ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet"

Átírás

1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1.

2 A kiküldetési szabályzat kialakításánál figyelembe vett szabályok: évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (a továbbiakban: Szja tv.), 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről (a továbbiakban Rendelet1), 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről (a továbbiakban: Rendelet2), évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv, tv.), 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.), évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art) 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről (továbbiakban Áht) 1. A szabályzat hatálya; fogalom meghatározások; általános rendelkezések 1.1. A szabályzat hatálya: Személyi hatály: a jelen szabályzat az Elszámolóházzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókra terjed ki. Tárgyi hatály: a jelen szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetésekre, az azokkal kapcsolatos valamennyi eljárásrendre és a keletkező iratokra terjed ki Fogalom meghatározások Elszámolóház: Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Elszámolóház által működtetett intézmények: - Mecsekaljai Általános Iskola, - Budai-Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, - Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium, - Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium, - Apáczai Nevelési Központ, - Leőwey Klára Gimnázium, - Kodály Zoltán Gimnázium, - Janus Pannonius Gimnázium, - Hajnóczy József Kollégium Kiküldetés (kirendelés): a Munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben, megbízási szerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. Belföldi kiküldetés: a Munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben, megbízási szerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés, amennyiben annak helye belföldön van. 2

3 Külföldi kiküldetés: a kiküldöttnek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. A külföldi kiküldetés abban az esetben minősül ideiglenesnek, ha annak időtartama legfeljebb 90 nap. Külszolgálat: munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés Munkavégzésre irányuló jogviszony: a közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony, a megbízási jogviszony. Munkáltató: az akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, Elszámolóház igazgatója. Kifizető: az Art pontja szerint az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat. Valutapénztár: az Elszámolóház feladatainak ellátásához, valamint a működtetéséhez szükséges valuta megőrzésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség, vagy helyiségrész, amelyben a valuta elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó berendezések vannak. Kiküldött: az Elszámolóháznál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy Általános rendelkezések Az Mt a szerint: (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. (5) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. A kiküldetések elszámolása az Áht szerint a K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokon belül a K341 Kiküldetések kiadásai rovaton történik. 3

4 Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és egyéb (pl. poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítést. 2. A belföldi kiküldetések 2.1. A belföldi kiküldetések rendje Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan kiküldetési rendelvény és költségelszámolás alapján - a Munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy lehet. A belföldi kiküldetést a Munkáltató engedélyezi és rendeli el. Az Elszámolóház által működtetett intézmények (a továbbiakban: intézmények) dolgozói tekintetében a kincstárnokok kötelesek előzetes engedélyezés céljából en, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére a kérelmet beküldeni. A koordinátor továbbítja azt javaslatával az Elszámolóház igazgatójának, aki legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon dönt a belföldi kiküldetés elrendeléséről. Belföldi kiküldetések esetében a Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás formanyomtatványt (1. sz. melléklet) kell kitölteni egyenként annyi kiküldött számára, ahányan a kiküldetésben részt vesznek. A belföldi kiküldetési rendelvényt és költségelszámolást két példányban kell kiállítani a kiküldetés megkezdése előtt, és azt a Munkáltatónak kell aláírnia elrendelés és engedélyezés céljából. A kiküldetési rendelvény kiállítása az intézmények esetén a kincstárnok, az Elszámolóház tekintetében pedig a kiküldetéssel érintett dolgozó feladatát képezi. Kiküldetési rendelvény két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza kötelezően az alábbiakat: a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). közlekedési eszköz jellegéből adódóan az indulás és érkezés időpontját, menetjegyek árát. A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető (munkáltató), másolatát a magánszemély (kiküldött, közalkalmazott, köztisztviselő) a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. A Számviteli tv. szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség 8 év. 4

5 A saját tulajdonú és a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi használható, élettársé nem. A magánszemély (kiküldött) a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát az Szja. törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja (Szja tv. 3. sz melléklet IV. 9. pont). A 3. sz. mellékletet (Kérelem a saját gépjármű igénybevételéhez) szükséges kitölteni a saját, vagy a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi használatához. A kiküldetési rendelvény minden esetben helyettesíti az útnyilvántartást, amikor a magányszemély kizárólag csak a munkáltatójától kap hivatali, üzleti címén bevételnek nem számító költségtérítést és az adott járművet más tevékenységével összefüggésben nem használja A belföldi kiküldetések költségelszámolása A kiküldetésekhez a kiküldött a Munkáltató jóváhagyásával útielőleget igényelhet, melyet a megfelelően kitöltött Kiküldetési rendelvény részét képező aláírt Kiküldetési utasítás bemutatásával az Elszámolóház székhelynek házipénztárában lehet igényelni, a kiküldetés megkezdését megelőző munkanapon, figyelembe véve a házipénztár nyitvatartási rendjét, illetőleg az ellátmányból lehet biztosítani a jóváhagyott havi finanszírozási tervnek megfelelően. Előleg folyósítása esetén a kiküldetés befejezését követően a Munkáltató aláírásával ellátott, és a mellékletekkel felszerelt kiküldetési rendelvényt és költségelszámolást 3 munkanapon belül kell továbbítani a házipénztár számára elszámolás végett. Amennyiben a kiküldöttnek többlet-költségtérítés jár a korábban felvett útielőleghez képest, annak térítésére átutalással vagy pénztári kifizetéssel kerül sor. Amennyiben az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 napon belül nem számol el, úgy a készpénzt felvevőt az Szja tv a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem adója terheli. Az első példányt a szükséges mellékletekkel (közlekedési, szállás és egyéb költségekről szóló számlákkal) együtt kell a házipénztárba leadni a kiküldetés befejezését követő 3 munkanapon belül. A tőpéldányt a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálynak, a második példányt a házipénztárnak 8 évig meg kell őriznie adóellenőrzés céljából a Számviteli tv előírásainak megfelelően. Útielőleg folyósítása esetén további útielőleg csak abban az esetben igényelhető, ha az előzőleg felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt. Kizárólag a munkáltató által előzetesen engedélyezett kiküldetéshez kapcsolódhat költségtérítés. A munkáltató nem téríti meg a kiküldetés költségét a kiküldetésben résztvevő személynek, amennyiben a kiküldetés elrendelése nem történt meg. 5

6 2.3. A kiküldöttet megillető költségtérítések a.) Élelmezési költségtérítés A kiküldetésben lévő kiküldöttnek az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár. A belföldi napidíj mértéke bruttó 500 Ft/nap, melyet nem kell számlával igazolni. Nem számolható el napidíj a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, b) ha a munkáltató a kiküldött élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. Ez megvalósulhat úgy is, hogy a munkáltató megtéríti a nevére szóló étkezési számlákat. Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell. b.) Utazási költségtérítés - vasúton történő utazás esetében a II. osztályú teljesárú, vagy 50% kedvezményt tartalmazó I. osztályú menetjegy téríthető, - autóbuszon történő utazás költségeinek a megtérítése, - személygépkocsival történő utazás esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a ténylegesen megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján, a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltséget és kilométerenként 9 Ft normaköltséget. c.) Egyéb költségtérítés Egyéb költségként elszámolható pl. - a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés), - a szállás költség, - indokolt esetben a taxiköltség (kizárólag az üzleti cél érdekében felmerült költség), - autópályadíj - az üzleti étkezés költsége az ügyfelekkel (mely reprezentációs költségként számolandó el). Nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését szolgáló kiadások, pl. gyógyszer, ital, hotel minibár, ruházat. A belföldi kiküldetés során felmerült egyéb költségek a Munkáltató nevére szóló, Áfa törvény előírásainak megfelelő számla alapján, vagy helyi közlekedési jegy ellenében számolhatók el. A munkáltató által biztosított szállás, lakhatás biztosítása a következők szerint is történhet (rezsi, garázs használat, parkoló is, ha a szállásdíj részét képezi, a rezsi akkor is, ha nem része a szállásdíjnak): Munkáltató megrendeli és kifizeti a szállást, Munkáltató nevére szóló számla alapján megtéríti a kiküldöttnek. Adókötelezettség nem keletkezik az Szja tv. 7. (1) g) és q) pontja alapján (ld. 6. pont) 6

7 3. A külföldi kiküldetések 3.1. A külföldi kiküldetések rendje A külföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan kiküldetési rendelvény és költségelszámolás alapján - a Munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kiküldött lehet. A jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek abban az esetben vehetnek részt a Munkáltató által elrendelt külföldi kiküldetésben, amennyiben rendelkeznek olyan bizonylattal, amely igazolja, hogy a Munkáltató érdekében merül fel az utazás. a.) Munkáltatói kezdeményezésű hivatalos kiküldetés a Munkáltató képviseletében megvalósuló, a munkáltatói jogkört gyakorló vezető (vagy az általa írásban vagy szóban meghatalmazott) által jóváhagyott program szerint történhet: - a társ- illetve partnerintézmények meglátogatása, - az egyes nemzetközi szervezetek vezető testületeiben a Munkáltató hivatalos képviselete, - egyéb, különösen a Munkáltató szempontjából fontos tanácskozáson való részvétel, illetve intézmény meglátogatása, - a Munkáltató képviselete nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. b.) Egyéni kezdeményezésű hivatalos kiküldetések különösen: a nemzetközi kongresszusokon, konferencián, workshopon előadás tartása, vagy a nyomtatott programban feltüntetett plenáris, vagy szekció-előadáson, workshopon való részvétel. Egyéni kezdeményezésű hivatalos kiküldetés engedélyezése kérelem és a hozzá csatolt meghívólevél alapján történik. Az Elszámolóház által működtetett intézmények (a továbbiakban: intézmények) dolgozói tekintetében a kincstárnokok kötelesek előzetes engedélyezés céljából en, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére a kérelmet beküldeni. A koordinátor továbbítja azt javaslatával az Elszámolóház igazgatójának, aki legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon dönt a külföldi kiküldetés elrendeléséről. A kiküldetés engedélyezéséről rendelkező irat az alábbiakat tartalmazza: - a kiküldetés idejét, időtartamát, helyét, - a kiküldött által ellátandó feladatot, - az adott utazással kapcsolatos, Munkáltatói forrásból finanszírozott költségek típusa(i)t, a forrás(ok) megjelölését. A kiküldetés forrása lehet: költségvetési támogatás, saját bevétel, pályázati összeg. Külföldi kiküldetés esetében a Külföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás formanyomtatványt (2. sz. melléklet) kell kitölteni egyenként annyi kiküldött számára, ahányan a kiküldetésben részt vesznek. A külföldi kiküldetési rendelvényt és költségelszámolást két példányban kell kiállítani a kiküldetés megkezdése előtt, és azt a Munkáltatónak kell aláírnia elrendelés és engedélyezés céljából. A kiküldetési rendelvény kiállítása az intézmények esetén a kincstárnok, az Elszámolóház tekintetében pedig a kiküldetéssel érintett dolgozó feladatát képezi. 7

8 A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető (munkáltató), másolatát a magánszemély (kiküldött, közalkalmazott, köztisztviselő) a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. A Számviteli tv. szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség 8 év A külföldi kiküldetések költségelszámolása A külföldi kiküldetéshez a kiküldött a Munkáltató jóváhagyásával útielőleget igényelhet a kiküldetés megkezdését megelőzően legkésőbb 8 munkanappal, melyet az Elszámolóház a valutapénztárból a kiküldött számára a kért valutanemben teljesít. Ezen a nyomtatványon kérhető a napidíj előleg is. Útielőleg folyósítása esetén további útielőleg csak abban az esetben igényelhető, ha a korábban felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt. A külföldön felmerült és valutában kifizetett költségeket a valutapénztár által a számlavezető pénzintézet eladási árfolyama alapján súlyozottan számolt, a valutafelvétel napján megadott forint-értékével kell átszámítani. Amennyiben a kiküldöttnek többletköltségtérítés jár a korábban felvett útielőleghez képest, annak térítésére pénztári kifizetéssel kerül sor forintban a már felvett előleg árfolyamával. Elszámolni kötelezően csak a felvett valutanemben lehet. Elszámolni a kiküldetés befejezését követő 3 napon belül kötelező, ehhez a Munkáltató aláírásával ellátott, és a mellékletekkel felszerelt kiküldetési rendelvény és költségelszámolást kell leadni a házipénztárba. Amennyiben az elszámolás 30 napon belül nem történik meg, úgy az az Szja tv. 72. (4) bek. n) pontja szerint kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül, mely a kiküldött magánszemélyt terheli, elszámolása jövedelemadó-előlegként történik. A tőpéldányt a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálynak, a második példányt a házipénztárnak 8 évig meg kell őriznie adóellenőrzés céljából és a Számviteli tv. előírásainak megfelelően. A kiküldetés időtartama a Rendelet2 3. -a szerint: A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a fennmaradó tört rész - amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít, kivéve, ha a következő bekezdés rendelkezése szerinti választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak. Az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések esetén az időtartam meghatározására választható az előző bekezdés szerinti időtartamok egybeszámítása azzal, hogy 8

9 a) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulás szerinti időpont között legalább két óra eltelik; b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több mint két óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek minősül. Kizárólag a munkáltató által előzetesen engedélyezett kiküldetéshez kapcsolódhat költségtérítés. A munkáltató nem téríti meg a kiküldetés költségét a kiküldetésben résztvevő személynek, amennyiben a kiküldetés elrendelése nem történt meg Külföldi kiküldetés esetén a kiküldöttet megillető költségtérítések a.) Napidíj A napidíj összege a kiutazó étkezéseinek fedezetére szolgál, így annak igénybevétele esetén a kiküldetésben résztvevő étkezéséről szóló számla nem számolható el. Összege a 285/2011 Kormányrendelet 22. -a szerint napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg. b.) Utazási költségtérítés - vasúton történő utazás esetében a II. osztályú menetjegy téríthető meg, - autóbusz menetjegy költségeinek térítése, - repülőn történő utazás esetében a turista osztályú menetjegy téríthető, - személygépkocsival történő utazás esetén a költségelszámolás alapja a ténylegesen megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján, a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és kilométerenként 9 Ft normaköltség. A kiküldetések során csak a saját vagy házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a forgalmi engedély és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény másolata. c.) Egyéb költségtérítés. - helyi közlekedési költség, - részvételi, regisztrációs költség, - vízum díj, - személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás díja, - szállás költség, - a hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások (pl.: hivatalos telefon, fax, fénymásolás díja), - indokolt esetben taxi költség - autópályadíj A felmerült költségek igazolására a Munkáltató nevére és címére kiállított, olvasható számla (indokolt esetben nyugta) fogadható el. A szállásról szóló költségeket mindig számlával kell igazolni. 9

10 Amennyiben a számla (nyugta) adatai nem jeleznék egyértelműen a szolgáltatás tartalmát, abban az esetben a számláról (nyugtáról) - hiteles másolatot kell készíteni, vagy - a számlához (nyugtához) magyar nyelvű feljegyzést kell csatolni annak tartalmáról, vagy - a számlán (nyugtán) fel kell tüntetni magyar nyelven is annak tartalmát (pl. élelmiszer, menetjegy, taxi, stb.). Pályázat vagy más külső forrás keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját, a támogatást nyújtó szabályozza, amelyet csatolni kell az elszámoláshoz. Ennek hiányában e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a költségtérítés megállapításánál. 4. Vonatkozó adózási előírások Az Szja tv. 70. (1) bekezdés szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás (pl. ingyen vesz részt kulturális programokon) révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem január 1-től igazolás nélkül elszámolható kiadásnak minősül és a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevételből (napidíjból) levonható a napi 15 eurónak megfelelő összeg. Ugyanúgy elszámolható költség, mint minden, az elszámoláshoz csatolt utazásról, szállásról szóló számla. A magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem 15 feletti napidíj - adóterhei: Magánszemélyt terhelő adófizetési kötelezettség (a juttatásban részesülő részére kifizetendő értéket csökkentő tételek): Személyi jövedelemadó: a juttatás értékének 16 %-a Nyugdíjjárulék: a juttatás értékének 10%-a, Természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke: a juttatás értékének 4%-a, Pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke: a juttatás értékének 3%-a, Munkaerő-piaci járulék: a juttatás értékének 1,5%-a. A Kifizetőt terhelő adófizetési kötelezettség: Szociális hozzájárulási adó: a juttatás értékének 27%-a. Az Szja tv 7. (1) bekezdés szerint: a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni: (g) a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató (munkáltató, kifizető) részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket e törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek; (q) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékét, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is (pl. étkezés repülőn), a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértékét, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is. 10

11 r) a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket; Ezek alapján nem kell bevételt megállapítani akkor sem, ha a kiadást a magánszemély megelőlegezi és a munkáltató, kifizető utólag bizonylat ellenében megtéríti. Például nem keletkezik a magánszemélynek bevétele, a munkáltató megtéríti a magánszemélynek a kiküldetése során felhasznált utazási jegyek ellenértékét (munkáltató nevére szóló) számlák alapján. Az utazás költségének megtérítése nem adóköteles jövedelem, de szükséges bizonylattal alátámasztani (munkáltató nevére szóló számla, vagy menetjegy). Amennyiben a kiküldött magánszemély részére utólagos elszámolás ellenében ad előleget a munkáltató, akkor sem keletkezik adókötelezettség, ha határidőre az elszámolás megtörténik. A külföldi kiküldetésre tekintettel adott valutaellátmány összege is adóköteles. A szabályzat részét képező mellékletek: 1. sz. mell.: Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás 2. sz. mell.: Külföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás 3. sz. mell.: Kérelem saját gépjármű igénybevételéhez Jelen szabályzat április 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Pécs, április 1. Borbás Károly Igazgató 11

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

Horváthné Szabó Beáta

Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013. Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Nagy Katalin.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Nagy Katalin. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Amit a költségtérítésrôl 1 tudni kell Belföldi kiküldetés A magánszemély tulajdonában

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben