А koncesszióról szóló évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :"

Átírás

1 ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111, _. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a г JuN ~t évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró l 1. А koncesszióról szóló évi tórvéпy módosítása 1. А koncesszióról szóló évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység végzésére а megbízható szerencsejáték - szervező ajánlatot tesz. Az ajánlattevő ajánlatában megjelöli az iizemeltetni kívánt а szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXN. törvényben (a továbbiakban : Szjtv.) meghatározott egységek telepfilés szerinti helyszínét és vállalja, hogy egységenként а központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós díj összegének megfelel ő összegű éves koncessziós díjat fizet. А jelen szerinti szabályok értelemszerű alkalmazásával tehet ajánlatot és köthet koncessziós szerz ődést а megbízható szerencsejáték-szeгvező távszerencsejáték szervezésére is 2. А szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény módosítása 2. (1) А szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Szjtv.) 3. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А számsorsjáték és а lóversenyfogadás, а távszerencsejáték és а bukmékeri reпdszer ű fogadás kivételével а fogadás szervezésére kizárólag az állami játékszervez ő jogosult. (2) Az Szjty. 29/С. -a és 29/D. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 29/С. Távszerencsejátéka sorsolásos játék, а sportfogadás, а kártyajáték és а kaszinójáték, ha azt hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik. А fogadási esemény fogalmára а 28/А. (1) bekezdését kell alkalmazni. Távszerencsejáték keretében szervezett sportfogadás az agár- és lóversenyre, valamint sportrendezvényre fogadás. 29/D. (1) А 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az állami játékszervez ő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak vagy az állam többségi részesedésével mííkód ő gazdálkodó szervezetnek, а 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben а koncessziós társaságnak vagy а megbízható szerencsejáték szervezőnek legalább 50 millió forint érték ű jegyzett t őkével kell rendelkeznie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott koncessziós társaság figyelemmel а koncesszióról szóló évi XVI. törvény 20. (1) bekezdésére külftildi székhelyű gazdasági társaságként is működhet. (3) Az Szjty. 29/F. (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : 1

2 (4) Az állami adóhatóság az engedélyt - ha а kérelem az е törvényben, külön jogszabályban meghatásozott feltételeknek megfelel és а távszerencsejáték szervezője az állami adóhatóság részére igazolta, hogy а távszerencsejáték szervezője az általa szervezett játékokban érintett vagyoni értékű jogokra vonatkozóan а jogosultakkal felhasználási szerződést kötött - legfeljebb 5 éves határozott időtartamra adja ki. (4) Az Szjty. 32. (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (5) А távszerencsejáték havi gyakorisággal teljesítendő játékadója а pontja szerint meghatározo tt tiszta játékbevétel 10%-a. (5) Az Szjty. 36/C. (2) bekezdés h) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A kötelezett) h) távszerencsejáték-szervezés esetén а negyedévi ti5 zta játékbevéte12,5 százaléka, de legaláb b 100 ezer forint és legfeljebb 10 millió forint (felügyeleti díjat fizet.) (6) Az Szjty pontja helyébe а következő rendelkezés lép : 2.1. Tiszta játékbevétel távszerencsejáték esetén : а tárgyidőszakban befizetett téteknek а kifizetett nyereményekkel és а koncessziós engedélyhez jogszabályban el őírt vagyoni értékű jogra vonatkozó szerződés időarányos ellenértékével csökkentett összege, kivéve, ha а fogadás olyan rendszerben történik, amelyben а szervező nem visel saját kockázatot а fogadás tekintetében (fogadá s csere). Ilyen esetben а tiszta játékbevételt а játékosok felé а szervező által felszámított díjak vagy azokkal egy tekintet alá eső jutalékok képezik. (7) Az Szjty pontja helyébe а következ ő rendelkezés lép : 18. Kaszinójáték : а játékkaszinó játéktervében jóváhagyott bármely olyan szerencsejáték, amelyet kizárólag а játékkaszinóban, az ott jelenlévők részvételével, azonnali tét- és nyereményfizeté s mellett szerveznek. Távszerencsejáték esetében kaszinójátéka kaszinójáték játéktervében jóváhagyot bármely olyan szerencsejáték, amelyet а nyilvántartásba vett játékosok részvételével szerveznek. (8) Az Szjty pont d) alpontja helyébe а következ ő rendelkezés lép: (Megbízható szerencsejáték-szervező: az а szerencsejáték-sгеrvеző, valamint annak többségi tulajdonosa, amely а nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezet, és) d) а távszerencsejáték kivételével legalább 10 éven keresztül folytatott szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon; 3. А sportról szóló évi I. törvény módosítása А sportról szóló évi I. törvény 56. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : 3.,,(2) А sorsolásos szerencsejátékok játékadójának, а bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának, а távszerencsejáték játékadójának, valamint а sportfogadás (TOTÓ) játékadójának а központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott részét оgszabályban meghatározottak szerint а sport а bukmékeri rendszerű fogadások, а sportfogadás (ТОТО) és а távszerencsejáték játékadója tekintetében а 2

3 Magvaz Labdarúgó Szövetség útján а labdarúgás támogatására felhasználandó bevételként kel l el őirányozni, és а sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni." 4. А Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CСХХХ. törvény módosítása 4. (1)А költségvetési tv. 23. (21) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (21) А szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Szjtv.) 32. (5) bekezdése szerinti távszerencsejáték játékadóból 2014-ben pénzforgalmilag teljesült bevétel а Мagyaz Labdarúgó Szövetség útján а labdarúgás támogatására fordítandó. А Kormány határozatával а távszerencsejáték játékadóból származó bevétel évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre а XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben а labdazúgás támogatására. А sportról szóló évi I. törvény 56. (2) bekezdése szerinti céka а 12. (1) bekezdése szerinti előirányzatok felett а sorsolásos szerencsejátékok játékadója 2014-be n pénzforgalmilag teljesült bevételének tizenkét százaléka, а bukmékeri rendszer ű fogadások valamint а sportfogadás (TOTÓ) játékadója 2014-ben pénzforgalmilag teljesült bevételével egyez ő kiadás fordítandó. (2)А költségvetési tv. 66. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А Szjty. 29/E. (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma а tárgyévre а következő : a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén 30 millió forint, b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén további játéktípusonként 1 5 millió forint. 5. Ez а törvény а kihirdetését követő napon lép hatályba. 3

4 Ádtadános indokolás Az információs társadalom széles körben történ ő kiépülésével а szerencsejátékok piacán egyre nagyobb teret nyernek а világhálón elérhető szerencsejátékok. А jelenleg hatályos magyar szabályozás azonban а külföldön már jelentős ügyfélkörrel és tapasztalattal rendelkező piaci szereplők számára nem teszi vonzóvá а Magyarországon történő megjelenést. Ennek eredményeként а szerencsejáték piacon ez а piaci rés nagyrészt kihasználatlanul marad és ezért ebb ő l а magyar államnak jelentós adóbevételei sem keletkeznek. Részletes indokolás Az I. -hoz Annak érdekében, hogy а javaslatban meghatározott céllal és а szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (Szjtv.) ennek megfelelően módosított szabályaival а koncesszióról szóló évi XVI. törvény (Kt.) rendelkezései is összhangban legyenek, szükséges а Ю. 10/C. -ának módosítása. А 2. -hoz Az egy évvel ezelőtt módosított vonatkozó jogszabályok az engedélyezési és adózási magatartá s előírásával megteremtették а távszerencsejáték piacának kontrollált liberalizációját. Ismeretes, hogy ezen piac meghatározó szerepl ői nagy nemzetközi szervezetek, amelyek egy nemzetközi központból irányítjá k és bonyolítják országhatárokon átívelő tevékenységüket. Ugyanakkor az elmúlt évek nemzetközi és haza i tapasztalatai, valamint az egy évvel ezelőtt hozott szabályozói intézkedésektől remélt hatások elmaradásaira tekintettel célszerűnek látszik az ellenőrzés szigorúságának megtartásával az engedélyezés i és adózási feltételek egyszerűsítése : А magyarországi cégalapítás kötelezettsége távol tartaná ezen résztvevők legális piacra lépését, ami fenntartaná а jelenlegi bizonytalan jogi helyzetet, illetve jelentősen szűkítené а piaci versenyt. Ezért az Szjty. módosítása keretében а 3. (3), 29/D. és а pontjában foglalt meghatározá s módosításával célszer ű lehetővé tenni, hogy Magyarországon távszerencsejáték szervezésével külföld i székhelyű vagy hazai székhelyű, az el őírt tőkeigényű társaságok is foglalkozhassanak, oly módon azonban, hogy az átláthatóságra vonatkozó szabályok ne sérüljenek. Tekintettel arra, hogy а távszerencsejáték szervezők jellemz ően három nagy tevékenységi körbe n folytatják tevékenységüket (sportfogadás, sorsolás, kaszinó és kártyajáték), célszer ű az Szjty. 29/С., а pontja módosításával számukra а sorsolásos játék szervezését is lehetővé tenni. А módosítással érintett 29/F. (4) el őírja а Sporttörvény 36. (5) bekezdésében meghatározot vagyoni értékű jogok hasznosítására irányuló szerződés meglétét, ezáltal elősegítve az esetlegesen külföldi játékszervező tevékenységének ellenőrzését, és а fogadásszervezés tisztaságát. Az Szjty. 32. (5) bekezdés meghatározza а távszerencsejáték havi gyakorisággal teljesítendő játékadójának mértékét, amely tekintettel van а nagyszámú nemzetközi távszerencsejáték szervez ő várható versenyére, az ebb ől adódó magas nyeremény kifizetési és csökken ő tiszta eredmény hányadra. Mivel а távszerencsejáték szervezői tevékenység engedёlyezésére vonatkozóan а szerencsejáték felügyelet előtti eljárás díja jelentős sokszereplős verseny szegmenshez képest jelentős összeg, 4

5 megfontolandóa felügyeleti díj mértékének csökkentése az Szjty 36/C. (2) bekezdés h) pontjának módosításával. А 37. (2. 1.) bekezdése meghatározza а távszerencsejáték szervezőjére érvényes tiszta játékbevéte l számítási módját, amely а levonható költségeknél figyelembe veszi а törvény által előírt vagyonértékű jog hasznosításra vonatkozó kiadásokat, viszont nem engedi levonnia koncessziós és felügyeleti díjakat. А 3. -hm А avaslat biztosítja а távszerencsejátékból befolyó játékadó összegének а sportágazatban történő felhasználását. А módosítás továbbá az egyértelm ű jogalkalmazás érdekében biztosítja az összhangot а törvényjavaslat és а Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény egyes, játékadó bevételekről rendelkező jogszabályhelyei között. А 4. -hm А avaslat biztosítja az egészséges életmód és а rendszeres fizikai aktivitás elősegítését, а Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában meghatározott kiemelt célként az élsport mellett а rendszeres szabadidős, lakossági sporttevékenység biztosításának feltételeit, továbbá összhangban van azokkal а nemzetközi gyakorlatokkal, amelyek а sportfogadásból és szerencsejáték-adóból származó bevételek meghatároz ott részét közvetlenül а sport támogatására biztosítják. А avaslat továbbá az egységes jogalkalmazás érdekében а normaszövegen belüli koherenciát i s biztosítja atörvény szintén módosítással érintett 23. (21) bekezdésével. Tekintettel arra, hagy а távszerencsejáték szervez ők engedélyezési és adósási feltételei eg y szigorúan ellenőrzött, sоkrésztvevős, а költségekre érzékeny versenypiac kialakulását célozzák, amel y révén elvárhatóa jelenleg szürke gazdasági jelleg kifehéredése, а több jogcímen terhelt tevékenység korábban túlzóan magas szinten meghatároz ott koncessziós díj mérséklése célszerű, а 66. (2) bekezdése szerint. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Аг S. -ног 5

6 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgy űlési Képvisel őcsoportja Képvisel ői önálló inditvánv Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján egyes törvényeknek а sportfogadással összefügg ő módosításáról címmel а mellékelt törvényjavaslatot kíváno m benyújtani. Budapest, június 12. L t Bánki Erik \ Fidesz Magyar Polgári Szövetség

7 ORSZÁGGYÚLÉS HIVATAL A Országgy űlési képviselő Érkezett: 2014 JuN 13. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 35. (1) bekezdése alapján a szükséges aláírásokat mellékelve az Országgy űlés évi nyári rendkívüli üléséne k összehívását kezdeményezzük a június 19-i ülésnapra a mellékelt napirendi javasla t szerint. Indokolá s A javaslatok hatályba léptető rendelkezésére tekintettel indokolt azokat a nyári rendkívül i ülésen tárgyalni, illetve elfogadni. Budapest, június 13. R án Antal Fidesz Magyar Polgári Szövetség

8 Melléklet az Országgyűlés évi nyári rendkívüli ülésének napirendi javaslat a június 19. csütörtök Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról szóló T/265. számú törvényjavaslat általános vita a lezárásig, Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról törvényjavaslat általános vita a Lezárásig. szóló T/264. számú A közszolgálati tisztvisel őkr ől szóló évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/196. számú törvényjavaslat általános vita a lezárásig.

9 Az Országgy űlésr ől szóló évi XXXVI. törvény 35. (1) bekezdése alapján, a mellékelt indítvány megtárgyalása céljából, kérjük az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását NÉV Aláírá s.v. Sa.a~z ~.z.ó '. 7 Y`J C--~ vr J 2 ~l.l rom : : ~~11 rom( r os~~ hhatt ~ f 7. C? 'l/xou ciet,4. Cat 8...» :... Or.-A7. '.... ws2 9...I l~&/ i :s... l l -b) Z k (A 01) ì.pp a Ú-(~ 18 L. / (...9h.~ S r 20...(....T.. r2~ ~

10 Az Országgy űlésről szóló évi XXXVI. törvény 35. (1) bekezdés e alapján, a mellékelt indítvány megtárgyalása céljából, kérjük az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását NÉV / Aláírás 22. : r. 23 1< ~ x?.. :... R.NC D.~ 1.W). r k~y ~..: `.!.t.`~...~....(1. C~(.!..! f T.. : 29. c.. O~flCr! 31 '.' 32 : k 33 :U... `...r 34 1 '~... \ ep 35 U v 38 `.?:.u oi 39 I..t L '1Ax1FJ....f! ~J.a M..c-~ ~ t_c `:.:.:......Z Gs Li E^cadcu

11 Az Országgy űlésről szóló évi XXXVI. törvény 35. (1) bekezdése alapján, a mellékelt indítvány megtárgyalása céljából, kérjük a z Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívásá t ~.1... : : 1 :: : f

12

13 OIZSLAGG'Y ~ I_L, i ItVATAL A Érkezett : 2014 HUN. Z 6. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ El őteriesztői csatlakozás törvénviavaslathoz Kövér László az Országgy űlés elnök e részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Bánki Erik, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának tagja T/265. szám alatt, Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról címmel törvényjavaslatot nyújtott be június 12-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy Bánki Erik - mint a javaslat előterjesztőjénekhozzájárulásával el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, június 26. Tisztelettel : Vécsey aszló Fidesz Magyar olgári Szövetség

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

1. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépés e

1. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépés e ,,,,, : aev r.~ala 2,. :anybzii1 : 74 ' 6A, Érkezett : 2014 JÚN 3 0. 2014. évi törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefügg ő egyes adótörvények

Részletesebben

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : О.s zч ggyílés Hivatal a Iromsáйysг áтл ; лjг J( 2014. évi... törvény Érкezвtt: 7014 ММ 0 9. az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvénye k módosításáró l 1. А személyi

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Budapest, 2014. július

Budapest, 2014. július románysrá m : Uizaggylés Hivatal a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Erkezcts : 2Q14 JUL 1 4. T/804. ú törvényjavaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

A KOCKA EL VAN VETVE SZERZŐ: KÖRNYEI MÁTYÁS XXXII. OTDK-TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIAJOGI TAGOZAT

A KOCKA EL VAN VETVE SZERZŐ: KÖRNYEI MÁTYÁS XXXII. OTDK-TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIAJOGI TAGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAK: JOGÁSZ 7. SZEMESZTER KÉZIRAT LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014.10.31. KIVONAT Bizonytalanság uralkodik az online szerencsejátékjogban. Bizonytalanság mely

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ce13 APR 2 5, Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a dohányzással összefügg ő egyes törvények módosításáró l 1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CCIII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5130. számú törvényjavaslat Magyarország pénzügyi stabilitásáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. december 2011. évi törvény Magyarország

Részletesebben

2014. évi... törvény. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l

2014. évi... törvény. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l 2014. évi.... törvény Érkezett : 2014..'' j 19. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l Az Országgyűlés igazságos és méltányos közteherviselés megteremtése,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 111. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 111. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 29., csütörtök 111. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXIV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett:

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: 2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: LC ifi P kl. J 0 6. Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenko r ésszer

Részletesebben

T/ /2010. számú törvényjavasla t

T/ /2010. számú törvényjavasla t iivatata J.rorni lys>zám. ~/ 5 2 J Érkkctt: 1010,; L 0?. T/ /2010. számú törvényjavasla t sporttal összefügg ő egyes törvények módosításáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 14., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIII. törvény Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 11046 1380/2014. (VII. 14.) Korm.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Adóvilág 2010. április XIV. Évfolyam 05. szám

Adóvilág 2010. április XIV. Évfolyam 05. szám Adóvilág 2010. április XIV. Évfolyam 05. szám Nyereményjátékból származó jövedelem adókötelezettsége A nyereményjáték nem egy adózási szakkifejezés, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a szavak köznapi jelentése

Részletesebben