PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szárligeti Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szárligeti Általános Iskola"

Átírás

1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert PEDAGÓGIAI PROGRAM Szárligeti Általános Iskola

2 Tartalom Küldetésnyilatkozat... 4 Alapító okirat... 5 Az iskolai nevelő oktató munka jogszabályi háttere A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai Alapelveink Céljaink, feladataink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztés Céljaink a személyiségfejlesztés során Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Közösségi neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapvetés A közösségfejlesztés feladatai Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: Kapcsolatok A gyermekvédelmi munkát segítő tevékenységek: Beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás SNI-s tanulók Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Az iskolai beszámoltatás, számonkérés szóbeli számonkérés formái: írásbeli számonkérés formái: tanulók értékelése alsó tagozat felső tagozat dolgozatok(röpdolgozatok) értékelése nem részképességhiányos, nem SNI-s, tanulók esetén résztképességhiányos sajátos nevelési igényű tanulók esetén Magatartás és szorgalom jutalmazás és büntetés A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanév közben alkalmazható elismerések:

3 A tanév végi jutalmazások formái lehetnek: A fegyelmező intézkedések formái, rendje, a kártérítési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések Nem szakrendszerű oktatás A szülői ház, a tanulók és pedagógusok együttműködése A tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása A szülők és a pedagógusok együttműködési lehetőségei, fórumai Záradék:

4 Küldetésnyilatkozat Szárligeti Általános Iskola Valljuk, hogy az iskolában folyó nevelő-oktató munka csak akkor lesz eredményes, ha az iskolánk falai közül olyan gyermekek kerülnek ki, akiknek magatartása társadalom által elfogadott, erkölcsi értékrendje fejlett, akik ismerik és alkalmazzák a társadalmi együttélés és a társas érintkezés szabályait, akik segítőek és toleránsak másokkal szemben, akik becsülik a magyar nép történelmét, értékeit és tisztelik az európai és más népek hagyományait, kultúráját, és akik harmonikus kapcsolatot tudnak létesíteni az őket körül-vevő természeti környezettel, akik számára értél az egészséges életmód. Iskolánkban olyan légkört alakítunk ki, ahol tanár, diák, szülő egyaránt jól érzi magát. A kapcsolatrendszer a közös cél, a kölcsönös érdeklődés, bizalom, aktív közreműködés és folyamatos kommunikáció alapján működik. Hangsúlyos feladat a komplex személyiségfejlesztés, az egyéni kompetenciák kialakítása, fejlesztése, megerősítése. Arra törekszünk, hogy tanulóink tudásukat minden élethelyzetben tudják alkalmazni. A bevezetendő kompetencia-alapú oktatással olyan képességrendszert alakítunk ki, amely meghatározó a tanulók személyiségének kiteljesedésében, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésében. Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelően készítjük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Nevelési programunk, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az iskolai közösség, az osztályok és csoportok aktivitására, együttműködésére, önszerveződésére épül. Olyan közösségeket kialakítását preferáljuk, ahol természetes a baráti kapcsolatok létrejötte, fenntartása, egymás segítése, mások véleményének tiszteletben tartása, az egymáshoz való alkalmazkodás, kulturált kommunikáció, csapatszellem. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai szintű rendezvényeink, ünnepélyeink maradandó élményt nyújtsanak diákoknak, vendégeknek, tanároknak. Az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk pozitív életmódminták megismerését és alkalmazását, lelki egészség szerepének hangsúlyozását, a harmonikus személyiség értékként való tiszteletét. A pedagógus személyisége, viselkedése, külső megjelenése, szavainak és tetteinek összhangja az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb minta. Személyes példamutatással neveljük tanítványainkat toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 4

5 Alapító okirat Szárliget Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A L A P Í T Ó O K I R A T 1.) A költségvetési szerv neve: SZÁRLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2.) A költségvetési szerv székhelye: SZÁRLIGET, ISKOLA UTCA 3. 3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): Az alapítás dátuma: szeptember ) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános iskolai nevelést, oktatást megvalósító közoktatási tevékenység végzése, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége Az alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) a., december 31-ig hatályos és érvényes szakfeladatok az alábbiak: Iskolai intézményi közétkeztetés, 5

6 Munkahelyi vendéglátás, Szárligeti Általános Iskola Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Diáksport b., január 1-től hatályos és érvényes szakfeladatok az alábbiak: Az alaptevékenység körébe tartozó tevékenységek: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A kiegészítő tevékenység körébe tartozó tevékenységek: Kiegészítő tevékenységet az intézmény sem 2009-ben, sem az azt követő években nem végez. A kisegítő tevékenység körébe tartozó tevékenységek: 6

7 Munkahelyi étkeztetés Szárligeti Általános Iskola Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység körébe tartozó tevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban a., a kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% b., a vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% A költségvetési szerv a évben kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 7.) A költségvetési szerv működési köre: SZÁRLIGET KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE Az általános iskola szabad kapacitása esetén fogadja a környező településeken (Szár, Nagyegyháza, Óbarok, Tatabánya) lakóhellyel rendelkező iskoláskorú gyermekeket is. 8.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: a., Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2067 Szárliget, István u. 49.) b., Felügyeleti szerv neve, székhelye SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2067 Szárliget, István u. 49.) 9.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a., tevékenységek jellege alapján: KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV b., a közszolgáltató szerv fajtája: 7

8 KÖZINTÉZMÉNY c., feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A költségvetési szerv gazdálkodási formáját tekintve előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, előirányzatai felett Szárliget Község Polgármesteri Hivatala rendelkezik. Szárliget Község Képviselőtestülete, mint irányító szerv kijelöli Szárliget Község Polgármesteri Hivatalát a Szárligeti Általános Iskola meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeinek különösen pénzügyigazdasági feladatainak - ellátására. A feladatellátás körét, módját, felelősségi rendjét külön megállapodás rögzíti. 10.) A költségvetési szerv vezetője: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (1) bekezdésének e., pontja alapján a költségvetési szervet Szárliget Község Képviselő-testülete által, pályázat alapján kinevezett iskola-igazgató vezeti. A vezetői megbízás feltételeit a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. -a határozza meg. A vezetői megbízás öt év határozott időre szól. 11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alapján kerülhet sor. 12.) A költségvetési szerv alapítójának, illetve fenntartójának neve és címe: SZÁRLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2067 Szárliget, István u. 49.) 13.) Az oktatási intézmény típusa ÁLTALÁNOS ISKOLA 14.) Az oktatási intézmény nemzeti, etnikai és más feladatai: 8

9 15.) Az oktatási intézmény tagintézményei: Szárligeti Általános Iskola 16.) Az oktatási intézmény telephelyének címei: 17.) Az oktatási intézménybe felvehető maximális tanuló-létszám: 230 Fő 18.) Az oktatási intézmény tagozatainak megnevezése: NAPPALI TAGOZAT 19.) Az oktatási intézmény évfolyamainak száma: 8 ÉVFOLYAM 20.) Az oktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az általános iskola Szárliget belterület 2. helyrajzi számon nyilvántartott épülete, az épület berendezési és felszerelési tárgyai vagyonleltár szerint. 21.) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az épület arra alkalmas helyiségeit az iskola igazgatója bérlet útján hasznosíthatja. A bérleti jogviszony nem akadályozhatja az iskolai feladatellátást. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat nem jogosult elidegeníteni, vagy biztosítékul megterhelni. Az intézmény az önkormányzati költségvetési támogatást csak az alapfeladataihoz használhatja fel. Mezei Ferenc polgármester Dr. Sisa András jegyző Záradék: Az alapító okiratban foglaltakat Szárliget Község Képviselő-testülete a 64/2009 (08.04.) sz. határozatával elfogadta, és a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta. Jelen alapító okirat július 1-én lép hatályba, azzal, hogy az alapító okirat 5.b., pontjába foglalt szakfeladatok január 1-től alkalmazandók. 9

10 Az iskolai nevelő oktató munka jogszabályi háttere évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. Törvény A munka törvénykönyvéről évi LXXVII. törvény A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról 130/1995.(X.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről 105/1999. (VII.6.) Korm. rendelet az OKÉV-ről 10/1994.(VI.13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgálatot ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 243/2003. (XII. 17. ) kormány rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 14/1994.(VI.24) MKM rendelet a képzési kötelezettségekről és a pedagógiai szakszolgálatokról. 41/1999. (X.13.) OM rendelet a pedagógus szakvizsga képesítési követelményeiről 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 10

11 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról 16/2004. (V.18.) OM-GyISM rendelet az iskolai sporttevékenységről. OM rendelet a tanév rendjéről 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 1.1. Alapelveink Célunk olyan értékek közvetítése, melyek alkalmasak arra, hogy az iskolából a tanulók szilárd erkölcsi alapokkal, a társadalom és az egyén számára hasznos ismeretekkel rendelkezve, tudást megbecsülve, az eredményekért tenni készen kerüljenek ki. Tiszteletben tartjuka tanulók személyiségét. Tanulóinkat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka szeretetére és megbecsülésére kell nevelni. Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. Kiemelt feladatnak, kitörési pontnak tartjuk az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igény kialakítását, fejlesztését. Ezt szolgálja az iskola testi és lelki egészségnevelési programja. Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört kell megteremteni, hogy az iskola betölthesse a második otthon szerepét tanulóink számára. A diákokkal évente meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket, így ismerhetik és tudatosíthatják a velük szembeni elvárásokat. Diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják döntési, véleményezési és javaslattételi jogaikat a törvény által biztosított keretek között. Folytatni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdését, a sajátos nevelési igényű gyermekek segítését. Biztosítani kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakoztatásában. Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel községünk életében. Érdekszövetséget alakítunk ki diákjainkkal és a szülőkkel az iskola értékeinek, hagyományainak, megőrzéséért és továbbfejlesztéséért, hírneveének visszaszerzéséért Céljaink, feladataink A 8. év végére érjen el minden tanuló olyan szintet, amely alapján képes a választott iskolában helyt állni, a tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. 11

12 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának elsősorban a felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakoztatását, s lehetőség szterfint a tehetséggondozásban is eredményeket kell felmutanunk. Fontos, hogy a tanulók megismerjék az önálló, célreavezető tanulási technikákat, korszerű ismeretekkel, a gyakorlatb an alkalmazható tudással, s az alkalmazás képességével rendelkezzenek.(kompetenciák) A kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Lényeges, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges képességekkel, jártsságokkal. A mindennapok során ismerje és alkalmazza az emberek közötti kulturált érintkezés, kapcsolattartás formáit, normáit. Rendelkezzenek megfelelő felelősségtudattal. Iskolánk, lakóhelyünk hagyományait ápolják, ünnepeit megismerjék, épített és szellemi örökségét gondozzák Természeti környezetüket ismerjék meg és óvják. Fontos a család, az idősek tiszteletére, megbecsülésére. Kiemelt szerepet kell szánni a testi nevelésnek. A tanulók ismerjék a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, az iskolai mindennapok szolgáljanak ehhez példaként.. Hangsúlyozni kell a lelki egészség fontosságát, a harmonikus személyiség kialakítását.. Olyan személyiségek fejlesztése a cél, akik a szükséges önismerettel rendelkeznek, önállóan képesek dönteni, az alternatívákat felismerni, mérlegelni. Ismerjenek meg többféle konfliktuskezelési technikát. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségét Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, értelmi fejlettségét, képességét, a tanulói részvételt az ismeretszerzés folyamatában. Ennek megfelelően: Az oktatás legfontosabb eszköze az aktuális tanévre készült tanmenet. Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, korszerű pedagógiai eljárásokkal, munkamódszerekkel. Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala szerint kell történnie, törekedve az objektivitásra. A komplex személyiség fejlesztésben fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, a reális önértékelésnek, az ítélőképességnek. 12

13 2. Személyiségfejlesztés A nevelés központi kérdésének tekintjük, mivel a harmonikus személyiség képes az adott szinten elvárható maximális teljesítményt nyújtani. A tanulói összetétel alapján kijelenthető, hogy a személyiségfejlesztés egyaránt fontos a hátrányok nélkül érkező tanulók számára, de talán nagyobb szükség mutatkozik a szociális hátrányokkal érkezők irányából. Ezen tanulók számára az iskolának kell pótolnia azokat a késztetéseket (drive), amelyek segítik a személyiség alakítását, struktúrálását. A differenciálás, mint eszköz segíti a személyiségstruktúrájának egyénre szabott kialakítását, az eltérő kindulási helyzetek közötti különbség megszüntetését, egy magasabb szinten történő önszervezést Céljaink a személyiségfejlesztés során Olyan fiatalok kibocsátása az iskolából, akik személyiségétől nem idegenek a következő értékek humánum, erkölcs, fegyelmezett személyiség, műveltség, kötelességtudás, érdeklődés, nyitottság, alkotás, kreativitás, mások munkájának megbecsülése, probléma-érzékenység, gyakorlatiasság perspektívában való gondolkodás távlati célok átváltása rövidebb célokká teljesítmény elérésére motivált önművelésre kész, élethosszig tartó tanulás szükségességét felismerő, befogadó, közzösségi ember, ismeri és betartja a különféle közösségek együttélését biztosító szabályokat, kommunikatív, 13

14 szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, vitaképes szellemileg és testileg egészséges, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Az alapvető és örök erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása elsősorban személyes példamutatással. Az értelmi képességek, illetve az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, a helyi hagyományok ápolása. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az alkohol, a drog, a dohányzás káros hatásának megismertetése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. 3. Közösségi neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket minden tanítási órán és tanórán kívüli tevékenység során ki kell használni, kapcsolni a tananyagok, foglalkozások témáihoz. A közösségfejlesztés az iskolába lépés pillanatától olyan beilleszkedési folyamatot jelent, amelyben a tanulók, tanulócsoportok keresik és megtalálják helyüket, miközben folyamatosan alakítják környezetüket és önmagukat. A folyamatok célja az egyén és a társadalom, illetve a bennünket körülvevő környezet, világ közötti kapcsolat kialakítása Alapvetés Az iskolai szűkebb és tágabb közösség csak akkor válhat a gyermek személyiségét alakító tényezővé, ha összefogja a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeit, hiszen ezek egymással aktív kölcsönhatásban vannak. 14

15 Alapvetően a közösség (osztály, iskola9)az egyéni tehetség kibontakoztatásának és fejlesztésének színtere, amely visszajelzései által befolyásolja az egyén továbbfejlődésének irányát. A közösség biztosítsa azt a közeget, amely a tanulók esetleges problémáinak, konfliktusainak megoldásához szükséges A közösségfejlesztés feladatai Az iskolai élet egyes területeivel kapcsolatos tanulói közösségek kialakítása nevelői tervezett irányítással. Ez a nevelői irányítás az önállósuló közösségben egyre jobban háttérbe szorul. A beilleszkedési folyamat figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban elvárt. A közösség légkörével, hangulatával, elvárásaival hasson oda, hogy olyan célokat tűzzenek ki maguk elé nevelői, osztályfőnöki segítséggel -, amelyért egyéni képességeik alapján dolgozni tudnak! Az elvégzett munkát saját maguk, illetve közösségeik vonatkozásában is értékelni tudják. Egyensúlyban kell tartani a közösség és a gyermek egyéni érdekeit, egyiket sem szabad eltúlozni a másik rovására. A legfontosabb feladat, hogy az iskolai közösségek erőssé válljanak, s ezen keresztül az elfogadó és elutasító társadalmi normarendszer átszűrődjön. Az iskolai diákönkormányzat ebben határozott, jól körülírt feladatsorral rendelkezzen! 4. Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Kiemelt feladatai: - a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, - a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, - segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, - a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi az iaggazgatón keresztül az önkormányzat jegyzőjénél, - folyamatos kapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, a fejlesztő pedagógussal 15

16 Az iskola gyermekvédelmi feladatának a legfontosabb területe a prevenció. A tanulók osztályfőnökeinek megállapítása alapján a gyermekvédelmi felelős rangsorolja a beavatkozásokat igénylő helyzeteket sűrgősség alapján. Ez után tesz javaslatot az intézkedésre. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat Kapcsolatok A gyermekvédelmi tevékenység során az alábbi intézményekkel tartunk rendszeres munkakapcsolatot - polgármesteri hivatallal, - nevelési tanácsadóval - gyermekjóléti szolgálattal, - családsegítő szolgálattal, - gyermekorvossal, védőnővel - logopédussal, - körzeti megbízottal, 4.3. A gyermekvédelmi munkát segítő tevékenységek: o a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, o a differenciált oktatás és képességfejlesztés, o egyénre szabott tanácsadás, nevelési iránymutatás szülőnek o egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, o a napközis és a tanulószobai foglalkozások, o az iskolai étkezési lehetőségek, o az életkoroknak megfelelő egészségügyi szűrővizsgálatok, o szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységrendszer o a szülőkkel való rendszeres együttműködés, kapcsolattartás o szülői munkaközösségi megbeszélések o tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, o ingyenes tankönyvellátás a jogszabályoknak megfelelően o tartós tankönyv kölcsönzése tanévre 5. Beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás SNI-s tanulók Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 16

17 o a testséma biztonságának kialakítása, o a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, o a vizuomotoros koordináció gyakorlása, o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, o az olvasás, írás tanítása a nevelési tanácsadó által előírt tartalommal és formával o az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek hallás utáni tolmácsolásával A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, o a testséma kialakítása, o a téri relációk biztonsága, o a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, o a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. A tanulók fejlesztése, gondozása a 2/2005. (III.1.) OM rendeletben foglaltak alapján történik. 6. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Kötelező tanórai foglalkozások Választható tanórai foglalkozások időkerete terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozások felzárkóztató foglalkozások korrepetálások kistérségi, megyei, országos tanulmányi versenyek sportkörök sportversenyek, házi bajnokságok napközis és tanulószobai foglalkozások felügyelet (tanítás kezdete előtt, szünetekben, étkezés ideje alatt, orvosi vizsgálatra kíséretkor) szakkörök -Az iskolai könyvtár használata 17

18 A tankönyvtámogatásra jogosultak tankönyvellátása logopédiai foglalkozás háttorna sószoba leki egészség bizotsítását szolgáló foglalkozás 7. Az iskolai beszámoltatás, számonkérés Alapvetés: - Tárgyilagos, objektív legyen! - Igazságos legyen, mentes az elfogultságtól, egyoldalúságtól. - Ösztönző hatású legyen. - Céljai és követelményei előre ismertek legyenek a tanulók és szüleik számára. - Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő legyen - Következetes és szakszerű legyen - A megfelelő előkészítés nem maradhat el! - Igazodjon a helyi tantervnek az adott tantárgyon belül részletesen kidolgozott követelményrendszeréhez. - Tartalmilag és formailag alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz. - Önálló gondolkodásra serkentő legyen. - A számonkérés mindig legyen szerves része a pedagógiai folyamatnak, - Figyelemmel kell lenni arra, hogy a szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelő arányú (50-50 %) legyen. - Ne legyen kampányszerű, büntető vagy megtorló jellegű! - Egy napon csak két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. 5. és 6. órában csak akkor ha más időpontban nem oldható meg a dolgozat. - Írásbeli beszámoltatás esetén egy héten kerüljön kiosztásra, kijavításra a dolgozat! Felelet esetén is értékeljük a tanulók teljesítményét szóbeli számonkérés formái: - egy téma, tananyagrész kifejtése, - válaszadás kérdésekre, - kiselőadás, korreferátum - órai aktív munka. 18

19 7.2. írásbeli számonkérés formái: - írásbeli felelet (röpdolgozat) - témazáró dolgozat - félévi felmérő (javító) dolgozat - év végi tudásszint felmérő dolgozat Szárligeti Általános Iskola 7.3. tanulók értékelése A szülők és a tanulók a tanév elején kézhez kapják azt a kiadványt, amely minden évfolyam összes tantárgyának érdemjegyi követelményeit tartalmazza E követelményrendszer a pedagógiai program melléklete alsó tagozat Az első három évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelés a minisztérium által kiadott program alapján a 4. évfolyamon minden tantárgyból osztályzattal minősítjük a tanulókat Az első három évfolyamon a tájékoztató füzet vagy értékelő lap segítségével tájékoztatjuk a szülőket gyermekük előrehaladásáról felső tagozat Az évfolyamon a pedagógusok a tanulók teljesítményét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen osztályzatokkal értékelik. A félévi és év végi osztályzatot az év közbeni érdemjegyek és tanulmányi munka alapján határozzák meg. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). A tanuló félévi és év végi érdemjegyeit évközi teljesítménye, órai munkája és osztályzatai átlaga alapján kell megállapítani. A témazáró felmérések osztályzatait az érdemjegyek megállapításakor hangsúlyosabban vesszük figyelembe. A félév, tanév során írt összes felmérés átlaga legfeljebb egy jeggyel térhet el a félévi, év végi érdemjegytől dolgozatok(röpdolgozatok) értékelése nem részképességhiányos, nem SNI-s, tanulók esetén %-os teljesítmény érdemjegy 0-34 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) 19

20 résztképességhiányos sajátos nevelési igényű tanulók esetén Ezen tanulók esetén fegyelembe kell venni a tzanórán nyújtott teljesítményt, az aktív részvételt a munkában, az önmagához képest elért fejlődést, a fejlesztő foglalkozásokon kapott értékelést. %-os teljesítmény érdemjegy 0-14 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) 7.4. Magatartás és szorgalom A tanulók magatartásának minősítésénél a példás, jó, változó és rossz, szorgalmának értékelésekor a példás, jó, változó és hanyag A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén értékeli. A félévi és év végi osztályzatot az osztályfőnök a havi jegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg, kikérve az osztály közösségének véleményét. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba jegyezzük be jutalmazás és büntetés A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulók jutalmazásakor az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységre, továbbá a magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményekre kell figyelemmel lenni A tanév közben alkalmazható elismerések: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, 20

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008. A pedagógiai programot a tantestület elfogadta 2008. június 30-án. A pedagógiai programot

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal BEVEZETŐ A fennmaradt írásos emlékek arra utalnak, hogy településünkön három évszázados múltra tekint vissza az iskolai oktatás. A legutóbbi fél évszázadban két általános iskola működött, melyet Szeghalom

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben