Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról"

Átírás

1 Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII.03.) 9, 25/2014. (VIII.08.) 8, 18/2014. (VII. 04.) 7, 11/2014. (III. 31.) 6, 40/2013. (XII. 19.) 5, 60/2012. (XII. 18.) 4, 37/2012. (VII. 03.) 3, 4/2012. (II. 20.) 2, 39/2011. (IX. 12.) 1 módosító rendeletekkel.) Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. 10. (1), 38. (1), c), 43/B. (1); 45. (1), 46. (1), 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. (3) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. -ában foglalt személyekre terjed ki. (4) A kérelmet ha a Törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. 2. (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény rendelkezéseit a Törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. tv.-ben, valamint a Törvényben megállapított szociális igazgatási feladatokból adódó hatáskört a Budakeszi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 01.) 11. (5) bekezdése alapján a polgármesterre ruházta át a köztemetés kivételével.

2 (3) A polgármester önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Törvény ban foglaltak szerint. 6 (4) A polgármester határozata elleni fellebbezést a Képviselő-testület bírálja el. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Az ellátások formái 3. (1) A települési Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. (2) A polgármester a törvényben illetve rendeletben meghatározott feltételek szerint a) méltányossági ápolási díjat b) önkormányzati segélyt c) kamatmentes kölcsönt d) adósságkezelési szolgáltatást e) méltányossági közgyógyellátást állapít meg (3) az alábbi pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható: a) önkormányzati segély b) adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás 4. Lakásfenntartási támogatás annak a személynek, családnak nyújtható, akik által lakott lakás nagysága a Törvény 38. (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. 5. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult köteles a lakókörnyezetét rendezetten tartani, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, vagy ház és annak udvara, kertje kerítéssel határolt területe a járda tisztán tartásáról gondoskodni, az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítani. 2 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a jogosultat fel kell szólítani a lakókörnyezetének 5 napon belül történő rendbetételére. 2 (3) Ha a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni a határozat meghozatalát követő hónap első napjától. 2 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 1. -a. Hatályos április 1-től. 5 40/2013. (XII. 19.) Hatálybalépés: január 01. 2

3 4. Adósságkezelési tanácsadás ,2 (1) Az adósságkezelési tanácsadást a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 3 (2) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó útján: 3 a) életvezetési tanácsadást nyújt, melynek része a személyre szabott adósságkezelési tanácsadás, 3 b) tudatos fogyasztói magatartásminták elsajátításában segítséget nyújt, 3 c) háztartási napló vezetéséhez segítséget nyújt, megtervezi a háztartás költségvetését, melyet időszakonként ellenőriz, 3 d) eladósodás okainak felderítése, az okok megszüntetése és olyan életvezetési stratégia felépítése, melynek mentén megelőzhető a hátralékossá válás, 3 e) az érintettek részére szórólapok, tájékoztató füzetek készítése. 3 (3) Az adósságkezelési tanácsadás egyéni vagy csoportos formában történik. 3 (4) Az együttműködésről a tanácsadó és a kliens megállapodást köt. 3 (5) A tanácsadó gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. 3 (6) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő jogosult a szolgáltatás iránti kérelme benyújtásától számított 8 napon belül adósságkezelési tanácsadásban köteles részt venni. 4 (7) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adósnak együtt kell működnie a tanácsadóval. Az együttműködés időtartama az egyösszegű támogatás kivételével megegyezik részére meghatározott adósságkezelés időtartamával, egyösszegű támogatás esetén legalább 1 év, melyet az adósságkezelési megállapodásban kell rögzíteni. 4 Az együttműködés során az adós köteles: 4 hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, 4 közreműködni az anyagi helyzetének és életkörülményeinek tisztázásában, 4 havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról 4 a megállapodásban foglaltak szerinti befizetések igazolását bemutatni, 4 a körülményeiben, lakcímében bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. 4 (8) A tanácsadó közreműködik az adósságkövetelés jogosultja és az adós között kötendő megállapodás előkészítésében /2012. (VII. 03.) Hatálybalépés: július /2011. (IX. 12.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december 19. 3

4 (9) A tanácsadó nyilvántartást vezet az adós és az adósságkövetelés jogosultja közötti megállapodásról és az abban foglaltak teljesítéséről. 4 (10) A tanácsadó amennyiben észleli, és bizonyítást nyer, hogy az adós a Törvény 55/B. (1) bekezdés a) c) pontjaiban foglalt kötelezettségek közül bármelyiknek nem tesz eleget, úgy erről a tényről haladéktalanul, írásban értesít a polgármestert. 4 6/A 4 (1) A települési önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt akinek 4 ab) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 4 ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 4 b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében annak 350 %-át, valamint 4,8 c) aki a R. 1.sz. mellékletben meghatározott, településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 4 (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 4 a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), 4 b) közösköltség-hátralék, 4 c) a lakbérhátralék 4 d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 4 6/B. 4 (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet az erre irányuló formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakásban tartózkodás jogcíméről. A kérelemhez csatolni kell a hitelező felé fennálló adósság jogcímét és összegét igazoló iratot 4 (2) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult 4 a) adósságkezelési tanácsadásban és 4 b) adósságcsökkentési támogatásban 4 részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 4 (3) Az adósságcsökkentési szolgáltatásban részesülő család vagy személy (a továbbiakban: adós) részére az adósságkezelés időtartamára az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt. 4 (4) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 1. -a. Hatályos augusztus 9-től. 4

5 (5) Az adósságkezelés időtartama - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével - legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. 4 (6) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 4 (7) Ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék az (5) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben 4 a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot, 4 b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%- át, és 4 c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez. 4 (8) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a Polgármesteri Hivatal szakértővel értékelteti fel. 4 6/C. 4 (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértékét a Törvény 55/A. (2) bekezdése határozza meg. 4 (2) A támogatás - az R. 6/B. (7) bekezdés kivételével egy összegben vagy havi részletekben, az adós vállalásától függően nyújtható. 4 (3) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor a támogatást a kezelt adósság arányának figyelembe vételével kell meghatározni. Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a Törvényben meghatározott felső határt, akkor annak az adóssági formának a kiegyenlítése részesül előnyben, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatását. 4 (4) Az adósnak a (6) bekezdésben meghatározott megállapodás szerint a vállalt önrészt a megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell befizetni és a befizetésről szóló igazolását 8 napon belül be kell mutatni a tanácsadónak. Az adósságkezelési támogatás önkormányzat által fizetett összege csak az önrész befizetésének igazolása után folyósítható. 4 (5) Nem jogosult adósságkezelési szolgáltatásra az a család vagy személy, akinek 4 a) a Törvény 55. (2) bekezdés a) d) pontja esetében az adósság összege meghaladja a Ft-ot, illetve a Törvény 55. (2) bekezdés d) pontja esetében a Ft-ot. 4 b) A Törvény 4. (1) bekezdés b) pont szerinti olyan vagyon birtokában van, amelynek értékesítésével tartozását ki tudná egyenlíteni, illetve lakását nem saját lakás céljára hasznosítja vagy abban üzletet működtet, 4 c) ha az általa használt lakás nagysága meghaladja az 1. mellékletben meghatározott mértéket /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december 19. 5

6 (6) Az adósságkezelési szolgáltatásra az adóssal a tanácsadó együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt, melyben rögzítésre kerül, hogy az adós által vállalt önrész mértéke mely nem lehet kevesebb, mint a tartozás 25 %-a illetőleg az, hogy az adósság visszafizetése egy összegben vagy részletekben történik. 4 (7) A tanácsadó a megállapodást, valamint az adósnak az elbíráláshoz szükséges valamennyi ügyiratát 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak, melynek alapján a polgármester az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozatban dönt az adósságkezelési támogatás megítéléséről. 4 (8) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása közvetlenül az adósságkövetelésére jogosult részére történik, az adós vállalásának megfelelően egy összegben vagy részletekben történő teljesítése szerinti ütemezésben. 4 6/D. 4 (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni a Törvény 55/B. (1) bekezdés a) c) pontjában foglalt esetekben. 4 (2) Az R. 6. (10) bekezdésben meghatározott esetben a tanácsadó értesítését követően a Polgármester határozattal dönt az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetéséről. 4 (3) A lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a Polgármester a követelés jogosultjával megállapodást köt, melynek keretében a követelés jogosultja a település jegyzőjét félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról. Az adós írásbeli hozzájárulását ezen adat továbbításához a követelés jogosultja szerzi be Aktív korúak ellátása 7. (1) Törvény 37/F (1) bekezdés szerint ha az aktív korúak ellátásában részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi: a) ha nem veteti magát nyilvántartásba b) beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel vagy a megadott határidőn belül nem jelentkezik c) ha nem tartja a kapcsolatot a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal 8 d) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat a segély megszüntetésre kerül. (2) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő személy jogellenes munkát végez, az aktív korúak ellátására való jogosultsága a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 2. -a. Hatályos augusztus 9-től. 6

7 határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától egy hónap időtartamra felfüggesztésre kerül. (3) Amennyiben az aktív korúak ellátását követően a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg az ellátás megszüntetésre kerül. (4) Az aktív korúak ellátására jogosult köteles a lakókörnyezetét rendezetten tartani, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház vagy ház és annak udvara, kertje kerítéssel határolt területe, a járda tisztán tartásáról gondoskodni, az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítani. 2 (5) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a jogosultat fel kell szólítani a lakókörnyezetének 5 napon belül történő rendbetételére. 2 (6) Ha a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni (1) Az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy: a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül d) aki olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, mely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre. Ezt az állapotot orvosi dokumentumokkal igazolni kell, együttműködési megállapodást kell kötnie a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Munkaügyi Központba nyilvántartásba kell vetetnie magát. 7,8 (2) Közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró oknak minősül: a) rendszeres szociális segélyre jogosult személy, b) gyermeket vár, (3) Az (1) és (2) bekezdésékben meghatározott körülmények igazolására csatolni kell háziorvosi/szakorvosi igazolásokat. Együttműködési kötelezettség 9. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy esetében a segély folyósításának feltétele, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködjön. a) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy, 3 2 4/2012. (II. 20.) ÖR Hatálybalépés: február Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 2. -a. Hatályos április 1-től. 7 Módosította a 18/2014. (VII. 04.) ör. 1. -a. Hatályos július 5-től. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 3. -a. Hatályos augusztus 9-től. 3 37/2012. (VII. 03.) Hatálybalépés: július 04. 7

8 b) a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátás napközbeni ellátását biztosító intézményben (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41.. (3) bekezdés) nem tudják biztosítani, c) az R. 8..-ban foglalt jogosultsági feltételek alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy. (2) A jogosult köteles a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenni és ott együttműködésre jelentkezni. (3) Az együttműködésre kijelölt HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai és kötelezettségei: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi. b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább havonta egy alkalommal, illetve amennyiben szükséges hetente személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. h) Jelzi a munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségének az érintett személy nem tesz eleget i) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a munkaügyi központot az álláskeresési megállapodásban előírtak szerinti beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. (4) Az együttműködésre kötelezett személy jogai és kötelezettségei: a) köteles nyilvántartásba vetetni magát b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal 8 c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 4. -a. Hatályos augusztus 9-től. 8

9 (5) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő program tipusai: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés b) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése érdekében: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés / tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő-piaci kapcsolódásokról. 10. Átmeneti (krízis) segély 10. (1) Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, családok, hajléktalanok, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, és Budakeszin életvitelszerűen tartózkodnak. (2) A természetbeni átmeneti segély nyújtását a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. (3) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elszámolási kötelezettséggel tartozik az átadott pénzeszköz felhasználásával a bizonylati fegyelem megtartása mellett. (4) Az átmeneti segély alkalmanként állapítható meg. 11. Önkormányzati segély 11. (1) Önkormányzati segély nyújtható azoknak a személyeknek, illetve családoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módom nem tudnak gondoskodni, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. a) Önkormányzati segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át b) egyedülálló, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 240%-át. c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: az eltemettető családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 280%-át. d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: amennyiben az eltemettető egyedülálló, 9

10 esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350%-át. (2) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben önkormányzati segélyt állapíthat meg azon személyeknek, akiknél olyan élethelyzet állt elő, ami a létfenntartást súlyosan veszélyezteti. 9 (3) Önkormányzati segély igényelhető, az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatárok figyelembe vételével: a) átmenetileg nehéz helyzetbe került személy vagy család kiadásaink mérséklésére, b) közüzemi díjak eseti támogatásához, c) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, ha az igazolt gyógyszerköltsége havi jövedelmének a 20%-át meghaladja, és a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal d) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására e) elhunyt személy eltemettetésének, költségeinek való hozzájárulására f) adott év október 1. napjától adott év február 28. napjáig tüzelőfa vásárlásra. 6 (4) Önkormányzati segély elhunyt személy eltemettetésének okán, állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, ( Ft.) de elérheti annak teljes összegét, ( Ft.), ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 6 (5) Önkormányzati segély alkalmanként vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtható. Önkormányzati segély iránti kérelem - kivéve létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzet - 3 hónapon belül nem nyújtható be újra. 6 (6) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki nem rendelkezik kilenc hónapja Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel. 6,7,8 (7) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki az Önkormányzat által felajánlott közfoglalkoztatást nem fogadja el, és nem vesz részt benne. 6 9 Módosította a 39/2014. (XII. 03.) ör. 1. -a. Hatályos december 4-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 7 Módosította a 18/2014. (VII. 04.) ör. 2. -a. Hatályos július 5-től. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 5. -a. Hatályos augusztus 9-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 10

11 (8) Az éves szinten meghatározott keretösszegbe nem számítható bele a haláleset miatt és a tüzifára megállapított önkormányzati segély összege. Tüzifára és haláleset miatt megállapított önkormányzati segély adott évben csak egyszer igényelhető. Tűzifára és a haláleset miatt igényelt önkormányzati segély az előző önkormányzati segély megállapításától 3 hónapon belül is benyújtható. 6,9 (9) Önkormányzati segély annak a személynek állapítható meg, aki a Munkaügyi Központba nyilvántartásba vetette magát és rendszeresen együttműködik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. Önkormányzati segély Erzsébet utalvány formájában is adható a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára. 8 (10) Az önkormányzati segély összege, adott évben családonként nem haladhatja meg: a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (71.250,-Ft) b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. (57.000,- Ft) c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át. (99.750,-Ft) d) gyermekes családok esetében, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft) Kamatmentes kölcsön (1) Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható az önkormányzati segély annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és a) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került és b) a visszafizetés garanciái biztosítottak és c) a kérelmező az Önkormányzattal kölcsönszerződést köt. 4,5 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel, a visszafizetés garanciái biztosítottak, abban az esetben, ha a kölcsönt igénylő rendszeres, igazolt jövedelemmel rendelkezik. A polgármester a döntés előtt konzultál a HÍD Családsegítő Szolgálat munkatársával és az igazgatási osztály szociális ügyintézőjével. 6 (2) A kamatmentes szociális kölcsön összeg nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. 4,6 (3) Aki a kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak a polgármester legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezheti a törlesztés szüneteltetését. 4 6 Az új ponttal kiegészítette a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 9 Módosította a 39/2014. (XII. 03.) ör. 2. -a. Hatályos december 4-től. 8 Az új ponttal kiegészítette a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 6. -a. Hatályos augusztus 9-től. 9 Az új ponttal kiegészítette a 39/2014. (XII. 03.) ör. 3. -a. Hatályos december 4-től. 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 11

12 (4) A kamatmenetes kölcsön visszafizetésének kezdő napja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap 10. napja. 4,6 (5) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 12 hónap időtartamra adható. 4 (6) A befizetéseket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván, melynek elmaradása esetén azonnal jelez az ügyintéző felé. 4 (7) A törlesztő részletek befizetése után a befolyt összeg újra felosztható. 4 (8) A kamatmentes kölcsön vissza nem térítendő támogatásként nyújtható, ha a lakóépület hatóságilag életveszélyessé van nyilvánítva, lakhatás megőrzéséhez szükséges kiadás, tűz, és katasztrófa esetén. 4 (9) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön annak a jogosultnak, aki a korábbi kölcsöntörlesztésének neki felróható okból nem a szerződésben foglaltak szerint tett eleget, illetve a korábban folyósított kölcsön visszafizetésétől három év nem telt el. 4 (10) Kamatmentes kölcsönben részesülő személy részére egyéb átmeneti segély nem adható. 4 (11) A kamatmentes kölcsön egyéb feltételit a kölcsönszerződés tartalmazza. 4 (12) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványom lehet benyújtani Gyógyszertámogatás 13. Hatályát vesztette Temetési segély 14. Hatályát vesztette Közgyógyellátás méltányosságból 15. (1) A Törvény 50. (3) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló személyek részére egy év időtartamra közgyógyellátási jogosultság állapítható meg. A közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át eléri. b) egyedülálló esetében akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %- át eléri. 8 (2) Hatályát vesztette Ápolási díj méltányosságból Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december /2013. (XII. 19.) Hatálybalépés: január Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 7. -a. Hatályos augusztus 9-től. 12

13 (1) Méltányosságból ápolási díjat állapít meg a Polgármester a Törvény 43/B (1) alapján annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Ápolási díj méltányosságból annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 330 %-át külön jogszabály szerinti kérelem benyújtását követően, (2) (2) A méltányossági ápolási díj összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a. 6 (3) A megállapított díjra való jogosultság felülvizsgálatáról a jogosultságot megállapító szerv kétévente gondoskodik. III. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások 17. Támogató szolgáltatás 17. (1) A támogató szolgáltatás keretében az Önkormányzat a vele szerződésben álló szolgáltatón keresztül támogató szolgáltatást biztosít. (2) A támogató szolgálat keretében biztosított a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. (3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. IV. FEJEZET Eljárási rendelkezések Rendeletben szereplő szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 6 A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 2. A kérelemben foglaltakat hitelt érdemlő módon bizonyító jövedelemigazolással kell igazolni. A jövedelemigazolás mellett vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani A Hivatal a szociális ellátások megállapításhoz évente egy alkalommal környezettanulmányt végez, amelyről jegyzőkönyvet készít és a kérelmező aláírásával igazolja a benne leírtakat. 6 Amennyiben a kérelmező a környezettanulmány elkészítése során nem tanúsít együttműködést, elkészítését akadályozza, illetve gátolja és az első eredménytelen kísérletet követő felhívás ellenére, de legkésőbb a felhívást követő 3 napon belül bármely okból nem teszi lehetővé a környezettanulmány elkészítését, a Hivatal az eljárást megszünteti. 6 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 5. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 6. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 6. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 6. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 6. -a. Hatályos április 1-től. 13

14 4. A szociális ellátások elbírálásához a Polgármesteri Hivatal köteles bekérni a jogszabályban és ezen rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat. A Hivatal az eljárást végzéssel megszünteti, ha az ügyfél kérelmére indult eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak a - kézhezvételt követő - 8 napon belül nem tesz eleget Hatályát vesztette Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdésben kért jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 7. A Polgármesteri Hivatal megkeresheti az Állami Adóhatóság illetékes igazgatóságát az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításához figyelembe veendő személy személyi jövedelemadó alapjának tárgyában. 8. Ha a jövedelemszámításnál nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 9. A Törvény 3. (3) bekezdése szerint a személy a kérelméhez csatolja továbbá az alábbi iratokat: a) a tartózkodási engedély másolatát b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozó tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fenntartásáról c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. 10. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatást nyújt a pénzbeli és a természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról, valamint az igénybevétel eljárási kérdéseiről. 11. A kérelemnek teljes egészében helyet adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. 19. (1) A pénzbeli szociális juttatások folyósítása postai úton és átutalással történik a megállapítást követő 6 munkanapon belül. (2) Rendkívüli esetben házipénztári kifizetésre is sor kerül, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 6. -a. Hatályos április 1-től. 2 4/2012. (II. 20.) ÖR Hatálybalépés: február

15 (1) Ha a szociális ellátások közül az ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segélye összege nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. (2) Az önkormányzati rendeletben megállapított szociális juttatások összegét utólag minden hónap 5-ig kell a Pénzügyi Osztályának folyósítania a polgármester határozatának megfelelően. 21. (1) Az önkormányzati rendelet alkalmazásánál közeli hozzátartozónak kell tekinteni a Törvény 4.. (1) bekezdés d.) pontjában megnevezetteket V. FEJEZET 23. (1) Ez az Önkormányzati rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: a) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) számú önkormányzati b) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 2/2006. (II. 28.) önkormányzati c) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 8/2004. (II. 27.) önkormányzati d) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 38/2004. (VII. 30.) önkormányzati e) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 22/2005. (V. 11.) önkormányzati f) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 30/2005. (VII.1.) önkormányzati g) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 40/2005. (X. 26.) önkormányzati h) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 48/2005. (X. 26.) önkormányzati i) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 2/2006. (II.28.) önkormányzati 6 Hatályon kívül helyezte a 11/2014. (III. 31.) ör. 7. -a. Hatályon kívül április 1-től. 15

16 j) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 23/2006. (VII. 19.) önkormányzati k) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 27/2006. (VIII. 11.) önkormányzati l) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 35/2006. (IX. 23.) 2. -a, m) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 49/2006. (XII.29.) önkormányzati n) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 3/2007. (II. 15.) önkormányzati o) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 10/2007. (IV. 25.) 3. -a, p) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 18/2007. (VI. 6.) önkormányzati q) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II.13.) önkormányzati r) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (IV. 1.) önkormányzati s) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II. 24.) önkormányzati t) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (IV. 28.) önkormányzati u) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 27/2009. (IX.21.) önkormányzati v) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 3/2010. (II. 10.) önkormányzati w) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 19/2010. (IV. 29.) önkormányzati x) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 36/2010. (IX. 15.) önkormányzati y) Budakeszi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 43/2010. (X. 26.) 4. (2) bekezdése, z) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 61/2010. (XII. 15.) önkormányzati 16

17 aa) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 13/2011. (III. 24.) önkormányzati bb) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) rendelet módosításáról szóló 19/2011. (IV. 29.) önkormányzati Budakeszi, december 13. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyző Közzétételi záradék: E rendeletet december 19-től január 19-ig közzétettem. dr. Szelenczy Gabriella jegyző 17

18 1. sz. melléklet 4,7 A településen elismert lakásnagyság mértéke: 1-2 személyig 70 m 2 3 személy esetén 90 m 2 3 személy felett személyenként további 20 m 2 A lakás minősége: összkomfortos vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 18/2014. (VII. 04.) ör. 3. -a. Hatályos július 5-től. 18

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VI.03.) 1 önkormányzati rendelettel módosított

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VI.03.) 1 önkormányzati rendelettel módosított EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VI.03.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (I. 18.) rendelete A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009.(VII.01.), 5/2011.(III.02.), 8/2011.(IV.06.), 18/2011.(VIII.31.) rendeletével módosított 4/2009.(II.25.) rendelete a szociális ellátások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (TERVEZET) Balatonkenese

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 3, A 2/2009. (II. 9.) 4, A 10/2010. (III. 4.) 5, A 17/2012. (III.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető jogszabályok Hatósági osztály Sárbogárd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ r r / r r r OTTHONMEGORZES

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben