Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. járatszervezésének elemzése és optimalizálási lehetısége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. járatszervezésének elemzése és optimalizálási lehetısége"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. járatszervezésének elemzése és optimalizálási lehetısége Készítette: Kavasánszki Zsolt 2012

2 Tartalom Bevezetés Alapfogalmak Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fogalmak A járattervezéssel, logisztikával kapcsolatos fogalmak A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok áttekintése A hulladékgazdálkodás rövid története A hulladékgazdálkodás magyarországi története A hulladékgazdálkodás jogi szabályozásának rövid bemutatása A évi XLIII. törvény elızményei, fıbb irányelvei A törvény fıbb szabályai Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. bemutatása A Cirkont cégcsoport bemutatása Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. bemutatása Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. által nyújtott szolgáltatások ismertetése Begyőjtött hulladékok ártalmatlanítása Építési, bontási hulladék konténeres szállítása Szelektív hulladékgyőjtés Győjtıjáratok szervezése illetve optimalizálása az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft.-nél Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. jelenlegi járattervének elemzése A járatterv általános bemutatása

3 4.1.2.Elsı járat Hétfıi nap Elsı járat Keddi nap, második járat Csütörtöki nap Elsı járat Szerdai nap Elsı járat Csütörtöki nap Elsı járat Pénteki nap Második járat Hétfıi nap , Második járat Keddi és Pénteki nap Második járat Szerdai nap Harmadik járat Hétfıi nap Harmadik járat Keddi nap Harmadik járat Szerdai nap Harmadik járat Csütörtöki nap Harmadik járat Pénteki nap Negyedik járat Hétfıi nap Negyedik járat Keddi nap Negyedik járat Szerdai nap Negyedik járat Csütörtöki nap Negyedik járat Pénteki nap Járatterv optimalizálás a Dacey módszer segítségével A jelenlegi járatterv alapján levont következtetések Javaslatok a járatterv újragondolására Elsı járat az új járattervben Második járat Hétfıi nap Második járat Keddi nap

4 Második járat Szerdai nap Második járat Csütörtöki nap Második járat Pénteki nap Harmadik járat Hétfıi nap Harmadik járat Keddi nap Harmadik járat Szerdai nap Harmadik járat Csütörtöki nap Harmadik járat Pénteki nap Negyedik járat Hétfıi nap Negyedik járat Keddi, Szerdai és Csütörtöki nap Negyedik járat Pénteki nap Rekultiváció megszervezésének lehetısége a térségben A hulladéklerakók helyzete Magyarországon A rekultivációra vonatkozó terv tartalmi követelményei A térségbeli lerakók rekultivációjára vonatkozó elıírások A lezárt, rekultivált lerakók területhasznosítása Összefoglalás, javaslatok Irodalomjegyzék Idegen nyelvő összefoglaló Mellékletek

5 Bevezetés Napjainkban egyre nagyobb a hulladékszállítás iránti igény, az emberek egyre több hulladékot hagynak maguk mögött. A hulladékok nagy része a háztartások által megtermelt lakossági, más néven kommunális hulladék. A hulladékszállítás fontos a környezetvédelem szempontjából, mivel a hulladékok elszállításával lakóhelyünk környezete szebb, tisztább lesz. Az általam választott cég, az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. már évek óta látja el térsége hulladékgyőjtési feladatait. Korábban a települések mindegyike rendelkezett hulladéklerakóval, ebben az idıszakban nevezték Magyarországot a 3200 hulladéklerakó hazájának. Az EU csatlakozás után mára már mindössze 27 hulladéklerakó rendelkezik a megfelelı engedélykontingenssel a hulladékok tárolásához. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. mőködési területe folyamatosan bıvül, jelenleg 60 településen lát el hulladékgazdálkodási feladatok, de ehhez nem társul megfelelı járattervezés. Szakdolgozatom elsı fejezetében a hulladékgazdálkodás, valamint a járattervezés fogalmait igyekszem tisztázni. Bemutatásra kerül néhány alapfogalom a fentebbi témakörökbıl, valamin a járattervezésen belül a Dacey módszer leírása is. A következı fejezet betekintést nyújt a hulladékgazdálkodás történetébe, valamint bemutatásra kerül a hulladékgazdálkodási törvény néhány paragrafusa is. 5

6 A harmadik fejezetben bemutatásra kerül a bázisvállalat, az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft., valamint az általa nyújtott szolgáltatások rövid leírása is megtalálható. A negyedik fejezet a járattervezésrıl szól, a jelenlegi helyzetet elemezve megvizsgálom, mely járatokon érdemes változtatni, majd ahol szükséges változtatni, ott megpróbálok egy minden igényt kielégítı megoldást találni egy korszerőbb kevesebb üresjáratot tartalmazó járattervvel. A járattervezés elemzését napokra és járatokra osztva végeztem, ahol ezt a fellelhetı adatok lehetıvé tették. A járatok által összegyőjtött hulladék mennyiségére a KSH által közzétett 2010-es helységnévkönyv adattárban megjelölt települési háztartásszámból következtetek. Az adattár a 2010-es adatokat tartalmazza. Az optimalizálás vizsgálatát a Dacey módszer segítségével végzem, az útvonalterv.hu internetes oldalról származó, a települések központjainak egymástól számított távolságok alapján. Az ötödik fejezetben a rekultivációról esik szó röviden, mivel jelenleg is 47 rekultivációra váló lerakó található a vállalat térségében. Ezek rekultiválásának elısegítéséhez jelentıs pályázati pénzeket nyert el a vállalat, igyekszem vázolni, milyen követelményekkel kell szembenéznie a vállalatnak ezen a téren, adott esetben milyen lehetıségek kerülhetnek szóba, melyek a remények szerint minden igényt kielégítenek. 6

7 1. Alapfogalmak 1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fogalmak Hulladék: A hulladék az ember élete, termelı- és fogyasztó tevékenysége során képzıdı anyag, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a környezet védelem alatt álló tárgyait, és amely keletkezési helyén felesleges, ott fel nem használható és további kezelést igényel. A talaj, a víz, a levegı sohasem minısül hulladéknak. 1 Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás magába foglal minden olyan tevékenységet, amely a hulladék keletkezésének elkerülését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását szolgálja. 2 Hulladékelıkészítés: Elıkészítés tágabb értelemben az a céltudatos tevékenység, amikor a nyersanyagokat, hulladékokat mechanikai eljárások alkalmazásával a további feldolgozás vagy felhasználás céljaira alkalmassá tesszük. 3 Szelektív hulladékgyőjtés: Szelektív hulladékgyőjtésnek nevezzük, amikor a hulladékokat fajtánként külön győjtjük össze. Ennek hatékony mőködéséhez célszerő olyan hulladékfajtákat kiválasztani, melyek nagy mennyiségben keletkeznek. A hulladékok összetételét figyelembe véve az alábbi frakciók győjtését 1 HEFOP-33.1 címő elıadás Debreceni Egyetem,-Mezıgazdaságtudományi Kar 2 Környezetvédelem Hulladékgazdálkodás címő elıadás Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar, Eljárástechnikai Tanszék 3 Környezetvédelem Hulladékgazdálkodás címő elıadás Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar, Eljárástechnikai Tanszék 7

8 célszerő bevezetni: papír hulladékok mőanyag hulladékok üveg hulladékok fém hulladékok. A szelektív győjtés célja, hogy elısegítse a hulladékok hasznosíthatóságát és csökkentse az olyan hulladék mennyiségét, amelynek ártalmatlanítása csak lerakással történhet. Ez akkor történhet optimálisan, ha a győjtıedényekbe vagy zsákokba kizárólag olyan hulladékfajták kerülnek, melyek azon fel vannak tüntetve. Fontos megemlíteni, hogy a szelektíven győjtött hulladékokat a termék eredeti állapotának megfelelıen tegyük a zsákba-edénybe. Ez azt jelenti, hogy a hulladékok szennyezıdéseit lehetıség szerint el kell távolítani (üvegek kimosása, címke leáztatása, az élelmiszeres csomagolóanyagok kimosása), és ha ez nem lehetséges (például szennyezett papírok), a vegyes háztartási hulladékok közé kell tenni. 4 Rekultiváció: A nem megfelelı mőszaki védelemmel épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése a mőszaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával

9 1.2. A járattervezéssel, logisztikával kapcsolatos fogalmak Járattervezés: A logisztikai folyamatok során különbözı járatokat kell szervezni, hogy a szállítási feladatok elvégezhetıek legyenek. A szakirodalom három fajta járatot különböztet meg: - egyszerő járat: A járat a telephelyrıl a feladóhelyre megy, elvégzi a szállítási feladatot és visszatér a telephelyre. - ingajárat: A járat a telephelyrıl a feladóhelyre indul, elvégzi a szállítást, de kirakodás után a leadóhelyen új árut vesz fel, és azt viszi a következı helyre. - körjárat: A járat egy feladóhelyrıl több leadóhelyen rakodja ki az áruját (elosztó körjárat), vagy pedig több feladóhelyrıl egy leadóhelyre hordja az áruját (győjtı körjárat). Dacey módszer: Körjárattervezéshez alkalmazott módszer, melynek megoldását úgy kapjuk, hogy lehetıleg a legnagyobb értékő költség elemeket jelentı viszonylatokat törölni kell a mátrixból, hogy ne kerülhessenek beépítésre a körútba. A módszer fıbb lépései: 1. Kiinduló adatok (távolságmátrix) meghatározása. 2. A távolságmátrix legnagyobb elemének megkeresése és törlése. Ha több ilyen elem van, akkor a törlés sorrendje tetszıleges lehet. A lépést addig kell ismételni, míg elı nem áll egy olyan helyzet, hogy a mátrix valamely sorában vagy oszlopában már csak egyetlen elem marad. Ha több olyan sor vagy oszlop maradt, melyben egy elem van, akkor a kisebb értékőt célszerő választani. 3. A megmaradt elem által meghatározott viszonylat része kell, hogy legyen a körútnak. Mivel az elem a viszonylat része lett, ezért törölni kell: 9

10 - az elemhez tartozó sor és oszlop összes többi (eddig nem törölt) elemét; - a kiválasztott elemnek a mátrix fıátlójára szimmetrikus párját; - ha az utoljára kiválasztott viszonylattal nem sikerült olyan körutat létrehozni, amely minden pontot tartalmaz, akkor a 2. lépéshez vissza kell térni. 10

11 2. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok áttekintése 2.1. A hulladékgazdálkodás rövid története Elıdeink bárhol éltek is a Földön, a természetbıl vették a létfenntartásukhoz nélkülözhetetlen anyagokat. Ezek a használat alatt tönkrementek, elkoptak, de amíg csak lehetett, javították, újra és újra felhasználták ıket. Az élelmiszereket természetes anyagokkal tartósították, nem volt világmérető piac és globális gazdaság. Az élelmiszereket helyben (lokálisan) állították elı, és nem szállították kontinensnyi távolságokra, kivéve az elenyészı mennyiségőnek tekinthetı főszereket és luxuscikkeket. Erre az idıszakra úgy tekinthetünk, mint a ma úgy áhított zéró hulladék aranykorra. Ekkor a kertek végében, a települések határában szemétgödrökbe vagy szemétdombokra hordták a hulladékot, és ott az lassan elbomlott, visszakerült a természetbe, nem okozva külön szennyezést. A tömegtermelés beindulásával megkezdıdött a szemétdömping is. Az emberek nemcsak a létfenntartáshoz szükséges anyagokat használták, hanem elkezdıdött a javak felhalmozása is. A tömegtermeléssel a folyamatos növekedési kényszer is megjelent. Ennek eredménye az élettartam-tervezés, vagyis egy idı után biztosak lehettünk abban, hogy a megvásárolt termék elromlik. Javítása ésszerőtlen és gazdaságtalan, ezért újat kell venni helyette, a régit pedig eldobhatjuk. Ezzel a hulladékkezelés állandó alapanyag-ellátása, a szemét folyamatosan biztosítottá vált. Kezdetben senki nem foglalkozott az egyre növekvı szeméthegyekkel. Mindannyian ismerjük a történeteket a különféle járványokról és fertızésekrıl. Az emberiség lassan rájött, hogy fıleg a sőrőn lakott településeken valamit tenni kell a 11

12 saját védelmében. Vagy egyénileg, vagy közösségi szinten összegyőjtötték hát a szemetet és elszállították egy távolabbi helyre és otthagyták. Ez a gyakorlat folyt egészen addig, míg kiderült, hogy már nincs erre sem lehetıség. Ennek következtében az összegyőjtött szemetet elkezdték elhagyott felszíni bányagödrökbe és félreesı völgyekbe lerakni. Ezeket aztán lefedték, és sorsukra hagyták. Ezek adják napjainkban a kármentesítési feladatok döntı többségét. Azokon a vidékeken (nagy népsőrőségő országokban pl. Hollandiában, vagy nagy városokban pl. Párizsban), ahol nem állt rendelkezésre elegendı terület, elkezdték a hulladékok kezdetleges (ellenırizetlen) égetését, ezzel csökkentve azok térfogatát. Hallhattunk hátborzongató eseteket, hogy veszélyes anyagokat is leraktak ezeken a helyeken, nem egy hollywoodi kasszasiker is született a történetekbıl. Miután az ember akkora kárt okozott a környezetében, hogy az már rá is veszélyt jelentett, elkezdett végre foglalkozni az általa elıidézett probléma megoldásával. A hulladékok ártalmatlanításának legfontosabb feladata, hogy megelızzük a természet (és vele magától értetıdıen az ember) további károsodását. Innen következik a megoldás: el kell szigetelni a veszélyforrást! Egyrészt olyan kombinált (természetes és mesterséges anyagokat felhasználó) szigetelési rendszereket terveztek, melyek megakadályozzák a környezetre veszélyes anyagok kijutását a lerakókból (vízkizárás), másrészt olyan égetési technológiákat vezettek be (magas tüzelési hıfok, elıírt tartózkodási idı, légszőrı és tisztító berendezések alkalmazása), melyek segítségével a környezetterhelés jelentısen csökkenthetı. Egy dologról azonban nem szabad elfeledkezni: minden terheli a környezetet. A legtöbb, amit tehetünk eltekintve attól a paradicsomi helyzettıl, hogy egyáltalán nem károsítjuk a környezetet, hogy a lehetı legkevésbé terheljük azt, és csak annyit használunk belıle, ami a létünkhöz elengedhetetlenül 12

13 szükséges. Talán nem is kell külön felhívni újra arra a figyelmet, hogy ez alapvetı ellentmondásban van az állandó növekedési kényszerrel és a termék-szerzési vágyunkkal. Ha a saját természetünket nem tudjuk vagy akarjuk megváltoztatni, akkor legalább arra áldozzunk (pénzt, idıt, energiát), hogy Földünket a lehetı legkevésbé terheljük. Ezt pedig úgy tehetjük meg a hulladékkezelés területén, hogy minden nap figyelmet fordítunk a helyes szelektív hulladékgyőjtésre és megkeressük a legkisebb környezetterheléssel járó további kezelési módokat, pl. a termikus hasznosítást A hulladékgazdálkodás magyarországi története Bármennyire is szeretné, nem mondhatja el magáról Magyarország, hogy a fentiektıl nagyban eltérı történet játszódott volna le területén. Az ellenırizetlen elhagyáson és nem egy ipari és környezeti katasztrófán keresztül jutottunk el a mai állapotokhoz. Talán megdöbbentı, de tény: a XXI. század elején is több tucat (ha nem száz), olyan település volt Magyarországon, ahol nemhogy modern hulladékártalmatlanítás, de még szervezett szemétgyőjtés sem volt. Sokan emlékezhetnek rá, hogy az országban 3200 lerakó volt. Mára javult a helyzet. Leggyorsabban a jogi szabályozást sikerült összhangba hozni az EU elıírásokkal (2000. évi XLIII. Tv.). Az elıcsatlakozási és felzárkózási, valamint a kohéziós alapok felhasználásával több hulladékgazdálkodási nagyrendszer jött létre az országban. Ezek mőködése napjainkra indul be általánosan, melyek többsége korszerő kombinált szigeteléssel ellátott hulladéklerakóból, szelektív hulladékgyőjtı rendszerbıl ( szelektív szigetek ), hulladékudvarból és komposztáló létesítménybıl állnak. A több éves munkának köszönhetıen mára Magyarország valamennyi településén létezik szervezett 13

14 hulladékgyőjtés és -szállítás. A korszerőtlen szemétdombokat bezárták. Jelenleg a rekultivációs munkálatok elıkészítése, tervezése folyik. A környezet védelme, a hulladékgazdálkodás, az ember által használt anyagok hulladékká válásának megelızése folyamatosan új és új feladatok elé állít mindnyájunkat. Az EU 2008-ban elfogadott irányelve is a korábbiaknál korszerőbbnek tartott elvárásokat fogalmaz meg a tagországok felé. A hulladék hierarchia, a hulladékok kezelésének fontossági sorrendje is megváltozott. Az ellenırzött és minimális környezetterheléssel járó lerakás mostanában már nagyon kevés. Fokozott figyelmet kell fordítani a megelızésre és hasznosításra, a lehetséges energiakinyerésre. Sajnálatos, de tény, hogy mint minden a környezetvédelem is pénzbe kerül, ráadásul néha nagyon sok pénzbe. Ezért és a válság miatt az átadott rendszerek mőködése is veszélybe vagy a mőködıképesség határára kerülhet A hulladékgazdálkodás jogi szabályozásának rövid bemutatása A évi XLIII. törvény elızményei, fıbb irányelvei A Hulladékgazdálkodási Törvényt május 23-án alkották meg, ezzel létrehozva Magyarország elsı önálló hulladékgazdálkodási törvényét. A törvény rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A fentebb vázolt történeti részbıl kiderül, hogy idıszerő volt ezt a törvényt megalkotni, mivel folyamatosan nı a termelésbıl, valamint a fogyasztásból származó hulladékok mennyisége. A törvény hatálya valamennyi hulladéktípusra kiterjed a radioaktív hulladékok, valamint a levegıbe kibocsátott szennyezı anyagok kivételével. A törvény megalkotását az Európai Közösségek jogszabályaival való összhang megteremtése motiválta, ezzel 14

15 összhangban rögzíti a szennyezı fizet elvet, miszerint a hulladék kezelési költségét a kibocsátója köteles kifizetni A törvény fıbb szabályai A törvény terjedelmét és szerkezetét tekintve közepes terjedelmő és keretjellegő szabályozást tartalmazó törvény. A törvény 10 fejezetben található 60 -ból és ezekhez kapcsolódóan 4 mellékletbıl áll. A törvény célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlıdés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. A természeti erıforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelızése (a természettıl elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása, hosszú élettartamú és újrahasználható termékek kialakítása), a képzıdı hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása. 6 A törvény hatálya kiterjed minden hulladékra; valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre. Hulladék: bármely, a törvény 1. számú mellékletében szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytıl birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 3. 15

16 A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következı alapelveket kell érvényesíteni: a) a megelızés, ezen belül az integrált szennyezés megelızés elve alapján legkisebb mértékőre kell szorítani a képzıdı hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében; b) az elıvigyázatosság elve alapján a veszély, illetıleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének; c) a gyártói felelısség elve alapján a termék elıállítója felelıs a termék és a technológia jellemzıinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvezı megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külsı behatásokkal szembeni ellenállóképességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát, a termék elıállításából és felhasználásából származó, illetve a termékbıl keletkezı hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történı hozzájárulást is; d) a megosztott felelısség elve, a gyártói felelısség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplıknek együtt kell mőködniük; e) az elvárható felelıs gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetıségeinek megfelelıen mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelı hatása a legkisebb mértékő legyen; f) az elérhetı legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott mőszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentı folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentı anyagok kiváltására, illetıleg a környezetkímélı hulladékkezelı technológiák bevezetésére; 16

17 g) a szennyezı fizet elv alapján a hulladék termelıje, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetıleg elıidézıje felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is; h) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehetı legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor; i) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelı létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelı területi győjtıkörő létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni; j) az önellátás elve alapján - országos szinten, a területi elv és a közelség elvének figyelembevételével - a képzıdı hulladékok teljes körő ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelı ártalmatlanító hálózatot célszerő kialakítani és üzemeltetni; k) a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülı lépésekben, az érintettek lehetıségeinek és teherviselı képességének figyelembevételével kell elérni; l) a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit; m) a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, felhasználók által viselendı költségek a lehetı legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 17

18 3. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. bemutatása 3.1. A Cirkont cégcsoport bemutatása A Cirkont ZRt nyarán alakult magánvállalkozásként, fı tevékenységi köre a köztisztasági szolgáltatáson belül a hulladékgazdálkodás. Alakulása óta folyamatosan részt vesz Miskolc város és 30 környezı település mintegy 100 ezer lakos és több száz közület, intézmény kommunális hulladékainak győjtésében, illetve ártalmatlanításában. Miskolcon elsısorban társasházakkal és lakásszövetkezetekkel, vidéken a települések önkormányzataival kötött hosszú távú szerzıdések alapján látják el a kötelezettségeiket. A cégcsoport társaságainál korszerő gépekkel végzik a szemétszállítást, melyek speciális jármővek, és valamennyi szabványos edény (a 0,11 m 3 -es kukaedénytıl a 32 m 3 es konténerig) ürítésre alkalmasak. A fentiekkel elérhetı, hogy partnereink magas színvonalú, de napjaink gazdasági nehézségei mellett is megfizethetı áron részesei legyenek szolgáltatásaiknak. A Cirkont az eltelt idıszakban, cégcsoportot alkotva, három leányvállalatot hozott létre, ma a térség legnagyobb hulladékgyőjtéssel, szállítással és ártalmatlanítással foglalkozó gazdasági társaságai közé tartozik. A Cirkont cégcsoporthoz tartozik az ÉHG Észak magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt, az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. és az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft, mely társaságok 183 településen mintegy 290 ezer lakos és számtalan intézmény hulladékgazdálkodását biztosítják Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 18

19 3.2. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. bemutatása Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft., jogelıdje, a Zemplén-Kom Kft ban alakult magánvállalkozásként. A társaság székhelye, irodaépülete, amely korábban Miskolcon üzemelt, 2011 nyarától Encsen található, az Ipartelepen (3860 Encs, Ipartelep 631/7. hrsz.). Kötelezettségeit a települések önkormányzataival kötött hosszú távú szerzıdések alapján látja el.2007 februárjától a vállalat életében tulajdonosváltás történt. Az új tulajdonos a miskolci székhelyő Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. lett. Fı tevékenységi köre máig a köztisztasági szolgáltatáson belül a települési szilárd hulladékgyőjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás. Szolgáltatási tevékenységét a jelenkor elıírásainak megfelelı korszerő jármővekkel látja el. Alakulása óta folyamatosan részt vesz 60 zempléni, Abaúji és Hernád-völgyi település, összességében közel félszáz ezer lakos és több tucat gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodásában. A vállalat rendelkezik az encsi hulladéklerakó üzemeltetıi jogával. A gyors és hatékony információáramlás elısegítésére a győjtıjármőveken mobiltelefon van rendszeresítve, illetve az ellenırizhetıséget mőholdkövetı rendszer (GPS) segíti elı. A közszolgáltatói feladat ellátásához szakmailag felkészült szakemberekkel áll a partnereik rendelkezésére, munkatársai folyamatos tőz- és munkavédelmi, és szakmai továbbképzésben részesülnek, amikrıl oktatási dokumentációk, illetve szakhatósági jegyzıkönyvek állnak rendelkezésre. A vállalat személyi és tárgyi felkészültsége biztosítja a hatályos jogszabályok, azaz a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, illetve az azt módosító 169/2007. (VI.28.) Korm. rendelet, valamint a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet elıírása szerinti feltételekkel a hulladékkezelés környezetvédelmi és közegészségügyi szempontoknak megfelelı ellátását. A települési szilárd hulladék győjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a vonatkozó jogszabályok ismeretében, azokkal összhangban valósítja meg, minden esetben nagy hangsúlyt helyezve a helyi sajátosságokra. Az ügyfelek tájékoztatását az érintett települési 19

20 önkormányzatokkal együttmőködve, a helyi sajátosságok figyelembe vételével (kábeltelevízióban, illetve újságok és hirdetıtáblák útján) valósítja meg. A begyőjtött hulladékok mennyiségérıl, a vállalat nyilvántartást vezet, amelyet a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen az illetékes hatóságoknak jelentik. A 2007-es esztendıben encsi központtal létrejött a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, melynek 58 alapító tagja van, és tevékenysége félezer környékbelit érint. A társulásnak az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. aktív résztvevıje. A társulás célja hasonló: komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, és a felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Ennek keretében a legfrissebb fejlemény, hogy sikeres volt az erre kiírt kétfordulós állami pályázat (KEOP) elsı fordulója, aminek révén 133 millió Forintot nyert a társulás az elıkészítı munkákra (felülvizsgálat, környezetvédelmi engedélyezés, mőszaki tervezés), amelyek végeredménye a 2,4 milliárd Forint volumenő, 47 térségbeli korábbi szeméttelep rekultivációját megoldó beruházás lesz. A cégcsoporton belül tehát az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. partnerei is részesei lehetnek egy korszerő, minden igényt kielégítı, európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszernek. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. jelenleg 60 településen látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat (II. számú melléklet): - Abaújalpár - Abaújkér - Abaújszántó - Alsógagy - Arka - Baktakék - Beret - Boldogkıújfalu - Boldogkıváralja - Büttös - Csenyéte - Csobád 20

21 - Detek - Encs - Fáj - Fancsal - Felsıdobsza - Felsıgagy - Forró - Fulókércs - Gagyapáti - Gagybátor - Gagyvendégi - Garadna - Gibárt - Golop - Göncruszka - Halmaj - Hernádbőd - Hernádcéce - Hernádkércs - Hernádpetri - Hernádszentandrás - Hernádvécse - Ináncs - Kány - Kázsmárk - Keresztéte - Kiskinizs - Korlát - Krasznokvajda - Léh - Litka - Méra - Megyaszó - Monok - Nagykinizs - Novajidrány - Pamlény - Pere - Perecse - Pusztaradvány - Rásonysápberencs - Rátka - Szalaszend - Szászfa - Szemere - Szentistvánbaksa - Vilmány - Vizsoly 21

22 3.3. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. által nyújtott szolgáltatások ismertetése Begyőjtött hulladékok ártalmatlanítása Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. a mőködési területérıl begyőjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását az encsi hulladéklerakón végzi. A lerakás folyamata a következıképpen alakul: A hulladéklerakóra beérkezı anyagok ellenırzése, mérlegelése és nyilvántartásba vétele után a szállítójármő elvégzi az ürítést. A folyamat végeztével, kifelé menet ismét mérlegelésen esik át a jármő. A lerakott hulladékot a lerakási technológiától függetlenül tömöríteni kell, ezáltal csökken a hulladék térfogata, hatékonyabb a helykihasználás, másrészt kedvezıbb a lerakó vízháztartása, állékonysága és kisebb az utólagos süllyedése. A hulladék az önsúly és a szerves anyagok bomlása révén is tömörödik, ennek mértéke függ a külsı tényezıktıl, a győjtı- és szállítójármővek típusától, a feltöltési technológiától, tömörítés eszközeitıl. A tömörítés speciális jármővel, úgynevezett kompaktorral történik. A területen elhelyezett hulladékot folyamatosan tömöríteni kell Építési, bontási hulladék konténeres szállítása A vállalat dolgozói nagy tapasztalattal rendelkeznek az építési, bontási törmelék és hulladékok szállítása terén. A felvett megrendeléseket a gépkocsivezetıknél lévı mobiltelefonon keresztül közvetítik a dolgozó teherautók számára, így képesek gyorsan, rugalmasan megrendelıink rendelkezésére állni. Az állandó ügyfelek szállítási igényét elıre kidolgozott útvonal és járattervvel szolgálja ki, ami áttekinthetıvé és tervezhetıvé teszi a szolgáltatást. A gépjármővek megfelelı mőszaki állapotáról rendszeres karbantartással, megbízható mőhelymunkával gondoskodnak. Igény esetén cégcsoporton belüli megoldással 22

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. 4. modul

Hulladékgazdálkodás. 4. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Hulladékgazdálkodás 4. modul készítette: Fekete István 1 Tartalomjegyzék 4.1 Alapfogalmak 4.2. A környezetvédelem

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében június 14-én órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében június 14-én órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 583-6/2013-Rk JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében 2013. június 14-én 7. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 155. Melléklet: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyőlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyőlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez:

egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez: Faipari hulladékgazdálkodás (II. blokk) Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus Hulladékgazdálkodás hazai és EU-s jogi keretei Hasznos honlapok a jogi részekhez: http://www.ktm.hu/ http://www.kvvm.hu/hir

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyőlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 61/2011. (XII. 20.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 57/2010. (XII. 15.) ÖR, 39/2009. (XII. 16.),

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben