Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1"

Átírás

1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 55/C. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja segítséget nyújtani azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni rendezésére. A rendelet hatálya 2. 3 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat területén élő, bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (1) E rendelet alkalmazásában Értelmező rendelkezések 3. a) 4 jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontja szerint; 1 A 9/2010. (III.19.) rendelet 9.. (3) bek. a) pontja mód. 2 A 9/2010. (III.19.) rendelet mód. 3 A 30/2007. (VII.13.) sz. rendelet 1. -a mód. 4 A 9/2010. (III.19.) rendelet 1. (1) bek. mód

2 b) 5 vagyon: az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerint; c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodásihellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) 6 közeli hozzátartozó: az Szt. 4. (1) bekezdés d) pontja szerint; e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) különélő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző; g) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; h) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázása, ellenőrzése érdekében a helyszínen készített irat, amely az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat is rögzíti; i) elismert minimális lakásnagyság: egyedülélő esetén 80 m2, két- és többszemélyes háztartás esetén 100 m2, efelett az egy főre jutó alapterület a 25 m2-t nem haladhatja meg; j) 7 önrész: az adósságkezelés körébe bevont adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözete; k) 8 nem hasznosítható ingatlan: különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, valamint a közös tulajdonú ingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. Eljárási rendelkezések 4. (1) 9 Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel ellátva, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályának címezve, a zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: 10 a) 11 a rendelet 2. és 3. melléklete szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, továbbá az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat vagy azok másolatát, b) 12 a hitelező/szolgáltató által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, c) az adósságkezelési megállapodás egy példányát, d) 13 az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az adós nyilatkozatát, miszerint hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint 5 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 1. -a mód. 6 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 1. -a mód. 7 A 30/2007. (VII.13.) sz. rendelet 2. -a iktatta be. 8 A 9/2010. (III.19.) rendelet 1. (2) bek. iktatta be. 9 A 9/2010. (III.19.) rendelet 2. (1) bek. mód. 10 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 1. (1) bek. mód. 11 A 9/2010. (III.19.) rendelet 2. (2) bek. mód. 12 A 9/2010. (III.19.) rendelet 2. (2) bek. mód.

3 elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez, e) a tanácsadónak az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonás kérdésében tett javaslatát. (3) 14 A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) a kérelem benyújtását követően adó- és értékbizonyítványt szerez be. Amennyiben a kérelmező vitatja az abban foglalt értéket, az osztály a forgalmi érték megállapítása iránt megkeresi az ingatlan fekvése szerinti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes Regionális Igazgatóságát. 15 (4) 16 Az önkormányzat a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében - az adós írásbeli beleegyezése esetén - a követelés jogosultja a jegyzőt félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról. 5. (1) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint a háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá az ezekre vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni. (2) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok: a) 17 havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a benyújtást megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi nettó átlagáról szóló igazolás, b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában kifizetett ellátás igazoló szelvénye, c) 18 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított ellátás esetén az azt megállapító határozat, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról, e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről. Az olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, az ügyfél nem köteles, ha annak a Polgármesteri Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, vagy az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére. 19 (3) 20 (4) E rendeletben szabályozott jövedelmi korlát felső értékhatárától különösen indokolt esetben 3 %-kal el lehet térni. 13 A 9/2010. (III.19.) rendelet 2. (2) bek. mód. 14 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 1. (2) bek. iktatta be. 15 A 9/2010. (III.19.) rendelet 9. (4) bek. mód. 16 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 1. (2) bek. iktatta be. 17 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 3. (1) bek. mód. 18 A 9/2010. (III.19.) rendelet 3. -a mód. 19 A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 22. (1) bek. iktatta be. 20 Hatályon kívül helyezte a 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 7. (2) bek.

4 (5) Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. (6) 21 Amennyiben az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, az Szt. 10. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 6. (1) A tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni, kivéve ha a családról 1 évnél nem régebbi környezettanulmány áll a polgármesteri hivatal rendelkezésére. (2) 22 A kérelem elbírálásáról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. II. Fejezet AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI Általános szabályok 7. (1) Adósságkezelési szolgáltatással az adós adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül. (2) 23 Adósságkezelési szolgáltatás nyújtható annak a személynek vagy családnak, akinek aa) a (4) bekezdésben szereplő adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, összege pedig meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg: - a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt hátralék esetén a négyszázezer forintot, - a (4) bekezdés d) pontjában foglalt hátralék esetén az egymillió forintot, vagy ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülélő esetén a kétszeresét, c) az elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, d) vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósság csökkentési támogatás különbözetének megfizetését és e) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3) 24 Nem részesülhet adósságkezelés címén támogatásban az adós, ha maga, vagy a háztartásában élő személy vagyonnal rendelkezik. (4) 25 A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), b) közösköltség-hátralék, 21 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 3. (2) bek. mód. 22 A 9/2010. (III.19.) rendelet 4. -a mód. 23 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 2. -a mód. 24 A 9/2010. (III.19.) rendelet 9. (3) bek. b) pontja mód. 25 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 3. (1) bek. mód.

5 c) a lakbérhátralék, d) 26 a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. (5) 27 Az adósságkezelési szolgáltatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. (6) 28 Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (7) bekezdés szerinti eset kivételével - legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (7) 29 Ha a (4) bekezdés d) pontja szerinti adósság a (6) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben - az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot, - a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, - és az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez. Adósságkezelési tanácsadás 8. (1) 30 Az adósságkezelési tanácsadás működését az önkormányzat a zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szervezésében biztosítja. (2) A tanácsadó a tanácsadás keretében: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt, d) a kérelmet a 4. (2) bekezdésében foglalt mellékletekkel együtt haladéktalanul továbbítja a Népjóléti Osztályra, e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, f) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását, g) 31 az adósságkezelési megállapodásban foglaltak megszegését három munkanapon belül jelzi a Népjóléti Osztály felé. Így különösen, ha az adós: ga) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy gb) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettség teljesítése során összesen háromhavi elmaradása keletkezik, illetőleg 26 A 9/2010. (III.19.) rendelet 5. (1) bek. mód. 27 A 9/2010. (III.19.) rendelet 5. (2) bek. mód. 28 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 4. -a mód. 29 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 4. -a mód. 30 A 9/2010. (III.19.) rendelet 9. (4) bek. mód. 31 A 9/2010. (III.19.) rendelet 6. -a mód.

6 gc) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, h) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a teljesített adósságtörlesztés összegét. (3) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Ennek során az adós köteles: - hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, - aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, - az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. 32 Adósságcsökkentési támogatás (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb négyszázezer forint lehet. Az adósságcsökkentési támogatás az Szt. 55. (6) bekezdése kivételével egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel/szolgáltatóval szerződést köt tartozása megfizetéséről. Az önrész fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében amennyiben rendelkezik lakossági folyószámlával a pénzintézetnél állandó átutalási megbízást ad. (3) Az adósságcsökkentési támogatást az önrész egyösszegben történő megfizetése esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének igazolását követő 10 munkanapon belül, az önrész részletekben történő megfizetése esetén pedig utólag, minden hónap 5. napjáig kell utalni. (4) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettségének teljesítése során összesen háromhavi részlettel elmarad, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, vagy d) a szolgáltatás igénylése során, illetve a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. 32 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelet 4. (2) bek. mód. 33 A 9/2010. (III.19.) rendelet 7. -a mód.

7 III. Fejezet LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 10. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek az adósságkezelés időtartamára: a) lakásfenntartási támogatást állapít meg az Szt. ide vonatkozó szabályai szerint, b) 34 kiegészítésként méltányossági lakásfenntartási támogatást állapít meg a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendeletben (a továbbiakban: Szr.) foglaltak szerint. 35 (2) Hatályon kívül helyezve! 36 (3) 37 Azon személynek, akinek áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében előrefizetős áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható az önkormányzat éves költségvetésében adósságkezelés címen rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A jogosultság további feltéve, hogy az igénylő lakásfenntartási támogatásban részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát. Az önkormányzat a készülék beszerzési és a felszerelési költségén túl egyéb esetlegesen felmerülő költséget nem vállal, azt az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevőnek kell viselnie. (4) 38 A város közigazgatási területén belül történő lakcímváltozás esetén a jogosult a szolgáltatótól az önkormányzat felé egyidejűleg jelezve - kérheti, hogy a készüléket az új lakcímének megfelelő fogyasztási helyen szereljék fel. Az új felszerelés költségei a jogosultat terhelik. (5) 39 Azon személy esetében, akinél előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. Hatályon kívül helyezve! E rendelet október 1. napján lép hatályba. 12. A 27/2004. (VI.18.) sz. rendelettel módosított rendelkezések június 18-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 37/2004. (IX.24.) sz. rendelettel módosított rendelkezések szeptember 24-én lépnek hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 34 A 25/2009. (VI.30.) sz. rendelet 6. -a mód. 35 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte a 9/2010. (III.19 ) rendelet 9. (3) bek. c) pontja. 36 Hatályon kívül helyezte a 37/2004. (IX.24.) sz. rendelet 1. (2) bek. 37 A 30/2007. (VII.13.) sz. rendelet 4. -a iktatta be. 38 A 30/2007. (VII.13.) sz. rendelet 4. -a iktatta be. 39 A 30/2007. (VII.13.) sz. rendelet 4. -a iktatta be. 40 Hatályon kívül helyezte a 27/2004. (VI.18.) sz. rendelet 6. -a

8 A 15/2005. (V.06.) sz. rendelettel módosított rendelkezések május 6-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 22. -ával módosított rendelkezések november 1-jén lépnek hatályba, melyeket a hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni. A 30/2007. (VII.13.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések július 13-án lépnek hatályba azzal, hogy a módosító rendelet 1. -ában foglalt rendelkezéseket a július 1. után indult ügyekben, a 2., 3., 4. -ban foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 25/2009. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések június 30-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 9/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések március 20-án lépnek hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

9 Neve (születési név is) Anyja neve 1. melléklet a 29/2003. (IX.19.) önkormányzati rendelethez 41 K é r e l e m ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Születési hely, év, hó, nap Családi állapota Lakóhelye Tartózkodási helye Munkahely neve és címe Telefonszáma II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat Foglalkozás III. A LAKÁSRA ÉS A (6 hónapot meghaladó) HÁTRALÉKRA VONATKOZÓ ADATOK A lakás alapterülete m 2 társasházi lakás önkormányzati lakás tulajdonos bérlő A lakáshasználat jogcíme családi ház magánlakás egyéb: Lakbértartozás Ft/hó Villamos energia tartozás Ft/hó Pénzintézeti (lakáscélú) kölcsöntartozás Ft/hó Vezetékes gázdíj tartozás Ft/hó Társasházi közös költség tartozás Ft/hó Szemétszállítási díjtartozás Ft/hó Víz- és csatornadíj tartozás Ft/hó V á l l a l o m Ft összegű hátralék valamint az adósságcsökkentési támogatás (75 %, de maximum Ft) különbözetének Ft-nak a megfizetését, igen nem egyösszegben/ havi részletben az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt igen nem előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő biztosítása esetén, a készüléknek legalább egyéves időtartamban történő rendeltetésszerű használatát. igen nem Zalaegerszeg, 20 év hó nap a kérelmező és háztartása nagykorú tagjainak aláírása 41 A 9/2010. (III.19.) rendelet 8. -a iktatta be.

10 2. melléklet a 29/2003. (IX.19.) önkormányzati rendelethez 42 JÖVEDELEMNYILATKOZAT Jövedelem típusa Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj) Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás) Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) A kérelmező házastárs (élettárs) A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon nettó jövedelme (Ft/hó) Összesen Jövedelem összesen: Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj) ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális hatósági eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Zalaegerszeg, 20, hó nap a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek aláírása 42 A 9/2010. (III.19.) rendelet 8. -a iktatta be.

11 3. melléklet a 29/2003. (IX.19.) önkormányzati rendelethez 43 VAGYONNYILATKOZAT I. Ingatlanok Megnevezés Ingatlantulajdon fajtája* Címe Alapterülete (m 2 ) Tulajdoni hányada Szerzési ideje (év) Becsült forgalmi értéke (Ft) Haszonélvezeti vagy özvegyi igen nem igen nem igen nem joggal terhelt *Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata. Fajtája Típusa Rendszáma Évjárata (év) II. Járművek Megnevezés Szerzés ideje (év) Becsült forgalmi értéke (Ft) Hitellel vásárolt igen nem igen nem igen nem Lízingelt igen nem igen nem igen nem Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az ingatlan, illetve a gépjármű nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje. Zalaegerszeg, 20, hó nap a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek aláírása 43 A 9/2010. (III.19.) rendelet 8. -a iktatta be.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Érkezett: Átvevő: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás. 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben