INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM szeptember 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA Jövıképünk, küldetésünk Az óvoda minıségcéljai ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Nevelési tevékenységek mérése, értékelése A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A humán erıforrás fejlesztése A humán erıforrás értékelése, ösztönzı rendszer mőködtetése A teljesítményértékelési rendszer Pedagógus 78 - Tagóvodavezetı 81 - Fejlesztıpedagógus 85 - Logopédus 98 - Dajka 91 -Adminisztratív és technikai foglalkoztatottak Konyhai dolgozók Takarítók Irodai dolgozók Karbantartó 115 Érvényességi rendelkezés 118 Legitimációs záradék 119 2

3 3

4 4

5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából Intézményünk ıszén kezdett el foglalkozni a minıségfejlesztéssel. Nevelési értekezleteken szakértı bevonásával, segítségével a teljes alkalmazotti közösség megismerte a minıségfejlesztés alapjait, lényegét, valamint a Közoktatási és Minıségfejlesztési Kézikönyv anyagát. Intézményünk 8 tagóvodából áll, ezért óvodánként egy óvodapedagógus 30 órás alaptanfolyamon sajátította el a minıségfejlesztés feladatait; az intézményvezetı és egy óvodapedagógus 90 órás minıségügyi manageri képzésen vett részt ben a tanfolyamon végzett óvodapedagógusok létrehozták a Minıségi-kört. Azóta minden tagóvodában egy-egy pedagógus irányítja a minıségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. A manager-képzésen részt vett pedagógus, mint minıségügyi megbízott átfogja, irányítja az egész tagóvodai rendszer minıségfejlesztését az intézményvezetı közremőködésével. A partnerközpontú mőködés rendszerének kiépítését a közvetlen partnereinkkel /dolgozók, szülık, fenntartó, általános iskolák / való kapcsolatfelvétellel kezdtük. Ez is segített bennünket abban, hogy továbblépjünk a teljes körő minıségfejlesztés irányába. Tagóvodáink rövid-, közép-, illetve hosszú-távú intézkedési terveket készítettek. Intézkedési terveink megvalósításában a folyamatszabályozás szerint lépésrıl-lépésre haladunk. A minıségfejlesztési programunk azt eredményezte, hogy az intézményünkben jó az együttmőködés a partnerekkel. Ez a program is segítette, biztosította az innovációs lehetıségeket, a folyamatos fejlesztést. A partnerek tevékeny részvételével elindult az egységes nevelési rendszer kimunkálása, - az egyéni arculat megtartásával - melynek érdekében egyre több dolgozót tudtunk elkötelezetté tenni a közös célra irányuló tevékenységek elfogadására. Ezek szellemében készült a Nyolcforrás helyi óvodai nevelési programunk. 5

6 1.2. A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei Óvodai intézményrendszer egészének feladatai: Az óvodai nevelés alapvetı célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, testi, és közösségi neveléssel - a családdal együttmőködve a gyermeki személyiség egészét fejlessze. A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott nevelési program szellemében mőködı intézményi szolgáltatások biztosítása. Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves kortól. A sajátos nevelési igényő, enyhén fogyatékos gyermekek és a hátrányos körülmények között élı gyermekek segítése. A gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Gyermekvédelem, a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek segítése. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. A szülıi igények és a szülık elégedettségének folyamatos mérése. Szentendre Város Óvodai Intézménye fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatai Feladat Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók Helyi igények alapján kialakított tagintézményi profilok megırzése. Differenciált nevelés megvalósítása. Az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése. Egészséges életmódra, természet-, és környezetvédelmére nevelés. Minıségfejlesztési rendszer mőködése. Minıségirányítási Program. Sokszínő óvodai kínálat. A gyermekek differenciált, személyre szabott foglalkoztatása. Beszédszituációk, dramatizálás. Egyéni képességek kibontakoztatása. Mozgás, korszerő táplálkozás. Mőködı önellenırzési, önértékelési rendszer. Önálló programok, elemzések. A csoport munkájának bemutatása. A sajátos nevelési igényő gyermekek esetében az egyes problémák számának csökkenése. Fejlesztıpedagógiai módszerek számának széleskörő alkalmazása. Sikeres programok, óvodán kívüli programok, kirándulások, séták. Ellenırzés, értékelés, partneri igénymérés, elégedettség, elégedetlenség mérése. 6

7 2. ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Jövıképünk, küldetésünk Intézményünk, a pedagógiai tevékenység minden területén a partnerei igényeinek minél teljesebb körő kielégítését tekinti irányadónak. A szülıi, dolgozói, fenntartói elvárásokhoz, intézményünket érintı kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodunk, folyamatos fejlesztésekkel reagálunk. Elsısorban az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó igényeinek, szükségleteinek kívánunk megfelelni, s azok érdekeit szolgálni. A minıségirányítási programunkban megfogalmazott feladatokat, célokat szakmailag igényes, jól felkészült, megújulásra képes, a minıségi munka iránt elkötelezett munkatársakkal és együttmőködı szülıkkel valósítjuk meg. GYERMEKKÉP Szeretnénk, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek óvodába, legyenek boldogok, tudjanak egyedül és társaikkal játszani. Személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklıdı, egészséges önbizalommal rendelkezı, a szabályokat megértı és betartó, kreatív. Kötıdjenek városunkhoz, szellemileg, testileg önmagukhoz képest fejlıdjenek. ÓVODAKÉP Szakmailag önálló, a partnerek igényeit és elégedettségét figyelembe vevı nevelési intézmény, amely jól felkészült óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítıkkel biztonságos, örömteli, sokszínő óvodai életet nyújt. A családias, szeretetteljes légkörben óvó-, védı-, és szociális feladatokat lát el. A VEZETÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATA Minıségfejlesztés a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényének felmérése alapján. Demokratikus légkör biztosítása, melyben a közalkalmazottak szívesen dolgoznak. Személyi-, tárgyi feltételek biztosítása a lehetıségekhez mérten. A tagóvodák egyéni arculatának, és az óvónık módszertani szabadságának tiszteletben tartása, természetesen a törvényi kereteken belül. A továbbtanulni vágyók ösztönzése és támogatása. Ezek a szándékok vezérlik a vezetést, hogy az óvoda jövıképe és küldetése megvalósulhasson. 7

8 2.2. Az óvoda minıségcéljai A helyzetelemzésre támaszkodva, a város közoktatási rendszerének elvárásaira, az alábbi célkitőzéseket fogalmazzuk meg. Stratégiai célok: Gyermekközpontú óvoda, a partneri elvárásokhoz igazodva. Az Önkormányzat által biztosított feltételektıl függıen az eszköznorma biztosítása. Differenciált nevelés megvalósítása, személyre szabott foglalkozások. Környezeti nevelést segítı munkaformák kialakítása. További célok: CÉL: SIKERKRITÉRIUM: INDIKÁTOR: Célirányos gyermekvédelem A prevenciós munka eredménye Az intézmény által kezdeményezett gyermekvédelmi Egész napos nevelés színvonalas biztosítása A mőködés feltételeinek folyamatos biztosítása. Gyermekek foglalkoztatása intézkedések Minta a szabadidı hasznos eltöltéséhez. Egész napos foglalkoztatások. A KÖTELEZİ FELADATOK SZÍNVONALAS ELLÁTÁSA Hatékonyság, gazdaságosság. Költség-hatékony gazdálkodás. Pályázatok írása, saját bevételek növelése. A feltételrendszer folyamatos javítása. Kötelezı eszközök, felszerelések biztosítása. Óvodai csoportok, gyermeklétszámok alakulása. Kihasználtság mutatók elemzése. A tervezett és felhasznált költségvetés aránya. Az eszközök mennyisége és minısége. Nevelési tevékenység fejlesztése. TARTALMI MUNKA MINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Nevelési feladatok teljesítése a nevelési programban foglaltak szerint. Óvodai rendezvények, kulturális-, és sportprogramok, alapvetı együttélési normák, illem. 8

9 3. ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége A vezetés elkötelezett a minıségfejlesztésre és a minıségfejlesztési rendszer mőködésének segítésére. Olyan szakmai partnereket igyekszünk magunk köré vonni, akik biztosítják, kontrollálják, vagy fejlesztik nevelési programunk minél teljesebb megvalósítását Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Jogszabályok betartása, betartatása, a dolgozók felelısségérzetének fejlesztése. Az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi belsı jogi követelmények megismerhetısége és hozzáférhetısége: Dokumentumok: Hozzáférhetıségük: Ágazati Oktatási törvény Tagóvodákban Ágazati Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Tagóvodákban Fenntartói Alapító Okirat Tagóvodákban Intézményi SZ.M.SZ. Tagóvodákban Intézményi Közalkalmazotti Szabályzat Tagóvodákban Intézményi HOP Tagóvodákban Intézményi IMIP Tagóvodákban Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés Intézményi stratégiai dokumentumok Az óvodai neveléshez az alábbi dokumentumokat használjuk, tervezzük, vezetjük: AZ ÓVODAVEZETİ ÉVES TERVE, ELLENİRZÉSI TERVE Munkaterv tartalma: Az elızı év értékelése: személyi ellátottság, dologi, tárgyi eszközök, karbantartás, felújítás, összegzés. Az adott év helyzetelemzése: személyi feltételek jelenlegi létszámok, feltöltöttség, tárgyi feltételek, gazdasági helyzetünk. 9

10 Intézményünk arculata, minıségfejlesztés: fı célkitőzéseink, szakmai munkaközösségünk, a nevelıtestület munkájának összehangolása, fejlesztése, szakmai értekezletek rendje, továbbképzés, önképzés. Intézményünk kapcsolatrendszere: család, óvoda együttmőködése, szakmai kapcsolataink, az intézmény mőködését biztosító egyéb rendszerek, Szervezési feladatok: megbízások rendszere, hagyományok, népszokások, ünnepélyek rendje, csoportbeosztások, munkarend. Ellenırzési terv tartalma: ellenırzést végzı személyek, ellenırzés fajtái, kiemelt ellenırzési területek. Ellenırzési területek: pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási feladatok. A felsorolt feladatok célja, az ellenırzést végzı személyek és az ellenırzés módszere, havi lebontásban. MUNKAKÖZÖSSÉGI TERV Feltáró, elemzı munka, kiemelt pedagógiai megfigyelések, kísérletek, bemutatók tervezése. Megjelölve a foglalkozások helyét, idıpontját. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Feladatok ütemezése, határidı megjelöléssel. Szociális, és kulturális háttér felmérése minden évben. Hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek kiszőrése, törvények betartása és betartatása. Alapelvek: Minden esetben a gyermekek érdekeit kell képviselni, ezt semmilyen más érdek nem elızheti meg. Megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jogaik érvényesítését biztosítani. Mindig azokat a jogokat kell alkalmazni, amelyek a gyermekekre nézve a legelınyösebbek. 10

11 FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ Tartalma: a gyermek adatai: Név: Születés helye: Születés ideje: Lakása: Felvétel ideje: Apja (gondozója neve): foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel Anyja neve: foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel A szülı napközben elérhetı telefonszáma: Kimaradás indoka, idıpontja: Hiányzások I.sz. táblázat: Az érvényesen beírt gyermeklétszámról, melynek megállapítása a hónap utolsó napján történik. II.sz. táblázat: Az étkezı gyermekek számának naponkénti nyilvántartása. III.sz. táblázat: A csoportban bent tartózkodó gyermekek naponkénti nyilvántartása Óvónı feladata: a felvételi és mulasztási naplóban az adatok beírása, a hiányzások naprakész vezetése. A bent töltött napok számának összesítése és a táblázatok kitöltése a hónap utolsó napján történik. CSOPORTNAPLÓ Tartalma: Gyermekek névsora, jele Születésnapok nyilvántartása Hetirend Napirend Szervezési feladatok tervezése 3 havonta Tartalmazza: Esemény, tevékenység Felnıttek feladatai Határidı Megjegyzés: Nevelımunka tervezése 3-6 havonta Tartalmazza: Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció Munkajellegő tevékenységek Értékelés: 3-6 havonta Elvégzett családlátogatások Tartalmazza: Gyermek neve Végzı óvodapedagógus neve Látogatás idıpontja Megjegyzés 11

12 Tevékenységek tervezése Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külsı világ tevékeny megismerése Tartalmazza: a tevékenység anyagát Csoportban tett látogatások Tartalmazza: Látogatás ideje Látogatást végzı személy neve Látogatás célja Megjegyzés Óvónı feladata: A napló naprakész vezetése ÉVES ANYAGGYŐJTÉS Tartalma: A tevékenységek tervezéséhez szükséges anyaggyőjtés, mely a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez alkalmazkodik. Óvónı feladata: A fokozatosság, a koncentráció, és az egymásra épülés figyelembe vétele az anyaggyőjtéskor. GYERMEK FEJLİDÉSI NAPLÓJA A gyermekek megfigyelésének szempontjai alapján vezetett egyéni fejlıdési dokumentum ellenırzése, vezetése folyamatosan történik. Év közben az iskolába készülı gyermekek fejlıdési eredményeirıl írásos értékelést ad az óvónı, a sikerkritériumok figyelembe vételével. A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következı nevelési év kiemelt feladatait. Tartalma: figyelem, mozgásfejlettség, nyelvi kifejezıképesség, szociális fejlettség, finommotoros koordináció területén történı felméréseket. Óvónı feladata: Az óvodába lépéskor, kiscsoportban, középsı csoportban és nagycsoportban elvégezni a gyermekek szintjének, fejlıdésének mérését. 12

13 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Nevelési tevékenységek mérése, értékelése EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Kimeneti mérılapok a nagycsoportban Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen jár óvodába Ritkán beteg Önállóan öltözködik, vetkızik. Tud cipıt kötni. Önállóan végzi az egészségügyi szokásokat. /WC-zés, kézmosás, fogmosás, fésülködés./ Tud orrot fújni. Szívesen tartózkodik friss levegın. Örömmel részt vesz a mozgás tevékenységekben. Helyesen használja az evıeszközöket, szalvétát. Önállóan tud ételt szedni, folyadékot önteni. El tudja dönteni, mibıl, mennyit kér. Képes nyugodtan, másokat nem zavarva pihenni. 13

14 ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott a csoportban, társaival és az óvónıvel a kapcsolata jó. Kiismeri magát az óvoda épületében és az óvoda udvarán. Az óvónı által kialakított hetirendben és napirendben a gyermek biztonságosan eligazodik. A kialakult szokásokat alkalmazni tudja. Figyel társaira, meghallgatja a felnıtteket. Tud kérni és megköszönni. Vigyáz környezet rendjére. Tiszteletben tartja mások tevékenységét, segít társainak. Óvodán kívül a helynek és helyzetnek en viselkedik. 14

15 JÁTÉK Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Örömmel és kitartóan tud játszani. Játékszabályokat betartja, vigyáz társai és saját testi épségére. Önállóan kezdeményez játékot, szerepet vállal. Konfliktusmegoldó képessége életkorának. Játékkészítésben kreatív. A játékhelyzetben kialakított udvariassági formákat betartja. Ítéleteiben megjelenik a pozitív és negatív értékrend. MUNKA Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A csoportszobában és az udvaron használt munkaeszközöket ismeri, és tud velük dolgozni. Elvégzi a rábízott feladatot. Igényes a környezet rendje, tisztasága iránt. 15

16 MOZGÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tud utánzó mozgásokat végezni. Állóképessége, korának. Képes testével különbözı irányokba mozogni. Képes jelre, ritmustartás mellett irányváltoztatásra. Képes térben tájékozódni / jobb, bal, irányok, névutók/. Önállóan és örömmel végez nagymozgásokat. Finommotorikája korának. Kialakult a szem-, kéz-, láb-koordináció. 16

17 VERS, MESE ANYANYELVI NEVELÉS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen nézeget könyvet. Szívesen vesz részt népi, és irodalmi foglalkozásokon. Vigyáz a könyvekre. Kedvvel bábozik. Szívesen vesz részt dramatikus játékokban. Szívesen kommunikál. Meg tudja jegyezni a tanult verseket. Szókészlete gyarapszik. Képes önállóan mesélni. Elkezdett történetet folytatja. 17

18 KÜLSİ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tudja, hogy melyik országban és városban él. Tudja lakcímét. Tudja saját, és környezetében élık nevét. Ismeri az évszakokat, és az azokra jellemzı tulajdonságokat. Ismer néhány foglalkozást. Ismer néhány vízi, légi, és szárazföldi közlekedési eszközt, és azok legjellemzıbb tulajdonságát. Ismeri az alapvetı gyalogos közlekedési szabályokat. Ismeri testét, érzékszerveit, azok funkcióit, védelmét. Matematikai tartalmú ismereteket használ. /Tízes számkörben biztonsággal eligazodik./ Ismeri a napszakokat. Fel tudja sorolni a hét napjait. Tisztában van a ma, tegnap, holnap fogalmával. 18

19 ÉNEK, ZENE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek örömmel énekel, mondókázik, körjátékot játszik, a nap bármely szakában. Felismer, és létre tud hozni egyenletes lüktetést és ritmust. Viszonylag tisztán énekel, és a sokat hallott dalokat, motívumokat felismeri. Megkülönbözteti környezete hangjait. Szívesen használja az óvodai hangszereket. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Használja az ábrázoláshoz szükséges eszközöket, alkalmazza a megismert technikákat. A színeket, formákat megkülönbözteti, és kreatív módon alkot. Élményeit, a környezı világ szépségeit ábrázoló tevékenységében megjeleníti. Megbecsüli a másik gyermek és a saját munkáját. 19

20 A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése. Fejlıdési napló FIGYELEM JELLEMZİI: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Összpontosításra képes Rövid ideig figyel Csak a játék köti le Könnyen elterelhetı Szétszórt, figyelmetlen Egyéb Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 20

21 MOZGÁSFEJLETTSÉG: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Főzés / nagy lyukú gyöngy, majd cipı, tő, stb/ Páros lábon szökdelés /veréb/ majd egy lábon /váltakozva/ Labdaelkapás /15cm átmérıjő, 3 m-rıl. /labdázás/ Egy lábon egyensúlyozás 15mp-ig /gólya, mozgásos játék/ Kezesség /J: jobb; B. bal; K: kevert néha jobb, néha bal/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 21

22 A NYELVI KIFEJEZİKÉPESSÉG FEJLETTSÉGE: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Gazdag, árnyaltan kifejezı Átlagos Szókincs Szegényes, hiányos Nincs Van E: enyhe S: súlyos Logopédiai foglalkozásra jár Ritmus- Tapsolás Egyenletes lüktetés képes visszaadni Hiányos Lényeges mozzanatokat ad vissza Teljes, pontos Beszédhiba Ritmusérzék Szövegvisszaadás Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 22

23 A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Kapcsolatteremtés F: felnıttekkel Gy: gyerekkel Kezdeményezı F Elfogadó F Visszahúzódó F Elutasító F Kezdeményezı Gy Elfogadó Gy Visszahúzódó Gy Elutasító Gy Beilleszkedés a tevékenységekbe: Szemlélıdı Magányosan tevékenykedı Társakhoz sodródó Bekapcsolódó Alkalmazkodó Együttmőködı Kezdeményezı Irányító Feladatmegértése, feladattartása Megérti Elfogadja Teljesíti érti Érti, de nem teljesíti Részben teljesíti Irányítással, segítséggel elvégzi Önállóan teljesíti Elmélyült, kitartó Kapkodó, szétszórt Érzelmi élete Kiegyensúlyozott Nyugtalan Erıszakos Változó hangulatú Zárkózott Megjegyzés: 23

24 A GYERMEKEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Önállósága Feladatvégzése Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Személyi kontaktus nélkül is teljesít Idınként személyi kontaktust igényel Állandó személyi kontaktust igényel Motivált, jó megoldásra törekvı A motiváltság hiánya jellemzi, erıtlen Tevékenysége elmélyült A feladat nem köti le Kitartó a tevékenységben Kapkodó, kitartásra nem képes Munkatempója Gyors, dinamikus Átlagos Lassú, nehézkes Könnyen vált át más tevékenységre Nehezen áll át más tevékenységre Válasz a tevékenységek akadályozására Kivárásra képes, toleráns Feladja Indulatkitöréssel válaszol Személyek elleni agresszióval Regresszióval Megjegyzés: 24

25 FINOMMOTOROS KOORDINÁCIÓ FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Minden évben kétszer /októberben és májusban/ ember-, fa-, esetleg családrajz letőzése a laphoz. /értékelés nem szükséges/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 25

26 4.2. Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Dolgozói kérdıív 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. 1. A nevelıtestület jó közösség Közös feladatok esetén a testület jól együttmőködik A dolgozók szívesen fordulnak problémáikkal a tagóvodavezetıhöz A pedagógusok gyakran megbeszélik egymással nevelési problémájukat /Csak óvónık válaszoljanak./ 5. A nevelıtestület a legfıbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel. 6. A nevelıtestület fogékony az új ötletekre Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó Az óvoda felszereltsége jó Kényelmes, biztonságos környezetben tölti a napját a gyermek Tiszta, rendezett, igényes küllemő az óvoda Az óvodai bútorok állapota A csoportszobák esztétikusak, otthonosak Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak. / Mosdók, öltözık, folyosók/ 14. A szülık elégedettek az óvodában folyó nevelı munkával A szülı-óvónı kapcsolat jó, kölcsönös bizalmon alapul A szülı-dajka közötti kapcsolattartás Óvodánkban megvalósul az anyanyelvi nevelés és a beszédkészség fejlesztése. 18. Nevelımunkánkban megvalósul az egyéni képességek fejlesztése /Differenciált fejlesztés./ 19. Az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti nevelés Az óvodánknak egyéni arculata van en segíti a pedagógiai munkát a fejlesztı pedagógus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 22. en segíti a pedagógiai munkát a logopédus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 23. A fenntartó megbecsüli az óvodai dolgozókat

27 Mi az, ami óvodánkban tetszik, amit jónak tartasz? Mi az ami nem tetszik az óvodánkban, amin úgy érzed változtatni kellene? Segítı együttmőködésedet köszönjük: Minıségi Kör 27

28 Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése. Szülıi kérdıív / Kérem, hogy a kérdıívet szíveskedjék név nélkül kitölteni, és 3 napon belül a kihelyezett dobozokba berakni./ 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. Ha nem tudja megítélni az állítást, mert nincs információja, kérjük az utolsó oszlopba írjon x-et! 1. Az óvodában kellemes, családias a légkör A gyermekekkel szeretetteljesen bánnak A szülık javaslatait figyelembe veszik Elegendı mozgáslehetıséget biztosítanak gyermekemnek A gyermekem szívesen jár óvodába Elegendı ismerettel rendelkezem az óvodában folyó munkáról ek az óvodai szolgáltatások. 7. /./ A Szülıi Közösség által felvetett problémákra az óvoda igyekszik 8. megoldást találni Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó A szülıket jól tájékoztatják gyermekükrıl, a történtekrıl. 10. /Szóbeli, írásbeli: faliújság, gyermekmunka / A gyermekek biztonságban vannak az óvodában A szülıkkel való kapcsolattartás formája, hatékonysága jó. 12. / szülıi értekezletek, megbeszélések/ A szülı-óvónı kapcsolat jó, bizalmon alapuló Azt kapjuk ettıl az óvodától, amit vártunk Érezhetı, hogy az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti 15. nevelés. /./ Érezhetı, hogy az óvodának egyéni arculata van. /../ Érezhetı, hogy az óvodában a gyermekekkel differenciáltan foglalkoznak. / Egyéni fejlettségéhez mérten / A pedagógustól személyes törıdést kap gyermekem Elégedett vagyok az óvodában folyó nevelı munkával Gyermekem elegendı irodalmi élményhez jut, mely által fejlıdik 20. beszéde, szókincse bıvül

29 21. Gyermekemnek elegendı ideje van játékra Gyermekemnek elegendı ideje van a levegızésre A gondozási tevékenységekben segítséget kap gyermekem Az óvoda felszereltsége jó Tiszta, szép az óvoda környezet, udvara Az óvodai bútorok állapota Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak Tudok arról, hogy a pedagógusok pályázataikkal, vásáraikkal, 28. könyvárusítással plusz forrásokhoz juttatják az óvodát Tudok arról, hogy az óvodai alapítvány plusz pénzeszközöket biztosít a fejlesztésre Kellı tájékoztatást kapok az alapítványok és egyéb szülıi támogatások felhasználásáról Mi az, amit óvodánk életében megváltoztatna? Miért? Mi az, amit az óvodában megítélése szerint kiemelkedınek, jónak tart? Köszönjük együttmőködését: Minıségi kör 29

30 FENNTARTÓI KÉRDİÍV Kérjük aláhúzással jelölje válaszát! 1. Járt-e személyesen a tagintézményekben?. Igen, egyszer. Igen, néhány alkalommal. Igen, rendszeresen. 2. Ismeri-e a tagóvodák nevelési programját, munkáját, céljait? ismerem. Hallottam róla, de közvetlenül nem ismerem. Olvastam a pedagógiai programot. Ismerem a tagóvodák szakmai elképzeléseit, és jónak tartom azokat. 3. Mi alapján ítéli meg az óvodára vonatkozó véleményét? Hallottam az emberek véleményét. Írásos dokumentáció alapján ítélek. Személyes tapasztalataim vannak. Óvodavezetıvel, tagóvodavezetıkkel rendszeresen beszélgetek. Az intézményvezetı gyakran felkeres és megbeszéljük az óvoda ügyeit. 4. Ismeri az óvodák külsı-belsı környezetét? Igen. ismerem. Részben ismerem. 5. Ön szerint -e az óvoda és a fenntartó kapcsolata? Igen. Ha nem, miben változtatna? Szükségesnek tart-e bármilyen változtatást az óvodák nevelıi munkájában? Igen, miben?..., miért?... 30

31 7. Szándékozik-e a továbbiakban az óvodai dolgozók jutalmazására elkülönített keretet biztosítani a költségvetésben? Igen Ismeri-e az óvodában mőködı munkaközösség tevékenységét? /Hagyományırzı Munkaközösség/ és milyen lehetıséget lát támogatására a pályázatokon kívül? / pl: munkaidı kedvezmény, helyettesítési díj, elıadói díj, anyagköltség stb./ Igen, ismerem - ismerem. Lehetıségek: Tudja-e, hogy az óvodák eszköznormán felüli szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat nagymértékben a szülıi befizetésekbıl fedezik? Kérjük írja le, milyen elvárásai vannak az óvoda jövıjét illetıen? Ha osztályozni kellene 1-5-ig az óvodát, hányas érdemjegyet adna? Miért? Egyéb észrevételei, tapasztalatai:.... Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 31

32 Kérdıív az általános iskoláknak Kérjük húzzátok alá a választ! 1. Ismeritek-e az óvoda nevelési programját, s a tagóvodák egyéni arculatát? Igen, ismerjük., de hallottunk róla. ismerjük. 2. Van-e lehetıség az iskolában az óvodai szokások folytatására? / Pl: mesehallgatás, közös játék, ha a gyerekek már nem tudnak figyelni, van-e lehetıség kikapcsolódásra, fogmosás, szülinapok megünneplése, játékosság elve a tanításban/ Igen, elsı osztályban alkalmazkodunk Pl.:, az iskola már az elsı osztályban más lehetıségeket, követelményeket, szokásokat állít a gyerekek elé. 3. Szeretnétek-e megfigyelni, megismerni a hozzátok kerülı elsı osztályosok viselkedését óvodai foglalkozások közben és játékidıben? Igen, foglalkozások közben. Igen, játékidıben. Igen foglalkozások közben és játékidıben egyaránt. tartjuk szükségesnek. 4. Igénylitek-e, hogy a leendı elsı osztályosokkal meglátogassuk az iskolát? Igen - Miért? Elégedettek vagytok a jelenlegi óvoda iskola kapcsolattartás szintjével? Igen, jó az együttmőködés., keveset tudunk egymásról, nem jó az információáramlás. Lehetne jobb is. 6. Kérjük írjátok le, hogy milyen elvárásaitok vannak az iskolába lépéskor a gyerekekkel szemben: 7. Egyéb észrevételek, tapasztalatok: Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 32

33 KÉRDİÍVEK ÉRTÉKELÉSE Szülıi kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a szülık többsége 3, 4, 5-ös választ jelöltek meg, akkor elégedettek. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Dolgozói kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a dolgozók többsége 3, 4, 5-ös választ jelölte meg, akkor elégedetten értékelték intézményünket. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Fenntartó értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Általános iskolai értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Kiszőrjük azokat a kérdéseket, melyekre 1,2-es válasz érkezett melyek jelölik a problémákat, gyengeségeket, - ezek a javítandó feladatok. A teljes alkalmazotti közösség bevonásával, egyetértésével PDCA logikája szerint igyekszünk a gyengeségeinket korrigálni. 5. AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE 5.1. A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 22/A -a és e törvénynek az oktatási-nevelési intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 4/A 4/C -ainak módosítása, rendelkezik a gyakornoki idı bevezetésérıl. Az új szabályozás szeptember 1-jén lépett hatályba, és ezzel egy idıben megszőnt a pályakezdıknél az egyéves határozott idejő kinevezés lehetısége [ezt a Vhr ának (9) bekezdésében szabályozták]. 1. A gyakornoki rendszerrıl és a szabályzatról röviden A gyakornoki szabályzat, mint önálló belsı szabályzat tartalmazza a gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idı alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetıjének (segítıjének) feladatait, a gyakornoki minısítés szabályait. A nevelés-oktatás minısége nagymértékben azon múlik, hogy a benne részt vevı pedagógusok milyen mértékben képesek azonosulni intézményük koncepciójával, szervezeti modelljével, és mennyire tudják azt a saját helyzetükre alkalmazni. 33

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT l. A Gyakornoki szabályzatban használt fogalmak Gyakornok: hároméves szakmai gyakorlattal nem rendelkezı, határozatlan idıre óvodapedagógus-munkakörbe kinevezett közalkalmazott [az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben