Dr. Fábián FerencPh.D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fábián FerencPh.D"

Átírás

1 Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség: József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász Egyéb végzettség, szakképzettség: Kezdés éve Végzés éve Intézmény neve Megszerzett végzettség (OKJ esetében a szám is) (ide a fontos egyéb végzettségek, különösen OKJ jönnek.) A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: A tárgy neve polgári jog A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 1993 Alkotmánybíróság, főtanácsadó 1996 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar, docens Korábbi munkahelyek, szakmai életút: JATE Állam- és Jogtudományi Kar, tanársegéd MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs Igazságügyminisztérium Törvényelőkészítő Főosztály, főelőadó EVIG, jogi előadó Hunyadi Lakásszövetkezet, jogi előadó Racional Trade Kft. ügyvezető igazgató Alkotmánybíróság Nyelvtudás: A Nyelv angol középfok B Nyelv orosz középfok Szervezeti tagságok: Szövetség feladatkör (pl. MTA szimpla köztestületi tag vagy bizottsági tag, szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, szakmai szervezeti tisztségek, pl. szövetségek) Díjak, elismerések: Megszerzés éve (ha van) díj neve (Ide kerülhetnek az Év oktatója, az Év cikke, egykori OTDK nyertes és egyéb díjak. Illetve az, ha felkészítőként segített diákot TDK, OTDK, illetve hazai vagy nemzetközi verseny győzelemre.)

2 Publikációinak száma: 0 Db idegen nyelven megjelent könyv 6 Db idegen nyelven megjelent könyvrészlet 6 Db magyar nyelven megjelent könyv 23 Db magyar nyelven megjelent könyvrészlet 3 Db idegen nyelvű folyóiratcikk 10 Db magyar nyelvű folyóiratcikk 0 Db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 3 Db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 0 Db idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg) 0 Db magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 0 Db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában 0 Db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában (Ennek a célja egyfajta összesítés, megmutatni, milyen jó az adott illető. A csoportosítás a jelenleg hivatalos CV formátumból fakad, kivéve, hogy jobban elkülöníti az ismeretterjesztő cikkeket a tudományos publikációktól.) Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Idegen nyelven megjelent önálló könyv: Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Organisations- und Rechtsformen grosser Wirtschaftseinheiten im Sozialismus. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Szerk.: U-J. Heuer. Berlin, Kapitel V. [ ] 2. Der organisatorische Rahmen der Rechtsprechnung bei Wirtschaftssteitigkeiten in der UVR. Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Potsdam-Babelsberg [27-30.] 3. Schutz von Ehe und der Familie. Fundamental Freedoms I. In: Fundamental Rights in Europe and North America. Nationalbericht Hungary. Ed.: Albrecht Weber. National Co-ordinator: Attila Harmathy, Zsolt Balogh. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, Das Recht auf Eigentum. In: Fundamental Rights in Europe and North America. Attila Harmathy, Zsolt Balogh. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, Berufs- und Niederlassungsfreiheit. In: Fundamental Rights in Europe and North America. Attila Harmathy, Zsolt Balogh. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, Handels- und Wettbewerbsfreiheit. In: Fundamental Rights in Europe and North America. Attila Harmathy, Zsolt Balogh. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands,

3 Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. Vállalati társulások joga. (Sárközy Tamással) Akadémiai, II. III. és IV. fejezetek [ ] 2. Az állami vállalat. (Besenyei Lajossal) Kari jegyzet, Szeged, A kötelmi jog általános része. Patrocinium, [140] 4. Polgári jog alapjai I. A polgári jog általános része, a személyek joga és a dologi jog vázlata. (Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak) Patrocínium, [40] 5. Előadásvázlatok az öröklési jog köréből. Patrocínium, [107.] 6. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből. Patrocínium, [182] Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. A vállalati jogállás és a vállalatirányítás jogi kérdései Romániában. In: A vállalatirányítás és a vállalatok jogi helyzete. II. kötet. Szerk.: Sárközy Tamás. KJK, [ ] 2. A gazdaságirányítási rendszer jogi szabályozásának újabb eredményei Romániában. In: A gazdaságirányítás szervezetének joga (Nemzetközi áttekintés.) Szerk.: Sárközy Tamás KJK [ ] 3. Alkotmány és tulajdon. In: Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, [ ] 4. Piacgazdaság az Alkotmányban. In: De iuris peritorum meritis, Studia in honorem Endre Bócz. (szerk.: Domokos Andrea Deres Petronella) KGRE Állam- és Jogtudományi Kara, [47-62.] 5. Polgári jog I. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Novissima Kiadó, dr. Sághy Máriával. (Jogi személyek, öröklési jog fejezetek.) [48-89., ] 6. Az esélyegyenlőségről és a gondnokság alá helyezésről. In: Az értelmi fogyatékossággal élők helyzetének jogi aspektusa és az új Polgári Törvénykönyv tervezete. ÉFOÉSZ, [ ] 7. Az Európai Unió és az alapjogok. In: Emlékkötet a 80 éves Tarr György tiszteletére. (szerk.: Beszteri Béla) Veszprém, [15-32.] 8. Alkotmány gazdaság Európa. In: De iuris peritorum meritis, Studia in honorem Árpád Erdei. (szerk.: Dobrocsi Szilvia) KGRE Állam- és Jogtudományi Kara, [49-65.] 9. A kötelmi jog dogmatikai alapjai. In: A civilisztika dogmatikája. (szerk.: Török Gábor) HVG- Orac, [ ] 10. A jogügylettan alapkérdései. In: De iuris peritorum meritis, Studia in honorem János Bruhács. (szerk.: Ernst Ildikó) KGRE Állam- és Jogtudományi Kara, [17-38.] 11. A tulajdon alkotmányos korlátozhatóságáról. In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. (szerk.: Nótári Tamás) Lectum Kiadó, Szeged, [65-82.] 12. A jogügyletekről. In: Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére (szerk.: Bodzási Balázs) Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézet, [ ]

4 13. Használati szerződések. Letéti szerződések. In: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. (szerk.: Sándor István) Patrocinium, [ ] 14. Öröklési jog. In: Fábián Ferenc Szeibert Orsolya: Polgári jog III. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Novissima, [4-89.] 15. Jogi személyek. In: Fábián-Kosza-Sándor-Udvary: Polgári jog I. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Novissima, [68-109] 16. Kötelmi jog, általános rész. In: Boóc-Fábián-Kosza: Polgári jog II. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Novissima, [254.] 17. Használati szerződések. Letéti szerződések. In: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből (Második átdolgozott és kibővített kiadás, szerk.: Sándor István) Patrocinium, [ ] 18. A családjog és az öröklési jog alapjai. Összevont jegyzet, KRE ÁJK, Patrocínium, [ ] 19. Az új Ptk. kötelmi jogának néhány változásáról. In: Hagyomány és érték. (szerk.: dr. Antalóczy Péter) KRE Állam- és Jogtudományi Kar, [ ] (2012. szept.) 20. Használati szerződések. Letéti szerződések. A polgári jogi társasági szerződés. In: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. (szerk.: Sándor István) Patrocinium, [ , ] 21. Gazdasági társaságok működése és szerződések összeállítása az új Ptk. alapján. (Szerk.: Petren Ágnes) Fórum Média Kiadó Kft [3. és 4. rész] 22. A mögöttes felelősség egyes kérdéseiről. In: Megújulás a jogi személyek szabályozásában tanulmányok az új Ptk. köréből (Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter Grad- Gyenge Anikó) KRE Állam- és Jogtudományi Kar, [ ] 23. Gazdasági alapjogok az Európai Unióban. In: (L)ex Catedra et Praxis. Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából. Pázmány Press [ ] Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. O nekotorüh pravovüh voproszov agrarno-promislennüh objegyinyenyij. Acta Juridica, [ ] 2. Die Stellung der Wirtschaftsassoziationen im System der ungarischen Wirtschaftsorgane. Acta Juridica, [ ] 3. Constitutional Fund of Economy. Studia Iuridica Caroliensia 1. Ed.: Mátyás Kapa. Budapest, [51-62.] Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. A kollektív vezetés szervezeti kereteinek jogi szabályozása Románia népgazdaságában. Magyar Jog, [ ] 2. A gazdasági szerződések funkcióváltozásai Románia népgazdaságában. Jogtudományi Közlöny, [ ]

5 3. Vállalatirányítás és a vállalati gazdálkodás a külföldi szocialista országok gazdasági reformjai során. Jogtudományi Közlöny, A társulások pénzügyi szabályozásának egyes jogi kérdéseiről. Jogtudományi Közlöny, [ ] 5. Ismertetés Ficzere Sárközy: A KGST-országok nemzetközi gazdálkodó szervezeteinek alapvető jogi kérdéseiről c. kötetről. Acta Juridica [ ] 6. Az agráripari egyesülések néhány jogi kérdéséről. Jogtudományi Közlöny, [9-15.] 7. Vörös Imre: A szocialista piaci magatartás joga, különös tekintettel a versenyre és a gazdasági erőfölényre című kandidátusi értekezéséről. Jogtudományi Közlöny [58-60.] 8. A kooperáció és az integráció néhány időszerű kérdése hazánkban. Magyar Jog, [ ] 9. Összekapcsolódás és elkülönülés a társasági szerződések körében. Jogtudományi Közlöny, [73-78.] 10. Látható-e egy láthatatlan alkotmány? Recenzió Holló András és Balogh Zsolt: Az értelmezett alkotmány című kötetéről. Jogtudományi Közlöny, Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. Társulási jogunk aktuális kérdései. A MJSZ IX. munkaértekezletének anyaga [ ] 2. Társasági részesedések a hagyatékban. A Magyar Jogászegylet tizenharmadik vándorgyűlésének anyaga [ ] 3. Az ingatlantulajdon alkotmányos korlátozhatósága. In: Az I. ingatlanvagyon-gazdálkodási és ingatlan-forgalmazási konferencia előadásai. Nyugatmagyarországi Egyetem, Székesfehérvár [61-75.] Idegen nyelven tartott konferencia-előadások: Magyar nyelven tartott konferencia-előadások: Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, online formában: Budapest, február 19.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe:

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója I. A Tanszék főállású oktatói: dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL BURIÁN LÁSZLÓ

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Munkajogi és Szociális Jogi tanszék Munkajogi és

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Habilitációs kérelem Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Kaposvári Egyetem Kaposvár 2014 1 Tartalomjegyzék 1) Habilitációs kérelem... 3 2) Jelentkezési lap... 5 3) Doktori oklevél és diploma másolat... 8 4)

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Rixer Ádám. A köz természete

Rixer Ádám. A köz természete Rixer Ádám A köz természete Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek,

Részletesebben

A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban

A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban - doktori PhD értekezés tézisei - Dr. Vértesy

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A SZIKORA VERONIKA magyar társasági jogi fejlődés főbb állomásainak, különös tekintettel a személyegyesítő társaságok alapformájának,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

A közhasznúsági jelentés mellékletei a Magyar Közgazdasági Társaság 2012. évi tevékenységéről 1 1. MELLÉKLET Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében vagy társszervezésében 2012-ben megvalósított

Részletesebben

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Határozatok 2/2006.(II.28) KT. sz. határozatával a Kari Tanács 28 igen szavazatával egyhangúlag

Részletesebben