Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza"

Átírás

1 Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos ált. isk. tanár Dr. Benke József CSc nyug. egyetemi docens, a történettudomány kandidátusa telefonszám: (+36-72) (a Pécsi Ítélőtáblán) ISKOLÁK, ISMERETEK, VÉGZETTSÉGEK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK alapfokú: Esztergár Lajos Úti Általános Iskola, Pécs ( ) középfokú: Leőwey Klára Gimnázium, Pécs ( ) felsőfokú: graduális: (J)PTE Állam- és Jogtudományi Kar ( ) a diploma minősítése cum laude posztgraduális: PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola ( ) jogi szakvizsga: IRM/JSZO/2007/108/3. szám, kelte: PhD-fokozat: summa cum laude (100%) (Opp.: Vékás L., Földi A.) nyelvvizsgák: angol nyelvből: Magyar Állami Nyelvvizsga; C-típus; középfok (1998) német nyelvből: Magyar Állami Nyelvvizsga; C-típus; középfok (1999) egyéb nyelvismeret: olvas/ír/beszél: általában és szaknyelven német és angol nyelven olvas: szaknyelven olasz, spanyol, francia, holland és latin nyelven MUNKAHELYEK PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Római Jogi Tanszék: óraadó Polgári Jogi Tanszék: ösztöndíjas PhD-hallgató részf. egy. tanársegéd részf. egy. adjunktus határozott időre részf. adjunktus határozatlan időre PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA Polgári Kollégium: részf. bírósági fogalmazó bírósági fogalmazó bírósági titkár határozatlan időre A BÍRÓI KINEVEZÉS FELTÉTELEI A bírói kinevezés jogszabályi és az OIT vonatkozó szabályzataiban írott feltételei figyelemmel a Magyar Bíróképző Akadémia által szervezett perszimulációs vizsga során született kiválóan megfelelt minősítésemre is dec. 1-jén beálltak.

2 2 2 ) A s z a k m a i t e v é k e n y s é g b e m u t a t á s a A felsőfokú graduális jogászképzést a PTE Állam- és Jogtudomány Karán cum laude minősítéssel zártam 2003 júniusában. Joghallgatóként tagja voltam a Kajtár István professzor által vezetett Jogtörténeti Tanszék diákkörének, a Római Jogi Tanszéken pedig 2001-től mint tanszéki demonstrátor működtem. Rendkívüli hatással volt rám Benedek Ferenc professzor, aki mellett és iránymutatásai alapján éveken keresztül dolgozhattam úgy is, mint a jogtudós kéziratainak gondozója. Ezt követően, a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakra nappali tagozatos doktoranduszként felvételt nyertem a PTE ÁJK Doktori Iskolájának államilag finanszírozott posztgraduális képzésére, a Polgári Jogi Szekciónak A polgári jogi felelősség fejlődési tendenciái című doktori programjába. Témavezetőm, Kecskés László professzor mellett részben mint kéziratai gondozója működtem doktoranduszként, és idő közben megszerezhettem a tudományos kutatáshoz elengedhetetlen európai összehasonlító magánjogtörténeti és kutatás-módszertani alapokat Párhuzamosan a Római Jogi Csoportnál a 2003/2004. tanév második szemeszterétől fogva óraadó voltam, melynek keretében több szemináriumi csoport számára vezettem a római magánjog témakörében repetitórium és praktikum jellegű speciális kollégiumot. Lábady Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke március 1-től 6 havi határozott időre, majd határozatlan időre részfoglalkozású, 2006-tól teljes foglalkozású bírósági fogalmazói munkakörbe kinevezett és a Polgári Kollégiumhoz Juhász László kollégiumvezető mint instruktor mellé beosztott. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM. sz. rendelet által előírt szakmai gyakorlatot a Somogy és a Baranya Megyei Bíróságnál, valamint e bíróságok szervezeti egységeinél töltöttem: városi bírósági vagyonjogi, családjogi, büntető, valamint elsőfokú munkaügyi, közigazgatási, cégbírósági és megyei bírósági büntető fellebbviteli ügyszakban a évek folyamán összesen mintegy 12 hónap időtartamban. A jogi szakvizsgát 2007 szeptemberében teljesítettem, ezt követően az ítélőtábla elnöke december 1. hatállyal határozatlan időre bírósági titkári munkakörbe kinevezett. Egyik legfontosabb szakmai sikeremnek tartom, hogy 2006-ban egy az egyesületi joggal összefüggő tanulmányom alapján megalkotott Pécsi Ítélőtáblai kollégiumi ajánlás közvetett eredményeként a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága visszavonta 2/2005. KJE számú jogegységi határozatát (ld. 2/2007. KPJE hat.). Szintén fontos eredményemnek érzem, hogy a Bírósági Döntések Tára (BDT) és az Ítélőtáblai Határozatok (ÍH) szerkesztőbizottsága az általam készített határozatok közül a polgári perjog, a fizetésképtelenségi jog és a kötelmi jog területéről 2012 tavaszáig közel 30-at közzétételre érdemesnek talált. A jogi kar dékánja 2007-ben egyetemi tanársegéddé, 2008-tól június 30-ig terjedő időre mindkét esetben részfoglalkozás keretében egyetemi adjunktussá nevezett ki a Polgári Jogi Tanszékre. A Polgári Jogi Záróvizsga-bizottság belső kérdezője vagyok, TDK-bírálóként és szakdolgozat-konzulensként működöm, ill. mind a nappali, mind a levelező tagozatokon tartok előadást a polgári jog teljes anyagából, gyakorlatot vezetek dologi, kötelmi, öröklési jogból, repetitóriumot tartok összehasonlító magánjogtörténetből. Első állam- és jogtudományi tárgyú szakcikkem 2000-ben, első monografikus munkám pedig 2012-ben jelent meg, s a év végéig közel 50 publikációt volt módom megjelentetni az antik görög és középkori bizánci jog, a római vagyonjog, a klasszika filológia, az európai összehasonlító magánjogi intézmény-, kodifikáció- és tudománytörténet, a hatályos angolszász és kontinentális összehasonlító magánjog, az európajog, ill. a hazai lata és ferenda polgári jog, valamint a magyar családi jog és polgári perjog témaköréből. Megtiszteltetés volt számomra, hogy szinte valamennyi jelentős hazai jogtudományi periodikában, ill. szaktárgyaim mesterei előtt tisztelgő több ünnepi tanulmánykötetben publikálhattam. Andreas Wacke, kölni professzor támogatásával 2008-ban nemzetközi romanisztikai szakfolyóiratban is alkalmam nyílott első, német nyelvű tanulmányom közzétételére, egy további tanulmányom ugyanott (ORBIS IVRIS ROMANI) megjelenés előtt áll.

3 3 Örömmel tölt el, hogy publikált munkáimra összesen több mint 110 (közöttük újabban egy spanyolországi) hivatkozást jegyezhetek. Kutatói tevékenységemnek az önhivatkozások leszámításával korrigált, hivatkozásonként számított Hirsch-indexe = óta több alkalommal résztvevője voltam a Római Jogászok Országos Találkozójának, a legutóbb, 2009-ben Újgörög pandektisztika? címmel tartottam előadást. Tagja vagyok a Magánjogot Oktatók Egyesületének, rendes éves konferenciáján előadást tartok. Külföldi konferenciákon figyelemmel kísértem az európai magánjog-egységesítés folyamatának legújabb eredményeit (pl ban az Europäische Rechtsakademie DCFR konferenciája Ljubljanában). A pécsi Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért kuratóriumának tagja vagyok. Kecskés László és néhai Benedek Ferenc professzorok témavezetésével, prof. Vékás Lajos, akadémikus és prof. Földi András, akadémiai doktor opponálása mellett május 5-én 25 ponttal (100 %), summa cum laude minősítéssel PhD-fokozatot szereztem a reményvétel témakörének történeti és kortársi összehasonlító jogi elemzéséért. A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2012 októberében az MTA Köztestületének tagságára történt jelentkezésemet elfogadta. Köztestületi tagként az MTA Civilisztikai Albizottságának alakuló ülésén november 15-én tudományos előadást tarthattam. 3 ) P u b l i k á c i ó k é s h i v a t k o z á s o k + I. Monográfia Benke J. Reményvétel. Az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán keresztül. Budapest, HVG-Orac, 2012 (448 oldal) ISBN Jusztinger János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. Doktori értekezés. Pécs, , 53 44, 54, 54 48, 112, ,52,54,55, , * Benke J. A reményvétel. PhD értekezés. Pécs, 2011 (318 oldal) Földi András/Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. 16. kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, a. Jusztinger János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. Doktori értekezés. (Mőhelyvita) Pécs, , 54, 54 48, 112, ,52,54,55, , II. Tanulmány * Benke J./Döme A. Gyógyíthatatlan fedezetelvonás 2.0 : Remények és aggályok. Avagy: hol találkozik a valódi actio Pauliana és a Ptk a? In: Magyar Jog 60/2 (2013) [megj. alatt!] 4* Benke, J. Wenn ein Käufer gekaufte Steine nicht abholen will (Pomponius D. 19,1,9). In: Orbis Iuris Romani 14 (2010) [megjelenés alatt a évi kötetben!] + A *-gal jelzett munkák megjelenésre elfogadott publikációk vagy más szerzık munkái által hivatkozott kéziratok, ill. disszertáció.

4 Benke, J. A valódi actio Pauliana apoteózisa. Ókori római és kortárs válaszok a nem jogügyleti úton megvalósított fedezetelvonásra, avagy jegyzetek a Legfelsőbb Bíróság 1/2011. (VI. 15.) sz. PK véleményéhez. In: Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában. Szerk. Fuglinszky Á./Klára A. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, Benke J. Gyógyíthatatlan fedezetelvonás? Jegyzetek a Győri Ítélőtábla tavasszal közzétett eseti döntésének margójára. In: Magyar Jog 59/1 (2012) Benke J. A római típusú reményvétel problémái a görög jogban. In: Jogtörténeti Szemle 13/3 (2011) Benke J. A rejtőzködő reményvétel a német magánjogban. In: Iustum Aequum Salutare 7/4 (2011) Benke J. A reményvétel irodalmi forrásai. In: PhD Tanulmányok 9 (2010) Benke J. Egy Pomponius-töredék a vevő késedelméről (D ). In: Jogtörténeti Tanulmányok IX. Pécs Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, Pozsonyi Norbert: Tanulmányok Benedek Ferenc emeritus professor 80. születésnapjára. In: Jogtudományi Közlöny 65/7-8 (2010) Benke J. Adalékok a jogosulti késedelem paradoxonához egy enigmatikus Digesta-töredék alapján. In: PhD Tanulmányok 7 (2008) Bán D. / Benke J. / Csöndes M. / Kovács B. / Nemessányi Z. Beszámoló a Közös Hivatkozási Rendszer tervezetéről (DCFR) rendezett ljubljanai konferenciáról. In: Európai Jog 8/6 (2008) Nemessányi Zoltán: Közvetett képviselet közvetlen kapcsolatok. PhD-értekezés. Pécs, , , , ,921, Benke, J. Über den Hoffnungskauf nach römischem Recht. In: Mozaiktöredékek a Pécsi Ítélőtábla tudományos műhelyéből. Pécs Benke J. Glossza az EU Alkotmányos Szerződésének dekrisztianizált preambulumához. In: Mozaiktöredékek a Pécsi Ítélőtábla tudományos műhelyéből. Pécs Benke J. Néhány észrevétel az új Ptk. Tervezete II. Könyvének 131. és aihoz. In: Bírák Lapja 16/1 (2007)

5 Benke, J. Aleatorischer Kauf nach römischem Recht. In: Orbis Iuris Romani XI Cuena Boy, Francisco: Rerum natura. E imposibilidad física de la prestación en el derecho romano. 1a ed. [=Collección Ciencia y Pensamiento Jurídico. Estudios y Análisis Jurídicos. No. 2] Santiago de Compostela, Andavira, , , 256. Bán Dániel: Contractus impossibilis a lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerzıdés a római magánjogban. In: Jogtudományi Közlöny 65/7-8 (2010) , Jusztinger János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. Doktori értekezés. Pécs, , Benke J. Hatvanéves a Hatoskönyv hatszázadik évfordulóján hatályba lépett görög ptk. In: Magyar Jog 53/2 (2006) Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Budapest, HVG Orac, , , , , , , , , , , , , Benke J. A bizánci jogforrások és jelentőségük. (A 60 éves görög polgári törvénykönyv bizánci gyökereiről II. rész) In: Jogtörténeti Szemle 8/2 (2006) Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Budapest, HVG Orac, , , , , , , , , , , , Benke J. / Kecskés L. A skót jog fejlődési irányai. In: Jogtudományi Közlöny 61/6 (2006) Kecskés László: Polgári jogi fejlıdés az angol és a skót jogban. Budapest, HVG Orac, ,1338, , , ,1358, , ,1378,1381, , , , , , , Benke J. Kizárólag személyesen gyakorolhatja-e az egyesület természetes személy tagja az Etv.-ben meghatározott jogait? (Észrevételek a Legfelsőbb Bíróság 2/2005. KJE. számú jogegységi határozatához) In: PhD Tanulmányok 5 (2006) A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának V. 17. napján megtartott ülésének napirendjére tőzött polgári kollégiumi véleménytervezete. 1, 4 8, 7, 7 14, 9. (Közzétéve a Pécsi Ítélıtábla hivatalos honlapján: Csehi Zoltán: Az egyesületi jog a közjog és a magánjog keresztútján. Az egyesületi jog és a személyes joggyakorlás kérdése. In: Liber Amicorum. Ünnepi elıadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. Budapest , Benke J. Glossza az EU Alkotmányos Szerződésének dekrisztianizált preambulumához. In: Európai Jog 5/1 (2005) Király Miklós: Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerzıdés. In: Iustum Aequum Salutare 2/3-4 (2006) 69 9, 71 13, Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. Budapest

6 6 Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. Bıv. 4. kiad. Budapest Gordos Árpád / Ódor Bálint: Az Európai Alkotmányos Szerzıdés születése. Az Alkotmányozó Konvent és Kormányközi Konferencia testközelbıl. Budapest Benke J. A 60 éves görög polgári törvénykönyv bizánci gyökereiről. (I. rész) In: Jogtörténeti Szemle 7/4 (2005) Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Budapest , , , * Benke J. Az írásbeliség és a határozatok alakszerűségei a római polgári perben. [Kézirat.] Juhász László: A bírói határozatok írásba foglalásának kialakulása a magyar jogban. In: JURA 12/1 (2006) 43 18, Juhász László: Válogatott tanulmányok. Miskolc , Juhász László: Az elsıfokú polgári határozatok szerkesztése. Pécs , Juhász László: Határozatszerkesztés a polgári eljárásokban. Budapest, OITH MBA, , Benke J. A reményvétel iskolapéldái a római jogban. In: Jura 10/1 (2004) Bessenyı, Andreas: Kauf unbestimmter Mengen von Fungibilien oder Sachgesamtheiten. In: Acta Univ. Szeged. Acta jur. et pol. Tom. 65. fasc. 6. = Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged , Jusztinger János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. Doktori értekezés. Pécs, , Benke J. Emptio spei. In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szeged (Német absztrakt: ) Jusztinger János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. Doktori értekezés. Pécs, , , Benke J. / Kecskés L. A kánonjog és az új európai jus commune. In: Tanulmányok az európai magánjog köréből. Pécs Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Budapest , , , , , , , , , , , , , , * Benke J. / Kecskés L. A római jog mint az európai magánjog fejlődésének és egységesítésének alapja. [Kézirat.] Pécs Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest Pécs, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Budapest , , , , , , , , , ,305,306, , , , ,356, , , , , , , , , , , ,

7 7 28* Benke J. / Kecskés L. A kánonjog és hatása a magánjog fejlődésére. [Kézirat.] Pécs Kecskés László: A polgári jog fejlıdése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest Pécs, , , , , , , , , , , , , , , Benke J. Az oszmán szultáni hatalom néhány külsősége Nagy Szulejmán uralkodása alatt. In: Tudományos Dialóg Különszám. Pécs Fenyvesi József Bulcsú: A Tudományos Dialóg Jogtörténeti Különszámáról. In: Magyar Jog 48/11 (2001) 703. III. Jogi ismeretterjesztő publicisztika Benke J. Élettársak. VIII. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. jan. 3.) Benke J. Élettársak. IX. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. jan. 9.) Benke J. Az új családjogi rovat. In: Napi Aktuális 1 (2006. júl. 28.) Benke J. Van-e jogom bárkivel házasságot kötni? In: Napi Aktuális 1 (2006. aug. 1.) Benke J. Hogyan nevelhetem a gyermekem? In: Napi Aktuális 1 (2006. aug. 8.) Benke J. Elegendő-e az egybehangzó szabad akarat váláskor is? In: Napi Aktuális 1 (2006. aug. 15.) Benke J.: Egyenjogú-e nő és férfi a névviselés tekintetében? In: Napi Aktuális 1 (2006. aug. 22.) Benke J. A gyermek érdeke kontra házassági szerződés? In: Napi Aktuális 1 (2006. aug. 29.) Benke J. A lakás szubjektív oszthatatlansága. In: Napi Aktuális 1 (2006. szept. 12.) Benke J. A házasság akadályai I. rész. In: Napi Aktuális 1 (2006. szept. 19.) Benke J. A házasság akadályai II. rész. In: Napi Aktuális 1 (2006. szept. 26.) Benke J. A házasélet megromlásáról. In: Napi Aktuális 1 (2006. okt. 3.) Benke J. Egy makacs probléma : a haszonélvezet. In: Napi Aktuális 1 (2006. okt. 10.) Benke J. Gyengéd érzelmek és jogalap nélküli gazdagodás. In: Napi Aktuális 1 (2006. okt. 17.) Benke J. Az évi magyar forradalom és szabadságharc hatása a korabeli magyar családjogra. In: Napi Aktuális 1 (2006. okt. 24.) Benke J. Hozzátartozó és közeli hozzátartozó. In: Napi Aktuális 1 (2006. okt. 31.) 6.

8 8 46 Benke J. Élettársak. I. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. nov. 7.) Benke J. Élettársak. II. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. nov. 14.) Benke J. Élettársak. III. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. nov. 21.) Benke J. Élettársak. IV. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. nov. 28.) Benke J. Élettársak. V. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. dec. 5.) Benke J. Élettársak. VI. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. dec. 12.) Benke J. Élettársak. VII. rész. In: Napi Aktuális 2 (2007. dec. 19.) 6. P é c s, január 10-én. Dr. Benke József PhD bírósági titkár, részf. adjunktus

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KULCSÁR Gabriella PhD Születési hely és idő, 1980. március 25. Munkahelyi cím i Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622, 48-as tér 1. E-mail kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

II. Szakmai önéletrajz

II. Szakmai önéletrajz II. Szakmai önéletrajz. Születési adatok - 1944. július 15. Debrecen II. Tanulmányok - Általános és középiskolai tanulmányok Debrecenben. (Érettségi a Fazekas Mihály Gimnáziumban.) - Egyetemi tanulmányok:

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Vasas László Születési hely: Kisvárda Születési idő: 1954. szeptember 4. E-mail: lvasas@caesar.elte.hu, lvasas@freemail.hu Családi állapot: nős Gyermekek száma:

Részletesebben

(l055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) O R S Z Á G O S V Á L A S Z T O T T B Í R Ó I N É V J E G Y Z É K (2011. június 1-2014. május 31.

(l055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) O R S Z Á G O S V Á L A S Z T O T T B Í R Ó I N É V J E G Y Z É K (2011. június 1-2014. május 31. M A G Y A R K E R E S K E D E L M I É S I P A R K A M A R A M E L L E T T S Z E R V E Z E T T V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G A R B I T R A T I O N C O U R T A T T A C H E D T O T H E H U N G A R I A

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Főiskolán az egyes szakokon a kezdetétől függően milyen nyelvvizsgával kell rendelkezni az oklevél

Részletesebben

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED!

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! Nyelvoktatás a BME-n Tempus Közalapítvány Konferencia Budapest, 2011. november 21. Sárvári Judit sarvari@nyi.bme.hu Idegennyelvi Központ Hallgatói Nyelvoktatási Központ Tolmács-

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Közalkalmazotti önéletrajz

Közalkalmazotti önéletrajz Közalkalmazotti önéletrajz arckép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: dr. Gellérthegyi István Születési név: Gellérthegyi István Anyja születési neve: Tóth Irma Neme: férfi Születési idő (év, hó,

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Születés helye, ideje: Siklós, 1954. július 29. Munkahely Pécsi Tudományegyetem Könyvtára H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a. fõigazgató PTE BTK?Oktatás és

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Határozatok listája 2014. 01. 24.

Határozatok listája 2014. 01. 24. Határozatok listája 2014. 01. 24. SIDT-1/2014. (01.20.) A Tudományági Doktori Tanács egyhangú szavazással támogatja Bihari Zoltán részére a doktori cím odaítélését. SIDT-2/a/2014.(01. 24.) A Tudományági

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 ELTE BTK, filozófia-francia szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve Budapest, 2007. február 1 Bevezetés Átfogó cél Célok Feladatok I. Épületek II. III. IV. Jogi szabályozók Humán politikai feladatok, képzés, továbbképzés

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori és Habilitációs Iroda

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori és Habilitációs Iroda Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori és Habilitációs Iroda 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. Tel: 1/235-3036 Intézményi azonosító: FI79633 Felvételi tájékoztató

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira

A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira Előadások középiskolásoknak 2010. december 2011. február Homoki-Nagy Mária: Jog az irodalomban A szépirodalmi művek témáját igen gyakran a jogtudomány egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható és extra kurzusokról infó a Dokumentumtárban.)

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható és extra kurzusokról infó a Dokumentumtárban.) Böngészde (Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható és extra kurzusokról infó a Dokumentumtárban.) Nappalis vagyok Tanulható nyelvek: angol, német Kötelező szemeszterek: 3 Kredit: 4 Heti

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek a Társaság évi tevékenységéről Budapest, 2016. március ELŐTERJESZTÉS a Társaság évi tevékenységéről A határozati javaslat

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Kari Kurír. Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir. 169. szám 2005. április 6.

Kari Kurír. Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir. 169. szám 2005. április 6. Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 169. szám 2005. április 6. Információk 1. A korábbi hagyományokat követve

Részletesebben

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével.

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével. Programok 2014/2015-ös tanév Tokaj, nemzetünk luxus márkája PTE IGYK Illyés Gyula Szakkollégium 2013-14. tanév II. félévi program Szakkollégiumi fórumok, eljárások Szakkollégiumi Gyûlés (február) Szakkollégiumi

Részletesebben

I. A PROJEKT HELYSZÍNE

I. A PROJEKT HELYSZÍNE BESZÁMOLÓ Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (OTKA K 68628 sz.) Témavezető: Szikora Veronika A kutatás előrehaladása a tervezettnek megfelelt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évre A szervezetet 18 alapító tag hozta létre 2006-ban, és négyfős Elnökség vezeti. A szervezethez 2007-ben 3 új tag csatlakozott. Az Egyesület 2007. évben a tagok által befizetett

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája*

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* Mûhely Rózsa Gábor, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese E-mail: gaborrozsa47@hotmail.com Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* A SZIE 1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

2010/2011-es tanév helyi rendje

2010/2011-es tanév helyi rendje A Herman Ottó Gimnázium 2010/2011-es tanév helyi rendje Augusztus 30. Tantestületi értekezlet Szeptember 1. Első tanítási nap 1.-6. Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára Szűcsné Szente Mónika 8. Szülői

Részletesebben

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma OLASZORSZÁG RÓMAI EGYETEM SÁRKÖZYPÉTER: A magyar nyelv és irodalom oktatása Olaszországban A korábbi sporadikus kezdeményezésektől, valamint a XIX. század utolsó negyedének fiumei helyzetétől eltekintve

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Beszélgetés dr. Vavró Istvánnal

Beszélgetés dr. Vavró Istvánnal Beszélgetés dr. Vavró Istvánnal Dr. Vavró István a hazai igazságügyi statisztika jelentős egyénisége az ügyvédjelölti évek után, letéve az ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgát, a Központi Statisztikai Hivatalban

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben