Villány Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villány Város Önkormányzata"

Átírás

1 Villány Város Önkormányzata Anti szegregációs Terv december Készítette:

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Bevezetés Helyzetelemzés Dél dunántúli régió bemutatása A Siklósi kistérség bemutatása Villány bemutatása Demográfia Lakáshelyzet Oktatási helyzet Foglalkoztatási helyzet Egészségügyi, szociális helyzet Városrészek elhatárolása Központi városrész Virágos Szegregátumok, szigetek lehatárolása Kossuth telep Szigetek szegregációval veszélyeztetett területek Arany János utca Bem u. Baross G. u. Zrínyi M. u. által határolt terület Virágosi pincesor Egyéb szigetek Baross utca Stratégia Villány Város Önkormányzatának célrendszere Anti szegregációs Program Lakhatás Oktatás, képzés Foglalkoztatás Egészségügyi, szociális ellátás Összefoglalás Elfogadás módja, dátuma Záradék Táblázat jegyzék Diagram jegyzék Térkép jegyzék

3 1 BEVEZETÉS Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 35. a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét segítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. E törvény szellemében készült el az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként Villány anti szegregációs terve, amely különösen a lakhatás, illetve a szociális szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való hozzáférés terén megvalósuló esélyegyenlőséget kívánja ösztönözni. A terv kiemelt figyelmet fordít az alacsony státuszú (rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettségű aktív korú) lakosok helyzetére. Alapelvként rögzítjük az infrastruktúrához való hozzáférés biztosításában a diszkrimináció és szegregációmentességet. A terv célja Villány azon területeinek felmérése, ahol a szegregáció már elindult, és a fentiek szellemében a szegregáció oldására irányuló programokat dolgozzon ki. Felhasznált adatok: 1. KSH adatok 2. Tervezési dokumentumok adatai 3. Eco Cortex Kft. saját felméréseinek adatai 4. Önkormányzat adatai 5. Intézményi adatok A KSH adatokat az egyéb fent felsorolt forrásból származó adatokkal összevetve mutatjuk be, hiszen a 2001 es népszámlálási adatoknál rendelkezésre állnak bizonyos területeket érintően frissebb adatok. A terv készítése során alapvetően az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2009 ben kiadott Városfejlesztési kézikönyv című dokumentumban található előírásokat tartottuk szem előtt. 3

4 2 HELYZETELEMZÉS A Központi Statisztikai Hivatal 2001 es az integrált városfejlesztési stratégiához lekért hivatalos népszámlálási adatai szerint Villány területén egy szegregátum található. Az adatok alapján három olyan terület van a városban, amely nem éri el a szegregációs mutatók küszöbértékét, de erősen leromlott területnek minősül. Ezen kívül az önkormányzat egy további területet jelölt ki, amely szegregálódó terület. Ezek olyan veszélyeztetett övezetek szigetek, amelyek tendenciózusan pár éven belül szegregátummá válhatnak, emiatt fokozott figyelmet és beavatkozást igényelnek e folyamat megakadályozása visszafordítása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia városrészekre vonatkozó elemzése bemutatja, hogy melyek a város rosszabb státuszú területei, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek. Ez a fejezet alapvetően erre az elemzésre támaszkodik és a célja, hogy a rosszabb státuszú területeken belül meghatározza azokat a kisebb területegységeket, ahol a szegregáció már előrehaladott, illetve azokat, melyeket a szegregáció elmélyülése veszélyeztet. Az általános tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a szigetek meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Fogalmak: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121. (1) bekezdése tartalmazza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek új fogalmát. E szerint: 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 4

5 Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (alacsony státuszú lakosok) aránya mindkét mutató tekintetében magasabb mint 50%. Városszerkezeti szempontból a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik: a városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek jelentik a telepszerű környezetet), a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó funkciójú területekbe ékelődött szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket). A szegregátumok lehatárolását segítő vizsgálati szempontok: Elsősorban városrész szintű társadalmi (demográfiai, szociális helyzet) adatok amelyek a Központi Statisztikai Hivatal 2001 es népszámlálási adataiból származnak képezhetik az alacsony státuszú népességet koncentráló területek beazonosítását. A szegregált terület definíciója szerint a két mutatónak együttesen megfelelő lakosok magas koncentrációja határozza meg a beavatkozási területet. segélyezési adatok megoszlásának vizsgálata: az önkormányzati segélyek városrészek közötti megoszlásának, illetve a városrészeken belül egy adott területre való koncentrálódásának vizsgálata önkormányzati bérlakások elhelyezkedésének vizsgálata, mely szerint megállapítható az önkormányzati bérlakások magasabb koncentrációja egy adott területen alacsony infrastrukturális ellátottsággal (közművek, pormentes út, járda hiánya) rendelkező területek vizsgálata külterületen, nem lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek vizsgálata. Villány esetében külterületek nincsenek. Az önkormányzati bérlakások csekély száma miatt pedig az önkormányzati lakások térbeli elhelyezkedésének koncentrációja sem vizsgálható. A terv tehát a többi szempont elemzése alapján készült. 5

6 2.1 Dél dunántúli régió bemutatása 1 Tekintettel arra, hogy Villány a Dél dunántúli régióban, a Siklósi kistérségben helyezkedik el, elemzésünket a régió bemutatásával kezdjük. Az itt tett megállapítások helytállóak Villány tekintetében is, amelyet a továbbiakban konkrét adatokkal támasztunk alá. A 90 es évek elején végbement gazdasági átalakulás következtében Déldunántúli régió kistérségei erőteljesen polarizálódtak, a korábbi területi egyenlőtlenségek tovább nőttek. Ebben jelentős szerepet játszott a térség közlekedési hálózatának fejletlensége, a régió külső és belső megközelíthetőségének nehézségei, a kedvezőtlen összetételű gazdaságstruktúra és a mezőgazdaság meghatározó jelenléte. Ugyancsak kedvezőtlen gazdasági környezetet teremt a szétszabdalt, aprófalvas településszerkezet. A települési hátrányokat tovább súlyosbítja a helyben elérhető intézmények, szolgáltatások hiánya, melyet a funkcionálisan többnyire gyenge kisváros hálózat sem képes kompenzálni. Ezzel szemben a megyeszékhelyek erős népességkoncentrációja és funkcionális (gazdasági, intézményi) dominanciája jellemző. Az országos átlagot meghaladóan a Dél Dunántúl lakosságának közel fele községekben él. A gazdaságfejlődés előnytelen feltételrendszerének köszönhetően az országos átlagot meghaladó a munkanélküliség, ezen belül is a tartós állástalanok magas hányada. Az inaktívak meghatározó jelenléte és alacsony foglalkoztatottsági szint jellemzi a régiót. Mindez megsokszorozta a gazdaságilag aktív lakosságra háruló terheket, ami tovább rontja a térség versenyképességét. A régió népességének az országos átlagnál kedvezőtlenebb iskolai végzettség szerinti összetétele nehezíti alkalmazkodóképességét a gazdaság változásához. A népesség korösszetétele is igen kedvezőtlen. Ebben az alacsony születésszám és a régió egyes térségeinek az átlagosnál rosszabb halálozási mutatói mellett az elvándorlás is szerepet játszik. A veszélyeztetettség problémájának regionális súlyát jelzi, hogy az 1000 megfelelő korúra jutó nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma az egyik legmagasabb a régiók között. Bár a korábbi évekhez képest csökkenő súllyal, de még mindig az anyagi ok dominál a veszélyeztetettséget kiváltó tényezők között (72,1%). 1 Forrás: Arany Orsolya Virág: DÉL DUNÁNTÚL RÉGIÓ SZOCIÁLIS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 6

7 A régióra jellemző a különböző etnikumok jelenléte: Baranyában cigány, horvát és német, Somogyban cigány, Tolnában német nemzetiségűek élnek nagyobb számban. Egyes településeken jelentős, illetve meghatározó a roma lakosság részaránya. Körükben a társadalmi gazdasági hátrányok halmozódása gyakrabban figyelhető meg, mint a nem roma lakosság között. A társadalmi gazdasági szempontból kedvezőtlen tényezők többnyire az országosnál gyakoribb előfordulására és az ennek nyomán kialakult egyenlőtlenségek kezelésére a régió szociális ellátórendszere felkészületlen, hiányos a kiépítettsége. A települések főként a kistelepülések jelentős hányadában a legalapvetőbb szociális szolgáltatások sem hozzáférhetőek, így e téren is indokolatlan területi egyenlőtlenségek keletkeznek. Az alapellátás alulfejlettségéből adódóan a szakellátások iránt túlzottan magas igény jelentkezik, melyet a bentlakásos intézmények kapacitáshiány miatt nem képesek maradéktalanul kielégíteni. Indokolt tehát mind a szociális, mind pedig a gyermekvédelmi alap és szakellátás minőségi és mennyiségi fejlesztése. 2.2 A Siklósi kistérség bemutatása A Siklósi kistérség 53 településből áll. Területe 652,18 km 2. Területi nagyság alapján a 4430 km 2 területű Baranya megyében a mohácsi és szigetvári kistérség után a siklósi a harmadik legnagyobb területű kistérség. A megyében a kistérségek közül a siklósihoz tartozik a legmagasabb településszám, mely az összes baranyai település 17,6% a. A fentiekben (2.1. pontban) bemutatott regionális gazdasági társadalmi helyzetkép, ill. tendenciák a Siklósi kistérségre is jellemzőek. A kistérségben működő települési önkormányzatok egyes oktatási és nevelési, szociális, egészségügyi és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására december 21 én létrehozták a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulást. 7

8 2.3 Villány bemutatása Villány a Dél dunántúli régióban, Baranya megyében, Pécstől 30 km re délre fekszik a Dél baranyai dombság, a Nyárád harkányi sík és a Villányi hegység találkozásánál. Megközelítése Siklós felől az számú, Pécs, Kozármisleny felől pedig az számú úton keresztül lehetséges. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) részletesen bemutatja a várost, jelen pontban csak a legfontosabb demográfiai, szociális jellemzők bemutatására kerül sor Demográfia A lakónépesség szám bemutatása statisztikai adatok alapján: Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0 2 évesek száma 60 Állandó népességből a 3 5 évesek száma 43 Állandó népességből a 6 14 évesek száma 218 Állandó népességből a évesek száma 110 Gyerekek összesen 431 Állandó népességszám változása ( / +) 299 Állandó népességszám változása ( / +) Táblázat: Demográfia Villány Népességvándorlás A bevándorlás a közeli településekről, közeli városból nagyobb mértékben, külföldről kisebb mértékben jellemző, egyébként nem. Az elvándorlás kismértékben jellemző a közeli és távoli településekre, városokba, Budapestre és külföldre, a megyeszékhelyre azonban nagyobb mértékben jellemző. Villány Siklóssal, Harkánnyal és Beremenddel együtt meghatározó szerepet tölt be a kistérség életében, ami a Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttével tovább erősödött. 8

9 A város lakosainak száma folyamatosan csökken. Bővebb demográfiai elemzést a városfejlesztési stratégia tartalmaz. A népességszám csökkenése mint országos tendencia az elöregedéssel együtt jelentkezik. Az etnikai összetételre jellemző, hogy a nemzeti, etnikai kisebbség képviselői a lakosság 14,1% át adják. Legnagyobb számban a németek (részarányuk 13% a lakosságon belül) élnek itt a kisebbségek közül. Rajtuk kívül horvát (0,5%), cigány és szerb (0,2 0,2%) kisebbség él itt. Villány lakónépességének közel 92% a a Központi városrészben él, 8% uk pedig a korábban önálló községként működő Virágos városrészben. 1. Diagram: 0 14 évesek aránya az egyes városrészekben KSH A gyermekek aránya Virágos városrészben magasabb, mint a Központi városrészben. 9

10 2. Diagram: évesek (aktív korúak) aránya az egyes területeken KSH 2001 A lakónépességen belül az aktív korúak aránya a Központi városrészben kedvezőbb. 3. Diagram: 60 év felettiek aránya az egyes területeken KSH A 60 év felettiek aránya a Virágosi városrészben magasabb, mint a Központi városrészben. 10

11 A két városrész közül a virágosi terület demográfiai adatai mutatják inkább egy öregedő településrész képét (a Központi városrész is öregedik, de a folyamat valamivel lassabb). Iskolai végzettség 4. Diagram: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az egyes területeken KSH A legfeljebb általános iskolát végzett aktív korúak tekintetében a virágosi adatok kedvezőtlenek. A felsőfokú végzettségűek viszonylatában a két városrész különbsége nagyon jelentős. 11

12 5. Diagram: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az egyes területeken KSH Mutató megnevezése Villány összesen Virágos Központi városrész Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0 14 évesek aránya 16,3 17,0 16,2 Lakónépességen belül évesek aránya 62,3 59,6 62,6 Lakónépességen belül 60 évnél idősebbek aránya 21,4 23,3 21,2 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül 27,7 33,8 27,2 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 8,9 1,9 9,5 arányában Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 26,9 31,9 26,5 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 48,3 48,9 48,2 aránya az aktív korúakon (15 59 évesek) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 19,4 21,8 19,2 Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 48,1 45,9 48,3 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,0 45,9 40,6 Állandó népesség száma Táblázat: Villány városrész adatok évi népszámlálás KSH 12

13 2.3.2 Lakáshelyzet Villány terület felhasználásában a lakóterületek dominálnak. Az egész városra a kisvárosias, kertvárosias, falusias hangulat a meghatározó. A városban mind a zártsorú beépítésű, mind a családi házas jellegű építési módok megtalálhatóak. A városban a lakóépületek több mint felének életkora meghaladja az 50 évet, így a lakóterületeken a folyamatos megújítás jelenti az egyik legfontosabb fejlesztési célt. Közművek A lakások vízvezetékkel való ellátottsága 2007 es adat szerint 100% os, a szennyvíz hálózatra pedig a lakások 92% a kapcsolódott rá. A hulladékszállítás, a gáz és villamos energia ellátás is megoldott. A lakásállomány csaknem teljes egésze magántulajdonban van, az önkormányzat három szociális bérlakással és egy szolgálati lakással rendelkezik. Ezen kívül önkormányzati tulajdonban vannak nem lakáscélú, de lakhatás céljára használt ingatlanok (Virágosi pincesor présházai). 6. Diagram: Alacsony komfort fokozatú lakások aránya Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Virágosi városrészben jelentősen magasabb, mint a Központi városrészben. 13

14 2.3.3 Oktatási helyzet Közszolgáltatások elérhetősége A 2005 ben alakult Villányi Oktatási Társulás az óvodai és az általános iskolai közoktatási feladatok ellátója.. Így fenntartója a városban az Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ keretein belül működő óvodának és általános iskolának. Általános Iskola Baross G. u Rákóczi F. u. 11. Óvoda Rákóczi F. u. 14. (központ) Deák F. u. 22. (telephely) Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégium (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában) Iskola: Mathiász J. u. 2. Kollégium: Baross G. u Gyakorlókert: Baross G. u Tanpince és borozó: Rákóczi u. 17. A településen nem működik bölcsőde, a gyerekek napközbeni felügyelete jelenleg az óvodában most indult minicsoportban megoldott. Igény lenne rá, hiszen a csoport 5 fővel indult, 7 jelentkezőt helyhiány miatt el kellett utasítani. A jogszabályi háttér és a személyi feltételek sajnos csak egy csoport indítását tették lehetővé. Az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és az alapfokú művészetoktatás helyben ellátott. A Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégium középfokú oktatást biztosít. Az óvodai férőhelyek száma elegendő, az utóbbi években senkit nem kellett elutasítani férőhelyhiány miatt. 14

15 Óvodai intézmények száma 1 Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 2 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 115 Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 99 Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 30 Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 13 Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma 0 Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 0 Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 4 3. Táblázat: Óvodáztatás Villány A gyerekek mintegy 30% a hátrányos helyzetű, 13% uk halmozottan hátrányos helyzetű. A gyerekek integrált nevelés oktatásban részesülnek, szegregáló csoportszervezés jelei a kiscsoportokban tapasztalhatóak. Az iskolai ellátást Villányban az alábbi táblázat foglalja össze: Általános iskolai intézmények száma: 1 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 2 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 17 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 14 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 262 Általános iskolai magántanulók száma 0 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 26 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 57 Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 21 Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 41 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 58 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 0 4. Táblázat: Iskoláztatás Villány

16 Villányban egy általános iskola két feladatellátási helyen működik alsó és felső tagozat intézményi szegregáció a településen tehát nem jelenik meg. A hátrányos helyzetű gyerekek aránya a tanulói létszám mintegy 15 20% a, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya 8 10% és a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya is hasonló. A gyerekek integrált oktatásban vesznek részt, szegregációra utaló jelek a évfolyamon tapasztalható. Bejárók A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban Összesen: 361 HH / HHH 78/23 Óvodába jár 99 30/0 más településről bejáró 47 14/0 tömegközlekedéssel iskolabusszal 47 14/0 falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk. val) Alsó tagozatos (1 4.) /13 más településről bejáró 50 11/6 tömegközlekedéssel iskolabusszal 50 11/6 falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk. val) Felső tagozatos (5 8.) /10 más településről bejáró 50 10/5 tömegközlekedéssel iskolabusszal 50 10/5 falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk. val) ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 5. Táblázat: Bejáró gyermekek száma Villány A közoktatási intézményi társulás a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működik. A társulás keretein belül a Villányi Oktatási Társulás biztosítja Villány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palkonya, Villánykövesd települések alapfokú oktatási nevelési feladatait. Az óvodába járó gyerekek közel fele iskolabusszal a környező településről érkezik, a bejáró gyerekek közötti HH/HHH arányok a Villányihoz hasonlóan alakulnak. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a gyermekjóléti alapellátások helyben biztosítottak. 16

17 OM azonosító intézmény neve gyermek, tanulólétszám az intézményben tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH Általános Iskola / / / Teleki Zsigmond / /20 11 Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégium 6. Táblázat: Tanulólétszám Továbbtanulás az általános iskolákból Összlétszámon belül Gimnázium (%) HH HHHtanulók körében Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) Összlétszámon belül HH HHHtanulók körében Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) Összlétszámon belül HH HHHtanulók körében Összlétszámon belül 2003/ / / / / / HH HHHtanulók körében Nem tanult tovább (%) HH Összlétszámon belül HHHtanulók körében 7. Táblázat: Továbbtanulási mutatók Általános Iskola 17

18 Az általános iskolából jellemzően mindenki továbbtanul. A középfokú oktatásban a gimnáziumi, valamint a szakiskolai képzés a legnépszerűbb. Azonban a gimnáziumi oktatásban továbbtanulók aránya stabil az utóbbi néhány évben, a szakiskolai továbbtanulók aránya pedig emelkedik. A HH/HHH tanulók továbbtanulási mutatói más struktúrát követnek. Jellemző a szakiskolai képzésre való továbbhaladás. Fontos, hogy a HH/HHH tanulók körében az érettségit adó intézményekben való továbbtanulás közelítse az intézményi átlagot. Az iskola kapcsolatai Az általános iskolai képzésben a német nemzetiségi nyelv és a számítástechnika oktatása foglal el kiemelt helyet. Az alapfokú művészetoktatás keretében zene, tánc és képzőművészeti csoportok működnek. A kapcsolatok is ezek mentén alakultak ki a helyi és az országos szervezetekkel ben testvériskolai kapcsolat jött létre az eislingeni Schiller iskolával, 1991 ben pedig megtörtént a kapcsolatfelvétel az osztrák Stainz település iskolájával. Az iskola a város intézményeivel is szoros kapcsolatot tart fenn, az egyik legerősebb a Művelődési Házzal való kapcsolat, ahol heti rendszerességgel kihelyezett órákat tartanak. A sajátos etnikai összetételből adódóan a Német Kisebbségi Önkormányzattal való szoros kapcsolat is megfigyelhető Foglalkoztatási helyzet Foglalkoztatás, munkanélküliség 7. Diagram: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 18

19 8. Diagram: Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Virágoson magasabb, ezzel szemben a foglalkoztatottak aránya alacsonyabb, mint a Központi városrészben. A foglalkoztatott nélküli háztartások arányát az alábbi diagram szemlélteti: 9. Diagram: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 19

20 Az ábra szerint Virágoson található arányaiban a több olyan család, ahol egy kereső sincsen Egészségügyi, szociális helyzet Az önkormányzat által nyújtott jelentősebb szociális segélyek alakulása Villányban között Az önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma (db) Az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatás esetei (db) Az önkormányzat által nyújtott átmeneti segélyezés esetei (db) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma 10. Diagram: Az önkormányzat által nyújtott jelentősebb szociális segélyek alakulása Villányban között Szociális helyzet a településen 2 : Összesen Munkanélküliek száma a településen 143 Ebből tartósan munkanélküli 35 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 49 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 51 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? Táblázat: Szociális helyzet Villány Forrás: DDRKM, önkormányzati adatszolgáltatás 20

21 Az aktív korú népesség 8,18% a munkanélküli, ebből 2,0% egy évnél régebben Egészségügyi ellátórendszer: Háziorvosi szolgálat (3 vegyes körzet) Védőnői szolgálat Járóbeteg szakrendelések A város területén a járóbeteg szakellátás keretében szemészeti és bőrgyógyászati szolgáltatás vehető igénybe. Az emberek jelentős része szűkös jövedelme mellett nem tud az egészségét befolyásoló életmódján, életkörülményein szignifikánsan változtatni. Az óvodában és az iskolában az egészségnevelésnek jóval nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. A városnak nem rendelkezik kórházzal, a betegek Siklósra, Pécsre illetve Mohácsra járnak. Egészségi állapot A lakosság egészségi állapota nem tér el a régiós átlagtól nagy mértékben. Az adatok alapján látható, hogy a háziorvosi rendelést igénybe vevők száma folyamatosan csökken, a lakosság számával párhuzamosan. Az egy lakosra jutó évi háziorvosi vizitek száma az utóbbi évtizedben 15,3 ről 14,4 re csökkent. 21

22 2.4 Városrészek elhatárolása Központi városrész A Központi városrész a korabeli Villány község területét jelenti. Virágostól a Karasica ártere választja el. A városrészben él a lakónépesség 92% a. Mivel a lakónépesség nagy része ezen a területen él, ezért a városi értékek meghatározásában a Központi városrész értékei a meghatározóak. A területen a 0 14 éves korosztály aránya a lakónépességen belül 16,2%, a éves korosztály aránya 62,6%, míg a 60 év felettiek aránya 21,2%. Legfeljebb általános iskolát a éves korosztály 27,2% a végzett. A felsőfokú végzettségűek aránya 9,5%. A területen 913 lakás található, amelynek 26,5% a alacsony komfort fokozatú. Az aktív korúak 48,2% a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,6%. A Központi városrész területén a KSH szerint egy szegregátum és kettő erősen leromlott, szegregálódásnak kitett terület található: Kossuth telep szegregátum (Kossuth L. u. két oldala) Arany J. u. (Arany J. u ) Bem u. (Bem u. Baross G. u. Zrínyi M. u. által határolt terület. Ezen kívül az Önkormányzat véleménye szerint hasonló terület a Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan is Virágos Virágos városrész a korábban önálló Virágos község területét jelenti. A terület egyéb belterület besorolású. A területen a lakónépesség 8% a él. A területen a 0 14 éves korosztály aránya a lakónépességen belül 17%, a éves korosztály aránya 59,6%, míg a 60 év felettiek aránya 23,3%. 3 KSH 2001 es népszámlálási adatai alapján 22

23 Legfeljebb általános iskolát a éves korosztály 33,8% a végzett, a felsőfokú végzettségűek aránya 1,9%, ami megdöbbentően alacsony. A területen 69 lakás található, amelynek 31,9% a alacsony komfort fokozatú. Az aktív korúak 84,9% a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 45,9%. A foglalkoztatottak aránya a területen a éves népességen belül 45,9%. A Virágosi városrész területén egy erősen leromlott, szegregálódásnak kitett terület található: Virágosi pincesor környéke (Zalka M. u. és a temető közötti terület). 2.5 Szegregátumok, szigetek lehatárolása 1. Térkép: Villány szegregátumai és szegregációval veszélyeztetett területei Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0 39% = türkizkék, 40 49%=fekete, %=pink) 23

24 Szegregátum: Kossuth telep (Kossuth L. u. két oldala) Veszélyeztetett területek: 1. Arany J. u. (Arany J. u ) 2. Bem u. (Bem u. Baross G. u. Zrínyi M. u. által határolt terület) 3. Virágosi pincesor A három szigetet az alacsony lakosságszám miatt nem minősül szegregátumnak. A fentieken túl az Önkormányzat véleménye szerint hasonló, szegregálodó terület a Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan is. Lakosság kor szerinti összetétele a szegregációval veszélyeztetett területeken és a szegregációs területen Központi belterület együtt 16,2 62,6 21,2 Virágos (egyéb belterület) 17,0 59,6 23,3 Virágosi pincesor 32,0 56,0 12,0 Bem Baross Zrínyi utca 28,6 57,1 14,3 Arany János utca 11,8 35,3 52,9 Kossuth telep 25,9 60,3 13,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 14 évesek aránya évesek aránya 60 x évesek aránya 10. Diagram: A Villányban található a szigetek és szegregátumok demográfiai mutatói A szigeteken az önkormányzat adatai szerint 39 lakás található, ami az összes lakásállomány (982 db) 3,9% a. A lakások kisebb része van önkormányzati tulajdonban, nagyobb részüket az ott lakók megvásárolták. A szegregátumban és a szigeteken összesen 162 lakos él. Az alacsony státuszú emberek aránya a városban és a szegregátumokban: 24

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata. Anti szegregációs Terv

Szigetvár Város Önkormányzata. Anti szegregációs Terv Szigetvár Város Önkormányzata Anti szegregációs Terv 2008. április Készítette: TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1 Bevezetés... 4 2 Helyzetelemzés... 6 2.1 Dél Dunántúli Régió bemutatása... 8 2.2 Szigetvári

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI Híves Tamás 2014. november Kérdések és hipotézisek Kérdés: milyen regionális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárbogárd Város Önkormányzata Sárbogárd Város Önkormányzata Antiszegregációs Terv 2011. november Készítette: TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 5 2.1 Közép dunántúli régió bemutatása... 7 2.2

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Jászfényszaru 2013. november 28.

Jászfényszaru 2013. november 28. Jászfényszaru 2013. november 28. Telepfelszámolási törekvések a stratégiai dokumentumok szintjén Roma Integráció Évtizede Program lakhatási elemek 1. A telepeken, telepszerűlakókörnyezetben élők társadalmi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

CSOK + POLGÁR LAKÁSTÁMOGATÁSI PROGRAM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZEPTEMBER 22 TÓTH JÓZSEF POLGÁRMESTER

CSOK + POLGÁR LAKÁSTÁMOGATÁSI PROGRAM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZEPTEMBER 22 TÓTH JÓZSEF POLGÁRMESTER CSOK + POLGÁR LAKÁSTÁMOGATÁSI PROGRAM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. SZEPTEMBER 22 TÓTH JÓZSEF POLGÁRMESTER I. HELYZETELEMZÉS POLGÁR VÁROS LAKÁSHELYZETE II. POLGÁR VÁROS CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben