Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központja fıigazgatója: A Duna az Európai Unió VII. korridora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központja fıigazgatója: A Duna az Európai Unió VII. korridora"

Átírás

1 Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központja fıigazgatója: A Duna az Európai Unió VII. korridora (Az elıadás április 25-én hangzott el az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett A Duna hajózhatósága c. konferencián) I. A magyar geográfia, a gazdaságtudományok és a regionális tudomány több évtizede foglalkoznak a Duna menti térségek területi fejlıdésének sajátosságaival. Ez a közös célterület a három tudományágazat együttmőködésének intézményesülésében is nagyon fontos szerepet játszott. Elıadásomban az eddigi kutatási eredmények alapján szeretnék áttekintést adni arról, hogy miként néz ki ez az közép-európai térség az európai gazdasági tér szerkezetében, melyek azok a fontos térformáló erık, amelyek befolyásolják a Duna menti makroterek fejlıdését. A Duna a Volga után Európa második legnagyobb folyója. Kontinensünk egy tizedérıl győjti össze a vizeket. Hossza a Fekete-tengeri torkolatig 2860 km, légvonalban ugyanez a távolság 1517 km. 19 ország területérıl folynak a vizek a Dunába ezzel a világ legnemzetközibb folyója. A 19 országból a területet tekintve 10% feletti részesedése három országnak van (Románia 29 %, Magyarország 11,6 %, Ausztria 10 %), 5 ország területi aránya viszont együttesen sem éri el az 1 %-ot. A folyam tíz országon keresztül (vagy határán) folyik, a magyarországi szakasz hossza 417 km. Teljes vízgyőjtı területe 817 ezer km 2. Ezen a területen 82,7 millió ember él a 21. század elején. A Duna-medence rendkívül tagolt gazdasági tér. A differenciált szerkezetnek számos oka és következménye van. Az Európai Unió itt jelölte ki a VII. számú közlekedési folyosót, amely voltaképpen egy szimbolikus tengely. 1. ábra A Duna vízgyőjtı területe

2 Forrás: Ha áttanulmányozzuk a térséget alkotó területi egységek fejlesztési dokumentumait, a nemzeti fejlesztési tervek regionális operatív programjait, azt kell tapasztalnunk, hogy a Dunakorridor kitüntetett szerepe összességében nem érzékelhetı ezekben az anyagokban. Nagyon ritkán találunk konkrét utalásokat regionális fejlesztési tervekben, stratégiákban a Duna területfejlesztési szerepéhez kapcsolódó konkrét fejlesztési programokra. Ennek többek között az az oka, hogy közigazgatási szempontból, a hatalom területi decentralizációja tekintetében is differenciált térrıl van szó. Az osztrák és a német Landok területfejlesztési stratégiái egyértelmően alapoznak a Duna térszervezı erejére, az unitárius berendezkedéső országok területfejlesztési, gazdaságfejlesztési dokumentumaiban nem találunk operacionalizált módon nyomon követhetı utalásokat. A közigazgatási szerkezet területi alapegységei a centralizált berendezkedéső országokban (Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Románia és Bulgária) a magyar megyékhez hasonló nagyságú és funkciójú megyék, Szerbiában az ezeknél kisebb mérető és még erıteljesebb központi függésben lévı területi egységek. A Duna térségében 53 területi középszintő egységnek van, vagy lehetne valamifajta kompetenciája a folyó természeti erıforrásainak, vonzerejének hasznosítására. Az Európai Unió operatív programozásában 2

3 alkalmazott 21 NUTS 2 területi egység Ausztriát és Németországot leszámítva nem tekinthetı döntési jogosítványokkal rendelkezı önkormányzati szereplınek. II. A Duna menti térség gazdasági szerkezetének, térszervezı potenciáljának az elemzéséhez a regionális fejlıdés alábbi ismertetı jegyeit célszerő tekintetbe venni: A népesség területi szerkezete, a városhálózat; A gazdaság szerkezetének minısége; A megközelíthetıség; A humán erıforrások összetétele, Az innovációs potenciál, A társadalmi tıke intézményesítettségének foka. E nagyrégió nem tekinthetı dinamikusan fejlıdı európai gazdasági térségnek, hanem egy átlagos, nagyon sok mutató és térszervezı tényezı szempontjából a fejlett európai térségek átlagai alatti paraméterekkel rendelkezı térségrıl van szó. Ezért a Duna-medencét függetlenül a Duna szimbolikus erejétıl is gazdaságfejlesztési szempontból frekventált területnek lehet tekinteni. A településszerkezet szempontjából sem beszélhetünk fejlett európai térségrıl.. Az urbanizáció szintje a fejlett európai átlagnál alacsonyabb, 57%-os a városlakók aránya. Ez alacsonyabb, mint a dunai országok 67 százalékos urbanizációs rátája. Ritka városhálózatú térségekkel találkozunk a medence keleti részein (2. ábra). A Duna parti nagyvárosok (100 ezer fı feletti népességő városok) száma mindössze 13. Az egymillió lakosságszámot mindössze három fıváros (Bécs, Budapest és Belgrád) haladja meg, a negyedik fıváros, Pozsony lakossága éppen csak túllépi a 400 ezer fıt, két román város (GalaŃi és Brăila) népessége ezer fı közé esik, és 7 város (Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Linz, Gyır, Rusze és Tulcea) lakosság van ezer fı között. A viszonylag gyenge urbanizáció következménye a térség gazdasági szerkezete is. A gazdasági ágazatokban lejátszódott átrendezıdések következtében a jövedelemtermelés meghatározó ágazatai a tercier szektorban találhatók. A Duna térség iparosodottsága az uniós átlagnál nagyobb értékeket mutat ben a 27 európai uniós tagállam gazdaságában az ipari foglalkoztatottak 28 százalékot tettek ki, a Duna térség régióinak döntı többsége ezt az átlagot jóval meghaladja. A Közép-Dunántúl, Nyugat-Szlovákia, a Temesvár központú nyugat-romániai régió magas ipari foglalkoztatottsági arányokat mutat. Iparosodott régióknak tekinthetık a 3

4 Felsı-Duna szakasz régiói és az al-dunai bolgár makrotérségek (1. táblázat). Az ipar ágazati összetétele változatos képet mutat. A Duna térségében találhatók hagyományos ipari térségek (kitermelıipar a szerbiai romániai határszakaszon), de szép számmal vannak modern ipari ágazatokra szakosodott régiók is (a Felsı-Duna völgyi autóipari klaszter: Ingolstadt, Linz, Pozsony, Gyır). A Duna energetikai tengely is, 14 nagy kapacitású vízi erımő található ebben a térségben, illetve a közép-európai országok 15 atomerımőve közül 7 a Duna mentén helyezkedik el. Az itteni országok energiaszükségletének 50 70%-át a Duna-medencei energetikai bázisok szolgáltatják. A formai tekintetben kedvezı gazdasági szerkezet minısége azonban jelentıs differenciákat mutat. Ennek hatásai a térségek jövedelemtermelı képességében nyilvánulnak meg. Nagyfokú különbségek mutatkoznak meg térségek egy fıre jutó GDP-jében. A legfejletlenebb bolgár és román, illetve a legfejlettebb osztrák és német tartományok között szörös különbségek tapasztalhatók. Lényeges eltérések regisztrálhatók a modern gazdaság fejlıdésének mutatóiban is. Például a kutatás-fejlesztési ráfordításokban a korábbi EU-tag régiók az uniós átlag feletti adatokat mutatnak, az új tagállamok régióinak mutatói nagyon gyengék. Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikája szempontjából a gazdasági potenciálnak szintetikus mutatója érdemel figyelmet, illetve azoknak a tértípusoknak a speciális fejlesztési megoldásai a differenciált gazdasági térhez kapcsolódnak. A gazdasági potenciálban megmutatkozó különbségek okai számottevıek. A foglalkoztatottak szakképzettsége, az ipari kultúra jelenléte ezekben a térségekben biztató abból a szempontból, hogy egy alkalmas reindusztrializációs stratégia kidolgozása esetén a magas hozzáadott értékő termékek elıállítására specializálódott térségek hozzájárulhatnak a korridor gazdaságának a dinamizálásához. 1. táblázat A Duna-térség régióinak fontosabb mutató, 2005 Megnevezés Terület, km 2 Népes -ség, ezer fı Egy fıre jutó GDP, ezer euró Ipari foglalko ztatottak aránya, százalék Munkanélküliségi ráta, százalék A K+F ráfordítá s a GDP százalékában Lisszaboni gazdasági mutató 4

5 Felsı-Pfalz ,9 37,2 6,5 3,0 0,72 Bajorország ,2 35,0 6,5 3,0 0,74 Felsı-Ausztria ,3 33,4 4,0 1,9 0,69 Alsó-Ausztria ,8 25,8 4,3 0,9 0,65 Bécs ,1 19,0 9,1 2,9 0,69 Burgenland ,5 29,3 6,0 0,5 0, ,4 24,8 5,3 1,0 0, ,7 42,8 12,5 0,4 0, ,4 24,3 5,1 1,3 0,61 Közép-Dunántúl ,3 43,1 6,3 0,5 0,45 Dunántúl ,7 39,2 5,9 0,4 0,47 Dél-Dunántúl ,1 32,7 8,8 0,4 0,31 Dél-Alföld ,0 33,2 8,1 0,6 0,34 Alsó- Bratislavsky kraj Nyugat- Szlovákia Közép- Magyarország Nyugat- Közép- Horvátország Kelet- Horvátország ,8 n.a. 11,5 4) n.a. n.a ,7 n.a. 19,9 4) n.a. n.a. Szerbia 1) 2,9 23,0 3) 20,6 0,6 n.a. Vajdaság 2) ,4 22,9 3) 23,2 0,3 n.a. Nyugat (RO) ,0 40,4 6,7 0,2 0,26 Délnyugat (RO) ,9 24,0 6,6 0,2 0,37 Dél (RO) ,0 31,5 9,2 0,4 0,30 Délkelet (RO) ,2 27,5 7,9 0,1 0,23 Északnyugat (BG) ,1 34,0 13,7 0,0 0,05 5

6 Közép-észak (BG) ,2 38,4 10,8 0,2 0,18 Megjegyzés: 1) Koszovo és Metohia nélkül, 2003; 2) 2003; 3) 2007; 4) Forrás: Eurostat; Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Brussels, EC, 2007; Statistical Office of the Republic of Serbia. [2008. július 25.]. Ez az összetett gazdasági potenciál megmutatkozik a Duna-térség differenciálódásában is. A felsı- és az északi-középsı Duna-szakasz Európa legfejlettebb t érségeiközé sorolható. A Duna korridor utolsó harmadának keleti régiói pedig Európa és az Európai Unió legfejletlenebb térségeinek számítanak. Az elızı táblázat adatai szerint a bajor és az osztrák régiók az uniós átlagot százalékkal meghaladják, a román és a bolgár régiók pedig annak mindössze százalékát produkálják. A versenypotenciál erısítésének markáns eleme a megközelíthetıség. Az Európai Unió vizsgálatai azt mutatják, hogy Duna térségének a megközelíthetısége kedvezıtlen. A VII. korridor ezért nem csupán a vízi szállítás és közlekedés fejlesztésére irányul, hanem komplex közlekedéshálózat-fejlesztési elemeket is tartalmaz. Közút- és vasúthálózat-fejlesztési programok is helyet kaptak ebben a koncepcióban. A differenciált gazdaság- és településszerkezet egyben ki is jelöli a különbözı tértípusok pozícióját a Duna-medencében. A fıvárosok a nagytérség és az egyes nemzeti gazdasági terek magterületei, legfejlettebb térségei, de depressziós térségek, elmaradott, rurális vidékek, városhiányos terek is nagy számban találhatók a dunai régióban. Környezetileg leromlott területek jelentenek komoly területfejlesztési feladatokat Romániában és a szerbiai Duna-szakaszon. Az Európai Unió regionális politikájában alkalmazott valamennyi eszköz felhasználható e térség revitalizálásában. A nemzeti fejlesztési tervek és stratégiák különbözı súllyal, eltérı mértékben az újjászervezési eszközök jelenlétét egyértelmően bizonyítják. Annál is inkább, mert hogy ez a térség az Európai Unió konvergencia területei közé tartozik, szinte valamennyi régió a fıvárosokat leszámítva az újonnan csatlakozott országokban az Európai Unió strukturális politikájának kedvezményezettje 2. ábra A dunai térség városhálózata 6

7 Forrás: Mobilising the potencials of Central and South East Europe. Problémát jelent, és sajnos a nemzeti fejlesztési dokumentumokban sem jelenik meg megfelelı súllyal az átjárhatóság feltételeit megteremtı hidak építésének az igénye. A 2. táblázatban láthatjuk, hogy lényeges különbségek vannak a Duna átjárhatóságát illetıen. Magyarország mutatója látszatra kedvezı, ám ha a 10 budapesti hídtól eltekintünk, akkor máris 60 km-es lesz a magyarországi Duna-hidak közti átlagos távolság. Nem beszélve Bulgáriáról, ahol most 300 millió eurós uniós támogatással épül Vidin és Kalafat között a második Dunahíd. Nagyon komoly viták folytak a híd építésérıl, a bolgár és román kormány végül nem is tudott megállapodni, hiszen Románia közlekedési potenciáljában ennek a hídnak a forgalomba állítása súlypont-átrendezıdést eredményez majd, Bukarest környékérıl átkerülnek a forgalmi súlypontok az ország nyugati térségeibe. Uniós támogatással és a bolgár kormány finanszírozásában épült az új, másfél km-es híd. 2. táblázat A Duna-hidak száma és sőrősége az egyes országokban Ország Hidak száma Átlagos 7

8 távolság, km Németország Ausztria Ebbıl: Bécs 11 Szlovákia 9 20 Ebbıl: Pozsony 6 Magyarország Ebbıl: Budapest 10 Szerbia Ebbıl: Belgrád 4 Románia Bulgária Összesen Forrás: [2008. március 15.]. III. Az Európai Unió a speciális Interreg együttmőködési programmal kíván hozzájárulni az európai területi kohézió erısítéséhez. A 3. ábrán látható, hogy mely négy makrotérségben folytak között, illetve zajlanak között a fejlesztések. Nem jelentıs összegekrıl van itt szó, az Interreg programok alapvetı értéke a célokban kereshetı, azokat a modern gazdaságfejlesztési szempontokat kívánja az Európai Unió támogatni, amely egy versenyképes kohéziós európai gazdasági-szociális térséget alakít ki. Nagyon fontos lenne ezeknek a szempontoknak és a sorrend sem elhanyagolható tekintetbe venni az új magyar területfejlesztési stratégia kidolgozása során, hiszen el kell kezdenünk már most készülni az 2014-tıl esedékes új európai uniós programozási idıszakra. 3. ábra Az Interreg IIIC térségek 8

9 Jelmagyarázat: 1 Észak; 2 Nyugat; 3 Kelet; 4 Dél. Forrás: [2008. március 15]. A Duna menti térség intézményesülésének számtalan formája van. A Duna Bizottság, a Duna Menti Régiók Munkaközössége több évtizedre visszatekintı intézmények. Vannak más próbálkozások is. Német kutatók és területfejlesztési szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy egy Duna menti makroregionális struktúrát építsenek ki és intézményesítsék azt. Stratégiai kérdés, hogy Magyarország ezt a megoldást preferálja-e, vagy pedig a Kárpátmedencei regionális gazdasági együttmőködési programot tekinti fontosabbnak. A regionális tudomány azon dolgozik, hogy e két alternatíva gazdasági következményeit alaposan elemezze, 9

10 és véleményt nyilvánítson arról, hogy a közép-európai és az európai kohézió szempontjából Magyarország számára melyik megoldás lenne az optimális. Irodalom COMPETE. Analysis of the contribution of transport policies to the competitiveness of the EU economy and comparison with the United States. Karlsruhe, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research Danube Space Study. Regional and Territorial Aspects of Development in the Danube Countries with Respect to Impacts on the European Union. Final Report. Wien, Österreichisches Institut für Raumplanung European Regional Development Fund, Objective 3: European Territorial Cooperation. Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC Contributing to the European Commission Initiative Regions for Economic Change. Brussels, CEC Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Brussels, EC, GESHEV, G. (ed.) 1997: The Geographical Space an Investment for the 21th Century. Sofia, Institute of Geography, BAS. HAJDÚ Z. DÖVÉNYI Z. (szerk.) 2002: A magyarországi Duna-völgy területfejelsztési kérdései. I II. Budapest, Magyar Tudományos Akadéma. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások az MTA-n. HORVÁTH, GY. 2007: Regional snapshot of the Carpathian basin. Economic Diplomacy o. ILLÉS I. 2002: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Budapest Pécs, Dialóg Campus Kiadó. LINNEROOTH-BAYER, J. MURCOTT, S. 1996: The Danube River Basin : International cooperation or sustainable development. Natural Resources Journal o. Mobilising the potencials of Central and South East Europe. Chances, challenges and choices for future development. Bonn, Federal Office for Building a Regional Planning

11 Pan-European Transport Corridors and Areas Status Report. Developments and Activities between 1994 and Forecast until Hamburg, HB-Verkehrsconsult GmbH

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL. Horváth Gyula

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL. Horváth Gyula A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL Horváth Gyula ABSZTRAKT: 1 A dolgozat két tartalmi kérdéssel foglalkozik, amelyek a napvilágot látott európai uniós regionális politikai dokumentumok

Részletesebben

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása munkaanyag Készítette: Schneider Gábor 2008. április 6. 1 Tartalomjegyzék A kutatás kiindulási

Részletesebben

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása 1. A stratégia területi hatályának meghatározása és jelen stratégiát megelőző dokumentumok A stratégia készítés egyik alapvető problematikája a munka

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

MAGYAR trendfigyel ı

MAGYAR trendfigyel ı MAGYAR trendfigyelı Készítette a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. február 2 TARTALOM Budapesti Olimpia 2020-ban...4 1. A negyedéves magyar

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Régiók Európában: a Nyugat/Vest romániai régió

Régiók Európában: a Nyugat/Vest romániai régió DR. KOMAREK LEVENTE Régiók Európában: a Nyugat/Vest romániai régió Bevezetés A Nyugat/Vest romániai régió az ország délnyugati részén elhelyezkedő, Magyarországgal és Szerbiával egyaránt határos, az elmúlt

Részletesebben

Tõzsdén kereskedett alapok (ETF) a hozam kockázat átváltás tükrében...19

Tõzsdén kereskedett alapok (ETF) a hozam kockázat átváltás tükrében...19 1 2 Tartalomjegyzék HORVÁTH GYULA A regionális tudomány Közép-Európában. Gondolatok A Kárpát-medence régiói sorozat jubileumán...3 CSORVÁSI ENDRE NAGY BÁLINT ZSOLT Tõzsdén kereskedett alapok (ETF) a hozam

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK EGYEZTETÉSI VERZIÓ 2008. ÁPRILIS 21. I. RÉSZLETES HELYZETELEMZÉS... 6 I.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.)

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Magyar paradoxon? A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai HAVAS ATTILA Miközben nagyszámú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai

Részletesebben

[Ide írhatja a dokumentum címét]

[Ide írhatja a dokumentum címét] [Ide írhatja a dokumentum címét] [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Sipos Norbert sugo szemle 2014. július december Tartalomjegyzék A CSEH KÖZTÁRSASÁG TELEPÜLÉSSZERKEZETE A 21. SZÁZADBAN... 2 Horeczki

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. Nagy Zoltán. Debreceni Egyetem

Doktori (PhD) értekezés. Nagy Zoltán. Debreceni Egyetem MISKOLC VÁROS POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A MAGYAR VÁROSHÁLÓZATBAN A 19. SZÁZAD VÉGÉTİL NAPJAINKIG Doktori (PhD) értekezés Nagy Zoltán Debreceni Egyetem Debrecen, 2007 MISKOLC VÁROS POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Témavezetı: Prof. Szlávik János egyetemi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben