A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat)

2 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 II. rész... 5 Általános szabályok... 5 A belföldi kiküldetés előírásai... 5 A külföldi kiküldetések rendje... 7 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés A munkáltató és a közalkalmazott kötelezettségei III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések

3 Preambulum 1 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.), a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Kormányrendelet, a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet, továbbá a munkába járásról szóló 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet figyelembe vételével a következők szerint határozza meg a kiküldetéssel összefüggő eljárási szabályokat. 2 I. RÉSZ Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya 1. (1) A szabályzat célja a kiküldetés rendjének szabályozása, különös tekintettel a kiküldetés okaira, a kiküldetés elrendelési rendjére, valamint a kiküldetéssel kapcsolatos elszámolások módjainak és feltételeinek meghatározására, az egységes gyakorlatra. (2) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a kiküldetések elrendelésével kapcsolatos döntési jogkörrel rendelkezőre, b) a pénzügyi feladatokat ellátó személy(ek)re, c) a kiküldetésben lévő személy(ek)re. Értelmező rendelkezések 2. (1) Hivatali, üzleti utazásnak minősül a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is, megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. A kiküldetés lehet belföldi (Magyarországon belüli) és külföldi (Magyarország határain kívüli). 1 A szabályzatot a Szenátus június 24-i ülésén a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 116. számú határozatával átfogóan módosította. 2 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 3

4 (2) 3 A belföldi kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a kinevezésben, egyéb munkajogi szerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. (3) Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a Főiskola tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében, Magyarország területén kívüli (továbbiakban: külföldi) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. (4) A külszolgálat: a Főiskola vezetése által elrendelt, külföldön történő munkavégzés. (5) A külföldi kiküldetés abban az esetben minősül ideiglenesnek, ha annak a kiküldő által meghatározott időtartama legfeljebb 90 nap. (6) 4 Kiküldetésnek minősülő a hivatalos utazás: a) amennyiben az a Főiskola alap- és kiegészítő tevékenységével kapcsolatos, b) a hazai, nemzetközi, illetve intézményközi együttműködési megállapodáson alapuló cserekapcsolat (tudományos, oktatási, kutatási együttműködés), c) a bel-, illetve külföldi konferencián, kiállításon való részvétel, d) a bel-, illetve külföldi tanulmányút, e) a pályázat útján elnyert szakmai-továbbképzési, vagy kutatói ösztöndíj. (7) A kiküldetések pénzügyi forrása lehet: a) költségvetési támogatás, b) saját bevétel, c) előirányzat-maradvány, d) pályázaton elnyert pénzeszköz, e) alapítványi pénzeszköz, f) dolgozói hozzájárulás, g) egyéb külső hozzájárulás, támogatás. (8) Kiküldetés elrendelésére, a kiküldetés szükségességének igazolására jogosult: a) a Főiskola Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők köre, a területi intézetben az intézetigazgató, b) a rektor esetében a Főiskola Gazdasági Tanácsa, c) az általános rektorhelyettes esetén a rektor, d) a dékánok, más rektorhelyettesek, a gazdasági és műszaki főigazgató és a főtitkár esetén a rektor (távollétében az általános rektorhelyettes), e) 5 a Főiskola többi dolgozója esetén a munkáltatói jogkört gyakorló vezető. (9) A kiküldetés szakmai teljesítésnek igazolására jogosult: a szakmai teljesítés-igazolásra írásban felhatalmazott személy, elsősorban a kiküldetést elrendelőjének a feladata. 3 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 4 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 5 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 4

5 (10) A kiküldetés lebonyolítása, a szervezése: a) a kiküldetés engedélyezését követően a külföldi utazások technikai szervezéséért és lebonyolításáért felelős személy vagy szervezeti egység részére kell az engedélyezési okiratokat eljuttatni, b) a szervezést végző, a Főiskola vonatkozó szabályzataiban előírt eljárás rend szerint elindítja az igénybe venni kívánt szolgáltatások (utazás, szállás, konferencia részvétel, vízum beszerzése stb.) beszerzési folyamatát, elkészíti a beszerzési igénybejelentőt, gondoskodik az aláíratásáról és a kari gazdasági és műszaki osztály felé történő továbbításról. c) a kiküldött részére minden esetben baleset-, poggyász és betegbiztosítást kell kötni. d) a beszerzett dokumentumokat, utazási jegyeket eljuttatja a kiküldött részére. II. rész Általános szabályok A belföldi kiküldetés (kirendelés) előírásai 3. (1) Az arra jogosult vezető a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a kiküldöttet. (2) A belföldi kiküldetés a kiküldő szervezeti egysége érdekében valósul meg (pl.: konferencia, betanulás, értekezlet, szakmai utak). (3) A belföldi kiküldetést a belföldi kiküldetési rendelvény c. nyomtatványon kell elszámolni és engedélyeztetni (1. számú melléklet). (4) A kiküldetési rendelvény a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával köteles megőrizni. (5) A kiküldött a munkavégzése során, költségtérítésben akkor részesülhet, ha a tevékenységével összefüggésben kiadásai merülnek fel. A költségtérítés fogalmát az SZJA törvény határozza meg a következők szerint: a) az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében, b) vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély, c) nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha e törvény olyan költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 5

6 (6) A közalkalmazottat megillető költségtérítések: a) utazási költségtérítés, b) élelmezési költségtérítés, c) egyéb költségtérítés. (7) A kiküldöttet utazási költségtérítés illeti meg vonat, busz előzetes engedély alapján saját személygépkocsi használat esetén. (8) Az országos közforgalmi vasutak, autóbuszjáratok vonalain, a II. osztályú menetjegy árát téríti meg az Intézmény, a Főiskola nevére és címére kiállított számla vagy a menetjegy ellenében. Vezető beosztású közalkalmazott eseti jelleggel kiküldetéséhez a közforgalmú vasutak I. kocsi osztályát is igénybe veheti, melyet részére és a kiküldő előzetes engedélye alapján a vele utazók részére a Főiskola nevére és címére kiállított számla vagy menetjegy ellenében téríti meg az Intézmény. (9) A kiküldetéskor igényelhető gazdaságossági szempontok figyelembevételével előzetes engedély alapján a saját (vagy házastársa tulajdonában lévő) személygépkocsi is. A személygépkocsi tulajdonjogát a kiküldetés időszakára szóló, kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás befizetési szelvénnyel kell igazolni. A saját személygépkocsi eseti belföldi kiküldetéshez történő használatának feltétele a munkáltatói jogkört gyakorló vezető előzetes engedélye, valamint a kiküldött 3. számú melléklet szerinti nyilatkozata, melyet a kari gazdasági és műszaki osztály tart nyilván. A saját gépjármű igénybevétele esetén a belföldi kiküldetésen feltüntetett távolságok helyességét (legrövidebb útvonal, célszerűség) a gazdasági és műszaki osztály ellenőrzi és igazolja. Az elszámolható kilométer-távolságot az interneten megtalálható tervezőprogram használatával, a leggyorsabb útvonal szerint beállítással kell megállapítani. Igazolás nélkül elszámolható költség a Főiskola által a kiküldöttnek, a saját gépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből, a kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométertávolság szerint, az üzemanyag fogyasztási alapnorma-átalány és legfeljebb az adóhatóság által közzétett a kiküldetés időszakában érvényes üzemanyagár, valamint 9,-Ft/km általános személygépkocsi fenntartási normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható alapnorma átalány mértékét a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége nem haladhatja meg az említett Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat. Az elszámoláshoz a kiküldetési rendelvényre fel kell vezetni a személygépkocsi következő adatait: a) gyártmány, b) típus, c) lökettérfogat (cm 3 ), d) üzemanyag (benzin, gázolaj). Az üzemanyag felhasználás értékét az átalány elszámolásnál a megtett kilométer, az alapnorma átalány és a kiküldetés időszakában az adóhatóság által közzétett üzemanyag egységár szorzata adja. A hivatalos belföldi kiküldetés alkalmával felmerült autópályadíj, parkolási díj stb. számla ellenében elszámolható, az érvényes adójogszabályok szerint. A Főiskola tulajdonában lévő gépkocsi használatát és elszámolását külön szabályzat tartalmazza. 6

7 (10) A kiküldetésben lévő közalkalmazottnak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár, mely a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben adóköteles. A napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. Átalányként a közalkalmazottat napi ötszáz forint napidíj illeti meg. A rendszeresen kiküldetést teljesítő közalkalmazottnak a Főiskola havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíjátalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. Nem számolható el napidíj: a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, b) ha a Főiskola a közalkalmazott élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell. (11) Egyéb költségként elszámolható: a) helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), b) szállásköltség, c) indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), d) autópályadíj, e) parkolási díj, f) részvételi díj. A belföldi kiküldetés során felmerült egyéb költségek kizárólag a Főiskola nevére szóló számla alapján számolhatóak el. Nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését szolgáló, vagy vélelmezhetően annak tekintendő kiadások (pl.: hotel minibár). A belföldi kiküldetés alkalmával igény esetén, előzetes engedély alapján elszámolási előleg vehető fel. Az előleg igénylésénél a Pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. A külföldi kiküldetések rendje 4. (1) A külföldi kiküldetés a kiküldetés speciális esete, amikor a kinevezésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés Magyarország területén kívül valósul meg. (2) A külföldi kiküldetés alanya a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemély vagy közalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkező megbízási szerződés keretében foglalkoztatott magánszemély lehet. (3) Külföldi kiküldetés csak előzetes engedély (engedélykérő adatlap 2. számú melléklet) alapján történhet. Az adatlapnak tartalmaznia kell: a) a kiutazó nevét, útlevél számát, b) az utazás időtartamát, helyét, c) az utazás módját, d) a kiküldetés célját, továbbá e) az utazáshoz szükséges pénzügyi forrásokat, valamint az utazó egységvezetőjének támogató javaslatát. 7

8 Az engedélyezésre jogosult vezető aláírását követően az adatlapot le kell adni a 2. (10) bekezdése szerint, az utazó szempontjából illetékes személy vagy szervezeti egység részére. (4) Külföldi kiküldetés esetén a kiküldöttnek lehetőség szerint, a kiküldetéssel érintett ország pénznemében kell megkapnia azt a térítést, amely a külföldön felmerülő költségei fedezetéül szolgál. (5) 6 A külföldi pénznemben keletkezett bevétel, valamint külföldi pénznemben teljesített kiadás esetében a forintra történő átszámításhoz a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmazni. Ha a kiküldött a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki és rendelkezik pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, akkor a forintra történő átszámításhoz az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. A bevétel megszerzése napjának a hazaérkezés napját kell tekinteni. Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kiküldetés elszámolása megtörtént. (6) A kiküldetés időtartamának megállapításánál az indulás és az érkezés időpontja között eltelt időt kell meghatározni. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy, hogy a fennmaradó tört rész amennyiben az legalább 8 óra egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít. (7) A kiküldetéssel kapcsolatban elszámolható költségek a) napidíj, b) utazási költség, c) szállásköltség, d) egyéb költségek. (8) A kiküldetés időtartamára a kiküldöttet legfeljebb e szabályzat 5. számú melléklete szerinti napidíj illeti meg, mely a vonatozó adójogszabályok szerint adóköteles. (9) A kiküldöttet utazási költség (vonat, autóbusz, repülőgép, stb., illetve engedéllyel saját személygépkocsi használat) illeti meg. A saját gépkocsival történő kiutazás csak a környező országokba, gazdaságossági és a megvalósítandó feladatok ellátásához szükséges célszerűségi szempontok alapján engedélyezheti a munkáltatói jogkört gyakorló vezető a kiutazó részére (4. 6 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 8

9 számú melléklet). Ebben az esetben üzemanyag címén előlegben csak egy utazó részesülhet az együttutazók közül, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Ebben az esetben is az elszámolható költségek összegének meghatározására, a benyújtandó bizonylatokra, dokumentumokra a 3. (8) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni. (10) A kiküldöttet számlával igazolt szállásköltség illeti meg, a kiküldetésben eltöltött időszaknak megfelelően, saját részére. (11) 7 (12) Egyéb költségként elszámolható: a) a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), b) részvételi, regisztrációs díj, c) vízum díj, d) személyi biztosítási díj, poggyász-és balesetbiztosítás díja, e) indokolt esetben taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), f) parkolási díj, g) hivatali célból felmerült telefon, telefax és internet költsége, h) egyéb a kiküldetés céljával kapcsolatosan felmerült költségek (pl.: külföldi partner megvendégelése, szakkönyv, újság stb.) (13) Ha a kiküldött a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében ösztöndíjat kap, akkor a magánszemélynek ez a juttatás adómentes bevételnek számít. (14) 8 A külföldi kiküldetést a Külföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás c. nyomtatványon kell elszámolni (4. számú melléklet). A kiküldetési rendelvény a kifizető által 2 példányban kiállított bizonylat, amelynek eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával köteles megőrizni. A külföldi kiküldetési rendelvény kitöltéséhez szükséges költségelszámolást legkésőbb a hazaérkezést követően 8 napon belül kell leadni a kari nemzetközi előadónak. (15) A leadott költségelszámolást a nemzetközi előadó a kari gazdasági és műszaki osztály részére köteles haladéktalanul továbbítani. (16) 9 A költségelszámolással egyidejűleg a kiküldetést elrendelő munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére e szabályzat 6. számú melléklete szerint elkészített úti beszámolót is át kell adni, aki annak elfogadását követően gondoskodik az általános bizonylat-megőrzési szabályok szerinti megőrzéséről és irattárazásáról. 7 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 8 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 9 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 9

10 5. (1) 10 E szabályzat alkalmazásában: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés a) Munkába járás: aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye között, munkavégzés céljából történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás. ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye között, munkavégzés céljából történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a közalkalmazott a munkavégzés helyét annak földrajzi elhelyezkedése miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c) hazautazás: a tartózkodási helyről a munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; d) lakóhely: annak a Magyarország, vagy Európai Gazdasági Térség állama (továbbiakban: EGT-állam) területén lévő lakásnak a címe, amelyben a közalkalmazott él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; e) tartózkodási hely: annak a Magyarország, vagy EGT-állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a közalkalmazott lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik; f) hosszú várakozás: az az időtartam, amely a közalkalmazott személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. (2) A munkáltató köteles megtéríteni a közalkalmazott napi munkába járását szolgáló teljes árú, valamint utazási kedvezménnyel megváltott áru bérletének, vagy menetjegyének árát az alábbiak szerint: a) a munkáltató által fizetett költségtérítés a bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében téríthető, azok árának egységesen 86%-a, b) a hétvégi hazautazás (a tartózkodási helytől az állandó lakóhelyre hetente legfeljebb egyszer) szintén menetjegy ellenében számolható el adómentesen, melynek összege ben legfeljebb, havonta ,- Ft (melyet 2011-től a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével kell évente növelni). 10 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 10

11 (3) A térítéshez igénybe vehető közlekedési eszközök a munkavégzés helyére történő utazáshoz és a hazautazáshoz: a) közforgalmú vasút 2. kocsi osztálya, b) helyközi (távolsági) autóbuszjárat, c) elővárosi busz, HÉV, d) menetrend szerint közlekedő hajó, komp vagy rév. (4) 11 Saját gépjárművel történő munkába járásra az Szja törvény szerinti 9 Ft/km összeg fizetése kötelező, ha: a) a közalkalmazott lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés, b) a közalkalmazott munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, c) a közalkalmazott mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a közalkalmazott munkába járását az Mt (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja (közigazgatási határon belül is). (5) Helyi díjszabással közlekedő közforgalmú járművön történő munkába járáshoz utazási költségtérítés nem adható. (6) 12 Az utazással kapcsolatos költségtérítés a munkáltatói jogkört gyakorló vezető felé intézett kérelem engedélyezése alapján fizethető ki. A munkáltató és a közalkalmazott kötelezettségei 6. (1) A munkáltató feladata, hogy: a) gondoskodjon a kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítések pénzügyi fedezetének a költségvetésben való szerepeltetéséért, b) rendszeresen ellenőrizze a kiküldetések jogszerűségét, célszerűségét, c) évenként beszámoltassa a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó személyeket a kiküldetéssel kapcsolatos költségek kifizetésének tapasztalatairól, a jogszabályok érvényesítéséről. (2) A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó személy feladata: a) minden alkalommal ellenőrizze az adott költségtérítés feltételeinek meglétét, b) áttekintse a csatolt bizonylat helyességét, ellenőrizze a számításokat, c) gondoskodjon a kifizetést igazoló dokumentumok csatolásáról, d) a vonatkozó bizonylatokon feltüntesse a kifizetés jogosságára utaló hivatkozást, e) teljesítse a pénzügyi kifizetést, f) elvégezze a kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket, g) közreműködjön a vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetésében. 11 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával fogadta el. Hatályos: december 17. napjától. 12 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 11

12 (3) Az utazási költségtérítéssel érintett személy feladata: a) a jogszabályok, illetve jelen szabályzatban számára előírt kötelezettségnek eleget tegyen, b) a kiküldetést előzetesen engedélyeztesse, c) a kiküldetési rendelvényhez szükséges személyes adatokat, információkat teljes körűen megadja, és a kapcsolódó igazolásokat csatolja, d) a vonatkozó számlá(ka)t benyújtsa, e) a szükséges nyilatkozatokat megtegye, f) közreműködjön a térítéssel kapcsolatos egyeztetési, ellenőrzési feladatokban. III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések 7. A Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Főiskola korábbi Kiküldetési Szabályzata. Budapest, június 24. Záradék: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A Szabályzatot a Szenátus június 24-i ülésén 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 116. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 24. napjától. A Szabályzatot a Szenátus december 17-i ülésén 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával módosította. Hatályos: december 17. napjától. Budapest, december 17. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Mellékletek: 1. sz. melléklet Belföldi kiküldetési rendelvény és költségtérítés 2. sz. melléklet Engedélykérő adatlap 3. sz. melléklet Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybe vétele esetén 4. sz. melléklet Külföldi kiküldetési rendelvény és költségtérítés 5. sz. melléklet Napidíj mértékének meghatározása 6. sz. melléklet Általános úti beszámoló 12

13 1. sz. melléklet 13

14 ENGEDÉLYKÉRŐ ADATLAP 2. sz. melléklet Név: beosztás:. Lakcím:... Útlevélszám:. Bankszámlaszáma (devizaszámla esetén IBAN és SWIFT kód is).. Az utazás időtartama:..-tól.-ig Helye: (ország, város, esetleg intézmény).... Az utazás módja, útvonala:. A kiküldetés célja:... Napok száma Napidíj Szállás Részvételi díj Kiutazás módja Egyéb Összesen Előkalkuláció a várható költségekről Deviza neme Egy napra Devizában Összesen Forintban Fedezeti forrás A fedezetet nyújtó támogatások és összegei:..... (Kérem csatolni a fedezetet igazoló iratokat, a meghívólevél, vagy a konferencia kiírás másolatát) A kint-tartózkodáshoz.. nap rendes/rendkívüli/fizetés nélküli szabadságot kérek. Tudomásul veszem, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72. (4) bekezdés c) pontja alapján, a 30 napot meghaladóan nálam lévő elszámolatlan előleg után adófizetési kötelezettség terhel, mely összegének járandóságomból történő levonásához egyértelműen hozzájárulok. Budapest, 20.. kiutazó A szervezeti egység vezetőjének véleménye: Budapest, 20 Engedélyezem: rektor (dékán) Budapest, vezető. gazdasági (fő)igazgató 14

15 Nyilatkozat 3. sz. melléklet a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez Alulírott (név) lakcím, a BGF Kar/területi intézet dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni. A személygépkocsi - típusa: - forgalmi rendszáma:. - forgalmi engedélyének száma:. - műszaki érvényessége: - hengerűrtartalom: köbcentiméter. - használandó üzemanyag típusa, oktánszáma:. - tulajdonosának neve:.. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a módosított 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. -a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. A fenntartási költségtérítést 9 Ft/km mérték figyelembevételével kérem elszámolni. Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket nem lépek fel a Budapesti Gazdasági Főiskolával szemben. Jelen nyilatkozatom a fenti adatok változásáig, de legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes. Budapest, 20.. nyilatkozat tévő aláírása 15

16 4. sz. melléklet 16

17 17

18 18

19 19

20 5. sz. melléklet Napidíj mértékének meghatározása Hivatalos kiküldetések alkalmával a Főiskola a napidíj összegét az alábbiak szerint határozza meg: 2012.évben az elfogadás dátumától visszavonásig legfeljebb 54 Euró/nap/fő (illetve. ennek megfelelő egyéb devizanem) Az így megállapított napidíj összegétől eltérni abban az esetben lehet, ha a kiutazás pályázaton elnyert forrásból történik, és szerződés rögzíti a kiküldetések díjtételeit. A napidíj mértéke évenként felülvizsgálható és a likviditási helyzetnek megfelelően módosítható. 20

21 6. sz. melléklet 13 ÁLTALÁNOS ÚTI BESZÁMOLÓ 14 1.A kiutazó(k) adatai (Név, beosztás, szervezeti egység): 2. A kiutazás időtartama: 20..-tól 20 -ig 3. A kiutazás helye (ország, város): 4. A felkeresett intézmények: 5. A kiküldetés célja: Amennyiben több megbeszélést is folytatott különböző partnerekkel, a pontok esetében kérjük, szíveskedjen valamennyire külön kitérni. 6. A nemzetközi tárgyalás résztvevői (a kiutazókon kívül): Név Beosztás Szervezeti egység A táblázat az igényeknek megfelelően bővíthető/szűkíthető. 13 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 44. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: december 17. napjától. 14 Kérjük, hogy az úti beszámolót szíveskedjen kitölteni és megküldeni a hazatérés után 8 napon belül aláírt elektronikus formában, PDF formátumban a BGF Nemzetközi Koordinációs Iroda részére, az címre. 21

22 7. A tárgyalás nyelve: 8. A megbeszélésen elhangzott témák: 9. A megbeszélés eredményei, szakmai haszna: 10. Az együttműködéssel kapcsolatos konkrét teendők, (javasolt) felelősök, határidők (amennyiben konkrét dátum meghatározható): 11. A kiutazásról az alábbi rövid ismertetőt javaslom a BGF hírlevelében elhelyezni: Dátum: Aláírás: Az úti beszámolót elfogadom / nem fogadom el. (a megfelelő szövegrész aláhúzandó) A kiküldetést elrendelő aláírása: 22

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Horváthné Szabó Beáta

Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013. Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Fogalmak, engedélyek A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának

Részletesebben