A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra"

Átírás

1 A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra ON THE MOVE Az európai közúti közlekedés biztonságáért

2

3 Lakossági összefoglaló Uniós közúti közlekedésbiztonsági iránymutatás a as időszakra MIRŐL IS VAN SZÓ? A korábbi uniós programok sikere ellenére az európai közutak még mindig nem biztonságosak ben ember vesztette életét közúti balesetben, a sérültek száma pedig meghaladta az 1,7 milliót. MIT VÁR AZ EU AZ IRÁNYMUTATÁSTÓL? Az új közúti közlekedésbiztonsági iránymutatással az EU azt szeretné elérni, hogy 2020-ig felére csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma Európában. Az iránymutatás ennek érdekében egy sor intézkedést vázol fel, amelyek révén növelhető az úthasználók biztonsága, illetve javítani lehet az infrastruktúra és a járművek biztonságosságát. A javasolt intézkedések a következők: nemzetközi együttműködés, a bevált gyakorlat megosztása, kutatás és tanulmánykészítés, felvilágosító kampányok szervezése és esetleg, ha szükséges, jogi szabályozás. Az iránymutatásban szereplő konkrét célok és azok megvalósításának módja: a biztonságos vezetés ösztönzése ennek érdekében célszerű európai stratégiát kialakítani a közúti közlekedésbiztonsági oktatáshoz és képzéshez; EU-szerte hatályos közúti biztonsági szabályozás bevezetésével gondoskodni kell arról, hogy a közúti szabályok megsértése esetén az EU minden polgára egyforma bánásmódban részesüljön; ösztönözni kell az EU-tagországokat, hogy a vidéki utakra is terjesszék ki azoknak a közúti biztonsági rendeleteknek a hatályát, amelyeket a fő útvonalakra és az alagutakra már alkalmaznak; el kell érni, hogy az egyes tagállamokban elvégzett műszaki vizsgálatokat az összes tagállam elismerje (azaz hogy ha pl. az Ön járműve Magyarországon átmegy a műszaki vizsgán, akkor forgalmi engedélye minden uniós országban érvényes legyen); növelni kell a veszélyeztetett úthasználók főként a motorkerékpárosok biztonságát a hatóságok és az úthasználók közötti kommunikáció javításával, illetve a motorkerékpárok, robogók stb. időszakos vizsgálatának bevezetésével; fejleszteni kell a baleseti adatgyűjtésre és elemzésre szolgáló eszközöket, hogy jobban nyomon lehessen követni a közlekedésbiztonság alakulását az EU országaiban, és pontos adatok álljanak rendelkezésre, ha új közúti biztonsági intézkedések kidolgozására kerül sor. MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ EU FELLÉPÉSÉRE? Az előző, 2001 és 2010 közötti uniós program eredménye több mint megmentett emberélet alapul szolgálhat újabb sikerekhez. A közúti közlekedésbiztonságban tapasztalt hiányosságok valamennyi uniós országban problémát jelentenek az EU segíthet a tagállamok kormányainak az együttműködésben és az adatok megosztásában. VÁRHATÓAN MIKOR VALÓSUL MEG AZ EU KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSA? 2011 és 2020 között fokozatosan.

4

5 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 389 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti id szakra {SEC(2010) 903} HU HU

6 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti id szakra BEVEZETÉS A közúti közlekedésbiztonság fontos társadalmi kérdés. Az Európai Unióban 2009-ben több mint ember ami egy közepes méret város lélekszámának felel meg halt meg az utakon, és mintegy másfél millióan sérültek meg. Ez a társadalom számára hatalmas költséget jelent, 2009-ben ez az összeg megközelít leg 130 milliárd EUR-t tett ki 1. A Bizottság Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája cím közleményében 2 hangsúlyozta, milyen fontos Európa számára a társadalmi kohézió, a környezetbarátabb gazdaság, az oktatás és az innováció. Mindezeknek az európai közlekedéspolitika számos területén kifejezésre kell jutniuk, a közlekedéspolitikának pedig olyan célok megvalósítására kell törekednie, mint a minden polgár számára hozzáférhet fenntartható mobilitás megvalósítása, a közlekedés szén-dioxid-mentesítése és a technológiai haladás kínálta el nyök maradéktalan kihasználása. A közúti közlekedésbiztonság kiemelt helyet kap abban a készül fehér könyvben, amely a 2010-t l 2020-ig tartó id szakra vonatkozó közlekedéspolitikával foglalkozik, mivel a balesetet szenved úthasználók számának csökkentése alapvet fontosságú a közlekedési rendszer átfogó teljesítményének javítása, valamint a polgárok és a vállalkozások igényeinek és elvárásainak kielégítése szempontjából. Ebb l adódóan olyan koherens, holisztikus és integrált megközelítésre van szükség, amely érvényre juttatja a többi szakpolitikai céllal fennálló szinergiát. Arra kell törekedni, hogy a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szakpolitikákba helyi, országos, európai és nemzetközi szinten egyaránt beépüljenek más közpolitikák célkit zései, és ez fordítva is igaz. A javasolt szakpolitikai iránymutatás a legteljesebb mértékben tekintetbe veszi a harmadik közúti közlekedésbiztonsági program ( ) során kapott eredményeket, amelyek rámutatnak arra, hogy a közúti közlekedésbiztonság területén elért jelent s el relépés ellenére is további, még fokozottabb er feszítésekre van szükség. A 2020-ig tartó id szakra vonatkozóan a közúti biztonságról szóló európai politikai iránymutatás olyan átfogó igazgatási keretet és ambiciózus célokat kíván javasolni, amelyek a nemzeti és helyi stratégiák kialakításához is alapul szolgálhatnak. A leírt intézkedéseket a szubszidiaritás elvével összhangban a legmegfelel bb szinten és a legmegfelel bb eszközökkel kell végrehajtani. 1 2 A HEATCO tanulmányban (hatodik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram) kiszámított statisztikai élettartam értékén alapuló számadat. COM(2010) HU 2 HU

7 A Bizottság álláspontja szerint e szakpolitikai iránymutatás keretében els dlegesen a következ három intézkedést kell megvalósítani: a tagállamokban bevált legjobb módszerekre támaszkodó, strukturált és átfogó együttm ködési keret létrehozása, ez ugyanis alapvet feltétele a 2011 és 2020 közötti id szakra vonatkozó, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás eredményes alkalmazásának, a sérültek ellátására és az els segélynyújtásra vonatkozó stratégia a közúti balesetek következétben keletkez sérülések számának csökkentésére irányuló sürget és fokozott igénynek megfelel en, a veszélyeztetett közúthasználók biztonságának javítása, különösen a motorkerékpárosoké, mivel esetükben a baleseti statisztikák különösen aggasztóak. 2. A HARMADIK EURÓPAI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI CSELEKVÉSI PROGRAM UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSE A Bizottság június 2-án elfogadta a harmadik európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési programot, amely többek között azt a nagyratör célt t zte ki, hogy az EU 2010-ig felére csökkenti a halálos közúti balesetek áldozatainak számát, valamint 62 konkrét intézkedésekre tett javaslatot a járm vek, az infrastruktúra és a felhasználók biztonságával kapcsolatban. Utólagos értékelés készült a cselekvési program hatásairól, végrehajtási szintjér l és hatékonyságáról (a dokumentum megtalálható az interneten, a következ oldalon: a Ugyan az eredeti célkit zés 2010 végéig valószín leg nem teljesül, a cselekvési program látványosan el mozdította a közúti biztonság javítása érdekében tett tagállami er feszítéseket A közúti halálesetek számának alakulása az EU-ban 1990 és 2010 között év i célkit zés Halálesetek száma az EU-ban Elvek 3. ELVEK ÉS CÉLKÍT ZÉSEK Törekvés a legszigorúbb közúti közlekedésbiztonsági el írások érvényesülésére Európaszerte HU 3 HU

8 A közlekedésbiztonsági politikának az intézkedések középpontjába a polgárokat kell helyeznie: arra kell ösztönöznie ket, hogy els dlegesen k feleljenek saját, valamint a többi közúthasználó biztonságáért. Az Európai Unió közúti biztonsággal foglalkozó szakpolitikája a közúti közlekedésbiztonság fokozására, valamint egész Európában a polgárok biztonságos és környezetbarát mobilitásának biztosítására törekszik. Célja továbbá, hogy a fokozottan veszélyeztetett úthasználók biztonságának javítására összpontosuló célzott er feszítések révén el mozdítsa a méltányosságot az úthasználók szintjén. A közúti biztonságra vonatkozó integrált megközelítés A jöv beli közúti közlekedésbiztonsági politikát az egyéb uniós szakpolitikai területeknek is helyénvaló figyelembe venniük, mint ahogy az el bbinek is tekintettel kell lennie ezen egyéb szakpolitikák célkit zéseire. A közúti biztonság szorosan összefügg többek között az energetikai, környezetvédelmi, foglalkoztatási, oktatási, ifjúsági, közegészségügyi, kutatási, innovációs és technológiai, igazságügyi, biztosítási 3, kereskedelmi és külügyi szakpolitikákkal. Szubszidiaritás, arányosság és közös felel sség Az irányítás kérdése alapvet fontosságú: a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban amely a közúti biztonság területén a közös felel sség fogalmában nyilvánul meg az európai hatóságoknak, a tagállamoknak, a regionális és helyi szint szerveknek, valamint a civil társadalom szerepl inek saját feladat-, illetve felel sségi körükben kötelezettséget kell vállalniuk és konkrét intézkedéseket kell hozniuk. Az érintett szerepl k kötelezettségvállalását jól példázza az Európai Közúti Biztonsági Charta Célkit zés A közös közlekedésbiztonsági térség megvalósítása érdekében a Bizottság javasolja, hogy az Európai Unió 2010-t l is fenntartsa azt a célkit zését, hogy a halálos közúti balesetek áldozatainak számát 2020-ig a felére csökkenti 4. Ez a közös célkit zés, amely az elmúlt évtizedben több tagállamban elért eredményekre figyelemmel a jelenlegi közlekedésbiztonsági cselekvési program nem teljesített célkit zéséhez képest lényegesen ambiciózusabb szintet jelent, világosan mutatni fogja Európa közúti biztonság melletti elkötelezettségét. A Bizottság a tagállamokat arra biztatja, hogy saját kiindulási helyzetük, igényeik és sajátos körülményeik függvényében nemzeti közútbiztonsági stratégiáik révén járuljanak hozzá a közös célok megvalósításához. Ennek során er feszítéseiket azokra a területekre indokolt összpontosítaniuk, amelyeken teljesítményük a legjobban teljesít tagállamok eredményéhez viszonyítva a legkevésbé kielégít. E célból egyedi nemzeti célokat lehetne meghatározni, például célul lehetne kit zni azt, hogy az egymillió lakosra es közúti halálesetek száma ne haladjon meg egy adott értéket. E megközelítés révén csökkenteni lehetne a tagállamok közötti egyenl tlenségeket, hogy a polgárok a közúti biztonság egységesebb szintjét élvezhessék az EU egész területén. 3 4 A biztosítási ágazat képzési programok és biztosítási konstrukciók révén járulhat hozzá a közúti biztonsághoz. A megtett kilométerszámtól függ en változó biztosítási díjakkal m köd útarányos biztosítások például jelent s megtakarítást jelenthetnének a baleseti költségek szintjén, valamint hozzájárulhatnának a személygépjárm vek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. A 2010-re vonatkozó eredmények hiányában e hivatkozás a rendelkezésre álló évi adatokon alapuló el rejelzést jelent. HU 4 HU

9 A nyilvános konzultáció 5 során felmerült, a súlyos közúti sérülések számának csökkentésére irányuló célérték meghatározását a Bizottság figyelemre méltó javaslatnak tartja. Mindazonáltal a súlyos és könny sérülésre vonatkozó közös fogalommeghatározás hiányában a folyamat jelenlegi szakaszában még nincs lehet ség ilyen uniós célérték megállapítására. Ahogy megfelel el relépés történik e tekintetben, a Bizottság javasolni fogja, hogy a 2020-ig tartó id szakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági politikai iránymutatásba kerüljön be a sérülések csökkentésére vonatkozó egységes célérték. 4. STRATÉGIAI CÉLKIT ZÉSEK Az úthasználó a közúti biztonsági lánc els láncszeme. Bármilyen m szaki intézkedésr l legyen is szó, a közúti biztonság hatékonysága végs soron a közutak használóinak viselkedésén múlik. Az oktatás, a képzés és a szankcionálás ezért elemi fontosságú. A közútbiztonsági rendszernek azonban tekintettel kell lennie az emberi mulasztás és nem megfelel magatartás eshet ségére, valamint a lehet ségekhez mérten orvosolnia kell azokat: zéró kockázat ugyanis nem létezik. A rendszer valamennyi elemének, többek között a járm veknek és az infrastruktúrának kell en el relátónak kell lennie ahhoz, hogy az e hiányosságokból adódóan a közúthasználókat els sorban a veszélyeztetett használókat érint következményeket megel zze, illetve enyhítse. A következ évtizedre hét célkit zés került meghatározásra, amelyek mindegyikéhez uniós és tagállami szint intézkedésekre vonatkozó javaslatok tartoznak. A Bizottság gondoskodni fog a harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési programmal való folytonosság megvalósításáról, különösen azokon a területeken, ahol az utólagos értékelés valamely intézkedés folytatásának szükségességét állapította meg. 1. célkit zés: A közúthasználók oktatásának és képzésének javítása A harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program id szakában a vezet i engedélyek kiadása és a hivatásos járm vezet k képzése terén fontos jogszabályok láttak napvilágot. E közelmúltban hozott intézkedések hatásai az elkövetkez években lesznek mérhet ek. Az engedélykiadási és képzési rendszer min ségi javítása iránti igény azonban különösen a kezd, fiatal vezet k vonatkozásában a szakért kkel és a szélesebb nyilvánossággal folytatott konzultáció során is megmutatkozott. A gépjárm vezet k képzésével kapcsolatos jelenlegi megközelítés még mindig túl elaprózódott és szakosodott. A Bizottság olyan tágabb megközelítést javasol, amely az oktatást és a képzést egy átfogóbb, egész életen át tartó tanulási folyamatnak tekinti. Ennek során ösztönözni kell az interaktív módszereket és az önállóság kialakulását, mindamellett megfelel mértékben gondolni kell arra az igényre is, hogy a vezet i engedély megszerzésével járó költségek ésszer szinten maradjanak. A vizsgára felkészít oktatás 5 A készül közúti közlekedésbiztonsági politikai iránymutatás el készítése céljából 2009 júliusa és decembere között nyilvános konzultációra került sor, tematikus munkaértekezletek, internetes konzultáció és az érdekeltek részvételével megtartott konferencia formájában. Közel 550 hozzászólás érkezett, interneten vagy írásbeli észrevétel útján. HU 5 HU

10 Az ezzel kapcsolatos cél a vizsgát megel z gyakorlás ösztönzése, a lehet legjobb biztonsági feltételek mellett. A Bizottság több lehet séget is mérlegelni fog, különösen a vezet i engedély megszerzését lehet vé tev folyamat részeként a kísér vel történ vezetést. Vizsgálat tárgyát fogja képezni továbbá, hogy a tanulási folyamatban részt vev személyekre például a kísér kre és oktatókra közös minimumkövetelmények vonatkozzanak. A vezet i engedély megszerzéséhez szükséges vizsga A jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgának nem csak azt kell ellen riznie, hogy a vizsgázó ismeri-e a KRESZ szabályait vagy végre tud-e hajtani bizonyos man verezési feladatokat. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a vizsgába hogyan lehetne a járm vezetési képességek szélesebb körét bevonni, beleértve akár a közúti biztonsággal (kockázattudatos vezetés) és a defenzív, energiatakarékos vezetéssel (a környezetkímél vezetés f elemeinek hangsúlyozása az elméleti és gyakorlati vizsga során) kapcsolatos értékek és viselkedés értékelését is. A jogosítvány megszerzését követ oktatás Érdemes lenne megvizsgálni a nem hivatásos járm vezet k jogosítványszerzés utáni továbbképzését, különös tekintettel arra, hogy az európai népesség id södése folytán egyre fontosabbá válik az id s személyek megfelel gépjárm -vezet i alkalmasságának kérdése. Az e területen lehetséges intézkedéseknek figyelembe kell venniük a fogyatékkal él személyek és az id sek mobilitáshoz való jogát, valamint alternatív megoldásokat kell tartalmazniuk. Intézkedés: A Bizottság adott esetben a tagállamokkal együttm ködve az oktatással és szakképzéssel kapcsolatos közös közútbiztonsági stratégiát fog kidolgozni, amely többek között magában foglalja a jogosítvány megszerzését megel z gyakorlati képzést, valamint a gépjárm vezet -oktatókra vonatkozó közös minimumkövetelményeket. 2. célkit zés: A közlekedési szabályok fokozott érvényesítése A harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program utólagos értékelése rámutatott arra, hogy a szabályok betartásának ellen rzése különösen, ha az ellen rzés gyakori és széles körben felhívják rá a figyelmet kulcsfontosságú a közúti halálesetek és sérülések számának csökkentését lehet vé tev megfelel feltételek megteremtéséhez. A nyilvános konzultáció is meger sítette, hogy a közlekedési szabályok érvényesítésének központi helyet kell kapnia az új közúti közlekedésbiztonsági politikai iránymutatásban. A közlekedési szabályok érvényesítésére irányuló európai stratégiában rejl lehet ségeket ugyanakkor az el z program id tartama során sem sikerült maradéktalanul kihasználni, különösen amiatt, hogy a határokon átnyúló jogérvényesítésre vonatkozó bizottsági javaslat kapcsán ezidáig nem történt el relépés. Az említett stratégiának a következ 3 f tengely mentén kell megvalósulnia: Határokon átnyúló információcsere a közúti biztonság területén Folytatni kell a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának el segítésér l szóló irányelvjavaslattal kapcsolatos, 2008-ban megkezdett HU 6 HU

11 munkát. A jogszabályjavaslat 6, amely a közúti közlekedésbiztonsági jogsértésekkel kapcsolatos információcsere megkönnyítésére irányul, el relépést jelent a szabálysért kkel szembeni egyenl bánásmód irányába. Jogérvényesítési kampányok Fokozott koordináció és a bevált módszerek megosztása révén jelent sen növelhet a jogérvényesítés és az ellen rzés hatékonysága. Ösztönözni és általánosan alkalmazandóvá kell tenni az egyes tagállamokban, illetve azok közötti viszonylatban már a gyakorlatba átültetett, célzott ellen rzési m veletek elvét. Ezen kívül a tapasztalat azt mutatja, hogy a legmegfelel bb eredményt úgy lehet elérni, ha az ellen rzés/jogérvényesítés az érintettek tájékoztatásával párosul. A Bizottság ezért továbbra is támogatni kívánja a különösen a fiatalokat célzó tájékoztató-tudatosító intézkedéseket. A szabályok betartását szolgáló járm technológia A sebességkorlátozás el rejelzésére szolgáló, járm fedélzeti, valós idej információs rendszerekhez hasonló technológiai fejlesztések hozzájárulhatnak a sebességkorlátozás jobb érvényesítéséhez. Tekintettel arra, hogy egyre több könny haszongépjárm közlekedik az utakon, és ezáltal növekszik az ezekkel kapcsolatos baleseti kockázat, a Bizottság által korábban meghatározott elvekkel összhangban 7, valamint a környezetvédelmi és éghajlati járulékos el nyök figyelembe vétele mellett mérlegelni kell e haszongépjárm vek sebességkorlátozó készülékkel való felszerelésének kérdését. Az ittas vezetés tekintetében a szankciókon kívül megel z intézkedéseket is kell hozni. A Bizottság ezért meg fogja vizsgálni azon intézkedés lehet ségét, hogy például hivatásos gépjárm -vezet k esetében (iskolabusz vezetése stb.) legyen kötelez az alcolock készülékek használata. Nemzeti jogérvényesítési célok A közúti közlekedésbiztonsági politika hatékonysága nagyban múlik a biztonsági el írások betartását vizsgáló ellen rzések gyakoriságán. A Bizottság támogatja nemzeti jogérvényesítési célok meghatározását, amelyek azután bekerülnek a nemzeti ellen rzési tervekbe 8. Intézkedések: A Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együttm ködve törekedni fog a határokon átnyúló információcsere megvalósítására a közúti biztonság területén. A Bizottság a közúti biztonsággal kapcsolatos szabályok alkalmazására irányuló közös stratégia kidolgozásán fog munkálkodni, amely többek között tartalmazná az alábbiakat: 1. A könny tehergépjárm vek sebességkorlátozó készülékekkel való felszerelése, valamint egyes meghatározott esetekben az alcolock készülékek használatának kötelez vé tétele A jogszabály figyelembe veszi a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályozást. COM(2009) 593 végleges. Lásd az Európai Bizottság 2004/345/EK ajánlását a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok végrehajtásáról (HL L 111., , 75. o.). HU 7 HU

12 2. Nemzeti végrehajtási tervek kidolgozása. 3. célkit zés: Biztonságosabb közúti infrastruktúra A legtöbb halálos kimenetel baleset a vidéki és városi közutakon történik (2008-ban az összes halálos közlekedési baleset 56%-a, illetve 44%-a ezeken történt, míg az autópályákon bekövetkezett balesetek 6%-ot tettek ki). Meg kell találni tehát annak a módját, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására vonatkozó elveket a szubszidiaritás elvének figyelembevételével fokozatosan ki lehessen terjeszteni a tagállamok alsóbbrend közúthálózatára is. A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a közúti infrastruktúra uniós finanszírozása iránti tagállami kérelmek a biztonsági követelményeknek is megfeleljenek. A kés bbiekben vizsgálat tárgyát fogja képezni, hogy ezen elvet a küls segítségnyújtás esetében is alkalmazni lehessen. Intézkedések: A Bizottság: 1. gondoskodni fog arról, hogy európai forrásokból csak olyan infrastruktúra részesülhessen támogatásban, amely összhangban áll a közutak és alagutak biztonságára vonatkozó irányelvekkel; 2. ösztönözni fogja, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására vonatkozók elvek alkalmazandóvá váljanak a tagállamok alsóbbrend közutjaira is, különösen a bevált módszerek megosztása révén. 4. célkit zés: Biztonságosabb járm vek A harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program által lefedett id szak során jelent sen javult a járm biztonság. Részben a passzív biztonsági felszerelések (például a biztonsági öv vagy a légzsák) általánossá válásának, részben az elektronikus biztonsági rendszerek alkalmazásának köszönhet en ugyan a személygépkocsik sokkal biztonságosabbak lettek, más járm vek különösen a motorkerékpárok azonban nem kaptak ekkora figyelmet. Ráadásul az alternatív er átviteli rendszer járm vek növekv számából adódóan az elkövetkez években újabb biztonsági problémákat is meg kell oldani. A ma járm vei Az utóbbi években számos járm biztonsági m szaki szabvány és követelmény került elfogadásra, vagy van kidolgozás alatt 9. Hatásuk teljes mértékben csak az elkövetkez évtizedben mutatkozik majd meg. A járm veknek forgalomba helyezésüket követ en is, egész élettartamuk alatt meg kell felelniük a biztonsági el írásoknak. A Bizottság elemezni fogja a m szaki vizsgálattal 10 és az 9 10 A motorkerékpárok biztonságával is foglalkozik a két- és háromkerek gépjárm vekre, valamint a négykerek motorkerékpárokra vonatkozó típus-jóváhagyási el írásokról szóló rendelettervezet. HL L 141., , 12. o. HU 8 HU

13 országúti m szaki ellen rzésekkel 11 kapcsolatos uniós jogszabályok közelítésére és fokozatos szigorítására irányuló intézkedéseket, és adott esetben hatásvizsgálatot követ en javaslatot fog tenni e téren. A végs cél a m szaki vizsgálatok tagállamok közötti kölcsönös elismerése lehetne. A járm re vonatkozó adatok (típusjóváhagyás, nyilvántartásba vétel, ellen rzési eredmények stb.) jelenleg igen eltér ek az egyes tagállamokban. A Bizottság az adatcsere megkönnyítése végett meg fogja vizsgálni egy európai elektronikus platform létrehozásának lehet ségét. A holnap járm vei Ahogy az a Bizottság Európai stratégia a tiszta és energiatakarékos járm vekr l cím közleményében 12 is szerepel, az alternatív meghajtási technológiákkal m köd járm vek kifejlesztése és alkalmazása a közúti közlekedés környezetre gyakorolt hatásának csökkentése szempontjából az elkövetkez évtized fontos prioritását jelenti. E járm vek némelyike azonban olyan jellemz kkel bír, amelyek gyökeresen eltérnek a hagyományos járm vek jellemz it l, és kihatással lehetnek a biztonságra. Az összes érintett tényez re (így például az infrastruktúrára és a veszélyeztetett úthasználókra) gyakorolt hatások, valamint a megoldási lehet ségek (kutatás, szabványosítás stb.) egyértelm azonosításához ezért integrált és összehangolt megközelítésre van szükség. A fokozottabb közúti biztonsághoz várhatóan jelent s mértékben hozzá fognak járulni azok az úgynevezett kooperatív rendszerek is, amelyek lehet vé teszik a járm vek közötti információcserét, valamint a járm és az infrastruktúra, valamint a többi közeli járm közötti interakciót, biztosítva a vezet optimális tájékoztatását, és ezáltal csökkentve a balesetek kockázatát, valamint összességében növelve a forgalom folyamatosságát. Intézkedések: A Bizottság: 1. a járm vek különösen a motorkerékpárok és elektromos járm vek aktív és passzív biztonságának javítását ösztönz javaslatokat fog tenni 2. a m szaki vizsgálatokkal és az országúti m szaki ellen rzésekkel kapcsolatos el írások fokozatos közelítésére és szigorítására irányuló javaslatokat fog el terjeszteni 3. a legel nyösebb alkalmazások azonosítása érdekében folytatni fogja a kooperatív rendszerek hatásainak és el nyeinek értékelését, valamint szinkronizált alkalmazásukat célzó megfelel intézkedésekre vonatkozó javaslatokat fog tenni. 5. célkit zés: A modern technológiák használatának ösztönzése a közúti biztonság javítása érdekében A harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program id szakában több tanulmány és kutatási projekt is foglalkozott az intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS). Az ITS fontos szerepet tölthet be a közlekedésbiztonság javításában, például olyan balesetérzékel és HL L 203., , 1. o. COM(2010) 186. HU 9 HU

14 forgalomfigyel rendszerek alkalmazása révén, amelyek képesek az úthasználókat valós idej információkkal ellátni. Az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére irányuló cselekvési terv 13 végrehajtásának, és az intelligens közlekedési rendszerek kiépítésére vonatkozó irányelvjavaslatnak 14 a keretében a Bizottság többek között a járm járm (V2V), a járm infrastruktúra (V2I) és az infrastruktúra infrastruktúra (I2I) közötti adat- és információcseréhez szükséges m szaki el írásokra vonatkozó javaslatokat fog tenni. További tanulmányozást igényel az is, hogy bizonyos átalakítás után kiterjeszthet -e a sávelhagyásra figyelmeztet, az ütközésveszélyt jelz vagy a gyalogosfelismer rendszerekhez hasonló fejlett gépjárm vezetés-támogató rendszerek (ADAS) alkalmazása a kereskedelmi és/vagy magán gépjárm vekre is. Ezeket a biztonságot fokozó felhasználásokat a bennük rejl lehet ségek legteljesebb kihasználása végett megfelel intézkedések révén miel bb ki kell építeni és gondoskodni kell széles kör piaci bevezetésükr l. Az elkövetkez hét évben az ITS dönt en hozzájárulhat a mentési m veletek hatékonyságának és gyorsaságának fokozásához, különösen a páneurópai fedélzeti e- segélyhívó rendszer (ecall) 15 elfogadása révén. Meg kell vizsgálni az e-segélyhívó hatásait, valamint kiterjesztésének lehet ségét, különös tekintettel a mentési m veletek javítására a motorkerékpárok, nehézgépjárm vek és buszok esetében. Végül pedig további vizsgálatot igényelnek azok a biztonsági problémák, amelyek a közúti biztonság területén nyújtott pozitív hatásuk ellenére az intelligens közlekedési rendszerek, különösen a járm fedélzeti rendszerek és hordozható (nomadikus) eszközök fejlesztésével járnak együtt (figyelemkiesés, hatásuk az oktatás szempontjából stb.). Intézkedések: Tekintettel az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére irányuló cselekvési terv végrehajtására, valamint az intelligens közlekedési rendszerek kiépítésére vonatkozó irányelvjavaslatra, a Bizottság együtt fog m ködni a tagállamokkal annak érdekében, hogy: 1. megvizsgálja azt, hogy bizonyos átalakítás után a fejlett gépjárm vezetés-támogató rendszerek használata kiterjeszthet -e a kereskedelmi és/vagy magán gépjárm vekre is. 2. felgyorsítsa az e-segélyhívó rendszer kiépítését és megvizsgálja, hogy a rendszer kiterjeszthet -e más járm vekre is. 6. célkit zés: A sürg sségi segélyszolgálatok és a sérültek ellátásának javítása Bár a halálos kimenetel közúti balesetek száma 2001 és 2010 között csökkent, a baleseti sérültek száma még mindig nagyon magas, ahogy azt az alábbi diagram is mutatja. Az érdekeltek a nyilvános konzultáció keretében többször is hangsúlyozták, hogy a közúti sérülések számának csökkentése Európában az elkövetkez évtized els bbségi feladatai COM(2008) 886. COM(2008) 887. Lásd COM(2009) 434. HU 10 HU

15 között kell, hogy szerepeljen. A közúti közlekedési balesetekb l fakadó sérüléseket nemzetközi szinten is súlyos közegészségügyi problémának nyilvánította többek között az Egészségügyi Világszervezet 16, valamint a közúti biztonságra irányuló nemzetközi cselekvés évtizede keretében az ENSZ. Halálesetek A halálesetek, balesetek és sérültek számának alakulása az EU-ban Balesetek és sérültek Halálesetek Balesetek Sérültek A közúti balesetekb l fakadó sérülések súlyosságát csak többfajta fellépéssel lehet csökkenteni, többek között a járm vek és az infrastruktúra biztonságával, az ITS-sel, a sürg sségi segélyszolgálatok rendelkezésre állásával, a m veletek gyorsaságával és koordinálásával, valamint az els segélynyújtás és a rehabilitáció hatákonyságával kapcsolatos intézkedések révén. A Bizottság ezért egy az érintett szerepl ket, nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képvisel it, kormányzati szakért ket és magát a Bizottságot tömörít munkacsoport segítségével ki fogja dolgozni a közúti sérültekkel és az els segélynyújtással kapcsolatos átfogó stratégia elemeit. A kezdeti cél a közúti balesetek áldozataival kapcsolatos meghatározásokra és fogalmakra vonatkozó közös álláspont kialakítása, valamint a megel zés és a m veletek kivitelezésének javítását szolgáló cselekvési irányok meghatározása lesz, beleértve azok társadalmi-gazdasági hatásait is. Ezekb l kiindulva lehet azután konkrét intézkedéseket meghatározni, mint például a bevált módszerek megosztását, gyakorlati útmutatók kidolgozását, a súlyos és könny sérülésre vonatkozó közös fogalommeghatározást, a több tagállam részvételével m köd többnemzetiség ment egységek kialakításának ösztönzését stb. Intézkedés A Bizottság a tagállamokkal és a közúti biztonság területén érintett más szerepl kkel együttm ködve javasolni fogja a közúti sérültekkel és az els segélynyújtással kapcsolatos átfogó stratégia kidolgozását. 7. célkit zés: A veszélyeztetett úthasználók védelme 16 World Report on Road Traffic Injury Prevention, WHO, HU 11 HU

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.07.2007 COM (2007) 391 végleges FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL (a Bizottság előterjesztése) {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007)

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.11.2005 COM(2005) 604 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Nemzeti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA

KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/9 Rev. 4. 09009 1999.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben