ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, július

2 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P 2.1. A Kormány ügyrendje / jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 2 intézmény Miniszterelnökség Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium egyetért nem ért egyet nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Államkincstár nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény július 13-án hatályba lépett módosításainak átvezetése a végrehajtási rendeleten. A javaslat célja a folyamatban lévő eljárások zökkenőmentes lefolytatása, a pénzügyi gondnok szerepének és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter hatáskörének erősítése, valamint a hitelezők igényeinek mielőbbi kielégítése. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás: A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása Egyéb intézkedés: A módosítás egyéb intézkedést nem igényel Alternatívák: A választott jogi megoldással szemben más alternatíva nem merült fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés közvetlenül a Kormányprogramhoz nem kapcsolódik. 4. Előzmények, kapcsolódások Az év óta működő, Európában egyedülálló adósságrendezési eljárást érintően ez idáig összesen 56 önkormányzat esetében, 61 alkalommal indult meg az eljárás. Jelenleg 17 eljárás van folyamatban. A évi törvénymódosítással elfogadott módosítási javaslatok a nagyobb településeken megindult adósságrendezési eljárás lefolytatása alatt felmerült gyakorlati problémák, akadályok megszüntetésére irányultak, amely mellett a végrehajtási rendeletben rögzített részletszabályok módosítása is szükségessé vált. Továbbá szükséges átvezetni a kormányrendeleten az időközben végrehajtott egészségügyi struktúraváltásból adódó és egyéb pontosító javaslatokat. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztés nem kapcsolódik Magyarország uniós tagságával összefüggő jogalkotási feladathoz. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés Országgyűlési tárgyalást nem igényel.

4 4 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés az önkormányzati érdekszövetségekkel a közigazgatási egyeztetés keretében kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem Tárcaközlemény igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény július 13-án hatályba lépett módosításait szükséges átvezetni a végrehajtási rendeleten. A javaslat elfogadásával a folyamatban lévő eljárások zökkenőmentes lefolytatása, a pénzügyi gondnok szerepének és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter hatáskörének erősítése, valamint a hitelezők igényeinek mielőbbi kielégítése a fő cél. Emellett szükséges átvezetni a kormányrendeleten az időközben végrehajtott egészségügyi struktúraváltásból adódó és egyéb pontosító javaslatokat. 4. Részletes kommunikációs terv: Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, július Dr. Pintér Sándor

5 5 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

6 6 Melléklet a BM/8122/2012. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány./2012. ( ) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [2. A pénzügyi gondnokok névjegyzékébe pályázat alapján az vehető fel,] c) aki költségvetési minősítésű könyvvizsgálót bíz meg az eljárás lebonyolításának a felügyeletével; 2. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Ha a pénzügyi gondnok a Har. törvény alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez kamattámogatás igénylése céljából megküldi a reorganizációs programot és az egyezségi javaslatot, az ígérvény elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie: a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejövő egyezség adósságrendezési bizottság által elfogadott tervezetét, vagy a hitelezők által a Har. törvény 22/A. -ában foglaltak szerint a pénzügyi gondnok részére átadott egyezségi tervet (terveket) tartalmazó okiratot; b) a reorganizációs javaslatot; c) a reorganizációs hitel nyújtására a hitel tőke- és kamatterhének várható összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira vonatkozó hiteles, a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatokat; d) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet; e) az adósságrendezési eljárás során készített válságköltségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

7 7 f) a képviselő-testület határozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy fa) a reorganizációs hitel kamattörlesztésére elsőként a helyi önkormányzat saját forrásait, majd azokat követően a központi költségvetés által e célra nyújtott támogatást használja fel, fb) amennyiben a helyi önkormányzat a reorganizációs hitel törlesztésének, illetve a kamattámogatás visszatérítésének időtartama alatt lemond a kamattámogatásról, arról a helyi önkormányzatokért felelős minisztert haladéktalanul értesíti, és az igénybevett kamattámogatás összegét a központi költségvetésnek visszafizeti. (2) Ha a polgármester a Har törvény 34. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez kamattámogatás igénylése céljából fordul, az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott dokumentumokon túl az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie: a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejött egyezséget tartalmazó okiratot; b) a bíróság eljárást befejező végzését; c) a reorganizációs hitel nyújtására a hitel tőke- és kamatterhének összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira vonatkozó, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodást; d) az adósságrendezés során készített válságköltségvetésről, továbbá az adósságrendezési eljárás lezárását követő a tárgyév december 31-éig tartó időszak költségvetéséről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet. (3) A kamattámogatási kérelemmel összefüggő döntés-előkészítés során a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a helyi önkormányzattól további információt kérhet. (4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a jóváhagyó vagy elutasító döntéséről 5 napon belül írásban tájékoztatja a pénzügyi gondnokot vagy a polgármestert. (5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyó döntését megállapodásba kell foglalni. (6) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kamattámogatási megállapodásban rögzítettől eltérő visszafizetéséről a helyi önkormányzattal külön megállapodást köt. (7) A központi költségvetés a kamattámogatást forintban folyósítja az önkormányzatnak. 3. A Rendelet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt a központi költségvetésről szóló törvényben a forráshiányos helyi önkormányzatok támogatására jóváhagyott előirányzat terhére támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a számára nettó módon folyósított állami hozzájáruláson és egyéb állami támogatáson túl a saját források

8 8 maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátására. 4. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A helyi önkormányzat vagy a pénzügyi gondnok a támogatási kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez az Igazgatóságon keresztül két példányban nyújtja be. A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: a) a bíróság adósságrendezés megindítását elrendelő végzését, b) az adósságrendezési eljárás megindítása körülményeinek, a hitelezői követeléseknek a bemutatását, c) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet, d) az elfogadott válságköltségvetést, e) a központi költségvetésről szóló törvényben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igényléséhez előírt egyéb bizonylatokat, valamint f) a képviselő-testület határozatát vagy ha a képviselő-testület nem működik a pénzügyi gondnok és a jegyző közös nyilatkozatát arról, hogy a válságköltségvetésben szereplő feladatok működési költségeit a helyi önkormányzat a 11. (1) bekezdése szerint finanszírozni nem képes. 5. A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. A Har. törvény 34/E. -a szerinti egyedi döntést az önkormányzat által benyújtott külön kérelem alapján hozza meg a helyi önkormányzatokért felelős miniszter.. Az önkormányzatok által benyújtandó kérelemhez csatolandó: a) pályázati szándék esetén a pályázati dokumentáció, b) folyamatban lévő projekt esetén a pályázati támogatás nyújtására kötött szerződésnek a projekt valamennyi elemének megvalósítását bemutató pénzügyi ütemezés része, c) a pénzügyi gondnok nyilatkozata arról, hogy az a) és b) pont szerinti projekt finanszírozása a válságköltségvetésben biztosított. 6. A Rendelet 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Har. törvény 18. -ának (3) bekezdésében szereplő intézmények fajlagos kiadásainak megállapítására a helyi önkormányzat által az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében előírt költségvetési beszámolóban szolgáltatott adatok, valamint ezen beszámolóknak

9 9 a Magyar Államkincstár honlapján elérhető aggregált adatai szolgálnak. Amennyiben a tárgyévet megelőző év tényleges adatai még nem állnak rendelkezésre, úgy a tárgyévet megelőző második év adatainak az inflációval helyesbített értékét kell figyelembe venni. 7. A Rendelet a) 7. d), e) és g) pontjában a Hartv. szövegrész helyébe a Har. törvény, b) 12. -ában a mindenkori éves költségvetési törvény szövegrész helyébe a központi költségvetésről szóló törvény, c) 16. -ában a pénzintézethez szövegrész helyébe a pénzügyi intézményhez szöveg lép. 8. Hatályát veszti a Rendelet a) 11. (2) bekezdésében az E támogatás összege nem lehet több a költségvetési törvényben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokat megillető forráskiegészítő támogatás összegénél. szövegrész, b) 15. (1) bekezdésében az Az egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézmények esetében a kihasználtság alatt a működő kórházi ágyak kihasználtságát kell érteni. szövegrész. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Az 1. szerinti rendelkezést a hatálybalépést követően indult adósságrendezési eljárásoknál kijelölt pénzügyi gondnokok esetében kell alkalmazni. Orbán Viktor miniszterelnök

10 10 R é s z l e t e s e l ő t e r j e s z t é s július 13-án hatályba lépett a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény módosítása. A módosítás a nagyobb településeken megindult adósságrendezési eljárás lefolytatása alatt felmerült gyakorlati problémák, akadályok megszüntetésére irányult. A módosítás elfogadásával a folyamatban lévő eljárások zökkenőmentes lefolytatására és a hitelezők igényeinek mielőbbi kielégítésére nyílt lehetőség. A felhalmozódott adósság reorganizációs hitellel történő rendezését és ehhez visszterhes kamattámogatás nyújtását a vonatkozó jogszabályok eddig is lehetővé tették. A módosítás elősegítette az adósság reorganizációs hitellel való rendezésének lehetőségét, azzal, hogy a javaslat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérése mellett) jogkörébe rendelte a kamattámogatásra vonatkozó ígérvény intézményét, lehetővé téve ezzel a kamattámogatás későbbi folyósítását, illetve a kamattámogatás ismeretében a sikeres hitelezői egyeztetéseket, egyezségeket. Az adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok esetében több, európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési beruházás is folyamatban van. A módosított törvénnyel a helyi önkormányzatért felelős miniszter engedélyével lehetőség nyílik ezen beruházások folytatására az eljárás alatt is, így az önkormányzatoknak az unió felé vállalt kötelezettségeik nem teljesítése miatt nem keletkezik támogatás-visszafizetési kötelezettsége. Jelen előterjesztés a fenti törvénymódosítás miatt szükséges szabályozásváltozásokat érvényesíti a végrehajtási rendeletben. Emellett továbbá egyéb pontosításokat tartalmaz a javaslat, így szövegpontosító javaslatokat, valamint az egészségügyi struktúraváltozással összefüggő pontosítást (a fekvőbeteg-ellátó intézmények állami fenntartásba kerülésével nem indokolt ezen intézmények kihasználtságára vonatkozó külön szabály fenntartása).

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2247-4/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. január 29-én ELŐTERJESZTÉS a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Az adósság csapdájában

Az adósság csapdájában Az adósság csapdájában A gazdálkodási, pénzügyi nehézségek folytán az utóbbi időszakban általános tendenciaként országos szinten - növekedett az adósságrendezési eljárással érintett önkormányzatok száma.

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd 93. szám Tartalomjegyzék 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben