ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e"

Átírás

1 ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról, továbbá a szakmai teljesítmények elismeréséről (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a XXXVI. törvénnyel és más jogszabályokkal módosított, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. -ának, a 24.. (4) bekezdésének, a 42.. (3) bekezdésének felhatalmazása és a Ktv. 49/H. -a, 49/J. -a és 49/M. -a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 13.. (2) bekezdésére is, a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit - a helyi közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével - az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. (1) E rendelet hatálya a polgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra (továbbiakban: köztisztviselő és munkavállaló) terjed ki, a Ktvm /1/, 49/E.. /1/, 49/F../1/, 49/G.. /1/ bekezdéseiben foglalt rendelkezések Előszállás polgármesterére, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra is kiterjednek. (2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselőtestület a Ktv. alapján felhatalmazást kap. (3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg. (4) Ahol a rendelet köztisztviselőt említ, ezalatt a polgármestert és a hivatal munkavállalóit is érteni kell. II. Fejezet A köztisztviselő díjazásának egyes szabályai

2 2 2.. (1) Képzettségi pótlék illeti meg a köztisztviselőt, amennyiben mérlegképes könyvelői képesítést szerez. A pótlék mértéke az illetményalap 30 %-a. (2) Ahol jogszabály felettes megjelölést használ, ez alatt a Hivatalban a jegyzőt kell érteni. (3) Illetménykiegészítés illeti meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőt. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 5 %-a. 3.. (1) Az illetményalap mértékét a képviselőtestület évente az éves költségvetésről szóló rendeletében állapítja meg, amely nem lehet magasabb az állami költségvetésben megállapított illetményalapnál. Szociális és jóléti juttatások Lakásépítés- és vásárlás támogatása 4.. (1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, lakásépítéshez vagy bővítéshez, lakótelek vásárláshoz (a továbbiakban: lakásépítés) kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíthető. A visszatérítendő támogatás mértéke esetenként nem haladhatja meg a Ft-ot. A törlesztés módját és időtartamát, a kérelmek elbírálásának rendjét a jegyző - az érdekképviseleti szerv bevonásával - külön intézkedésben jogosult szabályozni. (2) A lakásépítési alapot a tárgyévi költségvetésből, a korábbi évek pénzmaradványából és a beruházási, illetőleg állóeszköz fenntartási célokra szolgáló pénzeszközökből, a lakásépítési alapból kapott támogatás tárgyévi törlesztéséből lehet képezni. A képzendő öszszeg tárgyévi nagyságrendjét a Hivatal köztisztviselőitől a tárgyév február hó 28-áig beérkezett, indokolt és tárgyéven előreláthatóan várható kölcsönkérelmek összegszerű kihatását figyelembe véve a polgármester és a jegyző együttes javaslata alapján a képviselőtestület határozza meg. (3) A kérelmek elbírálásáról az érdekképviseleti szervezet véleményének kikérése mellett a jegyző dönt. (4) Nem adható kölcsön, ha: - az együttköltöző családtagok plusz lakóingatlannal, vagy nagy értékű (a kölcsönt folyósító pénzintézet értékbecslése alapján) üdülőingatlannal rendelkeznek, - az igénylő lakás, családi ház építésnél már megkapta a használatbavételi engedélyt, - a lakás, családi ház, lakótelek vásárlása esetén a vételár teljes egészében ki lett fizetve,

3 3 - pénzintézettől, magánszemélytől felvett kölcsön kiváltására történik az igénylés, - az előző ingatlan eladási ára nagyobb volt, mint a vásárolni (építeni) szándékozott ingatlan értéke (költségvetése), - öröklakás, bérlakás, szolgálati lakás, családi ház felújításához történik az igénylés, január 1. előtt kiadott építési engedély vagy vásárlás esetén. Illetményelőleg 5.. (1) A köztisztviselők - ideértve a polgármestert is - átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők. Az illetményelőleg mértékének felső határa a köztisztviselő havi besorolási illetményének a havi személyi jövedelemadó előleggel, az egészségügyi biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összeg háromszorosa lehet. (2) A köztisztviselő, a polgármester a felvett illetményelőleget 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben kötelesek visszafizetni, részükre fizetési halasztás nem engedélyezhető. A kifizetett illetményelőleg személyi jövedelemadó-és kamatmentes. (3) Az illetményelőleg kifizetésének fedezete céljából éves keretet kell képezni, amely nem haladhatja meg a Hivatal éves béralapjának 1 %-át. (4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesülnek: - a 30 napon túli betegállományban lévők, - a jelentősebb családi esemény érintettjei, - az alacsony jövedelműek, - a tanulmányi szerződéssel továbbtanulók, képzési költségeikhez. (5) Az illetményelőleg iránti kérelmek elbírálását, a törlesztés kezdő időpontját, a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén követendő eljárást a jegyző külön intézkedésben jogosult szabályozni. (6) A polgármester illetményelőleg iránti kérelmét a képviselőtestület bírálja el. (7) Fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő illetményelőlegben nem részesíthető. Egészségügyi juttatás 6.. (1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához - vissza nem térítendő hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás mértéke kétévenként a szemüveg költségének 100 %-a, de maximum Ft.

4 4 Temetési segély 7.. (1) Temetési segély illeti meg a köztisztviselőt a Ptk ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén. (2) A temetési segély összege: Ft, melynek kifizetését a köztisztviselő kérelmére a jegyző engedélyezi. (3) Az intézmény aktív dolgozója saját halottjának tekinthető és a költségek 50 %-át a munkáltató átvállalja. III. Fejezet A köztisztviselők szakmai képzésének támogatása (1) Az iskolai rendszerű, de az előmeneteléhez nem szükséges képzésben résztvevő köztisztviselő részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges és az Mt (3)-(4) bekezdésben meghatározott szabadidőt biztosítani. 8.. (2) A munkáltató szakemberszükségletének biztosítására a köztisztviselővel, továbbá a nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulóval tanulmányi szerződést köthet. (3) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához az (1) bekezdésben foglalt szabadidőre távolléti díj csak akkor jár, ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. (4) A munka mellett iskolarendszerű oktatásban, illetve szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő köztisztviselővel megkötendő tanulmányi szerződés feltételeit a jegyző jogosult megállapítani, a polgármester véleményezésével. (5) A köztisztviselőt a közigazgatási, illetve az ügykezelői alapvizsga letétele előtt - egy alkalommal - 5 munkanap, a közigazgatási vagy azzal egyenértékű szakvizsga előtt szintén egy alkalommal - 10 munkanap tanulmányi munkaidő-kedvezmény illeti meg. Az e címen járó pótszabadságnak a megfelelő időben ki nem vett részére való igényjogosultság a vizsga napján elévül. IV. Fejezet Nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 9.. (1) A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli támogatásban részesülhet: a) eseti szociális segély, b) temetési segély.

5 5 (2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából a Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményt alakít ki (1) A rendelet 9.. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. (2) A Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság és a polgármester, a jegyző hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. (3) A kérelmekről a Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság előterjesztése alapján - a Bizottság véleményének figyelembevételével - a jegyző dönt A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati, szociálpolitikai munkakört ellátó köztisztviselője látja el. V. Fejezet A szakmai teljesítmények elismerése Az "ELŐSZÁLLÁS" közszolgálatáért kitüntetés adományozásának rendje 12.. (1) Előszállás Nagyközség Képviselőtestülete a helyi közszolgálati feladatok eredményes megvalósításában résztvevő köztisztviselők kimagasló tevékenységének elismerésére elnevezéssel kitüntetést alapít. "ELŐSZÁLLÁS Közszolgálatáért" (2) A kitüntetés adományozásáról a képviselőtestület dönt. (3) A kitüntetettek személyére a polgármester és a jegyző együttesen tehet javaslatot. (4) A kitüntetéssel 1 havi illetménynek megfelelő összegű pénzjutalom jár. (5) A kitüntetés adományozásának feltételei: - ténylegesen kiemelkedő közszolgálati teljesítmény elismeréséhez kapcsolódjon,

6 6 - hosszabb időn át végzett hivatali szakmai munkát testesítsen meg, - a kitüntetési javaslattételt alapos mérlegelés előzze meg. (6) A kitüntetést minden évben az augusztus 20-ához kapcsolódó helyi állami ünnepség keretében kell átadni. A kitüntetést a képviselőtestület nevében a polgármester adja át. (7) Évenként legfeljebb egy kitüntetés adományozható. VI. Fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK 13.. (1) E rendelet december 1-jén lép hatályba. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezései az irányadók. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 7/2000./V.1./ ÖK. számú rendelet. Előszállás, november 26. Szoboszlainé Huszár Anna Szurma Katalin polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet március 1. napján kihirdettem. Előszállás, március 1. Szurma Katalin jegyző A 33/2001./XII.1./ ÖK. számú rendelet módosul a 3/2002./III.1./ ÖK. számú rendelettel, amely március 1-jén lép hatályba. A 33/2001./XII.1./ ÖK. számú rendelet módosul a 12/2003./VII.1./ ÖK. számú rendelettel, amely július 1-jén lép hatályba. A 33/2001.(XII.1.) ÖK. számú rendelet 2. -a módosul a 3/2005.(III.1.) ÖK. számú rendelettel, amely március hó 1. napján lép hatályba.

7 7 A 33/2001.(XII.1.) ÖK. számú rendelet 9. (2) bekezdése, 10. (2) bekezdése, 10. (3) bekezdése és 11. -a módosul a 22/2006.(XI.30.) ÖK. számú rendelettel, amely november 30. napján lép hatályba.

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM

39/1997. (VII. 18.) BM 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben