Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 39. -ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályainak egységes alkalmazása érdekében az érdekképviseleti szervekkel együttműködve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a következő szabályzatot alkotja: A szabályzat hatálya 1. (1)A szabályzat személyi hatálya a Bszi ában felsorolt bíróságokra, az ott működő bírákra és igazságügyi alkalmazottakra, valamint az OIT Hivatalába beosztott bírákra és igazságügyi alkalmazottakra terjed ki. (2)A szabályzat tárgyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott bírák és igazságügyi alkalmazottak Magyar Köztársaság területén történő belföldi kiküldetéseire (továbbiakban: kiküldetés) terjed ki. A kiküldetés fogalma 2. 1 (1) Kiküldetésnek minősül, amikor a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott (továbbiakban: kiküldött) igazságszolgáltatási érdekből, a munkáltatói jogkör gyakorlójának külön utasítása alapján a 3. (1) bekezdésének f) pontjában és a 3. (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben külön utasítás nélkül is ideiglenesen, lakóhelyén és kinevezési okiratában meghatározott szolgálati helyén kívül, a munkáltatói jogkör gyakorlójának érdekkörébe tartozó munkát végez (2) Nem minősül kiküldetésnek, ha a bíró és az igazságügyi alkalmazott a munkaköri leírásában meghatározott feladatait a munka természetéből eredően rendszeresen a beosztásáról szóló okiratban szereplő szolgálati helyén vagy a kinevezési okiratában meghatározott szolgálati helyén kívül, de a) a Legfelsőbb Bírósággal, a Fővárosi Ítélőtáblával, a Fővárosi Bírósággal és az OIT Hivatalával szolgálati jogviszonyban álló bíró és igazságügyi alkalmazott Budapest területén, b) a Debreceni, a Győri, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtáblával szolgálati jogviszonyban álló bíró és igazságügyi alkalmazott az ítélőtábla székhelye szerinti megye területén, c) a megyei bírósággal szolgálati jogviszonyban álló bíró és igazságügyi alkalmazott az érintett megyei bíróság illetékességi területén végzi. (3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott esetben is köteles az érintett bírónak és igazságügyi alkalmazottnak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a 1 Módosította a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától.

2 munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. A kiküldetés alkalmazásának esetei 3. (1) Kiküldetésnek minősül különösen, ha a bíró a szolgálati és lakóhelyén kívüli helyen a) részére a munkáltatói jogkör gyakorlója által, kötelezően előírt vagy a Magyar Bíróképző Akadémia által szervezett és a munkáltatói jogkör gyakorlója által engedélyezett oktatáson, b) összbírói értekezleten, c) a bírói tanács ülésén, d) kollégiumi ülésen, e) vezetői értekezleten, f) 2 az általa tárgyalt ügy elbírálása érdekében szükséges eljárási cselekményen vesz részt. (2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásánál nem kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyét beszerezni az OIT kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők esetében. (3) Kiküldetésnek minősül különösen, ha az igazságügyi alkalmazott a szolgálati és lakóhelyén kívüli helyen, részére a munkáltatói jogkör gyakorlója által kötelezően előírt a) oktatáson, kivéve, ha a munkakör betöltéséhez szükséges, b) szakmai értekezleten, c) vezetői értekezleten, d) 3 a szolgálati helye szerinti bíróság által tárgyalt ügy elbírálása érdekében szükséges eljárási cselekményen vesz részt. 4. (1) Nem minősül kiküldetésnek, ha a bíró saját kezdeményezésére, a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével, de nem a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítására, a szolgálati- és lakóhelyén kívüli helyen különösen a) szakmai továbbképzésen vagy b) szakmai jellegű rendezvényen (pl. a Magyar Jogász Egylet,a Magyar Kriminológiai Társaság, a bírói egyesületek, a Büntető Jogászok Klubja rendezvényein) vesz részt, c) a Magyar Bíróképző Akadémián oktatói tevékenységet végez, d) a jogi szakvizsga-bizottság tagjaként szakvizsgáztat. (2) Az (1) bekezdéssel egy tekintet alá esik, ha az OIT kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető saját kezdeményezésére az ott felsorolt okból van távol. (3) Nem minősül kiküldetésnek, ha az igazságügyi alkalmazott saját kezdeményezésére, a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével, de nem a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítására, a szolgálati- és lakóhelyén kívüli helyen különösen a) szakmai továbbképzésen vagy b) szakmai jellegű rendezvényen vesz részt. (4) 4 Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott, kiküldetésnek nem minősülő esetekben az iskolarendszerű képzést ide nem értve a bírák és igazságügyi alkalmazottak a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 2 Beiktatta a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától. 3 Beiktatta a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától. 4 Módosította a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától.

3 129. -ában és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkalmazandó, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény ának h) pontja és a (2) bekezdésének g) pontja alapján távolléti díjra jogosultak, egyéb költségtérítésre nem. A kiküldetés elrendelése 5. (1) A kiküldetés elrendelésére a bírák tekintetében a Bjt ának (1) bekezdésében és a Bjt ában, az igazságügyi alkalmazottak esetében pedig az Iasz 8. -ának a), b) és e) pontjaiban felsorolt munkáltatói jogkört gyakorló vezetők jogosultak. (2) Amennyiben a munkáltatói jogkört az Iasz. 8. -ának f) pontja alapján az igazságügyi szerv vezetője gyakorolja, javaslatára a kiküldetés elrendeléséről a megyei bíróság elnöke dönt. (3) A kiküldetés elrendelésének joga a Bjt ának (2) bekezdésében, valamint az Iasz. 8. -ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően átruházható. (4) 5 A kiküldetést a 3. (1) bekezdésének f) pontjában és a 3. (3) bekezdésének d) pontjában foglalt eset kivételével írásban kell elrendelni, írásbeli elrendelésnek minősül a 3. -ban meghatározott eseményre szóló meghívó is. A kiküldetés során felmerülő költségek pénzügyi forrásai 6. (1) A 8. -ban és a okban rögzített költségek megtérítésének pénzügyi forrása a bíróságok, illetve az OIT Hivatala saját költségvetése. (2) A pénzügyi elszámolásra a kiküldetési rendelvény, valamint saját gépkocsi igénybevétele esetén az érintett bíróság gépjármű üzemeltetési szabályzatának előírásai alapján kerül sor. A kiküldetés során felmerülő költségek megtérítése 7. A kiküldött jogosult a kiküldetés során indokoltan felmerülő, élelmezéssel kapcsolatos többletköltsége, utazási és szállás költsége, valamint a 13. -ban meghatározott szállítási költsége megtérítésére. Napidíj 8. (1) Kiküldetése esetén az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezésére a bírót a Bjt ában, az igazságügyi alkalmazottat az Iasz ában meghatározottak szerinti napidíj illeti meg. 5 Módosította a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától.

4 (2) 6 Nem jár napidíj, ha a kiküldetés helyén a kiküldetés időtartamához igazodó napi teljes élelmezés természetben biztosított. (3) Szálloda igénybevétele esetén a kiküldöttnek járó napidíj számítása a bírák esetében a Bjt ának (3) bekezdésében, az igazságügyi alkalmazottak esetében az Iasz ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével történik. Utazással kapcsolatos költségek 9. A kiküldetés kiinduló pontja a kiküldött lakóhelye vagy a kiküldetés elrendelésekor meghatározott más kiinduló pont. 10. Utazással kapcsolatos költségként kell figyelembe venni a kiküldetés kiinduló pontjától a feladat elvégzésének helyéig való utazás, illetve a visszaút során igénybe vett, helyi tömegközlekedési eszköz (autóbusz, villamos, trolibusz, metró, földalatti vasút, fogaskerekű vasút, helyi érdekű vasút), illetve vasúti első osztály, helyközi autóbusz vagy hajó használatával kapcsolatban felmerülő, a kiküldöttnek tényleges kiadást jelentő költséget. 11. (1) 7 Amennyiben gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják és a kiküldetés elrendelője előzetesen engedélyezi, a vezetői engedéllyel rendelkező kiküldött a kiküldetés során saját tulajdonú ideértve a házastárs tulajdonát is személygépkocsit használhat. (2) A kiküldetés helyének megközelítése során, illetve a visszaúton a legrövidebb vagy a legmegfelelőbb közforgalmú útvonalat kell igénybe venni. (3) Saját tulajdonú személygépkocsi használatára akkor adható ki engedély, ha a) hivatali személygépkocsi nem biztosítható és a feladat elvégzését más időpontra nem lehet átütemezni, illetve a kiküldetés körülményei, vagy a gazdaságosság követelményei ezt indokolják és b) az igénybe venni kívánt személygépkocsi érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, valamint töréskárra is kiterjedő Casco biztosítással rendelkezik. (4) A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért a kiküldöttet költségtérítés illeti meg. (5) A költségtérítés összege a kiküldetés során megtett km távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma, és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyagköltség, valamint az adómentesen adható általános személygépkocsi normaköltség. (6) A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend, vagy interneten útvonaltervezővel elkészített útvonalterv alapján kell meghatározni. (7) Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. -ában meghatározott alapnorma-átalányt kell figyelembe venni. 6 Módosította a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától. 7 Módosította a évi 10. számú szabályzat. Hatályos: július 7. napjától.

5 (8) A saját gépkocsit használó kiküldött jogosult a számlával igazolt időarányos autópályahasználati díj, parkolási díj és komp-viteldíj megtérítésére is. Szállásköltség 12. (1) A kiküldött szállásra, illetve a szállásköltség megtérítésére az alábbi esetekben jogosult: a) a kiküldetést több napra rendelték el és nem tud a lakóhelyére naponta visszatérni, vagy a hazautazás költségei a szállásköltséget meghaladnák, illetőleg b) a feladat teljesítésének napján lakóhelyére visszatérni nem tud. (2) A kiküldött Budapesten elsősorban a Magyar Bíróképző Akadémián, vidéken pedig bírósági vendégszobában köteles megszállni. Egyéb szállás igénybevétele esetén a szálláshely kiválasztása során törekedni kell a leggazdaságosabb megoldásra. (3) A szállásköltséget számlával kell igazolni. 13. Ha a kiküldött a kiküldetés során megbetegszik, ezt orvos igazolja és lakóhelyére visszatérni nem képes, visszaszállításáról, illetve a visszaszállítás indokolt költségeinek megtérítéséről a kiküldetést elrendelő bírósági vezető, illetve a Hivatal vezetője gondoskodik. Hatálybalépés 14. Ez a szabályzat február 15. napján lép hatályba.

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu szekszarditorvenyszek.birosag.hu Ügyiratszám: 2014. El. I. D. 17/4. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben