Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés"

Átírás

1 Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák kapcsán! 1. Az információs technológia szerepe a polgári eljárásjogban Andrusek Vanda: Elektronikus kommunikáció a polgári perben. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. XXVIII. fejezet Bódis Richárd: Az elektronikus árverés menete és hatékonysága a bírósági végrehajtásban. Infokommunikáció és Jog, 2010/ Csala Erika: Új elektronikus eljárások a bírósági végrehajtásban. Ügyvédek Lapja, 2012/ Gáll Tamás: A modern technika mai és lehetséges jövőbeni szerepe a magyar polgári igazságszolgáltatásban. In: Kengyel Miklós (szerk.): Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Konferenciakötet. Pécs: Dialóg Campus, Harsági Viktória: Az okirati bizonyítás és a modern technika. In: Harsági Viktória: Okirati bizonyítás a modern polgári perben. Budapest: HVG-Orac, Harsági Viktória: Az elektronikus eljárás hatása a polgári eljárásjog klasszikus alapelveire. In: Kengyel Miklós (szerk.): Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Konferenciakötet. Pécs: Dialóg Campus, Harsági Viktória: Az elektronikus kommunikáció hatása a polgári igazságszolgáltatásra, különös tekintettel az elektronikus kézbesítés és ügykezelés kérdésére. Magyar Jog, 2010/ Harsági Viktória: Az elektronikus kézbesítésről: külföldi példákon keresztül. Infokommunikáció és Jog, 2010/ Harsági Viktória: The impact of New Information Technologies in Civil Litigation. Civil Justice Quarterly, 2010/ (Westlaw adatbázisból elérhető.) Harsági Viktória: Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások problematikája hazai, valamint német és osztrák példákon keresztül. Infokommunikáció és Jog, 2012/5-6. Harsági Viktória Suri Noémi: Electronification of judicial proceedings in Hungary. Polski Proces Cywilny, 2013/ Horváth E Írisz: Az e-tárgyalás a polgári perben. Az e-tárgyalás és az európai jogalkotás. Infokommunikáció és Jog, 2010/ Horváth E. Írisz: Az e-tárgyalás a polgári perben. Az e-tárgyalás és a polgári eljárásjog alapelvei. Infokommunikáció és Jog, 2009/ Kengyel Miklós (szerk.): Információ a polgári perben. Konferenciakötet Farkas József egyetemi tanár emlékére. Pécs: Dialóg Campus,

2 Kengyel Miklós (ed.): Electronic Justice Present and Future. Colloquium of the International Association of Procedural Law Pécs, September 23-25, Pécs: University of Pécs, Faculty of Law, Kiss Daisy: E/E Avagy az elektronikus társadalom hatása az eljárásjogokra. In: Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Kiss Daisy: Elektronikus kommunikáció a polgári perben. In: Németh János Kiss Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: CompLex, Mészáros Bernadett: Elektronikus cégeljárás és az elektronikus cégiratok archiválása. Infokommunikáció és Jog, 2009/ Németh János: Jogi információs rendszerek elektronikus adatfeldolgozás és jog. Jogtudományi Közlöny, 1973/ Sántha Ágnes: Az okirati bizonyítás a polgári perben és az Internet. In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, A polgári per alternatívái (mediáció, választottbíráskodás) Anka Tibor Bókai Judit: Mediáció, egyeztetés, választottbíráskodás. Közjegyzők Közlönye, 2000/ Apáthi István: Választott bíróság. In: Apáthi István: Polgári törvénykezési rendtartás, az LIV. t.cz., úgy az ezt módosító és kiegészítő törvények s rendeletek alapján, egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire. Pest: Heckenast Gusztáv, Bán Dániel Kecskés László: Az alá nem írt választottbírósági szerződések megítélésének változásáról. Európai Jog, 2011/ Bándi Gyula: A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése. Magyar Jog, 2000/ Bauer Miklós: Választottbíráskodás és mediáció. Kiköthet-e a magyar fél külföldi székhelyű választottbíróságot? Jogtudományi Közlöny, 2005/ Bauer Miklós Ujlaki László: A kamarai választottbíróság új eljárási szabályzatának elvi alapjai a reformatív szabályok tükrében. Jogtudományi Közlöny, 1993/ Boóc Ádám: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. A választottbíró megválasztása és kizárása. Budapest: HVG-Orac, Boóc Ádám: A nemzetközi választottbírósági klauzulák az új IBA irányelvek tükrében. In: Fuglinszky Ádám Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Csehi Zoltán: A nemzetközi kereskedelmi választottbíróság eljárására alkalmazandó szabályok meghatározása. Magyar Jog, 1995/ Decastello Alice: Az egészségügyi közvetítői eljárás az egészségügyi szolgáltató és a biztosító társaságok szemszögéből. Biztosítási Szemle, 2007/ Decastello Alice: Mediáció az egészségügyben: konfliktusok, betegjogok, megoldások. Budapest: HVG-Orac, Dévényi Norbert: Jog vita nélkül : közjegyzőség és mediáció Ausztriában. Közjegyzők Közlönye, 1999/ Döme Attila: Költői kérdések a választottbíráskodás törvényi szabályozásáank fogyatékosságai okán. Magyar Jog, 2005/

3 Eörsi Mátyás Ábrahám Zita: Pereskedni rossz! Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés. Budapest: Minerva, Fabinyi Tihamér: A választott bíráskodás. Budapest: Váci fegyintézet Ny., Farkas József: A választottbíráskodás néhány elméleti kérdése. Jogtudományi Közlöny, 1988/ Farkas József: A választottbíráskodás szabályozása a polgári eljárásjog refomrjának tükrében. Magyar Jog, 1988/ Farkas Tamás: A közjegyzői tevékenység szerepe a viták megelőzésében: a jogi tanácsadás és a közjegyzői közvetítés (mediáció), mint ennek eszköze. Közjegyzők Közlönye, 2000/ Gaár Vilmos: Választott bíróság. In: Gaár Vilmos: A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata. II. Kötet. Budapest: Athenaeum, Gáspárdy László: A polgári per alternatívái de lege ferenda. In: Kengyel Miklós (szerk.): Polgári eljárásjog a XXI. században. Pécs: Dialóg Campus, Gáspárdy László: Konfliktushelyzetek a polgári jogviszonyokban. Gazdaság és Jogtudomány, 1979/ Gottl Ágost: Választott bíróság. In: Gottl Ágost: Polgári perrendtartás (1911:I.t.c. szentesítve évi január hó 8-án) magyarázatokkal. Budapest: Franklin-Társulat, Groisz Gusztáv: Választott bíróság. In: Groisz Gusztáv: Magyar polgári törvénykezési rendtartás. (1868: LIV. törvényczikk) Kolozsvár: Stein János Erdélyi Múzeum-Egyleti Könyvárus, Gyekiczky Tamás: A mediációról mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről. Budapest: Gondolat Kiadó, Gyekiczky Tamás: A Mediációs Irányelv. Európai jog, 2009/ Gyengéné Nagy Márta: Határokon átnyúló mediáció: esélyek és nehézségek. Családi Jog, 2007/ Gyengéné Nagy Márta: Mediáció az igazságszolgáltatásban. Magyar Jog, 2009/ Gyengéné Nagy Márta: Bírósági mediáció. Szeged: Bába és Társai, Herczegh Mihály: Választott bíróság. In: Herczegh Mihály: Magyar polgári törvénykezési rendtartás. Budapest: Franklin Társulat, Horváth Éva: A (nemzetközi) kereskedelmi választottbíráskodásról. Jogtudományi Közlöny, 1992/ Horváth Éva: Választottbíráskodás Közép- és Kelet-Európában. Jogtudományi Közlöny, 1994/ Horváth Éva: Eljárási kérdések szabályozása a választottbíróságról szóló törvényben. Jogtudományi Közlöny, 1995/ Horváth Éva: Magán -bíráskodás törvény alapján. Gazdaság és Jog, 1995/ Horváth Éva: A választottbírósági törvény gyakorlati alkalmazása. Jogtudományi Közlöny, 1999/ Horváth Éva: A választottbíráskodás néhány gyakorlati kérdése. Gazdaság és Jog, 2001/ Horváth Éva: Hogy állta ki a választottbíráskodásról szóló törvény a gyakorlat próbáját? Jogász Vándorgyűlés, Horváth Éva: Nemzetközi választottbíráskodás. Budapest: HVG-Orac, Horváth Éva: A választottbírósági törvény születéséről. Gazdaság és Jog, 2010/

4 Horváth Éva Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga a kereskedelmi választottbíráskodás. Budapest: Pázmány Osiris tankönyvek, Julesz Máté: Mediáció Nyugat-Európában. Magyar Jog, 2013/ Kassay Adolf: Választott bíróság. In: Kassay Adolf: Uj polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével. Pest: Kugler Adolf, Kecskés László: A választottbíráskodás történeti alapjai. Magyar Jog, 2011/ Kecskés László: A választottbíráskodás fejlődése Magyarországon. In: Raffai Katalin (szerk.): A nemzetközi gazdasági kapcsolatok a XXI. században. Ünnepi kötet a nyolcvanéves Bánrévy Gábor tiszteletére. Budapest: Pázmány Press, Kecskés László - Murányi Katalin: A hazai és a külföldi választottbírósági ítéletek végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Magyarországon. Magyar Jog, 2013/ Kecskés László - Nemessányi Zoltán: Veszélybe került a választottbíráskodás számára fontos "Kompetenz-Kompetenz" dogma? -Kvázi hatásköri bíróságként járt el az Európai Bíróság a West Tankers ügyben. Európai jog, 2009/ Kengyel Miklós: Irányelv a közvetítői eljárásról. In: Kengyel Miklós- Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest, Osiris Kiadó, Kengyel Miklós: A közvetítés. In: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Kengyel Miklós: A választottbírósági eljárás. In: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Kiss Daisy: A választottbírósági eljárással kapcsolatos nemperes eljárások. In: Kiss Daisy: Per vagy nem per? Kérdések és válaszok a polgári nemperes eljárásokról. Budapest: HVG-Orac, Kiss Károly: A Választottbíróság ítéletének érvénytelenítése a közrendbe ütközésre való hivatkozással. A hazai és a nemzetközi gyakorlat összehasonlítása. Gazdaság és Jog, 2005/ Kovács Marcel: Választott bíróság. In: Kovács Marcel: Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve. Budapest: Franklin-Társulat, Kovács Marcel: Választott bíróság. In: Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata. 2. Kiadás. Tizedik füzet. Budapest: Pesti Könyvnyomda Rt., Kovács Kázmér: A választottbírósági eljárások és az eseti választottbíráskodás összefüggései. Ügyvédek Lapja, 2010/ Köblös Adél: A kereskedelmi választottbíráskodás alkotmányos háttere. In: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Budapest: HVG-Orac, Magyary Géza: A választott bírói eljárás. In: Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza Nizsalovszky Endre: Magyar polgári perjog. 3. Kiadás. Budapest: Franklin Könyvnyomda, Meszlény Artúr: Választott bíróság előtti eljárás. In: Jancsó György Meszlény Artúr: A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. II. Kötet. Budapest: Athenaeum, Móra Mihály: Választottbírósági eljárás. In: Bacsó Ferenc Beck Salamon Móra Mihály: Polgári eljárásjog. II. Kötet

5 Murányi Katalin Wellmann György: Szemelvények a Legfelsőbb Bíróság választottbíráskodást érintő gyakorlatából. Gazdaság és Jog, 2010/ Murányi Katalin: Választottbírósági eljárás. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. XXX. fejezet Németh János: A polgári ügyekben folytatott mediáció (közvetítés) kezdeti időszaka Magyarországon. In: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Budapest: HVG-Orac, Németh János: A választottbírósági határozat felülbírálata. In: Holé Katalin Kabódi Csaba Mohácsi Barbara (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Névai László: Választottbírósági eljárás. In: Szilbereky Jenő Névai László (szerk.): A Polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, Névai László Szilbereky Jenő: Polgári eljárásjog. 3. Kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, Novák István: Tehermentesítés választottbíróság. Magyar Jog, 1992/ Orosz Nóra Natália: A mediáció gyakorlata Németországban. In: Harsági Viktória Horváth E. Írisz Raffai Katalin (szerk.): Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben. Budapest: PPKE-JÁK, Ökröss Bálint: Választott bíróság. In: Ökröss Bálint: A törvénykezés reformja, a szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság alapján. Javaslatul a polgári perrendtartáshoz. Budapest: Aigner Lajos Bizománya, Papp Zsuzsanna: A választottbíráskodás mint alternatív vitamegoldási mód: gondolatok és reflexiók. In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Raduly Zsuzsa: Miben különbözik az eredményes mediáció a polgári jogi igény teljesítésétől? Jogtudományi Közlöny, 2013/ Reviczky Renáta: A közjegyzők és a közvetítők lehetséges kapcsolódási pontjai Magyarországon. Közjegyzők Közlönye, 2013/ Sántha Ágnes: A választottbírósági eljárás. In: Kiss Daisy Rónay Zoltán Sántha Ágnes Szabó Péter: Különleges perek. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből. Budapest: HVG-Orac, Sárffy Andor: Választott bíróság. In: Sárffy Andor: Magyar polgári perjog. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): A mediáció. Közvetítői eljárások. Budapest: HVG-Orac, Schreyer Jakab: Választott bíróság. In: Schreyer Jakab: A polgári törvénykezési rendtartás. Közönséges polgári és végrehajtási eljárás. Budapest: Athenaeum, Suri Noémi: Új utakon? A Mediációs Irányelv átültetésének akadályai. Versenyjogi Tanulmányok, 2012/5. Letölthető: pdf Suri Noémi: A mediációs irányelv érvényesülése Európában. In: Harsági Viktória Horváth E. Írisz Raffai Katalin (szerk.): Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben. Budapest: PPKE-JÁK,

6 Suri Noémi: Új alternatíva? Bírósági mediáció beilleszthetősége a magyar polgári eljárásjog rendszerébe. Magyar Jog, 2013/ Suri Noémi: Közjegyzők új szerepben? A mediációs irányelv és az európai öröklési rendelet hatása a hagyatékil eljárás rendszerére. In: Csáki-Hatalovics Gyula Deres Petronella Kun Attila Miskolczi Bodnár Péter Pákozdi Csaba Rixer Ádám (szerk.): Jog és Állam. 18. szám. Budapest: Patrocinium Kiadó, Térfi Gyula: Választott bíróság. Térfi Gyula: A polgári perrendtartás zsebkönyve. Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Térfy Gyula: Választott bíróság. In: Térfy Gyula: Az új polgári perrendtartás. Magyar törvények Grill-féle kiadása évi I. t.-c., az életbeléptetési törvény, 1912:LIV. t.- c., hatásköri bíróság, főudvarnagyi bíróság, jogsegély. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Tóth Károly: A választott bíróság előtti perek mibenléte. In: Tóth Károly: A polgári törvénykezési jog. Alapismeretek. II. Kötet. Debrecen: Hegedüs és Sándor Könyvkiadóhivatala, Ujlaki Géza: A választottbíráskodás kézikönyve. 2. Kiadás. Budapest: Dick, Ujlaki László: Választottbíróság és méltányosság. Magyar Jog, 1988/ Ujlaki László: A választottbírósági szerződés jogági elhelyezése és tipológiája. Jogtudományi Közlöny, 1991/ Ujlaki László: A fél és a választottbíróság eljárásjogi autonómiája. Magyar Jog, 1992/ Ujlaki László: Választottbíráskodás és alkotmányosság. In: Mádl Ferenc Vékás Lajos: Nizsalovszky Endre Emlékkönyv. Budapest: ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszéke és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke, Ujlaki László: A Pp. újabb módosítása és a választottbíráskodás. Magyar Jog, 1995/ Ujlaki László: Vitás választottbírósági eljárási kérdések és (talán) feleletek. Gazdaság és Jog, 1995/ Ujlaki László: Viszontkereset és beszámítási kifogás késedelmes érvényesítése a választottbírósági perben. Gazdaság és Jog, 1995/ Ujlaki László: Az állandó választottbíróság rendhagyó jegyei. Jogtudományi Közlöny, 1997/ Ujlaki László: A választottbírósági hatáskör szabályozásának illeszkedési pontjai a különböző jogforrásokban. Magyar Jog, 1997/ Ujlaki László: Fogalmi és terminológiai tisztázás igénye a békítés, kiegyeztetés és a közvetítés témakörében. Jogtudományi Közlöny, 2001/ Ujlaki László: Fogalmi és terminológiai tisztázás igénye a békítés, kiegyeztetés és a közvetítés témakörében. In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Varga István: A bizonyítás egyes kérdései a nemzetközi választottbírósági eljárásban. In: Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Zoltán Ödön: A választottbíráskodásról. Magyar Jog, 1984/ Zoltán Ödön: Választottbíráskodásunk egyes kérdéseiről. Magyar Jog, 1993/

7 3. Költségtényezők a polgári perben Bajory Pál: A fellebbezési eljárási költségekről. Magyar Jog, 1963/ Beck Salamon: A perköltség. In: Beck Salamon Móra Mihály Névai László: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Faragó Dezső: Perköltség (munkadíj) az ügyvéd mint peres fél javára. Magyar Jog, 1955/ Gaár Vilmos: Perköltség. In: Gaár Vilmos: A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata. II. Kötet. Budapest: Athenaeum, Habermann Gusztáv: Észrevételek a bizonyítási költségek előlegezésének a kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1953/ Harsági Viktória: A jogi segítségnyújtásról szóló irányelv. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Havasi Péter: Perköltség. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. VI. fejezet. Horváth János: Költségkedvezmények jogalkalmazói szemszögből. Magyar Jog, 1987/ Horváth János: Újabb gondolatok a költségkedvezményekről. Magyar Jog, 2003/ Juhász Edit: "Nép ügyvédje": avagy a jogi segítségnyújtás hazai reformja. Acta Humana, 2004/ Kengyel Miklós: A perköltség. In: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Király Lilla: A polgári jogvitákban a jogi segítségnyújtás nemzetközi, történeti áttekintése, rendszere, hatályos magyar szabályozása és perspektívái. Magyar Jog, 2004/ Király Lilla: Az Igazságügyi Hivatalok működése az Európai Unióban. In: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia (szerk.): Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Tanulmánykötet. Budapest: HVG-Orac, Király Lilla: Szegényjog az évi magyar Polgári Perrendtartás szabályozásában. Jogtörténeti Szemle, 2009/ Kiss Daisy: Perköltség. In: Kiss Daisy: A polgári per titkai. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános Részéből. Budapest: HVG-Orac, Kiss Lukács Margit: A külföldi jog alkalmazásának hatása a perköltségre. Magyar Jog, 1988/ Kovács Marcel: Perköltség. In: Kovács Marcel: Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve. Budapest: Franklin-Társulat, Kovács Marcel: Perköltség. In: Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata. 2. Kiadás. Hatodik füzet. Budapest: Pesti Könyvnyomda Rt., Magyary Géza: Perköltség. In: Magyary Géza: A magyar polgári peres eljárás alaptanai. A perbeli cselekmények tana. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza: A perből eredő jogviszonyok. Különösen a perköltség. In: Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza Nizsalovszky Endre: Magyar polgári perjog. 3. Kiadás. Budapest: Franklin Könyvnyomda, Martini Jenő: Bizonyítási eljárás és perköltség az ún. orvosi műhibás ügyekben. Magyar Jog, 1996/ Meszlény Artúr: Perköltség. In: Jancsó György Meszlény Artúr: A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. II. Kötet. Budapest: Athenaeum,

8 Molnár Judit: A Tanács 2003/8/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Nagy Adrienn: A perköltség és a költségkedvezmények. In: Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári perjog. Általános rész. Budapest: Complex, Németh János: Perköltség. In: Németh János Kiss Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: CompLex, Novák István: Perköltség és költségmentesség a polgári perben. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Novák István: Perköltség. In: Szilbereky Jenő Névai László (szerk.): A Polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, Novák István: A perköltség-megtérítési kötelem mint a polgári perből származó kötelmi jogviszony. Jogtudományi Közlöny, 1985/ Osztovits András: A perköltség-biztosíték közösségi jogi szabályai. Európai Jog, 2005/ Ökröss Bálint: Perköltség, biztosíték, szegénységi jog, birság. In: Ökröss Bálint: A törvénykezés reformja, a szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság alapján. Javaslatul a polgári perrendtartáshoz. Budapest: Aigner Lajos Bizománya, Ribáry Ernő Boda Ernő Sichermann Frigyes Schleiffer Pál: Az igazságszolgáltatás racionalizálására vonatkozó javaslatok. Budapest: Budapesti Ügyvédunió, Sárffy Andor: Perköltség. In: Sárffy Andor: Magyar polgári perjog. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Schleiffer Pál: Megjegyzések a bizonyítás előlegezésével kapcsolatos költségek előlegezésének kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1953/ Schreyer Jakab: Sommás eljárás. In: Schreyer Jakab: A polgári törvénykezési rendtartás. Közönséges polgári és végrehajtási eljárás. Budapest: Athenaeum, Schreyer Jakab: Perköltség. In: Schreyer Jakab: A polgári törvénykezési rendtartás. Közönséges polgári és végrehajtási eljárás. Budapest: Athenaeum, Szilbereky Jenő: A perköltség. In: Névai László Szilbereky Jenő: Polgári eljárásjog. 3. Kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, Szabó Imre: A hatékonyság: megvalósítható cél vagy eljárási elv? In: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Budapest: HVG-Orac, Tallós József: Bírósági jogsegély és perköltség-biztosíték adása alóli mentesség jogsegélyszerződéseinkben. Külkereskedelmi Jog, 1967/ Térfy Gyula: Perköltség. In: Térfy Gyula: Az új polgári perrendtartás. Magyar törvények Grill-féle kiadása évi I. t.-c., az életbeléptetési törvény, 1912:LIV. t.- c., hatásköri bíróság, főudvarnagyi bíróság, jogsegély. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata,

9 4. A jogi segítségnyújtás Bajory Pál: A fellebbezési eljárási költségekről. Magyar Jog, 1963/ Balog Arnold: Jogsegély vagyontalanoknak. In: Balog Arnold: Törvény és bíró. Dolgozatok az igazságügy köréből. Budapest: Politzer-féle Kiadóvállalat, Gaár Vilmos: Szegénységi jog. In: Gaár Vilmos: A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata. I. Kötet. Budapest: Athenaeum, Gátos György: Határon átlépő pereskedés kérdőjelekkel, akadályokkal. In: Kengyel Miklós (szerk.): Polgári eljárásjog a XXI. században. Pécs: Dialóg Campus, Gottl Ágost: Szegénységi jog. In: Gottl Ágost: Polgári perrendtartás (1911:I.t.c. szentesítve évi január hó 8-án) magyarázatokkal. Budapest: Franklin-Társulat, Habermann Gusztáv: Észrevételek a bizonyítási költségek előlegezésének a kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1953/ Harsági Viktória: A jogi segítségnyújtásról szóló irányelv. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Havasi Péter: Perköltség. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. VI. fejezet Horváth János: Költségkedvezmények jogalkalmazói szemszögből. Magyar Jog, 1987/ Horváth János: Újabb gondolatok a költségkedvezményekről. Magyar Jog, 2003/ Jancsó György: Szegénységi jog. In: Jancsó György Meszlény Artúr: A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. I. Kötet. Budapest: Athenaeum, Juhász Edit: "Nép ügyvédje": avagy a jogi segítségnyújtás hazai reformja. Acta Humana, 2004/ Kengyel Miklós: A perköltség. In: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Király Lilla: A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig. Budapest Pécs: Dialóg Campus, Király Lilla: A jogi segítségnyújtási rendszerek és fejlődésük a Cappelletti-kutatástól napjainkig. In: Fuglinszky Ádám Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Király Lilla: Szegényjog az évi magyar Polgári Perrendtartás szabályozásában. Jogtörténeti Szemle, 2009/ Király Lilla: Az Igazságügyi Hivatalok működése az Európai Unióban. In: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia (szerk.): Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Tanulmánykötet. Budapest: HVG-Orac, Király Lilla: A polgári jogvitákban a jogi segítségnyújtás nemzetközi, történeti áttekintése, rendszere, hatályos magyar szabályozása és perspektívái. Magyar Jog, 2004/ Király Lilla: Jogi segítségnyújtás a polgári jogvitákban. In: Kengyel Miklós (szerk.): 50 éves a Polgári perrendtartás. Pécs: Dialóg Campus,

10 Kiss Daisy: Perköltség. In: Kiss Daisy: A polgári per titkai. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános Részéből. Budapest: HVG-Orac, Kiss Lukács Margit: A külföldi jog alkalmazásának hatása a perköltségre. Magyar Jog, 1988/ Kovács Marcel: Szegénységi jog. In: Kovács Marcel: Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve. Budapest: Franklin-Társulat, Kovács Marcel: Szegénységi jog. In: Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata. 2. Kiadás. Harmadik füzet. Budapest: Pesti Könyvnyomda Rt., Magyary Géza: A perből eredő jogviszonyok. Különösen a perköltség. In: Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza Nizsalovszky Endre: Magyar polgári perjog. 3. Kiadás. Budapest: Franklin Könyvnyomda, Molnár Judit: A Tanács 2003/8/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Nagy Adrienn: A perköltség és a költségkedvezmények. In: Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári perjog. Általános rész. Budapest: Complex, Németh János: Perköltség. In: Németh János Kiss Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: CompLex, Novák István: Perköltség és költségmentesség a polgári perben. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Osztovits András: A perköltség-biztosíték közösségi jogi szabályai. Európai Jog, 2005/ Ökröss Bálint: Perköltség, biztosíték, szegénységi jog, birság. In: Ökröss Bálint: A törvénykezés reformja, a szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság alapján. Javaslatul a polgári perrendtartáshoz. Budapest: Aigner Lajos Bizománya, Pap József: Szegénységi jog. In: Pap József: A Plósz-féle polgári perrendtartás tervezetéhez. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Tallós József: Bírósági jogsegély és perköltség-biztosíték adása alóli mentesség jogsegélyszerződéseinkben. Külkereskedelmi Jog, 1967/ Térfy Gyula: Szegénységi jog. In: Térfy Gyula: Az új polgári perrendtartás. Magyar törvények Grill-féle kiadása évi I. t.-c., az életbeléptetési törvény, 1912:LIV. t.- c., hatásköri bíróság, főudvarnagyi bíróság, jogsegély. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Wallacher Lajos: Nemzetközi polgári eljárásjogi szabályok az európai közösségi jogban. In: Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló jogászként az Európai Unióban. Budapest: HVG-Orac, Határon átnyúló bizonyításfelvétel az Európai Unióban Farkas József: Nemzetközi polgári eljárásjogi kérdések a bizonyítás köréből (1987). In: Kengyel Miklós (szerk.): Polgári eljárásjog a XXI. században. Pécs: Dialóg Campus, Harsági Viktória: Az okiratokkal kapcsolatos bizonyításfelvétel az Európai Unióban. Magyar Jog, 2004/

11 Harsági Viktória: A határon átlépő okiratok problematikája. In: Harsági Viktória: Okirati bizonyítás a modern polgári perben. Budapest: HVG-Orac, Harsági Viktória: Újabb modellváltás az Európai Igazságszolgáltatási Térségben, avagy a közvetlen bizonyításfelvétel lehetősége külföldön. Európai Jog, 2006/ Harsági Viktória: A bizonyításfelvételi rendelet. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Nagy Adrienn: A Tanács 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Szabó Péter: A nemzetközi bizonyításfelvétel hagyományos és közösségi jogi eszközrendszere. In: Kiss Daisy Rónay Zoltán Sántha Ágnes Szabó Péter: Különleges perek. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből. Budapest: HVG-Orac, Határon átnyúló kézbesítés az EU-ban Harsági Viktória: A kézbesítési rendelet. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Harsági Viktória: A fordítás szükségessége a határon átnyúló kézbesítés során. Magyar Jog, 2010/ Harsági Viktória: Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül. Budapest: HVG- ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Harsági Viktória: Jogcsaládok eltérő koncepciói a kézbesítés intézményéről. Jogtudományi Közlöny, 2011/ Harsági Viktória: A kézbesítés szerepe az európai polgári eljárásjog forrásaiban. Iustum, Aequum, Salutare, 2009/ Harsági Viktória: A határon átnyúló kézbesítés és az alperes (kötelezett) védelme az Európai Unióban. Iustum, Aequum, Salutare, 2008/ Harsági Viktória: A határon átlépő okiratok problematikája. In: Harsági Viktória: Okirati bizonyítás a modern polgári perben. Budapest: HVG-Orac, Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Nagy Adrienn: A Tanács 1348/2000/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Rózsa Krisztina: A külföldre történő kézbesítés nemzetközi jogi szabályai a hagyatéki eljárásban különös tekintettel a évben hatályba lépett új közösségi rendeletre. Közjegyzők Közlönye, 2009/ Schütze, Rolf A.: A formához nem kötött kézbesítés a nemzetközi jogi forgalomban. Magyar Jog, 2000/ Szabó Péter: A nemzetközi kézbesítés hagyományos és közösségi jogi eszközrendszere. In: Kiss Daisy Rónay Zoltán Sántha Ágnes Szabó Péter: Különleges perek. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből. Budapest: HVG-Orac,

12 Szalai Levente: Az Európai Kézbesítési Rendelet hatása a nemzeti jogrendszerekre. Közjegyzők Közlönye, 2007/ A jogerő kérdése a polgári perben Apáthi István: Végzések és ítéletek. In: Apáthi István: Polgári törvénykezési rendtartás, az LIV. t.cz., úgy az ezt módosító és kiegészítő törvények s rendeletek alapján, egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire. Pest: Heckenast Gusztáv, Bacsó Jenő: Újabb széljegyzetek az ítéleti jogerő tanához. Debrecen: Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemi Nyomda, Bajory Pál: A bírói egyezség megtámadása. Magyar Jog, 1960/ Bajory Pál: A határozat kiegészítése a polgári eljárásban. Magyar Jog, 1975/ Beck Salamon: Az ítéleti indokolás jogerejének a kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1963/ Farkas József: Jogerő a nemperes eljárásokban. Jogtudományi Közlöny, 1973/ Farkas József: A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Budapest: Akadémiai Kiadó, Farkas József: A jogerő személyi hatálya és tárgyi terjedelme a polgári eljárásban. Jogtudományi Közlöny, 1977/ Gaár Vilmos: Bírói határozatok. In: Gaár Vilmos: A magyar polgári perrendtartás (1911. évi I. t.cz.) magyarázata. II. Kötet. Budapest: Athenaeum, Gátos György: Határozatok. In: Németh János Kiss Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: CompLex, Groisz Gusztáv: Végzések és ítéletek. In: Groisz Gusztáv: Magyar polgári törvénykezési rendtartás. (1868: LIV. törvényczikk) Kolozsvár: Stein János Erdélyi Múzeum-Egyleti Könyvárus, Herczegh Mihály: A bírói határozatokról. In: Herczegh Mihály: Magyar polgári törvénykezési rendtartás. Budapest: Franklin Társulat, Jancsó György: A polgári pereseljárás harmadik főrésze. In: Jancsó György: Magyar polgári törvénykezési jog. Második teljesen átdolgozott kiadás. Kolozsvár: Lepage Lajos Egyetemi Könyvkereskedése Kassay Adolf: Bírói határozatok. In: Kassay Adolf: Magyar polgári törvények. Törvénykezési eljárás az Országbírói Értekezlet szabályai szerint. Pozsony: Sieber Henrik Könyvnyomdája, Kassay Adolf: Végzések és ítéletek. In: Kassay Adolf: Uj polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével. Pest: Kugler Adolf, Kaszainé Mezey Katalin: Határozatok. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. XI. fejezet Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Kiss Daisy: A polgári per titkai. Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános Részéből. Budapest: HVG-Orac, Kormos Erzsébet: A határozatok. In: Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári perjog. Általános rész. Budapest: Complex, Kovács Marcel: Bírói határozatok. In: Kovács Marcel: Az új polgári perrendtartás és az életbeléptetési törvények zsebkönyve. Budapest: Franklin-Társulat,

13 Kovács Marcel: Bírói határozatok. In: Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata. 2. Kiadás. Hatodik füzet. Budapest: Pesti Könyvnyomda Rt., Magyary Géza: Az ítélet. In: Magyary Géza: A magyar polgári peres eljárás alaptanai. A perbeli cselekmények tana. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza: Az érdemleges ítélet. In: Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Budapest: Franklin-Társulat, Magyary Géza Nizsalovszky Endre: Magyar polgári perjog. 3. Kiadás. Budapest: Franklin Könyvnyomda, Meszlény Artúr: Bírói határozatok. In: Jancsó György Meszlény Artúr: A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. II. Kötet. Budapest: Athenaeum, Németh János: A perújítási jogosultság néhány problémája a polgári perben. Budapest: KJK, Németh János: Az előzetes végrehajthatóság néhány problémája. Magyar Jog, 1958/ Németh János: Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban. Budapest: Akadémia Kiadó, Névai László: Gondolatok a jogerőről. Jogtudományi Közlöny, 1973/ Névai László Szilbereky Jenő: Polgári eljárásjog. 3. Kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, Novák István: Az előzetes végrehajthatóság. Magyar Jog, 1955/ Novák István: A részleges jogerő a polgári peres eljárásban. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Novák István: Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésének hatása a részleges jogerőre. Magyar Jog, 1961/ Pákozdi Zita: Problémás kérdések a jogerő intézményével összefüggésben. Jogtudományi Közlöny, 2013/ Sárffy Andor: Az ítélet joghatásai. Az ítélet jogereje. In: Sárffy Andor: Magyar polgári perjog. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Solt Kornél: A jogellenes jogerős ítélet helye a jogrendszerben. Jogtudományi Közlöny, 1988/ Schönvitzky Bertalan: Az ítéleti indokolás jogerőre emelkedése. Budapest, Schönvitzky Bertalan: Az ítélet jogi természete. Tanulmány a polgári perjog köréből. Eger: Szent János Nyomda, Schönvitzky Bertalan: Az ítélet és a jogerő. Bevezetés a jogerőtanba. Eger: Szent János Nyomda, Schreyer Jakab: A bírói határozatokról. In: Schreyer Jakab: A polgári törvénykezési rendtartás. Közönséges polgári és végrehajtási eljárás. Budapest: Athenaeum, Suhayda János: A bírói határozatokról. In: Suhayda János: A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva. Pest: Trattner-Károlyi, Térfi Gyula: A bírói határozatokról. Térfi Gyula: A polgári perrendtartás zsebkönyve. Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Térfy Gyula: Bírói határozatok. In: Térfy Gyula: Az új polgári perrendtartás. Magyar törvények Grill-féle kiadása évi I. t.-c., az életbeléptetési törvény, 1912:LIV. t.- 13

14 c., hatásköri bíróság, főudvarnagyi bíróság, jogsegély. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Ujlaki László: Ideiglenes (függő) joghatások a magyar polgári eljárásjogban. Magyar Jog, 1989/ Ujlaki László: Gondolatok az obligatio iudicati-ról. Magyar Jog, 1999/ Wopera Zsuzsa: A perfüggőség szabályozása a magyar és az európai polgári eljárásjogban. Európai Jog, 2005/ A polgári és kereskedelmi ügyeket érintő határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban Brávácz Ottóné Szőcs Tibor: Jogviták határok nélkül. Budapest: HVG-Orac, Brávácz Ottóné Szőcs Tibor Kis Norbert: A jogbiztonság néhány konkrét kérdése az EU jogalkotásában és jogalkalmazásában. Európai Tükör. Műhelytanulmányok, 50. sz. Budapest, Burián László: Gondolatok a közrend szerepéről. In: Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban. Budapest: Complex, Gyekiczky Tamás: Perkoordináció közösségi szinten. Európai jog, 2008/ Gyekiczky Tamás: Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből. Miskolci Jogi Szemle, 2008/ Letölthető: Harsági Viktória: A külföldi okiratok joghatását érintő szabályozás az Európai Unió egyes dokumentumaiban. Európai Jog, 2005/ Harsági Viktória: A közjegyzői okiratok végrehajtása az Európai Unióban a 44/2001/EK rendelet és a 805/2004/EK rendelet tükrében. Közjegyzők Közlönye, 2006/ Harsági Viktória: A határon átívelő okiratforgalom magyar szemszögből. Közjegyzők Közlönye, 2007/ Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Juhász Imre: Gondolatok a Brüsszeli Egyezményről. In: Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Kaliczka Alexandra: Bírósági határozatok és a közokiratok végrehajthatóságának kifogásolása közrendi okból határon átnyúló ügyekben. Közjegyzők Közlönye, 2013/ Kaliczka Alexandra: A végrehajthatóvá nyilvánítás a német és az osztrák jogban. Magyar Jog, 2013/ Kapa Mátyás: Európai jogharmonizáció a bírósági végrehajtás területén. In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Kecskés László - Murányi Katalin: A hazai és a külföldi választottbírósági ítéletek végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Magyarországon. Magyar Jog, 2013/ Kengyel Miklós: A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása Magyarországon. In: Cserba Lajos (szerk.): Ünnepi tanulmányok Gáspárdy professzor 60. születésnapjára. Miskolc: Novotni Alapítvány,

15 Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában. In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Kengyel Miklós: A Brüsszel-I. rendelet. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Kormos Erzsébet: A határozatok elismerése és végrehajtása. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Máté Viktor: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban. Budapest: HVG-Orac, Metzinger Péter: Az európai jog alkalmazása felülvizsgálati eljárásban: hivatalból vagy kérelemre? Európai Jog, 2013/ Molnár István János: A forum non conveniens doktrína a common law országok nemzetközi magánjogában. Európai Jog, 2013/ Szekeres Szilvia: Európai polgári eljárásjog: Jogharmonizációs problémák az ideiglenes intézkedéssel összefüggésben (a Brüsszeli/Luganói Egyezmény 24. cikke) In: Papp Zsuzsanna (szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Szőcs Tibor: Bírósági határozatok külföldön történő végrehajthatóvá nyilvánítása Európában, különös tekintettel a Luganói Egyezményre. Magyar Jog, 1997/ Szőcs Tibor: Igazságügyi együttműködés a polgári jog területén. A bírósági ítéletek szabad forgalma mint az Európai Unió ötödik alapszabadsága Magyarország részvételével? Európai Tükör, Wopera Zsuzsa: Az ideiglenes intézkedés a Brüsszeli Egyezmény 24. cikkére vonatkozó európai bírósági gyakorlat tükrében. Magyar Jog, 2001/ Wopera Zsuzsa: A perfüggőség szabályozása a magyar és az európai polgári eljárásjogban. Európai Jog, 2005/ Wopera Zsuzsa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában. Miskolc: Bíbor Kiadó, Külföldi ítélet elismerése, a határozat fogalma - az Európai Unió Bíróságának a C- 456/11. sz. Gothaer Allgemeine Versicherung AG ügyben november 15-én hozott ítélete. Európai Jog, 2013/ A házasság és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyeket érintő szabályok az EU-ban Brávácz Ottóné: Szülői felügyeleti jogok a hágai gyermekelviteli egyezmény tükrében. Magyar Jog, 1997/ Brávácz Ottóné Szőcs Tibor: Jogviták határok nélkül. Budapest: HVG-Orac, Brávácz Ottóné Szőcs Tibor: Nemzetközi családjog. In: Kőrös András (szerk.): A családjog kézikönyve. II. kötet. Budapest: HVG-Orac, Burián László: Eljárási kérdések. In: Burián László Kecskés László Vörös Imre: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Budapest: Logod Bt., Cziegler Dezső Tamás: Az első Brüsszel IIa. rendelettel kapcsolatos ügyek az Európai Bíróság előtt. Jogtudományi Közlöny, 2008/ Gyengéné Nagy Márta: A bírák közötti közvetlen kommunikáció lehetőségei a határokon átnyúló családjogi jogvitákban. Családi Jog, 2013/

16 Harsági Viktória: Brüsszel II-A. rendelet. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Harsági Viktória: A házassággal kapcsolatos eljárásjogi kérdések az Európai Unióban. Iustum, Aequum, Salutare, 2008/ Harsági Viktória: Az ún. "szülői felelősséggel" kapcsolatos eljárások európai joghatósági rendszere. Családi Jog, 2006/ Harsági Viktória: A házassági ügyekben, valamint a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott határozatok elismerése az Európai Unióban. Magyar Jog, 2006/ Harsági Viktória: Az ún. Brüsszel-IIa. rendelet hatálya A házassági ügyek és a szülői felelősség kérdése az Európai Unióban. In: Kengyel Miklós Simon Károly László (szerk.): Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. Tanulmánykötet. Pécs: Dialóg Campus, Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Levante, Patrizia: Az anyagi jogi közrend a külföldi bontóítéletek elismerésénél Svájcban Pillantás a joggyakorlatra. Magyar Jog, 2013/ Szeibert Orsolya: Az európai harmonizáció lehetősége a házasság felbontása kérdésében. Jogtudományi Közlöny, 2013/ Wopera Zsuzsa: A családi ügyekben való igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. Családi Jog, 2004/ Wopera Zsuzsa: A személyállapoti pereket érintő európai uniós jogegységesítés területei. In: Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári perjog. Különös rész. Budapest: KJK- Kerszöv, Wopera Zsuzsa: A házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek új szabályai a bővülő Európai Unióban. Magyar Jog, 2004/ Wopera Zsuzsa: A Tanács 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Wopera Zsuzsa: Az európai családjog időszerű kérdései. Európai jog, 2010/ Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve. Budapest: HVG-ORAC, Wopera Zsuzsa: Az európai uniós családjog érvényesülésének kritikus pontjai. Családi Jog, 2013/ Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kritériumai a határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben. Európai Jog, 2013/ Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kritériumai a határon átnyúló tartási ügyekben és egyes hágai instrumentumok joggyakorlatában. Európai Jog, 2013/ Az európai végrehajtási jogcím Brávácz Ottóné Szőcs Tibor: Jogviták határok nélkül. Budapest: HVG-Orac, Harsági Viktória: Rendelet a nem vitatott követelések végrehajtásáról. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest, Osiris Kiadó,

17 Harsági Viktória: A határon átívelő okiratforgalom magyar szemszögből. Közjegyzők Közlönye, 2007/ Harsági Viktória: A közjegyzői okiratok végrehajtása az Európai Unióban a 44/2001/EK rendelet és a 805/2004/EK rendelet tükrében. Közjegyzők Közlönye, 2006/ Harsági Viktória: A nem vitatott követelések végrehajtása az Európai Igazságügyi Térségben. Európai Jog, 2005/ Harsági Viktória Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog hatása a nemzeti jogrendszerekre. Európai Jog, 2008/ Kaliczka Alexandra: Bírósági határozatok és a közokiratok végrehajthatóságának kifogásolása közrendi okból határon átnyúló ügyekben. Közjegyzők Közlönye, 2013/ Kaliczka Alexandra: A végrehajthatóvá nyilvánítás a német és az osztrák jogban. Magyar Jog, 2013/ Máté Viktor: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban. Budapest: HVG-Orac, Molnár Judit: Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról. In: Wopera Zsuzsa Wallacher Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában. Budapest: Complex Kiadó, Szalai Levente: Az európai végrehajtható okirat avagy a 805/2004/EK rendelet hatása a nemzeti jogrendszerekre. Közjegyzők Közlönye, 2007/ Szőcs Tibor: Igazságügyi együttműködés a polgári jog területén. A bírósági ítéletek szabad forgalma mint az Európai Unió ötödik alapszabadsága Magyarország részvételével? Európai Tükör, Európai fizetési meghagyásos eljárás ifj. Gátos György: A fizetési meghagyás újjászületése az európai közösségi jogban. In: Kengyel Miklós (szerk.): 50 éves a Polgári perrendtartás. Pécs: Dialóg Campus, Harsági Viktória: A fizetési meghagyásos eljárás. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-Orac. XIX. fejezet Harsági Viktória: Európai fizetési meghagyásos eljárás. In: Kengyel Miklós Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Budapest, Osiris Kiadó, Harsági Viktória: Európai fizetési meghagyásos eljárás mint a hatékony jogérvényesítés eszköze? Magyar Jog, 2012/ Harsági Viktória: Értelmezési nehézségek, alkalmazási problémák az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem vizsgálata során. Európai Jog, 2012/ Harsági Viktória: Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet más közösségi jogforrások és a tagállami szabályozások feszültségi mezőjében. Közjegyzők Közlönye, 2012/ Molnár Judit: Az európai fizetési meghagyás előzmények és alkalmazási terület. Magyar Jog, 2004/ Molnár Judit: Az európai fizetési meghagyás a XXI. században Rendeletjavaslat a az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről. Magyar Jog, 2005/ Molnár Judit: Európai fizetési meghagyásos eljárás az uniós szabályozás a változások tükrében. In: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás 17

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév Európai és nemzetközi igazgatás MA szak Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára

Részletesebben

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR 1 X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGRA 1. Általános helyzetkép Polgári eljárásjogunk európai polgári eljárásjoghoz történő igazítása a kilencvenes évek elején elkezdődött.

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Vezető kutató: Dr. Harsági Viktória I. A kutatás célkitűzései A F 68342. számú A bírósági

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció

Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció fórum Lugosi József Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció I. Bevezetés A kereshetőségi jog [1] és a perbeli legitimáció kérdésének vizsgálata a polgári perjog tudományterületén belül a kereset(i) jog

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

A követelés bírósági eljárásban való

A követelés bírósági eljárásban való A követelés bírósági eljárásban való érvényesítése egy elévülést megszakító ok margójára Pusztahelyi Réka * magyar magánjogi elévülési rendszer az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével alapvető átalakuláson

Részletesebben

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája 2016. május 20.

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

A PERTÁRGYÉRTÉK JELENTŐSÉGE A POLGÁRI ELJÁRÁSJOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KISÉRTÉKŰ PEREKRE

A PERTÁRGYÉRTÉK JELENTŐSÉGE A POLGÁRI ELJÁRÁSJOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KISÉRTÉKŰ PEREKRE A PERTÁRGYÉRTÉK JELENTŐSÉGE A POLGÁRI ELJÁRÁSJOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KISÉRTÉKŰ PEREKRE ÍRTA: Muzsalyi Róbert, IV. évfolyam KONZULENS: Dr. Udvary Sándor, egyetemi docens Bevezetés A jogrendszer szinte

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ DR. KISS DAISY ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára I. Bevezetés helyett ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ Sokszor eltűnődöm azon, hogy mégis kinek az

Részletesebben

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Jegyzetek: Balogh, Illés, Vargha: A bűnvádi perrendtartás magyarázata, Bp.1898. Grill Károly cs. és királyi könyvkereskedése; Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 165/2010.(VI.29.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. Február. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. Február. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2014. Február I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

JOGÜGYLETI ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÁLYOSSÁG* Magyar jogi terminológiai ellentmondások KÉRI ZOLTÁN egyetemi hallgató

JOGÜGYLETI ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÁLYOSSÁG* Magyar jogi terminológiai ellentmondások KÉRI ZOLTÁN egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare I. 2005/1. 127 146. JOGÜGYLETI ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÁLYOSSÁG* Magyar jogi terminológiai ellentmondások egyetemi hallgató I. Kérdésfölvetés, a vizsgálat indokai Az érvényesség és a hatályosság

Részletesebben

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II.

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II. Dobrocsi Szilvia Büntetőeljárási jog II. P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Wesselényi - sorozat Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács POLGÁRI KOLLÉGIUMVEZETŐ 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2013.El.II.C.4/1/6. szám

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

2015. november. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

2015. november. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2015. november Beosztási és ügykiosztási rendje I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

Eredmények: Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett)

Eredmények: Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett) Eredmények: Női egyéni 30 km: Abszolút (40 éves korig) I. Rajki Edit, Budapest 2:35.16 II. Szabó Beáta, Budapest 2:38.45 III. Pandi Judit, Budapest 2:41.10 Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett) I. Dr.

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2014. október I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY Jegyzőkönyve

SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY Jegyzőkönyve SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY Jegyzőkönyve 2011. augusztus 20. 10:00 óra Szarvas Polgármesteri Hivatali Strand A verseny célja: ápolása Helye: Ideje: Rendezője: Az ünnephez kapcsolódó sportági

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév Tanuló neve Felvételt nyert Helység Iskola típusa Szak Ágazat, csoport Antal Regina Kisújszállás szakközépiskola* kögz.ágazat Bakos Dávid Márk Kunhegyes szakiskola* húsipari termékgyártó Balla Dávid Károly

Részletesebben

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.)

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) 1 V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) Bács-Kiskun megye: Dr. Balázs Katalin Dr. Bernschütz Sándor Dr. Bodóczky László Dr. Cserpák

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 190 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz

Részletesebben

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem)

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem) Közzétételi lista Név i 1. Zmák Júlia Egyetem 5-8 évfolyam 2. Sára Lászlóné 5-8 évfolyam 3. Fábián Katalin tanár (matematika, ábrázoló geometria, számítástechnika) szakvizsgázott közoktatás-vezető tanár

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt.

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt. Polgári Jogi és a Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkör felkérését készséggel fogadtam, bár azt hiszem csalódást kell okozzak azoknak, akik arra számítanak, hogy a képviselet témakörében hasonlóan izgalmas

Részletesebben

A verseny főtámogatója a Gyulai VÁRFÜRDŐ KFT További támogatóink: Wesselényi Közalapítvány NCA Gyulai Polgármesteri Hivatal

A verseny főtámogatója a Gyulai VÁRFÜRDŐ KFT További támogatóink: Wesselényi Közalapítvány NCA Gyulai Polgármesteri Hivatal A verseny főtámogatója a Gyulai VÁRFÜRDŐ KFT További támogatóink: Wesselényi Közalapítvány NCA Gyulai Polgármesteri Hivatal 1/18 Versenybíróság 2011. január 15. Versenybíróság elnöke: Vezető versenybíró:

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

A KAR TDK-ELŐADÁST KÉSZÍTŐ HALLGATÓINAK NÉVSORA, A DOLGOZATOK CÍMEI ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK Dátum Név Évf. Tag. A dolgozat címe Konzulens Eredmény Kari Tudományos Diákköri Konferencia () Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

Csopaki Futás beszámoló 2012. augusztus 13. Utolsó frissítés 2012. augusztus 23.

Csopaki Futás beszámoló 2012. augusztus 13. Utolsó frissítés 2012. augusztus 23. Csopaki Futás beszámoló 0. augusztus. Utolsó frissítés 0. augusztus. Remek idõ fogadta a Csopaki Futás mezõnyét a rajt részben felhõs kellemesen enyhe hõmérsékletnél indult. A két táv egyszerre indult

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM *

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Csűri Éva rendszerezését elfogadva a házastársak által egymással kötött ügyletek többfélék lehetnek: házassági vagyonjogi

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2013. MÁRCIUS 7-22. ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű utca 4. Tel./fax: 381-0664 E-mail: pszk@pszk.hu A PEDAGÓGIAI NAPOK Fővédnökei DR.

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig Könyvek: HALPERN László: A külgazdasági orientációváltás tényezői és hatásai : vállalati adatok elemzése / Halpern László. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

Az elővásárlási jog egyes kérdései

Az elővásárlási jog egyes kérdései Az elővásárlási jog egyes kérdései a bírói gyakorlatban Pusztahelyi Réka z elővásárlási jog tartalmával, gyakorlásával összefüggő, a bírói gyakorlatban felmerült problémák jelentős részére maga a gyakorlat,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Dunakanyar Kupa Eredmények

Dunakanyar Kupa Eredmények Dunakanyar Kupa Eredmények 1. K1 leány VII. korcsoport 2000m 1 9 Jeszenszky Petra 1998 Nagymarosi SE 2 8 Kiss Blanka 1996 Zoltek Kajak SE. 3 6 Fazekas Kitti 1998 Váci Hajó 4 4 Mihalik Dóra 1997 MAFC 5

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Pápai Járási Hivatal Cím: 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/512-700 hivatal@papa.vemkh.gov.hu Feketéné Földi Judit hivatalvezető 512-701 Májerné Reiter

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK!

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! 1 TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! DR. PINTÉR SÁNDOR, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE A BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Mechatronikai Szakközépiskola

Mechatronikai Szakközépiskola általános iskola szakközépiskola gimnázium szakiskola érettségi + szakmai alapozás érettségi 01 kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés villamosipar és elektronika ágazatban, angol nyelv oktatással (1,5

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal i Járási Hivatal i Járási Hivatal Cím: 8500, Fő u. 12. Telefon: 89/512-700 Fax: 89/512-721 hivatal@papa.vemkh.gov.hu hivatalvezető 512-701 Májerné Reiter Beáta igazgatási ügyintéző 512-702 Hatósági Osztály

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek

Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek 1. Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya, tartalma. A közigazgatás fogalma és sajátosságai, rendeltetése, feladatai.

Részletesebben

Szegényjog kontra rentábilis szolgáltatás avagy költségkedvezmények a polgári eljárásban

Szegényjog kontra rentábilis szolgáltatás avagy költségkedvezmények a polgári eljárásban Szegényjog kontra rentábilis szolgáltatás avagy költségkedvezmények a polgári eljárásban VARGA IMRE PhD hallgató Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári

Részletesebben

Információs bűncselekmények

Információs bűncselekmények Büntetőjogi Szemle 2015/1 2. szám I. Bevezetés tesítő fizetési eszközök esetében a jogi tárgy kettős, ez esetben az elektronikus adatfeldolgozó- és átviteli rendszerek biztonsága is jogvédett értékként

Részletesebben

286 AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA

286 AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA 286 AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA I. Az év teljesítménytúrázója elismerõ cím keletkezése, célja és meghatározása 1. A hazai teljesítménytúrázás népszerûsítése érdekében 1995-ben Jávor Zoltán és a Magyarországi

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések 2008. november 1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR 2 Ének-Zene Tanszék Tudományos Diákköre 2008. november

Részletesebben

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme Budapest, 2015 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági Intézeti

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról Szóbeli döntő Miskolci Egyetem 2009. május 15 16. A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke által 2004-ben

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel Ssz. 1. Agrármérnöki Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 2. Alkalmazott matematikus -diszkrét matematika -pénzügyi matematika -számítástudomány

Részletesebben

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK

DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK DEBRECENI PEDAGÓGIAI NAPOK 2005. ÁPRILIS 4-6. MEGHÍVÓ Az iskola dolga, hogy megtaníthassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

HELYEZETTEK 4. évfolyam

HELYEZETTEK 4. évfolyam HELYEZETTEK 4. évfolyam MAGYAR4 I. magyar Farkas Fanni Fatime 4 II. magyar Bánszki Blanka Zoé 4 III. magyar Kántor Krisztina 4 IV. magyar Antal Zsuzsa 4 V. magyar Kovács Csenge 4 VI. magyar Csonka Orsolya

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben