ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III. 30.) 5 ÉS A 30/2012. (VI. 29.) 6 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 55/C., továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők adóssághelyzetének enyhítésére az alábbi rendeletet alkotja. 7 A rendelet hatálya és célja 1. (1) 8 A rendelet hatálya Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az Szt. 3. (1) (3) bekezdésében megjelölt személyekre terjed ki. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás célja elsősorban a lakhatási feltételek megőrzése és biztosítása, a jelen rendeletben meghatározott, a lakhatási költségek körébe tartozó adósság(ok) mérséklése, illetve megszüntetése. (3) E rendelet hatálya az alábbi adósságtípusokra terjed ki: a) vezetékes gázdíjtartozás, b) áramdíjtartozás, c) távhő-szolgáltatási díjtartozás, d) víz- és csatornahasználati díjtartozás, e) szemétszállítási díjtartozás, f) központi fűtési díjtartozás, g) közösköltség-hátralék, h) lakbérhátralék, i) 9 hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, valamint az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. Jogosultsági feltételek 2. (1) Adósságkezelési szolgáltatásban az az önhibáján kívül adósságot felhalmozó háztartás 10, illetve személy részesülhet: a) akinek az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adóssága meghaladja az Ft-ot, és akinek az 1. (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy b) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és c) 11 akinek a kezelendő adóssága (a teljes tőke + kamat együtt) nem haladja meg a 1 millió forintot, továbbá d) 1 akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (mind egyedül élő, mind egyéb kérelmező esetén), valamint, 1 Elfogadva: május 4. 2 Elfogadva: október Elfogadva: február 4. 4 Elfogadva: március 3. Hatályos: március 5-étől 5 Elfogadva: március 29. Hatályos: március 31-étől 6 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától 7 Új szövegét megállapította: 49/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 1. (1) bekezdés 9 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 1. (2) bekezdés 10 Módosította: 2/2009. (II. 9.) Ör. 6. (2) bekezdés a) pontja 11 Módosította: 2/2009. (II. 9.) Ör. 1.

2 e) 2 aki az alább felsorolt helyben elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik: Együtt lakó személyek száma szerint elismert lakásméret: 2 személyig 60m² 3 személy esetében 70m² ha 3 személynél több lakik a háztartásban, a 70 m 2 és minden további személy után 5-5 m 2. Ettől eltérni a 4. (2) bekezdésben meghatározott esetekben lehet, f) aki vállalja az adósságkezelési támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25 %-ának megfizetését egyösszegben, vagy részlet(ek)ben, g) aki vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson valórészvételt, h) 3 aki ingatlantulajdonos; bérlő (albérlő); haszonélvező; lízingbevevő, i) aki jogcím nélküli, de jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt meg. (2) 4 Az adósságkezelési szolgáltatásban történő részvétel az (1) bekezdés a) és c) - g), vagy b) és c) - g) pontjaiban felsorolt feltételek együttes megléte esetén lehetséges, amennyiben a kérelmező a h) vagy az i) pont szerinti jogcímen lakja a lakást. (3) Adósságkezelési szolgáltatásban ugyanazon lakás esetében csak egy jogosult részesíthető, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az adósságkezelési szolgáltatás vonatkozásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (4) 5 Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az a személy, aki vagy akinek a háztartásában élő más személy vagyonnal rendelkezik. Eljárási szabályok 3. (1) 6 Az adósságcsökkentési támogatás igénylésére irányuló eljárást megelőzi az adósságkezelési tanácsadás, amely az adósságkezelési tanácsadást végző szervezetnél indul. Az adósságcsökkentési támogatás igénylésének feltétele a tanácsadás keretében három hónapig való eredményes együttműködés. (2) 7 Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 8, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál az a)-h) pontban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával, illetékmentesen az e rendelet 1. számú függelékében szabályozott igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelmező lakásban tartózkodás jogcíméről szóló hivatalos igazolást (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, vagy tulajdoni lap). b) a kérelmező teljes adósság-állományának összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolást, kimutatást, c) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, d) 9 jövedelemigazolást a közös háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi nettó jövedelmük tekintetében, e) a kérelmező nyilatkozatát az önrész megfizetésének vállalásáról, f) hitelintézetnél fennálló tartozás esetén hozzájárulást a banktitok feloldásához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez, g) hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez, h) 10 vagyon nyilatkozatot. (3) a) Ha a kérelmező egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembe vételével kell meghatározni. 1 Módosította: 30/2012. (VI. 29.) Ör. 1. (1) bekezdés. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította: 30/2012. (VI. 29.) Ör. 1. (2) bekezdés. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Módosította: 17/2012. (III. 30.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 2. (2) bekezdés 5 Beiktatta: 17/2012. (III. 30.) Ör. 1. (3) bekezdés 6 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 3. (1) bekezdés 7 Módosította: 49/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 2/2009. (II. 9.) Ör. 6. (2) bekezdés b) pontja 9 Módosította: 2/2009. (II. 9.) Ör Beiktatta: 17/2012. (III. 30.) Ör. 2. 2

3 1 b) (4) Az Szt-ben meghatározott esetekben szükséges forgalmi érték megállapítása az adó és értékbizonyítvány alapján történik, melyet a Polgármesteri Hivatal szerez be. (5) A döntés előkészítése során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező életkörülményeiről 2 részletes helyszíni környezettanulmányt készít, melynek célja annak alátámasztása, hogy az adósságkezelési programba történő bevonással a lakhatási feltételek biztosítottá válnak-e. (6) A támogatás megállapításáról és annak összegéről a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt egyedi elbírálás után, a kérelmező fizetőképessége és jövedelmi helyzete figyelembe vételével. (7) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (8) bekezdés szerinti eset kivételével - legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (8) Ha az 1. (3) bekezdés i) pontja szerinti adósság a (7) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot, b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez. (9) Az e rendeletben meghatározott eljárás során figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelmére és a banktitokra vonatkozó jogszabályokra. Az adósokra vonatkozó adatok kezelése csak az érintettek megfelelő adatvédelmi tájékoztatását követően, hozzájárulásuk alapján történhet. (10) 3 Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szabályozott kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek bekérését is elrendelheti. (11) 4 Az e rendeletben szabályozott adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek év közben folyamatosan, kizárólag személyesen vagy postai úton nyújthatók be, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 4. (1) 5 E rendelet jövedelmi feltételei mellett a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság, az adósságkezelési tanácsadást végző szervezet javaslatának figyelembe vételével, magasabb összegű átmeneti segélyt nyújthat kivételes méltányosságból, egyedi esetekben az olyan kérelmezőnek, akinek vagyona nincs (sem neki, sem háztartásának): a) a 2. (1) bekezdés f) pontjában vállalt önrész megfizetésének támogatására, az önrész legfeljebb 90%-áig terjedő mértékben, vagy b) az adósságkezelésbe bevont adósság mértékét meghaladó adósságállomány kezeléséhez. (2) Kivételes méltányosságból a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság annak a bérlő háztartásnak 6, illetve személynek is megállapíthatja az adósságcsökkentési támogatást, aki a 2. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott minimálisan elismert lakásnál nagyobb lakásban lakik, feltéve, hogy belép a 46/2001.(2002.I.2.) rendelet 19. -ában szabályozott lakáscsere programba. (3) 7 Akinek jelen rendelet 1. (3) bekezdésében meghatározott adóssága e rendelet keretei között nem kezelhető, és az e rendelet 2. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott helyben elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, külön kérelemre az adósságkezelési tanácsadást folytató szerv javaslatának figyelembe vételével, a Polgármester rendszeresen folyósított átmeneti segélyben részesítheti e rendelet jövedelmi feltételei mellett, amennyiben vagyona sem neki, sem háztartásának nincs, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) önkormányzati rendelete 16. (5)-(7) bekezdése és (9)-(12) bekezdése alapján. Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának szabályai 5. (1) 8 Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át, összege az 1. (3) bekezdésében meghatározott adósságtípusok esetében legfeljebb háromszázezer forint, a 3. (8) bekezdésében meghatározott esetben legfeljebb hatszázezer forint lehet. (2) A megítélt adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani az önkormányzat és a szolgáltató (hitelező) között megkötött megállapodás szerint, az adósságkezelési tanácsadást 1 Hatályon kívül helyezte: 10/2010. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés b) pontja 2 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés c) pontja 3 Beépítette: 49/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés 5 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 4. (1) bekezdés 6 Módosította: 2/2009. (II. 9.) Ör. 6. (2) bekezdés c) pontja 7 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 4. (2) bekezdés 8 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 5. 3

4 végző szervezet és a kérelmező között létrejött megállapodás aláírását, illetve az önrész befizetését követő 30 napon belül. (3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy részére az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára lakásfenntartási támogatást kell megállapítani. (4) A megállapított lakásfenntartási támogatást az adós és az adósságkezelési tanácsadást végző szervezet között létrejött megállapodás aláírása hónapjának első napjától kell folyósítani. A lakásfenntartási támogatás folyósításának időtartama megegyezik az adós és az adósságkezelési tanácsadást folytató szerv között, az adósságkezelési tanácsadáson való részvételről megkötött megállapodás időtartamával. Az adósságkezelési tanácsadó feladatai 6. (1) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) elvégzi a teljes adósság-felmérését c) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, d) az adósság rendezésének feltételeiről részletes egyéni tervet készít, e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, f) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. (2) Az adósságkezelési tanácsadást végző szervezet segíti az adóst az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem benyújtásában, képviseli érdekeit a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság ülésén. (3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személlyel az adósságkezelési tanácsadást végző szervezet megállapodást köt. A megállapodásban az alábbi adatokat kell rögzíteni: a) az adós személyi adatait, nevét, címét, b) az adósságkezelésbe vont tartozás teljes összegét és annak részletes kimutatását, c) az adós(ok) által vállalt önrész összegét és kifizetésének módját, d) a nyújtott támogatás összegét és kifizetésének módját, e) az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját és rendszerességét, f) a megállapodásban foglaltak megszegésének jogkövetkezményeit. (4) A (3) bekezdésben szabályozott megállapodásnak tartalmaznia kell az adósságkezelési tanácsadás előre meghatározott időtartamát, A személyes találkozások gyakoriságát a megállapodásban úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az egy hónapot. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a tanácsadó által, az egyénenként fontosnak tartott pontokat, (5) Az adósságkezelési tanácsadást végző szervezet köteles a Polgármesteri Hivatalt az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy tanácsadáson való részvételéről a megállapodás aláírásától számított 3 havonként tájékoztatni. Az adós kötelessége 7. (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy köteles az adósságkezelési tanácsadáson való részvételre megállapodást kötni, és annak megfelelően a tanácsadáson részt venni. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós köteles együttműködni az adósságkezelési tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni az egyéni terv kidolgozásában, c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az egyéni tervben, illetve az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. (3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről. Egyéb rendelkezések 8. (1) 1 Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell fizettetni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 1 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 6. (1) bekezdés 4

5 b) az általa vállalt adósságtörlesztés a fizetési kötelezettség során együttvéve három havi részletét nem teljesíti, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatatás igénybe vételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget. (2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 1 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. (3) 2 Azon személy vagy háztartás, aki (amely) adósságkezelési szolgáltatásban részesült, annak lezárásától ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést számított 24 3 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban. (4) 4 Az (1) bekezdés szerinti visszafizetésre kötelezés az 5. (3) bekezdés alapján folyósított lakásfenntartási támogatást nem érinti. (5) 5 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre egyebekben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) önkormányzati rendelete rendelkezései megfelelően irányadók. Értelmező rendelkezések 9. (1) E rendelet alkalmazásában a)-g) 6 h) tartozás: a hitelintézettől felvett lakáscélú kölcsön összegének, a befizetett törlesztő részekkel csökkentett része; i) kezelendő adósság: az 1. (3) bekezdésében meghatározott adósságtípusokban keletkezett összadósság azon része, mely a lakhatást leginkább veszélyezteti, j) bevont adósság: az adósságcsökkentési támogatás és a kérelmezőt terhelő önrész összege (2) 7 Záró rendelkezések 10. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdés kivételével a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendeletet az Óbuda Újságban is közzé kell tenni. (2)-(5) 8 jegyző polgármester 1 Módosította: 17/2012. (III. 30.) Ör. 3. (1) bekezdés 2 Módosította: 10/2010. (III. 4.) Ör. 6. (2) bekezdés 3 Módosította: 17/2012. (III. 30.) Ör. 4. (2) bekezdés 4 Beiktatta: 10/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés 5 Beiktatta: 10/2010. (III. 4.) Ör. 6. (3) bekezdés 6 Hatályon kívül helyezte: 2/2009. (II. 9.) Ör. 5. (3) bekezdés 7 Hatályon kívül helyezte: 10/2010. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés d) pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 10/2010. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés e) pontja 5

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás. 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Nyugdíjasok hírlevele

Nyugdíjasok hírlevele Nyugdíjasok hírlevele AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK Pénzbeli ellátások A már nyugdíjas személyek is kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amely miatt átmenetileg segítségre szorulnak. Nyugellátásuk

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben