EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM A módosított pedagógiai program elfogadásának időpontja: június hó 14. 1

2 Bevezető Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 1994-ben alakult. A létrehozók több évtizedes iskolavezetési, iskolaszervezési tapasztalatuk birtokában új típusú iskola megvalósítását tűzték ki célul. A szándék az volt - 6 év eltelte után is aktuális -, hogy az érettségizett, a felsőoktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehetőséget, nagyobb esélyt adjon további életük alakításához. Az iskola célcsoportját alkotó fiatalok különböző előképzettséggel, képességgel, motivációval, alapkultúrával rendelkeznek, gyakran tanulási kudarcot éltek át. Ebből következően a kitörési lehetőség, az esélyadás biztosítása is különböző formákban jelenik meg. A hallgatók egy része számára a munkaerőpiacon elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakma, a külföldi munkavállalás lehetősége, mások számára a felsőoktatásban való továbbtanulás, vagy mindkettő jelenti az előrejutást. A szakközépiskola cél- és feladatrendszerének meghatározásakor alapkövetelmények: - a piacképes szakképesítés biztosítása - a felsőoktatási intézménybe való bejutás elősegítése Az oktatási-nevelési program súlyponti területeit a szakmai képzés mellett olyan oktatási területek, illetve tevékenység formák alkotják, amelyek a fentiekben említett esélyadás szempontjából a legfontosabbak. Nevezetesen: - az idegen nyelvi képzés - az informatika oktatás - a viselkedéskultúra, az üzleti kommunikáció oktatása - a külföldi kapcsolatok építése, erősítése, amelyek lehetővé teszik minél több hallgató számára a hosszabb-rövidebb idejű külföldi tartózkodást. 2

3 Hisszük, hogy a megálmodott cél megvalósul. Az elmaradott megye, régió sok fiatalja számára tudunk kitörési lehetőséget biztosítani. Az intézmény minden oktatóját, alkalmazottját vezérelje e cél. Ha a cél megvalósul, mindannyian sikert könyvelhetünk el. 3

4 Az intézmény adatai: Név: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Telefon/fax: 66/ Működési engedély száma: 02/74-3/1999. Működési engedélyt kiadta: Békés Megye Főjegyzője OM azonosító: Fenntartó neve: Eötvös József Iskolaalapítvány Fenntartó címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út

5 I. A SZAKKÖZÉPISKOLA KÜLDETÉSE A szakközépiskola olyan fiatalokat kíván képezni, akik korszerű konvertálható szaktudásuk, idegen nyelvi kommunikációs készségük, viselkedéskultúrájuk, széles látókörük alapján sikerrel pályázhatnak a magyarországi és a külföldi munkaerő piacon. Felkészültségük lehetővé teszi a sikeres felvételt főiskolára, egyetemre. Az Eötvös József iskolaalapítvány Szakközépiskolája alapvetően a megye és a Dél-Alföldi Régió olyan középfokú szakképző intézménye, amely: - a képzési irányok, a képzési szintek megválasztásában és a képzés tartalmi elemei meghatározásában is alkalmazkodik a megye és a régió változó munkaerő-piaci igényeihez; - az adott szakmai területen a magas szintű szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi, a számítástechnikai képzésre, a hallgatók viselkedéskultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére, a testi nevelésre; - képzési programja kialakításában figyelembe veszi az Európai Unió munkaerőpiaci igényeit is; - a képzés jellegétől függően biztosítja a hallgatók számára a felsőfokú szakképzésbe, illetve a felsőoktatásba való továbblépés feltételei; - igényektől függően felkészíti a tanulókat felvételi vizsgára az iskolában folyó képzéstől eltérő felsőoktatási intézményekbe. Az iskola középfokú és felsőfokú, valamint felsőfokú akkreditált képzést folytat. Az iskola nyitott a környezete, partnerei, megrendelői előtt, a város életének alkotó, hasznos résztvevője kíván lenni. Az intézmény belső légkörét a kölcsönös tisztelet, a végzett munka, a hagyományok, az értékek megbecsülése jellemzi, ez a fejlődés, a növekedés és az egyén felemelkedésének záloga. 5

6 II. AZ ISKOLA ARCULATA Az arculat alapjait az iskola küldetése határozza meg. Az arculat három összetevője: 1. Vizuális jegyek Az intézmény logója, szín és képi világa az európaiságot és a magyas szintű szakmai képzést sugallja. Az iskola színvilágát a kék uralja. Motívum rendszereiben utal a sokoldalú külföldi kapcsolatra. 2. Az intézményi kommunikáció Az intézmény szlogenje "oktatás a jövődért" minden írásbeli kommunikációs eszközön megjelenik. A szlogen az intézmény elkötelezettségét közvetíti; szakmailag és emberileg mindent megtenni a hallgatókért. A szlogen vezérfonalul szolgál a tanárok és a hallgatók számára. 3. Az intézményi magatartás Az intézmény szabályozza: - A hallgatók beiskolázásával kapcsolatos tennivalókat, a hallgatókkal és a középiskolákkal való kapcsolatfelvétel módját, a kapcsolatok ápolásának módját. - Az intézmény nagy hangsúlyt helyez partnerei véleményének megismerésére, az esetleges problémák azonnali kezelésére. Az intézmény szabályozza a partnerekkel való kapcsolattartás módját - Az intézmény elvárja minden munkatársától a szóbeli és írásbeli kommunikációban az udvarias hangnemet, az ügyek gyors és rugalmas intézését. III. A SZAKKÖZÉPISKOLA PROFILJA A szakközépiskola alapító okirata szerint iskolarendszerű képzés keretében a középfokú, felsőfokú és akkreditált felsőfokú OKJ szerinti szakképzést folytat. 6

7 A képzési formák közül a szakközépiskola a piaci igényeket figyelembe véve évente határozza meg képzési struktúráját. Az iskolarendszerű képzésen túlmenően a szakközépiskola iskolarendszeren kívüli szakképzést is folytat. Hallgatói számára lehetővé teszi az e képzési formákba való bekapcsolódást is. Így a végzettek több szakképesítést szerezhetnek. Esélyük a munkaerőpiacon növekszik. IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓLÉTSZÁMA Maximális létszám: 200 fő Osztályok száma: 8 A hallgatói létszám szakok, képzési irányok szerinti megoszlását a már említett piaci igények határozzák meg. A szakmai tantervekben meghatározott tantárgyakat az intézmény csoportbontásban oktatja. A csoportbontások megvalósításának szempontjai: A csoportbontással tanított tantárgyak körét a szakmai tantervek tartalmazzák. A csoportok létszámára vonatkozóan a törvényi rendelkezések az irányadóak. A csoportok összetételének meghatározásánál figyelembe veendő speciális szempontok: - nyelvi és számítástechnikai csoportok esetében az azonos előképzettség a meghatározó - idegenvezetői gyakorlatok esetén az azonos nyelvet tanulók kerüljenek egy csoportba - egyes szakmai tárgyaknál az akkreditált képzésben a csoportbontás a szerint történik, hogy a hallgató felsőoktatásban kívánja-e tanulmányait folytatni. 7

8 V. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei A szakközépiskola az oktató-nevelő munkája során az alábbi alapelvek érvényesülését tartja kiemelkedően fontosnak: - korszerű szakmai tudással rendelkező, széles látókörű, az új iránt fogékony, az életre szóló tanulás eszméjét elfogadó céltudatos emberek nevelése - a folyamatos önművelés, az önálló ismeretszerzés igényének kifejlesztése - megbízható, pontos munkára képes emberek nevelése - a másság, a különböző értékrendszerek, világnézetek elfogadása, a tolerancia fejlesztése, a saját vélemény értékrend kialakítása, - környezet nevelés (külön program szerint) - a racionális gondolkodásra, önálló döntéshozatalra képes fiatalok nevelése (külön program szerint) - az egészséges és kulturált életmód iránti igény fejlesztése - a társadalmi jelenségek, problémák megértése, megoldásában való részvétel igényének fejlesztése A fentiekben megfogalmazott alapelvekből az alábbi konkrét célokat határozza meg az intézmény: a/ Kultúrált környezet biztosítása a hallgatók számára A szakközépiskola a kultúrált környezetet fontos nevelési tényezőnek tekinti. Elvárja hallgatóitól, hogy az iskola épületét, berendezési tárgyait óvja, ügyeljen azok kulturáltságára. A környezeti kultúra különös fontossággal bír a szakképzés szempontjából is, hiszen a képzési struktúrában legnagyobb arányt képviselő idegenforgalmi, kereskedelmi képzésben végzők számára szakmai követelményként jelentkezik a környezeti kultúrára való odafigyelés. Az iskola színvilágát a meleg színek jellemzik. b/ Magas szakmai követelmények támasztása a hallgatókkal szemben A középfokú szakképesítést adó képzési formáknál biztosítjuk, hogy viszonylag rövid idő alatt a hallgatók megszerezhessék az adott szakterületen a felsőfokú szakképesítést. A felsőfokú szakképesítést adó képzési formáknál, valamint az akkreditált felsőfokú szakképzésnél olyan szak- 8

9 emberek képzése a cél, akik széles körű ismeretekkel rendelkeznek, képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok sokoldalú elemzésére, értékelésére. Szakmai ismereteik alkalmassá teszik őket arra, hogy a vállalkozásoknál középvezetői feladatokat lássanak el, képesek gazdasási döntések meghozatalára, illetve a felsőszintű vezetés döntés-előkészítő munkájában való résztvállalásra. A fentiek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha az iskola a széles alapú szakmai alapozásra kellő menynyiségű speciális képzést biztosít hallgatói számára. c/ Emberközpontúság Az iskola arra törekszik, hogy hallgatóiról sokrétű információs bázissal rendelkezzen és ezen információk birtokában segítséget nyújtson számukra a magánéleti, szakmai problémák megoldásában. d/ Nyitottság a környezet felé A szakközépiskola sokrétű kapcsolatot tart fenn a környezetével, mivel működésével a megye és a régió gazdasági érdekeit szolgálja. A kapcsolattartás kétirányú: folyamatos információszerzés a gazdaságról, illetve a környezet állandó tájékoztatása a működésről. e/ Európaiság A szakközépiskola jelenlegi tanulói az Európai Unió polgárai lesznek. Ezért az iskola kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy megismertesse hallgatóit Európa társadalmi, gazdasági helyzetével, kultúrájával, az uniós tagságból eredő lehetőségekkel, előnyökkel, hátrányokkal. E feladat megoldása részben tantervi kérdés, másrészt közvetlen tapasztalatszerzést igényel. A szakközépiskola nagy hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre. Cél, hogy a hallgatók középfokú államilag elismert nyelvvizsgát szerezzenek a képzési idő alatt. Az intézmény tantárgyai között szerepel az Európai ismeretek. Az iskola arra törekszik, hogy a hallgatók közvetlen tapasztalatokat is szerezzenek. Ezért svájci, németországi, angliai gyakorlati lehetőséget biztosít hallgatói számára. A képzési idő alatt minden hallgató számára biztosít egy, jelentős számban két külföldi tanulmányi kirándulást. f. A megye a régió munkaerőigényének figyelembe vétele A szakközépiskola beiskolázási területe Békés, Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye. A képzési profil meghatározásánál abból indulunk ki, hogy a megye a régió számára olyan szakembereket 9

10 képezzünk, akik a gazdaság progresszív ágazataiban képesek helytállni, hozzájárulva ezzel az elmaradt régió fejlődéséhez. A vázolt célkitűzések megvalósításának eszközei: - A nevelési célokat szolgáló tanórai és tanórán kívüli tevékenységek - Az oktató pedagógusok kiválasztása. Az intézmény olyan pedagógusok munkájára számít, akik saját és a hallgatók munkája iránt igényesek, akik fegyelmezett, pontos munkavégzésre képesek, akik képesek a hallgatókat motiválni, és képesek a folyamatos megújulásra. - A tananyag tartalom megválasztása és közvetítése terén arra kell törekedni, hogy olyan ismereteket közvetítsünk, amelyek a hallgató egyéni boldogulását szolgálja, a szakmára vonatkozó kötelező követelményrendszeren túl. - Az oktatás sokrétű módszereit kell alkalmazni, olyan munkáltatási formákat biztosítani, amelyekkel a tanuló sikerélményt szerez önálló munkára, önálló véleményalkotásra ösztönöz. - Az ellenőrzés szigorú, következetes, de emberséges módszereinek alkalmazása. 2. Tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenység A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési folyamatának kialakításához, fejlesztéséhez. A szakmai órákon a szaktanár feladata a tantárgyi tehetségek feltárása, képességeik kibontakoztatása. A tehetséggondozás három területére különös hangsúlyt helyez a szakközépiskola a/ A felsőoktatási intézményben továbbtanulásra készülő hallgatók számára előkészítő tanfolyamokat szervez a következő tantárgyakból: - magyar - történelem - matematika - közgazdaságtan. 10

11 b/ A középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók számára felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervez és segíti a külföldi szakmai gyakorlaton való részvételt, amely a nyelvgyakorlást is szolgálja. Az idegen nyelvből különösen tehetséges tanulók számára lehetővé teszi a harmadik idegen nyelv tanulását. c/ A közgazdasági tantárgyak iránt különösen érdeklődők számára szakköri foglalkozások szervezése, ennek keretében egyetemi, főiskolai oktatók meghívása. d/ A számítástechnika tantárgy iránt különösen érdeklődők számára biztosítja az ECDL vizsga letételét. A képességek kibontakozását, erősítését segíti az iskolai számítástechnikai laboratórium által nyújtott forrásközpont lehetőség, ahol előre meghatározott rend szerint a tanítási időn túl is a hallgatók: - bővíthetik informatikai ismereteiket, - kihasználhatják az Internet adta lehetőséget, - nyelvi ismereteiket bővíthetik, mivel a számítógépteremben korszerű nyelvi oktatóprogramokat alkalmaznak - önállóan tanulhatják, gyakorolhatják a gépírást, A külföldi szakmai gyakorlatok segítik, előmozdítják: - a nyelvtanulást, - az európai szakmai kultúra, munkaszervezés, munkaerkölcs elsajátítását. Az iskolai könyvtár szakkönyv, video, CD és hanganyag állománya szintén biztosítja az érdeklődési területnek megfelelően az elmélyülést. A szakdolgozati konzulensi rendszer a hallgató által választott témában segíti az önálló kutatómunka végzését. 3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, a beilleszkedési zavarok leküzdését segítő programok A szakközépiskolába kerülő hallgatóknak rendkívül heterogén az összetétele. Különböző típusú iskolákból (gimnázium, szakközépiskolák) érkeznek. Tanulmányi átlaguk 3,2-4,2 között mozog. Az átlag mögött azonban nagyon különböző egyéni képességek húzódnak. Néhányuk már kudarcnak élte meg, hogy nem vették fel egyetemre, főiskolára. Másik részüknél az előző középiskola nem tudta biztosítani a hallgató érdeklődésének felkeltését, a továbbtanulásra való motivációt. A középiskolai tanulmányait kudarcként élte meg. 11

12 A hallgatók jelentős részénél tapasztaljuk, hogy - rossz a tanulási technikája - az előző tanulmányaiból eredően sok a hiányossága - írásbeli, szóbeli kommunikációs problémája van. A hallgatók korábbi rossz tapasztalatai nehezítik az iskolai közösségbe való beilleszkedést is. A szakközépiskola egyik fő céljának tekinti, hogy feledtesse e hallgatókkal a megélt kudarcokat és új sokoldalú lehetőségek feltárásával motiválja a hallgatókat. A tanulók motiválását szolgáló lehetőségek: - a nyelvtanulás és a szakma területén jelentős motivációt jelent a külföldi szakmai gyakorlaton való részvéte lehetősége, ami biztosítja a későbbi külföldi munkavállalást, - a szakképzés sikeres befejezése esetén a főiskolai továbbtanulás lehetősége, - a jó megélhetést biztosító szakma megszerzése. A megélt kudarcok enyhítését szolgáló további eszközök: - tanulói megismerés, beszélgetés, a tanulók gondjaival való törődés - kommunikációs tréningek tartása, - felzárkóztató foglalkozások tartása, - az egyéni tanulási képesség fejlesztését szolgáló oktatási módszerek alkalmazása, - egyéni konzultációs lehetőségek biztosítása - tanulási módszerek megismertetését szolgáló előadások. A felzárkóztató segítő programban részt vesznek: - a szaktanárok, - az osztályfőnök, - a viselkedéskultúra, üzleti kommunikáció tanára. A fenti módszereket a szakközépiskola eredményesen alkalmazza. Az eredményeket mutatja a középiskolából hozott és a szakközépiskolában elért tanulmányi átlag különbözete, a nyelvvizsgák nagy száma, a felsőoktatásban továbbtanulók nagy száma. 12

13 4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Békés megye gazdasági, munkaerőpiaci helyzetéből adódóan az utóbbi tíz évben rohamosan emelkedett a munkanélküliség, ez maga után vonta az egyre nehezebb körülmények között élő tanulók számának növekedését is. Az iskola igyekszik segítséget nyújtani a hátrányos helyzetben lévő hallgatóknak. A hátrányos szociális helyzetben lévő hallgatók kiszűrése évenkénti felméréssel történik. Programunk célja, segíteni azokon a tanulókon, akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: - a családi környezetükből adódóan, - iskolai körülményeiket tekintve, - csonka családban élő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva, állami gondozott gyerekek) - munkanélküli szülők gyermeke - átmenetileg hátrányos helyzetűek (áttelepült, lakóhelyváltoztatás, tartós betegség, stb.) A szociális hátrányok enyhítése érdekében az alábbi területeken tudunk segítséget nyújtani: - felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezleteken, fogadóórákon) - tankönyvtámogatással - szakmai utakra támogatások biztosítása - térítési díj kedvezmény - a külföldi szakmai gyakorlatokon való részvétel kiemelt támogatása, ezzel kiemelkedő anyagi lehetőségek biztosítása. 5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A diákjogokat különböző dokumentumok rögzítik (Közoktatási Törvény Diákjog Charta). Iskolánkban diákönkormányzat működik, fontosnak tartjuk, hogy a DÖK tevékenysége a diákoktól induljon ki, a segítő tanár munkája e tevékenységek koordinálására szorítkozik. Az új társadalmi elvárások (pl. az európai integráció előkészületei), a szakmai elvárások is fontossá teszik az állampolgári tudatosság, a törvénytisztelő polgári attitűd kialakítását, fejlesztését az iskolában. 13

14 Az iskola légkörét jellemzi a diákok problémáinak kezelése. Ez leggyakrabban szaktanári, osztályfőnöki szinten megoldást nyer. Az iskola vezetése minden esetben nyitott minden egyéni vagy csoportosan jelentkező probléma kezelésére. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a diákokat is érintő tantestületi, illetve vezetőségi döntések magyarázattal együtt jussanak el a diákokhoz, ne pedig tekintélyelvű döntésként. Tudatosan figyelnünk kell arra is, hogy a diákságot érintő döntések előkészítésébe a Közoktatási Törvény szerint a Diákönkormányzatot is bevonjuk. Az iskola szempontjából közvetlen veszélyt az alkohol- és a drogfogyasztás jelentheti. Iskolánkban az elmúlt öt évben ilyen jellegű problémával nem találkoztunk. Ettől függetlenül fontosnak tatjuk, hogy a hallgatók az alkohol és a drogfogyasztással kapcsolatos minden tájékoztatót megkapjanak. A társadalomismeret és egyéb tantárgyak keretében megismerik e probléma társadalmi vonatkozásait. Az esetlegesen felmerülő problémás esetek kezelése az osztályfőnök feladata. A segítő kapcsolatok: - a szülők, - az iskolaorvos, - -pszichológus (megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott). 6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskolában olyan pedagógiai munkát kell végezni, amelyben a tanulók tudásának, képességének, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. A személyiségfejlesztés legfontosabb színterének a tanítási órát tartjuk. A személyiségfejlesztés azonban nem korlátozódik a tantárgyi órára. A szakközépiskola a tanítási órán kívüli tevékenységek sokaságát ajánlja a tanulóknak. Ezen kívül sokrétű kapcsolatot tart fenn közművelődési, sport intézményekkel és szervezetekkel, amelyek a tanulók szára további lehetőségeket nyújtanak. 14

15 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok: Színterek Tanórai feladatok Tanórán kívüli feladatok Az értelem kiművelésgében A tantárgyak összessé- Iskolai, megyei könyv- ismeretszerzés, tárlátogatás, szakkö- tudásgyarapítás rök, előkészítők munkáiban részvétel Egészséges és Ismeretterjesztő filmek, Városi szintű rendezvényeken kultúrált életmódra előadások, kiselőadás- részvétel, nevelés ok, viselkedéskultúra drogmegelőző előadá- tantárgy sok, dohányzásmentes iskola rendezvényein részvétel, az iskolai környezet hatása, külföldi szakmai gyakorlat, kondicionáló terem, fitness. A szakmai képességek Tanterv szerinti szak- Az iskolai forrásköz- kialakítása mai tárgyak pont lehetőségének kihasználása, egyetemi, főiskolai előkészítőkön részvétel, külföldi szakmai gyakorlatok A munkára nevelés A tantárgyak összességében Szakmai gyakorlat 7. Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai Ha az egyént formáljuk, reá gyakorolt hatásunk minden pillanatban szükségszerűen, hatással lesz a közösségre is, és megfordítva: minden érintkezésünk a közösséggel feltétlenül hatással lesz minden egyénre is, aki a közösség tagja. A személyiségalakítás és a közösségformálás a nevelőmunkában szorosan összefügg. A legfontosabb személyiségjegyek az önállóság, a felelősség, az életben való tájékozódó képesség, a szolidaritás, az alkotó tevékenység, stb. elsősorban a közösségfejlesztés eszközeivel alakíthatók ki. 15

16 A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Jó együttműködő közösség létrejötte hosszú, pedagógiailag céltudatosan befolyásolt folyamat eredménye. Az osztály az iskola része, tehát nyilvánvaló, hogy az osztályfőnök az egész iskola előtt álló célkitűzés szolgálatában oldhatja meg nevelési feladatát. Osztályközösség optimálisan csak akkor fejleszthető, ha az iskola egészét egységes nevelési koncepció hatja át. A pedagógiailag szervezett közösség létfeltétele a következetes nevelési követelmények támasztása, azok megtartása. Ennek sikere attól függ, melyen mértékben tudjuk elérni, hogy tanítványaink az iskola követelményeit sajátjuknak érezzék, megvalósításukat fontosnak tartsák. A közösséggé válás nélkülözhetetlen eleme a diákönkormányzat. A diákönkormányzat tevékenységét önállóan, pedagógus segítővel szervezi. Az önkormányzat működtetésének célja az önkormányzás képességének kialakítása. Az önkormányzat részt vesz minden, az iskolai közösséget érintő rendezvény szervezésében: - tanulmányi kirándulások szervezésében, - hagyományos iskolai rendezvények (karácsonyi ünnepség, diáknap) szervezésében - diáknap szervezése 8. Környezetnevelési program A szakközépiskola a szűken vett szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a környezeti nevelésre is. a/ Helyzetelemzés A szakközépiskola megalakulása óta olyan mikrokörnyezetet biztosít a hallgatók számára, mely segít a környezettudatos magatartás kialakulásában. - Az intézmény rendje, tisztasága fegyelmezően hat a hallgatókra. Óvják az iskola berendezési tárgyait, vigyáznak az intézmény tisztaságára. - Az intézményi kommunikációban jelentős hangsúlyt helyezünk a környezeti tényezőkre. 16

17 - Az intézmény oktatói fontosnak érzik, hogy saját tantárgyuk keretében éljenek a környezeti nevelés lehetőségeivel. b/ A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés főbb céljaként az intézmény az alábbiakat határozza meg. A szakközépiskolában végzett hallgató képes legyen: - a környezet változásának, jelzéseinek felfogására; - összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; - a problémák megkeresésére, okainak megértésére; - az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; - a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. c/ A környezeti nevelés színterei az iskolában c/1. Tanórai foglalkozások A szakközépiskola tantárgyi struktúrájában több olyan tantárgy is szerepel, ahol a tananyag szerves részét képezi a környezeti nevelés. Néhány példa: - gazdasági ismeretek, közgazdaságtan a fenntartható fejlődés kérdése externáliák - Marketing a vállalati környezeti magatartás megjelenése a reklámban a vállalati környezeti magatartás megjelenése a PR a fogyasztóvédelem kérdése - Vállalati gazdaságtan a "felelős vállalat" koncepció oktatása a környezetvédelem költségei - Számvitel A környezetvédelem helye a beszámolóban - Jogi ismeretek Az alapvető emberi jogok megismertetése, köztük az egészséges és elviselhető környezethez való jog. 17

18 Azon kívül, hogy a szakképzésben több tantárgyban tantárgyanként jelenik meg a környezeti nevelés, az intézményben minden szaktanár kötelessége, hogy tantárgyába beépítse a környezeti neveléshez kapcsolódó témaköröket. Néhány példa: - Idegen nyelv a környezeti nevelés az egyik kommunikációs téma - Idegenforgalmi ismeretek a turizmus és a fenntartható fejlődés a turizmus és a környezetvédelem - Informatika Az informatikai eszközök mint veszélyes hulladékok, azok megsemmisítése c/2. Tanórán kívüli foglalkozások - Az intézmény minden hallgatója számára minden esztendőben biztosítja egy kiránduláson való részvétel lehetőségét. E kirándulásokon pozitív vagy negatív példaként mindig megjelennek környezeti kérdések. - Az iskolai faliújságon rendszeresen jelennek meg különböző témájú cikkek, közöttük környezetvédelmi is. - A szakdolgozat több szakképzési formával jelentkezik. A környezetvédelmi kérdések a szakdolgozati témakörök egy részénél elkerülhetetlenek. Vannak szakdolgozati témák kifejezetten e témakörben. c/3. A szakmai gyakorlatok helye a környezeti nevelésben A szakmai gyakorlatok helye a környezeti nevelésben. A szakmai gyakorlatok minden hallgató számára közvetlen gyakorlati tapasztalatok szerzését teszik lehetővé az adott szakterületen. Az idegenforgalomban különösen jó nevelő hatása van a hallgatókra. Az idegenforgalomban csak magas szintű környezeti kultúrával lehet versenyképes a vállalkozás. Így a hallgatók megismerik - a szép környezet jelentőségét, annak kialakításának módját - a környezet tisztaságának szerepét 18

19 - a veszélyes hulladékok kezelésének módját, stb. Különös jelentőséggel bírnak a külföldi szakmai gyakorlatok. Németország, Svájc, Anglia a környezeti nevelés csúcsát jelenti. Hallgatóink kb. 30 %-a vesz részt külföldi gyakorlaton. Amikor intézményünk a külföldi gyakorlatokat szervezi a környezeti nevelés leghatásosabb módszerét alkalmazza. c/4. A mikrokörnyezet Az intézmény jelentős anyagi eszközöket áldoz a következőkre: - környezetkímélő tisztítószerek beszerzése - kellemes hangulatot árasztó illatosítók alkalmazása - kultúrált szeméttartók - "firkálás nélküli" asztalok, padok - környezetkímélő technikai eszközök. d/ A környezetvédelem pénzügyi forrásai A környezetvédelmi nevelés pl. a környezeti kultúra magas szintje, kirándulások, külföldi szakmai gyakorlatok szervezése többletkiadást jelent. E többletkiadások forrása az iskolai költségvetés. 9. Egészségnevelési és egészségfejlesztési program Az egészség a testi, lelki, szociális jól-lét állapota, amely egy folyamat. Fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, amely magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségfejlesztés egy folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos összes ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység. A prevenció területei: Az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megaka- 19

20 dályozására az egészség megelőzésére irányul. Ide tartozik: - az egészséges táplálkozás - a mindennapos testmozgás - a személyes higiéné - a lelki egyensúly megteremtése - a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, családtervezési módszerek, egészséges és biztonságos környezet kialakítása, egészségkárosító formák elkerülése, járványügyi biztonság megvalósítása. A másodlagos és harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés révén, vagy a betegség visszatérését akadályozza illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza. Az iskola egészségfejlesztése, egészségnevelése A megelőzés Az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg: - genetikai tényezők - környezeti tényezők - életmód - az egészségügyi ellátó rendszer működése A tanulók, tantestület egészségének védelme, fejlesztése célként jelenik meg, amely meghatározza a feladatokat, módszereket, eszközöket. Az iskola a leírtakat az alábbi módszerekkel kívánja megvalósítani: - tanórai foglalkozásokba ágyazva - iskolai előadássorozat keretében - ismétlődően prof. Czeizel Endre genetikus előadásával - faliújságon közzétett anyagokon keresztül - tanulmányi, turisztikai kirándulásokon keresztül - környezetre gyakorolt hatásokkal. Meghatározó e célok, feladatok, módszerek, témák esetében, hogy iskolánk tanulóifjúsága éves. Nemek szerinti megosztásban % az arány a lányok javára. 20

21 - Az órák keretében szinte minden tantárgy lehetőséget ad az egészségfejlesztésre, nevelésre. Alapvető a tanári felkészültség ezen a téren is. - Az iskolai előadássorozatok, melyek nyíltak, jó alkalmat adnak az ismeretek bővítésére, kérdésfeltevésre, öngyógyítás megteremtésére. Az évente megrendezésre kerülő iskolai előadássorozat témái: - A homeopátia a gyógyítás szolgálatában - Mit (t)egyek? Az egészséges táplálkozásról - A bio-termelés és a bio-élelmiszerek - A szív- és érrendszeri betegségek és a táplálkozás kapcsolata - Élő élelmiszerek (csírák, búzafülé) - A vegetariános életmód - A böjt szerepe az egészség megőrzésében - A Föld, mint élő, szerves egység - Mit várjunk a természetgyógyászoktól, illetve a természetgyógyászati kezelésektől? - Pszichés zavarok a gyermekkorban - Életmódunk és a melatonin - Az ősz és a tél ízei - makrobiotika - Előadások az önismeretről és a hiedelmeink jelentőségéről - Kapcsolatteremtés, a személyiségtípusok, a szeretetnyelvek és az erőszakmentes kommunikáció tükrében - Betegségünk üzenete a kineziológia ismeretében - Tanulj meg élni! - Prof. Czeizel Endre előadásai visszatérően a sorsdöntő genetikai kérdésekkel, gyermekvállalással, a mai kor gondjaival, a megoldásokkal foglalkozik. Az előadásra minden tanuló és testületi tag lehetőséget kap, mellyel élnek. Az előadás teret szentel az orvostudomány ismereteinek gazdagodásaira. - A faliújságon közzétett anyagok témája külön felsorolva - A tanulmányi, turisztikai kirándulások jó lehetőséget adnak a testi, társas közérzet, lelki jólét számára. 21

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség 1 tanár mesterfokozat okl. közgazdász tanár áruforgalmi számítások gyak. MA idegenforgalom és vállalkozás és kereskedelem szálloda szak vendéglátó és turizmus ism. szállodai ismeretek szakmai számítás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM OM azonosító: 028429 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév

City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, illetve a nevelő

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

osztályf. 1 etika 0,5 tanulásm. 0,5 3 H matematika matematika 3 3 4 4 4 4 2,0 matematika felz. 5 H középisk.t. matematika matematika 3 3 3 3 3 4 3 1,0

osztályf. 1 etika 0,5 tanulásm. 0,5 3 H matematika matematika 3 3 4 4 4 4 2,0 matematika felz. 5 H középisk.t. matematika matematika 3 3 3 3 3 4 3 1,0 1 H középisk.t. matematika matematika 3 3 4 4 4 1 fizika fizika 1,5 1,5 1,5 matematika felk. 2 matematika (felz) 23,5 1 4 27,5 22 5,5 0 27,5 5,5 5,5 2 H középisk.t. matematika matematika 3 3 3 3 3 4 0,5

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben