PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szárligeti Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szárligeti Általános Iskola"

Átírás

1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert PEDAGÓGIAI PROGRAM Szárligeti Általános Iskola

2 Tartalom Küldetésnyilatkozat... 4 Alapító okirat... 5 Az iskolai nevelő oktató munka jogszabályi háttere A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai Alapelveink Céljaink, feladataink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztés Céljaink a személyiségfejlesztés során Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Közösségi neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapvetés A közösségfejlesztés feladatai Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: Kapcsolatok A gyermekvédelmi munkát segítő tevékenységek: Beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás SNI-s tanulók Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Az iskolai beszámoltatás, számonkérés szóbeli számonkérés formái: írásbeli számonkérés formái: tanulók értékelése alsó tagozat felső tagozat dolgozatok(röpdolgozatok) értékelése nem részképességhiányos, nem SNI-s, tanulók esetén résztképességhiányos sajátos nevelési igényű tanulók esetén Magatartás és szorgalom jutalmazás és büntetés A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanév közben alkalmazható elismerések:

3 A tanév végi jutalmazások formái lehetnek: A fegyelmező intézkedések formái, rendje, a kártérítési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések Nem szakrendszerű oktatás A szülői ház, a tanulók és pedagógusok együttműködése A tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása A szülők és a pedagógusok együttműködési lehetőségei, fórumai Záradék:

4 Küldetésnyilatkozat Szárligeti Általános Iskola Valljuk, hogy az iskolában folyó nevelő-oktató munka csak akkor lesz eredményes, ha az iskolánk falai közül olyan gyermekek kerülnek ki, akiknek magatartása társadalom által elfogadott, erkölcsi értékrendje fejlett, akik ismerik és alkalmazzák a társadalmi együttélés és a társas érintkezés szabályait, akik segítőek és toleránsak másokkal szemben, akik becsülik a magyar nép történelmét, értékeit és tisztelik az európai és más népek hagyományait, kultúráját, és akik harmonikus kapcsolatot tudnak létesíteni az őket körül-vevő természeti környezettel, akik számára értél az egészséges életmód. Iskolánkban olyan légkört alakítunk ki, ahol tanár, diák, szülő egyaránt jól érzi magát. A kapcsolatrendszer a közös cél, a kölcsönös érdeklődés, bizalom, aktív közreműködés és folyamatos kommunikáció alapján működik. Hangsúlyos feladat a komplex személyiségfejlesztés, az egyéni kompetenciák kialakítása, fejlesztése, megerősítése. Arra törekszünk, hogy tanulóink tudásukat minden élethelyzetben tudják alkalmazni. A bevezetendő kompetencia-alapú oktatással olyan képességrendszert alakítunk ki, amely meghatározó a tanulók személyiségének kiteljesedésében, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésében. Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelően készítjük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Nevelési programunk, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az iskolai közösség, az osztályok és csoportok aktivitására, együttműködésére, önszerveződésére épül. Olyan közösségeket kialakítását preferáljuk, ahol természetes a baráti kapcsolatok létrejötte, fenntartása, egymás segítése, mások véleményének tiszteletben tartása, az egymáshoz való alkalmazkodás, kulturált kommunikáció, csapatszellem. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai szintű rendezvényeink, ünnepélyeink maradandó élményt nyújtsanak diákoknak, vendégeknek, tanároknak. Az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk pozitív életmódminták megismerését és alkalmazását, lelki egészség szerepének hangsúlyozását, a harmonikus személyiség értékként való tiszteletét. A pedagógus személyisége, viselkedése, külső megjelenése, szavainak és tetteinek összhangja az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb minta. Személyes példamutatással neveljük tanítványainkat toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 4

5 Alapító okirat Szárliget Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A L A P Í T Ó O K I R A T 1.) A költségvetési szerv neve: SZÁRLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2.) A költségvetési szerv székhelye: SZÁRLIGET, ISKOLA UTCA 3. 3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): Az alapítás dátuma: szeptember ) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános iskolai nevelést, oktatást megvalósító közoktatási tevékenység végzése, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége Az alaptevékenység szakágazata: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) a., december 31-ig hatályos és érvényes szakfeladatok az alábbiak: Iskolai intézményi közétkeztetés, 5

6 Munkahelyi vendéglátás, Szárligeti Általános Iskola Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Diáksport b., január 1-től hatályos és érvényes szakfeladatok az alábbiak: Az alaptevékenység körébe tartozó tevékenységek: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A kiegészítő tevékenység körébe tartozó tevékenységek: Kiegészítő tevékenységet az intézmény sem 2009-ben, sem az azt követő években nem végez. A kisegítő tevékenység körébe tartozó tevékenységek: 6

7 Munkahelyi étkeztetés Szárligeti Általános Iskola Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység körébe tartozó tevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban a., a kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% b., a vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% A költségvetési szerv a évben kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 7.) A költségvetési szerv működési köre: SZÁRLIGET KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE Az általános iskola szabad kapacitása esetén fogadja a környező településeken (Szár, Nagyegyháza, Óbarok, Tatabánya) lakóhellyel rendelkező iskoláskorú gyermekeket is. 8.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: a., Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2067 Szárliget, István u. 49.) b., Felügyeleti szerv neve, székhelye SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2067 Szárliget, István u. 49.) 9.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a., tevékenységek jellege alapján: KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV b., a közszolgáltató szerv fajtája: 7

8 KÖZINTÉZMÉNY c., feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A költségvetési szerv gazdálkodási formáját tekintve előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, előirányzatai felett Szárliget Község Polgármesteri Hivatala rendelkezik. Szárliget Község Képviselőtestülete, mint irányító szerv kijelöli Szárliget Község Polgármesteri Hivatalát a Szárligeti Általános Iskola meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeinek különösen pénzügyigazdasági feladatainak - ellátására. A feladatellátás körét, módját, felelősségi rendjét külön megállapodás rögzíti. 10.) A költségvetési szerv vezetője: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (1) bekezdésének e., pontja alapján a költségvetési szervet Szárliget Község Képviselő-testülete által, pályázat alapján kinevezett iskola-igazgató vezeti. A vezetői megbízás feltételeit a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. -a határozza meg. A vezetői megbízás öt év határozott időre szól. 11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alapján kerülhet sor. 12.) A költségvetési szerv alapítójának, illetve fenntartójának neve és címe: SZÁRLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2067 Szárliget, István u. 49.) 13.) Az oktatási intézmény típusa ÁLTALÁNOS ISKOLA 14.) Az oktatási intézmény nemzeti, etnikai és más feladatai: 8

9 15.) Az oktatási intézmény tagintézményei: Szárligeti Általános Iskola 16.) Az oktatási intézmény telephelyének címei: 17.) Az oktatási intézménybe felvehető maximális tanuló-létszám: 230 Fő 18.) Az oktatási intézmény tagozatainak megnevezése: NAPPALI TAGOZAT 19.) Az oktatási intézmény évfolyamainak száma: 8 ÉVFOLYAM 20.) Az oktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az általános iskola Szárliget belterület 2. helyrajzi számon nyilvántartott épülete, az épület berendezési és felszerelési tárgyai vagyonleltár szerint. 21.) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az épület arra alkalmas helyiségeit az iskola igazgatója bérlet útján hasznosíthatja. A bérleti jogviszony nem akadályozhatja az iskolai feladatellátást. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat nem jogosult elidegeníteni, vagy biztosítékul megterhelni. Az intézmény az önkormányzati költségvetési támogatást csak az alapfeladataihoz használhatja fel. Mezei Ferenc polgármester Dr. Sisa András jegyző Záradék: Az alapító okiratban foglaltakat Szárliget Község Képviselő-testülete a 64/2009 (08.04.) sz. határozatával elfogadta, és a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta. Jelen alapító okirat július 1-én lép hatályba, azzal, hogy az alapító okirat 5.b., pontjába foglalt szakfeladatok január 1-től alkalmazandók. 9

10 Az iskolai nevelő oktató munka jogszabályi háttere évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. Törvény A munka törvénykönyvéről évi LXXVII. törvény A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról 130/1995.(X.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről 105/1999. (VII.6.) Korm. rendelet az OKÉV-ről 10/1994.(VI.13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgálatot ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 243/2003. (XII. 17. ) kormány rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 14/1994.(VI.24) MKM rendelet a képzési kötelezettségekről és a pedagógiai szakszolgálatokról. 41/1999. (X.13.) OM rendelet a pedagógus szakvizsga képesítési követelményeiről 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 10

11 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról 16/2004. (V.18.) OM-GyISM rendelet az iskolai sporttevékenységről. OM rendelet a tanév rendjéről 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 1.1. Alapelveink Célunk olyan értékek közvetítése, melyek alkalmasak arra, hogy az iskolából a tanulók szilárd erkölcsi alapokkal, a társadalom és az egyén számára hasznos ismeretekkel rendelkezve, tudást megbecsülve, az eredményekért tenni készen kerüljenek ki. Tiszteletben tartjuka tanulók személyiségét. Tanulóinkat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, munka szeretetére és megbecsülésére kell nevelni. Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit. Kiemelt feladatnak, kitörési pontnak tartjuk az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igény kialakítását, fejlesztését. Ezt szolgálja az iskola testi és lelki egészségnevelési programja. Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört kell megteremteni, hogy az iskola betölthesse a második otthon szerepét tanulóink számára. A diákokkal évente meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket, így ismerhetik és tudatosíthatják a velük szembeni elvárásokat. Diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják döntési, véleményezési és javaslattételi jogaikat a törvény által biztosított keretek között. Folytatni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdését, a sajátos nevelési igényű gyermekek segítését. Biztosítani kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakoztatásában. Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel községünk életében. Érdekszövetséget alakítunk ki diákjainkkal és a szülőkkel az iskola értékeinek, hagyományainak, megőrzéséért és továbbfejlesztéséért, hírneveének visszaszerzéséért Céljaink, feladataink A 8. év végére érjen el minden tanuló olyan szintet, amely alapján képes a választott iskolában helyt állni, a tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. 11

12 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának elsősorban a felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakoztatását, s lehetőség szterfint a tehetséggondozásban is eredményeket kell felmutanunk. Fontos, hogy a tanulók megismerjék az önálló, célreavezető tanulási technikákat, korszerű ismeretekkel, a gyakorlatb an alkalmazható tudással, s az alkalmazás képességével rendelkezzenek.(kompetenciák) A kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Lényeges, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges képességekkel, jártsságokkal. A mindennapok során ismerje és alkalmazza az emberek közötti kulturált érintkezés, kapcsolattartás formáit, normáit. Rendelkezzenek megfelelő felelősségtudattal. Iskolánk, lakóhelyünk hagyományait ápolják, ünnepeit megismerjék, épített és szellemi örökségét gondozzák Természeti környezetüket ismerjék meg és óvják. Fontos a család, az idősek tiszteletére, megbecsülésére. Kiemelt szerepet kell szánni a testi nevelésnek. A tanulók ismerjék a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, az iskolai mindennapok szolgáljanak ehhez példaként.. Hangsúlyozni kell a lelki egészség fontosságát, a harmonikus személyiség kialakítását.. Olyan személyiségek fejlesztése a cél, akik a szükséges önismerettel rendelkeznek, önállóan képesek dönteni, az alternatívákat felismerni, mérlegelni. Ismerjenek meg többféle konfliktuskezelési technikát. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségét Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, értelmi fejlettségét, képességét, a tanulói részvételt az ismeretszerzés folyamatában. Ennek megfelelően: Az oktatás legfontosabb eszköze az aktuális tanévre készült tanmenet. Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, korszerű pedagógiai eljárásokkal, munkamódszerekkel. Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala szerint kell történnie, törekedve az objektivitásra. A komplex személyiség fejlesztésben fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, a reális önértékelésnek, az ítélőképességnek. 12

13 2. Személyiségfejlesztés A nevelés központi kérdésének tekintjük, mivel a harmonikus személyiség képes az adott szinten elvárható maximális teljesítményt nyújtani. A tanulói összetétel alapján kijelenthető, hogy a személyiségfejlesztés egyaránt fontos a hátrányok nélkül érkező tanulók számára, de talán nagyobb szükség mutatkozik a szociális hátrányokkal érkezők irányából. Ezen tanulók számára az iskolának kell pótolnia azokat a késztetéseket (drive), amelyek segítik a személyiség alakítását, struktúrálását. A differenciálás, mint eszköz segíti a személyiségstruktúrájának egyénre szabott kialakítását, az eltérő kindulási helyzetek közötti különbség megszüntetését, egy magasabb szinten történő önszervezést Céljaink a személyiségfejlesztés során Olyan fiatalok kibocsátása az iskolából, akik személyiségétől nem idegenek a következő értékek humánum, erkölcs, fegyelmezett személyiség, műveltség, kötelességtudás, érdeklődés, nyitottság, alkotás, kreativitás, mások munkájának megbecsülése, probléma-érzékenység, gyakorlatiasság perspektívában való gondolkodás távlati célok átváltása rövidebb célokká teljesítmény elérésére motivált önművelésre kész, élethosszig tartó tanulás szükségességét felismerő, befogadó, közzösségi ember, ismeri és betartja a különféle közösségek együttélését biztosító szabályokat, kommunikatív, 13

14 szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, vitaképes szellemileg és testileg egészséges, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Az alapvető és örök erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása elsősorban személyes példamutatással. Az értelmi képességek, illetve az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, a helyi hagyományok ápolása. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az alkohol, a drog, a dohányzás káros hatásának megismertetése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. 3. Közösségi neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket minden tanítási órán és tanórán kívüli tevékenység során ki kell használni, kapcsolni a tananyagok, foglalkozások témáihoz. A közösségfejlesztés az iskolába lépés pillanatától olyan beilleszkedési folyamatot jelent, amelyben a tanulók, tanulócsoportok keresik és megtalálják helyüket, miközben folyamatosan alakítják környezetüket és önmagukat. A folyamatok célja az egyén és a társadalom, illetve a bennünket körülvevő környezet, világ közötti kapcsolat kialakítása Alapvetés Az iskolai szűkebb és tágabb közösség csak akkor válhat a gyermek személyiségét alakító tényezővé, ha összefogja a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeit, hiszen ezek egymással aktív kölcsönhatásban vannak. 14

15 Alapvetően a közösség (osztály, iskola9)az egyéni tehetség kibontakoztatásának és fejlesztésének színtere, amely visszajelzései által befolyásolja az egyén továbbfejlődésének irányát. A közösség biztosítsa azt a közeget, amely a tanulók esetleges problémáinak, konfliktusainak megoldásához szükséges A közösségfejlesztés feladatai Az iskolai élet egyes területeivel kapcsolatos tanulói közösségek kialakítása nevelői tervezett irányítással. Ez a nevelői irányítás az önállósuló közösségben egyre jobban háttérbe szorul. A beilleszkedési folyamat figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban elvárt. A közösség légkörével, hangulatával, elvárásaival hasson oda, hogy olyan célokat tűzzenek ki maguk elé nevelői, osztályfőnöki segítséggel -, amelyért egyéni képességeik alapján dolgozni tudnak! Az elvégzett munkát saját maguk, illetve közösségeik vonatkozásában is értékelni tudják. Egyensúlyban kell tartani a közösség és a gyermek egyéni érdekeit, egyiket sem szabad eltúlozni a másik rovására. A legfontosabb feladat, hogy az iskolai közösségek erőssé válljanak, s ezen keresztül az elfogadó és elutasító társadalmi normarendszer átszűrődjön. Az iskolai diákönkormányzat ebben határozott, jól körülírt feladatsorral rendelkezzen! 4. Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Kiemelt feladatai: - a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, - a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, - segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, - a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi az iaggazgatón keresztül az önkormányzat jegyzőjénél, - folyamatos kapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, a fejlesztő pedagógussal 15

16 Az iskola gyermekvédelmi feladatának a legfontosabb területe a prevenció. A tanulók osztályfőnökeinek megállapítása alapján a gyermekvédelmi felelős rangsorolja a beavatkozásokat igénylő helyzeteket sűrgősség alapján. Ez után tesz javaslatot az intézkedésre. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat Kapcsolatok A gyermekvédelmi tevékenység során az alábbi intézményekkel tartunk rendszeres munkakapcsolatot - polgármesteri hivatallal, - nevelési tanácsadóval - gyermekjóléti szolgálattal, - családsegítő szolgálattal, - gyermekorvossal, védőnővel - logopédussal, - körzeti megbízottal, 4.3. A gyermekvédelmi munkát segítő tevékenységek: o a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, o a differenciált oktatás és képességfejlesztés, o egyénre szabott tanácsadás, nevelési iránymutatás szülőnek o egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, o a napközis és a tanulószobai foglalkozások, o az iskolai étkezési lehetőségek, o az életkoroknak megfelelő egészségügyi szűrővizsgálatok, o szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységrendszer o a szülőkkel való rendszeres együttműködés, kapcsolattartás o szülői munkaközösségi megbeszélések o tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, o ingyenes tankönyvellátás a jogszabályoknak megfelelően o tartós tankönyv kölcsönzése tanévre 5. Beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás SNI-s tanulók Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 16

17 o a testséma biztonságának kialakítása, o a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, o a vizuomotoros koordináció gyakorlása, o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, o az olvasás, írás tanítása a nevelési tanácsadó által előírt tartalommal és formával o az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek hallás utáni tolmácsolásával A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, o a testséma kialakítása, o a téri relációk biztonsága, o a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, o a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. A tanulók fejlesztése, gondozása a 2/2005. (III.1.) OM rendeletben foglaltak alapján történik. 6. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Kötelező tanórai foglalkozások Választható tanórai foglalkozások időkerete terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozások felzárkóztató foglalkozások korrepetálások kistérségi, megyei, országos tanulmányi versenyek sportkörök sportversenyek, házi bajnokságok napközis és tanulószobai foglalkozások felügyelet (tanítás kezdete előtt, szünetekben, étkezés ideje alatt, orvosi vizsgálatra kíséretkor) szakkörök -Az iskolai könyvtár használata 17

18 A tankönyvtámogatásra jogosultak tankönyvellátása logopédiai foglalkozás háttorna sószoba leki egészség bizotsítását szolgáló foglalkozás 7. Az iskolai beszámoltatás, számonkérés Alapvetés: - Tárgyilagos, objektív legyen! - Igazságos legyen, mentes az elfogultságtól, egyoldalúságtól. - Ösztönző hatású legyen. - Céljai és követelményei előre ismertek legyenek a tanulók és szüleik számára. - Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő legyen - Következetes és szakszerű legyen - A megfelelő előkészítés nem maradhat el! - Igazodjon a helyi tantervnek az adott tantárgyon belül részletesen kidolgozott követelményrendszeréhez. - Tartalmilag és formailag alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz. - Önálló gondolkodásra serkentő legyen. - A számonkérés mindig legyen szerves része a pedagógiai folyamatnak, - Figyelemmel kell lenni arra, hogy a szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelő arányú (50-50 %) legyen. - Ne legyen kampányszerű, büntető vagy megtorló jellegű! - Egy napon csak két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. 5. és 6. órában csak akkor ha más időpontban nem oldható meg a dolgozat. - Írásbeli beszámoltatás esetén egy héten kerüljön kiosztásra, kijavításra a dolgozat! Felelet esetén is értékeljük a tanulók teljesítményét szóbeli számonkérés formái: - egy téma, tananyagrész kifejtése, - válaszadás kérdésekre, - kiselőadás, korreferátum - órai aktív munka. 18

19 7.2. írásbeli számonkérés formái: - írásbeli felelet (röpdolgozat) - témazáró dolgozat - félévi felmérő (javító) dolgozat - év végi tudásszint felmérő dolgozat Szárligeti Általános Iskola 7.3. tanulók értékelése A szülők és a tanulók a tanév elején kézhez kapják azt a kiadványt, amely minden évfolyam összes tantárgyának érdemjegyi követelményeit tartalmazza E követelményrendszer a pedagógiai program melléklete alsó tagozat Az első három évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelés a minisztérium által kiadott program alapján a 4. évfolyamon minden tantárgyból osztályzattal minősítjük a tanulókat Az első három évfolyamon a tájékoztató füzet vagy értékelő lap segítségével tájékoztatjuk a szülőket gyermekük előrehaladásáról felső tagozat Az évfolyamon a pedagógusok a tanulók teljesítményét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen osztályzatokkal értékelik. A félévi és év végi osztályzatot az év közbeni érdemjegyek és tanulmányi munka alapján határozzák meg. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). A tanuló félévi és év végi érdemjegyeit évközi teljesítménye, órai munkája és osztályzatai átlaga alapján kell megállapítani. A témazáró felmérések osztályzatait az érdemjegyek megállapításakor hangsúlyosabban vesszük figyelembe. A félév, tanév során írt összes felmérés átlaga legfeljebb egy jeggyel térhet el a félévi, év végi érdemjegytől dolgozatok(röpdolgozatok) értékelése nem részképességhiányos, nem SNI-s, tanulók esetén %-os teljesítmény érdemjegy 0-34 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) 19

20 résztképességhiányos sajátos nevelési igényű tanulók esetén Ezen tanulók esetén fegyelembe kell venni a tzanórán nyújtott teljesítményt, az aktív részvételt a munkában, az önmagához képest elért fejlődést, a fejlesztő foglalkozásokon kapott értékelést. %-os teljesítmény érdemjegy 0-14 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) 7.4. Magatartás és szorgalom A tanulók magatartásának minősítésénél a példás, jó, változó és rossz, szorgalmának értékelésekor a példás, jó, változó és hanyag A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén értékeli. A félévi és év végi osztályzatot az osztályfőnök a havi jegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg, kikérve az osztály közösségének véleményét. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba jegyezzük be jutalmazás és büntetés A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulók jutalmazásakor az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységre, továbbá a magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményekre kell figyelemmel lenni A tanév közben alkalmazható elismerések: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. ALAPÍTÓ OKIRAT A Borsodnádasd Városi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése alapján megszabott kötelezettségének eleget téve a Borsodnádasdi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben