A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2003.(10.03.)sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról ( Az 5/2004. ( ), a 17/2004. (06.10.), a 13/2005. (04.15.), a 34/2005. (10.20.), a 20/2006. (06.15.), a 28/2007. (05.10.) 19/2008. (06.02.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. 55/C. - a által biztosított felhatalmazásra megalkotja az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletét az alábbiak szerint. A rendelet célja 1.. (1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséhez, továbbá lakhatási feltételeik megőrzéséhez biztosított támogatási rendszert, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. (2) Az együttes tehervállalás alapelve érvényesítése érdekében az adósságkezelés során az adósságkezelésben érdekelt valamennyi szereplőnek - az önkormányzatnak, a szolgáltatóknak, hitelezőknek ( továbbiakban: adósságkezelés jogosultja ), valamint az adósságkezelésre jogosult állampolgároknak - együtt kell működnie. A rendelet hatálya 2.. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt.3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásra ( továbbiakban: adósságkezelési szolgáltatás ) jogosult a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, bérlője. (3) 2 Az e rendelet szerinti támogatásban a 7. -ban szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén sem részesülhet, aki: - önkényes lakásfoglaló, - aki használati szerződésből fakadó kötelezettségének egy év óta nem tesz eleget (4) A rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. -ban meghatározott fogalmakat kell figyelembe venni. 1 Módosította: 17/2004.(06.10.) Önk.rendelet 1. Hatályos: től 2 Módosította: 5/2004.(02.20.) Önk. rendelet 1. Hatályos: tól

2 Adósságkezelési szolgáltatás 3.. (1) Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat a) adósságkezelési tanácsadásban és, b) adósságcsökkentési támogatásban részesíti. (2) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye, a Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. A Családsegítő Szolgálat a feladat ellátása érdekében adósságkezelői tanfolyamot végzett adósságkezelési tanácsadót/tanácsadókat alkalmaz. (3) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (4) Az adósságcsökkentési támogatás pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultjai közötti megállapodások megkötésének alapelvei 4.. (1) Az együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében megállapodás az adósságkövetelés jogosultjaival köthető meg, amelyek szándéknyilatkozatban vállalják az adósságkezelésben való érdemi együttműködést. (2) Érdemi együttműködés alatt értendő az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adós részére az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultja által kötött megállapodásban foglaltak szerinti engedmény nyújtása. (3) Az adósságkövetelés jogosultjával kötött megállapodásnak tartalmaznia kell az önkormányzat és az adósságkövetelés jogosultja által vállalt kötelezettségeket, az adósságkövetelés jogosultja által biztosított engedményeket. Az adósságok típusai 5.. Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás az adósságkövetelés jogosultjával kötött megállapodás esetén az alábbi adósság típusokra terjed ki: a.) vezetékes gázdíj-tartozás, b.) áramszolgáltatás díjtartozás, c.) víz- és csatornahasználati díjtartozás, d.) távhő - és melegvíz szolgáltatási díjtartozás, e.) önkormányzati lakás lakbér-tartozás, f.) szemétszállítási díjtartozás,

3 g.) 3 hatályon kívül Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei 6. (1) 4 Az adósságkezelési szolgáltatás körébe tartozó adósságtípusokból keletkezett adósságokból maximum Ft-ot lehet az adósságkezelési szolgáltatás körébe bevonni. (2) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatás mértékét és összegét a kezelt adósságok összegének arányában kell meghatározni. (3) 5 Ha az adósság meghaladja a Ft-ot az adósnak nyilatkozatban kell vállalnia, a Ft feletti adósság megfizetését. Erről az adósságkövetelés jogosultjával szerződést köt, melyet az önkormányzat illetékes területi szociális központjához benyújt. 7. (1) 6 Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt a családot, vagy személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a.) akinek az adóssága meghaladja az Ft-ot, b.) akinek az 5..ban meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. c.) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át egyedül élő esetén 220%-ot, d.) aki a településen elismert, a háztartás létszámához igazított szobaszámot meg nem haladó lakásban lakik. E rendelet alkalmazása szempontjából Pécs város közigazgatási területén elismert lakásnagyság a következők szerint számítandó: fős háztartás esetén maximum 2 szoba fős háztartás esetén maximum 3 szoba - további együttlakó személy esetén személyenként félszoba. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakás minőségétől függetlenül megállapítható az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén. (3) Az (1) bekezdés e.) pontjában foglaltaktól eltérően méltányosságból adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az önkormányzati bérlakásban 3 Hatályon kívül helyezte: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 1. Hatálytalan: től 4 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 2. Hatályos: től Módosította: 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 1. (1) bek. Hatályos: től 5 Megállapította: 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 1. (2) bek Hatályos: től 6 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 3. (1) bek. Hatályos: től

4 élő egyedülálló személy, aki a 2 szoba számot meghaladó lakásban lakik és az önkormányzatnál jelezte kisebb lakás iránti igényét. (4) 7 Ha az adós hitelt érdemlően igazolja, hogy életében 12 hónapon belül méltányolható változás (hozzátartozó halála, válás, felnőtté vált gyermekének elköltözése stb.) következett be, az adósságcsökkentési támogatás az egyéb feltételek teljesülése esetén méltányosságból megállapítható, ha a lakószobák száma egy kategóriával eltér. (5) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. (6) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) 8 Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. (9) 9 Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás mértékét az Szt a, valamint Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 11/2007.(04.15.) sz. önkormányzati rendelet 9. -a szabályozza. Az adós kötelezettségei 8. (1) Az adós köteles az adósságkezelési szolgáltatásba bevont tarozásának legalább 25 %-át (a továbbiakban: önrész) az adósságkövetelés jogosultja részére - vállalásától függően - egy összegben vagy havi részletekben ( maximum 18 hónap) megfizetni. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles adósságkezelési tanácsadást igénybe venni a ban foglaltak szerint. Ennek érdekében köteles együttműködni a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadójával és írásos megállapodást kötni a 11. (2) bekezdésében foglalt tartalommal. (3) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adósságkezelés időtartama alatt köteles együttműködni az önkormányzattal, az adósságkövetelés jogosultjával és a családsegítő szolgálattal. Az együttműködés során az adós köteles: 7 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 3. (2) bek. Hatályos: től 8 Módosította:17/2004.(06.10.) Önk. rendelet 2. (1) Hatályos től 9 Módosította 17/2004.(06.10.) Önk. rendelet 2. (2) Hatályos: től Módosította 28/2007.(05.10.)Önk. rendelet 2.. Hatályos: től

5 - hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, - aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, - a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadóját írásos megállapodás megkötése céljából - havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, - az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában az adósságkövetelés jogosultjával szerződést kötni a tartozás megfizetéséről. (4) Az adós az önrész egyösszegű vagy részletekben történő teljesítése esetén is köteles az adósságkezelési szolgáltatatás időtartama alatt folyó fizetési kötelezettségének eleget tenni. (5) 10 Hatályon kívül Az adósságcsökkentési támogatás mértéke Az adósságcsökkentési támogatás mértéke, nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át és összege legfeljebb Ft, azaz kettőszázezer forint lehet. Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat tartalmi elemei 10.. (1) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást határozattal állapítja meg. (2) A határozatnak tartalmaznia kell: a.) a támogatást nyújtó önkormányzat, mint támogató adatait, a támogatásban részesülő személy, mint támogatott adatait, valamint az adósságkövetelés jogosultja, mint engedményt nyújtó adatait., b.) az adósnak, egyes adósságkövetelés jogosultjánál meglévő - a rendelet hatálya alá tartozó - adósság típusait, és mértékét, c.) az önrész mértékét és ennek a támogatott által vállalt fizetési módját, részletekben történő fizetés esetén annak határidejét és havi összegét, az adóst terhelő fizetési kötelezettség ütemezését, d.) az adósságcsökkentési támogatás mértékét, összegét és folyósításának szabályait, továbbá az adósságcsökkentési támogatás formáját (vissza nem térítendő, szociális támogatás), e.) az adós tájékoztatását arról, hogy az önkormányzat a támogatást az adósságkövetelés jogosultjának(inak) utalja, 10 Megállapította:17/2004.(06.10.) Önk.rendelet 3. Hatályos: től majd Hatályon kívül helyezte a 20/2006. (06.15.) Önk. rendelet 1. -a. Hatálytalan től 11 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 4. Hatályos: től

6 f.) az adós tájékoztatását arról, hogy a támogatást nyújtó önkormányzat a támogatás időtartama alatt az adósságkövetelés jogosultjánál informálódik az aktuális befizetésekről, g.) a feltételek nem teljesülése esetén érvényesülő jogkövetkezményeket, h.) az adósságkezelés időtartamát, i.) 12 rendelkezést az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásról, j.) tájékoztatást az adósságkezelési tanácsadóval történő megállapodás és az adósságkövetelés jogosultjával történő szerződés megkötésére vonatkozóan, k.) tájékoztatást az adósságkezelési tanácsadáson való kötelező részvételről. (3) Az adósságcsökkentési támogatásról rendelkező határozatot a területileg illetékes szociális központ megküldi a családsegítő szolgálatnak és az adósságkövetelés jogosultjának. Adósságkezelési tanácsadás 11.. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult részére adósságkezelési tanácsadást működtet saját intézménye által, melyen az adós köteles rész venni. (2) Az adósságkezelési tanácsadó a tanácsadás keretében az alábbi feladatokat látja el. a.) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b.) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartás fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, c.) 13 a támogatást megállapító határozat meghozatalához szükséges dokumentumok alapján a támogatásra javaslatot tesz. d.) az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adóssal írásos megállapodást köt. A megállapodásnak kötelezően tartalmaznia kell: - az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, - a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait, - az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettség teljesítése igazolásának módját. - több adósság esetén az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok megnevezését és a támogatások százalékos arányát. e.) Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, f.) 14 Jelzéssel él az önkormányzat felé, ha az adós az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. 12 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 5. Hatályos: től 13 Módosította: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 1. Hatályos: től 14 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 6. (1) bek. Hatályos: től

7 (3) Az adósnak az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartása szükség szerinti, havonta legalább egy alkalommal kötelező, és ekkor bemutatja az adósságkövetelés jogosultjának igazolását a havi közüzemi befizetésekről. (4) A tanácsadás formája egyéni és /vagy csoportos lehet, hogy az adósnak melyiken kell részt vennie, azt az adósságkezelési tanácsadó határozza meg. (5) 15 Az adósságkezelési tanácsadó a tudomásra jutásától számított 8 munkanapon belül javaslatot tesz a területi szociális központ felé a támogatás megszüntetésére, ha - az adós a megállapodás megkötésére nem jelenik meg, vagy - a tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja, vagy - a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, vagy - vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget, vagy - az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. Az adósságcsökkentési támogatás módja és az adósságcsökkentési támogatás folyósítására vonatkozó szabályok 12.. (1) A megállapított adósságcsökkentési támogatásnak az adósságkövetelés jogosultja részére történő folyósításáról a jegyző gondoskodik. (2) A jegyző az adósságcsökkentési támogatást az adós vállalásától függően egy összegben vagy havi részletekben utalja az adósságkövetelés jogosultjának. (3) A jegyző az önrész vagy az önrész első részlete befizetésének az adósságkövetelés jogosultja általi igazolása után a támogatást egy összegben vagy havi részletekben utalja. (4) A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak az önrész egyösszegű befizetése esetén kerülhet sor. (5) Az önrész részletekben történő megfizetése esetén az adós részletfizetési kötelezettségének minden hónap 20-ig köteles eleget tenni, melyről az adósságkövetelés jogosultja igazolást állít ki. A jegyző az adósságcsökkentési támogatást ezt követően utólag, a következő hónap 5. napjáig utalja az adósságkövetelés jogosultjának. (6) 16 Az adósságcsökkentési támogatás havi utalása csak ahhoz a szolgáltatóhoz történik, ahová az adós a tárgyhavi önrész befizetési kötelezettségét teljesítette. 15 Módosította: 17/2004. (06.10.) Önk rendelet 4. Hatályos: től Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 6. (2) bek. Hatályos: től 16 Megállapította: a 20/2006.(06.17.) Önk. rendelet 2. -a Hatályos: től

8 Az adósságcsökkentési támogatás megszüntetésének esetei 13.. (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a.) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe (11..), vagy b.) 17 az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg c.) 18 az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták. (3) Az adósságcsökkentési támogatás a (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. (4) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartama alatt meghal vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni a tárgyhó utolsó napjával.. (5) Amennyiben az adósságcsökkentési támogatás megszüntetésre kerül, méltányosságból a már folyósított támogatás visszafizetésének elengedését illetve mérséklését lehet elrendelni az 1993 évi III. tv. 17. (8) bekezdésében foglaltak alapján. Hatásköri és eljárási szabályok 14.. (1) 19 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságkezelési szolgáltatás megállapítására és megszüntetésére vonatkozó hatásköreinek gyakorlását, e rendelet 10. (1) bekezdése és 13. (1) bekezdésében foglaltak szerint a 14. (2)-bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármester hatáskörébe utalja, és felhatalmazza az adósságkövetelés jogosultjaival történő megállapodások megkötésére. (2) 20 Méltányosságból a Népjóléti Bizottság dönt az e rendelet 7.. (3), (4) és 13.. (5) bekezdésében foglalt esetekben. (3) 21 Ahol a polgármester, illetve a Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja az elsőfokú hatáskört, határozata (végzése) ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. 17 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 7. (1) bek. Hatályos: től 18 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 7. (2) bek. Hatályos: től 19 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 8. (1) bek. Hatályos: től 20 Módosította: 28/2007. (05.10.) Önk. rendelet 3. (1) bek. Hatályos: től 21 Megállapította: 34/2005.(10.13.)Önk. rendelet 1. Hatályos: tól Módosította: 28/2007. (05.10.) Önk. rendelet 3. (2) bek. Hatályos: től

9 (4) 22 A kérelmeket évközben folyamatosan lehet benyújtani. Az erre rendszeresített formanyomtatványon a családsegítő szolgálatoknál kell azt előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a formanyomtatványon előírt igazolásokat és egyéb okmányokat. A családsegítő szolgálat a kérelmet mellékleteivel és támogatási javaslatával együtt a beadást követő 15 napon belül megküldi az illetékes területi szociális központnak. (5) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és a háztartásában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni. (6) A jogosultsági feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni: a) a háztartásban együttélést a személyi igazolvány és/vagy lakcímkártyák bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával, b) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetében iskolalátogatási igazolással, melynek tartalmaznia kell a folyósított ösztöndíjat is, c) a háztartásban élő tanköteles gyermekről a nevelési oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással, a nem tanköteles gyermektől személyi lappal vagy lakcímkártyával, d) munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással ( regisztrált munkanélküli és ellátásban részesül-e ), e) elvált vagy különélő családi állapotú kérelmező esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélettel, f) a háztartásban élő- korhatárra tekintet nélkül-tartósan beteg illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságról, rokkantságról szóló igazolással, g) az adósságkövetelés jogosultja által kiállított igazolással az adósságkezelésbe bevonni kívánt tartozásokról, amely tartalmazza a hátralék összegét és a hátralék keletkezésének időszakát, h) 23 hitelt érdemlő módon igazoló irattal a lakás nagyságát és a lakásban tartózkodás jogcímét i.) 24 a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásával a (7) bekezdésben foglaltak szerint. (7) 25 A jogosultság elbírálásakor a jövedelem számítására az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése az irányadó. (8) Az adós a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes területi szociális központjához bejelenteni. 22 Módosította: 19/2008.(06.02.)Önk. rendelet 2. (1) bek. Hatályos: től 23 Módosította:17/2004. (06.10.) Önk. rendelet 5. Hatályos: től 24 Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 8. (2) bek. Hatályos: től Módosította: 34/2005.(10.20.) Önk. rendelet 2. Hatályos: Módosította 19/2008. (06.02.)Önk. rendelet 2. (2) bek. Hatályos től

10 (9) 26 Ha az önkormányzat a jövedelem nyilatkozat valódiságát vitatja, felhívhatja kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %- át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető az Szt. 10. (6) bekezdése, valamint a 63/2006. (lll.27.) Korm rendelet 3. (2)-(4) bekezdése alapján. Záró rendelkezések 15.. (1) E rendelet 3.. (2) bekezdése és 4. -a kihirdetése napján lép hatályba, egyéb rendelkezései december 1-jén lépnek hatályba. (2) Rendelkezéseit a december 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. (3) Az adósságkövetelés jogosultjaival a megállapodásokat november 30- áig kell megkötni. (4) Az adósságkezelési tanácsadást ellátó szolgálatot november 30-áig kell létrehozni. (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a helyi távhőszolgáltatási díjemelés részleges lakossági ellentételezéséről szóló évi 9.számú önkormányzati rendelet, valamint a módosítására kiadott évi 48.számú Ör., továbbá a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló 28/1998(09.28.) számú Ör., valamint a víz- és csatorna díjhátralékkal rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók támogatásáról szóló 45/2000. (06.28.) számú Ör. Dr. Toller László polgármester Dr. Papp Judit címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés szeptember 25-i ülésén. Kihirdetve: 2003 október 3-án 1.sz. melléklet sz. melléklet Módosította 19/2008. (06.02.) Önk. rendelet 2. (3) bek. Hatályos től 27 Módosította: 5/2004.(02.20.) Önk. rendelet 2.. Hatályos: tól Módosította: 13/2005.(04.15.)Önk. rendelet 9. Hatályos: től Módosította: 20/2006.(06.15.) Önk. rendelet 3.. Hatályos: től Hatályon kívül helyezte: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 3. Hatálytalan től 28 Módosította: 5/2004. (02.20.) Önk. rendelet 2.. Hatályos: tól Hatályon kívül helyezte: 19/2008.(06.02.) Önk. rendelet 4. Hatálytalan től

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

14/2003. (IV.30.) KR. sz. rendelet

14/2003. (IV.30.) KR. sz. rendelet (3) 4 Általános rendelkezések Lezárva: 2010. január 5. 1. oldal 14/2003. (IV.30.) KR. sz. rendelet 1 a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról Egységes szerkezetbe foglalva a 8/2005. (III.31.) KR. és

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (I. 18.) rendelete A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2003.(11.25.) KT. SZ. RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ES AZ r r / r r r OTTHONMEGORZES

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2005.(IV.28.) Ör. sz. rendelete Az adósságkezelési szolgáltatásról. I. Fejezet A rendelet célja

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2005.(IV.28.) Ör. sz. rendelete Az adósságkezelési szolgáltatásról. I. Fejezet A rendelet célja Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2005.(IV.28.) Ör. sz. rendelete Az adósságkezelési szolgáltatásról (egységes szerkezetben a 42/2005.(X.27.), 10/2009.(II.27.), 26/2011.(V.26.), 48/2011.(XII.15.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE 2 AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 3, A 2/2009. (II. 9.) 4, A 10/2010. (III. 4.) 5, A 17/2012. (III.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

az adósságkezelési szolgáltatásról I. fejezet A rendelet célja A rendelet hatálya 2. 2 Az adósságkezelési szolgáltatás 3.

az adósságkezelési szolgáltatásról I. fejezet A rendelet célja A rendelet hatálya 2. 2 Az adósságkezelési szolgáltatás 3. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006.(V.02.) rendelete a 7/2008. (III. 03.), a 29/2008. (IX. 1.), a 23/2009. (XI.10.), a 11/2010. (VIII.30.) és a 8/2014.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

az adósságkezelési szolgáltatásról

az adósságkezelési szolgáltatásról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006.(V.02.) rendelete a 7/2008. (III. 03.), a 29/2008. (IX. 1.), a 23/2009. (XI.10.) és a 11/2010. (VIII.30.) rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelettel Belváros Lipótváros

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV...) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (TERVEZET) Balatonkenese

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető jogszabályok Hatósági osztály Sárbogárd Város

Részletesebben

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004./III.24./ sz. r e n d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK részére nyújtandó

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004./III.24./ sz. r e n d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK részére nyújtandó SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004./III.24./ sz. r e n d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK részére nyújtandó ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ================================================

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS április 25-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról,

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: - Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, - Pénzügyi és Településfejlesztési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Újszász Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/1999. sz.(viii. 05.) rendelete

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/1999. sz.(viii. 05.) rendelete Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/1999. sz.(viii. 05.) rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítését célzó támogatások jogosultsági feltételeiről,

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Újlengyel község Önkormányzata

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Újszász Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról. I.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról. I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2007. (III. 7.) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

21/2005. (V. 12.) RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

21/2005. (V. 12.) RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) ÉS A 2/2009. (II. 9.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/469-1/2011/i. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1998.(X.1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.28.) sz. rendelettel az adósságkezelési támogatásról Szeghalom Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben