Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról"

Átírás

1 Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII.03.) 9, 25/2014. (VIII.08.) 8, 18/2014. (VII. 04.) 7, 11/2014. (III. 31.) 6, 40/2013. (XII. 19.) 5, 60/2012. (XII. 18.) 4, 37/2012. (VII. 03.) 3, 4/2012. (II. 20.) 2, 39/2011. (IX. 12.) 1 módosító rendeletekkel.) Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. 10. (1), 38. (1), c), 43/B. (1); 45. (1), 46. (1), 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. (3) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. -ában foglalt személyekre terjed ki. (4) A kérelmet ha a Törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. 2. (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény rendelkezéseit a Törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. tv.-ben, valamint a Törvényben megállapított szociális igazgatási feladatokból adódó hatáskört a Budakeszi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 01.) 11. (5) bekezdése alapján a polgármesterre ruházta át a köztemetés kivételével.

2 (3) A polgármester önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Törvény ban foglaltak szerint. 6 (4) A polgármester határozata elleni fellebbezést a Képviselő-testület bírálja el. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Az ellátások formái 3. (1) A települési Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. (2) A polgármester a törvényben illetve rendeletben meghatározott feltételek szerint a) méltányossági ápolási díjat b) önkormányzati segélyt c) kamatmentes kölcsönt d) adósságkezelési szolgáltatást e) méltányossági közgyógyellátást állapít meg (3) az alábbi pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható: a) önkormányzati segély b) adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás 4. Lakásfenntartási támogatás annak a személynek, családnak nyújtható, akik által lakott lakás nagysága a Törvény 38. (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. 5. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult köteles a lakókörnyezetét rendezetten tartani, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, vagy ház és annak udvara, kertje kerítéssel határolt területe a járda tisztán tartásáról gondoskodni, az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítani. 2 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a jogosultat fel kell szólítani a lakókörnyezetének 5 napon belül történő rendbetételére. 2 (3) Ha a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni a határozat meghozatalát követő hónap első napjától. 2 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 1. -a. Hatályos április 1-től. 5 40/2013. (XII. 19.) Hatálybalépés: január 01. 2

3 4. Adósságkezelési tanácsadás ,2 (1) Az adósságkezelési tanácsadást a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 3 (2) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó útján: 3 a) életvezetési tanácsadást nyújt, melynek része a személyre szabott adósságkezelési tanácsadás, 3 b) tudatos fogyasztói magatartásminták elsajátításában segítséget nyújt, 3 c) háztartási napló vezetéséhez segítséget nyújt, megtervezi a háztartás költségvetését, melyet időszakonként ellenőriz, 3 d) eladósodás okainak felderítése, az okok megszüntetése és olyan életvezetési stratégia felépítése, melynek mentén megelőzhető a hátralékossá válás, 3 e) az érintettek részére szórólapok, tájékoztató füzetek készítése. 3 (3) Az adósságkezelési tanácsadás egyéni vagy csoportos formában történik. 3 (4) Az együttműködésről a tanácsadó és a kliens megállapodást köt. 3 (5) A tanácsadó gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. 3 (6) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő jogosult a szolgáltatás iránti kérelme benyújtásától számított 8 napon belül adósságkezelési tanácsadásban köteles részt venni. 4 (7) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adósnak együtt kell működnie a tanácsadóval. Az együttműködés időtartama az egyösszegű támogatás kivételével megegyezik részére meghatározott adósságkezelés időtartamával, egyösszegű támogatás esetén legalább 1 év, melyet az adósságkezelési megállapodásban kell rögzíteni. 4 Az együttműködés során az adós köteles: 4 hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, 4 közreműködni az anyagi helyzetének és életkörülményeinek tisztázásában, 4 havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról 4 a megállapodásban foglaltak szerinti befizetések igazolását bemutatni, 4 a körülményeiben, lakcímében bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. 4 (8) A tanácsadó közreműködik az adósságkövetelés jogosultja és az adós között kötendő megállapodás előkészítésében /2012. (VII. 03.) Hatálybalépés: július /2011. (IX. 12.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december 19. 3

4 (9) A tanácsadó nyilvántartást vezet az adós és az adósságkövetelés jogosultja közötti megállapodásról és az abban foglaltak teljesítéséről. 4 (10) A tanácsadó amennyiben észleli, és bizonyítást nyer, hogy az adós a Törvény 55/B. (1) bekezdés a) c) pontjaiban foglalt kötelezettségek közül bármelyiknek nem tesz eleget, úgy erről a tényről haladéktalanul, írásban értesít a polgármestert. 4 6/A 4 (1) A települési önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt akinek 4 ab) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 4 ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 4 b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében annak 350 %-át, valamint 4,8 c) aki a R. 1.sz. mellékletben meghatározott, településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 4 (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 4 a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), 4 b) közösköltség-hátralék, 4 c) a lakbérhátralék 4 d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 4 6/B. 4 (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet az erre irányuló formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakásban tartózkodás jogcíméről. A kérelemhez csatolni kell a hitelező felé fennálló adósság jogcímét és összegét igazoló iratot 4 (2) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult 4 a) adósságkezelési tanácsadásban és 4 b) adósságcsökkentési támogatásban 4 részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 4 (3) Az adósságcsökkentési szolgáltatásban részesülő család vagy személy (a továbbiakban: adós) részére az adósságkezelés időtartamára az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt. 4 (4) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 1. -a. Hatályos augusztus 9-től. 4

5 (5) Az adósságkezelés időtartama - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével - legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. 4 (6) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 4 (7) Ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék az (5) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben 4 a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot, 4 b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%- át, és 4 c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez. 4 (8) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a Polgármesteri Hivatal szakértővel értékelteti fel. 4 6/C. 4 (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértékét a Törvény 55/A. (2) bekezdése határozza meg. 4 (2) A támogatás - az R. 6/B. (7) bekezdés kivételével egy összegben vagy havi részletekben, az adós vállalásától függően nyújtható. 4 (3) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor a támogatást a kezelt adósság arányának figyelembe vételével kell meghatározni. Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a Törvényben meghatározott felső határt, akkor annak az adóssági formának a kiegyenlítése részesül előnyben, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatását. 4 (4) Az adósnak a (6) bekezdésben meghatározott megállapodás szerint a vállalt önrészt a megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell befizetni és a befizetésről szóló igazolását 8 napon belül be kell mutatni a tanácsadónak. Az adósságkezelési támogatás önkormányzat által fizetett összege csak az önrész befizetésének igazolása után folyósítható. 4 (5) Nem jogosult adósságkezelési szolgáltatásra az a család vagy személy, akinek 4 a) a Törvény 55. (2) bekezdés a) d) pontja esetében az adósság összege meghaladja a Ft-ot, illetve a Törvény 55. (2) bekezdés d) pontja esetében a Ft-ot. 4 b) A Törvény 4. (1) bekezdés b) pont szerinti olyan vagyon birtokában van, amelynek értékesítésével tartozását ki tudná egyenlíteni, illetve lakását nem saját lakás céljára hasznosítja vagy abban üzletet működtet, 4 c) ha az általa használt lakás nagysága meghaladja az 1. mellékletben meghatározott mértéket /2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december 19. 5

6 (6) Az adósságkezelési szolgáltatásra az adóssal a tanácsadó együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt, melyben rögzítésre kerül, hogy az adós által vállalt önrész mértéke mely nem lehet kevesebb, mint a tartozás 25 %-a illetőleg az, hogy az adósság visszafizetése egy összegben vagy részletekben történik. 4 (7) A tanácsadó a megállapodást, valamint az adósnak az elbíráláshoz szükséges valamennyi ügyiratát 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak, melynek alapján a polgármester az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozatban dönt az adósságkezelési támogatás megítéléséről. 4 (8) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása közvetlenül az adósságkövetelésére jogosult részére történik, az adós vállalásának megfelelően egy összegben vagy részletekben történő teljesítése szerinti ütemezésben. 4 6/D. 4 (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni a Törvény 55/B. (1) bekezdés a) c) pontjában foglalt esetekben. 4 (2) Az R. 6. (10) bekezdésben meghatározott esetben a tanácsadó értesítését követően a Polgármester határozattal dönt az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetéséről. 4 (3) A lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a Polgármester a követelés jogosultjával megállapodást köt, melynek keretében a követelés jogosultja a település jegyzőjét félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról. Az adós írásbeli hozzájárulását ezen adat továbbításához a követelés jogosultja szerzi be Aktív korúak ellátása 7. (1) Törvény 37/F (1) bekezdés szerint ha az aktív korúak ellátásában részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi: a) ha nem veteti magát nyilvántartásba b) beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel vagy a megadott határidőn belül nem jelentkezik c) ha nem tartja a kapcsolatot a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal 8 d) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat a segély megszüntetésre kerül. (2) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő személy jogellenes munkát végez, az aktív korúak ellátására való jogosultsága a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 2. -a. Hatályos augusztus 9-től. 6

7 határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától egy hónap időtartamra felfüggesztésre kerül. (3) Amennyiben az aktív korúak ellátását követően a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg az ellátás megszüntetésre kerül. (4) Az aktív korúak ellátására jogosult köteles a lakókörnyezetét rendezetten tartani, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház vagy ház és annak udvara, kertje kerítéssel határolt területe, a járda tisztán tartásáról gondoskodni, az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítani. 2 (5) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a jogosultat fel kell szólítani a lakókörnyezetének 5 napon belül történő rendbetételére. 2 (6) Ha a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni (1) Az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy: a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül d) aki olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, mely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre. Ezt az állapotot orvosi dokumentumokkal igazolni kell, együttműködési megállapodást kell kötnie a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Munkaügyi Központba nyilvántartásba kell vetetnie magát. 7,8 (2) Közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró oknak minősül: a) rendszeres szociális segélyre jogosult személy, b) gyermeket vár, (3) Az (1) és (2) bekezdésékben meghatározott körülmények igazolására csatolni kell háziorvosi/szakorvosi igazolásokat. Együttműködési kötelezettség 9. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy esetében a segély folyósításának feltétele, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködjön. a) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy, 3 2 4/2012. (II. 20.) ÖR Hatálybalépés: február Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 2. -a. Hatályos április 1-től. 7 Módosította a 18/2014. (VII. 04.) ör. 1. -a. Hatályos július 5-től. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 3. -a. Hatályos augusztus 9-től. 3 37/2012. (VII. 03.) Hatálybalépés: július 04. 7

8 b) a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátás napközbeni ellátását biztosító intézményben (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41.. (3) bekezdés) nem tudják biztosítani, c) az R. 8..-ban foglalt jogosultsági feltételek alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy. (2) A jogosult köteles a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenni és ott együttműködésre jelentkezni. (3) Az együttműködésre kijelölt HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai és kötelezettségei: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi. b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább havonta egy alkalommal, illetve amennyiben szükséges hetente személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. h) Jelzi a munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségének az érintett személy nem tesz eleget i) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a munkaügyi központot az álláskeresési megállapodásban előírtak szerinti beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. (4) Az együttműködésre kötelezett személy jogai és kötelezettségei: a) köteles nyilvántartásba vetetni magát b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal 8 c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 4. -a. Hatályos augusztus 9-től. 8

9 (5) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő program tipusai: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés b) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése érdekében: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés / tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő-piaci kapcsolódásokról. 10. Átmeneti (krízis) segély 10. (1) Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, családok, hajléktalanok, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, és Budakeszin életvitelszerűen tartózkodnak. (2) A természetbeni átmeneti segély nyújtását a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. (3) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elszámolási kötelezettséggel tartozik az átadott pénzeszköz felhasználásával a bizonylati fegyelem megtartása mellett. (4) Az átmeneti segély alkalmanként állapítható meg. 11. Önkormányzati segély 11. (1) Önkormányzati segély nyújtható azoknak a személyeknek, illetve családoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módom nem tudnak gondoskodni, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. a) Önkormányzati segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át b) egyedülálló, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 240%-át. c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: az eltemettető családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 280%-át. d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott kérelem esetén: amennyiben az eltemettető egyedülálló, 9

10 esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350%-át. (2) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben önkormányzati segélyt állapíthat meg azon személyeknek, akiknél olyan élethelyzet állt elő, ami a létfenntartást súlyosan veszélyezteti. 9 (3) Önkormányzati segély igényelhető, az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatárok figyelembe vételével: a) átmenetileg nehéz helyzetbe került személy vagy család kiadásaink mérséklésére, b) közüzemi díjak eseti támogatásához, c) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, ha az igazolt gyógyszerköltsége havi jövedelmének a 20%-át meghaladja, és a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal d) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására e) elhunyt személy eltemettetésének, költségeinek való hozzájárulására f) adott év október 1. napjától adott év február 28. napjáig tüzelőfa vásárlásra. 6 (4) Önkormányzati segély elhunyt személy eltemettetésének okán, állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, ( Ft.) de elérheti annak teljes összegét, ( Ft.), ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 6 (5) Önkormányzati segély alkalmanként vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtható. Önkormányzati segély iránti kérelem - kivéve létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzet - 3 hónapon belül nem nyújtható be újra. 6 (6) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki nem rendelkezik kilenc hónapja Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel. 6,7,8 (7) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki az Önkormányzat által felajánlott közfoglalkoztatást nem fogadja el, és nem vesz részt benne. 6 9 Módosította a 39/2014. (XII. 03.) ör. 1. -a. Hatályos december 4-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 7 Módosította a 18/2014. (VII. 04.) ör. 2. -a. Hatályos július 5-től. 8 Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 5. -a. Hatályos augusztus 9-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 10

11 (8) Az éves szinten meghatározott keretösszegbe nem számítható bele a haláleset miatt és a tüzifára megállapított önkormányzati segély összege. Tüzifára és haláleset miatt megállapított önkormányzati segély adott évben csak egyszer igényelhető. Tűzifára és a haláleset miatt igényelt önkormányzati segély az előző önkormányzati segély megállapításától 3 hónapon belül is benyújtható. 6,9 (9) Önkormányzati segély annak a személynek állapítható meg, aki a Munkaügyi Központba nyilvántartásba vetette magát és rendszeresen együttműködik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. Önkormányzati segély Erzsébet utalvány formájában is adható a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára. 8 (10) Az önkormányzati segély összege, adott évben családonként nem haladhatja meg: a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (71.250,-Ft) b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. (57.000,- Ft) c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át. (99.750,-Ft) d) gyermekes családok esetében, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft) Kamatmentes kölcsön (1) Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható az önkormányzati segély annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és a) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került és b) a visszafizetés garanciái biztosítottak és c) a kérelmező az Önkormányzattal kölcsönszerződést köt. 4,5 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel, a visszafizetés garanciái biztosítottak, abban az esetben, ha a kölcsönt igénylő rendszeres, igazolt jövedelemmel rendelkezik. A polgármester a döntés előtt konzultál a HÍD Családsegítő Szolgálat munkatársával és az igazgatási osztály szociális ügyintézőjével. 6 (2) A kamatmentes szociális kölcsön összeg nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. 4,6 (3) Aki a kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak a polgármester legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezheti a törlesztés szüneteltetését. 4 6 Az új ponttal kiegészítette a 11/2014. (III. 31.) ör. 3. -a. Hatályos április 1-től. 9 Módosította a 39/2014. (XII. 03.) ör. 2. -a. Hatályos december 4-től. 8 Az új ponttal kiegészítette a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 6. -a. Hatályos augusztus 9-től. 9 Az új ponttal kiegészítette a 39/2014. (XII. 03.) ör. 3. -a. Hatályos december 4-től. 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 6 Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 11

12 (4) A kamatmenetes kölcsön visszafizetésének kezdő napja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap 10. napja. 4,6 (5) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 12 hónap időtartamra adható. 4 (6) A befizetéseket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván, melynek elmaradása esetén azonnal jelez az ügyintéző felé. 4 (7) A törlesztő részletek befizetése után a befolyt összeg újra felosztható. 4 (8) A kamatmentes kölcsön vissza nem térítendő támogatásként nyújtható, ha a lakóépület hatóságilag életveszélyessé van nyilvánítva, lakhatás megőrzéséhez szükséges kiadás, tűz, és katasztrófa esetén. 4 (9) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön annak a jogosultnak, aki a korábbi kölcsöntörlesztésének neki felróható okból nem a szerződésben foglaltak szerint tett eleget, illetve a korábban folyósított kölcsön visszafizetésétől három év nem telt el. 4 (10) Kamatmentes kölcsönben részesülő személy részére egyéb átmeneti segély nem adható. 4 (11) A kamatmentes kölcsön egyéb feltételit a kölcsönszerződés tartalmazza. 4 (12) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványom lehet benyújtani Gyógyszertámogatás 13. Hatályát vesztette Temetési segély 14. Hatályát vesztette Közgyógyellátás méltányosságból 15. (1) A Törvény 50. (3) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló személyek részére egy év időtartamra közgyógyellátási jogosultság állapítható meg. A közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át eléri. b) egyedülálló esetében akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %- át eléri. 8 (2) Hatályát vesztette Ápolási díj méltányosságból Módosította a 11/2014. (III. 31.) ör. 4. -a. Hatályos április 1-től. 4 60/2012. (XII. 18.) Hatálybalépés: december /2013. (XII. 19.) Hatálybalépés: január Módosította a 25/2014. (VIII. 08.) ör. 7. -a. Hatályos augusztus 9-től. 12

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

5/2011.(VI.23.)KT Rendelet a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

5/2011.(VI.23.)KT Rendelet a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 5/2011.(VI.23.)KT Rendelet a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben