RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 által kezelt CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Hold Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) október 14. *Az Alap befektetési alapba fektetı értékpapír befektetési alap, amely kockázati szintje eltér a szokásostól, mert az Alap által vásárolható származtatott befektetési alap is, sıt az Alapnak akár az egésze is származtatott befektetési alapokba fektethetı.

2 AZ ALAP BEMUTATÁSA Az Alapkezelı az általa kezelt alapok befektetési politikáit a Tájékoztató módosításával bármikor megváltoztathatja. A módosítás a felügyeleti engedélyezés után, a közzétételt követı 30. naptól érvényes. A Tájékoztató és a Kezelési szabályzat legutolsó módosítását a Felügyelet október 14-én engedélyezte. A módosítások a közzétételt követı 15. napon, azaz november 2-án lépnek hatályba. Concorde Hold Befektetési Alap AZ ALAP CÉLJA, BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntıen kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetıen fundamentális alapon történı elemzésekre támaszkodva, de a technikai idızítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelı nem lát megfelelı lehetıséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntıen kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tıkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetıségek nem adódnak. A BEFEKTETÉSI POLITIKA MÓDOSÍTÁSA Az Alapkezelı a befektetési politika bármely elemét egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével módosíthatja. A módosítások legkorábban a Felügyeleti engedélyrıl szóló hirdetmény megjelenését követıen 30 nappal lépnek hatályba AZ ALAP FUTAMIDEJE Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart. AZ ALAP TÍPUSA: Az Alap határozatlan futamidejő, nyilvános, nyílt végő befektetési alapba befektetı befektetési alap. JAVASOLT LEGRÖVIDEBB BEFEKTETÉSI IDİTARTAM: Minimum 3 év BEFEKTETÉSI JEGYEK, TÍPUSA, NÉVÉRTÉKE, SOROZATA: 1 forint névértékő, névre szóló, visszaváltható dematerializált Befektetési Jegyek ÜZLETI ÉV: Az Alap üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az elsı üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtıl december 31-ig tart. REFERENCIAHOZAM: A referenciahozam az RMAX index teljesítménye. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KALKULÁCIÓJÁNAK FİBB ELVEI: Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelı T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebbıl levonja az Alapot T napig terhelı kötelezettségeket. Az Alap devizában meghatározott eszközeinek, illetve 2

3 kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét a T- napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelı az Alapkezelı egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-rıl T-napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésbıl számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökbıl és kötelezettségekbıl számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levı Befektetési Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. FOLYAMATOS FORGALMAZÁSI ÁR A befektetı részérıl érkezı vételi megbízást a Vezetı Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a táblázat Pénzügyi teljesítés napja oszlopának megfelelı napon (a továbbiakban Eladásteljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. Az Eladásteljesítési napon a befektetési jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz-záróárfolyamok napja oszlopában szereplı napi egy jegyre jutó nettó eszközérték, amely a hivatalos közzétételi helyeken a táblázat Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás Vezetı Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz történı beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Vezetı Forgalmazóhoz, illetve a Forgalmazókhoz az aznapi forgalmazási órákat követıen érkezik meg, akkor a Vezetı Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a megbízást az eredeti beérkezés napját követı elsı banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). A visszaváltási megbízást a Vezetı Forgalmazó, illetve a Forgalmazók a táblázat Pénzügyi teljesítés napja oszlopának megfelelı napon (a továbbiakban Visszaváltás-teljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. A Visszaváltás-teljesítési napon a befektetési jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz-záróárfolyamok napja oszlopában szereplı napi egy jegyre jutó nettó eszközérték, amely a hivatalos közzétételi helyeken a táblázat Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás Vezetı Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz történı beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Vezetı Forgalmazóhoz, illetve Forgalmazókhoz az aznapi Forgalmazási órákat követıen érkezik meg, akkor a Forgalmazó a megbízást az eredeti beérkezés napját követı elsı banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). Befektetési Alap Megbízás felvételének napja Pénzügyi teljesítés napja Árfolyamszámításhoz szükséges eszközzáróárfolyamok napja Hivatalos közzétételi helyeken az árfolyam megjelenésének napja Concorde Hold Befektetési Alap T T+3 T T+2 HOZAMFIZETÉS: Az Alap nem fizet hozamot a Befektetési Jegyek után. A befektetık az Alap tıkenövekményét kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. A BEFEKTETÉSI JEGYET VÁSÁRLÓK KÖRE Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva. 3

4 AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELİ NEVE Hold Alapkezelı Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság SZÉKHELYE 1123 Budapest, Alkotás utca 50., Tel: +36 (20) ALAPÍTÁSÁNAK IDİPONTJA Az Alapkezelı július 5-én alakult meg, a Fıvárosi Bíróság, mint cégbíróság vette nyilvántartásba július 14-én. Cégbejegyzés száma: TEVÉKENYSÉGI KÖRE Fıtevékenység: Befektetési alapkezelés IDİTARTAMA A társaság határozatlan idıre alakult. ÜZLETI ÉVE A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A társaság elsı üzleti éve a felügyeleti engedély megszerzésétıl december 31-ig tartott. JEGYZETT TİKÉJE Százmillió forint. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM 2 fı TULAJDONOSA Az Alapkezelı 100%-ban a Concorde Alapkezelı Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., Cg.: ) tulajdonában levı társaság. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Az Alapkezelınek jelen Tájékoztató készítésének idıpontjában 2 fı alkalmazottja volt. Az Alapkezelı székhelyén rendelkezésre áll a tevékenység eredményes végzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúra. 4

5 A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA A LETÉTKEZELİ NEVE UniCredit Bank Hungary Zrt. SZÉKHELYE 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. ALAPÍTÁS IDİPONTJA Alapszabály létrehozatala: január 23. A társaság létrejötte (cégbírósági bejegyzés): március 26. CÉGJEGYZÉKSZÁM CÉGBEJEGYZÉS HELYE Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság TEVÉKENYSÉGI KÖR TEÁOR TEÁOR TEÁOR 65.22'03 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés Pénzügyi lízing Egyéb hitelnyújtás Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítı tevékenység A társaság a Befektetıvédelmi Alap tagja. MŐKÖDÉSI IDİTARTAMA A társaság határozatlan idıre jött létre. ÜZLETI ÉV A társaság üzleti éve minden naptári év január 1-jén kezdıdik és ugyanazon naptári év december 31-én végzıdik. ALAPTİKE Alaptıke nagysága alapításkor: ,- Ft Jelenlegi alaptıke: ,- Ft 5

6 A FORGALMAZÓ BEMUTATÁSA A Forgalmazó cégneve: Concorde Értékpapír Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A Forgalmazó székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. A Forgalmazó alapításának idıpontja: június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) A Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének idıpontja: december 12. A Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének helye: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság A Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének száma: ÁPTF engedélyszám: ÁÉF /1993 A Forgalmazó tevékenységi köre: TEÁOR Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR Értékpapír-ügynöki tevékenység A Forgalmazó jegyzett alaptıkéje: ,- Ft. A Forgalmazó alkalmazotti létszáma: júniusi állapot szerinti dolgozói létszáma összesen 97 fı. A Forgalmazó mőködési idıtartama: határozatlan idıtartamra jött létre. A FORGALMAZÓ RÖVID BEMUTATÁSA A Concorde Értékpapír Zrt. Magyarország vezetı, független, befektetési banki tevékenységet végzı társasága, amely ügyfeleinek az értékpapír-kereskedelemmel, elemzéssel, vállalati pénzügyi tanácsadással és tıkepiaci tranzakciók szervezésével és befektetési tanácsadással kapcsolatos integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. A céget tulajdonos vezetık irányítják, akik részvényeiken és opciókon keresztül a társaságnak egyharmadát ellenırzik és mind a társaság operatív, mind stratégiai irányításáért felelısek. A Concorde a Budapesti Értéktızsde és a Befektetési Vállalkozások Szövetségének tagja. Az elmúlt két-három évben a Concorde erıltetett menetben fejlesztette az alaptevékenységnek számító értékpapír-kereskedelmen túl az egyéb befektetési és pénzügyi szolgáltatásokat, valamint komoly erıfeszítéseket tett az ügyfélkör összetételének a magánügyfelek számának növekedése révén történı átalakítására. Miközben a fiatalabb üzletágak esetében már eddig is gyors fejlıdést és komoly sikereket könyvelhetett el, a lakossági üzletág felfuttatása, és ami ezzel együtt jár, egy új értékesítési csatorna, illetve rendszer kialakítása hosszabb folyamat eredménye lesz. A legjobb magyar értékpapírcég A Concorde munkáját pénzügyi eredményein túlmenıen számos elismerés illette az elmúlt években. Ezek közül is kiemelkedik, hogy több száz nemzetközi befektetési intézmény körében végzett felmérés alapján az Euromoney 1996, 1997, 1998, 2000 valamint az Emerging Markets Investor pénzügyi magazin 1997 legjobb magyar értékpapírcégének, 1999-ben az Euromoney a legjobban ajánlott értékpapír-forgalmazónak jelölte a Concorde-ot. Talán a nemzetközi elismeréseknél is jelentısebb, hogy a Budapesti Értéktızsde szakmai közössége a Concorde-nak ítélte 1998-ban, 1999-ben, 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben is a legjobb tızsdei brókercég díjat. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alapkezelı az Alap éves beszámolójának ellenırzésével a Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértı Kft.-t (1074 Budapest, Csengery u em. 201.; cégjegyzékszám: ; MKVK nyilvántartási szám: ) (továbbiakban Könyvvizsgáló) bízza meg. A könyvvizsgálói feladatokat a Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértı Kft.-nél dr. Nagy László (kamarai ig. száma: ) látja el. 6

7 KOCKÁZATI TÉNYEZİK A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntı többsége arra vezethetı vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplı eszközök értéke ingadozik. Az Alap portfóliójában szereplı befektetési eszközök árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétıl, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentısen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentısen eltérhet egymástól. Az Alap Befektetési Jegyeibe történı befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: POLITIKAI KOCKÁZAT A magyarországi állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetıen befolyásolja a magyar monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervek (kormány, jegybank) által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Befektetési Jegyek hozamát is erısen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett Magyarország külföldi befektetık általi megítélésére és a magyar kötvényektıl és részvényektıl elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevı hatással van a mindenkori kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája. BELFÖLDI MAKROGAZDASÁGI KOCKÁZAT A magyar állampapírpiac hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást döntıen befolyásolják a hazai makrogazdasági folyamatok, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó hozamszint emelkedés kedvezıtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezıket Magyarország fizetési mérleg pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külsı és belsı egyensúly). Mindezekbıl kifolyólag a Befektetési Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve. A BEFEKTETÉSEK BELFÖLDI EGYEDI ÉS RÉSZVÉNYPIACI KOCKÁZATA A magyar részvények hozamait döntıen befolyásolják a hazai makrogazdasági folyamatok. A részvénypiac hozamát alapvetıen meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési jegyek árfolyam ingadozása is függ Magyarország makrogazdasági helyzetétıl. Ezen túlmenıen az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csıd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükrözıdik. Az egyes vállalatokhoz kapcsolódó egyedi kockázat bár (tekintettel egy-egy részvény viszonylagos alacsony súlyára a részvényportfólión belül) csak kisebb mértékben, de kedvezıtlenül is érintheti a Befektetési Jegyek árfolyamát. NEMZETKÖZI TİKEPIACI KOCKÁZAT Magyarország nyitott, világviszonylatban kis gazdaság. Emiatt a belsı makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tıkepiaci trendek is befolyásolják a magyar kötvény- és részvénypiac hozamait. A külföldi befektetık magyar kötvények, illetve részvények iránti kereslete a befektetık által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tıkepiacok kamatszintjétıl is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetıen meghatározza a hazai részvények árfolyamalakulását is. DEVIZAKOCKÁZAT Az Alap eszközeit különbözı országok és ott mőködı vállalatok egymástól eltérı devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az Alap eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke, magyar forintra vagy eurós alap esetén euróra konvertálva az adott deviza és a forint/euró közötti árfolyam ingadozásától függıen változhat. Ezáltal a Befektetési Jegyeket megvásárló Befektetıknek bizonyos esetekben az Alap portfólióját alkotó egyedi papírok és azok devizanemei forinttal/euróval szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük. SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEKBİL EREDİ KOCKÁZAT Az Alap befektetései között korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid idın belül erısen visszaeshet, valamint jelentıs tıkeáttétellel mőködnek. Ezért elıfordulhat, hogy az adott Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen 7

8 elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon elıfordulhat, hogy egy termék tızsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt szinttıl. Tızsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az adott Alapnak az ügyfél nemteljesítésébıl eredı kockázatot is fel kell vállalnia. BEFEKTETÉSI KOCKÁZAT Az Alapkezelı az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelı minden befektetést részletes elemzést követıen hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenvednek el árfolyamveszteséget. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelınek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövıbeni hozamát. REÁLHOZAM KOCKÁZATA A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így elıfordulhat, hogy az infláció bizonyos múltbeli idıszakot tekintve meghaladja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama alapvetıen az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól függ, az Alap nominális teljesítménye ezáltal egyes idıszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam kockázatát hordozza magában. AZ ALAP ESZKÖZEINEK LIKVIDITÁSI KOCKÁZATA Az Alapkezelı a befektetési döntések meghozatala elıtt mérlegeli az eszközök likviditását. A portfólióban lévı eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhetı, hogy ha jelentısen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelı értékesíteni, ami kedvezıtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési Jegyek árfolyamát. Kölcsönadott értékpapír esetén likvidációs kockázatot jelent, hogy az ügylet futamideje alatt a kölcsönadott értékpapír nem, vagy csak az ügylet lezárása után értékesíthetı. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA FELFÜGGESZTÉSÉNEK KOCKÁZATA A Befektetési Jegyek eladását és visszaváltását a Tpt. alapján az Alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében, a PSZÁF haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha (a) a Befektetési Jegy nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az adott Alap saját tıkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik vagy (b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A befektetık érdekében a PSZÁF legfeljebb 10 napra szintén felfüggesztheti a Befektetési Jegyek eladását és visszaváltását. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁSÁBÓL EREDİ KOCKÁZAT Az Alapkezelı célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban elıfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Ekkor miután a nettó eszközérték enyhe felül- vagy alulértékeltséget mutathat a nettó eszközértéken való forgalmazás miatt a befektetık által realizált hozam minimálisan eltérhet az adott Alap portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától. AZ ALAP ESETLEGES HATÁROZOTT FUTAMIDEJŐVÉ ALAKÍTÁSÁNAK KOCKÁZATA Az Alap határozatlan idıre jön létre. Az Alapkezelı a PSZÁF engedélyével az Alapot határozott futamidejővé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidı végén végelszámolással megszőnik, ezért a befektetık esetleg az általuk szándékolt idı lejárta elıtt kénytelenek Befektetési Jegyeiket visszaváltani. A LETÉTKEZELİ KOCKÁZATA Az Alap portfóliójában szereplı befektetési eszközöket a Letétkezelı elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelı a meghatározott törvényi szabályoknak és tıkekövetelményeknek megfelel. ADÓSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁNAK KOCKÁZATA A Befektetési Jegyekre vonatkozó szabályok a Tájékoztató írásának idıpontjában alapvetıen kedvezıek a magánszemélyekre nézve. Ezek és a befektetési alapok adózására vonatkozó kedvezı elıírások a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. 8

9 PARTNERKOCKÁZAT Amennyiben az Alapkezelı által az Alap nevében kötött ügyletekben közremőködı partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap Nettó Eszközértékét és a Befektetési Jegyek árfolyamát. A TRANZAKCIÓS ÁR ISMERETÉNEK HIÁNYÁBAN TÖRTÉNİ MEGBÍZÁS KOCKÁZATA A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának idıpontjában a Befektetık nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követıen válik ismertté. Bár az Alapkezelı Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló jelen Tájékozatóban rögzített értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent. ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNBE ADÁSAKOR FELMERÜLİ TOVÁBBI KOCKÁZATOK: PORTFÓLIÓÁTSTRUKTURÁLÁSI KOCKÁZAT: A futamidı alatt a kölcsönadott értékpapír gátja lehet a befektetési portfólió megfelelı átstrukturálásának. PIACI KOCKÁZAT: A futamidı alatt az adott értékpapírral kapcsolatos bármilyen új piaci információ, esemény kapcsán nem, vagy csak korlátozottan végezhetı befektetési ügylet. LIMITKOCKÁZAT: A kölcsönadott papírok kikerülnek az tulajdonos portfóliójából, így az elıírt befektetési korlátozások betartása nehézséget okozhat. ÓVADÉKI KOCKÁZAT: Amennyiben az óvadék mértéke nem kellıen magas a napon belüli ármozgáshoz képest, akkor elıfordulhat, hogy nemteljesítés esetén az óvadék nem nyújt kellı fedezetet. IDİ ELİTTI VISSZAADÁSI KOCKÁZAT: Amennyiben a kölcsönbe vevınek lehetısége van a futamidı elıtti a papírokat visszaadni, akkor ez nem tervezett nehézségeket okozhat (pl. limitek betartása, portfólió kényszerátstrukturálása). TÁRSASÁGI ESEMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZAT: Amennyiben a futamidı alatt az értékpapírokhoz kapcsolódó társasági esemény (pl. split, bónuszrészvény, felvásárlási ajánlat) történik, akkor az eredeti tulajdonosnak nincs joga közvetlenül eljárni. SZAVAZATI JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZAT: Az értékpapír kölcsönadásával a szavazati jog is átszáll, így a futamidı alatti új információk fényében elıfordulhat, hogy az eredeti tulajdonos a közgyőlésen szeretett volna a szavazati jogával élni. 9

10 Az Alap különbözı kockázattípusoknak való kitettségét a következı táblázat mutatja: Concorde Hold Befektetési Alap Politikai kockázat xx Belföldi makrogazdasági kockázat xxx Belföldi egyedi és részvénypiaci kockázat xxxx Nemzetközi tıkepiaci kockázat xxxx Devizakockázat xxxx Származtatott termékekbıl eredı kockázat xxx Befektetési kockázat xxxx Reálhozam kockázata xxx Alap eszközeinek likviditási kockázata xxx Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztésének kockázata x Nettó eszközérték számításából eredı kockázat x Alap esetleges határozott futamidejővé alakításának kockázata x Letétkezelı kockázata x Adószabályok változásának kockázata xxxx Partnerkockázat xxx Aluljegyzés kockázata A tranzakciós ár ismeretének hiányában történı megbízás kockázata x xx Értékpapír kölcsönbe adásából származó egyéb kockázatok Magyarázat: xxxx: jelentıs xxx: számottevı xx: nem elhanyagolható x: nem jelentıs, minimális -: nincs x GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEK A Befektetési Jegyek tulajdonosainak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár, s nincs garancia az Alap befektetéseit terhelı veszteségek kiküszöbölésére, illetve arra hogy az Alap befektetési céljait pontosan sikerül megvalósítani. Az Alapkezelınek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét vagy jövıbeni hozamát. 10

11 BEFEKTETİKET TERHELİ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK Az Alapkezelı bármely költségelemet egyoldalúan módosíthatja, mely módosításhoz a Tpt (5) bekezdés a) pontjának kivételével a Felügyelet engedélye szükséges. A Befektetési Jegyek eladási jutaléka az eladási árfolyamérték maximum 10 százaléka, mely a Forgalmazói szerzıdés függvényében vagy a Forgalmazót, vagy az Alapot illeti meg. (A Forgalmazó a saját üzletszabályzatának megfelelıen ennél alacsonyabb eladási jutalékot is meghatározhat.) A Befektetési Jegyek visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, mely a Forgalmazói szerzıdés függvényében vagy a Forgalmazót, vagy az Alapot illeti meg. (A Forgalmazó a saját üzletszabályzatának megfelelıen ennél alacsonyabb visszaváltási jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegyek bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás idıpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további, 5% visszaváltási jutalékot (büntetıjutalékot) is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli százalékos visszaváltási jutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegyek visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a Befektetıt más költség nem terheli. AZ ALAP MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Alapkezelési díj: az Alapkezelı szolgáltatásainak díja. Az Alapkezelési díj az adott negyedéves idıperiódusban az átlagos nettó eszközértékére vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése az adott negyedévet követı 15 napon belül esedékes. Forgalmazási díj: a Forgalmazó szolgáltatásainak díja, mértéke az Alapkezelı és a Forgalmazó között kötött egyedi forgalmazási szerzıdésekben kerül meghatározására. A Forgalmazási díj az Alapkezelési díjjal együtt az adott negyedéves idıperiódusban az átlagos nettó eszközértékére vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése az adott negyedévet követı 15 napon belül esedékes. A Forgalmazási díj és az Alapkezelési díj együttes mértéke naponta az Alapkezelési Szabályzat alapján számított átlagos nettó eszközérték legfeljebb az alábbi táblázatban található aránya. Letétkezelési díj: a Letétkezelı szolgáltatásainak díja. A letétkezelési díj az adott negyedéves idıperiódusban az átlagos nettó eszközértékére vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra, kifizetése az adott negyedévet követı 15 napon belül esedékes. A Letétkezelési díj napi mértéke az Alapkezelési Szabályzat alapján számított átlagos nettó eszközérték legfeljebb az alábbi táblázatban található aránya. Számlavezetés, transzferálás díja: A Forgalmazó szolgáltatásának díja, mértéke a Forgalmazó díjszabásának megfelelıen. A könyvelı díja (minden évben a piaci viszonyoknak megfelelıen meghatározva). A tájékoztató készítésének idıpontjában évente maximum Ft + áfa. A könyvvizsgáló díja (minden évben a piaci viszonyoknak megfelelıen meghatározva). A tájékoztató készítésének idıpontjában évente maximum Ft + áfa. Alap létrehozásával és mőködésével kapcsolatos Felügyeleti díjak, amelyek értéke a mindenkori törvényi elıírásoknak megfelelıen alakul (az Alapkezelési Szabályzat készítésének idıpontjában érvényes mértéket az alábbi táblázat mutatja). Értékpapír-forgalmazási és tranzakciós díjak és banki költségek. KELER Zrt. díjai. Tájékoztatás költségei (éves és féléves jelentések költségei, rendkívüli tájékoztatás költségei, marketing költségek, stb.). Egyéb mőködési költségek (postaköltség, esetleges jogi, illetve egyéb államigazgatási eljárások költségei, az Alap átalakításával kapcsolatos költségek stb.). 11

12 Concorde Hold Befektetési Alap Alapkezelési díj évente 0 % Forgalmazási díj évente maximum 1% Letétkezelıi díj évente maximum 0,2% PSZÁF díj A Tájékoztató készítésének idıpontjában 0,25 ezrelék az Alap negyedéves nettó eszközértékének számtani átlagára vetítve Az Alapkezelı dönthet úgy, hogy a fenti költségeket amennyiben azok elıre jól kalkulálhatók a Befektetı érdekében naponta elhatárolja. Az Alapot terhelı költségek a féléves, valamint az éves jelentésekben tételesen felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelı az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha annak átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes idıszakban felmerülı alapkezelési díj utólagosan sem terhelhetık az Alapra. A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy az Alap megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani jelen Tájékoztatót, az Alap féléves és éves jelentését, valamint az Alap legutolsó havi portfóliójelentését (a tájékoztató, jelentések, valamint a portfóliójelentés a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban), a nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektetı számára elsı alkalommal történı értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetıknek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı külön nyilatkozatot tesz o o o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult rendkívüli tájékoztatásra, jogosult a Tpt.-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az értékpapír-forgalmazásra vonatkozó hatályos jogszabályok, így a Tpt. a Bszt. és a Ptk. rendelkezései, valamint a Forgalmazó és az Alapkezelı üzletszabályzatai az irányadók. Az Alapkezelı és a befektetık között felmerülı esetleges jogviták során az Alapkezelı mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, az Alapkezelı a Pénzés Tıkepiaci Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. 12

13 KÖZZÉTÉTELI HELY A közzétételi hely a Felügyelet által üzemeltetett honlap. Budapest, október. Hold Alapkezelı zrt. A FORGALMAZÁSI HELYEK FELSOROLÁSA Forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. és fiókirodái Központ 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Tel: (1) Fax: (1)

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő:

Részletesebben

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált által kezelt CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2008. január *A Concorde CEE SmallCap

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2011. július 19. *A Concorde CEE SmallCap

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok,

által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP* PRÉMIUM3 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP** egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: Concorde Alapkezelı

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE-VM ABSZOLÚT

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

A CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

A CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt A CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2009. június *A Citadella Származtatott Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. december TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Garantált Likviditási Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-219

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) április

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) április A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. április *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. augusztus 8. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben