ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról /2013. (I. 31.) LÜ utasítás az ügyészség Biztonsági Szabályzatáról... 7 Személyi hírek Elismerés... 7 Kinevezések... 8 Áthelyezés és kinevezés... 9 Áthelyezések... 9 További kinevezés módosítások... 9 Kirendelés és megbízás Megbízások Szolgálati viszony megszûnések Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny évi évfolyamához... Melléklet

2 2 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám Határozatok A Kúria 2/2012. KMPJE jogegységi határozata A Kúria héttagú jogegységi tanácsa a legfõbb ügyész által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ jogegységi határozatot: I. Az ügyész a fél jogainak gyakorlására törvény által feljogosított absztrakt közjogi jogalany. Azokban a polgári peres vagy nemperes eljárásokban, amelyeket külön törvény alapján indít vagy amelyeket ellene indítanak, felperesként, illetve alperesként vesz részt az eljárás valamennyi szakaszában. Az ügyészt mint absztrakt közjogi jogalanyt az illetékes ügyészi szerv képviseli, amely eljárási szakaszonként változhat. II. Azokban a polgári perekben, amelyekben a jogvita tárgya ügyészi szerv által kötött szerzõdésbõl eredõ igény, vagy ügyészi szerv által szerzõdésen kívül okozott kár megtérítése, félként a Legfõbb Ügyészség jár el. Indokolás I. A legfõbb ügyész a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (Bszi.) 32. (1) bekezdés a) pontjára és 33. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással jogegységi eljárás lefolytatását indítványozta. Indítványában rámutatott, hogy a január 1-jétõl hatályos, az ügyészségrõl szóló évi CLXIII. törvény (Ütv.) 26. (1) bekezdése és 27. (1) bekezdés a) pontja egyértelmûsíti a Pp. 9. (4) bekezdését, mely jogszabályi rendelkezések helyes értelmezése alapján polgári perben félként az ügyész, és nem az ügyészség járhat el. A bírósági gyakorlatban ez a jogszabályi változás eltérõ értelmezésekhez vezetett, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze. A bíróságok egy része az ügyész perképességét nem fogadta el, jogképességének hiánya miatt a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította. Más bíróságok az ügyész által benyújtott keresetlevelet, elõterjesztett kérelmet befogadták, az ügyet érdemben elbírálták, de az érdemi határozatukban valamely fõügyészséget tüntették fel felperesként, kérelmezõként. Voltak olyan bíróságok is, amelyek az ügyész keresetindítási jogosultságát teljes egészében elfogadták, és érdemi határozatukban ennek megfelelõen az ügyészt tüntették fel felperesként, kérelmezõként. A bírósági gyakorlatban kialakult eltérõ jogértelmezésekre tekintettel a legfõbb ügyész a jogegységi tanács határozatának meghozatalát abban az elvi kérdésben kérte, hogy az Ütv. 26. (1) bekezdésében és a 27. -ában szabályozott ügyészi hatáskört a polgári peres és nemperes eljárásokban mely eljárásbeli jogalany gyakorolhatja. II. III. A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfõbb ügyész képviselõje útján megismételte a jogegységi indítványban kifejtett azon álláspontját, amely szerint január 1-jétõl, a részben megváltozott jogi szabályozás alapján biztosított ügyészi hatásköröket a polgári peres és nemperes eljárásokban az ügyész mint speciális jogalany gyakorolhatja. Álláspontja szerint az ügyész a jogalkotó rendelkezése szerinti speciális céllal: a közérdek védelmében, a törvénysértések megakadályozása, illetve kiküszöbölése érdekében jár el, ezért a polgári perek közjogi felhatalmazás alapján fellépõ résztvevõjének minõsül. Az indítványban megjelölt jogkérdés eldöntésekor a Kúria az alábbi jogszabályokra volt tekintettel. Az Alaptörvény 29. cikk (2) bekezdése értelmében a legfõbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak szerint a) jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; b) képviseli a közvádat a bírósági eljárásban; c) felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett; d) törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 3 Az ügyészségrõl szóló évi CLXIII. törvény rendelkezései az ügyészségnek az igazságszolgáltatás közremûködõjeként gyakorolt büntetõjogon kívüli közérdekû feladat- és hatásköreit részletesen meghatározzák. A 26. (1) bekezdése szerint az ügyész a törvényben biztosított hatásköreit a törvénysértés kiküszöbölése érdekében elsõsorban bírósági peres és nemperes eljárások megindításával (perindítási jog), valamint hatósági eljárások kezdeményezésével és jogorvoslat elõterjesztésével gyakorolja (a továbbiakban együtt: fellépés). A 27. (1) bekezdése értelmében az ügyész a) a perben felperesként vagy az ellene indított perben alperesként vesz részt, b) a mások között folyó perben törvény felhatalmazása alapján felléphet, vagy c) a más által indított perbe törvényben meghatározott esetben és módon beléphet. A (2) bekezdés alapján az ügyészt abban a peres vagy nemperes eljárásban, amelyet törvény alapján indít, vagy ellene indítanak, a féllel azonos jogok illetik meg. Az (5) bekezdés értelmében törvény perindításra jogosíthatja az ügyészt különösen: a) a nemzeti vagyonnal történõ rendelkezéssel, b) a közpénzek jogszerûtlen felhasználásával, c) a semmis szerzõdéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetésével, d) a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatokkal, e) a környezet, természet és termõföld védelmével, f) magánszemélyek fogyasztói szerzõdései (általános szerzõdési feltételek) megtámadásával, g) családi jogállás megváltoztatásával összefüggésben. A (6) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha törvény az ügyészt perindításra jogosítja, az eljárás közérdekûségét vélelmezni kell. A 28. (1) bekezdése értelmében is a perindítási jog az ügyészt illeti meg. A 8. (3) bekezdése szerint az ügyészség szervezetét, mûködését és illetékességét törvényi keretek között a legfõbb ügyész utasítással szabályozza. Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: LÜ utasítás) 34. (1) bekezdése szerint, ha a legfõbb ügyész egyedi vagy általános rendelkezése másként nem rendelkezik, a magánjogi tevékenységet az a fõügyészség, illetve az a helyi ügyészség látja el, amelyik az illetékes bíróság területén mûködik. Az ítélõtáblához tartozó ügyekben az ítélõtábla illetékességi területén mûködõ fellebbviteli fõügyészség jár el. A 37. úgy rendelkezik, hogy abban az eljárásban, amelyet az ügyész törvény alapján indít, vagy ellene indítanak, amelyben fellép, perbe lép vagy beavatkozik a bírósághoz intézett beadványban a speciális perbeli jogalany megjelölésére az ügyész kifejezést kell alkalmazni. Emellett kell zárójelben feltüntetni az adott eljárási szakaszban eljáró ügyész szervet. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 9. (1) bekezdése az ismertetett rendelkezésekkel összhangban megengedi, hogy az ügyész a felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett keresetet indítson, ha a jogosult a jogainak védelmére bármely okból nem képes. Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet érvényesíthet. A (2) bekezdés alapján, ha az ügyészt az (1) bekezdésben meghatározott keresetindítási jog illeti meg, de a perbeli részvételét megalapozó körülmények a per folyamán állnak be, az ügyész a perben felléphet. Ha az ügyészi fellépés törvényi feltételei fennállnak, a bíróság errõl az ügyészt értesíti. A (3) bekezdés rendelkezése szerint az ügyészt az általa indított perben, illetve fellépése esetén megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetve jogokat nem ismerhet el, ugyanakkor a (4) bekezdés alapján abban a perben, amelynek megindítására külön törvény jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet ellene lehet indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja. Az (5) bekezdés értelmében a bíróság elõtt az ügyészségrõl szóló törvény szabályai szerint illetékes ügyész jár el. IV. Az ügyészség alkotmányos helyzetének fontos jellemzõje az önállóság: az ügyészi szervezet és az azt irányító, vezetõ legfõbb ügyész az Országgyûlésnek beszámolni tartozik tevékenységérõl, de nem annak alárendelten mûködik, azaz alkotmányos feladatának teljesítése körében nem utasítható [42/2005. (XI. 14.) AB határozat, ABH 2005, 504, 519., 3/2004. (II. 17.) AB határozat, ABH 2004, 48, 62]. Az ügyészség nem önálló hatalmi ág, de önálló alkotmányos szervezet. További sajátossága az ügyészség közjogi helyzetének az, hogy alkotmányos feladatait és hatásköreit önálló szervezettel és feladatkörrel rendelkezõ alkotmányos szervként látja el. E szervezet hierarchikus alapon felépülõ,

4 4 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám szigorú alá-fölérendeltségi elv alapján mûködik, melynek élén a legfõbb ügyész áll, aki vezeti és irányítja az ügyészi szervezetet [3/2004. (II. 17.) AB határozat, ABH , 58.]. Jogi személyiséggel azonban az Ütv. 9. (1) bekezdése értelmében csak a Legfõbb Ügyészség rendelkezik. Az ügyészség alkotmányon alapuló feladata a vádképviselet és a törvényesség biztosítása. Utóbbi olyan közérdekvédelmi a jog által védett közérdek érvényesítésére irányuló funkció, amely alapvetõen elhatárolandó az igény állapotába került alanyi jog érvényesítésétõl. Az ügyészség a törvényesség biztosítását törvényességi ellenõrzési jogkörének gyakorlásán keresztül látja el, amely részben államigazgatási-, részben pedig magánjogi ellenõrzési körre terjed ki. [3/2004. (II. 17.) AB határozat]. Ez utóbbi körben jelent eljárási lehetõséget az ügyész perbeli szerepe. Az Alkotmánybíróság korábban az 1/1994. (I. 7.) AB határozatában akként foglalt állást, hogy az Alkotmány 51. (3) bekezdése alapján az ügyész eseti és konkrét polgári ügyekben való részvételének törvényi biztosítása nem eleve alkotmányellenes, az alkotmányossági összefüggések csak az egyes, konkrét felhatalmazást adó törvényi rendelkezések alkotmányossági vizsgálata során bírálhatók el. Mindezt a 2/2000. (II. 25.) AB határozatában azzal egészítette ki, hogy az Alkotmány 51. (3) bekezdésének második fordulata nemcsak az ügyészt hatalmazza fel arra, hogy a törvényesség érdekében fellépjen, hanem egyúttal jogalkotási felhatalmazást is tartalmaz az ügyészi fellépés feltételeinek és módjának törvényi szabályozására. Az Alkotmánybíróság említett határozatai az Alkotmány szóhasználata ellenére az ügyész (és nem a legfõbb ügyész vagy ügyészség) fellépésének kereteit határozták meg. Az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlata alapján az állapítható meg, hogy az ügyész közremûködése a polgári jogviták elbírálásánál, illetve a közigazgatási ügyekben a közérdekvédelem elvét tekintve összhangban van az alkotmányos rendelkezésekkel. Az ügyészség közjogi jogállásából következik az is, hogy az ügyész perbeli fellépési joga nem a polgári jogból, hanem közvetlenül az Alaptörvénybõl, illetve a rá vonatkozó közjogi szabályozásból ered. Mindebbõl az a következtetés vonható le, hogy az ügyész perbeli jogképessége nem a személyeknek a magánjog talaján álló perbeli jog- és cselekvõképességéhez igazodik, azaz nem a Pp aiban megjelölt kritériumokon, hanem a rá vonatkozó speciális szabályozáson alapul. V. A külföldi jogok jelentõs eltéréseket mutatnak az ügyész magánjogi jogosítványaival és az ezekhez kapcsolódó eljárási szabályokkal kapcsolatban. Az Európa Tanács az ügyész büntetõjogon kívüli hatásköreit elemzõ tanulmánya [CCPE-Bu (2008)4rev] 48 tagállam jogának vizsgálata alapján három csoportba sorolta az Európa Tanács tagállamait az ügyész magánjogi jogosítványaival kapcsolatban. Az elsõbe azok az országok tartoznak, amelyben az ügyész a büntetõjog körén kívül semmilyen jogosítvánnyal nem rendelkezik. Ilyen például Észtország, Finnország, Norvégia, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság. A második csoportba azon országok tartoznak, amelyekben az ügyésznek csupán néhány rendkívüli esetben van magánjogi jogosítványa. Ilyen tagállam például Ausztria, Dánia, Németország, Görögország, Olaszország, Luxemburg és Szlovénia. Ezekhez képest az országok harmadik csoportjában az ügyész jelentõs magánjogi jogosítványokkal is rendelkezik. Ilyen Magyarország mellett például Belgium, Horvátország, Csehország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország és Oroszország. Ezekben az országokban az ügyész jogköre jellemzõen kiterjed egyes családjogi (pl. házasság semmisségének megállapítása, apaság megállapítása, örökbefogadással kapcsolatos eljárások), cselekvõképességi, fogyasztóvédelmi és kiskorúak védelmével kapcsolatos ügyekre. Az egyes külföldi országok megoldásai eltérnek a tekintetben is, hogy az ügyész a magánjogi jogosítványait hogyan gyakorolja, az ügyész által indított eljárások különbözõ fázisaiban ugyanaz a szervezet képviseli-e az ügyészséget. A spanyol polgári perrendtartás (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) korábban az ügyészt jelölte meg a jogosítványok címzettjeként. E rendelkezéseket a spanyol jogalkotó módosította: a hatályos szabályozás az ügyészséget ruházza fel perbeli jogképességgel. E megoldás összhangban van azzal, hogy a spanyol jogban a fõügyészek tevékenységük során a legfõbb ügyész képviseletében járnak el. A francia polgári perrendtartás (Code de procédure civile) is az ügyészséget nevezi meg a magánjogi jogosítványok jogosultjaként, de nem mint jogi személyt, hanem mint absztrakt jogalanyt. A peres eljárásra vonatkozó illetékességi szabályok határozzák meg, hogy az ügyészséget az adott eljárásban melyik ügyészi szint képviseli. A holland polgári perrendtartás (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) az ügyészséget nevesíti, az eljárására, hatáskörére vonatkozó szabályok szerint más-más szintû ügyészségi szervezet jár el a perben elsõfokon, másodfokon és a kasszáció során. A cseh polgári perrendtartás (Zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád) szerint az ügyészség jár el a polgári peres eljárásokban. Az ügyészség magánjogi fellépésével kapcsolatos eljárás szervezeti szabályait az ügyészségrõl szóló törvény, míg a részletszabályokat a legfõbb ügyész utasítása tartalmazza, amely szerint jogorvoslati eljárásban a fellebbezést az elsõfokú eljárásban eljárt ügyészi szint nyújtja be, a másodfokú eljárásban azonban a másodfokú

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 5 bíróság mellett mûködõ ügyészi szint jogosult eljárni; e rendelkezés megfelelõen alkalmazandó a felülvizsgálati eljárásra is. VI. VII. A Pp. 9. -a általános jelleggel nevesíti az ügyész feladatait a polgári perben. A perképességnek a okban található definíciója alapján az ügyész nem értelmezhetõ fogalom, mivel csak a Legfõbb Ügyészségnek mint intézménynek van a polgári jog szabályai szerint jog- és cselekvõképessége. Az Ütv a szabályozza az ügyész részvételét a peres és nemperes eljárásokban, következetesen az ügyész kifejezést használva. A LÜ utasítás szerint az Ütv. 8. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján elfogadott jogi norma 37. -a a bírósághoz intézett ügyészi beadványhoz kapcsolódva fejezi ki azt a törvényalkotói megközelítést, amely általánosan jelöli meg az eljárásban résztvevõ ügyészt. Tekintettel arra, hogy azok a törvények, amelyek az ügyészt keresetindításra jogosítják fel nem nevesítik az eljárásra jogosult ügyészséget, hanem egyszerûen csak az ügyész szót használják, levonható az a következtetés, hogy az ügyészség közérdekvédelmi feladatai körében az ügyész mintegy általános jogalany jár el. Az ügyész tehát sui generis jogalanyként indíthat keresetet, amihez nem szükséges az, hogy magánjogi jogalanyisággal (jogi személyiséggel), illetve a Pp ai szerinti perbeli jogképességgel és perbeli cselekvõképességgel rendelkezzen. Mindebbõl az következik, hogy a törvényi felhatalmazás alapján eljáró ügyészt speciális, absztrakt jogalanynak kell tekinteni, aki tevékenysége körében az Ütv.-ben, illetve az Ütv. felhatalmazása alapján kiadott LÜ utasításban meghatározott ügyészi szerv útján jogosult eljárni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a speciális perbeli jogalany megjelölésére az ügyész kifejezést kell alkalmazni, zárójelben feltüntetve az adott eljárási szakban eljáró ügyészi szervet. Ennek azért is van fontos jelentõsége, mert az Ütv. és a LÜ utasítás szabályai szerint egy adott per különbözõ eljárási szakaszaiban más-más ügyészi szervezet járhat el, tehát más ügyészi szervezet jár el elsõfokon és más a fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárásban. Ha az ügyészt, mint speciális jogalanyt kell a törvényi felhatalmazás alapján eljáró félként feltüntetni, az egy-egy eljárási szakaszban szereplõ ügyészséget pedig a képviselõ jogállása illeti meg, az megoldja azt az egyébként nem ritkán elõforduló helyzetet is, amikor akár illetékességi probléma, akár áttétel, bíróság kijelölése vagy más ok miatt más bírósághoz kerül az ügyész által vagy ellene indított per. A bíróságoknak a LÜ utasítás rendelkezéseit is figyelembe véve a kifejtettek alapján csak akkor kell vizsgálniuk az eljáró ügyész jogosultságát, ha nem a bíróság illetékességi területéhez igazodó ügyészség ügyésze jelentkezik képviselõként. Ez esetben meg kell kívánni, a más illetékességi területen mûködõ ügyészség igazolja, hogy a legfõbb ügyész az adott ügybeni képviseletre ezt a szervezetet jogosította fel. A Pp. XX. fejezetében szabályozott közigazgatási perekben a Pp. 327/A. (1) bekezdése alapján az ügyész akkor kérheti a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát, ha azt megelõzõen az Ütv. szerinti felhívásában megállapított határidõn belül a közigazgatási szerv a törvénysértést nem orvosolta. A már kifejtettek, valamint a Pp. 327/A. (1) bekezdésének megfogalmazása alapján az ügyészt közigazgatási perekben is absztrakt jogalanynak kell tekinteni, aki tevékenysége körében az Ütv.-ben, illetve az Ütv. felhatalmazása alapján kiadott legfõbb ügyészi utasításban meghatározottak szerinti ügyészi szervezet útján jogosult eljárni. Ugyanez irányadó abban az esetben, amikor az ügyész a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 20. (9) bekezdése alapján nemperes eljárást kezdeményez. Amikor az ügyészség hagyományos polgári jogi szerzõdéses jogviszonyból eredõ, vagy ügyészségi jogkörben okozott károk megtérítése iránti jogvitákban szerepel félként, értelemszerûen vizsgálni kell, hogy a perben félként megjelenõ ügyészi szervezet mint magánjogi jogalany perbeli jogképességgel rendelkezik-e. A jelenlegi jogi szabályozás alapján egyértelmûen megállapítható, hogy jogi személyiséggel kizárólag a Legfõbb Ügyészség rendelkezik. Bár az ügyészségrõl szóló évi V. törvény (régi Ütv.) ide vonatkozó rendelkezést nem tartalmazott, annak hatályossági idõszakára is levonható volt az a következtetés, miszerint jogi személyiséggel kizárólag a Legfõbb Ügyészség rendelkezik, és a bírósági gyakorlat is ezt állapította meg (BH ). Az ilyen perekben félként csak a Pp ai szerint perbeli jogképességgel és perbeli cselekvõképességgel rendelkezõ Legfõbb Ügyészség járhat el.

6 6 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott [Bszi. 40. (2) bekezdése], és határozatát a Bszi. 42. (1) bekezdésének megfelelõen a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. Budapest, december 5. Dr. Darák Péter s. k., a jogegységi tanács elnöke Dr. Osztovits András s. k., elõadó bíró Dr. Kalas Tibor s. k., bíró Dr. Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k., bíró Dr. Tóth Kincsõ s. k., bíró Dr. Török Judit s. k., bíró Dr. Wellmann György s. k., bíró Utasítások A legfõbb ügyész 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítása az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról Az ügyészségérõl szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatát az utasítás mellékleteként 1 kiadom. 2. A szabályzatban foglaltak betartása minden ügyészségi alkalmazott kötelessége. 3. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész 1 A szabályzatot az ügyészségi intranet tartalmazza.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 7 A legfõbb ügyész 2/2013. (I. 31.) LÜ utasítása az ügyészség Biztonsági Szabályzatáról Az ügyészségrõl szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészi szervezet egységes mûködési biztonságának, vagyonvédelmének és az ügyészségi alkalmazottak munkahelyi biztonságának fokozása céljából a következõ utasítást adom ki: 1. Magyarország ügyészségének Biztonsági Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az utasítás mellékleteként 1 kiadom. 2. A Szabályzatban foglaltak betartása, illetve érvényre juttatása a hatáskörébe, munkakörébe tartozó feladatok tekintetében minden ügyészségi alkalmazott kötelessége. 3. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész 1 A szabályzatot az ügyészségi intranet tartalmazza. Személyi hírek Elismerés A legfõbb ügyész Furák Hortenzia tatabányai városi ügyészségi tisztviselõnek tanácsos címet adományozott.

8 8 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte dr. Judiné dr. Vida Angéla mb. legfõbb ügyészségi fõosztályezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén, a Közérdekvédelmi Fõosztályon, az Általános Közigazgatási Jogi Osztály osztályvezetõ ügyészi kinevezésének érintetlenül hagyása mellett fõosztályvezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Bodor Krisztina Gabriella Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén közérdekvédelmi szakági, dr. Székely Tamás Ákos mb. Vas megyei fõügyészhelyettest szolgálati helyén büntetõjogi szakági fõügyészhelyettessé; dr. Halmos Krisztina Ilona mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályon osztályvezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Kovács Edit mb. ajkai, dr. Kozák Ottó János címzetes fõügyészségi ügyész, mb. karcagi, dr. Palyov Ágnes mb. mezõtúri járási vezetõ ügyészeket és dr. Szilágyi Péter makói járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön vezetõ ügyésszé; Sziliné dr. Séber Anita Nógrád megyei fõügyészségi ügyészt, dr. Gellért Károly Árpád miskolci járási ügyészségi ügyészt és dr. Várkonyi Judit mb. kecskeméti járási ügyészségi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésszé; dr. Domán Ildikó Augusztát a Központi Nyomozó Fõügyészséghez, dr. Gelányi Anikó budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi alügyészt fõvárosi kerületi ügyészséghez, dr. Molnár Szabolcs nyíregyházi városi ügyészségi alügyészt szolgálati helyén ügyésszé; dr. Erdõdy Gyulát a Pécsi Nyomozó Ügyészséghez, dr. Madarassy-Nemes Ágnest a Pásztói Járási Ügyészséghez, dr. Markó Szörényt, dr. Rozsnyai Lillát és dr. Szabó Imre budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi megbízottat fõvárosi kerületi ügyészséghez alügyésszé; dr. Juhász-Pintér Attilát fõvárosi kerületi ügyészséghez, dr. Keserû Barna Arnoldot a Gyõri Járási Ügyészséghez ügyészségi fogalmazóvá; dr. Tardi Henriettet fõvárosi kerületi ügyészséghez ügyészségi megbízottá.

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 9 Áthelyezés és kinevezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Nagy Krisztina mb. dunakeszi járási vezetõ ügyész, budakörnyéki vezetõhelyettes ügyészt a Dunakeszi Járási Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé. Áthelyezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Német Zsolt budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályára, legfõbb ügyészségi ügyészi; dr. Herbel Krisztina szegedi járási ügyészségi ügyészt a Csongrád, dr. Tátrai Tímea Erzsébet budakörnyéki ügyészségi ügyészt a Pest, Tresóné dr. Percze Dorisz balassagyarmati járási ügyészségi ügyészt a Nógrád és dr. Ujpál Tamás miskolci járási ügyészségi ügyészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Kádár Ernõ kecskeméti járási ügyészségi ügyészt a Ceglédi Járási Ügyészséghez, dr. Csaba Viktória Nikolett salgótarjáni járási ügyészségi fogalmazót a Nyíregyházi Járási Ügyészséghez, dr. Németh Zoltán György debreceni nyomozó ügyészségi fogalmazót a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, dr. Vigh Edit pápai járási ügyészségi fogalmazót a Soproni Járási Ügyészséghez. Az mb. Veszprém megyei fõügyész áthelyezte dr. Füzesséry Anita veszprémi járási ügyészségi ügyészt a Veszprémi Nyomozó Ügyészséghez. További kinevezés módosítások A legfõbb ügyész dr. Szende Gyula címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, pestvidéki nyomozó ügyészségi vezetõ ügyészt áthelyezte a Ráckevei Járási Ügyészséghez ügyészi munkakörbe, dr. Ragó Ernõ pestvidéki nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes ügyész kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén ügyészi munkakört lát el.

10 10 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám Kirendelés és megbízás A legfõbb ügyész kirendelte dr. Kállai Gábor Pest megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez és egyidejûleg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával. Megbízások A legfõbb ügyész megbízta dr. Bodony István legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt szolgálati helyén, a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályán a fõosztályvezetõ ügyész; dr. Kalmár Gyula Heves megyei fõügyészhelyettest szolgálati helyén a fõügyész; dr. Rózsa Zsolt Pest megyei fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt szolgálati helyén a közérdekvédelmi szakági fõügyészhelyettes; dr. Görömbei Róbert tiszaújvárosi járási ügyészségi ügyészt és dr. Keresztes Mónika budapesti közérdekvédelmi ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön a vezetõ ügyész; dr. Csuha Krisztián tatabányai járási ügyészségi ügyészt, dr. Neumann Zsuzsanna budapesti közérdekvédelmi ügyészségi ügyészt és dr. Ratatics Zsuzsanna pestvidéki nyomozó ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön a vezetõhelyettes ügyész; dr. Szécsiné dr. Latkóczy Mónika Bács-Kiskun megyei fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Magánjogi Csoport, dr. Valez Tibor Pest megyei fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Nyomozás Felügyeleti és Jogorvoslati Csoport, dr. Asbóth László szombathelyi járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Gazdasági Büntetõjogi Csoport, dr. Kondorosi András budakörnyéki ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Gazdasági Büntetõjogi Csoport, dr. Miskolczi Ivett tatabányai járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Kiemelt és Gazdasági Ügyek Csoport csoportvezetõ ügyész feladatainak ellátásával.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 11 Szolgálati viszony megszûnések Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik dr. Gulyás Erzsébet Zsófia legfõbb ügyészségi ügyésznek évi január hó 15. napjával, dr. Osvay Bernadett gödöllõi járási ügyészségi ügyésznek és dr. Bogdán József budapesti XVIII. és XIX. kerületi ügyészségi fogalmazónak évi december hó 31. napjával, dr. Nagy Ildikó komáromi járási ügyészségi fogalmazónak évi január hó 6. napjával, Horváth Dezsõ Imréné legfõbb ügyészségi írnoknak évi június hó 30. napjával, Bakos Attila Tiborné legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak évi július hó 31. napjával, Dékmár Gyula Andrásné legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak évi június hó 30. napjával. Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfõbb ügyész pályázatot hirdet a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya Tervezési és Projektkoordinációs Önálló Csoportjába legfõbb ügyészségi ügyészi, a Heves Megyei Fõügyészségre fõügyészi, a Fõvárosi Fõügyészség Közigazgatási Jogi Osztályára fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi, a Fõvárosi Fõügyészség Magánjogi Osztályára fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi, a Baranya Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Csoportjába fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi és az Egri Nyomozó Ügyészségre ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó angol nyelvbõl államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezzen. A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent más idegen nyelvbõl szerzett középfokú nyelvismeret, továbbá a mûszaki vagy gazdasági felsõfokú szakképzettség, illetve a szakmai tapasztalat. A Heves Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelyére olyan határozatlan idõre kinevezett ügyészek vagy bírák pályázhatnak, akik legalább ötéves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkeznek. A kinevezés további feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá a C szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt.

12 12 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám A Fõvárosi Fõügyészség Közigazgatási Jogi és Magánjogi Osztálya osztályvezetõ ügyészi álláshelyeire határozatlan idõre kinevezett ügyészek vagy bírák pályázhatnak. A kinevezés további feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá az A szintû nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent a közérdekvédelmi szakágban szerzett vezetõi tapasztalat. A Baranya Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Csoportja fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére történõ kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. Az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá a C szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges mûködés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellõzhetõ.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történõ elérhetõségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitûzött rövid határidõ alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyon-nyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 13 A pályázatnak (egy példányban): a Legfõbb Ügyészség álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.), a Heves Megyei Fõügyészség és az Egri Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) és a Baranya Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs, Jókai u. 26.) február 15-én 13 óráig, a Fõvárosi Fõügyészség álláshelyei esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) február 18-án 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

14 14 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa szerkesztésében SUB CLAUSULA 1956 Dokumentumok a forradalom történetéhez címû könyvét. Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak? És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha adhat más, mint a korabeli források tanúsága. Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar, orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó elemeiben átfogja 1956 történetét. A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem a MEGRENDELÉS SUB CLAUSULA 1956 Dokumentumok a forradalom történetéhez címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám 15 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa szerkesztésében SUB CLAUSULA címû könyvét. A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi békeszerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat kezdõ esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai. A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására vállalkozott. A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt nem igényelve önmagukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat. A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon kis palotától a párizsi Quai de Orsayn fekvõ külügyi palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok. A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 2500 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem a MEGRENDELÉS SUB CLAUSULA címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2500 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

16 16 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 1. szám TARIFAJEGYZÉK Érvényes január 15-tõl A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként Ft + áfa. A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk: 1/1 belív ( mm) hátsó borító /2 fekvõ ( mm) álló ( mm) /4 álló ( mm) Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet): Bélyegzõk, okiratok, igazolványok stb. érvénytelenítése egységesen Egyéb közlemények, hirdetmények megkezdett kéziratoldalanként Hirdetmények, közlemények, valamint üzleti hirdetések közzétételének feltétele cégszerû aláírással ellátott megrendelés kiadóba történõ megküldése fax: ), valamint Ft + áfa díjelõleg megfizetése. Kérjük továbbá, hogy a Megrendelõ az adószámát a megrendelésen tüntesse fel. Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész állomány hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba ütközõ hirdetéseket visszautasítson. A szerkesztésért felelõs: dr. Lajtár István. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233, évi éves elõfizetési díj: Ft, fél évre: 8910 Ft, negyedévre: 4605 Ft. HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (Online) Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

17 TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI ÉVFOLYAMÁHOZ

18 2 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ TÁRGYMUTATÓ* A adatkezelési szabályzat (2) 90 Á általános, szakági és célvizsgálatok (körlevél) (6) 215 áthelyezések (1) 68 (2) 110 (3) 125 (4) 141 (5) 156 (6) 223 (7) 271 (8) 294 (9) 308 (10) 333 (11) 353 (12) 516 B büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyelete (1) 55 büntethetõség elévülés miatti megszûnésének bírósági ügyszakban történõ megelõzésével kapcsolatos ügyészi feladatok (4) 140 Büntetõ Törvénykönyv (7) Melléklet Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések és egyes törvények módosítása (12) 362 büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (1) 64 E egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztika elektronikus adatfelvitelének és nyilvántartásának bevezetése (6) 214 mûködtetése érdekében szükséges koordináció és Bûnügyi Statisztikai Munkacsoport létrehozása (10) 327 statisztikáról szóló körlevél (6) 219 elismerések (6) 220 (7) 269 (8) 292 (9) 307 (10) 331 (12) 514 * A zárójelben lévõ szám a közlöny számát, az utána következõ az oldalszámot jelzi.

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 3 emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló évi CLXIII. törvény, továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez (12) Melléklet F felhívás szakmai tudományos tanácskozáson való részvételre (7) 276 fogva tartási helyeken, a közösségi szálláson és a befogadó állomáson bekövetkezett rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség (12) 511 formanyomtatvány megszüntetése és új formanyomtatvány bevezetése (12) 512 formanyomtatványokról szóló körlevél módosítása (12) 513 GY gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátása (2) 101 H halálozások (1) 70 (2) 111 (3) 143 (6) 224 (7) 275 (8) 295 (10) 336 (11) 351 I igazolványok érvénytelenítése (1) 71 (2) 111 (3) 126 (4) 158 (7) 275 (8) 310 (10) 336 igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosítása (7) 234 instruálási körlevél (6) 218 J Jogesetmegoldó Verseny országos döntõjének eredménye (12) 518

20 4 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ K kinevezések (1) 68 (2) 109 (3) 125 (4) 141 (5) 156 (6) 222 (7) 269 (8) 292 (9) 307 (10) 331 (11) 352 (12) 515 módosítása (1) 68 (2) 110 (3) 125 (4) 142 (5) 157 (6) 223 (7) 272 (8) 294 (10) 334 (12) 517 kirendelések (1) 69 (5) 142 (6) 157 (7) 272 (8) 309 (10) 335 (11) 354 (12) 517 kitüntetések (3) 124 (8) 292 Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottjai (6) 225 kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezése (9) 306 közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ szabályok, valamint egyes kapcsolódó törvények módosítása (3) 122 L lakásbizottsági tagsági megbízás (12) 519 legfõbb ügyész tudományos pályázati felhívása (10) 336 Legfõbb Ügyészség alapító okirata (1) 71 egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás módosítása (4) 138

21 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 5 M megbízások (1) 70 (2) 110 (3) 126 (4) 142 (5) 158 (6) 224 (7) 273 (8) 295 (9) 309 (10) 335 (11) 355 (12) 517 minõsített adatok védelmének biztonsági szabályzata (1) 2 N nemdohányzók védelme (7) 266 nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó fontos és bizalmas ügyészségi munkakört betöltõ személyek meghatározása (12) 503 O Országos Kriminológiai Intézet szervezete és mûködése (6) 209 Ö öltözködési elõírásokról szóló körlevél (10) 329 P pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére (2) 114 (3) 131 (5) 161 (6) 231 ügyészi állások betöltésére (1) 75 (2) 112 (3) 128 (4) 143 (5) 159 (6) 229 (7) 275 (8) 296 (9) 310

22 6 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ (10) 341 (11) 356 (12) 519 ügyészségi fogalmazói állások betöltésére (1) 77 (5) 163 visszavonása (10) 343 S sajtó számára adható tájékoztatás rendje (10) 322 SZ szolgálati viszony megszûnések (1) 70 (2) 111 (3) 143 (4) 158 (5) 224 (6) 274 (7) 295 (8) 309 (10) 335 (11) 355 (12) 517 T tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról (3) 126 Ü ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség elõlegezésének és viselésének részletes szabályai (8) 290 ügyészek továbbképzése (11) 348 ügyészi szervezet fenntarthatósági céljai, valamint az ügyészség évi környezetvédelemre kiható adatait feldolgozó fenntarthatósági jelentésében a és évre megfogalmazott és teljesítendõ költségkímélõ intézkedései (11) 346 szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél módosítása (5) 154 (10) 330 (12) 513 ügyészség közérdekvédelmi feladatai (1) 29 szervezete és mûködése (6) 170 szervezetérõl és mûködésérõl szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása (8) 291 (10) 324 ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (10) 327 (12) 505

23 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 7 jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosítása (6) 214 (11) 347 (12) 504 munkaidõt érintõ oktatói (vizsgáztatói) tevékenysége (11) 351 gépjármû- és menetlevél-nyilvántartó rendszer bevezetése (11) 347 használata (11) 352 informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 18/2006. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (3) 123 V vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (1) 27 (7) 268 Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl szóló 9/2007. (ÜK. 12.) együttes fõov körlevél módosítása (12) 513

24 8 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ SZÁMMUTATÓ * Jogszabályok évi V. törvény (kivonatos közlés) (3) évi C. törvény (7) Melléklet évi CXVII. törvény (7) évi CCXXII. törvény (12) /2012. (VIII. 15.) KIM rendelet (8) 290 Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (1) 2 2/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (1) 27 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (1) 29 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (1) 45 5/2012. (I. 27.) LÜ utasítás (1) 55 6/2012. (I. 27.) LÜ utasítás (1) 64 7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás (1) 66 8/2012. (II. 16.) LÜ utasítás (2) 90 9/2012. (II. 16.) LÜ utasítás (2) /2012. (III. 30.) LÜ utasítás (3) /2012. (IV. 5.) LÜ utasítás (4) /2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (6) /2012. (VI. 15.) LÜ utasítás (6) /2012. (VI. 25.) LÜ utasítás (6) /2012. (VI. 29.) LÜ utasítás (6) /2012. (VII. 16.) LÜ utasítás (7) /2012. (VII. 19.) LÜ utasítás (7) /2012. (VIII. 24.) LÜ utasítás (8) /2012. (X. 9.) LÜ utasítás (10) /2012. (X. 24.) LÜ utasítás (10) /2012. (X. 27.) LÜ utasítás (10) /2012. (XI. 13.) LÜ utasítás (11) /2012. (XI. 13.) LÜ utasítás (11) /2012. (XI. 16.) LÜ utasítás (11) /2012. (XI. 16.) LÜ utasítás (11) /2012. (XII. 7.) LÜ utasítás (12) /2012. (XII. 21.) LÜ utasítás (12) /2012. (XII. 21.) LÜ utasítás (12) /2012. (X. 18.) BM NGM LÜ együttes utasítás (10) 327 * A zárójelben lévõ szám a közlöny számát, az utána következõ az oldalszámot jelzi.

25 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 9 Körlevelek 1/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél (6) 215 2/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél (6) 218 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél (9) 306 4/2012. (X. 31.) LÜ körlevél (10) 329 5/2012. (XI. 30.) LÜ körlevél (11) 351 1/2012. (IV. 30.) LÜ h. körlevél (4) 140 2/2012. (XII. 31.) LÜ h. körlevél (12) 511 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél (5) 154 2/2012. (VI. 30.) fõov. körlevél (6) 219 3/2012. (X. 31.) fõov. körlevél (10) 330 4/2012. (XI. 30.) fõov. körlevél (11) 352 5/2012. (XII. 31.) fõov. körlevél (12) 512 6/2012. (XII. 31.) fõov. körlevél (12) 513 7/2012. (XII. 31.) együttes fõov. körlevél (12) 513

26 10 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY ÉVI TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ megjelentette Hargitai József Jogi fogalomtár címû kiadványát A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. ( DNS-profil, EMOGA, EUROPOL, FIFO-módszer, EINECS stb.) A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében. A kiadvány 1712 oldal terjedelmû. Ára: 1400 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával)... példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: cégszerû aláírás

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 8., péntek Tartalomjegyzék Köf.5046/2015/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 336 Köf.5052/2015/2. számú határozat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. július 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben

Közérdekű bejelentés

Közérdekű bejelentés Közérdekű bejelentés Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény (Római egyezmény) alábbi normasértése miatt

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt változat

Egységes szerkezetbe foglalt változat Egységes szerkezetbe foglalt változat Felelősségi nyilatkozat: Az egységes szerkezetbe foglalás során a közösségi joganyag alapvető okmányait, azok módosításait és helyesbítéseit egyesítik egyetlen, nem

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. május 17. 2013. 11. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3103/2013. (V. 17.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról... 520 3104/2013. (V. 17.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6 2015/2. SZÁM 2015/2. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /2./ szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI HATÁROZATOK 6 79/2015. (II. 16) OBHE számú a Balassagyarmati Törvényszéken

Részletesebben

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó!

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó! HELYESBÍTÉS Tisztelt Olvasó/Pályázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2012/4. számának 36. és 37. oldalán az Országos Bírósági Hivatal 1-6. szám alatti pályázatának kiírási szövege kiegészítésre

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /4 UTASÍTÁSOK/4 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás az

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról 9606 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám II. Törvények 2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról ELSÕ RÉSZ A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK... 3 BÜNTETŐ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget.

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget. A Fővárosi Bíróság [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. AUGUSZTUS 3. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 8 12. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/41. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 2. 2015. 15. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3116/2015. (VII. 2.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról... 892 3117/2015. (VII.

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén MIE 2008. november 25., Siófok HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 Az új Pp. és fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén Dr. Bacher Gusztáv gusztav.bacher@szecskay.com www.szecskay.com

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 HATÁROZATOK/4 497/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 498/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 499/2014. (XI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt.

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt. Polgári Jogi és a Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkör felkérését készséggel fogadtam, bár azt hiszem csalódást kell okozzak azoknak, akik arra számítanak, hogy a képviselet témakörében hasonlóan izgalmas

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ Tartalomjegyzék Magyarország Alaptörvényének elsõ módosítása (2012. június 18.) 11856 2012. évi LXVI. törvény A médiaszolgáltatásokkal

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd Tartalomjegyzék 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE 1. A bírósági iroda 3. A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati iroda (a továbbiakban: iroda) kezeli, melyet az irodavezető vezet. Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

24/2014. (VII. 22.) AB határozat

24/2014. (VII. 22.) AB határozat 24/2014. (VII. 22.) AB határozat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 1. a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 2. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló14/2002. (VIII.1.) IM

Részletesebben

--------------------------------------------------------------- 1053/E/2005 AB határozat

--------------------------------------------------------------- 1053/E/2005 AB határozat --------------------------------------------------------------- 1053/E/2005 AB határozat AB közlöny: XV. évf. 6. szám --------------------------------------------------------------- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma:

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.Kvk.22.707/2010/2.sz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Czakó-Háger-Kálmán-Kozslik- Turnyánszky Ügyvédi Iroda Ügyintéző: dr. Czakó Károly ügyvéd / 3525. Miskolc,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Törvények I. FEJEZET A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA

Törvények I. FEJEZET A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 166. szám 41621 II. Törvények 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról* A

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 12., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet Az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról 21588 50/2015. (XI.

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. 2013. évi... törvény

Oesaálés Hivatal«1t ys átn : C/L. 2013. évi... törvény Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. lt etect: 2013 JÚN 2 4, 2013. évi... törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerz ődéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyz őkönyv kihirdetésér ől* Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 I. évfolyam 3 4 A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 14 A bírósági keresetlevelek felterjesztése 14 Tájékoztató a falusi

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben