K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e"

Átírás

1 Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pécs, Batthyány u tel.: 72/ , , fax: 72/ A Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium I. Bevezetı K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e 1./ Kollektív szerzıdés /rövidítve KSZ/: a munkáltató megbízottja a munkavállaló érdekképviseleti szerv által aláírt jelen kétoldalú szerzıdés, mellékleteivel együtt. 2./ Munkáltató: Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3./ Közalkalmazott: az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó. 4. Jogviszony: Jelen KSZ. alkalmazásakor a közalkalmazotti jogviszony értendı. 5. Munkáltatói érdekképviselet: a munkáltatónál mőködı, képviselettel rendelkezı szakszervezet. 6. Szakszervezet: A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapszervezete. 7. Szerzıdı felek: A kollektív szerzıdést aláíró munkáltató és munkavállalói érdekképviselet. (Kjt 12./1/bek.) 8./ Mt.: Munka Törvénykönyve /1992. évi XXII.tv./ 9./Ptk.: Polgári Törvénykönyv /1959.IV.tv/ 10./Kjt.: Törvény a közalkalmazottak jogállásáról /1992.évi XXXIII.tv./ 11./R.: A közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról 138/1992./X.8./Korm.r. 12./KT.: Közalkalmazotti Tanács

2 2 13./KÖ. sz.: Közalkalmazotti Szabályzat II.A kollektív szerzıdést kötı felek, mint szerzıdı felek A Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, mint munkáltató az intézetben mőködı Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Pollack Mihály Szakközépiskola, Szakiskola Kollégium Alapszervezete a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. Törvény és ennek végrehajtásáról szóló 138/1992./X.8./ Kormányrendelet alapján kötik a kollektív szerzıdést a következık szerint: A kollektív szerzıdés aláírói a munkáltató megbízásából az iskola igazgatója és a közalkalmazotti jogviszonyban állók nevében megbízott szakszervezeti bizalmi. III. A kollektív szerzıdés hatálya, idıtartama, életbelépése, értékelése 1./ A KSZ hatálya kiterjed a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra, tekintet nélkül arra, hogy ık a KSZ.-t aláíró, vagy egyéb más közalkalmazotti érdekképviselet tagjai vagy sem. /Mt. 36../4/ bek./ A KSZ. hatálya kiterjed az Intézmény igazgatójára is. Nem terjed ki a KSZ hatálya azokra, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya a KSZ. hatályba lépésének idejében felmondás alatt áll. 2./ Hatálybalépés A KSZ az aláírását követı hó 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 3./ A KSZ. felmondása A KSZ. a megkötés napjától határozatlan idıre szól azt bármelyik fél 3 hónapos felmondási idıvel mondhatja fel, de csak a tanév félévének végére. A felmondást csak írásban lehet kezdeményezni az elıírt határidıre. A felmondási idı naptári idıben számítandó. Nem mondható fel a KSZ. a megkötést követı 6 hónapon belül. A szerzıdı felek megegyeznek abban, hogy a felmondási szándékukról egymást 15 nappal elıbb tájékoztatják. /Mt.39../1/- /2/bek., Kjt /4/ bek./ A KSZ. módosítása nem minısül felmondásnak. 4./ A KSZ érvényessége Érvényes a kollektív szerzıdés hatálybalépésétıl - a felmondást kimondó határozat jogerıre emelkedéséig, - a szerzıdı felek jogutód nélküli megszőnése esetén a felszámolási eljárás befejezéséig, - szerzıdı felek jogutóddal történı megszőnése, átalakulás, privatizációja esetén érvényes a KSZ. az új szervezeteknél az ott megkötendı új KSZ. hatálybalépéséig. /Mt. 40../1/bek./ 5./ A KSZ. módosítása A KSZ.-t módosítani kell: - ha jogszabályok elıírják, vagy jogszabályi változások szükségesség teszik, - bármelyik fél kezdeményezésére megegyezı akaratuk szerint. A KSZ juttatásokat megállapító rendelkezéseit évente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani. A módosításra a KSZ. megkötésére vonatkozó szabályok érvényesek.

3 3 6./ A KSZ. értékelése A szerzıdı felek vállalják, hogy a KSZ.-ben foglaltak teljesítését évente április 30-ig közösen értékelik, közös határozatukkal folyamatosan szükség szerint módosítják, ezekrıl a közalkalmazottakat tájékoztatják. IV. A Kollektív szerzıdést aláírók kapcsolatrendszere 1./ A KSZ.-t kötı felek tudomásul veszik és rögzítik, hogy jogszabályban meghatározott jogaik és kötelezettségeik gyakorlása során az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok maradéktalan végrehajtására törekszenek, együttmőködésük során elısegítik az intézmény pedagógiai, nevelési és szakképzési programjának megvalósítását. 2./ A munkáltató információadási kötelezettsége, ennek gyakorlási módja - évente egy alkalommal vezetıi értekezlet keretében tájékoztatást ad a közalkalmazottak anyagi, szociális helyzetét, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintı rendelkezésre álló információkról, - a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintı munkáltatói intézkedések tervezetérıl az intézkedés megtétele elıtt méltányos idın belül tájékoztatja a szakszervezet képviselıjét megismerés és értékelés céljából. 3./ A munkáltató válaszadási kötelezettsége a szakszervezet véleményével, javaslataival 15 napon belül konzultációt kezdeményez a szakszervezeti álláspont részletesebb kifejtésére, alaposabb indokolására, szükség szerint módosítására. A konzultáció helyét és idıpontját a munkáltató határozza meg. 4./ A szakszervezet mőködési feltételeinek biztosítása A munkáltató a szakszervezet hatékony mőködéséhez szükséges feltételeket az intézmény anyagi eszközeivel való ésszerő takarékoskodást szem elıtt tartva térítésmentesen biztosítja. Ezek: - technikai feltételek - irodaszerek - telefon és telefaxhasználat, - a szakszervezet által szükségesnek tartott információknak a tanári szobákban, valamint a gazdasági irodában történı kifüggesztése. 5./ Az intézményi helyiségek használata A munkáltató és a szakszervezet esetenként egyeztetik, hogy a szakszervezet az iskola mely helyiségeit, mely idıpontban használhatja térítésmentesen. 6./ A munkáltató tájékoztatása

4 4 A szakszervezetek képviselıje a jogszabályok betartásával, jogosítványai gyakorlása során a munkáltató rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amellyel elısegíti a közalkalmazottakat érintı munkáltatói intézkedések konfliktusmentes végrehajtását, - a szakszervezet tájékoztatja a munkáltatót a Mőködési Szabályzatáról annak egy példánya megküldésével, - minden naptári év utolsó negyedévében elkészíti a mőködéshez szükséges következı évi igényét, melyet a munkáltatóval történt egyeztetést követıen véglegesít, - a munkakörülményekre vonatkozó értékelése megállapításairól haladéktalanul, írásban tájékoztatja a munkáltatót. A szakszervezet képviselıje vállalja, hogy nem kezdeményez semmilyen érdekvédelmi eljárást (pl. nem emel kifogást) addig, amíg az adott ügyben nem folytat konzultációt a munkáltatóval. 7. A szakszervezeti tisztségviselık kedvezményei /Mt. 25../ Az Mt.-ben biztosított munkaidı-kedvezményt úgy kell megállapítani, hogy minden három szakszervezeti tag után havi két óra kedvezményt kapnak a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapszervezetének képviselıi együttesen. A létszám alapján számított keretet évente a június 01-i állapot szerint kell a munkáltatóval közösen megállapítani. Ennek érdekében a szakszervezeti titkár név nélkül köteles a szakszervezeti létszámot közölni, valamint azt, hogy a kedvezményt ki/k/ veszi/k/ igénybe. A keret tisztségviselık közötti felosztása a szakszervezet joga. A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium Alapszervezetet / a továbbiakban felnıtt alapszervezet/ titkárával azonos mértékő munkaidı-kedvezményt biztosít az intézmény Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Pollack Mihály Szakközépiskola, Szakiskola Tanulói Alapszervezete /továbbiakban ifjúsági alapszervezet / titkárának. Minden munkaidı-kedvezmény igénybevételét a munkáltatóval a tantárgyfelosztás készítését megelızıen 15 nappal közölni kell. A munkaidı-kedvezménybe nem számítandó be: - a kollektív szerzıdés kötésével kapcsolatos - a bérfejlesztéssel kapcsolatos, - és minden, a munkáltató által összehívott tárgyaláson résztvevı szakszervezeti tisztségviselı ott eltöltött ideje. Ennek tartamát a munkáltató állapítja meg. A munkaidı kedvezmény a pedagógusoknál a kötelezı óraszámból történı arányos kiadással történik. A szakszervezeti tisztségviselı a munkaidı-kedvezmény miatt kiesı tanrend szerinti óráját túlmunkában látja el, a túlmunka díjazása az általános szabályok szerint történik. Rendkívüli fizetett szabadság képzés ill. továbbképzés céljára /Mt /4/ bek./ A szakszervezet vezetısége minden 10 a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tag után évente 1 nap rendkívüli szabadságot kaphat. A rendkívüli szabadság megilleti a felnıtt és az ifjúsági szakszervezet tisztségviselıit egyaránt.

5 5 A törvényben biztosított rendkívüli szabadság a szakszervezeti létszám alapján összevonható, személyre szóló kijelölése a szakszervezet jogosítvány, idıpontját a szakszervezet az igénybevételt megelızıen 30 nappal köteles a munkáltatónak bejelenteni. A szakszervezeti képzést, oktatást és annak idıpontját igazolni kell. A tisztségviselık védelme /Mt. 28../ Tisztségvelınek tekintendık a felnıtt alapszervezet SZB tagjai, valamint az ifjúsági lapszervezet titkára. V. A Közalkalmazotti tanács elnökét, tagjait megilletı munkaidı-kedvezmény, munkajogi védelem A KT. Elnöke heti 3 és tagjai heti 1 óra munkaidı-kedvezményben részesülnek. Ha a KT. Tagja olyan pedagógus munkakörben dolgozik, amelyre a jogszabály kötelezı órát állapít meg, a munkaidı-kedvezményt a kötelezı óra arányos csökkentésével kell kiadni. A munkaidı-kedvezményben nem számítandó bele - a KÖ.Sz. megalkotásával, módosításával, - és a munkáltató által összehívott tárgyaláson résztvevı KT.-i tisztségviselık ott eltöltött ideje, melynek idıtartamát a munkáltató állapítja meg. VI. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, munkavégzés /Kjt , , Mt / 1. A jogviszony alanyai: a munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló a./ A közalkalmazotti jogviszony létesítésének módja Nyilvános pályázat útján kell betölteni az intézmény alapfeladatainak ellátására létesített fıfoglalkozású pedagógus munkaköröket és a kincstárnoki állást /Mt és a 138/1992/X.8./ Korm.sz. rendelet 17. / Az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerinti alapfeladatára létesített munkakörben a közalkalmazotti jogviszony létesítésének elıfeltétele a büntetlen elıélet. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy ezt a követelményt az intézménynél létezı valamennyi munkakörre kiterjesztik. b./ A közalkalmazotti jogviszony létesítésének írásbelisége A munkáltatónak minden jogviszonyt az alkalmazáskor írásban kell létesítenie. Ebben kell meghatároznia közalkalmazotti besorolás alapjául szolgáló fizetési osztályt, a fizetési fokozatot, a munkába lépés napját, a munkahelyet, a munkahely-munkakör jellegét /változó, állandó/, a munkáltatói jogkört gyakorló személyét, a munkakört. A kinevezési okmányon a kinevezett aláírásával igazolja, hogy a kinevezést elfogadta. A jogviszony csak mindkét fél aláírásával jön létre. Ennek hiányában a kinevezési okmány érvénytelen. Az intézményvezetıi megbízás a fenntartó önkormányzat közgyőlésének határozatával jön létre. c./ Próbaidı, gyakornoki idı /Mt. 80../

6 6 Az intézménynél a próbaidı - szakmunkát nem igénylı munkakörökben 30 nap - szakmunkás végzettséget vagy egyéb középfokú végzettséget igénylı munkakörökben 90 nap - felsıfokú végzettséget igénylı munkakörökben 90 nap Eltérı próbaidıben a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel állapodhat meg, maximum 3 hónapig terjedı idıre. Pedagógus munkakörökben történı kinevezésnél elsı alkalommal 3 hónap gyakornoki idıt kell kikötni. Gyakornoki idı kikötése esetén próbaidıt megállapítani nem lehet. A gyakornoki idıt követıen a pedagógus munkáját a szakmai munkaközösség véleményezi. 2./ Munkakörbe nem tartozó, ill. más munkahelyen történı munkavégzés A pedagógus más oktatási intézményhez is kirendelhetı ha a munkáltató nem tudja biztosítani a kötelezı óraszámát és részmunkaidıs foglalkoztatásban nem állapodtak meg. Más munkahelyen történı munkavégzés idıtartama legfeljebb 1 tanév/szorgalmi idı/ 3./ A kinevezés, munkaszerzıdés módosítása A jogviszonyra vonatkozó kinevezési okmány módosításához a munkavállaló egyetértésén túl a helyi KSZ.-t aláíró munkavállaló érdekképviselet véleménye is szükséges. A módosítást írásba kell foglalni. 4./ A közalkalmazott továbbá közalkalmazotti jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ill. az iskola alaptevékenységével kapcsolatba hozható gazdasági társasági tagság létesítését elıre köteles a munkáltató vezetıjének bejelenteni. Az e nélkül létesített munkaviszony vagy jogviszony érvénytelen. Összeférhetetlenség esetén a további jogviszony engedélyezését meg kell tagadni a bejelentéskor vagy a tudomásra jutáskor. Az összeférhetetlenség fı esetei: az intézmény egyetlen dolgozója sem végezhet további munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy társasági tagsági viszony keretében olyan tevékenységet, amely veszélyezteti vagy akadályozza az iskolában folyó oktatási-nevelési tevékenységet, az intézmény gazdasági érdekeit. A pedagógus saját tanítványait ellenszolgáltatás fejében nem korrepetálhatja. Pedagógus nem lehet tagja vagy tulajdonosa olyan vállalkozásnak, illetve nem folytathat olyan tevékenységet, amely pedagógusi tekintélyét tanítványai körében csorbíthatja. 5. A közalkalmazotti jogviszony megszőnése /Kjt. 25../ A közalkalmazotti jogviszony megszőnik a Kjt. 25..(1) bek. foglaltak szerint. Megszüntethetı a Kjt. 25..(2) bek. szerint az alábbiak szerint: - áthelyezéssel a Kjt. hatálya alá tartozó szervezetek között - közös megegyezéssel - lemondással - rendkívüli lemondással

7 7 - felmentéssel - próbaidı alatt azonnali hatállyal - elbocsátással A lemondási idı két hónap, azaz hatvan naptári nap. A munkáltató a munkahelyi érdekképviselettel egyeztetve, az intézmény mőködéséhez főzıdı érdekeket mérlegelve dönt a lemondási idı alatti munkavégzés alóli mentesítés tárgyában. Felmentéssel történı jogviszony megszüntetését a helyi érdekképviseleti szervvel elızetesen egyeztetni kell. Felmentési idı a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idı függvényében: 5 év közalkalmazotti jogviszony után 3 hónap 10 év év év év év A felmentési idıt naptári napban kell számolni. A felmentési idı felére a munkáltató köteles mentesíteni a dolgozót a munkavégzés alól. Az intézmény az anyagi fedezet megléte esetén a teljes felmentési, lemondási idıre mentesítheti azt a közalkalmazottat a munka végzése alól, aki legalább 25 évet az intézménynél dolgozott és a közalkalmazotti jogviszonya öregségi nyugdíjazás miatt a munkáltató felmentése, vagy a közalkalmazott lemondása miatt szőnik meg. A felügyeleti szerv által elıírt létszámleépítés esetén a munkavállalót a teljes felmentési idıre mentesíteni kell a munkavégzés alól. Végkielégítés /Kjt (1) bek./ illeti meg a közalkalmazottat, ha a közalkalmazotti jogviszony - felmentés /kivéve nem megfelelı munkavégzés, alkalmatlanság/ - rendkívüli lemondás - a munkáltató jogutód nélküli megszőnése miatt szőnik meg. Nem jár végkielégítés: - ha a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogosultságot ideértve a korengedményes nyugellátást is, - vagy elırehozott nyugdíjban részesül. - Ha a közalkalmazotti jogviszony egy évnél kevesebb A végkielégítés összege a közalkalmazotti jogviszony függvényében /Kjt. 37..(5). Bek./: közalkalmazotti jogviszony legalább 3 év legalább 5 év legalább 8 év legalább 10 év legalább 13 év legalább 16 év legalább 20 év végkielégítés összege 1 havi átlagkereset 2 havi átlagkereset 3 havi átlagkereset 4 havi átlagkereset 5 havi átlagkereset 6 havi átlagkereset 8 havi átlagkereset

8 8 A fenti végkielégítés összege négy hónappal meghosszabbodik, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését megelızı 5 éven belül vált végkielégítésre jogosulttá. Közalkalmazotti igazolás /Mt. 98..(2-3).bek. Kjt A közalkalmazotti jogviszony megszőnésekor a munkáltatónak közalkalmazotti igazolást kell kiadnia a MÁK közremőködésével. Ennek tartalmaznia kell: a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idıt, az illetménybıl levonandó tartozását, a tárgyévben igénybevett szabadság és betegszabadság idejét, a közalkalmazott munkakörét, a jogviszony megszőnésének módját és megszőnés okát. Az ok feltüntetésétıl el kell tekinteni, ha a munkavállaló ezt kéri. Erre a jogára fel kell hívni a munkavállaló figyelmét, és az igazoláson ezt értelemszerően fel kell tüntetni. 6./ A munkavégzés szabályai Munkaképes állapot A munkáltatónál a közalkalmazott munkaképes állapotának megállapítására a közvetlen vezetı jogosult. A közalkalmazott köteles az erre a jogosult vezetı kérésére a szükséges vizsgálatoknak magát alávetni. Ha ezt megtagadja a munkahelyét azonnal el kell hagynia. Közalkalmazotti védelem A munkáltató az MT.-ben és a KJT.-ben foglalt szabályok szerint köteles a munkavégzés egészségügyi-, valamit a balesetmentes munkavégzés feltételeit biztosítani és ezeket az érintett munkavállalókkal közölni. Nem köteles a munkavállaló az írásban kiadott feltételekkel ellentétes körülmények között munkát végezni, az erre vonatkozó utasítást végrehajtani. A munkavállaló kérésére az intézmény vezetıje köteles ıt a munkavégzés alól ideiglenesen felmenteni és ügyét a helyi érdekképviselettel közösen kivizsgálni. Ha a munkavállaló panasza jogos volt, a kivizsgálás miatt kiesett idıre átlagkereset jár, ha a munkavállaló panasza jogtalan volt, a kivizsgálás indokolt idejére munkabér nem jár. A munkahelyen való megjelenés, magatartás A közalkalmazott tartozik a munkáltató által megjelölt idıben a munkát megkezdeni és befejezni. A munkahelyen a megjelenés önmagában nem minısül tényleges munkavégzésnek. A közalkalmazott köteles munkaképes állapotban munkára jelentkezni és munkát végezni, a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelést használni. Idevágó mulasztás esetén a közalkalmazottat a munkavégzéstıl ideiglenesen el kell tiltani. Ebben az esetben a kiesı idıre munkabér nem jár. Pedagógus munkakörökben a teljes munkaidı a kötelezı óraszámból és a nevelı-oktató munkával, vagy a tanulókkal való közvetlen foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A pedagógus kizárólag a munkaköréhez tartozó feladatok végzéséhez szükséges idıtartamig köteles az intézményben tartózkodni.

9 9 a./ a feladatokból a kötelezı óraszámba beszámítandó feladatokkal kapcsolatosan idıt az Oktatási Törvény II. 6. pontja szerint a pedagógus a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra köteles fordítani. A kötelezı óraszámba beszámítandó feladatok intézményünknél: - az iskolai tanítási órák. A kötelezı óraszámba beszámítható feladatok - kulturális nevelımunka az intézmény egészére /heti 10 óra/ - tömegsportórák, iskolai sportköri órák - az iskolai tanmőhely mőködtetése, ellenırzése - tagozatvezetıi, munkaközösség vezetıi feladatok - tanulók felügyelete A munkaközösség-vezetıi feladatok ellátását gyakorlók pótlékot /Közoktatási tv.-ben elıírt 1 óra órakedvezményt/ a szakszervezeti és a közalkalmazotti tanácstagok munkaidıkedvezményt, a szakszervezeti tisztségviselık és a közalkalmazotti tanácstagok munkaidıkedvezményt kapnak. A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok: /Kjt. 55., 138/1992/X.8/Korm. sz. r. 7. (7) bek./ - tanítási órákra, valamint a tanításon kívüli foglalkozásokra való felkészülés, - a tanítás elıkészítése, a tanmenet, óravázlat megtervezése, összeállítása - szükség szerint a tanuló egyéni képességeinek megfelelı oktatási terv kidolgozás és érvényesítése, - tanulók munkájának értékelése, a dolgozatok, feladatlapok kiértékelése, - tanulmányi versenyekre felkészítés, - iskolai és iskolán kívüli kulturális és sportprogram szervezése, azokon részvétel, - szülıi értekezletek, fogadóórák tartása, illetve azokon részvétel, - részvétel nevelıtestületi, munkaközösségi értekezleteken, szakmai konferenciákon, - bemutató foglalkozások szervezése, megtartása, - tanulók felügyelete a tanítás elıtt és az óraközi szünetekben, - tanulmányi kirándulások szervezése, - a tanulók felvételében közremőködés /szakmai alkalmassági vizsgálatok, felvételi beszélgetések folytatása/, - a gyakorlati oktatási helyek látogatása, - az elméleti és a gyakorlati oktatók kapcsolattartása a diákotthonnal, a diákotthoni nevelık kapcsolattartása az elméleti és a gyakorlati oktatással, - tanévnyitón, tanévzárón, iskolai ünnepségeken való részvétel, - tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt munkavégzés, - kötelezı, munkaköréhez tartozó, nevelı-oktató munkával vagy a tanulókkal összefüggı adminisztrációs feladatok, de nem kötelezhetık a pedagógusok iskolai szintő, továbbá felsıbb szervek, vagy egyéb intézmények számára készülı jelentések statisztikák vagy egyéb adminisztrációs munkák végzésére. Adatszolgáltatási

10 10 kötelezettségük is csak annyiban van, amennyiben az adatok jellege ezt másodelemzést nem igénylıen elvárhatóvá teszi. - szemléltetı és kísérleti eszközök, videó vetítések tanítási órára elıkészítése, - a szakmai- pedagógiai felkészültség karbantartása és átadása a tanulóknak, - a könyvtárban, a tantermekben, a diákotthoni férıhelyeken, a tanmőhelyben, a leltározásban való közremőködés, - tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt munkavégzés, - az igazgató által elrendelt, elıre nem látható, esetenként felmerülı a pedagógiai munkával összefüggı egyéb feladatok ellátása, - a fentieken túlmenıen köteles helyettesítési feladatokat ellátni a mindenkori szükségletnek megfelelıen az igazgató elrendelése alapján, a jogszabályban meghatározott díjazás ellenében. A szakoktatók munkaköri feladata továbbá: - az oktatást szolgáló gépek, berendezések, szerszámok és felszerelések karbantartása, javítása, javíttatása, - a gyakorlatok szervezése - az üzemi és egyéni gyakorlati oktatási helyek látogatása, - a tanulók szerszámainak, munkaruhájának tisztítószereinek megrendelése, - szerszámokról való elszámolás megszervezése A testnevelı tanárok munkaköri feladata továbbá: - a tornaterem, a szertár, a sportudvar rendjének biztosítása, - az iskolai sportnapok és tömegsportórák szervezése, vezetése. Az osztályfınökök munkaköri kötelezettsége a kötelezı órákba beszámított osztályfınöki órák megtartása és az elızıekben felsoroltakon túl: - az osztály tanulói részére az ünnepségek, sportnapok, vetélkedık, versenyek elıkészítésében részvétel, - tanulmányi kirándulások szervezése A diákotthoni nevelık munkaköri kötelezettsége az általánosan felsorolt pedagógusi kötelezettségeken túl: - a tankörökben felügyelet ellátása, a diákok felkészüléséhez szakmai segítségnyújtás, - a kollégiumi helyiségek, hálótermek, mosdók, WC-k, zuhanyzók, étterem, kupola, társalgó, a folyosók rendjének, fegyelmének, a berendezési tárgyak épségének, állagmegóvásának biztosítása anyagi felelısséggel, - a tanulóköri foglalkozások vezetése, - az önálló tanulócsoportok keretében folyó szakköri foglalkozások vezetése /ezért a kijelölt nevelıknek tanulócsoport-vezetıi pótlék jár/ - sport- és egyéb szabadidı-tevékenységek szervezése a kollégiumi elhelyezettek számára, - a nevelık munkaidejében a tanulók által igénybevett étkezések felügyelete. 7. Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedı munkateljesítmény meghatározásának irányadó szempontjai /Kjt. 39..(2), 63. és 77. -hoz. - legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony az intézménynél, - magas színvonalú felkészültség, kimagasló szakmai munka, - innovatív képesség, nagyfokú pedagógiai önállóság,

11 11 - bemutató órák vállalása, - példás munkafegyelem, - felkészítı munkája eredményeként tanulói tanulmányi versenyen vesznek részt, - szakmai dolgozatot ír, publikál, - tantervet, pedagógiai programot készít. VII. munkaidı munkarend /Mt És Kjt. 55.., 59.. valamint 138/1992./X.8./Korm.r. 7. /7/, 10. /2/ és 165. /6/bek. 1./ A munkaidı az intézménynél fıfoglalkozású munkakörökben napi 8 óra, a kollégiumi portás munkakörökben napi 24 óra. 2./ A takarítók, udvarosok délelıtt illetve délután egyénileg meghatározott munkarendben a kollégiumi portások megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak. Fentiek kivételével a nem pedagógus beosztású dolgozók munkaidı-beosztása az alábbi: Hétfıtıl csütörtökig: Pénteken 7.30-tól 16-ig 7.30-tól ig A kincstárnok saját hatáskörében módosíthatja ezt, a kötelezı munkaidın belül. A pedagógusok munkaidı beosztását s a mindenkori tanévre érvényes órarend, illetve a nevelıi munkaidı-beosztás határozza meg. A pedagógusok kötelezı óraszáma a hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra. Az Oktatási Törvény alapján a szakoktatók kötelezı óraszáma elméletigényes tantárgy esetén 20, egyéb esetben 25. A fıfoglalkozású dolgozót napi 20 óra perc munkaközi szünet illeti meg. A munkaközi szünetet a rendes munkaidın belül kell kiadni a dolgozók egyénileg meghatározott munkarendjéhez igazodva. 3./ Pihenıidı, pihenınap A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 8 óra pihenıidıt kell biztosítani. (Gépkocsivezetıknek is.) A készenlétet követıen a munkavállalót pihenıidı nem illeti meg. A pihenınapon vagy munkaszüneti napon történı rendkívüli munkavégzést és a készenléti szolgálatot írásban kell elrendelni. A dolgozó személyre szóló munkaköri leírása írásbeli elrendelésnek minısül. Munkaszüneti napra rendkívüli munkavégzést csak az igazgató rendelhet el. 4./ Elrendelhetı túlmunka Valamennyi munkakörben az elrendelhetı túlmunka felsı határa naptári évenként 280 óra.kjt. 55/A.. Pedagógus munkakörben, rendkívüli munkaidıben tanítás csak a R ában foglaltak szerint rendelhetı el.

12 12 Túlmunkának a teljes munkaidın belül végzett munka, illetıleg pedagógus munkakörökben ahol jogszabály kötelezı óraszámot jelöl meg a kötelezı óraszámon felül ellátott tanítás minısül. Csak a munkavállaló egyetértésével rendelhetı el e túlmunka az orvosi igazolással rendelkezı, valamint a gyermekét egyedül nevelı munkavállalónak a gyermeke 4 éves koráig. 5./ Készenlét, ügyelet /138/1992. korm. rend. 11.B korm.sz. rend./ Ügyeletnek minısül a pedagógiai programban szereplı tanulmányi kiránduláson 22 órától 06 óráig teljesített idıtartam. A diákotthonban készenlétnek minısül a 22 órától reggel 6 óráig teljesített idıtartam. A készenlétet ellátó dolgozó a diákotthoni elhelyezettek benntartózkodása idején a diákotthonban látja el feladatát. 6./ Pedagógusok évi szabadsága idejébıl történı igénybevétele A pedagógus évi szabadsága idejébıl legfeljebb 15 munkanapot a következı esetekben lehet igénybe venni: - továbbképzés, foglalkoztatást elısegítı képzés, - az intézmény mőködési körébe tartozó nevelés-oktatás /pl. nyári gyakorlat/ - ha a szabadság kiadására részben, vagy egészben a szorgalmi idıben kerül sor, - amennyiben a gyermekgondozási, gyermekgondozási segélyen, ill. táppénzen töltött idı az egy évet eléri: 10 napra, - amennyiben a munkaviszony megszőnése miatt a szabadságot pénzben kell megváltani 15 napra 7./ A továbbképzés elısegítése Mt (177/1997. Dec. 22. Korm. Rend.) Amennyiben a dolgozó az intézmény által elıírt továbbképzésen ill. a meglévınél magasabb szakmai képesítést nyújtó képzésben vesz részt, annak költségeit az intézmény részben vagy egészben átvállalhatja pénzügyi lehetıségeinek mértékéig a tantestületi javaslata -, valamint a dolgozóval történt elızetes egyeztetés és megállapodás alapján. Ha a dolgozó a támogatott képzésben önhibájából nem vesz részt ill. azt nem végzi el eredményesen, a felmerült költségeket köteles megtéríteni. Ha a dolgozót nem az intézmény küldi továbbképzésre, az azon való részvételt lehetıség szerint az elfoglaltsághoz igazodó órarendi /munka-/ beosztással támogatja az intézmény. Ebben az esetben a dolgozó sem költségtérítésre, sem a távollét miatt kiesett munkaidıre átlagkeresetre nem tarthat igényt és szükség szerinti további helyettesítését óracserével vagy saját költségére köteles biztosítani. E feltétellel tudomásulvételérıl és elfogadásáról a dolgozó írásban köteles nyilatkozni. IX. A közalkalmazottak szabadsága (Mt /2/bek., bek., / 1./ Szabadság kiadása - A szabadságot a tárgyévben kell kiadni, elsısorban a nyári szünetben. Ha ez nem lehetséges - a munkavállalónak fel nem róható okból, akár szorgalmi idıben a tárgyévet követı év

13 13 június 30-ig, kivételesen fontos gazdasági érdek esetén december 31-ig. - A szabadság kiadásának kezdı idejét minden esetben 30 nappal elıbb közölni kell. - A szabadságot természetben kell kiadni a következı kivételekkel: ha katonai szolgálatra vonul be közalkalmazott, vagy a közalkalmazotti jogviszony megszőnésekor, ha a közalkalmazott a részére járó arányos szabadságot nem vette igénybe, azt pénzben kell megváltani. Ha a közalkalmazotti jogviszony év közbeni megszőnése esetén az idıarányosnál több Szabadságot vett ki a közalkalmazott, a többletszabadságra járó bért vissza kell fizetnie. 2. Betegszabadság /Mt. 98. /2/bek. c. pont, /6/bek. Kjt. 36. /2/bek. Betegszabadság címén évente 15 nap szabadság jár. Ebben az esetben is elızetes, vagy a munkavállalótól elvárható módon idıben bejelentésre kötelezett a munkavállaló. 3. Fizetés nélküli szabadság Jogszabályban elıírt eseteken túl a munkavállaló kérésére méltányossági okból évente összesen 30 nap fizetés nélküli szabadság engedélyezhetı. A fizetés nélküli szabadságot legalább annak kezdési idıpontja elıtt 15 nappal kell kérelmezni írásban az indok feltüntetésével. X. Elımeneteli és illetményrendszer, munkadíj, jutalmazás /Mt , 144. /1-2, 4-5, 7/ bek., /1-2/bek., 148-., Kjt R / 1./ Elımeneteli rendszer A Kjt-ben elıírtak szerint a közalkalmazottak elımenetele a - fizetési osztályokban, fokozatokban, - címekben, - beosztásokban való elımenetelben jut kifejezésre a következık szerint: a./ A közalkalmazottat a kinevezéstıl számított három év várakozási idı elteltével eggyel magasabb fizetési fokozatba kell sorolni. b./ Egy évvel csökkentheti a várakozási idıt, ha a közalkalmazott tartósan magas színvonalú, vagy kiemelkedı munkát végez. c. Legalább 120 órás szakmai továbbképzésen vett részt d./ A címek adományozásával, a beosztásban való elımenetellel a várakozási idı csökkentése együtt jár. 2./ Besorolás a./ A közalkalmazottat az ellátandó munkakör alapján kell a megfelelı közalkalmazotti osztályba sorolni. b./ A közalkalmazotti jogviszony idejének kiszámításánál figyelembe kell venni:

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2 Jelen szerződés létrejött a Móra Ferenc Általános Iskola intézményben, 1998. március 24. napján az intézmény vezetője, mint munkáltató

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4400 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 22/2009..... KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZİDÉSRİL TUDNI KELL BUDAPEST 2010. Kamarai témavezetı: Sikora Henriett A szakképesítési anyagot készítette: Gészné

Részletesebben

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály 70. A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya kiterjed a Főiskolával, mint munkáltatóval

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés 1990. év április hónapban megkötött szerződés az 1999. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2002. március hó Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK: IDEGENFORGALMI MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BUDAPEST 1998. és 2001. évi módosítással egységes

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben