A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2003.(10.03.)sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról ( Az 5/2004. ( ), a 17/2004. (06.10.), a 13/2005. (04.15.), a 34/2005. (10.20.), a 20/2006. (06.15.), a 28/2007. (05.10.) 19/2008. (06.02.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. 55/C. - a által biztosított felhatalmazásra megalkotja az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletét az alábbiak szerint. A rendelet célja 1.. (1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséhez, továbbá lakhatási feltételeik megőrzéséhez biztosított támogatási rendszert, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. (2) Az együttes tehervállalás alapelve érvényesítése érdekében az adósságkezelés során az adósságkezelésben érdekelt valamennyi szereplőnek - az önkormányzatnak, a szolgáltatóknak, hitelezőknek ( továbbiakban: adósságkezelés jogosultja ), valamint az adósságkezelésre jogosult állampolgároknak - együtt kell működnie. A rendelet hatálya 2.. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt.3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásra ( továbbiakban: adósságkezelési szolgáltatás ) jogosult a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, bérlője. (3) 2 Az e rendelet szerinti támogatásban a 7. -ban szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén sem részesülhet, aki: - önkényes lakásfoglaló, - aki használati szerződésből fakadó kötelezettségének egy év óta nem tesz eleget (4) A rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. -ban meghatározott fogalmakat kell figyelembe venni. 1 Módosította: 17/2004.(06.10.) Önk.rendelet 1. Hatályos: től 2 Módosította: 5/2004.(02.20.) Önk. rendelet 1. Hatályos: tól

2 Adósságkezelési szolgáltatás 3.. (1) Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat a) adósságkezelési tanácsadásban és, b) adósságcsökkentési támogatásban részesíti. (2) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye, a Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. A Családsegítő Szolgálat a feladat ellátása érdekében adósságkezelői tanfolyamot végzett adósságkezelési tanácsadót/tanácsadókat alkalmaz. (3) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (4) Az adósságcsökkentési támogatás pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultjai közötti megállapodások megkötésének alapelvei 4.. (1) Az együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében megállapodás az adósságkövetelés jogosultjaival köthető meg, amelyek szándéknyilatkozatban vállalják az adósságkezelésben való érdemi együttműködést. (2) Érdemi együttműködés alatt értendő az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adós részére az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultja által kötött megállapodásban foglaltak szerinti engedmény nyújtása. (3) Az adósságkövetelés jogosultjával kötött megállapodásnak tartalmaznia kell az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultja által vállalt kötelezettségeket, az adósságkövetelés jogosultja által biztosított engedményeket. Az adósságok típusai 5.. Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás az adósságkövetelés jogosultjával kötött megállapodás esetén az alábbi adósság típusokra terjed ki: a.) vezetékes gázdíj-tartozás, b.) áramszolgáltatás díjtartozás, c.) víz- és csatornahasználati díjtartozás, d.) távhő - és melegvíz szolgáltatási díjtartozás, e.) önkormányzati lakás lakbér-tartozás, f.) szemétszállítási díjtartozás,

3 g.) 3 hatályon kívül Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei 6. (1) 4 Az adósságkezelési szolgáltatás körébe tartozó adósságtípusokból keletkezett adósságokból maximum Ft-ot lehet az adósságkezelési szolgáltatás körébe bevonni. (2) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatás mértékét és összegét a kezelt adósságok összegének arányában kell meghatározni. (3) 5 Ha az adósság meghaladja a Ft-ot az adósnak nyilatkozatban kell vállalnia, a Ft feletti adósság megfizetését. Erről az adósságkövetelés jogosultjával szerződést köt, melyet az önkormányzat illetékes területi szociális központjához benyújt. 7. (1) 6 Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt a családot, vagy személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a.) akinek az adóssága meghaladja az Ft-ot, b.) akinek az 5..ban meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. c.) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át egyedül élő esetén 220%-ot, d.) aki a településen elismert, a háztartás létszámához igazított szobaszámot meg nem haladó lakásban lakik. E rendelet alkalmazása szempontjából Pécs város közigazgatási területén elismert lakásnagyság a következők szerint számítandó: fős háztartás esetén maximum 2 szoba fős háztartás esetén maximum 3 szoba - további együttlakó személy esetén személyenként félszoba. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakás minőségétől függetlenül megállapítható az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén. (3) Az (1) bekezdés e.) pontjában foglaltaktól eltérően méltányosságból adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az önkormányzati bérlakásban 3 Hatályon kívül helyezte: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 1. Hatálytalan: től 4 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 2. Hatályos: től Módosította: 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 1. (1) bek. Hatályos: től 5 Megállapította: 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 1. (2) bek Hatályos: től 6 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 3. (1) bek. Hatályos: től

4 élő egyedülálló személy, aki a 2 szoba számot meghaladó lakásban lakik és az önkormányzatnál jelezte kisebb lakás iránti igényét. (4) 7 Ha az adós hitelt érdemlően igazolja, hogy életében 12 hónapon belül méltányolható változás (hozzátartozó halála, válás, felnőtté vált gyermekének elköltözése stb.) következett be, az adósságcsökkentési támogatás az egyéb feltételek teljesülése esetén méltányosságból megállapítható, ha a lakószobák száma egy kategóriával eltér. (5) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (6) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) 8 Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. (9) 9 Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás mértékét az Szt a, valamint Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 11/2007.(04.15.) sz. önkormányzati rendelet 9. -a szabályozza. Az adós kötelezettségei 8. (1) Az adós köteles az adósságkezelési szolgáltatásba bevont tarozásának legalább 25 %-át (a továbbiakban: önrész) az adósságkövetelés jogosultja részére - vállalásától függően - egy összegben vagy havi részletekben ( maximum 18 hónap) megfizetni. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles adósságkezelési tanácsadást igénybe venni a ban foglaltak szerint. Ennek érdekében köteles együttműködni a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadójával és írásos megállapodást kötni a 11. (2) bekezdésében foglalt tartalommal. (3) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adósságkezelés időtartama alatt köteles együttműködni az önkormányzattal, az adósságkövetelés jogosultjával és a családsegítő szolgálattal. Az együttműködés során az adós köteles: 7 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 3. (2) bek. Hatályos: től 8 Módosította:17/2004.(06.10.) Önk. rendelet 2. (1) Hatályos től 9 Módosította 17/2004.(06.10.) Önk. rendelet 2. (2) Hatályos: től Módosította 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 2.. Hatályos: től

5 - hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, - aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, - a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadóját írásos megállapodás megkötése céljából - havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, - az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában az adósságkövetelés jogosultjával szerződést kötni a tartozás megfizetéséről. (4) Az adós az önrész egyösszegű vagy részletekben történő teljesítése esetén is köteles az adósságkezelési szolgáltatatás időtartama alatt folyó fizetési kötelezettségének eleget tenni. (5) 10 Hatályon kívül Az adósságcsökkentési támogatás mértéke Az adósságcsökkentési támogatás mértéke, nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át és összege legfeljebb Ft, azaz kettőszázezer forint lehet. Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat tartalmi elemei 10.. (1) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást határozattal állapítja meg. (2) A határozatnak tartalmaznia kell: a.) a támogatást nyújtó önkormányzat, mint támogató adatait, a támogatásban részesülő személy, mint támogatott adatait, valamint az adósságkövetelés jogosultja, mint engedményt nyújtó adatait., b.) az adósnak, egyes adósságkövetelés jogosultjánál meglévő - a rendelet hatálya alá tartozó - adósság típusait, és mértékét, c.) az önrész mértékét és ennek a támogatott által vállalt fizetési módját, részletekben történő fizetés esetén annak határidejét és havi összegét, az adóst terhelő fizetési kötelezettség ütemezését, d.) az adósságcsökkentési támogatás mértékét, összegét és folyósításának szabályait, továbbá az adósságcsökkentési támogatás formáját (vissza nem térítendő, szociális támogatás), e.) az adós tájékoztatását arról, hogy az önkormányzat a támogatást az adósságkövetelés jogosultjának(inak) utalja, 10 Megállapította:17/2004.(06.10.) Önk.rendelet 3. Hatályos: től majd Hatályon kívül helyezte a 20/2006. (06.15.) Önk. rendelet 1. -a. Hatálytalan től 11 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 4. Hatályos: től

6 f.) az adós tájékoztatását arról, hogy a támogatást nyújtó önkormányzat a támogatás időtartama alatt az adósságkövetelés jogosultjánál informálódik az aktuális befizetésekről, g.) a feltételek nem teljesülése esetén érvényesülő jogkövetkezményeket, h.) az adósságkezelés időtartamát, i.) 12 rendelkezést az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásról, j.) tájékoztatást az adósságkezelési tanácsadóval történő megállapodás és az adósságkövetelés jogosultjával történő szerződés megkötésére vonatkozóan, k.) tájékoztatást az adósságkezelési tanácsadáson való kötelező részvételről. (3) Az adósságcsökkentési támogatásról rendelkező határozatot a területileg illetékes szociális központ megküldi a családsegítő szolgálatnak és az adósságkövetelés jogosultjának. Adósságkezelési tanácsadás 11.. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult részére adósságkezelési tanácsadást működtet saját intézménye által, melyen az adós köteles rész venni. (2) Az adósságkezelési tanácsadó a tanácsadás keretében az alábbi feladatokat látja el. a.) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b.) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartás fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, c.) 13 a támogatást megállapító határozat meghozatalához szükséges dokumentumok alapján a támogatásra javaslatot tesz. d.) az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adóssal írásos megállapodást köt. A megállapodásnak kötelezően tartalmaznia kell: - az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, - a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait, - az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettség teljesítése igazolásának módját. - több adósság esetén az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok megnevezését és a támogatások százalékos arányát. e.) Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, f.) 14 Jelzéssel él az önkormányzat felé, ha az adós az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. 12 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 5. Hatályos: től 13 Módosította: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 1. Hatályos: től 14 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 6. (1) bek. Hatályos: től

7 (3) Az adósnak az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartása szükség szerinti, havonta legalább egy alkalommal kötelező, és ekkor bemutatja az adósságkövetelés jogosultjának igazolását a havi közüzemi befizetésekről. (4) A tanácsadás formája egyéni és /vagy csoportos lehet, hogy az adósnak melyiken kell részt vennie, azt az adósságkezelési tanácsadó határozza meg. (5) 15 Az adósságkezelési tanácsadó a tudomásra jutásától számított 8 munkanapon belül javaslatot tesz a területi szociális központ felé a támogatás megszüntetésére, ha - az adós a megállapodás megkötésére nem jelenik meg, vagy - a tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja, vagy - a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, vagy - vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget, vagy - az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. Az adósságcsökkentési támogatás módja és az adósságcsökkentési támogatás folyósítására vonatkozó szabályok 12.. (1) A megállapított adósságcsökkentési támogatásnak az adósságkövetelés jogosultja részére történő folyósításáról a jegyző gondoskodik. (2) A jegyző az adósságcsökkentési támogatást az adós vállalásától függően egy összegben vagy havi részletekben utalja az adósságkövetelés jogosultjának. (3) A jegyző az önrész vagy az önrész első részlete befizetésének az adósságkövetelés jogosultja általi igazolása után a támogatást egy összegben vagy havi részletekben utalja. (4) A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak az önrész egyösszegű befizetése esetén kerülhet sor. (5) Az önrész részletekben történő megfizetése esetén az adós részletfizetési kötelezettségének minden hónap 20-ig köteles eleget tenni, melyről az adósságkövetelés jogosultja igazolást állít ki. A jegyző az adósságcsökkentési támogatást ezt követően utólag, a következő hónap 5. napjáig utalja az adósságkövetelés jogosultjának. (6) 16 Az adósságcsökkentési támogatás havi utalása csak ahhoz a szolgáltatóhoz történik, ahová az adós a tárgyhavi önrész befizetési kötelezettségét teljesítette. 15 Módosította: 17/2004. (06.10.) Önk rendelet 4. Hatályos: től Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 6. (2) bek. Hatályos: től 16 Megállapította: a 20/2006.(06.17.) Önk. rendelet 2. -a Hatályos: től

8 Az adósságcsökkentési támogatás megszüntetésének esetei 13.. (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a.) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe (11..), vagy b.) 17 az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg c.) 18 az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták. (3) Az adósságcsökkentési támogatás a (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. (4) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartama alatt meghal vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni a tárgyhó utolsó napjával.. (5) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatás megszüntetésre kerül, méltányosságból a már folyósított támogatás visszafizetésének elengedését illetve mérséklését lehet elrendelni az 1993 évi III. tv. 17. (8) bekezdésében foglaltak alapján. Hatásköri és eljárási szabályok 14.. (1) 19 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságkezelési szolgáltatás megállapítására és megszüntetésére vonatkozó hatásköreinek gyakorlását, e rendelet 10. (1) bekezdése és 13. (1) bekezdésében foglaltak szerint a 14. (2)-bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármester hatáskörébe utalja, és felhatalmazza az adósságkövetelés jogosultjaival történő megállapodások megkötésére. (2) 20 Méltányosságból a Népjóléti Bizottság dönt az e rendelet 7.. (3), (4) és 13.. (5) bekezdésében foglalt esetekben. (3) 21 Ahol a polgármester, illetve a Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja az elsőfokú hatáskört, határozata (végzése) ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. 17 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 7. (1) bek. Hatályos: től 18 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 7. (2) bek. Hatályos: től 19 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 8. (1) bek. Hatályos: től 20 Módosította: 28/2007. (05.10.) Önk. rendelet 3. (1) bek. Hatályos: től 21 Megállapította: 34/2005.(10.13.)Önk. rendelet 1. Hatályos: tól Módosította: 28/2007. (05.10.) Önk. rendelet 3. (2) bek. Hatályos: től

9 (4) 22 A kérelmeket évközben folyamatosan lehet benyújtani. Az erre rendszeresített formanyomtatványon a családsegítő szolgálatoknál kell azt előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a formanyomtatványon előírt igazolásokat és egyéb okmányokat. A családsegítő szolgálat a kérelmet mellékleteivel és támogatási javaslatával együtt a beadást követő 15 napon belül megküldi az illetékes területi szociális központnak. (5) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és a háztartásában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni. (6) A jogosultsági feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni: a) a háztartásban együttélést a személyi igazolvány és/vagy lakcímkártyák bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, b) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetében iskolalátogatási igazolással, melynek tartalmaznia kell a folyósított ösztöndíjat is, c) a háztartásban élő tanköteles gyermekről a nevelési oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással, a nem tanköteles gyermektől személyi lappal vagy lakcímkártyával, d) munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással ( regisztrált munkanélküli és ellátásban részesül-e ), e) elvált vagy különélő családi állapotú kérelmező esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélettel, f) a háztartásban élő- korhatárra tekintet nélkül-tartósan beteg illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolással, g) az adósságkövetelés jogosultja által kiállított igazolással az adósságkezelésbe bevonni kívánt tartozásokról, amely tartalmazza a hátralék összegét és a hátralék keletkezésének időszakát, h) 23 hitelt érdemlő módon igazoló irattal a lakás nagyságát és a lakásban tartózkodás jogcímét i.) 24 a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásával a (7) bekezdésben foglaltak szerint. (7) 25 A jogosultság elbírálásakor a jövedelem számítására az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése az irányadó. (8) Az adós a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes területi szociális központjához bejelenteni. 22 Módosította: 19/2008.(06.02.)Önk. rendelet 2. (1) bek. Hatályos: től 23 Módosította:17/2004. (06.10.) Önk. rendelet 5. Hatályos: től 24 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 8. (2) bek. Hatályos: től Módosította: 34/2005.(10.20.) Önk. rendelet 2. Hatályos: Módosította 19/2008. (06.02.)Önk. rendelet 2. (2) bek. Hatályos től

10 (9) 26 Ha az önkormányzat a jövedelem nyilatkozat valódiságát vitatja, felhívhatja kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %- át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető az Szt. 10. (6) bekezdése, valamint a 63/2006. (lll.27.) Korm rendelet 3. (2)-(4) bekezdése alapján. Záró rendelkezések 15.. (1) E rendelet 3.. (2) bekezdése és 4. -a kihirdetése napján lép hatályba, egyéb rendelkezései december 1-jén lépnek hatályba. (2) Rendelkezéseit a december 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. (3) Az adósságkövetelés jogosultjaival a megállapodásokat november 30- áig kell megkötni. (4) Az adósságkezelési tanácsadást ellátó szolgálatot november 30-áig kell létrehozni. (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a helyi távhőszolgáltatási díjemelés részleges lakossági ellentételezéséről szóló évi 9.számú önkormányzati rendelet, valamint a módosítására kiadott évi 48.számú Ör., továbbá a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló 28/1998(09.28.) számú Ör., valamint a víz- és csatorna díjhátralékkal rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók támogatásáról szóló 45/2000. (06.28.) számú Ör. Dr. Toller László polgármester Dr. Papp Judit címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés szeptember 25-i ülésén. Kihirdetve: 2003 október 3-án 1.sz. melléklet sz. melléklet Módosította 19/2008. (06.02.) Önk. rendelet 2. (3) bek. Hatályos től 27 Módosította: 5/2004.(02.20.) Önk. rendelet 2.. Hatályos: tól Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 9. Hatályos: től Módosította: 20/2006.(06.15.) Önk. rendelet 3.. Hatályos: től Hatályon kívül helyezte: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 3. Hatálytalan től 28 Módosította: 5/2004. (02.20.) Önk. rendelet 2.. Hatályos: tól Hatályon kívül helyezte: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 4. Hatálytalan től

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII.03.) 9, 25/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás. 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2007.III.21./ SZ. r e n d e l e t e A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzata 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE Előterjesztés a Képviselő-testület részéreaszociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben