Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő költségvetési szervek: - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő utca Az önkormányzat a költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, ebből: - Kup Község Önkorm. kiadásai eft - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai eft b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. ebből: - Kup Község Önkorm. bevételei eft - Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda bevételei eft 3. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, - Vadrózsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 1/a. számú melléklet 4. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 2. számú melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzata összesen: eft Ebből: - személyi jellegű kiadások: eft - munkaadókat terhelő járulékok: eft - dologi jellegű kiadások: eft - működési célra átadott pe eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: eft (2) Az önkormányzat költségvetési szervének működési kiadását a fenntartó önkormányzat testületi ülésén 11/2013. (II.6.) számú határozatában hagyta jóvá. A Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadási előirányzatait a 1/a. számú melléklet 1

2 mutatja be. 5. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: ezer forint. Ebből eft az általános tartalék, mely év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál. (3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa eft. 6. (1) Intézményi térítési díjak: 1 étkeztetés - tízórai 65 Ft - ebéd 233 Ft - uzsonna 66 Ft Összesen: 364 Ft (2) Az intézményi alkalmazottak nyersanyagnormája a ellátottakéval azonos összegű. (3) A munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 233,- Ft. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma: Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda - 4 fő átlagos statisztikai állományi létszám - 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszám 8. (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pót szerinti módosításáról. (5) A költségvetés I. félévi teljesítéséről szeptember 15. napjáig kell számot adni. (6) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. (8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. (9) A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 2

3 (10) évi költségvetés elfogadásáig a Képviselő-testület jogosult e rendelet kiadási-bevételi előirányzatainak időarányos része szerint gazdálkodni. (11) E rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor hatályát veszti. 10. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kup, február 06. Bóka Istvánné körjegyző h. Varga Éva Teréz polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kup, február. 21. Bóka Istvánné körjegyő h. 3

4 Kup Község Önkormányzatának bevétel előirányzata 1. melléklet 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Ft Önkormányzati hivatal működési támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.faladatellát.támog Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm.feladat támogatás Általános feladatok támogatása összesen: Óvodaped. és segítőik bértámogatása Óvoda működtetési támogatás óvodai étkeztetés támogatása Települési önkorm.köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális étkeztetés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Telelülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása össz NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN Egyéb bevételek Bérleti díjak Szociális étkezés térítési díja Gépjárműadó Iparüzési adó Óvoda szülők étkezési térítési díja Kamat bevétel Közfoglalkoztatott támogatás Pénzmaradvány Egybéb bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési kiadásai 1/a melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez me.: Ft Megnevezés főkönyvi szla 2013.évi szám. Előirányzat Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben fog.közalk.szem.j Részm.időben fogl.közalk.ktg tér Személyi juttatás összesen: Szoc.hozzájár.adó27 %) EHO Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz besz Munkaruha, védőruha, formaruha,egy egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatása díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg Vásásrolt közszolgáltatások Vás. term. és szolg.áfá-ja: Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizet SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások össz Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Megnevezés 5 főkönyvi szla szám évi Előirányzat Vásárolt élelmezés (473 Ft/fő/nap) ÁFA (127 Ft/fő/nap) Összesen: (600 Ft/adag) Mindösszesen: költségvetési bevételek Óvodaped. és segítőik bértámogatása Óvoda működtetési támogatás óvodai étkeztetés támogatása

6 Normatív támogatás összesen Szülők étkezési térítése Önkormányzatok étkezési hozzájárulása Önkormányzat hozzájárulása Saját bevétel Mindösszesen:

7 2. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Kup Község Önkormányzat költségvetése me.: eft Kiadások Szem. juttatás TB járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszk. beruházás Összesen Közutak, hidak Köztemető Önkorm.és többcélú kistérs. elsz Város és községgazd Közfoglalkoztatás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Szoc.étkezés Közművelődési intézmények mük Könyvtár Összesen Szociális juttatások Szociális étkeztetés 8 fő Rendsz.szoc.segély+ fogl.hely.tám Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd.tám Közgyógyellátás Pénzeszköz átadás körjegyzőség hozzájárulás 1-2 hó közös hivatal támogatása 3-12 hó óvoda normatív támogatása óvoda önkormányzati támogatása Óvoda saját bevétele (szülők étk.tér.)

8 LEADER Rendőrség hulladékgazd.társulás Győr Szol ZRT (tőke 257eFt, 165 eft kamat) TÖOSZ Tartalék Kiadások mindösszesen

9 Kup Község Önkormányzatának kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése 3. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Közutak, hidak alagutak üzemeltetése adatok: eft Karbantartási, kis javítási szolgáltatás kiadásai 180 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 60 ÁFA 60 Összesen: 300 Önkormányzati és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége 9 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Polgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja 468 Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 27 % 690 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 690 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 70 Könyvbeszerzés 30 Folyóirat beszerzés 10 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 110 Egyéb készletbeszerzés 65 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 Adatátviteli célú távközlési díjak 20 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 20 Víz- és csatornadíjak 50 Karbantartási, kis javítási szolgáltatás 240 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 100 Pénzügyi szolgáltatás 90 ÁFA 205 Belföldi kiküldetés 450 Reprezentáció 20 Egyéb befizetési kötelezettségek 10 Munkáltató által fizetett SzJA 10 Díjak, egyéb befizetések 350

10 Dologi kiadások összesen: Összesen: Pénzezközök átadása 2013.évi EI Tám.ért.mük.kiad.önk.kv-i szervnek LEADER ,- - Rendőrség ,- - Győr Szol ZRT ,- - Győri Nagytérségi Hull.gazd ,- - TÖOSZ ,- Körjegyzőség támogatása 1-2 hó Közös Hivatal 3-12 hó Óvoda, iskola támogatása Összesen: Város- és községgazdálkodás és máshová nem sorolt szolgáltatások Közalkalmazottak alapilletménye Cafetéria 216 Részm.időben fogl.közalk.rendsz.szemjutt. 588 Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 27 % 564 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 564 Vegyszerbeszerzés, tisztítószer 15 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 300 Kis értékű tárgyi eszköz 100 Munkaruha, védőruha, formaruha 15 Egyéb készletbeszerzés 270 Szállítási szolgáltatások 30 Gázenergiaszolg. 100 Villamosenergia szolgáltatás díja 70 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 600 ÁFA 570 Egyéb befizetési kötelezettség 50 Munkáltató által fiz. SZJA 50 Díjak, egyéb kifizetések(hull.gazd.rendszer fejl.kamata) 30 Dologi kiadások összesen: Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Lakásépítés, vásárlás támogatása Hulladékgazdálkodási Társulás díja felújítása Felújítás ÁFA-ja Összesen: Köztemető fenntartási feladatok 10 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 50

11 Készletbeszerzés 20 Villamosenergi-szolg. 27 Víz- és csatornadíjak 20 Kisjavítási, karbantartási szolgáltatások 20 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 20 ÁFA 43 Dologi kiadások összesen: 200 Összesen: 200 Közvilágítási feladatok Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 150 Villamosenergia szolgáltatás díja 250 ÁFA 100 Dologi kiadások összesen: 500 Összesen: 500 Háziorvosi alapellátás Egyéb készletbeszerzés 20 Nem adatátvitel célő távközlési díjak 55 Gázenergia szolgáltatás díja 130 Villamosenergia szolgáltatás díja 50 Víz- és csatornadíjak 10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 10 ÁFA 75 Dologi kiadások összesen: 360 Összesen: 360 Közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.mbére Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jut. Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 13,5 % 245 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 245 Összesen: Szociális étkeztetés ÁFA 200 Étkeztetés Szt.62.par.(szoc.étkezt.) 740 Összesen:

12 Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segélye (25650Ft/fő/hó*10%*12hó) 31 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22800*12*10*20%) 547 Normatív ápolási díj(29500ft/hó/fő*12) 354 Összesen: 932 Lakásfenntartási támogatás normatív alap Normatív lakásfenntartási támogatás (Kb130000Ft/hó*12hó*10%) 160 Összesen: 160 Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély 190 Összesen: 190 Temetési segély Temetési segély 100 Összesen: 100 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 100 Összesen: 100 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély nincs támogatás) 450 Rendkívüli term.nyújtott gyermekv. támog.(önk.étk.hozzájárulása) 650 Összesen: 1100 Közművelődési intézmnények, közösségi szinterek 2013.évi EI Készletbeszerzés 70 Szállítási szolgáltatás 140 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 30 Víz és csatornadíj 20 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 12

13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 200 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít ÁFA 140 Reprezentáció 530 Dologi kiadások összesen: 1200 Összesen: 1200 Könyvtár 2013.évi EI Készletbeszerzés 90 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 15 Víz és csatornadíj 5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 300 ÁFA 62 Dologi kiadások összesen: 552 Összesen:

14 14

15 15

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben