Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a idıszakban. Az Európai Unió tervezési rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a 2007-2013 idıszakban. Az Európai Unió tervezési rendszere"

Átírás

1 1 Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a idıszakban Az Európai Unió tervezési rendszere 2 1

2 A programozás folyamata az Európai Unió regionális politikájában Forrás: Európa a területfejlesztés szolgálatában, Európai szintő területi stratégiák 4 EUROPA 2000 (1991) EUROPA (1994) Európai Területfejlesztési Politika Alapelvei (Lipcsei Dokumentum, 1996) Európai Területfejlesztés Perspektívái (ESDP, 1997) Lipcsei Dokumentum - Európai Területfejlesztés Perspektívái (ESDP) Célok, alapelvek: Gazdasági és társadalmi kohézió Fenntartható fejlıdés Területi politika megújítása területfejlesztés fogalmának kiszélesítése társadalmi, kulturális erıforrások szerepe területfejlesztés fogalmi rendszerének átgondolása Az európai területfejlesztés céljai 2

3 Európai Területfejlesztés Perspektívái (ESDP) A. Kiegyensúlyozottabb és többközpontú városhálózat, új kapcsolatok a város és vidék között hálózatrendszerő fejlesztés, funkciók megújítása, városfejlesztési politika funkciók szerinti differenciálása város és vidék új kapcsolati rendszere (kultúrtájak megırzése, városi funkciók a rurális térségekben) B. Az infrastruktúra és az ismeretek elérhetıségének biztosítása közlekedési rendszerek összekapcsolása információs hálózatok elérhetıség perifériális helyzetbıl adódó hátrányok mérséklése C. A kulturális és természeti örökség védelme vízkészlet megóvása kulturális örökség védelme D. Integrált területfejlesztés térségi szintő integráció meghatározott célok alapján horizontális (multiszektorális) és vertikális koordináció 5 A területfejlesztés integrált rendszere 6 3

4 Az EU strukturális és s regionális politikájának célja c és eszközrendszere, zrendszere, Eszközrendszer ( ) Elıcsatlakozási Alap Strukturális Alapok Közösségi Kezdeményezések Kohéziós Alap PHARE ISPA SAPARD TACIS CARDS MEDA Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (47%) Európai Szociális Alap (ESZA) (33,5%) Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) 17,5% Orientációs Részalapja Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) (2%) INTERREG III URBAN II LEADER+ EQUAL környezetvédelmi beruházások Vízminıség javítása Városi szennyvíz kezelése Ivóvízellátás fejl. Levegıtisztaság Hulladékkezelés Árvízvédelem közlekedési infrastruktúra fejl. TEN-T kiterjesztése, hálózatok összekapcsolása, gerincvonalakra rákapcsolódás segítése, fenntartható mobilitás segítése STRUKTURÁLIS ALAPOK: Prioritások célkitőzés: Segítségnyújtás az elmaradott régióknak a felzárkózásban. 2. célkitőzés: A gazdasági és szociális kohézió támogatása a strukturális nehézségekkel küzdı ipari, vidéki és halászattól függı területeken. 3. célkitőzés: A képzési rendszer modernizálása és a foglalkoztatottság elımozdítása. A 3. célkitőzés alatt finanszírozott intézkedések: az egész Unióra az 1. célkitőzés régióinak kivételével Kohéziós Alap Célja: segíti a legszegényebb tagállamokat (az ország egész területén) Feltétel: GNP/fı max az EU átlag 90%-a Közösségi kezdeményezések: Több tagállam és régió közös problémái INTERREG III: a határon átnyúló, régióközi és nemzetek közötti együttmőködés fejlesztésére; URBAN II: innovatív fejlesztések a városokban és a városnegyedekben; LEADER+: a vidékfejlesztési kezdeményezések elımozdítására; EQUAL: a munkaerı-piaci diszkrimináció elleni küzdelemre. Elıcsatlakozási támogatás A tíz kelet- és közép-európai ország (KKE) számára ( : Bulgária és Románia ) PHARE program (1989): intézményfejlesztés, infrastruktúra, PHARE CBC Speciális Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) (1999) Elıcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) (1999): környezetvédelmi infrastruktúra és a transz-európai közlekedési hálózatok 8 4

5 Az EU költségvetése, (2004. évi árszínvonalon, millió EUR) 9 1. Mezıgazdaság Közös Agrárpolitika Vidékfejlesztés 2. Strukturális tev. Strukturális Alapok Kohéziós Alap 3. Belpolitika 4. Külpolitika 5. Adminisztráció 6. Tartalékok Monetáris tartalék Segélyezés Garancia-tartalékok 7. Elıcsatlakozásialapok Mezıgazdaság Strukturális elıcsatl eszk. PHARE (csatlakozók) Kompenzáció Összes kötelezettség Összes kifizetés GNI-arányos kifizetés Eltérés plafonértéktıl GNI plafonérték EU Költségvetés (milliárd euró, évi árakon) Fenntartható fejlıdés 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért ,7 12, ,8 14, ,8 16, ,2 19, ,7 21, ,7 23, ,8 25,8 1b. Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért 47,6 48,4 49,1 49,3 49,4 50,2 51,0 2. Természeti erıforrások megtartása és kezelése 57,2 57,9 58,1 58,0 57,9 57,8 57,8 ebbıl: agrárkifizetések 43,5 43,7 43,4 43,0 42,7 42,5 42,3 3. Állampolgárság, szabadság, biztonság és jog 1,6 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4. EU mint globális partner (ETC, IPA, ENPI ) 11,4 12,2 12,9 13,7 14,5 15,1 15,7 5. Adminisztráció Összes kötelezettségvállalás ( ) Összes kifizetés 3,7 133,6 124,6 3,8 138,7 136,5 4,0 143,1 127,7 4,1 146,7 126,0 4,2 150,2 132,4 4,4 154,3 138,4 4,5 158,5 143,1 Kifizetések a GNI százalékában 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% Különbség 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% Kifizetési plafon a GNI százalékában 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% Forrás: Európai Bizottság, Building our common Future. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union ,, Brussels, 10/02/2004, COM(2004)101, p

6 Rendelkezésre álló összegek A közötti pénzügyi kerethez kapcsolódó új programok: Idıszak millió eur folyó áron

7 13 14 Az EU költség vetése,

8 15 A évi kiadási célok részletezése, évi összegek 16 8

9

10

11 21 Az Alapok változása a közötti idıszakra ERFA ESZA EMOGA HOPE KOHÉZIÓS ALAP ERFA ESZA EMVA KOHÉZIÓS ALAP A Közösségi Kezdeményezések változásai a közötti idıszakban 22 INTERREG URBAN LEADER EQUAL Az Európai területi együttmőködés célterület alá tartozik Városfejlesztési projekt-modellek Az EMVA keretében folytatódik tovább Megszőnik, elveit tovább alkalmazzák 11

12 Kohéziós politika Prioritások: 23 1.Konvergencia: a foglalkoztatottság növelésének támogatása és munkahelyteremtés a legszegényebb régiókban 264Mrd EUR, 78.5% (ERFA,ESZA, Kohéziós Alap) Ahol az egy lakosra jutó GDP kisebb, mint a közösségi átlag 75%-a. (+ bıvítési statisztikai hatás ) fı téma: a gazdasági szerkezet modernizálása, diverzifikálása, infrastruktúra fejlesztése, a közigazgatási kapacitások, a munkaerı-piaci intézmények, oktatási és képzési rendszerek minıségének javítása, az emberi erıforrások fejlesztése. Ahol a GNP < EU 90%-a: a Kohéziós Alapból is, közlekedés és a környezetvédelem 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság: változás 57.9 Mrd EUR, 17.2% (ERFA, ESZA) Az ipari, városi és vidéki területek gazdasági változásainak elımozdítása, a versenyképesség és vonzerı erısítése, figyelembe véve a területi egyenlıtlenségeket. A nemzeti programok segítségével a teljes foglalkoztatottság támogatása, minıség, termelékenység és társadalmi integráció növelése 3. Európai területi együttmőködés: összehangolt, kiegyensúlyozott fejlıdés 13.2 Mrd EUR, 3.94% (ERFA,ESZA) határon átnyúló és nemzetek közötti szinten megvalósuló együttmőködés (belsı vagy külsı, illetve szárazföldi vagy tengeri határok mentén), hatóságok közötti együttmőködés, gazdasági kapcsolatok erısítése, hálózatépítés KKV-knek. A kohéziós politika 2007 és 2013 között: megoszlás célkitőzésenként Összesen: 336,1 mrd euró 24 12

13 Újítások: stratégiai megközelítés erısítése: általános stratégiai dokumentum (Közösségi Stratégiai Irányelvek) meghatározza a Közösség kohéziós politikájának prioritásait, amely rendelkezéseit a tagállamoknak nemzeti fejlesztési terveik (Nemzeti Stratégiai Referenciakereteik) elkészítésekor figyelembe kell venniük. az ún. mono-fund rendszer bevezetése: némi átjárhatóságtól eltekintve egy OP-t csak egy alap finanszírozhat. Új megközelítés: az egyes célkitőzések kapcsán nem ugyanazok a tématerületek támogathatók: Konvergencia célkitőzés: elsısorban a felzárkózást elısegítı, sokkal inkább beruházási jellegő, infrastruktúra-fejlesztést támogató tevékenységek Regionális versenyképesség : a lisszaboni célokkal, valamint az Unió aktuális kihívásaival összhangban fıként a versenyképesség-növelı, elsısorban K+F, KKV-fejlesztési, oktatási stb. tevékenységekre koncentrál. 25 Strukturális Alapok ( ) Strukturális Alapok összetevıi (1083/2006/EK rendelet szerint) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), European Regional Development Fund (ERDF) Európai Szociális Alap (ESZA), European Social Fund (ESF) Kohéziós Alap, Cohesion Fund nem csak környezetvédelmi, illetve közlekedési nagyberuházásokat támogathat majd. Ennek megfelelıen a fenntartható fejlıdéshez kapcsolódó egyéb területek is finanszírozhatók, úgymint: energia-hatékonyság, megújuló energia, TEN-en kívüli közlekedés, intermodális közlekedési rendszerek és ezek interoperabilitása, forgalomirányítás, tiszta városi közlekedés, tömegközlekedés. Tagállamokon belüli szétosztása a Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Fejlesztési Tervek szerint történik. A határokon átnyúló együttmőködés európai csoportosulása (EGCC) a határon átnyúló (határmenti, transznacionális és interregionális) együttmőködések kivitelezési feltételeit segítı jogi személyiséggel rendelkezı eszköz (Európai Határokon Átnyúló Együttmőködési Csoportosulás, EGCC), az együttmőködések menedzsment, ill. lebonyolítási feladatait könnyíti meg

14 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei között 27 ERFA támogatt mogatási területei: Regionális fejlıdés Gazdasági szerkezetváltások Területi együttmőködések ESZA támogatási területei: Munkavállalók alkalmazkodó képességének javítása Foglalkoztatás és munkaerıpiaci részvétel javítása Partnerség a foglalkoztatás és integráció terén Kohézi ziós s Alap támogatt mogatási területei Környezet és transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez (több évre szóló beruházásokat támogat) EGCC (Európai területi mőködési m csoport) támogatt mogatási területe Határokon átnyúló, interregionális együttmőködés megkönnyítése Új EU programok 2007-tıl: Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions (JASPERS) - az európai régiók beruházásait támogató közös program Célja: az EB, az EBB és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti együttmőködés fejlesztése Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE) - Célja: a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a hitelhez jutás megkönnyítése Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) - Célja: a városi területeken való fenntartható beruházások elısegítése European cross-border cooperation groupings (EGCC) Határon átnyúló együttmőködés Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Elıcsatlakozási támogatás European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Szomszédsági program Seventh Framework Programme on Research and Technological Development (FP7) K+F 7. keretprogram Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) - Versenyképességi és Innovációs keretprogram Integrated Action Programme in Lifelong Learning (LLL) Élethosszig való tanulás Development Cooperation and Economic Co-operation Instrument (DCECI) Instrument for Stability (IS) European Office for Emergency Humanitarian Aid (ECHO) 28 14

15 Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (VIK) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 29 Célkitőzése: biztosítani a versenyképesség és az innováció növelését elısegítı közösségi eszközök koherens jogalapját, kiegészíteni FP7 által támogatott kutatásközpontú tevékenységeket. a vállalkozások és különösen a KKV-k verseny-képességének elımozdítása; innováció, (beleértve az ökoinnovációt) támogatása; a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlıdésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, az új és megújuló energiaforrások támogatása Versenyképességi és Innovációs Keretprogram egyedi programjai: a vállalkozási és innovációs program, az Infokommunikációs Technológiák (IKT) támogatásának programja az Európai Intelligens Energia Program". A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram költségelıirányzata a 7 évre 3,621 Mrd. Kerete kb vállalkozás fejlesztésére vonatkozik. 15

Regionalizmus az EU-ban

Regionalizmus az EU-ban 1 Regionális gazdaságtan 9. elıadás A regionalizmus és regionális politika az Európai unióban Regionalizmus az EU-ban Mi Európa? Heterogenitás Terry Jordan (Texasi Egyetem,1996) : 11 ismérv 1, vallás (az

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) Farkas András Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) 1 1. Az EU regionális és strukturális politikája, a megreformált kohéziós politika új eszközei, támogatási lehetőségei 2

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

EU-s pályázati lehetıségek. Révai András

EU-s pályázati lehetıségek. Révai András EU-s pályázati lehetıségek Révai András Tartalom Az EU a milleniumig Lisszaboni határozatok Lisszaboni határozatok megvalósulása A stratégia újragombolása Az EU költségvetési prioritásai 2007-2013 A prioritásokat

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

inforegio Kohéziós politika 2007-től

inforegio Kohéziós politika 2007-től Ténylap hu 2004 Európai Unió Regionális politika inforegio Az Európai Bizottság jogszabályi javaslatai a kohéziós politika reformjára vonatkozóan (2007 és 2013 közötti időszak) 2004. július 14-én az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Tematika: I. Fogalom II. Történet -előcsatlakozási alapok III. Jogforrások IV. Alapelvek V. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN BATÓ MÁRK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN A tanulmány az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból létrehozott pénzügyi eszközök szerepét és perspektíváit elemzi.

Részletesebben

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Önkormányzati Főosztály, Vidékfejlesztési és Agrárügyekért Felelős Iroda 1 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM

Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM CCI 2014TC16RFIR003 Benyújtva az FSC portálon 2014. december 1 én Európai Unió Európai Regionális

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben