INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM szeptember 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA Jövıképünk, küldetésünk Az óvoda minıségcéljai ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Nevelési tevékenységek mérése, értékelése A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A humán erıforrás fejlesztése A humán erıforrás értékelése, ösztönzı rendszer mőködtetése A teljesítményértékelési rendszer Pedagógus 78 - Tagóvodavezetı 81 - Fejlesztıpedagógus 85 - Logopédus 98 - Dajka 91 -Adminisztratív és technikai foglalkoztatottak Konyhai dolgozók Takarítók Irodai dolgozók Karbantartó 115 Érvényességi rendelkezés 118 Legitimációs záradék 119 2

3 3

4 4

5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából Intézményünk ıszén kezdett el foglalkozni a minıségfejlesztéssel. Nevelési értekezleteken szakértı bevonásával, segítségével a teljes alkalmazotti közösség megismerte a minıségfejlesztés alapjait, lényegét, valamint a Közoktatási és Minıségfejlesztési Kézikönyv anyagát. Intézményünk 8 tagóvodából áll, ezért óvodánként egy óvodapedagógus 30 órás alaptanfolyamon sajátította el a minıségfejlesztés feladatait; az intézményvezetı és egy óvodapedagógus 90 órás minıségügyi manageri képzésen vett részt ben a tanfolyamon végzett óvodapedagógusok létrehozták a Minıségi-kört. Azóta minden tagóvodában egy-egy pedagógus irányítja a minıségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. A manager-képzésen részt vett pedagógus, mint minıségügyi megbízott átfogja, irányítja az egész tagóvodai rendszer minıségfejlesztését az intézményvezetı közremőködésével. A partnerközpontú mőködés rendszerének kiépítését a közvetlen partnereinkkel /dolgozók, szülık, fenntartó, általános iskolák / való kapcsolatfelvétellel kezdtük. Ez is segített bennünket abban, hogy továbblépjünk a teljes körő minıségfejlesztés irányába. Tagóvodáink rövid-, közép-, illetve hosszú-távú intézkedési terveket készítettek. Intézkedési terveink megvalósításában a folyamatszabályozás szerint lépésrıl-lépésre haladunk. A minıségfejlesztési programunk azt eredményezte, hogy az intézményünkben jó az együttmőködés a partnerekkel. Ez a program is segítette, biztosította az innovációs lehetıségeket, a folyamatos fejlesztést. A partnerek tevékeny részvételével elindult az egységes nevelési rendszer kimunkálása, - az egyéni arculat megtartásával - melynek érdekében egyre több dolgozót tudtunk elkötelezetté tenni a közös célra irányuló tevékenységek elfogadására. Ezek szellemében készült a Nyolcforrás helyi óvodai nevelési programunk. 5

6 1.2. A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei Óvodai intézményrendszer egészének feladatai: Az óvodai nevelés alapvetı célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, testi, és közösségi neveléssel - a családdal együttmőködve a gyermeki személyiség egészét fejlessze. A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott nevelési program szellemében mőködı intézményi szolgáltatások biztosítása. Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves kortól. A sajátos nevelési igényő, enyhén fogyatékos gyermekek és a hátrányos körülmények között élı gyermekek segítése. A gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Gyermekvédelem, a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek segítése. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. A szülıi igények és a szülık elégedettségének folyamatos mérése. Szentendre Város Óvodai Intézménye fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatai Feladat Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók Helyi igények alapján kialakított tagintézményi profilok megırzése. Differenciált nevelés megvalósítása. Az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése. Egészséges életmódra, természet-, és környezetvédelmére nevelés. Minıségfejlesztési rendszer mőködése. Minıségirányítási Program. Sokszínő óvodai kínálat. A gyermekek differenciált, személyre szabott foglalkoztatása. Beszédszituációk, dramatizálás. Egyéni képességek kibontakoztatása. Mozgás, korszerő táplálkozás. Mőködı önellenırzési, önértékelési rendszer. Önálló programok, elemzések. A csoport munkájának bemutatása. A sajátos nevelési igényő gyermekek esetében az egyes problémák számának csökkenése. Fejlesztıpedagógiai módszerek számának széleskörő alkalmazása. Sikeres programok, óvodán kívüli programok, kirándulások, séták. Ellenırzés, értékelés, partneri igénymérés, elégedettség, elégedetlenség mérése. 6

7 2. ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Jövıképünk, küldetésünk Intézményünk, a pedagógiai tevékenység minden területén a partnerei igényeinek minél teljesebb körő kielégítését tekinti irányadónak. A szülıi, dolgozói, fenntartói elvárásokhoz, intézményünket érintı kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodunk, folyamatos fejlesztésekkel reagálunk. Elsısorban az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó igényeinek, szükségleteinek kívánunk megfelelni, s azok érdekeit szolgálni. A minıségirányítási programunkban megfogalmazott feladatokat, célokat szakmailag igényes, jól felkészült, megújulásra képes, a minıségi munka iránt elkötelezett munkatársakkal és együttmőködı szülıkkel valósítjuk meg. GYERMEKKÉP Szeretnénk, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek óvodába, legyenek boldogok, tudjanak egyedül és társaikkal játszani. Személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklıdı, egészséges önbizalommal rendelkezı, a szabályokat megértı és betartó, kreatív. Kötıdjenek városunkhoz, szellemileg, testileg önmagukhoz képest fejlıdjenek. ÓVODAKÉP Szakmailag önálló, a partnerek igényeit és elégedettségét figyelembe vevı nevelési intézmény, amely jól felkészült óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítıkkel biztonságos, örömteli, sokszínő óvodai életet nyújt. A családias, szeretetteljes légkörben óvó-, védı-, és szociális feladatokat lát el. A VEZETÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATA Minıségfejlesztés a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényének felmérése alapján. Demokratikus légkör biztosítása, melyben a közalkalmazottak szívesen dolgoznak. Személyi-, tárgyi feltételek biztosítása a lehetıségekhez mérten. A tagóvodák egyéni arculatának, és az óvónık módszertani szabadságának tiszteletben tartása, természetesen a törvényi kereteken belül. A továbbtanulni vágyók ösztönzése és támogatása. Ezek a szándékok vezérlik a vezetést, hogy az óvoda jövıképe és küldetése megvalósulhasson. 7

8 2.2. Az óvoda minıségcéljai A helyzetelemzésre támaszkodva, a város közoktatási rendszerének elvárásaira, az alábbi célkitőzéseket fogalmazzuk meg. Stratégiai célok: Gyermekközpontú óvoda, a partneri elvárásokhoz igazodva. Az Önkormányzat által biztosított feltételektıl függıen az eszköznorma biztosítása. Differenciált nevelés megvalósítása, személyre szabott foglalkozások. Környezeti nevelést segítı munkaformák kialakítása. További célok: CÉL: SIKERKRITÉRIUM: INDIKÁTOR: Célirányos gyermekvédelem A prevenciós munka eredménye Az intézmény által kezdeményezett gyermekvédelmi Egész napos nevelés színvonalas biztosítása A mőködés feltételeinek folyamatos biztosítása. Gyermekek foglalkoztatása intézkedések Minta a szabadidı hasznos eltöltéséhez. Egész napos foglalkoztatások. A KÖTELEZİ FELADATOK SZÍNVONALAS ELLÁTÁSA Hatékonyság, gazdaságosság. Költség-hatékony gazdálkodás. Pályázatok írása, saját bevételek növelése. A feltételrendszer folyamatos javítása. Kötelezı eszközök, felszerelések biztosítása. Óvodai csoportok, gyermeklétszámok alakulása. Kihasználtság mutatók elemzése. A tervezett és felhasznált költségvetés aránya. Az eszközök mennyisége és minısége. Nevelési tevékenység fejlesztése. TARTALMI MUNKA MINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Nevelési feladatok teljesítése a nevelési programban foglaltak szerint. Óvodai rendezvények, kulturális-, és sportprogramok, alapvetı együttélési normák, illem. 8

9 3. ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége A vezetés elkötelezett a minıségfejlesztésre és a minıségfejlesztési rendszer mőködésének segítésére. Olyan szakmai partnereket igyekszünk magunk köré vonni, akik biztosítják, kontrollálják, vagy fejlesztik nevelési programunk minél teljesebb megvalósítását Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Jogszabályok betartása, betartatása, a dolgozók felelısségérzetének fejlesztése. Az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi belsı jogi követelmények megismerhetısége és hozzáférhetısége: Dokumentumok: Hozzáférhetıségük: Ágazati Oktatási törvény Tagóvodákban Ágazati Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Tagóvodákban Fenntartói Alapító Okirat Tagóvodákban Intézményi SZ.M.SZ. Tagóvodákban Intézményi Közalkalmazotti Szabályzat Tagóvodákban Intézményi HOP Tagóvodákban Intézményi IMIP Tagóvodákban Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés Intézményi stratégiai dokumentumok Az óvodai neveléshez az alábbi dokumentumokat használjuk, tervezzük, vezetjük: AZ ÓVODAVEZETİ ÉVES TERVE, ELLENİRZÉSI TERVE Munkaterv tartalma: Az elızı év értékelése: személyi ellátottság, dologi, tárgyi eszközök, karbantartás, felújítás, összegzés. Az adott év helyzetelemzése: személyi feltételek jelenlegi létszámok, feltöltöttség, tárgyi feltételek, gazdasági helyzetünk. 9

10 Intézményünk arculata, minıségfejlesztés: fı célkitőzéseink, szakmai munkaközösségünk, a nevelıtestület munkájának összehangolása, fejlesztése, szakmai értekezletek rendje, továbbképzés, önképzés. Intézményünk kapcsolatrendszere: család, óvoda együttmőködése, szakmai kapcsolataink, az intézmény mőködését biztosító egyéb rendszerek, Szervezési feladatok: megbízások rendszere, hagyományok, népszokások, ünnepélyek rendje, csoportbeosztások, munkarend. Ellenırzési terv tartalma: ellenırzést végzı személyek, ellenırzés fajtái, kiemelt ellenırzési területek. Ellenırzési területek: pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási feladatok. A felsorolt feladatok célja, az ellenırzést végzı személyek és az ellenırzés módszere, havi lebontásban. MUNKAKÖZÖSSÉGI TERV Feltáró, elemzı munka, kiemelt pedagógiai megfigyelések, kísérletek, bemutatók tervezése. Megjelölve a foglalkozások helyét, idıpontját. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Feladatok ütemezése, határidı megjelöléssel. Szociális, és kulturális háttér felmérése minden évben. Hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek kiszőrése, törvények betartása és betartatása. Alapelvek: Minden esetben a gyermekek érdekeit kell képviselni, ezt semmilyen más érdek nem elızheti meg. Megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jogaik érvényesítését biztosítani. Mindig azokat a jogokat kell alkalmazni, amelyek a gyermekekre nézve a legelınyösebbek. 10

11 FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ Tartalma: a gyermek adatai: Név: Születés helye: Születés ideje: Lakása: Felvétel ideje: Apja (gondozója neve): foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel Anyja neve: foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel A szülı napközben elérhetı telefonszáma: Kimaradás indoka, idıpontja: Hiányzások I.sz. táblázat: Az érvényesen beírt gyermeklétszámról, melynek megállapítása a hónap utolsó napján történik. II.sz. táblázat: Az étkezı gyermekek számának naponkénti nyilvántartása. III.sz. táblázat: A csoportban bent tartózkodó gyermekek naponkénti nyilvántartása Óvónı feladata: a felvételi és mulasztási naplóban az adatok beírása, a hiányzások naprakész vezetése. A bent töltött napok számának összesítése és a táblázatok kitöltése a hónap utolsó napján történik. CSOPORTNAPLÓ Tartalma: Gyermekek névsora, jele Születésnapok nyilvántartása Hetirend Napirend Szervezési feladatok tervezése 3 havonta Tartalmazza: Esemény, tevékenység Felnıttek feladatai Határidı Megjegyzés: Nevelımunka tervezése 3-6 havonta Tartalmazza: Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció Munkajellegő tevékenységek Értékelés: 3-6 havonta Elvégzett családlátogatások Tartalmazza: Gyermek neve Végzı óvodapedagógus neve Látogatás idıpontja Megjegyzés 11

12 Tevékenységek tervezése Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külsı világ tevékeny megismerése Tartalmazza: a tevékenység anyagát Csoportban tett látogatások Tartalmazza: Látogatás ideje Látogatást végzı személy neve Látogatás célja Megjegyzés Óvónı feladata: A napló naprakész vezetése ÉVES ANYAGGYŐJTÉS Tartalma: A tevékenységek tervezéséhez szükséges anyaggyőjtés, mely a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez alkalmazkodik. Óvónı feladata: A fokozatosság, a koncentráció, és az egymásra épülés figyelembe vétele az anyaggyőjtéskor. GYERMEK FEJLİDÉSI NAPLÓJA A gyermekek megfigyelésének szempontjai alapján vezetett egyéni fejlıdési dokumentum ellenırzése, vezetése folyamatosan történik. Év közben az iskolába készülı gyermekek fejlıdési eredményeirıl írásos értékelést ad az óvónı, a sikerkritériumok figyelembe vételével. A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következı nevelési év kiemelt feladatait. Tartalma: figyelem, mozgásfejlettség, nyelvi kifejezıképesség, szociális fejlettség, finommotoros koordináció területén történı felméréseket. Óvónı feladata: Az óvodába lépéskor, kiscsoportban, középsı csoportban és nagycsoportban elvégezni a gyermekek szintjének, fejlıdésének mérését. 12

13 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Nevelési tevékenységek mérése, értékelése EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Kimeneti mérılapok a nagycsoportban Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen jár óvodába Ritkán beteg Önállóan öltözködik, vetkızik. Tud cipıt kötni. Önállóan végzi az egészségügyi szokásokat. /WC-zés, kézmosás, fogmosás, fésülködés./ Tud orrot fújni. Szívesen tartózkodik friss levegın. Örömmel részt vesz a mozgás tevékenységekben. Helyesen használja az evıeszközöket, szalvétát. Önállóan tud ételt szedni, folyadékot önteni. El tudja dönteni, mibıl, mennyit kér. Képes nyugodtan, másokat nem zavarva pihenni. 13

14 ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott a csoportban, társaival és az óvónıvel a kapcsolata jó. Kiismeri magát az óvoda épületében és az óvoda udvarán. Az óvónı által kialakított hetirendben és napirendben a gyermek biztonságosan eligazodik. A kialakult szokásokat alkalmazni tudja. Figyel társaira, meghallgatja a felnıtteket. Tud kérni és megköszönni. Vigyáz környezet rendjére. Tiszteletben tartja mások tevékenységét, segít társainak. Óvodán kívül a helynek és helyzetnek en viselkedik. 14

15 JÁTÉK Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Örömmel és kitartóan tud játszani. Játékszabályokat betartja, vigyáz társai és saját testi épségére. Önállóan kezdeményez játékot, szerepet vállal. Konfliktusmegoldó képessége életkorának. Játékkészítésben kreatív. A játékhelyzetben kialakított udvariassági formákat betartja. Ítéleteiben megjelenik a pozitív és negatív értékrend. MUNKA Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A csoportszobában és az udvaron használt munkaeszközöket ismeri, és tud velük dolgozni. Elvégzi a rábízott feladatot. Igényes a környezet rendje, tisztasága iránt. 15

16 MOZGÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tud utánzó mozgásokat végezni. Állóképessége, korának. Képes testével különbözı irányokba mozogni. Képes jelre, ritmustartás mellett irányváltoztatásra. Képes térben tájékozódni / jobb, bal, irányok, névutók/. Önállóan és örömmel végez nagymozgásokat. Finommotorikája korának. Kialakult a szem-, kéz-, láb-koordináció. 16

17 VERS, MESE ANYANYELVI NEVELÉS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen nézeget könyvet. Szívesen vesz részt népi, és irodalmi foglalkozásokon. Vigyáz a könyvekre. Kedvvel bábozik. Szívesen vesz részt dramatikus játékokban. Szívesen kommunikál. Meg tudja jegyezni a tanult verseket. Szókészlete gyarapszik. Képes önállóan mesélni. Elkezdett történetet folytatja. 17

18 KÜLSİ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tudja, hogy melyik országban és városban él. Tudja lakcímét. Tudja saját, és környezetében élık nevét. Ismeri az évszakokat, és az azokra jellemzı tulajdonságokat. Ismer néhány foglalkozást. Ismer néhány vízi, légi, és szárazföldi közlekedési eszközt, és azok legjellemzıbb tulajdonságát. Ismeri az alapvetı gyalogos közlekedési szabályokat. Ismeri testét, érzékszerveit, azok funkcióit, védelmét. Matematikai tartalmú ismereteket használ. /Tízes számkörben biztonsággal eligazodik./ Ismeri a napszakokat. Fel tudja sorolni a hét napjait. Tisztában van a ma, tegnap, holnap fogalmával. 18

19 ÉNEK, ZENE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek örömmel énekel, mondókázik, körjátékot játszik, a nap bármely szakában. Felismer, és létre tud hozni egyenletes lüktetést és ritmust. Viszonylag tisztán énekel, és a sokat hallott dalokat, motívumokat felismeri. Megkülönbözteti környezete hangjait. Szívesen használja az óvodai hangszereket. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Használja az ábrázoláshoz szükséges eszközöket, alkalmazza a megismert technikákat. A színeket, formákat megkülönbözteti, és kreatív módon alkot. Élményeit, a környezı világ szépségeit ábrázoló tevékenységében megjeleníti. Megbecsüli a másik gyermek és a saját munkáját. 19

20 A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése. Fejlıdési napló FIGYELEM JELLEMZİI: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Összpontosításra képes Rövid ideig figyel Csak a játék köti le Könnyen elterelhetı Szétszórt, figyelmetlen Egyéb Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 20

21 MOZGÁSFEJLETTSÉG: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Főzés / nagy lyukú gyöngy, majd cipı, tő, stb/ Páros lábon szökdelés /veréb/ majd egy lábon /váltakozva/ Labdaelkapás /15cm átmérıjő, 3 m-rıl. /labdázás/ Egy lábon egyensúlyozás 15mp-ig /gólya, mozgásos játék/ Kezesség /J: jobb; B. bal; K: kevert néha jobb, néha bal/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 21

22 A NYELVI KIFEJEZİKÉPESSÉG FEJLETTSÉGE: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Gazdag, árnyaltan kifejezı Átlagos Szókincs Szegényes, hiányos Nincs Van E: enyhe S: súlyos Logopédiai foglalkozásra jár Ritmus- Tapsolás Egyenletes lüktetés képes visszaadni Hiányos Lényeges mozzanatokat ad vissza Teljes, pontos Beszédhiba Ritmusérzék Szövegvisszaadás Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 22

23 A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Kapcsolatteremtés F: felnıttekkel Gy: gyerekkel Kezdeményezı F Elfogadó F Visszahúzódó F Elutasító F Kezdeményezı Gy Elfogadó Gy Visszahúzódó Gy Elutasító Gy Beilleszkedés a tevékenységekbe: Szemlélıdı Magányosan tevékenykedı Társakhoz sodródó Bekapcsolódó Alkalmazkodó Együttmőködı Kezdeményezı Irányító Feladatmegértése, feladattartása Megérti Elfogadja Teljesíti érti Érti, de nem teljesíti Részben teljesíti Irányítással, segítséggel elvégzi Önállóan teljesíti Elmélyült, kitartó Kapkodó, szétszórt Érzelmi élete Kiegyensúlyozott Nyugtalan Erıszakos Változó hangulatú Zárkózott Megjegyzés: 23

24 A GYERMEKEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Önállósága Feladatvégzése Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Személyi kontaktus nélkül is teljesít Idınként személyi kontaktust igényel Állandó személyi kontaktust igényel Motivált, jó megoldásra törekvı A motiváltság hiánya jellemzi, erıtlen Tevékenysége elmélyült A feladat nem köti le Kitartó a tevékenységben Kapkodó, kitartásra nem képes Munkatempója Gyors, dinamikus Átlagos Lassú, nehézkes Könnyen vált át más tevékenységre Nehezen áll át más tevékenységre Válasz a tevékenységek akadályozására Kivárásra képes, toleráns Feladja Indulatkitöréssel válaszol Személyek elleni agresszióval Regresszióval Megjegyzés: 24

25 FINOMMOTOROS KOORDINÁCIÓ FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Minden évben kétszer /októberben és májusban/ ember-, fa-, esetleg családrajz letőzése a laphoz. /értékelés nem szükséges/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 25

26 4.2. Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Dolgozói kérdıív 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. 1. A nevelıtestület jó közösség Közös feladatok esetén a testület jól együttmőködik A dolgozók szívesen fordulnak problémáikkal a tagóvodavezetıhöz A pedagógusok gyakran megbeszélik egymással nevelési problémájukat /Csak óvónık válaszoljanak./ 5. A nevelıtestület a legfıbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel. 6. A nevelıtestület fogékony az új ötletekre Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó Az óvoda felszereltsége jó Kényelmes, biztonságos környezetben tölti a napját a gyermek Tiszta, rendezett, igényes küllemő az óvoda Az óvodai bútorok állapota A csoportszobák esztétikusak, otthonosak Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak. / Mosdók, öltözık, folyosók/ 14. A szülık elégedettek az óvodában folyó nevelı munkával A szülı-óvónı kapcsolat jó, kölcsönös bizalmon alapul A szülı-dajka közötti kapcsolattartás Óvodánkban megvalósul az anyanyelvi nevelés és a beszédkészség fejlesztése. 18. Nevelımunkánkban megvalósul az egyéni képességek fejlesztése /Differenciált fejlesztés./ 19. Az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti nevelés Az óvodánknak egyéni arculata van en segíti a pedagógiai munkát a fejlesztı pedagógus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 22. en segíti a pedagógiai munkát a logopédus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 23. A fenntartó megbecsüli az óvodai dolgozókat

27 Mi az, ami óvodánkban tetszik, amit jónak tartasz? Mi az ami nem tetszik az óvodánkban, amin úgy érzed változtatni kellene? Segítı együttmőködésedet köszönjük: Minıségi Kör 27

28 Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése. Szülıi kérdıív / Kérem, hogy a kérdıívet szíveskedjék név nélkül kitölteni, és 3 napon belül a kihelyezett dobozokba berakni./ 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. Ha nem tudja megítélni az állítást, mert nincs információja, kérjük az utolsó oszlopba írjon x-et! 1. Az óvodában kellemes, családias a légkör A gyermekekkel szeretetteljesen bánnak A szülık javaslatait figyelembe veszik Elegendı mozgáslehetıséget biztosítanak gyermekemnek A gyermekem szívesen jár óvodába Elegendı ismerettel rendelkezem az óvodában folyó munkáról ek az óvodai szolgáltatások. 7. /./ A Szülıi Közösség által felvetett problémákra az óvoda igyekszik 8. megoldást találni Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó A szülıket jól tájékoztatják gyermekükrıl, a történtekrıl. 10. /Szóbeli, írásbeli: faliújság, gyermekmunka / A gyermekek biztonságban vannak az óvodában A szülıkkel való kapcsolattartás formája, hatékonysága jó. 12. / szülıi értekezletek, megbeszélések/ A szülı-óvónı kapcsolat jó, bizalmon alapuló Azt kapjuk ettıl az óvodától, amit vártunk Érezhetı, hogy az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti 15. nevelés. /./ Érezhetı, hogy az óvodának egyéni arculata van. /../ Érezhetı, hogy az óvodában a gyermekekkel differenciáltan foglalkoznak. / Egyéni fejlettségéhez mérten / A pedagógustól személyes törıdést kap gyermekem Elégedett vagyok az óvodában folyó nevelı munkával Gyermekem elegendı irodalmi élményhez jut, mely által fejlıdik 20. beszéde, szókincse bıvül

29 21. Gyermekemnek elegendı ideje van játékra Gyermekemnek elegendı ideje van a levegızésre A gondozási tevékenységekben segítséget kap gyermekem Az óvoda felszereltsége jó Tiszta, szép az óvoda környezet, udvara Az óvodai bútorok állapota Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak Tudok arról, hogy a pedagógusok pályázataikkal, vásáraikkal, 28. könyvárusítással plusz forrásokhoz juttatják az óvodát Tudok arról, hogy az óvodai alapítvány plusz pénzeszközöket biztosít a fejlesztésre Kellı tájékoztatást kapok az alapítványok és egyéb szülıi támogatások felhasználásáról Mi az, amit óvodánk életében megváltoztatna? Miért? Mi az, amit az óvodában megítélése szerint kiemelkedınek, jónak tart? Köszönjük együttmőködését: Minıségi kör 29

30 FENNTARTÓI KÉRDİÍV Kérjük aláhúzással jelölje válaszát! 1. Járt-e személyesen a tagintézményekben?. Igen, egyszer. Igen, néhány alkalommal. Igen, rendszeresen. 2. Ismeri-e a tagóvodák nevelési programját, munkáját, céljait? ismerem. Hallottam róla, de közvetlenül nem ismerem. Olvastam a pedagógiai programot. Ismerem a tagóvodák szakmai elképzeléseit, és jónak tartom azokat. 3. Mi alapján ítéli meg az óvodára vonatkozó véleményét? Hallottam az emberek véleményét. Írásos dokumentáció alapján ítélek. Személyes tapasztalataim vannak. Óvodavezetıvel, tagóvodavezetıkkel rendszeresen beszélgetek. Az intézményvezetı gyakran felkeres és megbeszéljük az óvoda ügyeit. 4. Ismeri az óvodák külsı-belsı környezetét? Igen. ismerem. Részben ismerem. 5. Ön szerint -e az óvoda és a fenntartó kapcsolata? Igen. Ha nem, miben változtatna? Szükségesnek tart-e bármilyen változtatást az óvodák nevelıi munkájában? Igen, miben?..., miért?... 30

31 7. Szándékozik-e a továbbiakban az óvodai dolgozók jutalmazására elkülönített keretet biztosítani a költségvetésben? Igen Ismeri-e az óvodában mőködı munkaközösség tevékenységét? /Hagyományırzı Munkaközösség/ és milyen lehetıséget lát támogatására a pályázatokon kívül? / pl: munkaidı kedvezmény, helyettesítési díj, elıadói díj, anyagköltség stb./ Igen, ismerem - ismerem. Lehetıségek: Tudja-e, hogy az óvodák eszköznormán felüli szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat nagymértékben a szülıi befizetésekbıl fedezik? Kérjük írja le, milyen elvárásai vannak az óvoda jövıjét illetıen? Ha osztályozni kellene 1-5-ig az óvodát, hányas érdemjegyet adna? Miért? Egyéb észrevételei, tapasztalatai:.... Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 31

32 Kérdıív az általános iskoláknak Kérjük húzzátok alá a választ! 1. Ismeritek-e az óvoda nevelési programját, s a tagóvodák egyéni arculatát? Igen, ismerjük., de hallottunk róla. ismerjük. 2. Van-e lehetıség az iskolában az óvodai szokások folytatására? / Pl: mesehallgatás, közös játék, ha a gyerekek már nem tudnak figyelni, van-e lehetıség kikapcsolódásra, fogmosás, szülinapok megünneplése, játékosság elve a tanításban/ Igen, elsı osztályban alkalmazkodunk Pl.:, az iskola már az elsı osztályban más lehetıségeket, követelményeket, szokásokat állít a gyerekek elé. 3. Szeretnétek-e megfigyelni, megismerni a hozzátok kerülı elsı osztályosok viselkedését óvodai foglalkozások közben és játékidıben? Igen, foglalkozások közben. Igen, játékidıben. Igen foglalkozások közben és játékidıben egyaránt. tartjuk szükségesnek. 4. Igénylitek-e, hogy a leendı elsı osztályosokkal meglátogassuk az iskolát? Igen - Miért? Elégedettek vagytok a jelenlegi óvoda iskola kapcsolattartás szintjével? Igen, jó az együttmőködés., keveset tudunk egymásról, nem jó az információáramlás. Lehetne jobb is. 6. Kérjük írjátok le, hogy milyen elvárásaitok vannak az iskolába lépéskor a gyerekekkel szemben: 7. Egyéb észrevételek, tapasztalatok: Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 32

33 KÉRDİÍVEK ÉRTÉKELÉSE Szülıi kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a szülık többsége 3, 4, 5-ös választ jelöltek meg, akkor elégedettek. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Dolgozói kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a dolgozók többsége 3, 4, 5-ös választ jelölte meg, akkor elégedetten értékelték intézményünket. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Fenntartó értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Általános iskolai értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Kiszőrjük azokat a kérdéseket, melyekre 1,2-es válasz érkezett melyek jelölik a problémákat, gyengeségeket, - ezek a javítandó feladatok. A teljes alkalmazotti közösség bevonásával, egyetértésével PDCA logikája szerint igyekszünk a gyengeségeinket korrigálni. 5. AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE 5.1. A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 22/A -a és e törvénynek az oktatási-nevelési intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 4/A 4/C -ainak módosítása, rendelkezik a gyakornoki idı bevezetésérıl. Az új szabályozás szeptember 1-jén lépett hatályba, és ezzel egy idıben megszőnt a pályakezdıknél az egyéves határozott idejő kinevezés lehetısége [ezt a Vhr ának (9) bekezdésében szabályozták]. 1. A gyakornoki rendszerrıl és a szabályzatról röviden A gyakornoki szabályzat, mint önálló belsı szabályzat tartalmazza a gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idı alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetıjének (segítıjének) feladatait, a gyakornoki minısítés szabályait. A nevelés-oktatás minısége nagymértékben azon múlik, hogy a benne részt vevı pedagógusok milyen mértékben képesek azonosulni intézményük koncepciójával, szervezeti modelljével, és mennyire tudják azt a saját helyzetükre alkalmazni. 33

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT l. A Gyakornoki szabályzatban használt fogalmak Gyakornok: hároméves szakmai gyakorlattal nem rendelkezı, határozatlan idıre óvodapedagógus-munkakörbe kinevezett közalkalmazott [az

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008-2009-es nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2009. 06.02 2 Bevezetés A Sajószentpéteri

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2011-2012. nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2012.05.31 2 1. Az IMIP minıségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben