INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM szeptember 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA Jövıképünk, küldetésünk Az óvoda minıségcéljai ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A vezetés elkötelezettsége, felelıssége Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Nevelési tevékenységek mérése, értékelése A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A humán erıforrás fejlesztése A humán erıforrás értékelése, ösztönzı rendszer mőködtetése A teljesítményértékelési rendszer Pedagógus 78 - Tagóvodavezetı 81 - Fejlesztıpedagógus 85 - Logopédus 98 - Dajka 91 -Adminisztratív és technikai foglalkoztatottak Konyhai dolgozók Takarítók Irodai dolgozók Karbantartó 115 Érvényességi rendelkezés 118 Legitimációs záradék 119 2

3 3

4 4

5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából Intézményünk ıszén kezdett el foglalkozni a minıségfejlesztéssel. Nevelési értekezleteken szakértı bevonásával, segítségével a teljes alkalmazotti közösség megismerte a minıségfejlesztés alapjait, lényegét, valamint a Közoktatási és Minıségfejlesztési Kézikönyv anyagát. Intézményünk 8 tagóvodából áll, ezért óvodánként egy óvodapedagógus 30 órás alaptanfolyamon sajátította el a minıségfejlesztés feladatait; az intézményvezetı és egy óvodapedagógus 90 órás minıségügyi manageri képzésen vett részt ben a tanfolyamon végzett óvodapedagógusok létrehozták a Minıségi-kört. Azóta minden tagóvodában egy-egy pedagógus irányítja a minıségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. A manager-képzésen részt vett pedagógus, mint minıségügyi megbízott átfogja, irányítja az egész tagóvodai rendszer minıségfejlesztését az intézményvezetı közremőködésével. A partnerközpontú mőködés rendszerének kiépítését a közvetlen partnereinkkel /dolgozók, szülık, fenntartó, általános iskolák / való kapcsolatfelvétellel kezdtük. Ez is segített bennünket abban, hogy továbblépjünk a teljes körő minıségfejlesztés irányába. Tagóvodáink rövid-, közép-, illetve hosszú-távú intézkedési terveket készítettek. Intézkedési terveink megvalósításában a folyamatszabályozás szerint lépésrıl-lépésre haladunk. A minıségfejlesztési programunk azt eredményezte, hogy az intézményünkben jó az együttmőködés a partnerekkel. Ez a program is segítette, biztosította az innovációs lehetıségeket, a folyamatos fejlesztést. A partnerek tevékeny részvételével elindult az egységes nevelési rendszer kimunkálása, - az egyéni arculat megtartásával - melynek érdekében egyre több dolgozót tudtunk elkötelezetté tenni a közös célra irányuló tevékenységek elfogadására. Ezek szellemében készült a Nyolcforrás helyi óvodai nevelési programunk. 5

6 1.2. A fenntartói minıségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei Óvodai intézményrendszer egészének feladatai: Az óvodai nevelés alapvetı célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, testi, és közösségi neveléssel - a családdal együttmőködve a gyermeki személyiség egészét fejlessze. A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott nevelési program szellemében mőködı intézményi szolgáltatások biztosítása. Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves kortól. A sajátos nevelési igényő, enyhén fogyatékos gyermekek és a hátrányos körülmények között élı gyermekek segítése. A gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Gyermekvédelem, a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek segítése. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. A szülıi igények és a szülık elégedettségének folyamatos mérése. Szentendre Város Óvodai Intézménye fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatai Feladat Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók Helyi igények alapján kialakított tagintézményi profilok megırzése. Differenciált nevelés megvalósítása. Az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése. Egészséges életmódra, természet-, és környezetvédelmére nevelés. Minıségfejlesztési rendszer mőködése. Minıségirányítási Program. Sokszínő óvodai kínálat. A gyermekek differenciált, személyre szabott foglalkoztatása. Beszédszituációk, dramatizálás. Egyéni képességek kibontakoztatása. Mozgás, korszerő táplálkozás. Mőködı önellenırzési, önértékelési rendszer. Önálló programok, elemzések. A csoport munkájának bemutatása. A sajátos nevelési igényő gyermekek esetében az egyes problémák számának csökkenése. Fejlesztıpedagógiai módszerek számának széleskörő alkalmazása. Sikeres programok, óvodán kívüli programok, kirándulások, séták. Ellenırzés, értékelés, partneri igénymérés, elégedettség, elégedetlenség mérése. 6

7 2. ÓVODÁNK MINİSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Jövıképünk, küldetésünk Intézményünk, a pedagógiai tevékenység minden területén a partnerei igényeinek minél teljesebb körő kielégítését tekinti irányadónak. A szülıi, dolgozói, fenntartói elvárásokhoz, intézményünket érintı kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodunk, folyamatos fejlesztésekkel reagálunk. Elsısorban az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó igényeinek, szükségleteinek kívánunk megfelelni, s azok érdekeit szolgálni. A minıségirányítási programunkban megfogalmazott feladatokat, célokat szakmailag igényes, jól felkészült, megújulásra képes, a minıségi munka iránt elkötelezett munkatársakkal és együttmőködı szülıkkel valósítjuk meg. GYERMEKKÉP Szeretnénk, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek óvodába, legyenek boldogok, tudjanak egyedül és társaikkal játszani. Személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklıdı, egészséges önbizalommal rendelkezı, a szabályokat megértı és betartó, kreatív. Kötıdjenek városunkhoz, szellemileg, testileg önmagukhoz képest fejlıdjenek. ÓVODAKÉP Szakmailag önálló, a partnerek igényeit és elégedettségét figyelembe vevı nevelési intézmény, amely jól felkészült óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítıkkel biztonságos, örömteli, sokszínő óvodai életet nyújt. A családias, szeretetteljes légkörben óvó-, védı-, és szociális feladatokat lát el. A VEZETÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATA Minıségfejlesztés a partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényének felmérése alapján. Demokratikus légkör biztosítása, melyben a közalkalmazottak szívesen dolgoznak. Személyi-, tárgyi feltételek biztosítása a lehetıségekhez mérten. A tagóvodák egyéni arculatának, és az óvónık módszertani szabadságának tiszteletben tartása, természetesen a törvényi kereteken belül. A továbbtanulni vágyók ösztönzése és támogatása. Ezek a szándékok vezérlik a vezetést, hogy az óvoda jövıképe és küldetése megvalósulhasson. 7

8 2.2. Az óvoda minıségcéljai A helyzetelemzésre támaszkodva, a város közoktatási rendszerének elvárásaira, az alábbi célkitőzéseket fogalmazzuk meg. Stratégiai célok: Gyermekközpontú óvoda, a partneri elvárásokhoz igazodva. Az Önkormányzat által biztosított feltételektıl függıen az eszköznorma biztosítása. Differenciált nevelés megvalósítása, személyre szabott foglalkozások. Környezeti nevelést segítı munkaformák kialakítása. További célok: CÉL: SIKERKRITÉRIUM: INDIKÁTOR: Célirányos gyermekvédelem A prevenciós munka eredménye Az intézmény által kezdeményezett gyermekvédelmi Egész napos nevelés színvonalas biztosítása A mőködés feltételeinek folyamatos biztosítása. Gyermekek foglalkoztatása intézkedések Minta a szabadidı hasznos eltöltéséhez. Egész napos foglalkoztatások. A KÖTELEZİ FELADATOK SZÍNVONALAS ELLÁTÁSA Hatékonyság, gazdaságosság. Költség-hatékony gazdálkodás. Pályázatok írása, saját bevételek növelése. A feltételrendszer folyamatos javítása. Kötelezı eszközök, felszerelések biztosítása. Óvodai csoportok, gyermeklétszámok alakulása. Kihasználtság mutatók elemzése. A tervezett és felhasznált költségvetés aránya. Az eszközök mennyisége és minısége. Nevelési tevékenység fejlesztése. TARTALMI MUNKA MINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Nevelési feladatok teljesítése a nevelési programban foglaltak szerint. Óvodai rendezvények, kulturális-, és sportprogramok, alapvetı együttélési normák, illem. 8

9 3. ÓVODÁNK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 3.1. A vezetés elkötelezettsége, felelıssége A vezetés elkötelezett a minıségfejlesztésre és a minıségfejlesztési rendszer mőködésének segítésére. Olyan szakmai partnereket igyekszünk magunk köré vonni, akik biztosítják, kontrollálják, vagy fejlesztik nevelési programunk minél teljesebb megvalósítását Jogszerő mőködés, jogszabálytisztelet Jogszabályok betartása, betartatása, a dolgozók felelısségérzetének fejlesztése. Az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi belsı jogi követelmények megismerhetısége és hozzáférhetısége: Dokumentumok: Hozzáférhetıségük: Ágazati Oktatási törvény Tagóvodákban Ágazati Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Tagóvodákban Fenntartói Alapító Okirat Tagóvodákban Intézményi SZ.M.SZ. Tagóvodákban Intézményi Közalkalmazotti Szabályzat Tagóvodákban Intézményi HOP Tagóvodákban Intézményi IMIP Tagóvodákban Stratégiai tervezés és vezetıi ellenırzés Intézményi stratégiai dokumentumok Az óvodai neveléshez az alábbi dokumentumokat használjuk, tervezzük, vezetjük: AZ ÓVODAVEZETİ ÉVES TERVE, ELLENİRZÉSI TERVE Munkaterv tartalma: Az elızı év értékelése: személyi ellátottság, dologi, tárgyi eszközök, karbantartás, felújítás, összegzés. Az adott év helyzetelemzése: személyi feltételek jelenlegi létszámok, feltöltöttség, tárgyi feltételek, gazdasági helyzetünk. 9

10 Intézményünk arculata, minıségfejlesztés: fı célkitőzéseink, szakmai munkaközösségünk, a nevelıtestület munkájának összehangolása, fejlesztése, szakmai értekezletek rendje, továbbképzés, önképzés. Intézményünk kapcsolatrendszere: család, óvoda együttmőködése, szakmai kapcsolataink, az intézmény mőködését biztosító egyéb rendszerek, Szervezési feladatok: megbízások rendszere, hagyományok, népszokások, ünnepélyek rendje, csoportbeosztások, munkarend. Ellenırzési terv tartalma: ellenırzést végzı személyek, ellenırzés fajtái, kiemelt ellenırzési területek. Ellenırzési területek: pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási feladatok. A felsorolt feladatok célja, az ellenırzést végzı személyek és az ellenırzés módszere, havi lebontásban. MUNKAKÖZÖSSÉGI TERV Feltáró, elemzı munka, kiemelt pedagógiai megfigyelések, kísérletek, bemutatók tervezése. Megjelölve a foglalkozások helyét, idıpontját. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Feladatok ütemezése, határidı megjelöléssel. Szociális, és kulturális háttér felmérése minden évben. Hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek kiszőrése, törvények betartása és betartatása. Alapelvek: Minden esetben a gyermekek érdekeit kell képviselni, ezt semmilyen más érdek nem elızheti meg. Megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jogaik érvényesítését biztosítani. Mindig azokat a jogokat kell alkalmazni, amelyek a gyermekekre nézve a legelınyösebbek. 10

11 FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ Tartalma: a gyermek adatai: Név: Születés helye: Születés ideje: Lakása: Felvétel ideje: Apja (gondozója neve): foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel Anyja neve: foglalkozása: csak szülıi beleegyezéssel A szülı napközben elérhetı telefonszáma: Kimaradás indoka, idıpontja: Hiányzások I.sz. táblázat: Az érvényesen beírt gyermeklétszámról, melynek megállapítása a hónap utolsó napján történik. II.sz. táblázat: Az étkezı gyermekek számának naponkénti nyilvántartása. III.sz. táblázat: A csoportban bent tartózkodó gyermekek naponkénti nyilvántartása Óvónı feladata: a felvételi és mulasztási naplóban az adatok beírása, a hiányzások naprakész vezetése. A bent töltött napok számának összesítése és a táblázatok kitöltése a hónap utolsó napján történik. CSOPORTNAPLÓ Tartalma: Gyermekek névsora, jele Születésnapok nyilvántartása Hetirend Napirend Szervezési feladatok tervezése 3 havonta Tartalmazza: Esemény, tevékenység Felnıttek feladatai Határidı Megjegyzés: Nevelımunka tervezése 3-6 havonta Tartalmazza: Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció Munkajellegő tevékenységek Értékelés: 3-6 havonta Elvégzett családlátogatások Tartalmazza: Gyermek neve Végzı óvodapedagógus neve Látogatás idıpontja Megjegyzés 11

12 Tevékenységek tervezése Vers, mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külsı világ tevékeny megismerése Tartalmazza: a tevékenység anyagát Csoportban tett látogatások Tartalmazza: Látogatás ideje Látogatást végzı személy neve Látogatás célja Megjegyzés Óvónı feladata: A napló naprakész vezetése ÉVES ANYAGGYŐJTÉS Tartalma: A tevékenységek tervezéséhez szükséges anyaggyőjtés, mely a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez alkalmazkodik. Óvónı feladata: A fokozatosság, a koncentráció, és az egymásra épülés figyelembe vétele az anyaggyőjtéskor. GYERMEK FEJLİDÉSI NAPLÓJA A gyermekek megfigyelésének szempontjai alapján vezetett egyéni fejlıdési dokumentum ellenırzése, vezetése folyamatosan történik. Év közben az iskolába készülı gyermekek fejlıdési eredményeirıl írásos értékelést ad az óvónı, a sikerkritériumok figyelembe vételével. A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következı nevelési év kiemelt feladatait. Tartalma: figyelem, mozgásfejlettség, nyelvi kifejezıképesség, szociális fejlettség, finommotoros koordináció területén történı felméréseket. Óvónı feladata: Az óvodába lépéskor, kiscsoportban, középsı csoportban és nagycsoportban elvégezni a gyermekek szintjének, fejlıdésének mérését. 12

13 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Nevelési tevékenységek mérése, értékelése EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Kimeneti mérılapok a nagycsoportban Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen jár óvodába Ritkán beteg Önállóan öltözködik, vetkızik. Tud cipıt kötni. Önállóan végzi az egészségügyi szokásokat. /WC-zés, kézmosás, fogmosás, fésülködés./ Tud orrot fújni. Szívesen tartózkodik friss levegın. Örömmel részt vesz a mozgás tevékenységekben. Helyesen használja az evıeszközöket, szalvétát. Önállóan tud ételt szedni, folyadékot önteni. El tudja dönteni, mibıl, mennyit kér. Képes nyugodtan, másokat nem zavarva pihenni. 13

14 ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott a csoportban, társaival és az óvónıvel a kapcsolata jó. Kiismeri magát az óvoda épületében és az óvoda udvarán. Az óvónı által kialakított hetirendben és napirendben a gyermek biztonságosan eligazodik. A kialakult szokásokat alkalmazni tudja. Figyel társaira, meghallgatja a felnıtteket. Tud kérni és megköszönni. Vigyáz környezet rendjére. Tiszteletben tartja mások tevékenységét, segít társainak. Óvodán kívül a helynek és helyzetnek en viselkedik. 14

15 JÁTÉK Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Örömmel és kitartóan tud játszani. Játékszabályokat betartja, vigyáz társai és saját testi épségére. Önállóan kezdeményez játékot, szerepet vállal. Konfliktusmegoldó képessége életkorának. Játékkészítésben kreatív. A játékhelyzetben kialakított udvariassági formákat betartja. Ítéleteiben megjelenik a pozitív és negatív értékrend. MUNKA Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A csoportszobában és az udvaron használt munkaeszközöket ismeri, és tud velük dolgozni. Elvégzi a rábízott feladatot. Igényes a környezet rendje, tisztasága iránt. 15

16 MOZGÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tud utánzó mozgásokat végezni. Állóképessége, korának. Képes testével különbözı irányokba mozogni. Képes jelre, ritmustartás mellett irányváltoztatásra. Képes térben tájékozódni / jobb, bal, irányok, névutók/. Önállóan és örömmel végez nagymozgásokat. Finommotorikája korának. Kialakult a szem-, kéz-, láb-koordináció. 16

17 VERS, MESE ANYANYELVI NEVELÉS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Szívesen nézeget könyvet. Szívesen vesz részt népi, és irodalmi foglalkozásokon. Vigyáz a könyvekre. Kedvvel bábozik. Szívesen vesz részt dramatikus játékokban. Szívesen kommunikál. Meg tudja jegyezni a tanult verseket. Szókészlete gyarapszik. Képes önállóan mesélni. Elkezdett történetet folytatja. 17

18 KÜLSİ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Tudja, hogy melyik országban és városban él. Tudja lakcímét. Tudja saját, és környezetében élık nevét. Ismeri az évszakokat, és az azokra jellemzı tulajdonságokat. Ismer néhány foglalkozást. Ismer néhány vízi, légi, és szárazföldi közlekedési eszközt, és azok legjellemzıbb tulajdonságát. Ismeri az alapvetı gyalogos közlekedési szabályokat. Ismeri testét, érzékszerveit, azok funkcióit, védelmét. Matematikai tartalmú ismereteket használ. /Tízes számkörben biztonsággal eligazodik./ Ismeri a napszakokat. Fel tudja sorolni a hét napjait. Tisztában van a ma, tegnap, holnap fogalmával. 18

19 ÉNEK, ZENE Megfelelt Részben felelt meg felelt meg A gyermek örömmel énekel, mondókázik, körjátékot játszik, a nap bármely szakában. Felismer, és létre tud hozni egyenletes lüktetést és ritmust. Viszonylag tisztán énekel, és a sokat hallott dalokat, motívumokat felismeri. Megkülönbözteti környezete hangjait. Szívesen használja az óvodai hangszereket. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS Megfelelt Részben felelt meg felelt meg Használja az ábrázoláshoz szükséges eszközöket, alkalmazza a megismert technikákat. A színeket, formákat megkülönbözteti, és kreatív módon alkot. Élményeit, a környezı világ szépségeit ábrázoló tevékenységében megjeleníti. Megbecsüli a másik gyermek és a saját munkáját. 19

20 A gyermek egyéni fejlesztése, értékelése. Fejlıdési napló FIGYELEM JELLEMZİI: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Összpontosításra képes Rövid ideig figyel Csak a játék köti le Könnyen elterelhetı Szétszórt, figyelmetlen Egyéb Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 20

21 MOZGÁSFEJLETTSÉG: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Főzés / nagy lyukú gyöngy, majd cipı, tő, stb/ Páros lábon szökdelés /veréb/ majd egy lábon /váltakozva/ Labdaelkapás /15cm átmérıjő, 3 m-rıl. /labdázás/ Egy lábon egyensúlyozás 15mp-ig /gólya, mozgásos játék/ Kezesség /J: jobb; B. bal; K: kevert néha jobb, néha bal/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 21

22 A NYELVI KIFEJEZİKÉPESSÉG FEJLETTSÉGE: Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Gazdag, árnyaltan kifejezı Átlagos Szókincs Szegényes, hiányos Nincs Van E: enyhe S: súlyos Logopédiai foglalkozásra jár Ritmus- Tapsolás Egyenletes lüktetés képes visszaadni Hiányos Lényeges mozzanatokat ad vissza Teljes, pontos Beszédhiba Ritmusérzék Szövegvisszaadás Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 22

23 A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Kapcsolatteremtés F: felnıttekkel Gy: gyerekkel Kezdeményezı F Elfogadó F Visszahúzódó F Elutasító F Kezdeményezı Gy Elfogadó Gy Visszahúzódó Gy Elutasító Gy Beilleszkedés a tevékenységekbe: Szemlélıdı Magányosan tevékenykedı Társakhoz sodródó Bekapcsolódó Alkalmazkodó Együttmőködı Kezdeményezı Irányító Feladatmegértése, feladattartása Megérti Elfogadja Teljesíti érti Érti, de nem teljesíti Részben teljesíti Irányítással, segítséggel elvégzi Önállóan teljesíti Elmélyült, kitartó Kapkodó, szétszórt Érzelmi élete Kiegyensúlyozott Nyugtalan Erıszakos Változó hangulatú Zárkózott Megjegyzés: 23

24 A GYERMEKEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Önállósága Feladatvégzése Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Személyi kontaktus nélkül is teljesít Idınként személyi kontaktust igényel Állandó személyi kontaktust igényel Motivált, jó megoldásra törekvı A motiváltság hiánya jellemzi, erıtlen Tevékenysége elmélyült A feladat nem köti le Kitartó a tevékenységben Kapkodó, kitartásra nem képes Munkatempója Gyors, dinamikus Átlagos Lassú, nehézkes Könnyen vált át más tevékenységre Nehezen áll át más tevékenységre Válasz a tevékenységek akadályozására Kivárásra képes, toleráns Feladja Indulatkitöréssel válaszol Személyek elleni agresszióval Regresszióval Megjegyzés: 24

25 FINOMMOTOROS KOORDINÁCIÓ FEJLETTSÉGE Nagycsoportban Középsı csoportban Kiscsoportban Óvodába lépéskor Óvoda neve:.. Gyermek neve:.. Születési idı:.. Minden évben kétszer /októberben és májusban/ ember-, fa-, esetleg családrajz letőzése a laphoz. /értékelés nem szükséges/ Kitöltés dátumai Aláírás Megjegyzés 25

26 4.2. Intézményértékelés Belsı intézményértékelés Dolgozói kérdıív 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. 1. A nevelıtestület jó közösség Közös feladatok esetén a testület jól együttmőködik A dolgozók szívesen fordulnak problémáikkal a tagóvodavezetıhöz A pedagógusok gyakran megbeszélik egymással nevelési problémájukat /Csak óvónık válaszoljanak./ 5. A nevelıtestület a legfıbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel. 6. A nevelıtestület fogékony az új ötletekre Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó Az óvoda felszereltsége jó Kényelmes, biztonságos környezetben tölti a napját a gyermek Tiszta, rendezett, igényes küllemő az óvoda Az óvodai bútorok állapota A csoportszobák esztétikusak, otthonosak Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak. / Mosdók, öltözık, folyosók/ 14. A szülık elégedettek az óvodában folyó nevelı munkával A szülı-óvónı kapcsolat jó, kölcsönös bizalmon alapul A szülı-dajka közötti kapcsolattartás Óvodánkban megvalósul az anyanyelvi nevelés és a beszédkészség fejlesztése. 18. Nevelımunkánkban megvalósul az egyéni képességek fejlesztése /Differenciált fejlesztés./ 19. Az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti nevelés Az óvodánknak egyéni arculata van en segíti a pedagógiai munkát a fejlesztı pedagógus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 22. en segíti a pedagógiai munkát a logopédus. / Csak óvónık válaszoljanak./ 23. A fenntartó megbecsüli az óvodai dolgozókat

27 Mi az, ami óvodánkban tetszik, amit jónak tartasz? Mi az ami nem tetszik az óvodánkban, amin úgy érzed változtatni kellene? Segítı együttmőködésedet köszönjük: Minıségi Kör 27

28 Külsı intézményértékelés, partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése. Szülıi kérdıív / Kérem, hogy a kérdıívet szíveskedjék név nélkül kitölteni, és 3 napon belül a kihelyezett dobozokba berakni./ 5: teljes mértékben igaz, 4: igaz, 3: többnyire igaz, 2: néha igaz, 1: nem igaz. Ha nem tudja megítélni az állítást, mert nincs információja, kérjük az utolsó oszlopba írjon x-et! 1. Az óvodában kellemes, családias a légkör A gyermekekkel szeretetteljesen bánnak A szülık javaslatait figyelembe veszik Elegendı mozgáslehetıséget biztosítanak gyermekemnek A gyermekem szívesen jár óvodába Elegendı ismerettel rendelkezem az óvodában folyó munkáról ek az óvodai szolgáltatások. 7. /./ A Szülıi Közösség által felvetett problémákra az óvoda igyekszik 8. megoldást találni Az óvoda belsı rendje, fegyelme jó A szülıket jól tájékoztatják gyermekükrıl, a történtekrıl. 10. /Szóbeli, írásbeli: faliújság, gyermekmunka / A gyermekek biztonságban vannak az óvodában A szülıkkel való kapcsolattartás formája, hatékonysága jó. 12. / szülıi értekezletek, megbeszélések/ A szülı-óvónı kapcsolat jó, bizalmon alapuló Azt kapjuk ettıl az óvodától, amit vártunk Érezhetı, hogy az óvodában kiemelt fontosságú a környezeti 15. nevelés. /./ Érezhetı, hogy az óvodának egyéni arculata van. /../ Érezhetı, hogy az óvodában a gyermekekkel differenciáltan foglalkoznak. / Egyéni fejlettségéhez mérten / A pedagógustól személyes törıdést kap gyermekem Elégedett vagyok az óvodában folyó nevelı munkával Gyermekem elegendı irodalmi élményhez jut, mely által fejlıdik 20. beszéde, szókincse bıvül

29 21. Gyermekemnek elegendı ideje van játékra Gyermekemnek elegendı ideje van a levegızésre A gondozási tevékenységekben segítséget kap gyermekem Az óvoda felszereltsége jó Tiszta, szép az óvoda környezet, udvara Az óvodai bútorok állapota Az óvoda egyéb helyiségei esztétikusak, otthonosak Tudok arról, hogy a pedagógusok pályázataikkal, vásáraikkal, 28. könyvárusítással plusz forrásokhoz juttatják az óvodát Tudok arról, hogy az óvodai alapítvány plusz pénzeszközöket biztosít a fejlesztésre Kellı tájékoztatást kapok az alapítványok és egyéb szülıi támogatások felhasználásáról Mi az, amit óvodánk életében megváltoztatna? Miért? Mi az, amit az óvodában megítélése szerint kiemelkedınek, jónak tart? Köszönjük együttmőködését: Minıségi kör 29

30 FENNTARTÓI KÉRDİÍV Kérjük aláhúzással jelölje válaszát! 1. Járt-e személyesen a tagintézményekben?. Igen, egyszer. Igen, néhány alkalommal. Igen, rendszeresen. 2. Ismeri-e a tagóvodák nevelési programját, munkáját, céljait? ismerem. Hallottam róla, de közvetlenül nem ismerem. Olvastam a pedagógiai programot. Ismerem a tagóvodák szakmai elképzeléseit, és jónak tartom azokat. 3. Mi alapján ítéli meg az óvodára vonatkozó véleményét? Hallottam az emberek véleményét. Írásos dokumentáció alapján ítélek. Személyes tapasztalataim vannak. Óvodavezetıvel, tagóvodavezetıkkel rendszeresen beszélgetek. Az intézményvezetı gyakran felkeres és megbeszéljük az óvoda ügyeit. 4. Ismeri az óvodák külsı-belsı környezetét? Igen. ismerem. Részben ismerem. 5. Ön szerint -e az óvoda és a fenntartó kapcsolata? Igen. Ha nem, miben változtatna? Szükségesnek tart-e bármilyen változtatást az óvodák nevelıi munkájában? Igen, miben?..., miért?... 30

31 7. Szándékozik-e a továbbiakban az óvodai dolgozók jutalmazására elkülönített keretet biztosítani a költségvetésben? Igen Ismeri-e az óvodában mőködı munkaközösség tevékenységét? /Hagyományırzı Munkaközösség/ és milyen lehetıséget lát támogatására a pályázatokon kívül? / pl: munkaidı kedvezmény, helyettesítési díj, elıadói díj, anyagköltség stb./ Igen, ismerem - ismerem. Lehetıségek: Tudja-e, hogy az óvodák eszköznormán felüli szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat nagymértékben a szülıi befizetésekbıl fedezik? Kérjük írja le, milyen elvárásai vannak az óvoda jövıjét illetıen? Ha osztályozni kellene 1-5-ig az óvodát, hányas érdemjegyet adna? Miért? Egyéb észrevételei, tapasztalatai:.... Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 31

32 Kérdıív az általános iskoláknak Kérjük húzzátok alá a választ! 1. Ismeritek-e az óvoda nevelési programját, s a tagóvodák egyéni arculatát? Igen, ismerjük., de hallottunk róla. ismerjük. 2. Van-e lehetıség az iskolában az óvodai szokások folytatására? / Pl: mesehallgatás, közös játék, ha a gyerekek már nem tudnak figyelni, van-e lehetıség kikapcsolódásra, fogmosás, szülinapok megünneplése, játékosság elve a tanításban/ Igen, elsı osztályban alkalmazkodunk Pl.:, az iskola már az elsı osztályban más lehetıségeket, követelményeket, szokásokat állít a gyerekek elé. 3. Szeretnétek-e megfigyelni, megismerni a hozzátok kerülı elsı osztályosok viselkedését óvodai foglalkozások közben és játékidıben? Igen, foglalkozások közben. Igen, játékidıben. Igen foglalkozások közben és játékidıben egyaránt. tartjuk szükségesnek. 4. Igénylitek-e, hogy a leendı elsı osztályosokkal meglátogassuk az iskolát? Igen - Miért? Elégedettek vagytok a jelenlegi óvoda iskola kapcsolattartás szintjével? Igen, jó az együttmőködés., keveset tudunk egymásról, nem jó az információáramlás. Lehetne jobb is. 6. Kérjük írjátok le, hogy milyen elvárásaitok vannak az iskolába lépéskor a gyerekekkel szemben: 7. Egyéb észrevételek, tapasztalatok: Köszönjük együttmőködését: Minıségi Kör 32

33 KÉRDİÍVEK ÉRTÉKELÉSE Szülıi kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a szülık többsége 3, 4, 5-ös választ jelöltek meg, akkor elégedettek. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Dolgozói kérdıívek: 1-5-ig kategória alapján. Ha a dolgozók többsége 3, 4, 5-ös választ jelölte meg, akkor elégedetten értékelték intézményünket. / A kérdıíveket évente adjuk ki./ Fenntartó értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Általános iskolai értékelés: Szöveges. / A kérdıívet 2 évente adjuk ki./ Kiszőrjük azokat a kérdéseket, melyekre 1,2-es válasz érkezett melyek jelölik a problémákat, gyengeségeket, - ezek a javítandó feladatok. A teljes alkalmazotti közösség bevonásával, egyetértésével PDCA logikája szerint igyekszünk a gyengeségeinket korrigálni. 5. AZ EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSELÉSE 5.1. A dolgozók kiválasztása, betanítása Szentendre város óvodai intézményének gyakornoki szabályzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 22/A -a és e törvénynek az oktatási-nevelési intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 4/A 4/C -ainak módosítása, rendelkezik a gyakornoki idı bevezetésérıl. Az új szabályozás szeptember 1-jén lépett hatályba, és ezzel egy idıben megszőnt a pályakezdıknél az egyéves határozott idejő kinevezés lehetısége [ezt a Vhr ának (9) bekezdésében szabályozták]. 1. A gyakornoki rendszerrıl és a szabályzatról röviden A gyakornoki szabályzat, mint önálló belsı szabályzat tartalmazza a gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idı alatti számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai vezetıjének (segítıjének) feladatait, a gyakornoki minısítés szabályait. A nevelés-oktatás minısége nagymértékben azon múlik, hogy a benne részt vevı pedagógusok milyen mértékben képesek azonosulni intézményük koncepciójával, szervezeti modelljével, és mennyire tudják azt a saját helyzetükre alkalmazni. 33

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT l. A Gyakornoki szabályzatban használt fogalmak Gyakornok: hároméves szakmai gyakorlattal nem rendelkezı, határozatlan idıre óvodapedagógus-munkakörbe kinevezett közalkalmazott [az

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A GÖNYŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA - 2007. december - 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA. 3 2. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA... 4

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben