Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!"

Átírás

1 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén 2009 január 1-tıl változásokról, valamint a Regionális Hulladékgazdálkodási projekt pillanatnyi állásáról. 1. A Zöld-Híd program keretén belül az Észak-Kelet Pest és Nódrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beruházásában megépítendı Gödöllı-Ökörtelki hulladék lerakó megépülése és a próbaüzem megindítása 2010 tavaszára várható. 2. Hasonlóan az elıbbi projekthez, az aszódi nem veszélyes hulladéktároló telepünk rekultivációs munkáinak megkezdése 2009 márciusában várható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkálatok megkezdéséig, de legkésıbb 2009 július 15-ig helyezhetı el hulladék a telepen. Ettıl az idıponttól kezdıdıen az országban az összes olyan telep bezárásra kerül, amelyik mőszaki védelemmel nem rendelkezik. Ebbıl adódik, hogy csak olyan telepre helyezhetjük el a kommunális hulladékot, amelyik érvényes engedéllyel rendelkezik. Számunkra 2 alternatíva látszik megfelelınek. Az A.S.A Magyarország vagy a Szuha Kft Jobbágyi telephellyel. 3. Drasztikus változások következtek be a szemétszállítás és hulladékkezelés területén ez év Január 1-tıl. Mindezidáig 7 település (Aszód, Bag, Domony, Galgamácsa, Iklad, Kartal és Hévízgyörk) helyezte el hulladékát az aszódi telepen, azonban ettıl az évtıl kezdıdıen 3 település Domony, Kartal és Hévízgyörk választott olyan szolgáltatót, aki nem a mi telepünkön helyezi el a hulladékot. A győjtés és szállítás területén is elvesztettünk 2 települést (Kartal, Domony) ami megközelítıleg 8000 fıvel csökkentette szolgáltatási körünket. Szállítási-lerakási kapacitásaink változása január 1-tıl Összefoglaló táblázat a GAMESZ szolgáltatási körérıl. Lerakás Szállítás Létszám eddig/fı Létszám most/fı Eddig/fı Most/fı Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Összesen Igénybevétel 56% 56% Mindkét szegmens területén kirajzolódik, hogy a szolgáltatásainkra az eddigi igénybevevık 56%-a tart igényt.

2 A kommunális hulladék lerakásából és szállításából származó bevételkiesés várható alakulása a 2009-es esztendıben a 2008-as tényleges adatok birtokában. (Gyorsjelentés) Bevétel kiesés a szállítás, győjtésbıl származóan: Kartal Község eft Domony Község eft Domonyvölgy eft Összesen: eft Bevétel kiesés a lerakás hiányából adódóan Településenként beszállított és lerakott mennyiségekbıl adódóan 945 m 3 /hó x 10hó eft Készpénzes beszállításokból származó befizetések 350 m 3 /hó x 10hó eft Bevételkiesés összesen: eft Kiadás csökkenés: Az elmaradt győjtésbıl származó üzemanyag megtakarítás: eft Egyéb költségek: 500 eft T-130 Dózer üzemanyag megtakarítása: eft o Javítása, karbantartása: eft Összesen: eft (ÁFA-val) Bérjellegő kiadás csökkenések: Bér és túlóra pótlék: Dózeros bére + járulék: Kiadás csökkenés összesen: eft eft eft Várható bevétel kiesés: eft (2008 adatok alapján) eft eft 2009-es esztendıre 8% növekedést számoltunk. Várható bevételkiesés 2009-ben: eft x 1.08 = eft 2

3 Hogyan tovább 2009 márciusától? Az Önkormányzati Társulás a tagönkormányzatok kérésére felvette a kapcsolatot a térség egyik legnagyobb és érvényes engedéllyel rendelkezı vállalkozásánál az A.S.A Magyarország KFT-vel, és szerzıdést kötött az átmeneti idıszak kezelési problémáinak megoldására. A társulás elnöksége a beszállítási szerzıdést elfogadta és az elnökség nevében Január 7-én Gémesi György aláírta. A szerzıdés szerint két alternatíva mutatkozik a hulladék elhelyezésére Gyáli telephelyre történı szállítás esetén a szerzıdésben megállapított díjszabás érvényes, mely változik a beszállított mennyiségtıl függıen Ft/t +Áfa-tól Ft+ÁFA-ig. Véleményem szerint ez a legkedvezıbb ár elérhetı havi szinten, ha a települések lélekszámarányosan legalább fıvel csatlakoznak a projekt résztvevıje közül. Vácrátóti hulladékátrakóra történı szállítás: A hulladék elhelyezési díj úgy került megállapításra, hogy a gyáli díjtételeket még Ft+ÁFA-s átrakási költség is megterheli tonnánként. A Zöld-Híd programtól függetlenül felvettük a kapcsolatot a SZUHA környezetvédelmi KFTvel (Jobbágyi), akik árajánlatukat a településen élık lélekszámának függvényében 150 Ft/fı/hó + ÁFA értékben határozták meg. Mivel a SZUHA KFT jobbágyi telephelyére pillanatnyilag csak 2009.júl.15.-ig szállíthatjuk a hulladékot (engedélye hasonló mint a miénk), ezt a megoldási módot elvethetjük. Sarkallatos kérdés az aszódi telepünk rekultivációs munkálatainak kezdési idıpontja, hogy meddig szállíthatjuk a hulladékunkat a saját telephelyünkre. Feltételezzük a késıbbi számításokhoz azt, hogy a törvényben meghatározott idıpontig azaz júl.15.-ig szállíthatunk aszódra. Más szolgáltatók adatait is figyelembe véve egy család által 0,75t/4 fıs család hulladék mennyiségét alapul véve végeztük el a számításokat. Egy család 750 kg szemetet termel évente. Egy család 1 héten 750kg/52 hét = kg/hét Egy 120 literes kuka tömege 14,42 kg. 1. Amennyiben márc.1-tıl elkezdünk szállítani úgy 43 héten keresztül szállítunk az A.S.A.- hoz. Lerakási díj a Vácrátóti átrakóban: (legkedvezıbb ár elérése esetén): 9500 Ft+ÁFA 43 héten keresztül beszállítunk 14,42 kg X család X 43 hét 2220 család a a népesség-nyilvántartó adata: 1377t/év X 9500 Ft+ÁFA = eft Lerakási díj ebben az évben: e Ft 3

4 2. Ha nem kezdünk el szállítani márc. 1-el, akkor nem kell lerakási díjat fizetnünk júl. 15.-ig, de akkor csak a legmagasabb díjtétellel veszik át a hulladékot ami: ÁFA = Ft 14,42kg X 2220 család X 24 hét = 768 t. 768t X Ft/t = eft Lerakási díj ebben az évben: eft 3. Dózer költségei a 4,5 hónapra: Üzemanyag Javítás Bér+járulék Összesen: eft 900 eft 800 eft eft Önköltségszámítás alapján egy 120 literes kuka győjtése, szállítása az aszódi telephelyre nettó 185 Ft/hét Amennyiben Vácrátótra szállítunk, ezek a költségek 35%-al növekednek nettó 249 Ft-ra. 1.) Márc. 1-tıl szállítás Vácrátótra család X 249 Ft+ÁFA X 24 hét = eft. 2.) Júl.16-tól szállítás Vácrátótra: 2220 család X 249 Ft+ÁFA+24 hét = eft 2220 család X 185 Ft+ÁFA X 18 hét = eft Összesen: eft Költségek alakulása márc. 1-tıl abban az esetben, ha az A.S.A. Vácrátóti telephelyére szállítjuk a hulladékot. Szállítás: eft Lerakás: eft Összesen: eft Dózeros eft eft Költségek alakulása márc. 1-tıl abban az esetben, ha júl. 16-tól szállítjuk a hulladékot az A.S.A. vácrátóti telephelyére: Szállítás júl. 15-ig Szállítás júl.15- dec.31-ig Lerakás júl. 15 után Dózeros: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

5 A két változat összevetésébıl kitőnik, hogy közel azonosak a pénzügyi megvalósulás feltételei. A testületnek mérlegelnie kell a projektben vállalt gazdasági jogi, és környezeti következményekbıl származó pénzügyi kötelezettségeket. Mindezek figyelembe vételével a képviselı testületnek a tájékoztatás alapján két nyilatkozatot kell tennie. 1. Aszód város az önkormány társulás által aláírt, és megkötött átmeneti hulladékelhelyezési, ártalmatlanítási szerzıdésben biztosított lehetıséggel élni kíván, vagy nem. 2. Az önkormányzati társulás keretében a szilárd hulladékbegyőjtési-szállítási rendszerében a társulással közös közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja a feladatot megoldani, vagy más formát választ. Mérlegelés: Az önkormányzati társulás szerzıdésben elért árai a piaci árhoz viszonyítva igen kedvezıek, 68%. A projektbıl városunk megkapta az aszódi hulladéklerakó teljes rekultivációs költségét. Környezeti szempontból kiépítésre kerültek a szeméttelepen a gázkutak, és rövidesen megteremtıdnek a gázkinyerések gépészeti feltételei is, ami nem terhelte a város költségvetését. A rekultivációs pályázat megnyerése tükrében mérlegelendı, hogy elenyészı megtakarítás fejében nem kockáztathatjuk a hulladéktelepünk rekultivációjának a finanszírozását. A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás az önkormányzatok nevében és felhatalmazása alapján alkudta ki és kötötte meg a szállítási kondíciókat. Ezeket a kedvezı árakat, csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha csatlakozunk a hulladékszállítási szerzıdéshez (február 15-ig nyilatkozunk) és a szállítást március 1-el megkezdjük és az aszódi nem veszélyes hulladéklerakó telepünkre további szállítást megszüntetjük. A feltételek mérlegelése után, kérem a testület állásfoglalását a két nyilatkozat tekintetében. Aszód, január 15. Hegyvári László GAMESZ vezetı 5

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18. Iktatószám: 434/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 TÁJÉKOZTATÓ Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról Makó, 2011. október 18. Medgyesi

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek -

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-252 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - Sárospatak város környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-68/2015. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben