BÁRCZI ZSÓFIA N. TÓTH ANIKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRCZI ZSÓFIA N. TÓTH ANIKÓ"

Átírás

1 BÁRCZI ZSÓFIA N. TÓTH ANIKÓ IRODALOM A HÁROMÉVES SZAKKÖZÉPISKOLÁK 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA 1. RÉSZ Literatúra pre 3. ročník učebných odborov stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 1. časť Slovenské pedagogické nakladateľstvo

2 Szerzők Autorky PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD., Mgr. N. Tóth Anikó, PhD. Lektorálták Lektorovali: PhDr. Csanda Gábor, Mgr. Vojtek Sándor, PhD. Grafický dizajn SPN Mladé letá, spol. s r. o. Jóváhagyta az SZK Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma november 15 én /44928:4 919 szám alatt mint az irodalom tankönyvét a hároméves szakközépiskolák 3. osztálya számára. Az engedélyezési szám öt évig érvényes. Első kiadás, 2011 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /44928:4 919 zo dňa 15. novembra 2011 ako učebnicu Literatúra pre 3. ročník učebných odborov stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Schvaľovacia doložka má platnost 5 rokov. Prvé vydanie, 2011 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho čast nemožno reprodukovat bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Technická redaktorka Lucia Putnokyová Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Obálku vyhotovila Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

3 Előszó Tankönyvünk a 20. század első felének irodalmát tárgyalja, az avant gárd irányzatok megjelenésétől a század derekáig. A tankönyv olyan szerzői elképzelés jegyében született, amely az irodalmi művel való fog lalkozást tekinti az irodalomoktatás elsőrendű feladatának. A tankönyv célja, hogy elősegítse a bizalmas kapcsolat kialakulását olvasó és szöveg között. Ehhez azonban az szükséges, hogy az olvasó ismerősként tekint sen bizonyos irodalmi műveletekre. Ezért az egyes tankönyvfejezetek felépítése szövegcentrikus, a magyarázatok és a szövegekhez kapcsolódó feladatok az irodalmi művek működésének megértését hivatottak szol gálni. A törzsszöveg irodalmi irányzatok, korszakok, műfajok és szerzői életművek, illetve az egyes írói pályaképek legfontosabb ismérveit ösz szegzi. A versek teljes terjedelmükben szerepelnek, a hosszabb prózai szövegeknél pedig a szemelvényt megelőző összefoglalások alapján al kothatnak képet az olvasók a teljes szövegről. A kérdések és feladatok összeállításában a szövegértés és az olvasói műelemzői kreativitás fejlesztésének igényét tartottuk szem előtt. Az egyes anyagrészekhez és szemelvényekhez kapcsolódó feladatok megol dása különböző tudásszintet igényel. A legmagasabb tudásszintet és/vagy elemzőkészséget igénylő feladatokat csillaggal jelöltük. A tankönyvben számos olyan kérdés és feladat található, amelyek megoldása korábbi fejezetekben tárgyalt ismereteket igényel. Ezzel az átvett anyag ismétlé sét kívántuk megkönnyíteni. Az irodalmi fogalmakat szócikkszerűen tárgyalja a tankönyv. Bi zonyos fogalmak többször is visszatérnek, esetenként más, az eddigiektől eltérő kontextusban. Ezeknek a fogalmaknak a magyarázatával többször is találkozik az olvasó, az adott kontextusnak megfelelő tartalommal. A szerzők 3

4

5 ISMÉTLÉS ISMÉTLÉS A klasszikus modernség 19. századi irányzatai A művészetben a változás sosem egyik napról a másikra következik be. A változás a kortársak számá ra sokszor észrevehetetlen, s csak utólag, egy későbbi korból visszanézve tűnik egyértelműnek egy egy műalkotás, művészi csoportosulás vagy alkotástechni ka korszakalkotó újdonsága. A 19. század második felének irodalmából így emelkedik ki Charles Baudelaire (ejtsd: sárl bódler) 1857 es verskötete, A romlás virágai jelképes évszám, korszak küszöbnek tekintjük. Innentől beszélünk klasszikus modernségről. Ez nem azt jelenti, hogy Baudelaire költészete minden ízében szakított volna a romantikus hagyományokkal, és azt sem, hogy a Baudelaire utáni költészet minden vonásában azoknak a stílusirányza toknak a jegyében állna, amelyeket a klasszikus modernség foglal magába. Pusztán arról van szó, hogy itt jelennek meg a korszak egyik legerősebb irányzatának, a szimbolizmusnak a jegyei elő ször koncentráltan. Persze az irodalomban ahogy a többi művészetben is az új irányzatok mellett tovább él a romantika és a realizmus is. A romlás virágai első kiadása Baudelaire bejegyzéseivel klasszikus modernség a modernség egyik korszaka. Az 1857 és 1910 es évek közti időszak megnevezése. Nem egységes korszak, külön böző művészeti irányzatokat foglal magába, ezek a szimbolizmus, az impresszionizmus és a szecesszió modernség a reneszánsztól (más nézetek szerint a felvilágosodástól) napjainkig terjedő korszak. Kora modernnek az 1857 előtti időszakot nevezzük, klasszikus modernnek az közti korszakot, között történeti avantgárdról, között késő modern korról, az 1960/70 es évektől pedig posztmodern korról beszélünk. Az évszámok a tájékozódást szolgálják, de nem tekinthetők szigorúan vett korszakhatárnak szimbolizmus elsősorban az irodalomban és a festészetben jelentkező művészeti irányzat. A szimbolista művet mindig valamilyen mögöttes jelentés hatja át, amit csak a jelkép (szimbólum) tud kifejezni szimbólum a szimbólum tulajdonképpen jelkép. A művészetekben a szimbólum jelentése nem fejthető meg maradéktalanul, inkább sejtet, mint megmutat. Az ábrázolt tárgy nem önmagáért fontos, hanem az általa megjelenített tartalom miatt. A szimbólum lehet valamilyen tudati vagy lelki tartalom (eszme vagy érzelem) jelképe is. A szimbolisták általában ebben az értelemben élnek vele. Megfejtése erősen függ a befogadó ismereteitől, érzékenységétől. (Példa: Baudelaire Az albatrosz című verse ugyan egy albatroszról szól, de ezen kívül még valami másról is: az albatrosz egyben a költőt is jelképezi a versben.) Gustav Moreau (ejtsd: güsztáv moró): Salome 5

6 ISMÉTLÉS impresszionizmus szintén a festészet és az irodalom irányzata. A hangulatok, érzéki benyomások megragadására törekedett. A festészetben főleg a színárnyalatok és a fényviszonyok ábrázo lásában hozott újat, az irodalomban a hangulatok, érzelmek leírá sában. Az impresszionista művekben gyakran találkozhattok szi nesztéziával Claude Monet (ejtsd: klód moné): Napfelkelte A képen elmosódnak a tárgyak körvonalai, a formák csak jelzés szerűen vannak felvázolva, a szí nek fejezik ki a hangulatot szinesztézia ebben az alakzatban egy érzékszervünkkel észlelt jelenséghez egy másik szervvel észlelhető érzés társul. Példa: lila dalra kel egy nyakkendő (Tóth Árpád) lila: a színt a szemünkkel érzékeljük dal: a zenét a fülünkkel érzékeljük lila dal: a két érzékszerv által észlelt jelenség társítása szecesszió a zene kivételével minden művészeti ágban hódított ez az irányzat. A szecesszionisták a formára helyezték a hangsúlyt. Ezért meg nőtt a díszítőelemek szerepe. Az irodalomban a metafora és a halmozott jelzős szerkezetek számának megnövekedése segít felismerni a szecesz sziós alkotást Gustav Klimt: A csók A szecesszió állandó eleme az indadísz vagy indázó vonalveze tés. Gustav Klimt, a bécsi szecesz szió képviselője bőkezűen élt az arany szín használatával, képei egyediségét ez is fokozta A szecesszió az iparművészetben is hódított A szecesszió jegyében épült fel pl. a szegedi Reök palota 6

7 ISMÉTLÉS Charles Baudelaire KAPCSOLATOK Templom a természet: élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva; Jelképek erdején át visz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín és a hang s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé: test s lélek mámora zeng bennük ég felé (Szabó Lőrinc fordítása) CHARLES BAUDELAIRE t ( ) Kosztolányi Dezső a leg nagyobb modern költőnek nevezte. Portréjában így írt róla: A rafinált élve zetek, az ópiumos lázképek bizarr álmodója: A bűn és a halál dalnoka, a sej telmesnek és kifejezhetetlennek misztikus papja. A modern költészet törté netéhez azonban elengedhetetlenül hozzátartozik PAUL VERLAINE (ejtsd: pól verlen; ) és ARTHUR RIMBAUD (ejtsd: artur rembó; ) életműve is. Verlaine verseinek összetett zeneiségével, Rimbaud pedig a látomás felszabadításával nyitott új utakat az irodalomban. 1. Ismételd át, mit tudsz Verlaine és Rimbaud verseiről! Olvasd el (újra) az Őszi chansont és A magánhangzók szonettjét! 2. Melyik irányzat stílusjegyeit fedezted fel az Őszi chansonban? Válaszodat indokold is meg! 3. Melyik irányzat stílusjegyeit fedezted fel A magánhangzók szonett jében? Válaszodat indokold is meg! 4. A két vers közül melyikben dominál a zeneiség, és melyikben él a költő inkább vizuális megoldásokkal? * 1. A két, álló betűkkel ki emelt rész közül melyik ben találsz példát a szi nesztéziára, és melyik fejezi ki a szimbolista világfelfogást? 2. Ez a költemény kötött formájú. Felismered a műfaját? 3. Melyik érzékszervünk kel észleljük az ámbrát, a mosuszt, a tömjént és a benzoét? 4. Mit jelent szerinted ez a sor: test s lélek mámora zeng bennük ég felé? a vers zeneisége a zenei ség a nyelv egyik alaptulaj donsága: szavainknak van hangzása, ami a szavak jelen tését árnyalni vagy módosítani képes, beszédünknek pedig van ritmusa. A versben a rit mus és a rím úgyszintén a zeneiség tartozékai. Verlaine azonban tovább ment a romantikában és a népkölté szetben megszokott rím ritmus alapú zeneiségnél. Fellazította a nyelvtani kötöttségeket (pl. a szórendet), így a szó hangzá sa fokozottan érvényesült látomás a képek nagymér tékben a képzeletre hagyatkoz nak, s nem egy konkrét lát ványt fejeznek ki. Asszociatív módon (képzettársítás útján) kapcsolódnak egymáshoz, nem pedig egy látott dolog elbeszélésének/leírásának a logikája szerint A szimbolizmus, a szecesszió és az impresszionizmus mellett a natura lizmus is fontos szerepet töltött be a klasszikus modernség irodalmában. Ez az irányzat az irodalomban és a festészetben jelentkezett. A naturalisták fényképszerű részletességre törekedtek műveikben. A valóság visszaadásá nak igyekezete miatt olyan alantas vagy visszataszító témákkal is foglal koztak, amelyek addig tabunak 1 számítottak. Előtérbe kerültek az ösztönök és az indulatok. Az emberi cselekedeteket környezeti hatással magyarázták. Az irányzat alapítójaként Émile Zolát (ejtsd: emil zola) tartjuk számon. 1 tabu valami, amiről nem szabad beszélni, vagy valamilyen tárgy megérintésére, személlyel való érintkezésre vonatkozó tilalom 7

8 ISMÉTLÉS A naturalizmus a regényben nyilvánult meg a leglátványosabban, a lírában a legkevésbé. A naturalista regény általában a társadalom ala csony rétegeinek életéből merít, az emberi ösztönvilágot mutatja be (pl. Émile Zola: Nana). ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK * 1. Sorold fel a modernség korszakait és az egyes korszakokhoz hoz zárendelhető sílusirányzatokat! 2. Miért tekintjük 1857 et jelképes évszámnak? 3. Mi a különbség a szimbolizmus és az impresszionizmus célkitűzé sei között? 4. Melyik irányzat hatása érezhető a legkevésbé a lírában? 5. A klasszikus modernség melyik irányzata tekinthető a naturalizmus ellentett irányzatának? Századvég 2 enervált fásult, kimerült 3 neuraszténia fokozott ingerlé kenység, idegi kimerültség 4 neurózis a külvilággal való súlyos összeütközésből szárma zó, testi és lelki zavarokban megnyilvánuló idegbetegség 5 dandy piperkőc; a romantika korában és a 19. század végén divatos magatartás. Eszménye az elegáns és előkelő világfi, aki kapcsolataiban fölényes és távol ságtartó, ugyanakkor cselekede teiben merész és eredeti. Leghíresebb képviselője George Gordon Byron 6 hedonizmus élvhajhászat, az érzéki örömök keresése 7 konvencionális megszokott, hagyományos, közkeletű (pl. kon vencionális értékeknek is nevez hetjük a hagyományos értékeket; ragaszkodni a konvenciókhoz azt jelenti: ragaszkodni a meg szokotthoz, a hagyományoshoz) 8 manír jellegzetes, egyéni modor, szokás; magaviselet, magatartás A 19. század vége nemcsak az utódok, de a kortársak szerint is külön bözött minden addigi századvégtől. Nem pusztán száz évnyi időintervallum lezárását jelentette, hanem egy egész korszakét is a globális kulturális korszakváltást készítette elő. Ezt az akkor élők is érzékelték. Hogy meg különböztethető legyen a többi századvégtől, az időszak saját elnevezést kapott: fin de siècle (ejtsd: fen dő sziekl). A siècle kifejezés franciául száza dot és világot is jelent, így a fin de siècle egyszerre jelenti a század és a világ végét. Hogy el tudjátok képzelni, milyen volt a 19. század végének általá nos korhangulata vagyis az az időszak, amikor azok az irányzatok hatot tak, amelyekről fentebb olvashattatok, olvassátok el az alábbi idézetet: Mit is értettek a fogalom szerzői és terjesztői a fin de siècle jelzőn? Első és eredeti értelmében megfáradást, enerváltságot, 2 neuraszténiát, 3 amely többnyire neurózissá 4 rögzült. A neurotikus életuntság elűzésére vagy felejtésére szolgált a különcség, a keresett világiság (dandyzmus), 5 a rafinált élvezetek, a kábító és ajzószerek használata, a bűnre, a per verzióra való hajlandóság. Mindebben a tisztes polgár erkölcsi fertőt, fel fokozott hedonizmust 6 látott és kárhoztatott, pedig két jellemző vonásá ban meghaladta a konvencionális 7 és képmutatóan titkolt polgári hedonizmust. Az egyik a művészet imádata és a szépség kultusza volt, az enyészet esztétizálása, a másik a konvenciók el és megvetésében, a pol gárpukkasztásban megnyilvánuló, passzív, sok pózzal, manírral 8 dekorált és jobbadán informális ellenzékiség.»nemzedékem legigazabb típusa ahogyan Maupassant jellemezte finomlelkű, de heves érzelmekre fá radt, eleven, de erős akarat híján való, kecses, de koravén iróniával, haj landósággal a jóra, és itt ott bizonyos belső apállyal.«az élvhajhász és szépségimádó dandyzmus életmódot és életérzést fejezett ki, jelentése tehát időhatározóból állapothatározóvá bővült. (Hanák Péter: Miért fin de siècle?) 8

9 ISMÉTLÉS 1. Alkoss mondatokat a 8. oldal szómagyarázataiban szereplő kifeje zésekkel! 2. Véleményed szerint mi a különbség az enyészet és a pusztulás kifejezések között? 3. Foglald össze saját szavaiddal a 19. század végének korhangulatát! Századforduló A századforduló embere egy izgalmas, nyüzsgő és forrongó, egyszer re ijesztő és lelkesítő világban élt. Ám a 19. és 20. század fordulója nem csak az addig sosem tapasztalt mértékű technikai fejlődés időszaka volt, hanem az addig sosem tapasztalt mértékű elbizonytalanodásé is. Ez a két élmény együttesen határozza majd meg az irodalom változásait. A telefon ugyan már 1876 tól ismert, de elterjedni valójában ekkor kezd. Leforgatják az első, pár perces filmeket, és megnyílnak az első mo zik. Sőt, az első autók is megjelennek a nagyvárosok utcáin. A léghajó zás és a repülőgép feltalálása pedig végképp kikezdi a világ nagyságának képzetét. A gyors fejlődés azt a benyomást kelti, hogy az emberiség dia dalmasan halad előre egy boldogabb jövő felé. A mozgófilm dinamikája és az autózás gyorsaságának bűvölete a szépirodalomra is kihat: olyan írói technikák kialakításának az igényét hívja életre, amelyek birtokában az író képes lehet a kor emberének benyomásait megragadni (erről bő vebben majd az izmusoknál olvashatsz). A zeppelin gyors (135 km/h) és kényelmes járműnek számított a maga idejében. A hidrogén azon ban, amivel a léghajót megtöltöt ték, robbanékony, így sosem tar tozott a legbiztonságosabb jár művek közé. A zeppelin rossz hírét a Hidenburg tragédiája okozta Tudtad, hogy az első autót szabadalmaztató cég ma is rendszeres és nagyon sikeres résztvevője a Forma 1 es versenyeknek? Igaz, 1926 óta egy másik név is szerepel a sajátja mellett, ekkor egyesült ugyanis Carl Benz és Gottlieb Daimler vállalata. Mit gonolsz, melyik nagy autós cégről van szó? Mindezek mellett azonban ott a bizonytalanság. A technikai fejlődés szükségszerűen hozta magával a gazdasági és társadalmi rend változása it. Ezek a változások megingatták a fennálló rend stabilitását és az egyén világban betöltött helyének biztos tudatából fakadó önbizalmát is. A sza badverseny a társadalmi konfliktusok kiéleződését eredményezte. A fel világosodás nagy eszményei (szabadság, egyenlőség, testvériség) már a 19. század derekán dugába dőltek, a 48 as forradalmakat leverték. A sza badságeszme megingása rést ütött az európai civilizáció értékrendjén, amit a 20. század eseményei aztán tovább tágítottak. A társadalom jobbá tételének kudarca befelé fordulást eredményezett. Fokozott mértéket ölt az eltömegesedés és az elidegenedés, ezzel párhu zamosan megszületik a pszichológia és a szociológia, az egyik az ember, a másik a társadalom megismerésének célját tűzi ki. Az egyén egyre inkább kételkedik a világ, sőt önmaga megérthetőségében is. A napi sajtó híreiből pedig már kihallatszanak az első világháború közeledtét jelző vészharangok. A 20. század első felének művei erre a bonyolult helyzetre adnak választ a maguk különböző eszközeivel. Az első autó Magyarországon elidegenedés a modern kor, de főleg a 20. századi ember rossz közérzetének tünete. Az elkülönülés, szám kivetettség érzésére utal. Olyan helyzetet, állapotot jelent a kifejezés, amelyben az emberek nem tudnak azo nosulni életük társadalmi és lelki feltételeivel 9

10 ISMÉTLÉS 1. Ismersz olyan zenekart, amelyik nevében utalás van a Zeppelinre? Ke resgélj a com on! 2. Mikor gyártották az első autót? 3. Keress régi filmeket a világhálón! Figyelmed be ajánljuk a világ első fennmaradt (alig pár má sodperces) mozgófilmjét, címe: Roundhay i kerti jelenet. Keresd meg az Interneten! 4. Idézz fel magadban egy unalmas és egy izgalmas tanórát! Érzékelted az idő múlása közti kü lönbséget a két óra alatt? Ha igen, ráéreztél a bergsoni időfelfogás lé nyegére. Sigmund Freud (ejtsd: zigmund frajd; ) osztrák pszichológus, a modern pszi chológia atyja. Az emberi lélek ismeretlen mélysé geinek megnevezésére bevezette a tudattalan fogal mát. Módszere, a pszichoanalízis, a tudattalan fel tárására irányult. Freud mélylélektannal kapcsola tos elképzelései heves visszhangra találtak az iro dalomban. A világ, amit teremtettünk, a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodá sunk megváltoztatása nélkül. Az egyik legvidámabb fénykép, ami valaha tudós ról készült. Albert Einstein (ejtsd: albert ejnstein; ) elméleti fizikus alapjaiban változtatta meg a tér és az idő természetére vonatkozó elképzeléseinket. és Henri Bergson (ejtsd: anri bergszon; ) filozófus, aki személyes élményként értelmezte az időt. A nevetés esztétikájával az elsők között foglalkozott. Az irodalomra (pl. Proust) ő is nagy hatást gyakorolt. ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK * 1. Milyen irányzatok jelentkeztek a 19. század végén az irodalomban? 2. Melyik szerző kötetének a megjelenésétől számítjuk a klasszikus modernséget? 3. Mikor beszélünk szinesztéziáról? Melyik századvégi irányzat élt vele a leggyakrabban? 4. Mit jelent az elidegenedés? 5. Fejtsd ki a 19. század végi ember elbizonytalanodásának okait! 10

11 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA A történeti avantgárd 1 irányzatai Lehet egy versben sokkal több annál, mint amiről a költő tudott a vers félreérthető volta talán abból ered, hogy többet, nem pedig keve sebbet jelent, mint amennyit a mindennapi beszéd közölni tud. (T. S. Eliot) 1 avantgárd francia eredetű kife jezés, jelentése: előőrs 2 radikális gyökeres, mélyreható, szélsőséges A 20. század első évtizedében elementáris erővel tört fel a művészet s ezen belül az irodalom megújításának az igénye. A sebesség, a film, a nagyváros élményei nemcsak témaként jelentek meg a kor irodalmában, hanem az irodalmi nyelv radikális 2 vál tozásait is kikényszerítették. Ez együtt járt a hagyomá nyos formák megbontásával, a klasszikus modernség formakultuszával való szembefordulással. A futurizmus, az expresszionizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus, a ku bizmus és a konstruktivizmus a történeti avantgárd irányzatai a megújulás igényét képviselték. Ezeknek az irányzatoknak az egyik fő problémája a technikai újítá soknak köszönhető változások megjeleníthetőségének a kérdése volt, a másik pedig az ember belső valóságának a megragadása. Pablo Picasso: Guernica A kubizmus az avantgárd képzőművészetben érvényesülő irányzata: geometriai for mákra bontja fel a látványt. Picasso képe 1937 ben született. A háború és az erőszak rettenetét fejezi ki. A kép témája a Guernica nevű település bombázása a spanyol polgárháború alatt El Lissitzky: A vörös ék A konstruktivizmus elsősorban az építészetben és a képzőművészet ben érvényesült, az irodalomban kevesebb példát találni rá. A konstruktivista mű szigorúan mértani formákból építkezik, a fehéren és a feketén kívül három alapszínt használ (kék, sárga, piros). Az irányzat az orosz csoportosulás mellett a német Bauhaus iskola köré szerveződött Picasso és a»kubistának«nevezett mozgalom kezdetben határozott, világos technikával akarja kifejezni a külső világot, nem a látszat meg ragadására törekszik, mint az impresszionisták, hanem a tárgyat igyek szik úgy visszaadni, amint önmagában létezik, s végül eljut oda, hogy a látszó világgal szemben felállít egy kitalált, az ember törvénye szerint felépített világot (Guillaume Apollinaire ejtsd: gijóm apolinér) 11

12 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA A futurizmus A futurizmusnak Olaszországban és Oroszországban alakultak ki jelentős csoportosulásai. Esztétikai programjukat kiáltványokban fogalmazták meg. Ma ezek a manifesztumok 3 az irányzat legfontosabb szövegeinek számítanak. Filippo Tommaso Marinetti FUTURISTA KIÁLTVÁNY Marinetti 3 manifesztum kiáltvány 4 kartács ólomgolyókkal töltött lövedék, ami repeszekre szakad 5 A Marinetti által Szamothrakéi Győzelemnek nevezett műtárgy Niké, a győzelem görög isten nőjének szobra, egy győztes ten geri csata emlékére emelték az i. e. II. század elején. A szo bor Szamoszthraké szigetén állt, jelenleg a Louvre ban található 6 militarizmus katonai szellem eluralkodása 7 patriotizmus hazafiság 8 destruktív romboló, bomlasztó, leépítő 1. A veszély szeretetét, az erőre és merészségre való törekvést akar juk megénekelni. 2. A bátorság, a vakmerőség, a lázadás lesznek költészetünk lénye ges elemei. 3. Az irodalom mindmáig a megfontolt mozdulatlanságot, a révüle tet és az álmot magasztalta. Mi a kihívó mozgást, a lázas álmatlanságot, a futólépést, a halálugrást, a pofont és az ökölcsapást magasztaljuk. 4. Megállapítjuk, hogy a világ nagyszerűsége új szépséggel gazda godott: a sebesség szépségével. Egy versenyautó, kirobbanó lélegzetű kí gyókhoz hasonlatos, vastag csövekkel díszített motorházával egy böm bölő autó, mely úgy száguld, mint a kartács, 4 szebb, mint a Szamothrakéi Győzelem 5 (szobra). (...) 7. Nincs másban szépség, csak a küzdelemben. Egy mű sem lehet igazi alkotás, ha nincs támadó jellege. A költészetet úgy kell felfogni, mint heves támadást ismeretlen erők ellen, hogy azután az ember előtt megadásra lehessen kényszeríteni őket. 8. A századok legkiemelkedőbb csúcsán állunk! Miért kellene hát ranéznünk, ha ki akarjuk tárni a Lehetetlen rejtelmes kapuit? Tegnap meghalt az Idő és a Tér. Már a teljességben élünk, miután megteremtet tük az örök, mindenütt jelenlevő sebességet. 9. A háborút akarjuk dicsőíteni a világ egyetlen megtisztítóját, a militarizmust, 6 a patriotizmust, 7 a felszabadultak destruktív 8 magatartá sát, azokat a szép elveket, melyekért meghal az ember, és a nő megvetését. 10. Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémi ák minden fajtáját, és harcolni akarunk az erkölcsösködés, a nőmozgalom és minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen. ( ) 1909 (A teljes szöveg először 1909 ben a párizsi Le Figaróban jelent meg, franciául) 12

13 1. Milyen a jó vers a futuristák szerint? A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA 2. Keresd ki a szövegből, hogy mit fogadtak el, és mit vetettek el a futuristák! 3. Milyen volt a futurizmus viszonya a háborúhoz? Az irányzat egymásnak ellentmondó elveket is megtűrt magában: eredetiség igénye a józan ész és a logika elutasítása Én felszámolása (az ész alapú) technikai civilizációba vetett hit A futurista költészet központjában a technikai fejlődés kultusza állt. A hagyományok, a múlt, a kultúra elutasítása a kultuszból fakadó sebességimádattal és holnaphittel függött össze. Az irányzat alapkérdése tehát az volt, milyen módon lehet az irodalomban megjeleníteni a sebességet, a lendületet, a mozgást, a dinamizmust. Válaszként megszületett a szimul taneizmus technikája: különböző helyszínek és időegysé gek egymás mellé helyezése a szövegben. A futurizmus (más avantgárd irányzatokhoz hasonlóan) a szabadverset tartotta a mozgalmasság kifejezésére legalkal masabb formának. De a mondatszerkesztés és a képalkotás szintjén is radikálisan szembefordult a megszokottal. Mondatszerkezet: az ige használatának korlátozása mivel a ragozott igéből ki olvasható a cselekvés vagy történés ideje, a személyraggal ellátott ige pedig a cselekvést végző személyt határozza meg helyette: főnévi igenév használata, bizonyos szófajok melléknév, határozószó, kötőszó kerülése mivel ezek a szófajok mellékkörülményekre vonatkoznak, központozás elhagyása mivel a különböző írásjelek kisebb lo gikai egységekre tagolják a szöveget, s ezzel megszüntetik a szavak fo lyamatos áramlását. Képalkotás: egymástól távoli jelenségek összekapcsolása (analógia) a szimul taneitás (minden egyszerre van) érzetének felkeltésére hivatott, a sebességet teszi ábrázolhatóvá. Marinetti: Parole in liberta, 1914 analógia két dolog hasonló sága, egyezése szimultaneizmus jelensé gek egyidejűsége 1. Milyen nyelvi és nem nyelvi eszközökkel hozza létre Marinettinek a fenti műve a jelentést? 2. Próbáld megfejteni a kép jelentését! Vedd figyelembe, hogy a vizuális jelek és a különböző módokon felírt szavak között összefüggés van! 13

14 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA VLAGYIMIR MAJAKOVSZKIJ Marinettinél a futurizmus kevésbé szél sőséges megvalósítója volt. Versei általában a drasztikus 9 hatásra épül nek. Szívesen társított patetikus 10 és morbid 11 elemeket. Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij NADRÁGBA BÚJT FELHŐ (részlet) Azt gondoljátok: locsog a malária? Vlagyimir Majakovszkij Igaz e történet, Odesszába visz. Négykor érkezem mondta Mária. Nyolc. Kilenc. Tíz. * 9 drasztikus kíméletlen, nyers, durva 10 patetikus szenvedélyes, heves érzelmeket keltő, emelkedett 11 morbid beteges, természet ellenes 12 kandeláber lámpaoszlop 1. A futurizmus milyen je lentős élményeit találod meg a versrészletben? 2. Olvasd el figyelmesen, lehetőleg fennhangon a versrészletet! Fel fog tűn ni benne a szabályos is métlődés. Milyen ríme lést állapítottál meg? 3. Keress példát patetikus és morbid elem össze kapcsolására a versben! Próbáld megfejteni, hogy az adott képeknél mi lehet az analógia alapja! És íme az este elszökött a komor decemberi ablakoktól, az éji szorongásba száll el. Görnyedt hátamnál hahotáz, röhög néhány kandeláber. 12 Már nem ismernének fel: a szálas óriás nyög, görcsbe görbed. Mit akarhat e toronyember? Sokat és egyre többet! Hiszen nem érdekli, hogy bronz a teste, és az sem, hogy szíve hideg vasdarabka. Eldugná éjjelente csengését lágy női anyagba. És íme én, óriás, az ablakban görnyedezem, olvad az üveg, mert homlokom megérinti. Lesz szerelem vagy nem lesz szerelem? Miféle lesz nagy vagy incifinci? Ilyesforma testbe hogy kerülne nagy? 14

15 Biztos angyali kis szerelmecske lesz, az autódudáktól visszariad, lóvasútak csengetyűit kedveli. Az eső arca csupa ragya és tályog, belémártom arcomat, várok befröcsköl robajával a városi áradat. Kését az éjfél megmarkolta, rohant utána, belevágta, el vele! A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA Lehullt a tizenkettedik óra, mint tuskóról a kivégzett feje. ( ) 1915 (Eörsi István fordítása) Bár a kortárs írók közül nem egy Marcel Proust (ejtsd: marszel pruszt), André Gide (ejtsd: andré zsid), Guillaume Apollinaire szimpa tizált az irányzat bizonyos törekvéseivel, agresszív hagyományellenessé gével és erőkultuszával komoly kritikát váltott ki. A magyar irodalomban Kassák Lajos és köre reagáltak a futurizmus ra, de az erőszakhoz való pozitív viszonyulását nem fogadták el. Extrák André Gide, a francia próza nagy újítója pl. így írt Marinettiről és a futu rizmusról Naplójában: Marinetti híján van a tehetségnek és ez minden vakmerőséget megen ged számára. [... ] Dübörög a lábával, felveri a port, káromkodik, átkozódik, és legyilkolja ellenfelét; ellentmondásokat, ellentétes állításokat és össze esküvéseket szervez, hogy ezekből győztesen kerüljön ki. Egyébként ő a világ legkedvesebb embere, ha nem számítom d'annunziót; tüzes szónok a maga olaszos módján, olyasvalaki, aki a szószátyárságot gyakran össze téveszti az ékesszólással, a fényűzést gazdagságnak, a nyugtalanságot mozgalomnak, a lázas állapotot pedig isteni elragadtatásnak véli. Úgy tíz évvel ezelőtt eljött hozzám, és olyan hihetetlenül kedves volt, hogy rögtön utána vidékre kellett utaznom, mert ha újból találkozunk, elvesztem: a végén még felfedezem benne a tehetséget. Marcel Proust, a tudatregény megteremtője, Az eltűnt idő nyomában c. regényfolyam 5. kötetében, A fogoly lányban illette kritikával a futurizmust: Volt két év, amikor eszes emberek, művészek találták úgy, hogy Sienna, Velence, Granada lejárt lemez, és a leghétköznapibb omnibuszra, bármely közönséges vasúti kocsira mondogatták:»lám, ez szép«. Majd ez az ízlés is elmúlt, mint a többi. Nem is tudom, nem tértünk e visz * 1. Melyik 19. századi stílus irányzat öröksége a fu turizmus eredetiségesz ménye? 2. Egy a futurizmus Mari netti féle esztétikáját tisztán megvalósító vers ben az alábbiak közül mely kifejezések nem szerepelhetnének? autó, zaj, írt, holnap, te hát, délben, rombolni, akarat, gyorsaság, futot tál 3. Tisztában vagy a szabad vers jelentésével? Ellen őrizd tudásod! Az alábbi felsorolásból mi tipikus a szabadversre, és mi nem? központozás hiánya, rí melés hiánya, kisbetűs írásmód, versszakolás, nagy terjedelem, énekel hetőség, kötött forma 15

16 Ha érdekel, erről a témáról bő vebben olvashatsz például itt: Karafiath Judit: Marinetti, a futu rizmus és a franciák, Helikon, 2010/3. A folyóiratot az inter neten is megtalálod. A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA sza ahhoz, hogy»a múlt nemes alkotásait lerombolni szentségtörés«? Mindenesetre egy első osztályú vasúti kocsit nem tekintettek már a priori 13 szebbnek a velencei Szent Márk templomnál. Bár azt továbbra is mondo gatták:»ez az igazi élet, a történelem kerekét visszaforgatni természetel lenes dolog«, de anélkül, hogy ebből egyértelmű következtetést vontak volna le. Az expresszionizmus Oscar Kokoschka: Dóm A kép témája a firenzei székes egyház. Miben tér el a fényképsze rű alkotástól Kokoschka festménye? Az expresszionizmus német nyelvterületről indult útjára, nagyjából 1909 és 1920 közé tehető a mozgalom működése. Társadalmi irányultsága erős volt. A különböző expresszionista csoportosulások sok min denben eltértek egymástól, abban azonban megegyeztek, hogy egyikük sem fogadta el a külső valóság embertől füg getlen, és az emberhez képest elsődleges voltát. Ez azt jelen ti, hogy az expresszionizmus szerint a valóságot (realitást) mindig az ember teremti meg. Célja tehát ennek a belső való ságnak a kifejezése. (expressio, lat. = kifejezés) Senki sem kételkedik abban, hogy ami külső realitásként jelenik meg, az nem lehet valódi. A realitást nekünk kell megteremteni. A tárgy értel mét ki kell ásni a látszatok alól. Nem szabad megelégedni a hitt, megsej tett, megszokott ténnyel; tisztán, hamisítatlanul kell tükrözni a világot. Ez a világkép azonban csak bennünk van meg. Így lesz az expresszionista művész egész tere vízió. 14 A művész nem lát, csak néz. Nem ábrázol, átél. Nem ad vissza, formál. Nem fogad el semmit, keres. Nincs többé tények láncolata, gyárak, házak, betegség, ringyók, kiáltás és éhség. Csak vízió van. (Kasimir Edschmid) A Der Sturm című berlini folyó irat címlapja 1917 októberétől A német expresszionizmus egyik bölcsője ez a lap volt. Rendszeresen bemutatta a magyar expresszionista alkotásokat is 13 a priori valamilyen tapasztala tot, tényeket megelőző megálla pítás, tudás 14 vízió látomás 15 emóció érzelem, erős érzelmi felindulás 16 absztrakció a konkréttől való elvonatkoztatás Az expresszionizmus jellegzetes nyelvi megoldásai: a nyelv emocionális 13 túltelítése túlzás, pátosz, szónokias gesz tusok, felkiáltás, felszólítás, bizonyos szófajok az ige és az indulatszók fokozott használata ( személyessé és mozgalmassá teszik az szöveget), szó rendcsere, szaggatott beszédmód (montázstechnika) Expresszionista képalkotás: absztrakció 16 az expresszionisták Emberről, Testvérről beszél nek, egyfajta modellt alkotva, látomásosság kaliptikus képek. konkrét látványtól elszakadó, (többnyire) apo Az expresszionista versben gyakori az egymással összefüggésben nem álló szövegek egymás mellé helyezése. 16

17 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA Az expresszionizmusnak két nagyobb változata van: az egyik, a társa dalmi irányultságú hitet tesz az Ember és az emberi méltóság mellett, és világmegváltó (messianisztikus) szerepet tulajdonít a költőnek, s a műalkotást a világot megváltoztató tettként értékeli. A másik mindezt tagadja, és az ember elesettségére, esendőségére összpontosít. De a két szélsőség között számtalan variáció jött létre. Georg Trakl PANASZ A zord keselyűk álom és halál éjhosszat fejünk körül suhognak. Az ember aranyló arca fölött átcsapnak az örökkévalóság jeges hullámai. Iszonyú szikla roncsolja szét a bíbor testet. És búg a komor panaszhang át a tengeren. Viharzó búskomorság nővére, lásd, félénk sajka süllyed el a hallgatag éj csillagos arca alatt (Dsida Jenő fordítása) * 1. Találsz e meglepő kép zettársítást a versben? 2. Az expresszionista kép alkotás két módja közül a vers melyiket példázza? 3. Milyen hangulatot fejez ki a vers? 4. Parafrazálható e (elmond ható e más szavakkal) a költemény? 5. Georg Traklon és Gott fried Bennen kívül az expresszionizmus képvi selői voltak még August Stramm, Franz Werfel, Ernst Stadler, Bertold Brecht, Hugo Ball. Keresd ki és olvasd el egy egy versüket! A dadaizmus Az irányzat Svájcból ered, az első világháború idején, 1916 ban jött létre. A háború élménye nagyban hozzájárult a dadaisták azon meg győződéséhez, hogy az emberi kultúra és a civilizáció értelmetlen. A da da tagadta az értelmet, helyére a zűrzavar egyetemességét állította. Fel értékelte a pillanatot, az őrületet és a spontaneitást. Tristan Tzara (ejtsd: trisztan cara) receptje a versíráshoz: Vegyetek egy újságot. Vegyetek egy ollót. Válasszatok ki az újságban egy olyan hosszú cikket, amilyen hosz szúnak a költeményt szánjátok. Vágjátok ki a cikket. Gondosan vágjátok ki belőle a cikk szavait és az összeset tegyétek bele egy zacskóba. Gyengéden rázzátok össze. Egymás után húzzátok ki a szavakat, és olyan sorrendben rakjátok le, amilyenben előjöttek. Lelkiismeretesen másoljátok le őket. A költemény rátok fog hasonlítani. És íme, végletesen eredeti és elbűvölő íróvá váltatok, bár értsétek meg, a köznép képtelen ezt felfogni. Marcel Duchamp 1919 ben festet te meg saját Mona Lisáját bajusszal és szakállal 17

18 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA Az irodalomban a dadaizmus a ráció 17 hiányát kétféle módon tudta érzékeltetni: egymással semmilyen összefüggésben nem lévő szövegtöredékek egy más mellé helyezésével, nyelvtanilag korrekt, de mégis értelmetlen halandzsaszövegek létre hozásával. A sokkolás, botránykeltés, rombolás sosem öncélú a dadában, hanem az elfogadott értékek újragondolására késztető gesztus. Marcel Duchamp: Forrás 1. Nézegess dadaista mű tárgyakról készült képe ket! Próbálkozz magad is egy dadaista műalkotás létrehozásával! 2. Kövesd Tristan Tzara tanácsait, és írj egy dadaista verset! 17 ráció ész, értelem, érvszerű magyarázat Az idegen nevek ejtése: Paul Éluard pól élüár Extra Marcel Duchamp (ejtsd: marszel düsamp) tevékenységével megelőle gezte a dadát. Bajuszt festett Mona Lisának, kiállított egy piszoárt (címe: Forrás), biciklikereket szerelt a szék ülőkéjére (címe: Biciklikerék). Lénye gében a happening előkészítője volt, sokan a 20. század legnagyobb hatá sú művészének tartják. A szürrealizmus A szürrealizmus a 20 as években Franciaországból kiinduló irányzat. A kifejezés jelentése: valóságfeletti. A szürrealisták érdeklődése két nagy területre irányult: az álomra és a tudatalattira. Freuddal összhangban úgy vélték emlékeztek, ő volt a pszichoanalízis megteremtője, hogy a tudatalatti történéseit az automatikus írás (másként önműködő írás) képes a leghívebben kifejezni. Az automatikus írás azt jelenti, hogy szabadjára engeded a gondolataidat, és úgy írod le a dolgokat, módosítás, helyesbí tés, nyelvtani korrekció nélkül, ahogy eszedbe jutnak. Az automatikus írást a szabad képzettársítás (szabad asszociáció) működteti: egy dolog egy másik dolgot idéz fel bennünk. Az automatikus írás a szürrealista vers fontos technikája volt. A másik nagy titokzatos terület, ami foglalkoztatta az irányzat alkotóit, az álom. Az álmot ismét csak összhangban Freuddal a tudatalattiba való alámerülésként fogták fel. Az elmebetegségre hasonló módon tekintettek. A szürrealizmus legnagyobb költőjének Paul Éluard francia költőt tartják. Paul Éluard A FÖLD OLY KÉK Salvador Dali: A lángoló zsiráf A Föld oly kék, mint egy narancs Nincs tévedés a szavak nem hazudnak Nem engednek dalolni többé A csókoknak kell megegyezniük A bolondoknak a szerelemmel A ő jegygyűrű szája Minden titok minden mosoly S megbocsátás milyen ruhája kell Hogy meztelennek lássuk őt. 18

19 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA Zöldben virítanak a darazsak Ablakok gyöngysorát Fűzi nyaka köré a hajnal Szárnyak födik a lombokat Tiéd a napfény minden gyönyöre Minden napsütés a földön Szépséged útjain (Somlyó György fordítása) GUILLAUME APOLLINAIRE ( ) A tipográfiai eljárások, ha merészen élnek velük, azzal az előnnyel járnak, hogy olyan vizuális líraiságot szülnek, amely napjainkig csaknem ismeretlen volt. Ezek az eljárások még tovább feszíthetők, és betetőzhetik a művészetek, a zene, a festészet és az irodalom szintézisét. (Guillaume Apollinaire) * 1. Keresd ki Éluard versé ből azokat a részeket, amelyek ellentmonda nak a mindennapi ta pasztalatnak! 2. Olvasd el újra az első versszakot (18. o.)! A so rok közt nincs logikus, ok okozati összefüggés, a vers sorai asszociatív módon következnek egy másra. Próbád megkeres ni a lehetséges képzettár sításokat! (példa: szavak dalolni)! kalligramma képvers Lengyel származású francia költő. Egy darabig banktisztviselőként dolgozott Párizsban, majd ami kor bankja csődbe ment, pornográf könyvek megje lentetésével alapozta meg anyagi biztonságát, ami lehetővé tette, hogy a későbbiekben verseiből, no velláiból élhessen. Az első világháborúban önkén tesként szolgált és megsérült, de nem sérüléseibe halt bele, hanem az 1918 as világméretű spanyol náthajárvány áldozata lett. A francia líra egyik nagy hatású megújítója. Bevezette a központozás nélküli verset, és megújította a képvers műfaját. Akárcsak nemzedéktársait, őt is lenyűgözte a mozi. Maga is készített filmet, s verselési techniká ján is nyomot hagytak a filmes eljárások. Szeszek (1913) c. verseskötete még a szimbolizmus és az impresszionizmus jegyében áll, a Kalligrammák (1918) már az új technikákkal kísérletezik. Novellái Meggyilkolt költő címen jelentek meg 1918 ban. Az új szellem és a költők című tanulmá nyában az avantgárd költészet elveit foglalta össze. A MEGSEBZETT GALAMB ÉS A SZÖKŐKÚT Magyarul már 1915 ben jelent meg verse, de igazi hatása csak a 30 as években bontakozott ki (Radnóti Miklós, Rónay György és Vas István fordí tották magyarra a verseit). Az európai nyelvekben balról jobbra haladva írunk és olvasunk. A képvers megtöri ezt a hagyo mányt, és játszik a szavak térbeli elhelyezésével. Így az olvasónak magának kell megtalálnia az olvasás lehetséges irányait (Radnóti Miklós fordítása) 19

20 A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMA * * 1. Miért kalligramma A megsebzett galamb és a szökőkút című vers? 2. Hogy viszonyul a vers sorok olvasásának irá nya a szökőkútból fel szökő vízsugarakéhoz? 3. Keress versszakokat a versben! 4. Keress a versben felso rolásokat a felsorolás az Apollinaire vers gya kori sajátossága. 5. Milyen élményeket fog lal egyetlen látomásba a vers? 6. Milyen kifejtetlen ana lógiákat találsz a vers ben? Extrák Keressétek meg az interneten az Apollinaire honlapot. A honlap francia, de tartalma egy részét nyelvtudás nélkül is megérthetitek. Rajzokat, tér képeket, sőt, korabeli filmrészletet és eredeti hangfelvételt ugyanúgy talál tok itt, mint Apollinaire verseit keletkezésük nyelvén, franciául. ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 1. Sorold fel az irodalomban is ható irodalmi irányzatokat! 2. Mik az avantgárd irányzatok közös jegyei? 3. Melyik irányzat fogadta el esztétikai okokra hivatkozva a háborút és az erőszakot? 4. Mely irányzatok fordultak radikálisan szembe a hagyományokkal? 5. Melyik irányzat merített a legtöbbet a szimbolizmus és a romanti ka hagyományaiból? 6. Melyik irányzat használta fel az álom és a tudatalatti működésére vonatkozó ismereteket? 20

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

V. Az európai romantika irodalmából

V. Az európai romantika irodalmából V. Az európai romantika irodalmából 1. Helyezd el időben a romantika stílusirányzatát! 2. Milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika? 3. Milyen művészeti ágakban volt jelen?

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben