Y " Érkezett: 2015 JuL 0 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Y " Érkezett: 2015 JuL 0 1."

Átírás

1 Y " Érkezett: 2015 JuL 0 1. Az Országgy űlés Gazdasági bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság a HHSZ 45. (5) bekezdése alapján a szerencsejáték szervezésér ő l szóló évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/5239. számú törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti el ő. Budapest, július 1. Re~gán Anta l elnök 1

2 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 1. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. -sal kiegészíteni javasolja : 1. (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Szjtv.) 1. -a a következ ő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki : (5a) A szerencsejáték-szervez ő az e törvény hatálya alá tartozó tevékenysége sorána felelős játékszervezés elvének megfelel ően köteles eljárni. A felel ős játékszervezés elvéne k megfelel ő szervezői tevékenységnek min ősül különösen a) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásána k veszélyeiről szóló tájékoztatás, b) a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása, c) kitiltás esetén megfelelő panaszkezelési eljárás alkalmazása, d) a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók széles körű biztosítása, illetve e) a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megel őzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések alkalmazása. (5b) Szerencsejátékban a 16. szerinti nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék kivételével 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A szerencsejáték-szervez őneka játékosok részére a szerencsejátékban való részvétel biztosítása során az e törvényben é s külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelemfelkelt ő módon tájékoztatást kel l nyújtania a 18 éven aluli személyek játéktilalmáról, és a felel ős játékszervezés elvéne k megfelel ően el kell végeznie az e törvényben és külön jogszabályban el őírt vagy az önkéntesen vállalt, a 18 éven aluli személyek játéktilalmának biztosítását szolgál ó intézkedéseket. (2) Az Szjtv. 1. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) Játékkaszinóban és kártyateremben szervezett szerencsejátékban, valamint onlin e kaszinójátékban és távszerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bírósága cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság játékfügg őség, játékszenvedély miatt részlegesen, az ezze l kapcsolatos jognyilatkozatait érint ő ügycsosortban korlátozta. E követelmén a szerencsejáték-szervez ő a felel ős játékszervezés elvének megfelel ően, külön jogszabályban meghatározott módon köteles biztosítani. (3) Az Szjtv. 1. -a a következő (6a)-(6d) bekezdéssel egészül ki : 2

3 (6a) Ha a bíróság a személyt cselekv őképességet teljesen korlátozó vagy játékfügg őség, játékszenvedély miatt az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezi, az els őfokú határozatot hozó bíróság e tényről, valamint a határozat jogerőre emelkedésének id őpontjáról a jogerő beálltától másodfok ú el'árás esetén az iratoknak az els őfokú bírósához való érkezését ől számított 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. (6b) Az állami adóhatóság az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról, valamint a (6) bekezdés szerinti személyekr ől a külön jogszabályban meghatározottak szerin t nyilvántartást vezet (a továbbiakban : játékosvédelmi nyilvántartás). A nyilvántartás célja aze bekezdés szerinti személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása. (6c) A játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag az állami adóhatóság engedélyével rendelkező szerencsejáték-szervez ők tekinthetnek be, ideértve az elektronikus úton történ ő adatlekérdezést is. (6d) A játékosvédelmi nyilvántartás tartalmazz a a) elkülönítve az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosok, valamint a (6 ) bekezdés szerinti személyek személyes azonosító adatait (név, anyja neve, személy i igazolványának száma, lakcím), b) az adatkezelés jellegét (önkéntes elhatározáson vagy bírósági határozaton alapul ó korlátozás), c a megszűnés id ő ontát az adatkezelés határozott vad határozatlan id őtartamú jellegét). 2. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja : 1. (1) [A szerencsejáték szervezésér ől szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban :] Az Szjtv.[)] 3. (la) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (la) [Távszerencsejáték szervezésére a kizárólag a 100%-ban az állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt., valamint Magyarország területén található játékkaszin ó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja jogosult.] A távszerencsejáték szervezésé t a) a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában áll ó Szerencsejáték Zrt., b) lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervez ő Kft. végezheti. (2) Az Szjtv. 3. -a a következő (lb) bekezdéssel egészül ki : (lb) Online kaszinójáték szervezésére kizárólag a Magyarország területén találhat ó játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja jogosult, amely az onlin e kaszinójáték szervezését a kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság útjá n végezheti. 3

4 3. A bizottság a törvényjavaslatot új 2. -sal kiegészíteni javasolja : 2. Az Szjtv. 2. -a a következő új (7a) bekezdéssel egészül ki : 7a Szerencse'átékot né sszerűsítő reklám kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvet ő feltételeir ől és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 5. (1 ) bekezdésének és 21. -ának megfelelően tehető közzé Magyarországon. A külön törvénybe n meghatározott hatóság az e rendelkezések megsértésével közzétett szerencsejáték tárgy ú reklám (a továbbiakban : tiltott reklám) esetén a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklá m közzétev őjét és a reklámban szerepl ő személyt egyetemlegesen a tiltott reklámmal elért vagyoni el őny tízszeresének megfelel ő, de legalább 1 millió forint összeg ű bírsággal sújtja. Ha nem állapítható meg a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szerepl ő személy, a külön törvényben meghatározott hatóság a bírságot a reklám közzétevőjével szembe n állapítja meg." 4. A bizottság a törvényjavaslat 3. -ának a következő módosítását javasolja : 3. Az Szjtv. 29/C. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 29/C. Távszerencsejáték a sportfogadás, ha azt kizárólag hírközl ő eszköz és rendsze r útján szervezik. A fogadási esemény fogalmára a 28/A. (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Távszerencsejáték keretében szervezett sportfogadás a[z agár- és lóversenyre] lóversenyfogadás, valamint a sportrendezvényre fogadás. 5. A bizottság a törvényjavaslatot új 4. -sal kiegészíteni javasolja : 4. Az Szjtv. 29/I. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép és a a következ ő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2) A szervez ő a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igényb e vételét biztosítja : a) a játékos kérésére a játékos által meghatározott id őszakra az önkizárás lehet őségét, b) a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározását, c) a tétként megtehető összeg maximumának meghatározását, d) a veszteség maximális összegének meghatározását, e) a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását, f)a játékban töltött id őről figyelmeztet ő jelzés ismétl ődő vagy folyamatos megjelenítését. (2a) A szervező a játékos részére a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározot t további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat. 6. A bizottság a törvényjavaslat 4. -ának a következő módosítását javasolja : ki : 4. Az Szjtv. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. fejezete a következő 6. címmel egészü l 4

5 6. cím Online kaszinójáté k 29/L. (1) Az online kaszinójáték a kaszinójáték [és a távszerencsejáték] hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése (a továbbiakban : online kaszinójáték). Online kaszinójátékot kizárólag a kaszinójáték szervezésére jogosult koncessziós társaság szervezhet. (2) Az állami adóhatóság [legfeljebb két online kaszinó működését engedélyezheti ] az (1) bekezdés szerinti koncessziós társaság részére az online kaszinójáték szervezését a 27. (7) bekezdés szerinti koncessziós id őszakban, a kaszinójáték szervezésére kiadott engedél y id őtartamára engedélyezheti. (3) A kaszinójáték szervezéséért az Szjtv. 27. (5) és (6) bekezdés szerint i koncessziós díj teljesítése esetén a 6. (2) bekezdés szerinti koncessziós szerz ődés aláírója, illetve a koncessziós társaság az online kaszinójáték szervezéséért egyéb jogcíme n koncessziós díjat nem fizet. 29/M. Online kaszinójáték kizárólag magyarországi IP címről kapcsolódó játéko s számára tehet ő hozzáférhet ővé. A játékszervezőnek gondoskodnia kell az IP címek törvény i megfelel őségének folyamatos ellenőrzésér ő l. 29/N. (1) Az online kaszinójáték szervezésére szolgáló szervert EGT=[tag]államba n kell elhelyezni. A szervez ő a szerverhez a távoli hozzáférés lehet őségét az állami adóhatóság részére folyamatosan köteles biztosítani. A 29/G. [(2)](3)[-] és (4) bekezdését az onlin e kaszinójáték esetében is alkalmazni kell. (2) Az online kaszinójáték szervez ő az online kaszinójáték m űszaki-informatikai rendszer e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelését a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja. 29/O. (1) Az online kaszinójáték típusai : a) a játékkaszinóban[,] vagy az állami adóhatóság által eseti[,] vagy álland ó jelleggel engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközl ő eszköz vagy rendszer útján történ ő részvétel, b) az online kaszinó szerverére hírközlő eszköz vagy rendszer útján történ ő kapcsolódás a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel a szerveren találhat ó játékprogramokkal történő játék, c) az online kaszinó által üzemeltetett szerver közvetítésével a játékos rendelkezés e alatt álló informatikai eszközzel más játékosok elleni kártyajáték, vagy [d) távszerencsejáték, vagy] [e)jjj az a)-[d)] pont[ok]ban felsorolt játék[ ]típusok kombinációja. (2) A játékkaszinóban az (1) [az] bekezdés c) pontjában foglalt játéktípus kivételéve l online kaszinó elérését biztosító informatikai eszköz is üzemeltethet ő. 29/P. (1) Ha az online kaszinó üzemeltet ője több online kaszinót üzemeltet, vagy erről más jogszerűen működ ő online kaszinó üzemeltetőjével megállapodik, akkor a 29/O. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt játékok egységes jackpot rendszerbe köthet őek. 5

6 (2) A magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett jackpo t rendszerhez csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerint jogszer űen működik. (3) Ha az online kaszinó üzemeltet ője több online kaszinót üzemeltet, vagy err ől má s jogszerűen működő online kaszinó üzemeltet őjével megállapodik, akkor a 2[819/0. (1 ) bekezdés c) pontjában foglalt játékos elleni kártyajátékok egységes rendszerbe köthet őek. (4) A magyarországi játékszervez ő külföldi szolgáltató által üzemeltetett játékos ellen i kártyajátékhoz csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerin t jogszerűen működik. 29/Q. A külföldi jackpot rendszerbe történ ő befizetés nem növeli a bevételt, azonban a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény személyi jövedelemadó_[ ]fizetés i kötelezettség alá esik. Az online kaszinó üzemeltetője köteles az adóel őleget levonni és a z állami adóhatóság részére megfizetni. 29/R. (1) Az online kaszinó üzemeltet ője ajánlatot tehet ajándék bónusz vagy speciális bónusz igénybevételére, azonban ez esetben annak részleteit a játéktervben világo s és érthető módon szabályoznia kell. (2) Az ajándék bónusz és a speciális bónusz nem növeli a bevételt. 29/S. (1) Az online kaszinójáték szervez ője a játékosi egyenlegeket egy minde n egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek minden esetben fedeznie kell a játékos i egyenlegek összegét. Ha a játékosi egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, akkor a játékszervező 30 napon belül köteles a különbözet pótlására. (2) Az online kaszinóban elnyert nyereményt[,] abban a pénznemben kell kifizetni, amelyben az keletkezett. 29/T. Azonos koncessziós társaság által üzemeltetett játékkaszinók és onlin e kaszinók esetében a koncessziós társaság egységes beléptet ő- és azonosító rendsze r alkalmazására jogosult. 29/U. Online kaszinó üzemeltetése esetén a [törvény] 29/H-J. -[á]ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 29/V. [Kettő]Kétszáz[ ]millió forintot vagy ennek megfelel ő összegű deviza [ ]összeget meghaladó nyeremény esetén az online kaszinó szervez ője a nyereményt 30 napon belül köteles a játékosi egyenlegen jóváírni." 7. A bizottság a törvényjavaslat 5. -sát új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (3) Az Szjtv a a következő 32. ponttal egészül ki : 32.sérülékeny személy:a 18 év alatti személy, az 1. (6) bekezdés szerinti személy, valamint az egy vagy több szerencsejáték-játékfajtára, vagy több szervez őre kiterjed ően önkorlátozó vagy önkizáró intézkedéssel érintett játékos. 6

7 8. A bizottság a törvényjavaslatot új 6. -sal kiegészíteni javasolja : 6. Az Szjtv a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felelő s játékszervezés elvének megfelel ő szervezői tevékenységgel kapcsolatban a) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásána k veszélyeiről szóló tájékoztatás, b) a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása, c) a kitiltás és a kitiltáshoz kapcsolódó panaszkezelési eljárás, d) a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók, e) a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megel őzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések,.fla játékosvédelmi nyilvántartás, é s g) további önkorlátozó intézkedések bevezetésének, valamint a. 29/I. (2) bekezdésébe n szabályozott önkorlátozó intézkedések igénybevételéne k részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. 9. A bizottság a törvényjavaslat 6. -ának a következő módosítását javasolja : 6. Az Szjtv. a) [Az Szjtv.] 1. (3) bekezdés c) pontjában az (a továbbiakban : játékkaszinó) szövegrész helyébe az (a továbbiakban : játékkaszinó és online kaszinó) szöveg, b) 3. (1) bekezdés nyitó szövegében az a távszerencsejáték-szervezés kivételével szövegrész helyébe az a távszerencsejáték-szervezés és online kaszinójáték szervezé s kivételével szöveg, c) 7/A. (2) bekezdésében a,jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajthatóvá" szövegrésze k helyébe a,jogorvoslatra, valamint a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekinte t nélkül végrehajthatóvá" szöveg, d) 12. (3) bekezdésb)pontjában az 1. (6) bekezdésébe szövegrész helyébe az l. (5a)-(6d) bekezdéseibe szöveg, e) 29/F. & (4) bekezdésében a sportfogadás játéktípusra szóló szövegrész helyébe a 3. (la) bekezdés a) pontja szerinti szerencsejátékra szóló szöveg, f) 35. (1) bekezdésében az A játékkaszinó szövegrész helyébe az A játékkaszinó é s online kaszinó szöveg, g) 36/G. (2) bekezdésében a 90 napra szövegrész helyébe a 365 napra szöveg, [b)]ijl a 38. (2) bekezdés i) pontjában az a távszerencsejáték szervezésének szövegrész helyébe az a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének, valamint a távszerencsejátékban való szövegrész helyébe a távszerencsejátékban és az onlin e kaszinójátékban való " szöveg [szöveg] lép. 7

8 10. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ának a következ ő módosítását javasolja : 7. Hatályát veszti az Szjtv. a) 29/D. -ában az a) pontja szerinti és az,a 3. (la) bekezdésb)pontja szerinti esetben a koncessziós társaságnak szövegrész, b) 29/E. (1) és (2) bekezdése, c) 29/F. (1) bekezdésében a kérelemben több játéktípust is megjelölhet. A szövegrész, d) 29/G. (2) bekezdésében a 3. (la) bekezdésa)pontja szerinti esetben a szövegrész, e) 29/I. (1) bekezdés i) pontjában az az engedélyezett játéktípus vagy játéktípusok megjelölése, szövegrész, f) 29/J. (1) bekezdésében az az engedélyezett játéktípusok, szövegrész, [a)] gg [29/C. -ában a vagy kaszinójáték szövegrész] pontjában az a távszerencsejáték-szervezés kivételével szövegrész, [b)] ti) pontja [b) alpontja]. 11. A bizottság a törvényjavaslat 8. -ának a következ ő módosítását javasolja : 8. Ez a törvény [szeptember] október 1[. napján]-jén lép hatályba. Indokolás 1. A Javaslat a törvényjavaslat online kaszinójáték távszerencsejátéktól függetle n bevezetésér ől szóló rendelkezései társadalmi kockázatainak mérséklése és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében az Szjtv. 1. (5a) - (6d) bekezdéseit módosító, illetve megállapító rendelkezéseiben definiálja a felel ő s játékszervezés főbb fogalmi elemeit. A módosítás alapján a hazai játékosok részére a legális szerencsejáték-szervezők a szerencsejátékokhoz való hozzáférést kizárólag a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásait kizáró vagy az t minimalizáló módon biztosíthatják. A Javaslat alapján a 18 év alattiak és egyéb, a szerencsejáték káros hatásainak fokozottan kitett, sérülékeny csoportok védelme, a játékosok részére a szerencsejáték káros hatásainak megel őzésére szolgáló önkorlátozó é s önkizáró játékfunkciók folyamatos biztosítása, a kitiltás intézkedés esetén a megfelel ő panaszkezelési eljárás alkalmazása minden szerencsejáték-szervez ő alapvet ő kötelezettsége. Az állami adóhatóság az önkizáró és önkorlátozó intézkedések, illetve a családtagok (törvényes képvisel ők) által kezdeményezett, szerencsejátéktól eltiltáso k hatékony alkalmazása érdekében játékosvédelmi nyilvántartást vezet. A játékosvédelm i nyilvántartás szabályait a Javaslat a Ptk. rendelkezéseire is figyelemmel tartalmazza. A szervező játékkaszinóban és kártyateremben szervezett szerencsejáték, illetv e távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén a játékos azonosításával egyidej űleg online adatkapcsolatban az állami adóhatóság játékosvédelmi nyilvántartásából ellen őrzi, hogy a játékos sérülékeny személynek min ősül-e. 8

9 2. A törvényjavaslat 1. -át pontosító rendelkezés alapján a távszerencsejáték szervezését azaz online sportfogadás szervezést az Szjtv november 27-én hatályba lépett módosításának megfelel ően kizárólag állami szervez ők végezhetik. A távszerencsejáték keretében sporteseményre fogadás vagy lóversenyfogadás szervezhet ő. A Javaslat a T/5239. sz. törvényjavaslat pontosításával a jogszabályban is megjeleníti a két állami szervez ő között kialakult szakmai munkamegosztást: eszerint a Szerencsejáték Zrt. az online sporteseményre fogadás, a Magyar Lóversenyfogadást-szervez ő Kft. pedig az online lóversenyfogadás szervezésére kizárólagosan jogosult. A törvényjavaslat Szjtv. 3. (la) bekezdését módosító rendelkezésének az online kaszinójátékról szóló részét a Javaslat technikai okból külön bekezdésben jeleníti meg és a jogértelmezési kérdések elkerülése érdekében rögzíti, hogy az online kaszinójáté k szervezésére külön koncessziós társaságot nem kell alapítani, a kaszinójáték és online kaszinójáték szervezése ugyanazon koncessziós társaság útján végezhet ő. 3. A törvényjavaslat online kaszinójáték távszerencsejátéktól független bevezetésér ől szóló rendelkezései társadalmi kockázatainak mérséklése és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelm i érdekek érvényesülése érdekében az illegális szerencsejáték reklámok tiltására a Javasla t magas összegű bírságolási lehet őséget biztosít. A szerencsejáték tartalmú reklámokra és a tiltott szerencsejáték tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a hatósá g jelentős, a tiltott reklámmal elért vagyoni el őny tízszeresének megfelel ő, de legalább 1 millió forintos bírságot szab ki. A bírságot a reklámozóval, a reklám közzétev őj ével, a reklámszolgáltatóval és a reklámban szerepl ő személlyel szemben egyetemlegesen kel l megállapítani. Ha a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szerepl ő személy nem állapítható meg, akkor a bírságot a hatóság kizárólag a reklám közzétevőjével szemben szabja ki. 4. A Javaslat az Szjtv. 3. -át pontosító rendelkezésekkel kapcsolatos jogértelmezés i nehézségek kizárása érdekében az Szjtv. 29/C. -ában a lóversenyfogadás fogalmát az Szjtv pontjában szerepl ő definícióval összhangba hozza. 5. A törvényjavaslat online kaszinójáték távszerencsejátéktól független bevezetésér ől szóló szabályai társadalmi kockázatainak mérséklése és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelm i érdekek érvényesülése érdekében a Javaslat a törvényjavaslat Szjtv. 29/U. -át megállapító rendelkezésével kapcsolatban módosítja az Szjtv. 29/I. -át. A szervező az önkorlátozó intézkedések igénybevételének lehetőségét köteles biztosítani a játéko s részére, az egyes intézkedések tényleges igénybe vétele pedig a játékos eseti döntésétől függ. Az önkorlátozó intézkedések részletes szabályait Kormányrendelet szabályozz a majd. Mivel a törvényjavaslat az online kaszinójátékra megfelel ően alkalmazni rendeli az Szjtv. 29/I. -át, az önkorlátozó intézkedések alaptípusaival kapcsolatos rendelkezés a z online kaszinójáték szervezőre is irányadó. 6. A Javaslat a törvényjavaslat 1. -át pontosító rendelkezéseivel összhangban, ezen rendelkezések érvényesülése érdekében az Szjtv. 29/L. (1) bekezdése és 29/O. (1 ) bekezdés d) pontja szövegéb ől törli a távszerencsejáték szervezésre utaló részeket,. A Javaslat az Szjtv. 29/L. (2) bekezdését megállapító rendelkezés módosításával törli az online kaszinójáték szervezők számát kett őre korlátozó rendelkezést, így fennáll a jog i lehetősége annak, hogy az állami adóhatóság a törvényben 11-re korlátozott játékkaszin ó koncessziós jogosult mindegyike koncessziós társasága részére tevékenységi engedély t adjon ki online kaszinójáték szervezésére. A Javaslat kimondja továbbá, hogy az online kaszinójáték tevékenységi engedély a hagyományos játékkaszinó koncesszió időtartama alatt a hagyományos játékkaszinó engedély id őtartamára adható ki. Ez II. kat. játékkaszin ó jogosult koncessziós társasága esetén legfeljebb 10 éves online kaszinójáték szervezés i 9

10 lehet őséget jelent, valamint azt is, hogy ha a szervez ő játékkaszinó engedély e visszavonásra kerül, akkor az online kaszinó engedélyt is visszavonja az állam i adóhatóság. Az adóhatóság a kaszinójáték szervezésre és az online kaszinójáté k szervezésre külön-külön engedélyt ad ki abban az esetben is, ha a két tevékenységet a koncessziós társaság egyidej űleg kezdi meg és akkor is, ha a koncessziós társaság a játékkaszinó üzemeltetést már folytatja az online kaszinójáték szervezési engedél y megszerzésekor. A Javaslat a koncessziós díj kérdésében is egyértelművé teszi, hogy az online kaszinójáték szervezés a hagyományos kaszinójáték szervező részjogosítványa, amelyért a kaszinójáték szervezésért járó koncessziós díjat meghaladó, önálló jogcím ű koncessziós díjfizetési kötelezettség a kaszinójáték szervezés koncessziós id őszakában az online kaszinójáték engedély megszerzése és e tevékenység tényleges végzése esetén se m keletkezik. 7. A Javaslat az Szjtv. 1. (5a)-(6d) bekezdéséhez kapcsolódóan a játékosvédelm i rendelkezések részeként meghatározza a sérülékeny személy fogalmát. Eszerint a hatályo s Szjtv. alapján is védett 18 év alattiak mellett e körbe tartoznak azok a személyek, akikne k cselekv őképességét a bíróság teljesen kizárta vagy játékszenvedély, játékfügg őség miatt korlátozta, valamint azok a játékosok is, akik önkéntes elhatározásuk alapján egy vag y több játékfajtára, vagy több szervezőre nézve önkorlátozó vagy önkizáró intézkedésse l érintettek. A sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása a felelős játékszervezés elvének egyik fogalmi eleme (Szjtv. 1. (5a) bek. b) pontja). 8. A Javaslat a bevezetéséről szóló rendelkezései társadalmi kockázatainak mérséklése és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében az Szjtv. 1. (5a) - (6d) bekezdéseihez kapcsolódóan felhatalmazást ad a Kormány részére a felel ő s játékszervezés elvének megfelelő egyes szervez ői tevékenységek részletes szabályozására. 9. A hatékony játékosvédelem szerves része az illegálisan m űködő online szervezők internetes blokkolása. A Javaslat a legális piacon érvényesülő felelős játékszervezé s gyakorlati támogatásaként, illetve a játékosvédelem hatósági eszközeként az Szjtv. 7/A. (2) bekezdését és a 36/G. (2) bekezdését érint ő módosítással a T/5239. sz. törvényjavaslathoz kapcsolódóan növeli az illegális online szervez ők internetes blokkolásának hatékonyságát. Az Szjtv. 12. (3) bekezdés b) pontját módosít ó rendelkezés szintén a Javaslat alapelvi jellegű játékosvédemi rendelkezéseivel val ó összhangot biztosítja. A módosítás alapján a szervez ő nem csak a 18 év alattiak védelmével kapcsolatos szabály, hanem az Szjtv. 1. (5a)-(6d) bekezdése szerint i sérülékeny személyek védelmér ől szóló rendelkezések megsértéséért is bírságolható. Az Szjtv. 29/F. -át módosító rendelkezés a 3. (la) bekezdésével való összhangot biztosítj a (felhasználási szerződést a sportági szövetségekkel csak sporteseményre fogadás esetén kell kötni). A Javaslat Szjtv. 35. (1) bekezdését módosító rendelkezése a törvényjavaslathoz kapcsolódóan egyértelművé teszi, hogy az online kaszinó a játékkaszinóval összevontan adózik. 10. Technikai módosítások : távszerencsejátékot a törvényjavaslat Szjtv. 3. -át módosító rendelkezésének pontosítása alapján csak állami szervez ő szervezhet, ezért a Javaslat hatályon kívül helyezi a nem állami szervez őkre vonatkozó rendelkezéseket (Szjtv. 29/D., 29/E.. 29/G. (2) bekezdések módosítása). Mivel a távszerencsejáték fogalmi körébe n csak a sportfogadás marad, a játéktípusokra utaló rendelkezéseket hatályon kívül helyezi a Javaslat (Szjtv. 29/F. (4) bekezdése, 29/I. (1) bek i) pontja és 29/J. (1) bekezdésének módosítása). Távszerencsejáték szervezésére jogot az állami szervezők ex lege szerezne k a Javaslat alapján, ezért a pályázat nélküli ajánlattételi eljárásban alkalmazott megbízhat ó szervez ő fogalmát a Javaslat hatályon kívül helyezi (Szjtv és 31. pontjának módosítása). 10

11 11. A Javaslat a törvényjavaslat rendelkezéseinek végrehajtásához megfelel ő felkészülési id ő biztosítása érdekében a hatályba lépés időpontját szeptember 1-t ől október 1-jére módosítja. 11

1 C, Érkezett: 2015 JuL p 3. Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

1 C, Érkezett: 2015 JuL p 3. Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 1 C, Érkezett: 2015 JuL p 3. Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény .c4,4m.,,^y^ ytc,s~le tkale Irományszám. T-I 502, 8 Érkezett: 2015 J ú N 1 á. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2015. évi... törvény A szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

1. A törvényjavaslat I. -a a következők szerint módosul : Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

1. A törvényjavaslat I. -a a következők szerint módosul : Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága F rsvz ÍÍ: 7314 F! 2 5. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság

Részletesebben

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111,... 11111_. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a 102-6 г- 2014 JuN ~t 2014. évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró

Részletesebben

2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l

2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l Országgyűlés Aivatwla írconti Ayazám : 1 Érkezett; 2009 iáj 0 4. 2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l 1. A szerencsejáték szervezéséről szóló

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12250. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016.

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL. 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL. 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А koncesszióról szóló 1991. évi ХУI. törvény 10/C. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : ft, ((Ik, 7. : 11111! : ' f111,... 11111_. C_11111.". oxszácrgyűlési кépvlsвz.ó &km i*1és Hivat4l a 102-6 г- 2014 JuN ~t 2014. évi... törvény egyes törvényeknek а sportfogadással ősszefűggő módosításáró

Részletesebben

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr!

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr! +. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága í лt1ѝ~rcysú3il:~/ Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. ) Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Irományrna. : ivfuj n

Irományrna. : ivfuj n Irományrna Az Országgyűlés r r ', Gazdasági és informatikai bizottsága : ivfuj n,. q,l: 2008 MAJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

T/10858. számú törvényjavaslat. egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról

T/10858. számú törvényjavaslat. egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10858. számú törvényjavaslat egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013.

Részletesebben

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr!

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr! ürszdggyiíles Mívatale Irományszám : Tl5Wt ~ 'C" Érkezte 2015 JúN 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegz ő módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

zlcexett ; 201,,2 NOV évi... törvény

zlcexett ; 201,,2 NOV évi... törvény é; T?ívatala. 19,(6 5 zlcexett ; 201,,2 NOV 16. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohányterméke k kiskereskedelméről

Részletesebben

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k,

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k, Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: 2016. november Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága ORSLFk(J J r ul,..: : k, Érkezett : 2016 EJOV 18. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * OryzággyLilés hivatala iröniánysnrv : ---rl 6 S-á3,2-/( Érkzett : 2012 MÁJ 1 44 2012. évi.... törvény Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l *

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * t) sz3gqyúlés hivatala 'roma r. s, " -T-/ y1 ti I1G Érkezett: 2011 DEC 2 O. 2011. évi törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * Az Országgyűlés a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatások

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2009 OKT 21. Bizottságimódosító javaslat Dr. Katona Béla úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági és informatikai bizottság

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról VrsZa99YU'es nlvawi a Irományszám : I A A $ Érkezett ' 2016 AUG 2 9. 2016. évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Magyar Vadászkamaráról

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

2005. évi LXXXIV. törvény

2005. évi LXXXIV. törvény 2005. évi LXXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról 1. (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. -ának

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

T/6986. számú. törvényjavaslat

T/6986. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6986. számú törvényjavaslat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l 2012. évi... törvény É k& az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáró l 1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Irományszám A Q 51 d I Érkezett 2016 MÁJ 12. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága 5b 8 Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

nog,?qiza EGYSÉGES JAVASLAT

nog,?qiza EGYSÉGES JAVASLAT Ellenj egyezte : ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ nog,?qiza ÉrkQv t: 2i 13 r ' 06. EGYSÉGES JAVASLAT az erdőróz, az erdő védelméró7 és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/10680.

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Fenntartható fejlődés bizottsága

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény '7 I É kez 2O3E: 1w. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képviselői ónálló indítvány 2013. évi... törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáró

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére T/ 4s/4 c Ér:watt 2014 SZE Z `, S, Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport t, zóggy űiés Hivatala Országgy űlési képvisel ő :mányazám : T/a 4 ~.g8 Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni.

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz- Magyar Polgári Szövetség 2014 Érkezett 2 7. Képviselői önálló indítvány 2014. évi törvény a közszolgálati tisztvisel őkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak

Részletesebben

2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

2013. évi... törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény módosításáró l

2013. évi... törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény módosításáró l (r«:ráczg'?,-'ii!cs Hivatala IX t y'..irn : 2013. évi... törvény 1050h Érkezett : 2C13 APR 2 C. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáró

Részletesebben

Prs ggyulés Hivatal a

Prs ggyulés Hivatal a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Prs ggyulés Hivatal a tí, Yiyti. an : '96`311,,211 Módosító javasla t Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részér e kétastts 2009 MÁJ 1 8. Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr!

Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Tisztelt Elnök Űr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvényjavaslat kezdeményezése, Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Országgy űlés Hivatala 4ionanysém. 11/U 9,2 A tbc«%tt. Z016 NOV 15. Helyben Tisztelt Elnök Űr! Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. ORSZÁUGYÜ LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. T/10751/7. számú EGYSÉGES JAVASLA T a nemzeti fels őoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedi k módosításával

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

16%'81Áo évi...törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó.

16%'81Áo évi...törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó. Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16%'81Áo 2015. évi....törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó. egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetésér ől * I. Az illetékekróz

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS -

FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS - NEMZETKÖZI MÉRCÉVEL Debrecen, 2013. május 31. Dr. Zelei Beatrix CSR osztályvezető A felelősség nem csak a játékosoké! 2 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS Responsible Gaming Felelős játék/játszás

Részletesebben

T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORS ZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011,E 2 2. T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT az államháztartás stabilitását el ősegítő egyes adótörvények módosításáról szól ó T/4049. számú

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben