Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól"

Átírás

1 Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. /továbbiakban Ktv/ 4..-ában és a 42. /3/ bek. foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a 170/1992./XII.22./Korm.sz. r. és a évi XXXVI. tv. foglaltakra Pánd község Önkormányzat Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a következő szabályokat alkotja. A rendelet hatálya 1. /1/ A rendelt hatálya Pánd község Polgármesteri Hivatalának határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőire, ügykezelőjére és fizikai alkalmazottakra terjed ki, és a rendelet szabályait 9, 10, 11, 12, 14. -ban foglalt rendelkezéseit a polgármesterre is megfelelően alkalmazni kell. /2/ A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket a rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidőarányosan illetik meg. A munka és pihenőidő 1. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 8 órától óráig, pénteken 8 órától 14 óráig tart A munkaidőn belül 12 és 13 óra között napi 30 perc munkaközi /ebéd/ szünetet kell biztositani. Túlmunka A munkanapokon végzett túlmunkáért azzal azonos mértékű a heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon a végzett túlmunkáért a köztisztviselőnek a végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartam kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár. 2. A köztisztviselő az /1/ bek. szerint az őt megillető szabadidőt a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával jogosult igénybe venni.

2 2 3. Nem minősül túlmunkának, ha a köztisztviselő saját elhatározása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes írásbeli elrendelése nélkül végez munkaidőn kivüli munkát, ezért arra sem szabadidő, sem pénzbeli megváltás nem jár. 4. Túlmunkát a polgármester, a jegyző /távollétük esetében az alpolgármester/ írásban, a túlmunkavégzés napja előtti napon, vagy kivételes esetben a túl munkavégzés napján rendelhet el. 5. A túlmunka elrendelése a köztisztviselő saját munkaköri feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, és az Mt. erre vonatkozó rendelkezéseit nem sértheti. A helyettesítés szabályai Helyettesítési díjra akkor jogosult a köztisztviselő, ha tartósan /1 hónapon túl/ távollévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben, vagy egészben többlet feladatként betöltetlen munkakört lát el. 2. A helyettesítési díj mértéke a helyettesítést ellátó köztisztviselő illetményének 50 %-a, a helyettesítési idővel arányosan. A köztisztviselő teljesítményének értékelése A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. 2. A képviselő-testület Polgármesteri Hivatala kiemelt céljaként határozza meg: - Az ügyintézési határidők betartása, illetve az ügyek intézésére fordított idő fokozatos csökkentése. - A Polgármesteri Hivatal lakossági kapcsolatainak javítása, jogpropaganda tevékenységének fokozása, az ügyfelek színvonalas tájékoztatása. - A községfejlesztési célkitűzések hatékony előkészítése és végrehajtása. - A költségvetési bevételek növelése, beszedése

3 3 A köztisztviselő díjazása A köztisztviselőt a Ktv ai alapján iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének figyelembevételével kell besorolni. A köztisztviselő munkaköri megnevezését ennek megfelelően a szakmai területre utaló kifejezéssel kell megállapítani. Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok Külön juttatás A köztisztviselő minden naptári évben külön juttatásként legalább félhavi illetményére jogosult. 2. Az /1/ bek. szerinti juttatást minden évben a köztisztviselők napján kell kifizetni. 3. A jegyző a köztisztviselői tv bek. ben meghatározott teljesítményértékeléstől függően 20 %-kal megemelheti, vagy csökkentheti a köztisztviselői besorolás fizetési fokozatához tartozó alapilletményét. 4. A jegyzőt a saját gépkocsi hivatali célú használata esetén költségtérítés illeti meg. Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas példamutató munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért a köztisztviselő jutalomba részesíthető. Az egy alkalomra kifizethető jutalom alsó határa 1 heti, felső határa 1 havi Illetményének illetményének megfelelő összeg. 2. Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésében állapítja meg.

4 4 Szociális, jóléti, kulturális egészségügyi juttatások A köztisztviselő részére az alábbi visszatéritendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók. Illetményelőleg szociális támogatás üdülési hozzájárulás képzési továbbképzési támogatás tandíj temetési segély Illetményelőleg E rendelet hatálya alá tartozók átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők. Az illetményelőleg felső határa összeségében a mindenkori két havi nettó bér. 2. A köztisztviselő, a polgármester a felvett illetményelőleget maximum hat hónap alatt havi egyenlő részletekben köteles visszafizetni, úgy hogy az utolsó részlet minden év december 31.-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatal számlájára. 3. Az illetményelőleg kifizetésének fedezete céljából éves keretet kell képezni, amely nem haladhatja meg a Hivatal béralapjának 5 %-át. 4. Illetményelőleget kaphatnak: - 30 napon túli betegállományban lévők - jelentős családi esemény érintettjei - alacsony jövedelmüek - tanulmányi szerződés nélkül továbbtanulók képzési költségeik viseléséhez

5 5 Szociális támogatás 11. A rendelet hatálya alá tartozó dolgozók szociális támogatásként jogosultak a munka megfelelő minőségben történő ellátásához szükséges költségtéritésére.számítógéphasználók esetében védőszemüveg. Üdülési hozzájárulás 1. A rendelet hatálya alá tartozó dolgozók közül akik kimagasló teljesítményt nyújtanak üdülési hozzájárulásként üdülési csekket kaphatnak. 2. Üdülési hozzájárulás összegét a képviselő-testület az éves költségvetésben biztosítja. 12. A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő köztisztviselő részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges és az Mt /3/ /4/ bek. meghatározott szabadidőt biztosítani. 2. A munkáltató szakemberszükségletének biztosítására a köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet. 3. A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához /1/ bek. foglalt szabadidőre átlagkeresete csak akkor jár, ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést köt. 4. A munka melletti iskolarendszerü oktatásban, ill. szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő köztisztviselővel megkötendő tanulmányi szerződés feltételei a szabályzatban kerülnek megállapításra. 5. A köztisztviselőt a közigazgatási, illetve ügykezelői alapvizsga letétele előtt egy alkalommal 3 munkanap, a közigazgatási vagy azzal egyenértékű szakvizsga előtt szintén egy alkalommal 5 munkanap tanulmányi munkaidő kedvezmény illeti meg. 6. A vizsgák előtti konzultációk költsége a munkáltatót terheli. 7. A köztisztviselők szakmai továbbképzéseken való részvétele kötelező, költségei a munkáltatót terhelik.

6 6 Temetési segély Temetési segély illeti meg a köztisztviselőt a Ptk 685 -ban felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén, abban az esetben ha az elhunyttal egy háztartásban él, a temetéséről ő gondoskodik és a temetési számlák a nevére szólnak. 2. A temetési segély összege maximum az illetményalap 150 %-a, melynek kifizetését a köztisztviselő kérelmére a jegyző engedélyezi. Nyugállományu köztisztviselő támogatása A nyugállományu köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján az alábbi pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban részesíthető: - eseti szociális segély - temetési segély - kedvezményes étkeztetés 2. A támogatásra kérelem alapján kerül sor, melyet a köztisztviselő a vele közös háztartásban élő házastárs, illetve élettárs és gyermeke adhat be. 3. A kegyeleti és szociális támogatás fedezetét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben biztosítja. 4. A jegyző állapítja meg a támogatásra való igényjogosultságot. 5. A támogatás legmagasabb összege a mindenkori illetmény alap 50 %.-a. Hatályba léptető, vegyes rendelkezések E rendelet november 1-én lép hatályba. 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. Pánd, október 24. Molnár József sk. polgármester G á l Józsefné sk. jegyző

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM

39/1997. (VII. 18.) BM 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben