Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről"

Átírás

1 Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: /2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendeletek tervezetéről Budapest, december készítette: Sinka Miklósné Dr. Gál Andrea Dr. Biró Krisztina Dr. Raffay Bálint Dr. Lopussny András Dániel (EMMI részéről) Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs Mácsár Gábor (FM részéről) látta: Dr. Helmle László főosztályvezető Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes Dr. Gazsó Balázs főosztályvezető Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár jóváhagyta: Dr. Zombor Gábor államtitkár Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 1. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 1. közigazgatási egyeztetés lezárása: december 30. hatálybalépés: április Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján értésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény ért nem ért ME NGM NFM BM KkM FM HM IM nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv KSH Alapvető Jogok Biztosa LÜ ért nem ért nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet Ld. Vezetői összefoglaló ért nem ért nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 V E Z E T Õ I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) felülvizsgálata, az új, illetve megváltozott uniós jogszabályokhoz történő hozzáigazítása megtörtént a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény megalkotásával, melyet az Országgyűlés november 26-i ülésnapján fogadott el. Az új törvény, mely január 1-jével lépett hatályba, a hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv (Hulladék Keretirányelv, a továbbiakban: irányelv), illetve a korábbi, a hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv harmonizációját valósította meg. Az új törvény hatálybalépésével szükségessé vált a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályi háttér - a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet, az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002.(I.11.) EüM rendelet és a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI.10.) EüM rendelet - áttekintése, módosítása. Jelen előterjesztés ezen három egészségügyi tárgyú miniszteri rendelet átdolgozására irányul, melyek átdolgozott formában új rendeletként történő kiadása az új törvénnyel való összhang megteremtését célozza. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény hatályba lépése és az ágazati rendeletek megjelenése óta eltelt időszakban az egészségügyi szakmai kérdések vonatkozásában történt változások egyidejűleg szükségessé teszik a törvényhez kapcsolódó egészségügyi ágazati végrehajtási rendeletek teljes körű áttekintését, új jogszabályok megalkotását. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslatok meglévő közfeladatok hatékonyabb ellátására irányulnak. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1.jogalkotás Az új törvényhez kapcsolódóan a hulladékgazdálkodást érintő három ágazati miniszteri rendelet áttekintésre került. A törvény újszerűsége, felépítése, fogalom meghatározása indokolttá teszi új miniszteri rendeletek megalkotását. Az előterjesztés tárgyát képező miniszteri rendeletek tervezetét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az említett miniszteri rendeletek az alábbiak: -./2014. (..) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

4 -./2014. (..) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről -./2014. (..) EMMI rendelet az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Mindhárom hatályos rendelet vonatkozásában a koncepcionális jellegű változások az alábbiak: A rendeletek címének az új törvény fogalomrendszeréhez történő igazítása. A rendeletek új szerkezeti tagolása a törvénnyel összhangban. A rendeletek hatályának pontosítása. A hulladékról szóló törvényhez igazodó, felülvizsgált fogalmak és terminológia használata. A közigazgatási rendszer átszervezéséből adódó változások átvezetése pl. a járási rendszer bevezetésére tekintettel. Az egyes rendeletek tekintetében további speciális jellegű módosítások indokoltak:./2014. (..) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A gyógyszerellátással kapcsolatos hatályos jogszabályokkal történő harmonizáció megteremtése érdekében a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005.(VI.10.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltakhoz képest változnak a fogalom meghatározások. Kiegészítésként megjelenítésre kerülnek az intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat végző részlegei, mint a lakossági gyógyszerhulladék gyűjtésében résztvevő egységek. Ez azért vált szükségessé, mert a Rendelet megjelenésekor még nem működtek ilyen gyógyszertárak. Mivel megnyitásuktól ezek a gyógyszertárak is folyamatosan részt vesznek a gyűjtésben, így a jogszabályi hatály kiterjesztése gyakorlati változást nem jelent a gyűjtési rendszerben. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet tartalmazza a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozó különleges rendelkezéseket. Mivel a rendelkezések értelmében a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzleteknek is részt kell venniük a lakossági gyógyszerhulladék gyűjtésében, ezért a tervezetben ezek az üzletek is megjelenítésre kerülnek azért, hogy egységesen egy rendeletben szerepeljen minden résztvevő, akire a gyűjtési előírások vonatkoznak. Rögzítésre kerülnek a gyógyszergyártók bejelentési kötelezettségére vonatkozó részletszabályok (hogyan kívánja a gyógyszerhulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni) és a lakosság felé történő tájékoztatási kötelezettségük módja és tartalma. Azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a gyógyszergyártó a gyógyszerhulladék átvételi, gyűjtési, szállítási és kezelési kötelezettségét szerződés alapján gyógyszerforgalmazó vagy közvetítő útján teljesíti, meghatározásra kerülnek ezen szerződések kötelező tartalmi elemei. A szerződések a tervezet szerint jóváhagyáshoz kötöttek. Mindemellett a közvetítő nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések, illetve a gyógyszergyártó, a gyógyszerforgalmazó és a közvetítő forgalomba hozott gyógyszerekre, visszagyűjtött gyógyszerhulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségei is megjelennek. A rendelettervezet koncepcionális változást nem jelent, a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek rendszere nem változik../2014. (..) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

5 A jelenlegi települési szilárd hulladék fogalom megszűnik. A szelektív gyűjtés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriság a vegyes és zöldhulladék tekintetében, ezen belül az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti település típusok szerint 3 kategóriára, időben április 1-től október 31-ig, illetve november 1-től március 31-ig megbontva került január 1-től meghatározásra. A rendelet 2. mellékletében megtörténik a mikrobiológiai határértékek szakmai felülvizsgálata, kiegészítése../2014. (..) EMMI rendelet az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A fogalomrendszer módosítása körében a tervezet a különleges kezelést igénylő hulladék helyett a speciális egészségügyi veszélyes hulladék, a veszélyes hulladék helyett az egészségügyi veszélyes hulladék fogalmakat vezeti be. A tervezet új fogalmakat is definiál, ezek az elsődleges és másodlagos csomagolás, valamint az újrahasznált edényzet. A hulladékról szóló törvénnyel összhangban sor kerül az üzemi gyűjtőhely egészségügyi értelmezésére, definiálására. A tervezet a munkahelyi és üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozó, kapcsolódó szabályozásokkal is összhangban került kidolgozásra. A közigazgatási rendszer átszervezéséből adódó változások átvezetéséhez kapcsolódóan a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartások elkészítési határidejének, a továbbítás rendszerének módosítása is megtörténik. 2.2.egyéb intézkedés A cél megvalósításához a jogalkotáson túlmenően egyéb intézkedés nem szükséges. 2.3.alternatívák A jogalkotással szemben más lehetséges alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A hulladékképződés megelőzése és a hulladékkal való gazdálkodás gyakorlatilag a teljes lakosságot és a gazdasági szférát érinti. Ily módon az új törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok a Kormány programjához számos ponton kapcsolódnak.

6 4. Előzmények, kapcsolódások - A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, valamint az azt módosító, az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló évi XXXIX. törvény, - az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztés nem végez el jogharmonizációs feladatot, hanem a hulladékról szóló törvény jogharmonizációs okokból (is) történő felülvizsgálatából eredő belső jogi feladatokat lát el. Ilyen értelemben kapcsolódik a következő uniós jogi aktusokhoz: A tervezetek notifikációja szükséges a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében előírtak szerint. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés országgyűlési tárgyalást nem igényel. 7. Társadalmi egyeztetés A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény szerint a tervezet a kormányzati honlapon kerül közzétételre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? Követő vagy kezdeményező* 2. Tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató: Tárcaközlemény: Tárca által szervezett sajtótájékoztató: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Az január 1-jén hatályba lépett új hulladéktörvény újszerűsége, felépítése, fogalom meghatározásai és az év folyamán megjelent kapcsolódó kormányrendeleti szintű

7 szabályozások szükségessé teszik az egészségügy területén érintett jelenleg hatályos miniszteri rendelet felülvizsgálatát is. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Dr. Beneda Attila egészségügyért felelős helyettes államtitkárt

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2247-4/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. január 29-én ELŐTERJESZTÉS a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Szám: /2011-NEFMI(SZ) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. május 23-án. 858/KIM/2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a korhatár

Részletesebben