TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50."

Átírás

1 CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) december

2 TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati tényezık... 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 9 DEFINÍCIÓK NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A FELAJÁNLOTT ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A befektetések lehetséges piacainak bemutatása Könyvvizsgáló Forgalmazási helyek, ügynökök AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA A VEZETİ FORGALMAZÓ BEMUTATÁSA ADÓZÁS JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Alap neve, típusa, futamideje, üzleti éve, tıkéje A Befektetési Jegyek Az Alapkezelési Szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma, ideje Az Alapkezelı A Letétkezelı A Vezetı Forgalmazó A Befektetési Alap részletes befektetési politikája Az Alapot terhelı díjak és költségek, számításuk módja A befektetık rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Az Alap megszőnésével, átalakulásával és beolvadásával kapcsolatos rendelkezések Az Alap portfóliója egyes elemei értékelésének részletes szabályai Elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya Az Alap tulajdonában lévı befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetıségének szabályai.. 50 Az Alapkezelı felelıssége A Tájékoztató és a Kezelési szabályzat módosítása Joghatóság MELLÉKLETEK A forgalmazási helyek felsorolása Az Alapkezelı auditált mérlegei A Letétkezelı auditált mérlegei Jegyzési ív

3 ÖSSZEFOGLALÓ A Concorde Alapkezelı zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) (a továbbiakban: Alapkezelı) és a Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) (a továbbiakban: Forgalmazó) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete november 30-án kelt KE-III-512/2010. számú engedélye alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: az Alap) korlátlan mennyiségő, névre szóló, dematerializált, egyenként 10 euró névértékő, a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Jegy elnevezéső befektetési jegyét (a továbbiakban: befektetési jegy). Ezen összefoglalót a Tájékoztató bevezetıjének kell tekinteni, a befektetési döntés meghozatalához a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat teljes ismerete szükséges. A Tpt. 27. (1) bekezdés c) pont alapján felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban esetlegesen keresetindításra kerül sor valamely más EU tagállamban, elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen a Tájékoztató fordításának költségeit. A Tpt. 27. (1) bekezdés d) pontja alapján az Összefoglaló tartalmáért felelısséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végzı személyt kártérítési felelısség terheli a Befektetıknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezetı, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. Az Összefoglaló tartalmáért felelıs személyek megegyeznek a Tájékoztató egészéért felelısséget vállaló személyekkel. Az Alap neve: Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap ISIN-kód: HU Az Alap típusa és fajtája: Az Alap határozott futamidejő (2016. november 30.), nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap. Az Alap saját tıkéje Az Alap mőködése során a saját tıkéje az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak hosszútávon átlagosan százalékát fordítsa devizában (jellemzıen euróban) denominált vállalati kötvények vásárlására. Az Alapban legnagyobb súllyal várhatóan hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban denominált közepes és magasabb kockázatú kötvényei (jelzáloglevelei) szerepelnek majd. Az Alapkezelı elsıdleges célja a legtöbb Alapba vásárolt kötvény esetén, hogy azokat lejáratig (visszahívásig, átváltoztatásig) tartsa, ugyanakkor megfelelı befektetési alkalmak, illetve az árfolyamok kedvezı változása esetén az Alapkezelınek van lehetısége az Alap összetételének aktív változtatására, az értékpapírok eladására, visszavételére, újabbak vásárlására. Az Alapkezelı egy mérsékelt kockázatú, jellemzıen eurós kitettségő, közepesen diverzifikált, legnagyobb súllyal magyarországi kibocsátók kötvényeit tartalmazó, hosszú távú befektetési lehetıséget kínál az Alappal a befektetıknek. Az értékesítésre kerülı Befektetési Jegyek: Értékesítésre kerül összesítve minimum 1 millió euró értékő névre szóló, dematerializált, egyenként 10 euró névértékő, a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható Befektetési Jegy. A Concorde Alapkezelı Zrt. az Alap Befektetési Jegyeit 30 nappal a jegyzés lezárását követıen bevezeti a Budapesti Értéktızsdére. Jegyzés helye: Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévı irodája Nyitva tartás: 9-17 óráig. Elızetes idıpont-egyeztetés ajánlott vagy )! Jegyzési idıszak: december június 30., mely idıszak a minimális 1 millió eurós jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban december 9-én lezárható. Jegyzési ár: A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a. 3

4 Fizetés módja: A Forgalmazónál (Concorde Értékpapír Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzést követı 2. banki munkanapig van lehetıség, mely nem lehet késıbb, mint június 28.. A jegyzés módja: Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlavezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerzıdéssel rendelkezı ügyfeleknek faxon, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. szám alatt lévı irodájában a pénztári órákban (a jegyzés idıtartama alatt 9-17 óráig). A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségő meghatalmazót is képviselhet. A Vezetı Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerzıdéssel rendelkezı ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik. Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektetı sorra kerülhessen a jegyzési idıszak lejárata elıtt, a jegyzéshez elızetes idıpont-egyeztetés erısen ajánlott vagy )! A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzési idıszak utolsó napját követı 2. banki munkanapig, de legkésıbb június 28-ig a jegyzés teljes ellenértéke a Vezetı Forgalmazónál vezetett számlára megérkezik. Ezt az összeget a Vezetı Forgalmazó továbbutalja a Letétkezelınél e célból nyitott letéti számlára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Tpt paragrafus 2. pontjának megfelelıen a jegyzés lezárását követı 5 napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt idıtartamra kamat nem jár. A jegyzési idıszak december június 30-ig tart, azonban hamarabb is lezárható december 8. után attól a naptól kezdve, amikor a minimális 1 millió euró értékő Befektetési Jegyek lejegyzésre kerültek. Ez esetben a jegyzési idıszak lezárásának napjáig beérkezı azon jegyzéseket tudjuk csak elfogadni, melyek ellenértéke a jegyzést követı 2. banki munkanapig beérkeztek a Forgalmazónál vezetett számlára. A Befektetıknek ez után már csak a másodpiaci forgalmazás során lesz alkalmuk a Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek vásárlására. Az Alap letéti számlája A Vezetı Forgalmazó a jegyzés teljes ellenértékét átutalja a Letétkezelınél vezetett s számú letéti számlára június 30-ig. Vásárlók köre Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva. A jegyzés feltétele: Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerzıdés. Az Alapkezelı a jegyzés során összesen minimum darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetık a Befektetési Jegyekbıl 1 millió euró értéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkezı pénzt a jegyzés lezárását követı 5 napon belül a befektetık számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt idıtartamra kamat nem jár. A jegyezhetı Befektetési Jegyeknek nincs felsı korlátja. Minimálisan jegyezhetı mennyiség Az egy befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek minimális értéke 10 euró (1 db). Maximálisan jegyezhetı mennyiség Sem az egy befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek maximális értéke, sem az összes befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek együttes értéke nincs korlátozva. A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja A Tpt. 34. paragrafusa 3. (b) pontjának megfelelıen a tájékoztató teljes szövegét a forgalomba hozatali eljárás kezdı idıpontját megelızıen valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén közzé teszi. A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa: jogosult a Befektetési Jegyek Budapesti Értéktızsdére történı bevezetését követıen az Alap futamideje során a Befektetési Jegyeket tızsdei forgalomban, befektetési szolgáltató közremőködésével, piaci áron értékesíteni jogosult a Befektetési Jegyeket az Alap futamideje során tızsdén kívüli forgalomban értékesíteni 4

5 jogosult arra, hogy az Alap lejárat illetve megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani jelen Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumnetumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban) A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektetı számára elsı alkalommal történı értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetıknek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı külön nyilatkozatot tesz a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult rendkívüli tájékoztatásra, jogosult a Tpt.-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Joghatóság, háttérszabályok Az Alapkezelı és a befektetık között felmerülı esetleges jogviták során az Alapkezelı mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, abban az esetben a felek a Budapesti Értéktızsde és a Budapesti Árutızsde mellett mőködı Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az Alap Letétkezelıje és Forgalmazója tagja a Befektetıvédelmi Alapnak. Az Tájékoztatóban foglaltakra és az Alap mőködésére a magyar jog és különösen a Tpt., a Bszt, a Ptk., és a Rendelet az irányadó. Vezetı Forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Alapkezelı Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Könyvvizsgáló Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértı Kft. (1074 Budapest, Csengery u em. 201., cégjegyzék szám: Cg , könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: , PSZÁF nyilvántartási szám: T /01), Dr. Nagy László (4033 Debrecen, Kisfaludy út 11.., könyvvizsgálói engedély száma: ). KOCKÁZATI TÉNYEZİK A befektetési jegyeket érintı legfontosabb kockázat a befektetési jegy futamidı alatt tızsdén keresztül történı eladása esetén a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat. A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntı többsége arra vezethetı vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplı eszközök értéke ingadozik. Az Alap portfóliójában szereplı befektetési eszközök egy részének árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétıl, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentısen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentısen eltérhet egymástól. Mivel az alap globális, így szinte bármely globális gazdasági és/vagy tıkepiaci esemény hathat az alapra. Az Alapba történı befektetés az alacsony diverzifikáció miatt magas kibocsátói kockázatot hordoz magában. Az Alap Befektetési Jegyeibe történı befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: 5

6 Politikai kockázat A magyarországi állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetıen befolyásolja a magyar monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervek (kormány, jegybank) által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Befektetési Jegyek hozamát is erısen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett Magyarország külföldi befektetık általi megítélésére és a magyar kötvényektıl és részvényektıl elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevı hatással van a mindenkori kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája. Belföldi makrogazdasági kockázat A magyar állampapírpiac hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást döntıen befolyásolják az ország makrogazdasági folyamatai, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó hozamszint-emelkedés kedvezıtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezıket az ország fizetési mérleg pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külsı és belsı egyensúly). Mindezekbıl kifolyólag a Befektetési Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve. A befektetések belföldi egyedi és részvénypiaci kockázata A magyar részvények hozamait döntıen befolyásolják a hazai makrogazdasági folyamatok. A részvénypiac hozamát alapvetıen meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési jegyek árfolyam-ingadozása is függ Magyarország makrogazdasági helyzetétıl. Ezen túlmenıen az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csıd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükrözıdik. Az egyes vállalatokhoz kapcsolódó egyedi kockázat bár (tekintettel egy-egy részvény viszonylagos alacsony súlyára a részvényportfólión belül) csak kisebb mértékben, de kedvezıtlenül is érintheti a Befektetési Jegyek árfolyamát. Nemzetközi tıkepiaci kockázat Magyarország nyitott, világviszonylatban kis gazdaság. Emiatt a belsı makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tıkepiaci trendek is befolyásolják a magyar kötvény- és részvénypiac hozamait. A külföldi befektetık magyar kötvények, illetve részvények iránti kereslete a befektetık által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tıkepiacok kamatszintjétıl is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetıen meghatározza a hazai részvények árfolyam-alakulását is. Devizakockázat Az Alap eszközeit különbözı országok és ott mőködı vállalatok egymástól eltérı devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az Alap eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke, euróra konvertálva az adott deviza és az euró közötti árfolyam ingadozásától függıen változhat. Ezáltal a Befektetési Jegyeket megvásárló Befektetıknek bizonyos esetekben az Alap portfólióját alkotó egyedi papírok és azok devizanemei euróval szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük. Származtatott termékekbıl eredı kockázat Az Alap befektetései között korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid idın belül erısen visszaeshet, valamint jelentıs tıkeáttétellel mőködnek. Ezért elıfordulhat, hogy az alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon elıfordulhat, hogy egy termék tızsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt szinttıl. Tızsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az alapnak az ügyfél nemteljesítésébıl eredı kockázatot is fel kell vállalnia. Befektetési kockázat Az Alapkezelı az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelı minden befektetést részletes elemzést követıen hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenved el árfolyamveszteséget. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelınek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövıbeni hozamát. 6

7 Reálhozam kockázata A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így elıfordulhat, hogy az infláció bizonyos múltbeli idıszakot tekintve meghaladja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama alapvetıen az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól függ, az Alap nominális teljesítménye ezáltal egyes idıszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam kockázatát hordozza magában. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata Az Alapkezelı a befektetési döntések meghozatala elıtt mérlegeli az eszközök likviditását. A portfólióban lévı eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhetı, hogy ha jelentısen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelı értékesíteni, ami kedvezıtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési Jegyek árfolyamát. Kölcsönadott értékpapír esetén likvidációs kockázatot jelent, hogy az ügylet futamideje alatt a kölcsönadott értékpapír nem, vagy csak az ügylet lezárása után értékesíthetı. Nettó eszközérték számításából eredı kockázat Az Alapkezelı célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban elıfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Másodlagos forgalmazás kockázat Az Alap másodlagos piacán, a Budapesti Értéktızsdén való kereskedése során a tranzakciós ár akár jelentısen is eltérhet az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékétıl. Az Alap megszőnésének kockázata Az Alap megszőnik abban az esetben, ha saját tıkéje három hónapon keresztül átlagosan nem éri el az adott napi MNB középárfolyammal számolt 20 millió forintnak megfelelı eurós értéket. Aluljegyzés kockázata Az Alap nem jön létre, ha a Befektetık 1 millió eurót a jegyzési idıszak során nem jegyeznek le. A letétkezelı kockázata Az Alap portfóliójában szereplı befektetési eszközöket a Letétkezelı elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelı a meghatározott törvényi szabályoknak és tıkekövetelményeknek megfelel. Adószabályok változásának kockázata A Befektetési Jegyekre vonatkozó szabályok a Tájékoztató írásának idıpontjában alapvetıen kedvezıek a magánszemélyekre nézve. Ezek és a befektetési alapok adózására vonatkozó kedvezı elıírások a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. Partnerkockázat Amennyiben az Alapkezelı által az Alap nevében kötött ügyletekben közremőködı partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap Nettó Eszközértékét és a Befektetési Jegyek árfolyamát. ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNBE ADÁSAKOR FELMERÜLİ TOVÁBBI KOCKÁZATOK: Portfólióátstrukturálási kockázat: A futamidı alatt a kölcsönadott értékpapír gátja lehet a befektetési portfólió megfelelı átstrukturálásának. Piaci kockázat: A futamidı alatt az adott értékpapírral kapcsolatos bármilyen új piaci információ, esemény kapcsán nem, vagy csak korlátozottan végezhetı befektetési ügylet. Limitkockázat: A kölcsönadott papírok kikerülnek az tulajdonos portfóliójából, így az elıírt befektetési korlátozások betartása nehézséget okozhat. Óvadéki kockázat: 7

8 Amennyiben az óvadék mértéke nem kellıen magas a napon belüli ármozgáshoz képest, akkor elıfordulhat, hogy nemteljesítés esetén az óvadék nem nyújt kellı fedezetet. Idı elıtti visszaadási kockázat: Amennyiben a kölcsönbe vevınek lehetısége van a futamidı elıtti a papírokat visszaadni, akkor ez nem tervezett nehézségeket okozhat (pl. limitek betartása, portfólió kényszerátstrukturálása). Társasági eseményhez kapcsolódó kockázat: Amennyiben a futamidı alatt az értékpapírokhoz kapcsolódó társasági esemény (pl. split, bónuszrészvény, felvásárlási ajánlat) történik, akkor az eredeti tulajdonosnak nincs joga közvetlenül eljárni. Szavazati joghoz kapcsolódó kockázat: Az értékpapír kölcsönadásával a szavazati jog is átszáll, így a futamidı alatti új információk fényében elıfordulhat, hogy az eredeti tulajdonos a közgyőlésen szeretett volna a szavazati jogával élni. 8

9 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ez a magyar nyelvő tájékoztató ( Tájékoztató ) a magyar jog és különösen a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban Tıkepiaci törvény vagy Tpt. ) és a Rendelet értelmében a befektetık számára nyújt a Concorde Alapkezelı Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban Concorde Alapkezelı zrt.) által kezelt Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alapról (a továbbiakban Alap ) információt. A Tájékoztató és a Kezelési szabályzat közzétételét a Felügyelet november 30-án hagyta jóvá, kiegészítésüket június 30-án engedélyezte. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása és módosításainak során a Tájékoztatóban szereplı adatok valódiságát nem vizsgálta és ezekért felelısséget nem vállal. A kibocsátó és a vezetı forgalmazó felelısségével kapcsolatban a Tıkepiaci törvény rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. A Concorde Alapkezelı zrt. (a továbbiakban Alapkezelı ) kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplı adatok a valóságnak megfelelnek és olyan tényeket nem hallgatott el, melyek a Tájékoztatóban szereplı információkat lényegesen módosíthatnák. Az Alap befektetési jegyeit megvásárló befektetık számára javasoljuk a jelen Tájékoztatóban foglalt információk alapos mérlegelését, különös tekintettel a kockázati tényezık figyelembevételére. A befektetıknek döntésük meghozatalánál a jelen Tájékoztatóban foglalt, az Alapra vonatkozó adatokat, valamint a befektetés kockázatait és várható hozamát maguknak kell megítélniük és mérlegelniük. A Tájékoztatóban nem szereplı adatok a kibocsátó megerısítése nélkül nem tekinthetık hitelesnek. A lehetséges befektetıknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelı üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követıen változások történhetnek. A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvő Tájékoztató megfelel a Tıkepiaci törvény rendelkezéseinek. 9

10 DEFINÍCIÓK Alap: a Concorde Alapkezelı zrt. által kezelt Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap Alapkezelési Szabályzat: a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezı, az Alap mőködése során követendı eljárásokat rögzítı szabályzat Alapkezelı: a Concorde Alapkezelı zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: Concorde Alapkezelı zrt. Államkötvény: egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejő állampapír Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 6. pont) Banki munkanap: minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelı, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplı befektetési eszközök piacán Befektetési Alap: Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel Befektetési Jegy: az Alap nevében (javára és terhére) a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerőséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír (Tpt. 5. (1) bekezdés 15. pont) Befektetı: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelıvel, árutızsdei szolgáltatóval, vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja BÉT: Budapesti Értéktızsde Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény CETOP 20: Közép-európai Blue Chip Index Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül Devizakülföldi: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minısül Duration: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévı futamidı a következı kamatmegállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı (duration) E-nap: a legfrissebb nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja Felügyelet vagy PSZÁF: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Jegyzési nap: minden olyan nap, amely az alap Vezetı forgalmazójánál nem szünnap, azaz amelyen az alap befektetési jegyeinek tényleges kibocsátása folyik Forgalmazók: Az Alap zártvégő, folyamatos forgalmazása nincs. Az egyetlen Forgalmazója a Vezetı Forgalmazó. Hpt.: a Hitelintézetekrıl és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény Határidıs ügylet: értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejő állampapír Letétkezelı: az Alap letétkezelési tevékenységét végzı hitelintézet, nevezetesen az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) MAX: az egy évnél hosszabb futamidejő nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index 10

11 MAX Composite : a három hónapnál hosszabb futamidejő nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index MSCI World: a Morgan Stanley Capital International által számolt, a fejlett országok tızsdéin jegyzett részvények árfolyamaiból számolt részvényindex Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplı eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is Ptk.: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény RAX: a Budapesti Értéktızsdén forgalmazott leglikvidebb részvényeket tartalmazó index (BAMOSZ Részvény Befektetési Alap Portfólió Index) Rendelet: az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról Részvény: tagsági jogokat megtestesítı értékpapír RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejő nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index Rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Származtatott ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva) Tájékoztató: a Rendelet 1., 12. és 15. számú melléklete szerint összeállított jelen dokumentum T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja Tızsdei bevezetésben közremőködı szervezet: Concorde Alapkezelı zrt. Tpt.: a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény Vezetı Forgalmazó: a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 11

12 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Concorde Alapkezelı zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által az KE-III-512/2010. sz. határozattal november 30- án közzétételre jóváhagyott Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére. A hirdetmény kelte: december 6. Az Alap neve: Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa és fajtája: Az Alap határozott futamidejő (2016. november 30.), nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak hosszútávon átlagosan százalékát fordítsa devizában (jellemzıen euróban) denominált vállalati kötvények vásárlására. Az Alapban legnagyobb súllyal várhatóan hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban denominált közepes és magasabb kockázatú kötvényei (jelzáloglevelei) szerepelnek majd. Az Alapkezelı elsıdleges célja a legtöbb Alapba vásárolt kötvény esetén, hogy azokat lejáratig (visszahívásig, átváltoztatásig) tartsa, ugyanakkor megfelelı befektetési alkalmak, illetve az árfolyamok kedvezı változása esetén az Alapkezelınek van lehetısége az Alap összetételének aktív változtatására, az értékpapírok eladására, visszavételére, újabbak vásárlására. Az Alapkezelı egy mérsékelt kockázatú, jellemzıen eurós kitettségő, közepesen diverzifikált, legnagyobb súllyal magyarországi kibocsátók kötvényeit tartalmazó, hosszú távú befektetési lehetıséget kínál az Alappal a befektetıknek. A Rendelet szerint, ha az Alap a befektetési eszközeinek több, mint 20%-át egy hitelintézetnél helyezi el, akkor azt a hitelintézetet részletesen be kell mutatni. Jelen esetben az Alap nem kíván semmilyen hitelintézetben 20%-nál nagyobb kitettséget elérni. Az értékesítésre kerülı Befektetési Jegyek: Értékesítésre kerül összesítve minimum 1 millió euró értékő névre szóló, dematerializált, egyenként 10 euró névértékő, a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható Befektetési Jegy. A Concorde Alapkezelı Zrt. az Alap Befektetési Jegyeit 30 nappal a jegyzés lezárását követıen bevezeti a Budapesti Értéktızsdére. Jegyzés helye: Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. alatt lévı irodája Nyitva tartás: 9-17 óráig. Elızetes idıpontegyeztetés ajánlott vagy )! Jegyzési idıszak: december június 30., mely idıszak a minimális 1 millió eurós jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2010 december 9-én lezárható. Jegyzési ár: A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a. Fizetés módja: A Forgalmazónál (Concorde Értékpapír Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzést követı 2. banki munkanapig van lehetıség, mely nem lehet késıbb, mint június

13 A jegyzés módja: Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámlavezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerzıdéssel rendelkezı ügyfeleknek faxon, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. szám alatt lévı irodájában a pénztári órákban (a jegyzés idıtartama alatt 9-17 óráig). A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségő meghatalmazót is képviselhet. Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektetı sorra kerülhessen a jegyzési idıszak lejárata elıtt, a jegyzéshez elızetes idıpontegyeztetés erısen ajánlott vagy )! A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzési idıszak utolsó napját követı 2. banki munkanapig, de legkésıbb június 28-ig a jegyzés teljes ellenértéke a Vezetı Forgalmazónál vezetett számlára megérkezik. Ezt az összeget a Vezetı Forgalmazó továbbutalja a Letétkezelınél e célból nyitott letéti számlára. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Tpt paragrafus 2. pontjának megfelelıen a jegyzés lezárását követı 5 napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt idıtartamra kamat nem jár. A jegyzési idıszak december június 30-ig tart, azonban hamarabb is lezárható december 8. után attól a naptól kezdve, amikor a minimális 1 millió euró értékő Befektetési Jegyek lejegyzésre kerültek. Ez esetben a jegyzési idıszak lezárásának napjáig beérkezı azon jegyzéseket tudjuk csak elfogadni, melyek ellenértéke a jegyzést követı 2. banki munkanapig beérkeztek a Forgalmazónál vezetett számlára. A Befektetıknek ez után már csak a másodpiaci forgalmazás során lesz alkalmuk a Concorde Devizás Vállalati Kötvény Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek vásárlására. Az Alap letéti számlája A Vezetı Forgalmazó a jegyzés teljes ellenértékét átutalja a Letétkezelınél vezetett s számú letéti számlára június 30-ig. Vásárlók köre Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva. A jegyzés feltétele: Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla-vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerzıdés. Az Alapkezelı a jegyzés során összesen minimum darab Befektetési Jegyet ajánl fel. Amennyiben a befektetık a Befektetési Jegyekbıl 1 millió euró értéknél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Forgalmazó a jegyzés céljából beérkezı pénzt a jegyzés lezárását követı 5 napon belül a befektetık számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt idıtartamra kamat nem jár. A jegyezhetı Befektetési Jegyeknek nincs felsı korlátja. Minimálisan jegyezhetı mennyiség Az egy befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek minimális értéke 10 euró (1 db). Maximálisan jegyezhetı mennyiség Sem az egy befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek maximális értéke, sem az összes befektetı által jegyezhetı Befektetési Jegyek együttes maximális értéke nincs korlátozva. A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja A Tpt. 34. paragrafusa 3. (b) pontjának megfelelıen a tájékoztató teljes szövegét a forgalomba hozatali eljárás kezdı idıpontját megelızıen valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén közzé teszi. A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa: jogosult a Befektetési Jegyek Budapesti Értéktızsdére történı bevezetését követıen az Alap futamideje során a Befektetési Jegyeket tızsdei forgalomban, befektetési szolgáltató közremőködésével, piaci áron értékesíteni jogosult a Befektetési Jegyeket az Alap futamideje során tızsdén kívüli forgalomban értékesíteni jogosult arra, hogy az Alap lejárat illetve megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani jelen Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban) 13

14 A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektetı számára elsı alkalommal történı értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetıknek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı külön nyilatkozatot tesz a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult rendkívüli tájékoztatásra, jogosult a Tpt.-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Joghatóság, háttérszabályok Az Alapkezelı és a befektetık között felmerülı esetleges jogviták során az Alapkezelı mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, abban az esetben a felek a Budapesti Értéktızsde és a Budapesti Árutızsde mellett mőködı Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az Alap Letétkezelıje és Forgalmazója tagja a Befektetıvédelmi Alapnak. Az Tájékoztatóban foglaltakra és az Alap mőködésére a magyar jog és különösen a Tpt., a Bszt, a Ptk. és a Rendelet az irányadó. Vezetı Forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Alapkezelı Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 14

15 A FELAJÁNLOTT ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A Befektetési Jegyek elıállítása Az Alap Befektetési Jegyei névre szóló, 10 euró, azaz tíz euró névértékő dematerializált értékpapírként kerülnek elıállításra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházása kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának az ellenkezı bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történı elıállítására és fizikai kiadására nincs lehetıség. A dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó (vagy megbízottja) haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetıjének személyérıl és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A kibocsátó (vagy megbízottja) utasítására a központi értéktár a központi értékpapírszámlákat a Tpt. 7. (2) bekezdése szerinti okirat és a kibocsátó értesítése alapján az értékpapír jóváírásával megnyitja. Az értékpapírszámla-vezetı a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követıen az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és errıl a számlatulajdonost értesíti. Értékpapírszámla-vezetés Az Alapkezelı a jegyzés tényleges lezárását követı munkanapon értékpapírnak nem minısülı okiratot állít ki a dematerializált értékpapírról, amit a KELER Zrt.-nél helyez el. A KELER Zrt. címe: 1075 Budapest, Asbóth u sz. Ezután a befektetési jegyet az Alapkezelı a KELER Zrt-nél keletkezteti. A befektetési jegy fizikailag kinyomtatásra nem kerül, így az fizikai formában nem kérhetı ki, és annak nyomdai úton történı elıállításáról az Alapkezelı késıbb sem rendelkezhet. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelı (vagy megbízottja) a keletkeztetést követıen az értékpapírszámla-vezetı számlájára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követıen az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és errıl a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása (zárt végő alapnál lejárata) esetén az értékpapírszámla-vezetı az Alapkezelı KELER Zrt.-nél vezetett számlájára transzferálja az értékpapírt és a számla megterhelésérıl a számlatulajdonost értesíti. A KELET Zrt. ezt követıen az Alapkezelı (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A befektetık értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkezı befektetési szolgáltató(k), illetve bank(ok) vezeti(k), melyrıl a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerzıdés feltételeinek megfelelıen a befektetık kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplı eszközök értéke csökkentve a portfóliót terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is. Az Alap nettó eszközértéke az Alap tulajdonában lévı értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap nettó eszközértéke az Alapkezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelıen naponta kerül megállapításra és közzétételre. A Befektetési Jegyek átvétele, illetve értékpapírszámlára helyezése A Befektetési Jegyeket vásárló befektetık a Befektetési Jegyeiket értékpapírszámlára helyezhetik. A Befektetési Jegyeket a KELER Zrt. az Alapkezelı (vagy megbízottja) utasítása alapján dematerializált úton keletkezteti, illetve törli. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházására kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történı elıállítása és fizikai kiadása a befektetık részérıl nem igényelhetı. A befektetık értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkezı befektetési szolgáltató(k) vezeti(k), melyrıl a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerzıdés feltételeinek megfelelıen a befektetık kivonatot kapnak. Hozamfizetés Az Alap tıkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelıen. A Befektetési Jeggyel rendelkezık kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával, lejáratkor juthatnak hozzá a tıkenövekményhez. 15

16 A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACAINAK BEMUTATÁSA Az Alapkezelı törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan százalékát devizában (jellemzıen euróban) denominált vállalati kötvényekben tartsa. Emellett az Alap potenciális befektetési területes igen széles: bankbetétek, hazai és nemzetközi kötvények és kisebb súllyal részvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint fedezeti céllal (fıleg deviza alapú) származtatott ügyletek szerepelhetnek az Alap eszközei között. Az Alap befektetései között hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban denominált közepes és magasabb kockázatú kötvényei (jelzáloglevelei) szerepelnek majd. Ezeket az Alapkezelı elsısorban közép-kelet-európai vállalati és hitelintézeti kötvényekkel egészíti majd ki, de kedvezı befektetési lehetıség esetén a világ más országainak kibocsátói által kibocsátott értékpapírokat is vásárolhat. Bár a részvények vásárlása az Alapba nem célja az Alapkezelınek, de átváltható és átváltoztatható kötvények átváltásából, átváltoztatásából kerülhetnek az Alapba részvények is, azok súlya azonban nem haladhatja meg a 25 százalékot. Az Alapkezelı az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi (devizában denominált) befektetések devizakockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet) és egyéb befektetési kockázatot. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repóügylet. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alapkezelı az Alap éves beszámolójának ellenırzésével a Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértı Kft.-t (1074 Budapest, Csengery u em. 201., cégjegyzék szám: Cg , könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: , PSZÁF nyilvántartási szám: T /01) bízza meg. A könyvvizsgálói feladatokat Dr. Nagy László (4033 Debrecen, Kisfaludy út 11.., könyvvizsgálói engedély száma: ) látja el. FORGALMAZÁSI HELYEK, ÜGYNÖKÖK A Vezetı Forgalmazó és Forgalmazók Az Alap Vezetı Forgalmazója a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.; tel: +36 (1) ). Az Alap másodlagos forgalmazója a Budapesti Értéktızsde Zrt. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA Az Alapkezelı neve Concorde Alapkezelı Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Tel: +36 (1) , Fax: +36 (1) Alapításának idıpontja Az Alapkezelı szeptember 29-én alakult meg, a Fıvárosi Bíróság, mint cégbíróság vette nyilvántartásba november 25-én. Az Alapkezelı 1999-ben elhatározta jegyzett tıkéje felemelését és részvénytársasággá alakulását. Ennek folyományaként február 25-tıl a Concorde Befektetési Alapkezelı Részvénytársaság, mint a Concorde Befektetési Alapkezelı Kft. Jogutódja folytatja mőködését. Cégbejegyzés száma: Tevékenységi köre Fıtevékenység: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 16

17 Egyéb tevékenység: Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység üzletviteli tanácsadás Idıtartama A társaság határozatlan idıre alakult. Üzleti éve A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A társaság elsı üzleti éve a felügyeleti engedély megszerzésétıl december 31-ig tartott. Jegyzett tıkéje Százmillió forint. Alkalmazotti létszám 24 fı Tulajdonosa Az Alapkezelı 75%-ban a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., Cg.: ), 6%-ban a Setinvest Zrt. (képviseli: Szabó László; an.: Cserép Rozália, Gyır, 9024 Bem tér 5.), 12%-ban az Adüton Kft. (képviseli: Bilibók Botond; an.: Kemény Fruzsina, 1111 Budapest, Bartók Béla út 14.), 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) és 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u ) tulajdonában levı társaság. Személyi és tárgyi feltételek Az Alapkezelınek jelen Tájékoztató utolsó módosításának idıpontjában 24 fı alkalmazottja volt. Az Alapkezelı székhelyén rendelkezésre áll a tevékenység eredményes végzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúra. Az Alapkezelıvel szemben az elmúlt három évben csıdeljárást nem rendeltek el. Közzétételi hely A közzétételi hely a Felügyelet által üzemeltetett honlap. Vezetı tisztségviselık A Társaság Igazgatósága Szabó László (9024 Gyır, Bem tér 5.) az Igazgatóság Elnöke 1993-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain tıl a Concorde Értékpapír Ügynökségen dolgozott, mint vállalati elemzı tavaszától a Concorde Befektetési Alapkezelı Kft. Ügyvezetı igazgatója, majd az Rt. Vezérigazgatója. Tızsdei szakvizsgával 1993 óta rendelkezik. 17

18 Jaksity György (1121 Budapest, Hegyhát u. 39.) 1991-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. Ügyvezetı igazgatója, június 30-tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Rt. Igazgatóságának elnöke. Streitmann Norbert (1146 Budapest, Cházár A. u. 18.) 1989-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán óta a Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. Ügyvezetı igazgatója és üzletkötıje, június 30-tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Rt. Igazgatója. Borda Gábor (1031 Budapest, Mészkı utca 31.) 1989-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán. A Concorde Zrt. alapító tagja, az igazgatóság tagja. Az elmúlt tíz évben a Concorde tızsdei tevékenységéért felelıs vezetı. A Budapesti Értéktızsde Kereskedési Bizottságának tagja. Bilibók Botond (1121 Budapest, Rácz Aladár u. 9.) Vezérigazgató Tanulmányait a Budapesti Mőszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte tıl a Concorde Értékpapír Ügynökség vagyonkezelési üzletágában dolgozott, mint intézményi vagyonkezelı és portfóliókezelı tavaszától a Concorde Befektetési Alapkezelı Kft. munkatársa, majd az Rt. igazgatója. Az Igazgatóság létrejötte óta a társaság vezérigazgatója. Vagyon Alap Portfólió (VAP) vizsgával rendelkezik. Könyvvizsgáló Az Alapkezelı éves beszámolójának ellenırzésével a Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1051 Budapest, Nádor u. 21.) (továbbiakban Könyvvizsgáló) bízza meg. Vezetı tisztségviselık ingatlanbefektetései és részesedései nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokban Szabó László, az Igazgatóság elnöke Tulajdonában tızsdén jegyzett és forgalmazott, illetve tızsdén kívüli nyilvánosan kibocsátott értékpapírok (ezen belül az Alapkezelı által kibocsátott befektetési alapok befektetési jegyei) vannak. Befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Jaksity György, az Igazgatóság tagja Tulajdonában tızsdén jegyzett és forgalmazott, illetve tızsdén kívüli nyilvánosan kibocsátott értékpapírok (ezen belül az Alapkezelı által kibocsátott befektetési alapok befektetési jegyei) vannak. Befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Streitmann Norbert, az Igazgatóság tagja Tulajdonában tızsdén jegyzett és forgalmazott, illetve tızsdén kívüli nyilvánosan kibocsátott értékpapírok (ezen belül az Alapkezelı által kibocsátott befektetési alapok befektetési jegyei) vannak. Borda Gábor, az Igazgatóság tagja Tulajdonában tızsdén jegyzett és forgalmazott, illetve tızsdén kívüli nyilvánosan kibocsátott értékpapírok (ezen belül az Alapkezelı által kibocsátott befektetési alapok befektetési jegyei) vannak. Befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Bilibók Botond, az Igazgatóság tagja, Vezérigazgató Tulajdonában tızsdén jegyzett és forgalmazott, illetve tızsdén kívüli nyilvánosan kibocsátott értékpapírok (ezen belül az Alapkezelı által kibocsátott befektetési alapok befektetési jegyei) vannak. Befektetési célú ingatlannal nem rendelkezik. Összeférhetetlenségi szabályok A Tpt a következıket mondja: (1) Az Alapkezelı vezetı tisztségviselıje, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedı alkalmazottja munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a) Letétkezelınek; 18

19 b) a befektetési döntések végrehajtásában közremőködı szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, másik befektetési alapkezelınek, valamint c) az Alapkezelı ügyfelének. Az a személy, aki esetében az elızıekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. Az Alapkezelı feladata Az Alapkezelı kialakítja az Alap konstrukcióját, elkészíti az Alapkezelési Szabályzatot, a Tájékoztatót, kezeli az Alap tulajdonában levı eszközöket, végrehajtja az Alap befektetési politikáját a befektetési cél elérése érdekében, befekteti az Alap pénzeszközeit, elkészíti és nyilvánosságra hozza az Alap féléves és éves jelentését, elvégzi az Alap adminisztrációját, kialakítja az Alap számviteli rendjét, gondoskodik a felmerült költségek és díjak kifizetésérıl, folyamatosan tartja a kapcsolatot a Letétkezelıvel, és naponta megküldi a Letétkezelınek az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges összes dokumentumot, megszervezi az Alap könyvvizsgálatát, teljesíti az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatási és jelentési kötelezettségeit, tartja a kapcsolatot a Felügyelettel, biztosítja a Törvénynek és a Szabályzatnak megfelelı mőködést. Az Alapkezelı felelıssége Az Alapkezelı az Alap mőködtetése során a befektetık érdekében a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes Alapkezelési Szabályzatnak megfelelıen a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni. Az Alapkezelı az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetık tekintetében Az Alapkezelı a tevékenysége során felmerülı károkért a mindenkor hatályos üzletszabályzatában meghatározottak szerint felel. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár, s nincs garancia az Alap befektetéseit terhelı veszteségek kiküszöbölésére, illetve arra hogy az Alap befektetési célját pontosan sikerül megvalósítani. Az Alapkezelınek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét vagy jövıbeni hozamát. Az Alapkezelı piaci helyzetének bemutatása Jelen Tájékoztató módosításának idıpontjában, 2010 végén a Concorde Alapkezelı zrt. Által kezelt 31 befektetési alap nettó eszközértéke együttesen meghaladta az 83 milliárd forintot. Ezzel az Alapkezelı piaci részesedése az alapkezelıi piacon meghaladta a 2,5 százalékot. Az Alapkezelı a magyarországi alapkezelıi piacon közepes mérető szereplınek számít, ugyanakkor a nem banki hátterő alapkezelık közül az egyik legnagyobb szereplı. Az Alapkezelı által kezelt alapok lehetıvé teszik egy szélesen diverzifikált befektetési portfólió kialakítását, amely már nem csak a hazai kötvény- és részvénypiac, hanem a nemzetközi részvénytızsdék teljesítményében történı részvételt is alacsony költségek mellett teszi elérhetıvé a befektetık számára. Az Alapkezelı kiemelkedı teljesítményének amely elsısorban az általa kezelt alapok jó hozamaiban tükrözıik köszönhetı, hogy folyamatosan nı az alapjaiban kezelt vagyon. Ezáltal az alapkezelı a piac egyre komolyabb szereplıjévé válik. A Befektetési Alapkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) többek között a 2001-es év eredményei és az alapkezelıi szakmában kifejtett munka alapján a Concorde Befektetési Alapkezelı Részvénytársaságot választotta a év legjobb alapkezelı -jének. A 2006-os esztendıben a MasterCard által meghirdetett versenyben Az Év Befektetési Alapkezelıje 2006 kategóriában a Concorde Alapkezelı nyerte el az 1. helyezettnek járó díjat. Az Alapkezelı 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy január 1-jétıl egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhessen. A PSZÁF december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelı január 1-jétıl a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében a Tájékoztató legutolsó módosításának idején az Alapkezelı az alapokkal együtt több mint 230 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélköre számára. 19

20 Az Alapkezelı által kezelt egyéb nyilvános alapok bemutatása Concorde 2000 Nyíltvégő Befektetési Alap Induláskori össznévérték: Ft Az alap futamideje: határozatlan Vezetı Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft sz. kamarai ig. szám alatt bejegyzett tızsdei auditori minısítéső könyvszakértı, Lukácsi Margit, (1024 Budapest, Retek u. 7. fszt. 1, okl. száma: KI-0591 / 93 / IV, kamarai ig. száma: ) Portfolió: az Alapkezelı az alap forrásainak átlagosan százalékát a Budapesti Értéktızsdén kereskedett részvények vásárlására fordítja, míg a fennmaradó részt döntıen állampapírokba, kisebb mértékben vállalati, hitelintézeti kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fekteti. Az Alapkezelı aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfoliójának összetételét. Concorde Rövid Futamidejő Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti) Induláskori össznévérték: Ft Az alap futamideje: határozatlan Vezetı Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft sz. kamarai ig. szám alatt bejegyzett tızsdei auditori minısítéső könyvszakértı, Lukácsi Margit, (1024 Budapest, Retek u. 7. fszt. 1, okl. száma: KI-0591 / 93 / IV, kamarai ig. száma: ) Portfolió: az alap forrásait az Alapkezelı elsısorban rövid lejáratú diszkont- fix és változó kamatozású állampapírokba és vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fekteti, valamint a Budapesti értéktızsdén arbitrázsügyleteket köt (azonnali részvényvétel, határidıs részvényeladással fedezve). Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az alap portfoliójának 60 százalékát. Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Induláskori össznévérték: Ft Az alap futamideje: határozatlan Vezetı Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló: GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (6456 Madaras, Báthory u. 35., nyilvántartási szám: 1038, PM engedély szám: KE-1089/97/V), Mundweilné Csıke Éva, (1148 Budapest, Lengyel u. 41/b, engedély szám: KE-1089/97/V) Portfolió: az alap forrásait az Alapkezelı legfıképp belföldi pénzpiaci eszközökbe, legfeljebb egyéves lejáratú állampapírokba vagy bankbetétbe fekteti. Concorde Kötvény Befektetési Alap Induláskori össznévérték: Ft Az alap futamideje: határozatlan Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló: GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (6456 Madaras, Báthory u. 35., nyilvántartási szám: 1038, PM engedély szám: KE-1089/97/V), Mundweilné Csıke Éva, (1148 Budapest, Lengyel u. 41/b, engedély szám: KE-1089/97/V) Portfolió: az alap forrásait az Alapkezelı elsısorban forintban denominált diszkont- fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fekteti. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30 százalékáig külföldi kibocsátású állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelı. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát. Concorde Részvény Befektetési Alap Induláskori össznévérték: Ft Az alap futamideje: határozatlan Vezetı Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft sz. kamarai ig. szám alatt bejegyzett tızsdei auditori minısítéső könyvszakértı, Lukácsi Margit, (1024 Budapest, Retek u. 7. fszt. 1, okl. száma: KI-0591 / 93 / IV, kamarai ig. száma: ) Portfolió: az alap forrásait az Alapkezelı legfıképpen Magyarországon kibocsátott, a Budapesti Értéktızsdén kereskedett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tıke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelı. 20

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM3 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP** egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Hold Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2011. október 14. *Az Alap befektetési alapba fektetı értékpapír

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) április

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) április A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. április *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. március

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. március CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. március *A Concorde 2016 Devizás Vállalati

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 5.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_TBSZ_4 2015/I FIX KAMATOZÁSÚ,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap

Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Tıke- és Hozamvédett Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben