az adósságkezelési szolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az adósságkezelési szolgáltatásról"

Átírás

1 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006.(V.02.) rendelete a 7/2008. (III. 03.), a 29/2008. (IX. 1.), a 23/2009. (XI.10.) és a 11/2010. (VIII.30.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege az adósságkezelési szolgáltatásról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 55/C. - ban biztosított felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséhez, továbbá lakhatási feltételeik megőrzéséhez biztosított támogatási rendszert, annak szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. (2) Az együttes tehervállalás alapelve érvényesítése érdekében az adósságkezelés során, az adósságkezelésben érdekelt valamennyi szereplőnek önkormányzatnak, a szolgáltatóknak (hitelezőknek), valamint az érdekelt állampolgárnak együtt kell működnie. A rendelet hatálya 2. 1 A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa város közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban Szmtv.), szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Az adósságkezelési szolgáltatás 3. (1) Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat a) adósságkezelési tanácsadásban, és 1 Módosította a 7/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos: március 3-tól.

2 b) adósságcsökkentési támogatásban részesíti. (2) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (3) Az adósságcsökkentési támogatás, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 38. (5) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. (4) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye az Albertirsa Város Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat; a továbbiakban: Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Vasút u. 4.) útján biztosítja. (5) Az adósságkezelési szolgáltatás megállapításáról a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. II. fejezet Eljárási szabályok Jogosultsági feltételek 4. (1) Adósságkezelési szolgáltatásban az a személy vagy család részesülhet, a) akinek aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200%-át, valamint c) aki a helyben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik d) aki vállalja az adósságkezelési támogatásba körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25%-ának megfizetését egy összegben, vagy részletekben e) aki vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (2) 2 Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából, adósság típusai és összegük felső határa a következő: 2 Módosította a 11/2010. (VIII.30.) rendelet, hatályos augusztus 31-től. 2

3 Adósság típusok: Összegük felső határa: a) vezetékes gázdíjtartozás, ,- Ft. b) áramdíjtartozás, ,- Ft. c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, ,- Ft. d) szemétszállítási díjtartozás, ,- Ft. e) közösköltség-hátralék, ,- Ft. f) lakbérhátralék, ,- Ft. g) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék ,- Ft A jogosultsági feltételek fennállásának igazolása 5. 3 (1) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint a háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá az ezekre vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni. (2) A jogosultság megállapításakor: a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 4 3 Módosította a 7/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos: március 3-tól. 4 Módosította a 23/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos október 1-től. 3

4 (5) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. (6) A személyi feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni: a) a jogosult természetes személyazonosító adatait, továbbá a belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét a személyi igazolványok és/vagy lakcímigazolványok bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, b) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, az ezt tartalmazó hatósági igazolvány bemutatásával, c) a háztartásban együttélést a személyi igazolványok és/vagy lakcímigazolványok bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, d) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható, e) munkanélküli státusz az illetékes Munkaügyi központ határozatával igazolható, f) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani. Amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek az erről szóló igazolás is elfogadható, a háztartásban élő korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolással. (7) 5 Ha a kérelmező az e rendeletben meghatározott nyilvános, illetve hatósági, bírósági nyilvántartásban vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásában szereplő adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, bírósághoz vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához. Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama 6. (1) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama a (2) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (2) Ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék az (1) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot, b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító 5 Módosította a 23/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos október 1-től. 4

5 jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez. (3) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának ingatlanforgalmazási képesítéssel rendelkező munkatársa állapítja meg. (4) A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési terhelési tilalom ténye feljegyzésének kezdeményezéséről az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozat rendelkezik A határozat egy példányát az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalhoz meg kell küldeni. A földhivatal a jelzálogjogot és az elidegenítési terhelési tilalmat az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg feljegyzi. (5) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) A (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 5 Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem és mellékleteinek benyújtása 7. 6 (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani a Szociális Segítőháznál. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemnek a jogosult természetes személyazonosító adatai, belföldi lakó- illetőleg tartózkodási helye, továbbá a Társadalombiztosítási Azonosító Jelén túl, tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről, b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri, c) arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság 25%-ának megfizetését, d) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, e) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez, f) amennyiben a 4. (2) bekezdés g) pontja szerinti hátralékra igényelnek legalább huszonnégy havi időtartamra adósságkezelési szolgáltatást, az adósnak a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlanra történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát. (3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell a) a háztartás tagjainak jövedelméről tett nyilatkozatot, b) a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására. 6 Módosította a 7/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos: március 3-tól.

6 (4) A Szociális Segítőház a kérelmező életkörülményeiről, vagyoni viszonyairól részletes helyszíni környezettanulmányt készít, melynek célja annak megállapítása, hogy az adósságkezelési programba történő bevonással, a kérelmező fizetőképessége helyreállítható-e. (5) A Szociális Segítőház a kérelmet, a (2) bekezdésben meghatározott igazolásokkal és nyilatkozatokkal, továbbá a környezettanulmánnyal együtt továbbítja a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyek Irodájának, aki azt döntésre előkészíti. Adósságkezelési tanácsadás 8. (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy köteles az adósságkezelési tanácsadáson való részvételre megállapodást kötni, és annak megfelelően a tanácsadáson részt venni. (2) Az adósságkezelési tanácsadó a tanácsadás keretében, az alábbi feladatokat látja el: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra; c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt; d) a kérelmet a 7. (2) bekezdésben foglalt mellékletekkel együtt haladéktalanul továbbítja a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyek Irodájának; e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását; f) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását; g) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak megszegését három munkanapon belül jelzi a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyek Irodája felé, így különösen, ha az adós: - az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy - az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg - az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, h) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a teljesített adósságtörlesztés összegét. (3) Az adósságkezelési megállapodásnak tartalmaznia kell az adósságkezelési tanácsadás előre meghatározott időtartamát, továbbá az adós és tanácsadó közötti személyes találkozások gyakoriságát. A személyes találkozások gyakoriságát úgy kell szabályozni, hogy az egy hónapot nem haladhatja meg. A megállapodásnak tartalmaznia kell az adós által a megállapodásban foglaltak be nem tartása esetén bekövetkező szankciókat. 6

7 (4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Ennek során az adós köteles: a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, c) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása és folyósítása 9. (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék esetén legfeljebb kettőszázötvenezer forint lehet. (2) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az (1) bekezdésben megállapított összeget, akkor az önkormányzat figyelembe véve az adósságkezelési tanácsadó javaslatát ahhoz az adósságtípushoz nyújt támogatást, amely a leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit. (3) A támogatás kizárólag a szolgáltatóhoz, hitelezőhöz történő átutalással nyújtható, az adós vállalásától függően a) egy összegben b) havi részletekben (4) A megállapított adósságcsökkentési támogatás, hitelezőkhöz történő átutalásáról az adósságkezelési megállapodás megkötését követően, a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának közreműködésével gondoskodik. (5) Egy összegben, 5 munkanapon belül történik az átutalás, amennyiben az adós adóssága 25%-át önrészként egy összegben megfizette. Amennyiben az adós adóssága részletekben történő megfizetéséről állapodott meg a követelés jogosultjával, az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az adós helyzetének és a tanácsadó javaslatának figyelembevételével történik. (6) 7 hk. (7) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy részére az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára lakásfenntartási támogatást kell megállapítani. (8) A (7) bekezdés alapján megállapított lakásfenntartási támogatást, az adósságkezelési szolgáltatást megállapító határozat hónapjának első napjától kell folyósítani. A lakásfenntartási támogatás folyósításának időtartama megegyezik az adósságkezelési szolgáltatás időtartamával. 7 Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (III. 03.) rendelet. 7

8 (9) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartama alatt meghal, vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. (10) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa választott adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (11) Az adósságcsökkentési támogatás a (10) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. (12) Azon család vagy személy, adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. E rendelet alkalmazásában: III. fejezet Értelmező rendelkezések 10. a) Polgármesteri Hivatal: Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Albertirsa, Irsay K. u. 2) b) 8 Jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedülélő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló: az Sztv. 4. -ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint. c) A településen a támogatás szempontjából elismert minimális lakásnagyság 1 ha a háztartásban egy személy lakik 90 nm 2 ha a háztartásban kettő személy lakik 100 nm 3 ha a háztartásban három személy lakik 111 nm 4 ha a háztartásban négy személy lakik 120 nm 5 ha a háztartásban négy személynél több személy lakik, minden további személy után 5 nm 8 Módosította a 7/2008. (III. 03.) rendelet, hatályos: március 3-tól. 8

9 IV. fejezet Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 18/2003. (IX. 25) rendeletének 18. -a hatályát veszti. Albertirsa, április 25. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: október 8. Kovács Zoltánné dr. jegyző 9

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII.03.) 9, 25/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás. 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben