1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre"

Átírás

1 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007. (VIII.7) módosítása elrendeli, hogy a közoktatási intézmények gyakornoki szabályzatot készítsenek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 22. -a szerint gyakornoki idıt kell kikötni a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott számára, ha nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, kivéve, ha már teljesítette a gyakornoki követelményeket, vagy rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A gyakornoki idı tartamát és a gyakornoki vizsga letételét a kinevezéskor kell elıírni. (Kjt. 22. (1)) A gyakornoki idı az E fizetési osztályba tartozó munkakörben 2, az F H fizetési osztályba tartozó munkakörben 3 év. Ebbe nem számít be: - a harminc napot meghaladó keresıképtelenséggel járó betegség, valamint - a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idıtartama. (Kjt. 22. (3)) Abban a munkakörben, ahol gyakornoki idı kikötése és gyakornoki vizsga letétele kötelezı, próbaidıt kikötni nem lehet. (Kjt. 22. (2)) 2. A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (6722 Szeged, Szentháromság u.2.) E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggı munkakörbe, határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylı, a három évet meghaladó idıtartalmú szakmai gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezetı által szakmai vezetıi vagy szaktárgyi segítıi feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira. 3. A szabályzat idıbeli hatálya Jelen szabályzat január elsejétıl visszavonásig hatályos. 1

2 4. A szabályzat módosítása A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintı jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelıtestület legalább fele írásban kéri. 5. A szabályzat célja A szabályzat célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást. 6. A gyakornokkal szemben támasztott követelmények 6.1. Általános követelmények a) Kötelezettségek A gyakornoknak meg kell ismernie: - az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, minıségirányítási programját, kollektív szerzıdését; - az intézmény pedagógiai célkitőzéseit, azok gyakorlati megvalósulását; - a tanulók, a szülık és a pedagógusok Kt.-ben meghatározott jogait és kötelezettségeit; - a fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezéseket (az SZTE SzMSz vonatkozó pontjait a fenntartó illetékességérıl gazdasági és munkajogi kérdésekben); - a tanügyigazgatási dokumentumok törzslap, naplók, bizonyítványok, ellenırzı, iskolai elektronikus adatbázis alkalmazását. b) A teljesítés határideje A gyakornok az általános követelményekben elıírt kötelezettségeknek az alkalmazástól számított 6 hónapon belül eleget kell hogy tegyen, és errıl a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelıen számot kell adnia. 2

3 6.2. A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a) Kötelezettségek A gyakornok feladata, hogy a gyakornoki idı során: - megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, - megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, - alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylı tanulók (hátrányos helyzető, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, kiemelkedıen tehetséges tanulók) egyéni fejlesztésére, - elmélyítse az oktatási segédeszközök használatához szükséges ismereteit, - elmélyítse ismereteit a tanulói kompetenciák fejlesztése terén, - fejlessze konfliktuskezelési technikáit, - gyakorlatot szerezzen a tanulókkal, szülıkkel, munkatársakkal való kommunikáció terén. Kiemelten fontos feladata a gyakornoknak, hogy megismerje: - tantárgyainak tantervi követelményeit, - a helyi tantervnek tantárgyaira vonatkozó specifikumait, - az érettségi részletes követelményrendszerét, és hogy szerezzen gyakorlatot: - az oktatási folyamat megtervezésében (tanmenet, óravázlat). b) A teljesítés határideje A gyakornoknak a szakmai követelményeket az elıírt gyakornoki idı lejártának utolsó hónapjáig kell teljesítenie. 3

4 7. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelezı órája a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott. A gyakornok a kötelezı órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelıtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó elıkészítı és befejezı munkákra kötelezhetı. Kötelezı órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhetı el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok osztályfınöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat. A kötelezı óra és a heti teljes munkaidı közti idıben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítıvel, szükség szerint az intézményvezetıvel, egyéb munkatársakkal. Óralátogatás: legalább heti egy óra (az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa tanított osztályokban más órán, a szakmai segítık óráján, tanórán kívüli foglakozáson). Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie (az órát tartó pedagógussal). Konzultáció: legalább heti két óra. (szakmai, illetve szaktárgyi segítıvel) 8. A szakmai irányítók kijelölése, feladatai Az intézmény gyakornoki programjában részt vevı közalkalmazott tevékenységét egy kijelölt szakmai vezetı irányítja, segíti, illetve ellenırzi. Amennyiben erre szükség van, a gyakornok mellé szaktárgyi segítı is kijelölhetı A szakmai vezetı kijelölése, feladatai a) a megbízás feltételei A szakmai vezetıt az intézmény igazgatója jelöli ki az intézmény kinevezett tanárai közül. A döntés elıtt az igazgató beszerzi az iskolavezetıség véleményét. A szakmai segítı munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai segítıi feladattal megbízást (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet). A szakmai vezetı tantárgya(i) azonos(ak) kell hogy legyen(ek) a gyakornok által tanított tantárggyal/tantárgyakkal. 4

5 Szakmai vezetı az lehet, aki rendelkezik legalább 5 év folyamatos szakmai gyakorlattal, és tantárgyát legalább egy osztályban a gimnáziumi kerettantervben elıírt valamennyi évfolyamon tanította. b) a szakmai vezetı kötelességei A szakmai vezetı feladata, hogy felkészítse a gyakornokot: - az iskola helyi tantervében, nevelési programjában foglalt, a munkaköri feladataira vonatkozó elıírások értelmezésére és szakszerő alkalmazására, - a tanítási órák felépítésének technikájára, az alkalmazott módszerek megválasztására és használatára, - a tanítási órák elıkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendık ellátására. A szakmai vezetı segíti a gyakornokot a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok teljesítésében (dokumentumok rendelkezésre bocsátása, irányítás, tanácsadás, fejlesztı szándékú értékelések). Ennek érdekében hetente 2 konzultációs órát tart a gyakornok számára. A szakmai vezetı negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal meglátogatja a gyakornok tanítási óráját. A gyakornoki program végén a szakmai vezetı a gyakornok munkájáról értékelést készít, melyet írásban benyújt az intézmény vezetıjének. A minısítést megelızı értékelı megbeszélésen a szakmai vezetınek is részt kell vennie. c) munkaidı-díjazás A szakmai vezetıt kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként az óradíjának megfelelı díjazás illeti meg A szaktárgyi segítı kijelölése, feladatai a) a megbízás feltételei A szaktárgyi segítı megbízásának feltételei megegyeznek a szakmai vezetı megbízásának feltételeivel. 5

6 b) a szaktárgyi segítı kötelességei A szaktárgyi segítı feladata, hogy felkészítse a gyakornokot: - a tanítási órák felépítésének technikájára, az alkalmazott módszerek megválasztására és használatára, - a sajátos tantárgyi módszerek alkalmazására. A szaktárgyi segítı negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal meglátogatja a gyakornok tanítási óráját. c) munkaidı-díjazás A szaktárgyi segítı heti óraszámát és az ezért járó, óradíjának megfelelı díjazást az írásos megbízási szerzıdés tartalmazza. 9. A gyakornok teljesítményének értékelése, minısítése 9.1. Az értékelés területei, formái a) Az általános követelmények teljesítésének értékelése Az általános követelményeknek való megfelelés feltételei: - a dokumentumok megismerése (ld. 6.1.a), - részvétel a szakmai vezetıvel történı konzultációkon, - beszámoló a szakmai vezetı által kijelölt témáról írásban vagy szóban egy két fıs az igazgatóság egy tagjából és a szakmai vezetıbıl álló bizottság elıtt. b) A szakmai követelmények teljesítésének értékelése A szakmai vezetı a gyakornok munkájáról szöveges értékelést készít. Az értékelés szempontjai: - a szakmai követelményekben meghatározott dokumentumok megismerése, - a konzultációkon való részvétel, - a gyakornok által készített tanmentek, óravázlatok értékelése, - az óralátogatások tapasztalatai (a tudás használata, probléma megoldási stratégiák, a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, improvizációs készség, döntéshozatal, célok meghatározása, tantermi hangulat, a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkezı jelzések megértésére, érzékenység a kontextus 6

7 iránt, a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, tisztelet a tanulók iránt, stb.), - a szaktárgyi segítı véleménye, - a gyakornok tanítás iránti elkötelezettsége, - a gyakornok együttmőködése a nevelıtestületi közösséggel A gyakornok minısítésének eljárásrendje A gyakornoki idı lejártának hónapjában a gyakornokot minısíteni kell. A minısítés kategóriái: megfelelt és nem megfelelt. Nem megfelelt minısítés esetén a közalkalmazotti jogviszony a minısítés eredményének ismertetését követı tizedik napon a törvény erejénél fogva megszőnik A gyakornok minısítésérıl az intézmény vezetıje dönt. Döntése elıtt bekéri a szakmai vezetı írásos véleményét, szöveges értékelését. A szakmai vezetınek szöveges értékelésében ki kell térnie a 9.1/b pontban felsorolt szempontokra. Az intézmény vezetıjének benyújtott írásos véleményét ezek figyelembe vételével kell megfogalmaznia. A minısítést értékelı megbeszélés elızi meg. A értékelı megbeszélésen a szakmai vezetı, a gyakornok és az intézményvezetı vesz részt. A minısítést megelızı értékelı megbeszélés lépései. A gyakornok tájékoztatása a minısítés céljáról, menetérıl, jogkövetkezményérıl - A gyakornok tájékoztatása a minısítés eredményéhez kapcsolódó jogorvoslati lehetıségrıl, - A gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelését is, - a szakmai vezetı összegzı értékelése, - az intézményvezetı értékelése, - az eltérı vélemények megbeszélése, - a minısítı lap kitöltése, aláírása. A minısítı lapon a nem megfelelt minısítést indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerőnek kell lennie. A minısítı lapot az intézményvezetı, a szakmai vezetı és a gyakornok írja alá. A minısítı lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 7

8 10. Eljárásrend, iratkezelési szabályok a) A gyakornoki idı tartamát és az általános követelményekrıl szóló vizsga letételének határidejét, valamint a megbízott szakmai vezetı nevét a kinevezési okmánnyal együtt átadott, az igazgató által aláírt dokumentum tartalmazza. b) Ha a gyakornok több tantárgyat tanít, minden tárgyához kap szaktárgyi segítıt. c) A szakmai vezetı és a szaktárgyi segítı megbízása írásban, a havi óraszám ill. díjazás megállapításával történik (ld. 8/1 és 8/2 pont). d) A gyakornoki idı során keletkezett dokumentumokra a SZTE iratkezelési szabályai vonatkoznak. 11. Záró rendelkezések A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. A gyakornoki szabályzat a nevelıtestület véleményének kikérése után került kiadásra. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. 12. Záradék A Gyakornoki Szabályzatot a nevelıtestület (hónap) (nap) a munkaközösségek véleménye alapján nevelıtestületi ülésén véleményezte, fenntartói jóváhagyásra javasolta. Dátum Aláírás A Gyakornoki Szabályzatot a fenntartó..jóváhagyta. fenntartó A szabályzat mellékletei 1. 2/1. számú melléklet: Minısítı lap 2. 2/2. számú melléklet: A minısítés területei 8

9 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A szabályzat területi, személyi hatálya A szabályzat idıbeli hatálya A szabályzat módosítása A szabályzat célja A gyakornokkal szemben támasztott követelmények Általános követelmények A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai A szakmai irányítók kijelölése, feladatai A szakmai vezetı kijelölése, feladatai A szaktárgyi segítı kijelölése, feladatai A gyakornok teljesítményének értékelése, minısítése Az értékelés területei, formái A gyakornok minısítésének eljárásrendje Eljárásrend, iratkezelési szabályok Záró rendelkezések Záradék... 8 A szabályzat mellékletei... 8 Tartalomjegyzék

10 2/1. számú melléklet Munkáltató megnevezése Címe Minısítı lap A minısített személyi adatai Név: Születési hely, idı: A minısítés idıpontja: A minısítés megállapítása: Értékelési terület Megfelelt Nem felelt meg Szakmai ismeretek alkalmazása Módszertani tudás Empátia Kommunikáció Felelısségtudat Problémamegoldás Kreativitás, innováció Együttmőködés A minısítés összegzı megállapítása Megfelelt Nem felelt meg Indokolás: Nem megfelelt minısítés esetén részletes indokolás szükséges A közalkalmazott tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetıségérıl megtörtént. A minısített észrevételei: A minısítést elfogadom. A minısítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem. minısítést végzı minısített igazgató szakmai segítı gyakornok Ph. 10

11 2/2. számú melléklet Értékelési terület Megfelelt Nem felelt meg Szakmai ismeretek alkalmazása Módszertani tudás Empátia Kommunikáció Felelısségtudat Problémamegoldás Kreativitás, innováció Együttmőködés Megszerzett szakmai ismereteit a gyakorlatban hasznosítani tudja, az órái logikusak, a tanulók számára jól követhetıek, tanítványai motiváltak Megszerzett módszertani ismereteit a tanórákon az osztály szintjének, a tanuló képességeinek megfelelıen hasznosítja, képes a differenciált oktatásra, az egyéni képességfejlesztésre Képes a mások személyiségjegyeinek, igényeinek, problémáinak megértésére, szükség szerint megfelelı támogatást, segítséget nyújt, nyitott a másság elfogadására, megértésére Gondolatait beszédben, írásban érthetıen, logikusan képes közölni, megtalálja a megfelelı közlési módot mind a munkatársakkal, mind a tanulókkal, mind a szülıkkel Képes, kész cselekedetiért, döntéseiért felelısséget vállalni, mindig felméri tettei következményeit Képes felismerni és megoldani a munkaköréhez kapcsolódó, gyakran jelentkezı problémákat Ötletgazdag, lelkes, keresi az újszerő megoldásokat, de mindezt felelısséggel, a tanulás-tanítás hatékonyságának érdekében teszi Képes beilleszkedni a szervezetbe, megtalálja helyét, a szervezeti célokat össze tudja egyeztetni az egyéni célokkal,, aktívan vesz részt a közösségi munkában Megszerzett ismereteit a gyakorlatban nem tudja hasznosítani, nem tudja átadni tudást, tanulók nem értik a magyarázatait Módszertani ismereteit nem tudja alkalmazni Nem képes figyelni mások személyiségjegyeire, igényeire, érzelmeire. Nem nyitott a másság elfogadására Gondolatait beszédben/írásban nem képes érthetıen közölni, többször konfliktus forrása volt a nem megfelelı közlésmódja a munkatársak, tanulók szülık körében Nem vállalja cselekedetei, döntései következményeit, a felelısséget külsı körülményekre hárítja, nem képes elıre felmérni tettei, döntései következményeit A problémákat nem ismeri fel, hárít, A bevált gyakorlattól nem mer eltérni, ha vannak is ötletei nem képes azok kivitelezésre Nem tudott a szervezetbe beilleszkedni, az egyéni céljait sokszor a szervezeti célok fölé helyezi Ha a lehetséges 8 terület közül 4 területen nem megfelelt minısítést kap a gyakornok, akkor minısítése nem megfelelt lesz. 11

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

2. A szabályzat területi, személyi hatálya

2. A szabályzat területi, személyi hatálya Az Óbudai Nagy László Általános Iskola gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben