E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 22-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK rendelet módosítása Előadó Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága Tisztelt Képviselő-testület!

2 A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény 1. (13) bekezdése módosította a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F. 49/H. -ait. A módosítás következtében a korábban alanyi jogon járó ún. béren kívüli juttatások (ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás) megszűntek. A Ktv. módosítása ugyanakkor kötelezően írja elő a cafetéria rendszer bevezetését. A törvény rendelkezése szerint a köztisztviselő cafetéria juttatásként választása szerint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdésére is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA) 70 (2) bekezdés a/, b/, valamint d/ és e/ pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az SZJA 1. számú mellékletében meghatározott adómentes bevételek közül ingyenes vagy kedvezményes Internet-használatra jogosult, illetve kockázati életbiztosítás támogatására. A cafetéria juttatásként az alábbi elemek választhatók a fent hivatkozott jogszabályok alapján: - üdülési csekk, üdülési hozzájárulás, - melegétkeztetés, - iskolakezdési támogatás, - helyi utazásra szolgáló bérlet, - önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás, - önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás, - magánszemély javára a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt havi hozzájárulás, - a munkáltató által magánnyugdíjról és magánnyugdíj pénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíj-pénztárba fizetett összeg, - Internet-használat támogatása, - a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díja. A cafetéria juttatás éves keretösszegét ezer forintra kerekítve helyi önkormányzatoknál a hivatali szervezet vezetője legkésőbb tárgy év február 15-ig a közszolgálati szabályzatban határozza meg. Ez azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap 5- szörösénél (állami illetményalap esetén ,- Ft), és nem lehet magasabb az illetményalap 25-szörösénél ( ,- Ft). A fentiekre, valamint a Zirc Városi Önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel a évi költségvetési javaslatban a köztisztviselő cafetéria juttatás keretösszegeként bruttó ,- Ft/fő összeg került beállításra. A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak szerint határoztam meg a cafetéria juttatás keretösszegét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján február 15-ig

3 A cafetéria juttatáson túl a Ktv. 49/H -a alapján a köztisztviselő részére további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. A jogszabály változása folytán e körből kikerültek azok a juttatások, amelyeket kötelezően a cafetéria juttatás rendszerén belül kell biztosítanunk. A fentiekre tekintettel a hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló rendelet egyéb juttatásokra vonatkozó részét módosítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására. Z i r c, február 11. Dr. Árpásy Tamás jegyző Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4 ../2010.(..) önkormányzati rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 4. -ában kapott felhatalmazás alapján a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2001.(XI.13.) ÖK. rendelet módosításáról (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A rendelet 2-8 -aiban meghatározott szabályokat a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester tekintetében is alkalmazni kell. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdésének a) pontja hatályát veszti. (2) A Rendelet 2. (1) bekezdés e) pontjának harmadik francia bekezdése hatályát veszti. (3) A Rendelet 2. (1) bekezdésének f) pontja hatályát veszti. (4) A Rendelet 2. (1) bekezdés g) pontjának harmadik, negyedik és ötödik francia bekezdése hatályát veszti. (5) A Rendelet 2. (1) bekezdésének j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: j) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 3. (1) A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. (2) A Rendelet 2. (4) bekezdésének a) és b) pontja hatályát veszti

5 A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A rendelet 2. (1) bekezdésének b) pontjától (4) bekezdésének c) pontjáig meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 5. A Rendelet 6. (2) (5) bekezdései hatályukat vesztik. 6. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. (2) A kérelmekről a jegyző dönt. 7. A Rendelet 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya és Önkormányzati Irodája látja el. 8. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter dr. Árpásy Tamás polgármester jegyző Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 37/2003.(IX.29.) ÖK. rendelettel módosított 32/2001. (XI. 13.) ÖK rendelete

6 a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról egységes szerkezetben Zirc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. -ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. -a, 49/J. -a és 49/M. -a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 13.. (2) bekezdésére is az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. (2) A rendelet 6.. (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba. (3) A rendelet aiban meghatározott szabályokat a polgármester, főállású alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell. I. Köztisztviselői juttatások, támogatások 2.. (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja: a) Helyi utazási kedvezmények - helyi közlekedés igénybevételéhez szükséges havi/éves bérlet, - fényképpel ellátott munkáltatói igazolvány közlekedési bérletként történő használata a helyi közlekedés igénybevételéhez. b) Lakhatási támogatások - bérleti díjhoz történő - vissza nem térítendő - pénzbeli hozzájárulás, - közműdíjakhoz történő - vissza nem térítendő - pénzbeli hozzájárulás, - lakásfelújítási (komfortfokozat-emelési) költségekhez történő - vissza nem térítendő - pénzbeli hozzájárulás, - lakásfelújítási (komfortfokozat-emelési) költségekhez kölcsön, - lakásbővítési költségekhez történő - vissza nem térítendő - pénzbeli hozzájárulás, - lakásbővítési költségekhez kölcsön. c) Lakásépítési támogatások - kamatmentes kölcsön, - egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatás,

7 - lakás-takarékpénztárnál kötött lakás-előtakarékossági szerződés díjához történő vissza nem térítendő - hozzájárulás. d) Lakásvásárlási támogatások - kamatmentes kölcsön, - egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatás, - lakástakarékpénztárnál kötött lakás-előtakarékossági szerződés díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás. e) Családalapítási támogatások - fiatal házasok egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatása, - egyösszegű - vissza nem térítendő - gyermekszületési támogatás, - gyermekszületés esetén nyújtott természetbeni támogatás. f) Üdülési hozzájárulás: - üdülési hozzájárulás (mértéke naptári évenként az illetményalap %-áig terjedhet) vagy - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet). g) Szociális támogatások - rendszeres pénzbeli szociális segély, - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, - rendszeres természetbeni szociális segély, - rendkívüli (eseti) természetbeni szociális segély, - beiskolázási támogatás. h) Illetményelőleg i) Albérleti hozzájárulás j) Tanulmányi ösztöndíj (2) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő jóléti juttatásokat biztosítja: a) életbiztosítási támogatás, b) nyugdíj- és kiegészítő biztosítási támogatás, c) életbiztosításhoz kapcsolódó előtakarékosság díjához való - vissza nem térítendő - hozzájárulás, d) magánnyugdíj-pénztári tagdíjkiegészítés, e) sport- és szabadidős tevékenységek támogatása. (3) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő kulturális juttatásokat biztosítja: a) önkormányzati fenntartású kulturális, közművelődési intézmények kedvezménye látogatására szolgáló igazolvány, b) könyvvásárlási támogatás. (4) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügyi juttatásokat biztosítja: a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása, b) fogászati kezelések díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás, c) jogszabályban előírt szemüveg (képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás. 3..

8 A rendelet 2.. (19 bekezdésének b/ pontjától (4) bekezdésének c) pontjáig meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 4.. (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény b) pontjában meghatározott személyek. (2) A temetési segély összege ,- Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 5.. (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozónak halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. (2) A temetési segély összege ,- Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 5/A. A rendelet ában szereplő köztisztviselői juttatásokra és támogatásokra a Képviselőtestület a szükséges pénzügyi fedezetről, - ha mód van arra, - az éves költségvetésében dönt. II. Nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok 6.. (1) A nyugállományú köztisztviselő a Nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról szóló 31/2001. (XI.13.) ÖK rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet: a) eseti szociális segély, b) jövedelem-kiegészítés, c) temetési segély, d) kedvezményes étkeztetés, e) kedvezményes üdültetés, f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele. (2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából 3 tagból álló szociális bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kell létrehozni. A Bizottság tagjai: - a Polgármesteri Hivatal részéről 1 fő,

9 - a Városi Vöröskereszt részéről 1 fő, - a Családsegítő-Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat részéről 1 fő. (3) A Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Bizottság üléseinek összehívásáról az elnök gondoskodik. A Bizottság döntéshozatalakor szavazategyenlőség esetén az elnök szavazati dönt. Az elnök jogosult képviselni a Bizottság véleményét a szociális támogatásokról szóló döntés meghozatalával kapcsolatos eljárásban. (4) A Bizottság évente legalább 2 ülést tart. Az elnök soron kívüli döntést igénylő esetben rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat. (5) A Bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a Bizottság ügyrendje tartalmazza. 7.. (1) A rendelet 6.. (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. (2) A Bizottság és az Önkormányzati Iroda hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. (3) A kérelmekről az Önkormányzati Iroda előterjesztése alapján a Bizottság véleményének figyelembevételével - a jegyző dönt. 8.. A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Osztály és az Önkormányzati Iroda látja el. Záró rendelkezések 9.. (1) E rendelet november 13-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

(2) E rendelet 6. -ának előírásait kell alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is.

(2) E rendelet 6. -ának előírásait kell alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel)

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Szomolya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Kelt: Szomolya, 2010. 01. 28. p.h... jegyző Tartalomjegyzék A szabályzat

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról Egységes szerkezetben a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők részére adható

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Csanyteleki Hivatal Közszolgálati Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (II. 11.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenõrzések eljárási

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör

Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör 1. Átruházható-e alpolgármesterre a képviselőtestületnek a polgármester feletti egyes munkáltatói jogának gyakorlása? Nem. Alpolgármesterre a képviselő-testület hatáskört nem ruházhat át. Alpolgármesternek

Részletesebben