Előterjesztés. az önkormányzat évi költségvetés-tervezetére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére"

Átírás

1 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján került összeállításra. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a jegyző által előkészített, a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik (2015. február 15.) napig nyújtja be a képviselő-testületnek től külön-külön elemi költségvetést és önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri hivatalt is) részére. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek elkülönült tervezése és beszámolása feltételezi az elkülönült könyvvezetést is. A helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIX. törvény szerint saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kivéve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a Stabilitási törvény 10/B. (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az önkormányzat elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ügyletének megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérnie, abban az esetben is, ha az ügylet nem lenne engedélyköteles. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.) január 2-től újranyitottuk, a folyószámla - hitelkeretünket 15 millió Ft összeggel. A költségvetési rendeletben a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a kiemelt előirányzatokon túlmenően a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is meg kell határozni, amely irányadó a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek, kiadásainak meghatározására is. 1

2 2015. évtől a költségvetési rendeletnek nem kell tartalmaznia az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak számát és évhez hasonlóan, 2015-ben is a feladatfinanszírozás alapján kapunk támogatást. Az alábbiak szerint fogalmazza meg a törvény a feladatfinanszírozási rendszer lényegét: 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. b) Az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátáshoz felhasználási kötöttséggel járó, vagy Felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdése a.) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Hasonlóképpen, mint 2014-ben, 2015-ben is a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza a költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f pont) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (Mötv.115. (1) bekezdés) 2

3 Az Önkormányzat évi költségvetés-tervezete. Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele tervezett kiadásai eft, eft, A tervezett bevétel tartalmazza a Rendkívüli Önkormányzati költségvetési támogatás összegét eft összeggel. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. Önkormányzatunk ezen a jogcímen eft támogatásban részesül. A ktv. tv. 2. sz. melléklet I. pontja tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását. A jogcím tartalmazza: -Az önkormányzati hivatal működéséhez eft-ot kaptunk. A fajlagos összeg (4.580 eft/fő/év) előző évi szinten maradt. A hivatal finanszírozott létszáma 8,19 fő. -A település-üzemeltetési (zöldterület- gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen eft-ot egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz eft-ot, lakott külterületettel kapcsolatos feladatok ellátására 10 eft-ot biztosít a központi költségvetés. A települési önkormányzatot a költségvetési törvényben az alábbiak szerint jelölt I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím szerinti támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terhelheti (beszámítás), illetve kiegészítő támogatás illetheti meg. Önkormányzatunk esetében ez kiegészítést jelent. Amelynek mértéke a költségvetési törvény szerint esetünkben 15%. ( x 0,15= ) Az óvodai ellátásra három jogcímen kapunk támogatást, összesen eft. A jogcím tartalmazza: az óvodapedagógusok bérét és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét eft-tal, valamint a működési kiadások fedezését eft-tal. 9,8 fő óvónő és 7 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő bérét támogatják. Az óvoda finanszírozása továbbá tartalmazza még az óvodapedagógusok szeptember 1-jei béremelését valamint a pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatását is. A bölcsőde finanszírozási rendszere jelentősen változott. Az alap normatíva fajlagos összegű Ft/fő. Hátrányos helyzetű gyermek esetén ez az összeg 105 %, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után 110 %. 3

4 Az ellátottak számának meghatározásakor kedvezőbb a feltétel. A beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-tel szemben az előző időszak 251-es osztószámával. A támogatás elszámolásánál jelentős változás az, hogy adott hónap valamennyi nyilvántartási napján figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott. A kapott támogatás bölcsődei ellátásra eft, az étkeztetésre eft (személyi juttatásokra 0,55 fő 899 eft, dologira eft), összesen eft. A könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásának támogatására összesen eft támogatást kapunk. A két feladat költségvetését saját forrásból kell kiegészítenünk. Gyermekétkeztetés támogatása: a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása eft/év/fő. A képlet alapján az elismert létszám a bölcsődében 0,55 fő, az óvodai étkezés esetén 2,69 fő, iskolai étkezés esetén 6,26 fő. A finanszírozott létszám összesen: 9,5 fő. A támogatás összege (bölcsőde nélkül): eft. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A támogatás becsült összege esetünkben (bölcsőde nélkül): eft Szociális juttatásokra eft kapunk. A támogatás hozzájárul a kötelező szociális juttatások (lakásfenntartási, FHT, rendszeres szociális segély) önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéséhez, valamint a közfoglalkoztatás önerejéhez. Saját bevételek 2015-ben a tervezett adóbevételünk a évi tényadatok alapján került meghatározásra. Az iparűzési adó bevételeként eft-ot terveztünk. A gépjárműadóra eft-ot terveztünk, ennek 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, azaz eft bevétellel számolhatunk. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek tervezésre. Működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az OEP finanszírozást (7.968 eft), illetve a Püspökladányi Közös Önkormányzat Hivatal megtéríti részünkre a Szerepi Kirendeltség munkavállalóinak 2014.december havi munkabérét és annak járulékait. (568 eft). A bevételek tartalmazzák a szociális kamatmentes kölcsön visszatérülését eft összeggel. 4

5 Az önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő szociális adó jelenti. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, valamint a szakmunkás minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a évihez képest nem változott, a köztisztviselői illetményalap óta változatlan. A közalkalmazottaknál központi bérrendezés történt az óvoda pedagógusoknál és a védőnőknél. Költségvetésünk ezekkel az emelésekkel számol. A központi bérrendezéssel nem érintett közalkalmazottaknál, köztisztviselőknél, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók esetén, az előző évi munkáltatói döntésként adott összegekkel számolunk. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével, illetve a fent említett munkáltatói döntés alapján terveztük meg. A polgármester bére, költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja az alakuló ülésen elfogadottak szerint lett betervezve. A közfoglalkoztatási programok előirányzataként eft önerőt terveztünk. A start munkaprogram keretében foglalkoztatottak önerőt nem igényelnek, bevétele és kiadásai majd pótelőirányzatként fognak megjelenni. A dologi kiadások tervezése a évi teljesítés alapján történt meg. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés) A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások A rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó önrészt tartalmazza. A Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 10 %-os, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20 %-os önerejét tartalmazza a költségvetés decembertől február 28-ig. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásokra e Ft-ot terveztünk. (Január, február hónapra 10% önerőt, márciustól az előzőekben megállapított lakásfenntartási támogatás teljes összegét, valamint az új szoc. rendelet szerinti becsült összeget.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező gyerekek térítési díj kiegészítésének összegét tartalmazza. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások címén (önkormányzati segély, települési támogatás, szociális kamatmentes kölcsön,) elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátása címén temetési segély összegét, valamint köztemetés költségeit terveztük. Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások címén került betervezésre (cukorbetegek anyagi támogatása) és természetbeni pénzbeli (közgyógyellátás) ellátás. A szociális ösztöndíjak tartalmazzák 31 fő részére a Bursa Hungarica és 5 fő részére az Arany János ösztöndíj összegét (750 eft). 5

6 Támogatások, hozzájárulások kötelező feladatokhoz: o A szociális alapszolgáltatási feladatokat a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Társulás látja el, eft működési hozzájárulással számolunk o Iskola működési hozzájárulása havi 927 eft. Éves szinten eft. o Ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulás Orvosi Ügyelet Kht eft/év o Polgárvédelem 127 eft/év. o Egyéb szervezetek támogatása, tagdíjak 394 eft Támogatások, hozzájárulások önként vállalt feladatokhoz o Civilszervezetek támogatása 960 eft o Egyéb szervezetek támogatása 100 e Ft o Sárrétudvari Sport Egyesület (2.400 eft ) támogatása Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai A tartalék megtervezése kötelező az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál eft-ot tudtunk elkülöníteni erre a célra. Felhalmozási kiadásokat költségvetésünk nem tartalmaz, de e Ft ot tartalékot képeztünk felhalmozási kiadások fedezésére. Összefoglalva: A feladatfinanszírozás rendszerében kapott támogatások az előző évhez képest jelentősen növekedtek, ami biztonságos feladatellátást alapoz meg. A település fejlődése érdekében megfogalmazott elképzeléseink, illetve az önként vállalt feladatok biztosítása viszont meghaladja a saját bevételeink lehetőségét, így a betervezett hiány kezelésére az előző évekre jellemző takarékos gazdálkodás és a mindennapi likviditás függvényében történő pénzügyi fegyelem szükséges. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat évi költségvetési munkaanyagát és tegyen javaslatot annak módosításaira! Sárrétudvari, február 11. Kiss Tibor sk. polgármester 6

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez

Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészült Önkormányzatunk 2012. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-160/2013. Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben