagógia áll a megújulás szolgálatában. Ezeknek bármelyikét hívnánk segítségül, ha nem változik a mi, tanítók szemlélete, mely részleges vagy gyökeres változásokat hív életre, ha nem meggyőződésből vállaljuk a másat, hamissá, értelmetlenné válik egész tevékenységünk. Sajnos kevés az a rugalmas, nyitott pedagógus, aki szakítani mer a régi sémákkal. Legfeljebb belop a mindennapi munkájába egy-egy újonnan hallott szimpatikus elemet. Vagy éppen tudatosan fog olyan eszközöket, eljárásokat használni, amelyek eddig önkéntelenül, spontánul fordultak elő tevékenységében. Véleményem szerint attól függetlenül, hogy kacérkodunk-e valamely reformpedagógiai irányzattal vagy sem, hogy minden energiánkat bevetve, az új iránt érzett igénnyel felvállaljuk a teljes megújulást vagy sem, néhány dologban mégiscsak meg kellene változnunk, néhány dolgot el kellene fogadnunk: Képesnek kellene lennünk felismerni, hogy a kötött tanulási formák mellett oldottabb tanulási, nevelési formák is léteznek, melyek az önálló kezdeményezéseket, az önálló gondolatok kibontakozásának lehetőségeit, a sikeres tevékenységekben levő hajtóerőt, a cselekvési szabadságot, az önként vállalt tanulást helyezik előtérbe, erre építkeznek. Meg kell szűnnie a tekintélyelvnek. Helyet kell adni a bensőt kereső, a természetes, a spontán lelki folyamatokra épülő pedagógiai módszereknek. A hétköznapok sűrű, szürke tudás- és ismeretfelhalmozó nevelési gyakorlata helyett az életet, a megismerést teljesebbé, színesebbé tevő, a belülről fakadó, a belső lelki tartalmakat felszínre hozó, ezeket értékké tevő alternatívák kell létjogosultságot nyerjenek. El kellene fogadnunk Vigotskij elméletét: A játék viszonya a fejlődéshez ugyanaz, mint a tanítás viszonya a fejlődéshez. Figyelnünk kell, vigyáznunk kell az egyéniesség megőrzésére a tömegek szürkeségével szemben. Kevesebb időt kellene a gyerek rangsorolására szánnunk és többet arra, hogy ráébresszük őket velük született adottságaikra és tehetségükre, és műveljük ezeket (Gardner). És sorolhatnám a megújulásra váró elemeket, mégis lezárom Bütler szavaival, melyek keserű szemléletről tanúskodnak és figyelmeztetésként hatnak, mire nőnek fel féltett csemetéink: Veszedelmesen túlértékelődik a külső, látható lét, a vér és arany, a felmutatható teljesítmény, a presztízs, s az emberek inkább csak szeretkezni tudnak, szeretni annál kevésbé. Rövidital, rövid szerelem, rövidlátás, miközben szinte mindenki megrövidítve érzi magát, hiszen nincs az életnek távlata, közepe, kidobták a lelket. Rajtunk is múlik, hogy ez értékvesztett, beteg világot meg tudjuk-e gyógyítani.

10 Szász Zsuzsanna Ünnepek az óvodában ** Az óvoda a gyerek második otthona. Az a hely is, ahol a nevelők elősegítik a gyerek sokoldalú, harmonikus fejlődését, ahol az testben és lélekben tovább gazdagodik. Az óvodában tovább folytatódik a gyerekkel való törődés, de immár megoszlik. A gyerek napjainak nagy részét az óvodában tölti. Az otthon meghitt hangulatából belecsöppen egy más, új világba, mely valóban lehet a második otthona, ha mi, nevelők azzá varázsoljuk. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvodába lépés pillanatától kezdve az óvoda a családdal együtt felelős azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, képességeik fejlődjenek, és személyiségük alakulása megfeleljen társadalmi követelményeinek. Tehát az óvodában főként nevelő munka folyik, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a nevelendő kisgyereknek legfőbb igénye, hogy szeretet vegye őt körül. Ezért nevelőmunkánkat úgy szervezzük meg, hogy az egymásra odafigyelés, egymás segítése, a kölcsönös örömszerzés jegyében valósuljanak meg a kitűzött célok. A közösség természetes életformájukká kell váljon, melyet belső szükségletként igényelnek. A gyerekek érezzék, hogy közösségben élni jó, azért szívesen tevékenykedjenek, érezzék, hogy ők is fontosak a közösség számára. Erre nagyszerű alkalmul szolgálnak a hétköznapok cselekvései, eseményei mellett az ünnepek. Az ünnepre való felkészülés összekovácsolja a szereplőket egy igazi közösséggé, amelyben kiteljesedhet az egyén. Valóban jó testvérként dolgozhatnak együtt a gyerekek az ünnep magasztos céljáért, a bemutatóért. Gyerekkori ünnepes-élményeink megismételhetetlenek. Ezt jól tudjuk szülők, nevelők egyaránt. Azoknak akkor és ott volt meg a varázsuk. Felnőtt ésszel már másként éljük meg az ünnepeket. Hiányzik az a sajátos hangulat, amit akkor éreztünk, s éppen ezért próbáljuk a gyerekekkel megtapasztaltatni azt az érzést, amit csak gyerekként lehet érezni. Gyorsuló világunkban egyre kisebb szerepet kapnak az ünnepek. A társadalmi és gazdasági élet fejlődése értékváltozást vont maga után. A szellemi értékek kevésbé lettek fontosak az anyagi értékekkel szemben. Ma a gyerek az ünneptől azt várja, hogy ajándékot kap, s a távirányítós autók és Barbie-babák mellett eltörpül az ünnep tulajdonképpeni jelentősége. Ma már ritkán hallunk olyan családokról, akik karácsony estéjén összeülnek, és gyertyafény mellett szent énekeket énekelnek. A világunkhoz immár hozzátartoznak az elektronikus játékok is, de az igazi ünnep érzését és örömét is meg kell próbálnunk odavarázsolni. Azt is tudjuk, hogy kevés helyen őrzik még a ** A következő három dolgozatot a Bolyai Nyári Akadémia Modern óvodavezetés című tanfolyam hallgatói írták.

11 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és népi hagyományokat, de igazi helye az ünneplésnek ott van, ahol már évszázadok óta hagyománya van. Ezekről a hagyományokról a gyerekeknek is tudniuk kell. Az ünnep az emberek életében olyan jelentős nap, mely rendkívüliséget, különlegességet hoz az élet folyamatosságába, a mindennapok egyformaságába. Az ünnepeknek fontos ismérve az is, hogy motivációi belső jellegűek. Ünnepeinkről az óvodában meleg, derűs, bensőséges ünnepélyek keretében emlékezünk meg. Az ünnepnapok örömet hoznak az óvodába, az óvoda életébe, gazdagítják a gyerekek érzelmi világát. Nem sok ünnep van egy évben, tehát van idő mindegyikre alaposan felkészülni. Az előkészületek során figyelembe kell venni, hogy minden ünnepnek más a jellege, más a tartalma. Az ünnepély szépségét, zavartalanságát, a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozóinak jó hangulatát, közös élményét csak a sokoldalúan átgondolt előkészítés biztosítja. Ünnepélyekre az óvodában nagy szükség van. Az ünnep elsősorban öröm. Arra kell törekedni, hogy ünnepi hangulatot, vidám légkört, derűs perceket, az ünnep napjának minden pillanatát, minden mozzanatát átható ünnepélyességet teremtsünk. Mert az ünnepi rendezvény elsősorban a gyerek érzelmeire hatva fejti ki nevelő hatását, s a pozitív érzelem, az öröm olyan állapot, amely kedvező talajt teremt a gyerekek minden irányú fejlődése számára. Az ünnep másik sajátossága a közösségi, kollektív jelleg. A kisgyerek gyerekközösségben éli a maga életét. Ott fejlődik. A gyerek természete igényli a társakat, játéka és egyéb tevékenysége el sem képzelhető társak nélkül. Az ünnepek alkalmával, az ajándékozás során átéli az adás és a kapás örömét (Anyák napja, Karácsony, Húsvét, születésnap), tapasztalják, hogy akkor teljesedik ki igazán az örömük, ha ők is örömet szereznek másoknak. Ez a közösségi kapcsolat az ünnepet szebbé, gazdagabbá teszi, és az erkölcsi, szellemi gazdagodást is fokozza. Az ünnepek időről időre visszatérő, sajátos keretek közt lezajló közösségi események. Megerősítik a hagyományokat mind a szülők, mind a gyerekek szemében, fokozzák a gyerekek közösséghez való tartozásának élményét, közelebb hozzák a gyerekekhez a szűkebb és tágabb környezet eseményeit.

12 Székely Tünde Andrea Pályakezdő óvónő vezető szerepe az óvodai csoportban Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Így kezdődött számomra az idei Bolyai Nyári Akadémia továbbképzője, hiszen nem tudhattam, mi vár rám, ha Csíkszeredába utazok, a vezető óvónőknek szervezett továbbképzőre. Emlékemben éltek ugyan az udvarhelyi, szovátai továbbképzőkről alkotott képek, ám ezek nem biztosíthattak afelől, hogy itt is olyan jól fogom majd érezni magam, új dolgokat fogok elsajátítani, sőt, hogy olyan barátságokat kötök, melyek talán életreszólóak is lehetnek. Én voltam az itt levő óvónők, vezetők között a legfiatalabb hallgató, de végig úgy éreztem, hogy mindenki egyenrangúnak tekint. És bizony erre nagy szükségem volt, Márai Sándor szavaival élve el is mesélem, miért. Így nyilatkozik Márai egy nagyon ismert írásában: Van valami, ami rosszabb mint a halál és a szenvedés... az, hogy az ember elveszíti önbecsülését. Van valami, ami úgy tud fájni, sebezni és égetni, hogy talán a halál sem tudja feloldani az ilyen gyötrődést: ha egy ember vagy két ember megsebzi bennünk azt a mély önérzetet, mely nélkül nem tudunk emberek maradni. (A gyertyák csonkig égnek) Néha úgy érzem, a kommunikáció hiány miatt alábecsülöm önmagamat. Bizony ebben a rohanó világban, a nagy információáramlásban nagyon fontos eszközzé vált a kommunikáció. A kommunikációs folyamaton belül, legyen az két vagy több ember között, kölcsönösen hatunk egymásra. Ha meghatározni kell, meg kell említsem a két kommunikációs lehetőséget: verbális és non-verbális. Mivel én határozott, őszinte, direkt egyéniség vagyok, sokszor tapasztaltam azt, hogy a verbális kommunikáció dominál bennem. Van azonban olyan eset, mikor a non-verbális kommunikációt alátámasztásnak használom. Eddigi óvónői pályám során nemegyszer tapasztaltam azt, hogy mennyire nehéz, mennyire nagy felelősséggel jár a vezetői szerep. Mert nem elég az, hogy kommunikáljunk, amit meg szeretnénk értetni másokkal, olyanképpen kell csomagolni, átadni, hogy ne legyen belőle botrány, és mégis hatásos legyen. Ugyanez történik velünk a gyermekekkel való kommunikálás során (és a szülők is ebbe a csoportba tartoznak): mindenki számára a társa pozitív tulajdonságai természetesnek tűnnek, de a negatív információkat hamarabb megjegyezzük. Mint pályakezdő óvó néni nemegyszer éreztem úgy, hogy alábecsülnek, annak ellenére, hogy az én önértékelésem jelentette számomra az igaz mércét. A nagy hiba talán nem is talál gazdára, mégis ott történt amikor, fiatal lévén, a szülők lekicsinylően kezdtek bánni velem. Első tanítási évem során úgy gondoltam, ezt nem lehet túlélni: első perctől tegeztek a szülők, és folyton olyan suttogásokat hallottam a folyosókon, hogy túl fiatal. Ennek ellenére én folyamatosan, mindent beleadva végeztem munkámat. Igaz, sokat gyötrődtem ezekért a megjegyzésekért, de egy idő után

13 Simon Kerekes Csilla lehetőségek Kétségek és rájöttem arra, hogy bizony én nem tehetek arról, hogy fiatal vagyok, és próbáltam ezt megértetni a szülőkkel is. Annyit sikerült elérnem az öt évi tanítás során, hogy tisztelnek, szeretnek, sőt, azok, akik már nem járnak az óvodacsoportba, rendszeresen visszalátogatnak hozzánk. Ez számomra nagyon sokat jelent. Persze minden zsáknak megvan a maga foltja, és minden közösségben van valaki, aki nem ért egyet a többiekkel. Ez is kommunikációs kérdés: képes vagyok-e megértetni vele (a szülővel), hogy én így, ilyennek elfogadom és segítséget tudok és akarok nyújtani a problémamegoldásban (magán téren is). Különben is, az elvégzett tesztek során a problémamegoldó tulajdonságok voltak túlsúlyban az én esetemben. Ami önértékelésemet illeti, passzív, független típusú vagyok, ám ugyanakkor cselekvő, néha agresszív is: minden környezeti hatásra reagálok, érdekeimet tudom képviselni. Energikus, stressztűrő alkatom segít abban, hogy áthidaljam a mindennapok nehézségeit. Mindig elmondom magamnak azt, hogy nem adom fel!, azonban minden konfliktushelyzet megvisel engemet is. Számomra nagy megtiszteltetés az, hogy óvónő lehetek, hiszen a gyerekek a társaim elsősorban, és ők azok, akik a legfontosabbak. Én vezetem őket, azonban az ők szükségleteiket, igényeiket mindig szem előtt tartom. Az óvodai csoport számomra a második család, ott érzem igazán jól magam a gyerekek között, abban a világban. És mivel Van az, hogy a pillanat elhoz egy lehetőséget, s ennek pontos ideje van s ha elmúlt a pillanat, egyszerre nem tehetsz semmit többé, ugyancsak Márai szavaival szeretném zárni, ezt az ún. dolgozatfélét. Olyan sok mindent tanultam itt e hét alatt, hogy azt mind nem lehet leírni, s amúgy is egyszer raktározni kell, feldolgozni őket, így inkább kerültem az ún. szakszöveget. Ám önérzetem szerint néha sokkal fontosabbak az érzelmek, a megélt dolgok elmélyítése, mint az, hogy valamit innen-onnan összemásolgassunk. Köszönöm az előadótanárok barátságos megnyilvánulását, azt, hogy meghallgattak minket, és azt, hogy itt voltak velünk, értünk, mellettünk. És visszatérve a fenti idézetre: igen, itt volt a pillanat, itt volt ez a kerek hét, mely energiával és minden pozitív dologgal feltöltött, hogy szeptemberben teljes erővel újrakezdhessük a tanítást hivatástudatunknak megfelelően.

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Az egészség maga az élet

Az egészség maga az élet A Táncsics Mihály Óvoda nevelési gyakorlata Bevezetés A helyi nevelési programunk a kormánynak a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramjának

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Adatok Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31 Alapítója és fenntartója: Ócsai Baptista Gyülekezet

Részletesebben

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő 1 Tanulásszervezési lehetőségek digitális oktatási anyagokkal Huszka Jenő 2010 2 1. Az iskola és a folytonosan változó elvárások szorításai Az utóbbi néhány évtizedben tetemeset fordult az ISKOLA körül

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan.

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan. Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája 7172 Harc, Kölesdi u. 2 OM: 202415 Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben