Budapest, július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. július"

Átírás

1 románysrá m : Uizaggylés Hivatal a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Erkezcts : 2Q14 JUL 1 4. T/804. ú törvényjavaslat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény módosításáról Előadó : Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, július

2 2014. évi.... törvén y a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény módosításáró l 1. A Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban : Kvtv.) 1. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központi alrendszer) évi a) bevételi főösszegét ,7 millió forintban, b) kiadási főösszegét ,1 millió forintban, c) hiányát ,4 millió forintban állapítja meg. A Kvtv. 9. (4)-(7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : 2. (4) Az energiapolitikáért felel ős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20., 35. al, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcsoport kiadási és támogatás i előirányzatának előirányzat-módosítással történ ő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25% - ának megfelelő összeggel. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25., 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer al kiadási és támogatás i előirányzatának el őirányzat-módosítással történ ő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25% - ának megfelelő összeggel. (5) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20., 35. al, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcsoport terhére az Ugkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek évi értékesítéséb ől pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25., 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer al terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedés i kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ugkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelel ő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. (6) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtás i keretrendszeréről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban : Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel 50%-át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben, 50%-át a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetben kell elolni. (7) Az energiapolitikáért felel ős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. (3) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott el őirányzatot az értékesítésb ől befolyt bevétel 50%-ával megnövelheti. Az 1

3 államháztartásért felel ős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásábó l befolyt bevétel 50%-ával megnövelheti a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25., 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer al előirányzatát." 3. A Kvtv. 12. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20., 23. és 24. alhez tartoz ó jogcsoportok és a 30. al 26. jogcsoport költségvetési támogatási el őirányzatai a 23. (21) bekezdésben foglaltak kivételével tartalmazzák a sportról szóló évi I. törvény 56. (2 ) bekezdése szerinti bevételeket. 4. A Kvtv. 23. (21) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (21) A Kormány határozatával a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadójából származó bevétel évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportró l szóló évi I. törvény 56. (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20., 23. al, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-nevelésse l összefüggő feladatainak támogatása jogcsoport el őirányzat kiadási előirányzatának növelését. 5. A Kvtv a a következ ő (23) bekezdéssel egészül ki : (23) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítás t hajthat végre más fejezet javára egyes szakképzési célok megvalósítása céljából. A Kvtv. 33. (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : 6. (6) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerz ődés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért felel ős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis lét ú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében az általa vezetett minisztériu m költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon tú l további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére. (7)Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkezteté s támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végz ő szervezet és az Nkt. 2. (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek -, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet III. pont 5. a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összeg ű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg. (8) Az átlagbér alapú támogatás, a m űködési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatá s tényleges gyermek-, tanuló lét szerinti elolására a költségvetési évet követ ő év január 31 - éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor. (9) Az átlagbér alapú támogatás, a m űködési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatá s összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvénybe n kerül sor akként, hogy a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott a gyermek- és 2

4 tanulóétkeztetést is figyelembe vev ő éves összesített működési és felújítási kiadást, valamin t a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell aa) az Áht. 5. (1) bekezdése szerinti állami és települési önkormányzati bevételekke l és ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányza t és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartot t nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és b) az a) pontban meghatározott ítás eredményének az állam, illetve a település i önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálat i intézménybe járó egy gyermekre, tanulóra jutó összegéb ől a (8) bekezdés szerinti elolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulór a jutó együttes összegét." 7. (1) A Kvtv. 1. melléklete az I. melléklet szerint módosul. (2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. A Kvtv. 8. a) 5. (1)-(3) bekezdésében, 23. (14) bekezdésében, 48. (3) bekezdésében, 1. melléklet X. fej ezetének ében, 1. melléklet X. fejezet 1. ében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 4. és 99a. sorában és 10. mellékletében a Közigazgatási és Igazságügyi szövegrész helyéb e az Igazságügyi szöveg, b) 11. (5) bekezdésében a 33. (9) és (13) bekezdésben szövegrész helyébe a 33. (7) és (13) bekezdésében szöveg, c) 23. (8) és (18) bekezdésében, 1. melléklet XVIII. fejezetének ében és 1. melléklet XVIII. fejezet 1. ében a Külügyminisztérium szövegrész helyébe a Külgazdasági é s Külügyminisztérium szöveg, d) 23. (13) bekezdésében a Közigazgatási és Igazságügyi szövegrészek helyébe a z Igazságügyi szöveg, e) 51. és 70. -ában a Vidékfejlesztési szövegrészek helyébe a Földművelésügyi szöveg, f) 66. (1) bekezdésében az Az Szjtv. szövegrész helyébe az A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Szjtv.) szöveg, g) 1. melléklet XII. fej ezetének ében, 1. melléklet XII. fejezet 1. ében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 9. és 100. és 121. sorában és 10. mellékletében a Vidékfejlesztési szövegrész helyébe a Földművelésügyi szöveg, h) 2. melléklet IV. pont 1. alpontjában a ,7 millió forint szövegrész helyébe a ,6 millió forint szöveg, i) 2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpontjában a nyolcadik szövegrész helyébe a hetedik"szöveg, j) 2. melléklet W. pont 1. alpont h) alpont hb) alpontjában az Ft/település szövegrész helyébe a Ft/település szöveg, k) 3. melléklet 17. pontjában a hónapjának 25-éig szövegrész helyébe a hónapjában szöveg, 3

5 lép. 1) 9. melléklet III. pont 7. alpont a) alpontjában a 33. (1), (2), (9) és (13) bekezdése szövegrész helyébe a 33. (1), (2), (7) és (13) bekezdése"szöveg, m) 9. melléklet III. pont 7. alpont b) alpontjában a 33. (1), (2), (9) és (13) bekezdése szövegrész helyébe a 33. (1), (2), (7) és (13) bekezdése"szöve g 9. Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4

6 1. melléklet a évi.... törvényhe z A Kvtv. 1. melléklet 1) XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célel őirányzatok al, 14. Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomán y biztosítása jogcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lén : Al Előir. FEJEZET évi előirányzat (Cím Cím - Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) Al - 14 Előir. csop. Kie - melt előir. The Hungary Initiatives Foundation támogatása é s adomány biztosítása 2) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelés ű előirányzatok a következ ő 51. almel egészül ki : Előir. Al (Cím Al - csop. Cím Kie - melt előír. - El ő - ir. csup. 612,4 612, 4 FEJEZET évi előirányzat Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) 51 Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 625, , 0 3) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet XV. fejezet összesen: sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2014. évi el őirányzat Kiadás Bevétel Támogatás ) XV. fejezet összesen : , , ,2 4) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelés ű el őirányzatok, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok al, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcsoport sora helyébe a következ ő rendelkezés lé p : Alcícíir. Jog- Elő- FEJEZET évi el őirányzat (Cím Cím Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) Al - csop. Előir. Kie - melt el őir. Jog - csop. csop. 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 625, ,0 5) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet összesen : sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2014. évi el őirányza t Kiadás Bevétel Támogatás) összesen: , , ,7 5

7 61 XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet XVII. fejezet összesen: sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2014. évi el őirányza t Kiadás Bevétel Támogatás ) XVII. fejezet összesen : , , ,7 7) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások, I. Felhalmozási jelleg ű kiadások al, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez ő kiadások jogcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jog sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : Jog- Elő- Kie- Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET évi el őirányzat (Cím Al- - Jog- ir. melt Cím - tr. csop. el őir. Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) né v 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ,0 8) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások, 1. Felhalmozási jellegű kiadások al, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez ő kiadások jogcsoport a következ ő 3-5. jogekkel egészül ki : Al Jog Előir. FEJEZET évi el őirányza t (Cím Cím csop. Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás) Al csop. Jog Előir. Kie - melt előir. - A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásáva l 3 kapcsolatos kiadások Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének 4 megvásárlásával kapcsolatos kiadások 5 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások , , ,0 9) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet XLIII. fejezet összesen sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2014. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás ) XLIII. fejezet összesen : , ,6 6

8 2. melléklet a évi.... törvényhez 1. A Kvtv. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) alpontja a következő be) alponttal egészül ki : (Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ) be) Közös szabály: Ha a Központi Statisztikai Hivatal által, december 31-i állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgy űjtési Programban a bb)-bd) alpont szerinti naturális mutatók tekintetében október 1 jéig korrekció történik és a korrigált adat kisebb, mint a támogatást megalapozó adat, a bb)-bd) alponthoz kapcsolódó támogatásokba n történ ő változásokat a kiegészít ő szabályok 2. pont b) alpontja szerint kell átvezetni. 2. A Kvtv. 2. melléklet, Kiegészítő szabályok rész 2. pont b) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : b) Támogatások évközi módosítása Sor Adat- Támogatás Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás szolgáltatás joge kezdő hónapj a időpontj a I. 2., II. 1., II. 2. a nem közművel összegyűjtött I.2. esetében június 1. II. 3., háztartási szennyvíz becsült évi november ; M. 3., , mennyisége (m3) módosítható ; az 11'1" II.2., ''.3., M.5. óvodások a, a vezetői , M.4. a) és órakedvezmény miatti pedagógu s a) esetében többletlét, illetve a segítők július ; 1E1.4. léta, valamint a szociális b) és b) jogek esetében a becsült éve esetében 2014 s. ellátotti adatok módosíthatók; augusztu s október 15. a III.4. és I11.5. jognél a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési díjból származ ó bevétel és üzemeltetési kiadások módosíthatók I.1., II. 1., II. 2., I.1.bb)-bd) alpont szerinti II. 3., III. 3., statisztikai adatok központi M. 4. a), III 5. változása, az óvodások a, a a) vezet ői órakedvezmény miatti pedagógus többletlét, illetve a segítők léta, valamint szociális és gyermekétkeztetési jogek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók december 7

9 Általános indokolás A január 1-jén hatályba lépett Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény több ponton módosításra szorul, tekintettel a hatálybalépés óta meghozott kormányzat i döntésekre és a törvény alkalmazása során felmerült pontosítási igényekre. A törvénymódosítás els ősorban a Kormány által jóváhagyott stratégiai jellegű társasági részesedésvásárlások költségvetési fedezetének megteremtése miatt szükséges. Az Antenna Hungária Zrt., a Magyar Gáz Tranzit Zrt. állami tulajdonba vétele, az AV E Magyarország Kft. és a Főgáz Zrt. megvásárlásának t őkeemelés útján történő finanszírozása együttesen 152 milliárd forint összeg ű kiadási el őirányzat megteremtését igénylik. Az Antenna Hungária Zrt. a hazai telekommunikációs és műsorszóró szektor meghatározó szereplője. Tevékenysége kiterjed az országos földfelszíni televízió- és rádióműsor-szórásra, illetve -szétosztásra, előfizetéses televízió műsorszórásra. Az elmúlt években a telekommunikációs szolgáltatások jelentős fejlesztésének köszönhetően a cégcsoport egyre nagyobb szerepet tölt be a távközlés területén is. A társaság visszavásárlásával ismét állami tulajdonba kerül a nemzetstratégia i szempontból is jelentős országos műsorszórás, illetve szétosztás, összhangban a Nemzet i Infokommunikációs Stratégiával. A Nemzeti Energiastratégia alapján döntő fontosságú a korábbi években feladott állami pozíció k újraépítése. A stratégia céljai köztük különösen a fogyasztók megfizethet ő energiaellátásának biztosítása indokolttá teszik az állami szerepvállalás meger ősítését. E már megkezdett folyamat következő lépéseként kerül sor a Főgáz Zrt. magánkézben lévő 49,83%-os részesedésének megvásárlására az RWE Gas International B.V.-től. A cégvásárlást az energiaszektorban működő legfontosabb többségi állami tulajdonú társaság, az MVM Magyar Villamos M űvek Zrt. hajtja végre. Ezt követően kerülhet sor a Főgáz Zrt. többségi tulajdonának megvásárlására a Fővárosi Önkormányzattól. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény el őírásai alapján január 1-jét ől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe került. A tavalyi évben állami kézbe került Remondis Magyarország Kft., jelenlegi nevén Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tevékenységi körét és szolgáltatási területét az AVE Magyarország cégcsoport megvásárlásával b ővíti. Az állami tulajdonú társaságok által végrehajtandó cégvásárlások finanszírozásához az álla m biztosít forrást. A javaslatban foglalt tranzakciók megvalósítása a jelenlegi ismeretek szerint nem érinti a 2,9%-os uniós módszertan szerinti hiánycél tarthatóságát. A törvénymódosítás mindezeken felül több kiemelt jelent őségű (pl. köznevelési, gyermekétkezetési) területen kíván átcsoportosítási, illetve pontosítási igényeket megoldani. A köznevelési intézményrendszer átalakítását követ ően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) intézményeinek a Nemzeti Foglakoztatási Alap (továbbiakban : NFA) képzési alaprészéből történő támogatása korlátozottabb a korábbi szabályozásban adott lehetőségekhez képest. Tekintve, hogy a szakképzési feladatokat döntően állami fenntartó látja el, célszerű, hogy e feladatok ellátásához az NFA is nagyobb terhet vállaljon. Erre a Kormány részére átcsoportosítási lehetőséget biztosító normaszöveg megalkotásával nyílik mód. Ezen kívül a módosítás a bevett egyházakat megillető támogatások év végi elolási (ún. egyenlegrendezési) módszerének továbbfejlesztésére is javaslatot tesz. Ennek keretében az általuk fenntartott köznevelési intézmények m űködési kiadása részeként kerülnek egységes rendszerben figyelembevételre a szakmai és gyermekétkeztetési kiadások és bevételek, ezen belül a támogatáso k egyaránt. Emellett az egyenlegrendezéshez szükséges bevételi tételekre való hivatkozá s pontosítására is sor kerül. 8

10 A törvényjavaslat 2. mellékletében foglalt módosítások a helyi önkormányzatoknak a feladat alap ú finanszírozási rendszerben járó általános működési és kulturális támogatásainak, valamint egy központosított előirányzat folyósítás ütemezésének pontosítását tartalmazzák a koherenci a megteremtése érdekében. A hatályos törvényben a The Hungary Initiatives Foundation szervezet megnevezése helytelenü l szerepel, a javaslat a helyes használatot kívánja szerepeltetni, illetve egyes minisztériumok megnevezése tekintetében összhangot teremt a Magyarország minisztériumainak felsorolásáró l szóló évi XX. törvénnyel, valamint tartalmazza az államháztartásért felelős miniszter feladatkörébe került egyes klímapolitikai feladatokkal kapcsolatos módosítások szükséges átvezetését. A törvényjavaslat egyértelművé teszi egyes szerencsejátékok játékadójának felhasználási szabályai t is. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 24. -ában foglaltaknak megfelel ően a Kormány június 11-én megküldte a törvényjavaslat tervezetét a Költségvetés i Tanácsnak. A Tanács június 20-án megtárgyalta és véleményezte a javaslatot. Véleményében kiemelte, hogy a módosítással kapcsolatban nincsenek olyan alapvet ő ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését. 9

11 Részletes indokolás Az 1. -hoz A törvényjavaslat szaki módosításainak átvezetése a főösszegeken. A 2. -hoz A CO2 kvótabevételek felhasználásával kapcsolatos feladatokat 2014-től a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter 50-50%-ban megosztva látja el. A felhasználható forrás nagysága nem változik, csak megosztásra kerül a két tárca között. A 3. és 4. -hoz A törvény eredeti szándékát szem el őtt tartva a sportról szóló évi I. törvény módosításával összhangban a módosítás egyértelművé teszi a megjelölt játékadó bevételek cél szerinti felhasználásának tartalmát és technikáját. Az 5. -hoz Felhatalmazó rendelkezés a Kormány ára, hogy egyes szakképzési célok megvalósítás a érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthasson végre. A 6. -ho z A bevett egyházakat megillet ő támogatások év végi elolási módszerének továbbfejlesztése, az átjárás megteremtése a gyermekétkeztetési és a köznevelési jogeken jutó támogatások között az elolás területén. A 7. -ho z A módosítások átvezetése a Kvtv. érintett mellékletein. A szaki módosítások átvezetése és a z érintett előirányzat nevének pontosítása az 1. mellékletben, a helyi önkormányzatoknak a feladat alapú finanszírozási rendszerben járó általános működési és kulturális támogatásainak, valamint egy központosított előirányzat folyósítás ütemezésének pontosítása a 2. mellékletben. A 8. -hoz Jogtechnikai, szövegpontosító és koherenciát megteremt ő rendelkezések, valamint a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XX. törvény rendelkezései alapján az érintett minisztériumok megnevezésének módosítása. Hatályba léptető rendelkezés. A 9. -hoz 10

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 84. 04. évi C. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 05. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről *

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről * 006. évi. törvény a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben