Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda"

Átírás

1 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, XVI. Baross Gábor u XVI. Farkashalom u XVI. Csinszka u.27.

2 A gyermek Nézd, feléd nyújtja kis kezét: gyönge virágszirom. Össze ne törd, mert Mert nem ismer bűnt és fájni fog nagyon. Mert bízik benned: Te felnőtt vagy kis szemében és rád bízza magát. Vágyak, álmok élnek a szívében, és egy tündérvilág. Tündérmeséknek fátyla lebben, s vele száz csengő kacagás. Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ. Ő elhiszi még, hogy jók az emberek, elhiszi, igaz minden szavuk: Legalább benned váljon valóra: Ne legyen perc, ne legyen óra, Amikor benned csalódni fog. 2

3 Tartalom ÓVODÁNK HELYZETKÉPE...5 GYERMEKKÉP... 6 ÓVODAKÉP...7 I. Programunk célfejezete...9 II. A célok megvalósítását lehetővé tevő gyermeki tevékenységek...19 A SZÉKHELY ÓVODA HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA A PIPITÉR TAGÓVODÁK HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei...69 V. Kapcsolatrendszer VI. Szolgáltatásaink...76 VII. A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére...77 Érvényességi rendelkezés Legitimációs záradék

4 Az óvoda pedagógiai programja az alábbi törvényi előírásoknak megfelelően készült: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 363/2012. (XII. 17.) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet 32/2012. (X. 8.) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről szóló EMMI rendelet 1. számú melléklete 4

5 ÓVODÁNK HELYZETKÉPE Óvodánk Budapest kertvárosi részében, könnyen megközelíthető helyen, Mátyásföldön helyezkedik el, több generációs családi szerkezetű, kertes házas és lakótelepi környezetben. Intézményünk 3 korszerű épületében összesen 23 csoport működik. Az épületeket árnyas kert, teraszok, mozgásfejlesztést segítő fából készült játékeszközök egészítik ki. A hozzánk járó gyerekek szülei társadalmi és szociális helyzetüknél fogva erősen heterogén összetételűek. Mindhárom épületnek vannak összehangolt pedagógiai normát közvetítő kialakult értékei, melyek az óvoda épületeinek sajátosságaiból adódnak. Ezeket külön fejezetenként jelenítjük meg a programban. 5

6 GYERMEKKÉP Minden gyermeknek meg kell ismernie a felnőttvilág csodálatos, érdekes titkait. A szeszélyes természeti jelenségek világának, a kiszámítható és kiszámíthatatlan emberi kapcsolatoknak az értékeit és veszélyeit, hogy mint felnövekvő gyermek meg tudja állni a helyét, hogy önálló, kiegyensúlyozott, boldog ember lehessen. Óvodánk olyan nevelésre, fejlesztésre törekszik, ahol megvalósul a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülése, s külső kényszertől mentes környezetben nevelkedhetnek. Abból a tényből indul ki, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, belső fejlődés, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják és alakítják. Az óvodánkban nevelt gyerekek érzelmekre épülő, pozitív szociális viselkedési mintát örökítenek tovább. Gyermekeink eljutnak örömteli, változatos tevékenységgel, tapasztalatszerzéssel az önismeret, az önmegvalósítás, önérvényesítés lehető legmagasabb fokára. Ezekből adódik, hogy életkoronként és egyénileg változik fejlődési ütemük, amit nevelőmunkánk során messzemenően figyelembe veszünk. A személyiségfejlesztés folyamatában arra törekszünk, hogy független, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, önmagát ellátni képes, kreatív, segítőkész, toleráns és békeszerető gyermekeket neveljünk. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglevő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 6

7 ÓVODAKÉP Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodásaink számára - a szociokulturális helyzetünk figyelembevételével - olyan óvodát szeretnénk biztosítani, ahol tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét a nevelésben, ugyanakkor kölcsönös bizalmon alapuló nevelőpartneri kapcsolatot kívánunk kialakítani. Közvetve szeretnénk segíteni a családok tipikusan mai nevelési gondjain, tiszteletben tartva azok jogait és kötelességeit, és azon elvárásokat, melyek az elmúlt évek szülői tapasztalatait és felénk közvetített igényeit tükrözik. Ezek az információk azt kívánják tőlünk, hogy elsődleges legyen a biztonságos és szeretetteljes környezet kialakítása, a gyermekek folyamatos ellátása, és sokoldalú fejlesztése. Óvodánk támaszkodik a hazai hagyományos nevelési értékekre, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, a korszerű fejlődés és nevelés-lélektani kutatások eredményeire, különös tekintettel Porkolábné Dr. Balogh Katalin - Személyiségfejlesztő, prevenciós programjára. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. A Székhely Óvodában ezen kívül B. Méhes Vera - Montessori szellemű elméleti és gyakorlati tapasztalataira építünk. A Pipitér I. Tagóvoda Farkashalom utcai óvodájának környezetében található Naplás tó, Szilas patak, természetvédelmi terület, kis erdő, szelektív hulladékgyűjtő elősegíti a környezeti nevelés feladatainak kiemeltebb megvalósítását. A Pipitér II. Tagóvoda Csinszka utcai óvodájában tudatosan neveljük gyermekeinket a környezeti kultúrára, a népi hagyományok megőrzésére, tiszteletben tartására, rugalmasan alkalmazkodva a társadalom változó elvárásaihoz, az intézmény színvonalas működése érdekében. 7

8 Közvetetten segítséget kívánunk nyújtani az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek számára biztosítani kívánjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Pedagógiai munkánk során olyan környezetet kívánunk megteremteni, ahol a gyermekek boldog, külső kényszertől mentes óvodás éveket, a szülők biztonságot, a nevelők mindennapos megmérettetéssel kísért sikerélményt kaphatnak. Mindezek megvalósításában szakmailag jól felkészült pedagógusok és pedagógiai munkát segítő munkatársak állnak rendelkezésünkre. Olyan magatartást próbálunk tanúsítani gyermekeinkkel és a felnőttekkel egyaránt, amelyet az őszinteség, a megértés, a kedvesség, a tisztelet, a másikban a jó észrevevése, a megbecsülés jellemez. Mindezek eléréséhez fontos, hogy mindenki nagyon jól ismerje önmagát. Ahhoz azonban, hogy azonosulási minta legyen, neki kell önmagát adni, spontán, szabad módon kell viselkednie Buda Béla. 8

9 I. Programunk célfejezete I. 1. Alapelveink Esélyegyenlőség biztosításának elve. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve (fajra, nemre, vallásra, etnikai hovatartozásra, anyagi, műveltségi szintre való tekintettel) Különleges bánásmód biztosításának elve. Egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: - az egyénhez illesztett, egyéni eljárásokkal a gyermekek személyiségének megsegítése, - differenciált, a gyermek egyéni képességeihez mért fejlődés biztosítása. Tevékenységközpontúság elve. Tapasztalatszerzés elve motiváció. Az óvodában eddig kialakított értékek megőrzésének elve. Az olyan segítségnyújtást, ahol nagymértékben támaszkodunk a gyermekek aktivitására és önállóságára Segíts nekem, hogy magam csinálhassam! (Mária Montessori) (Kiemelten a Székhely Óvodában) I. 2. Céljaink A gyermekek szabad játékra, tevékenységre és mozgásra alapozott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése. Független, kreatív, önállóan gondolkodó, együttműködésre képes, békeszerető emberek formálása. Sikeres iskolakezdéshez szükséges képességek kialakítása, esetleges zavarainak prevenciója. Nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, segítőkész, tevékeny gyermekek nevelése. 9

10 A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásaival értékek közvetítése, átörökítése (kiemelten a Pipitér II. Tagóvodában). Óvodánk célja a környezet iránti érzékenység fölkeltése, az élményszintű tapasztalatszerzés elősegítése, a környezettudatos magatartás formálása, emberi értékek közvetítése (kiemelten a Pipitér I. Tagóvodában). Gyermeki jogok: Saját ritmusuknak megfelelően éljenek. Ne legyenek mindig tiszták és tökéletesek. Olyannak fogadják el, amilyenek. Ne bánjanak velük felelőtlenül. Tisztában legyenek lehetőségeikkel. Kérdéseikre választ kapjanak, a tudást megszerezzék. Személyiségük tiszteletben tartásához, emberi méltósághoz. Elismeréshez, dicsérethez. Érzelmi biztonsághoz, bizalomhoz. Kiteljesedéshez és felelősségvállaláshoz. Sikerhez, hibázáshoz, bíráláshoz. Alkotáshoz és feltaláláshoz, kísérletezéshez. Fejlődéséhez szükséges szakmai segítséget megkapja. Kommunikációhoz, önkifejezéshez. Világ megértéséhez, környezetébe való beavatkozáshoz. Hogy ne kényszerítsenek rájuk doktrínákat. I. 3. Az óvodai nevelés általános feladatai Az emberi kultúra örökségét az idősebb nemzedék közvetíti a fiatalabb generációnak. Mindenütt átadják az öregek a fiataloknak tapasztalataikat, megtanítják az életben helytállni, mire felnőnek. A felhalmozott értékeket, hagyományokat, szokásokat átadjuk a gyermekeknek, alapozva érdeklődésükre. Programunk a környezet megismerésére nevelés köré csoportosítja az óvodai nevelés témaköreit, melyek nem választhatók szét mereven. Tudatosan, komplex módon közelítünk meg egy adott témát. 10

11 I Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkört, állandó értékrendet teremtünk, melyen keresztül a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával, a társakkal való kapcsolatot, a viselkedési szokások fejlődését segítjük elő. Gondoskodunk arról, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott szeretet-teli légkör vegye körül. Az alapvető erkölcsi értékek közvetítésével, bizalomerősítő és kapcsolatteremtő eljárások megismertetésével, az emberi különbözőségek elfogadtatásával biztosítjuk az érzelmi nevelést és a szocializációt. A gyermekek alapvető erkölcsi normáinak és tulajdonságainak megalapozása és kialakítása fontos feladatunk. Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó- rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás, őszinteség. A gyengébbek védelmére nevelés, tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre (esetükben szükség szerint, különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati, jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel), a nemzetiségi gyermekek integrációjára. Önérvényesítő képességüket és a kooperációs készségüket megalapozzuk és erősítjük. A személyek közötti kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt értendő gyermek - felnőtt, és gyermek - gyermek kapcsolatokra, az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációjára, bánásmódjára, és viselkedésére, modellértékű szerepének betöltésére. Az énkép- önismeret- önértékelés fejlesztése. Fontos, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait: Szűkebb és tágabb környezet, szülőföldhöz való kötődés alapjainak megteremtése. 11

12 Óvodánk szokásai, hagyományai, ünnepei, érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre adnak lehetőséget. Célunk elérése érdekében biztosítjuk azt, hogy a szervezésben a gyermekek is részt vegyenek koruknak megfelelően. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda és mindkét tagóvoda Születés- és névnapok megünneplése Pipitér I. Tagóvoda Pipitér II. Tagóvoda IX. 29. Mihály napi vásár IX. Szüret X. 4. Állatok napja XI. Adventi tevékenységek XII. 6. Mikulás XII. Karácsony XII. 13. Luca napja II. Farsang II. Télűzés, kiszézés II. Télűzés III. 15. Nemzeti ünnep Egészséghét Egészséghét III. 22. Víz világnapja IV. 22. Föld napja IV. Húsvéti előkészületek V. Anyák napja V. 10. Madarak, fák napja V. Gyereknap, sportnap V. Pipitér napok (gyermeknap, családi sportnap) V.-VI. Évbúcsúztatók V. Pipitér napok (gyermeknap, családi kézműves nap) VI. 4. Nemzeti összetartozás napja 12

13 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Szívesen járnak óvodába, képesek a nagy óvodai közösséghez alkalmazkodni. Közös tevékenységekben aktívak és érdeklődéssel vesznek részt. Igényükké válik a helyes viselkedés, azok szabályainak betartása. Kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebbeknek. Érzelmileg elfogadják egymást, megértéssel fogadják társaik szokatlan megnyilvánulásait is. Törekednek a megkezdett tevékenység befejezésére. Képessé válnak a gyermekek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló gondolkodásra, döntésre, önellenőrzésre, helyzetmegoldásokra. Bíznak önmaguk képességeiben. Képessé válnak a problémák békés megoldására. Szociálisan éretté válnak egy új közösségbe lépésre. A gyerekek pozitív élményekkel rendelkeznek az ünnepi előkészületekről, az ünnepekről. I Egészséges életmód alakítása - egészségfejlesztési program Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata: A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. A gyermekek egészségének védelme, óvása, edzése, megőrzése. A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. A gyermekek életkorához igazított életritmus kialakítása. Környezettudatos magatartás megalapozása, kialakítása. A környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítása. / szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem /. Séták, kirándulások, Madarász-ovi szervezése. A harmonikus, összerendezett mozgás és a testi képességek fejlődésének elősegítése. Mozgáskultúrájuk fejlesztése és egészségük megóvása 13

14 érdekében láb- és testtartásjavító torna tartása. Az óvoda udvarán a szabad mozgáshoz, edzéshez változatos lehetőségek, eszközök biztosítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre való fokozottabb odafigyelés, segítségnyújtás. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülőkkel, óvodapedagógusokkal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészségfejlesztés területei: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás személyi higiéné (tisztálkodás, öltözködés, pihenés) testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése a bántalmazás, erőszak megelőzése baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Megvalósítás, feladataink: Az önkiszolgáló feladatok elvégzéséhez a tevékenységek többszöri gyakorlását tesszük lehetővé, alakítva gyermekeink énképét, segítve önállóvá válásukat, hiszen a testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon fejlődnek és fejleszthetők a ránk bízott kicsinyek. Ezt segítik elő a gondozási teendőket ábrázoló folyamatábrák. Mivel minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísér, ezért is fontosnak tartjuk a napirend kialakításánál, hogy megfelelő idő álljon a gyermekek rendelkezésére, a nyugodt, kiegyensúlyozott játékra, feladatvégzésre, gyakorlásra. Mindezek figyelembevételével alakítjuk a folyamatos tevékenykedést, rugalmas időkeretet biztosító, évszakokhoz igazított napirendünket. A rendszeresen, ugyanabban az időpontban végzett tevékenységek biztosítják azt a ritmust, amely segíti a gyermekek eligazodását az időben, melyek biztonságot nyújtanak számukra. Gondozás: Gyermekeink jó közérzete adhat alapot az óvodai tevékenységek nyugodt végzéséhez. Felnőttként mintát adunk, tanítjuk és gyakoroljuk a szokásokat, melyek bizonyos idő után készséggé válhatnak. 14

15 Mozgás, edzés: Fontos feladatunk gyermekeink természetes mozgásigényének kielégítése, egészségének, testi épségének védelme, edzése. Mindezek elérése érdekében igyekszünk megteremteni az optimális feltételeket. A sokféle mozgáslehetőség, melyeket programunk biztosít, kedvezően befolyásolja óvodásaink szervezetének fejlődését. A kiegyensúlyozott fejlődés egyik feltétele a rendszeres pihenés, melyhez biztosítjuk a nyugodt légkört, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, és figyelembe vesszük gyermekeink egyéni igényeit. Betegségmegelőzés és egészségvédelem: A gondozási, és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátásával gyermekeink egészségének megóvását valósítjuk meg, nagy hangsúlyt fektetve a higiéniás szabályok betartására. Fokozottan figyelünk olyan ritkán előforduló betegségek felderítésére, ami nem zárja ki a közösségbe kerülést, de több odafigyelést igényel (allergia). Nagy figyelmet fordítunk a fenntartóval és a gyermekétkeztetéssel együttműködve az egészséges étrend kialakítására, kiegészítésére (zöldség- és gyümölcsnapok, Egészség hét programjai). A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek belső igényévé válik a tiszta rendezett külső. Helyes technikával végzik a tisztálkodási teendőket, szabályait betartják. A tisztálkodás során használt eszközöket tisztán tartják. A szokások és szabályok betartását társaiktól is elvárják, figyelmeztetik egymást rá. Önállóan öltözködnek, figyelembe véve az időjárási tényezőket. Igénylik az alkalomnak megfelelő rendezett külsőt. Ruhaneműik között rendet raknak, azok épségére és tisztaságára képesek vigyázni. Segítik egymást az öltözködésben. Kulturált étkezés szabályait ismerik és betartják. Szükségleteik szerint önállóan szednek a tálból és töltenek a kancsóból. Készség szinten használják az evőeszközöket. Felismerik és megnevezik az elfogyasztott ételeket. Csontrendszerük és izomrendszerük, mozgásuk koordináltsága, teherbíró képességük és terhelhetőségük fejlettsége életkoruknak megfelelővé válik. 15

16 I Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezzük, célirányosan bővítjük oly módon, hogy ezeken keresztül fejlődjenek megismerő képességeik. Fontosnak tartjuk: A gyermekek kognitív képességeinek folyamatos fejlesztését; preventív tevékenységekkel az esetleges problémák kiszűrését. Olyan helyzetek teremtése, amelyekben a gyermekek szívesen beszélnek, mesélnek, kérdeznek, meghallgatnak másokat, érzelmeiket, elképzeléseiket megfelelő formában fejezik ki. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés tartalma: Prevenció: Programunk tudatosan felvállalja a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességeket meghatározó funkciók fejlesztését. Így a lehetséges tanulási zavarok korai kiszűrését és megelőzését is. A pszichikus funkciók fejlesztését közvetett módszerekkel valósítjuk meg, és a fő nevelési területeken végzett feladatokban fogjuk össze, építve a gyermekek érdeklődésére. A képességek fejlesztésében a játékosság mellett a mozgásra alapozunk. E feladataink legoptimálisabb megoldásához nyújt segítséget az a meghatározott szempontsor alapján összeállított fejlesztőprogram, melynek lényege a sokoldalú fejlesztés. Területei: - mozgásfejlesztés - testséma fejlesztés - észlelésfejlesztés - verbális fejlesztés A prevenció és a fejlesztőprogram hatékony alkalmazásához szükséges óvónői feladatok: A gyermek fejlettségi szintjének megállapítása és megfelelő feltételek biztosításával a hiányos ismeretek pótlása, további fejlődés elősegítése. A család figyelmének felhívása a lemaradásra, a fejlesztési folyamat és az eredmény ismertetése, együttműködés a gyermek érdekében. Súlyosabb lemaradás esetén szakember segítségének kérése. 16

17 Anyanyelv és kommunikáció: Az anyanyelvi nevelés átfogja egész nevelő munkánkat, óvodánk életének minden területét. Közvetítőelemként jelen van a nevelési feladatok megvalósításának minden mozzanatában. Eredményes megvalósításával hozzájárulunk gyermekeink azon képességeinek megalapozásához, melyek a sikeres iskolakezdéshez szükségesek. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek észlelése minél pontosabb, differenciáltabb, reálisabb legyen. A gyermekek képességei érjék el azt a szintet, hogy megfeleljenek az óvodán kívüli világ elvárásainak. A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni az óvónő és egymás mondanivalóját. Kialakul a beszédhelyzetekhez illő hangerő, hangsúly és a beszédtempó. Kialakulnak az érthető és kifejező beszédkészség alapjai. Környezetükkel megfelelően kommunikálnak, használják a nonverbális kommunikáció jelzéseit. Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük, beszédkedvük erősödik. 17

18 I. 4. Rendszerábra Gyermekkép Óvodakép Alapelvek Célok Feladatok Gyermekvédelem Feltételrendszer Játék Mozgás Tanulás Munka Külső világ tevékeny megismerése Ének, zene, énekes játék Rajz, mintázás, kézimunka Mese, vers Érzelmi nevelés, szocializáció Egészséges életmód Anyanyelvi-, értelmi nevelés Kapcsolatrendszer Szolgáltatások A fejlődés várható jellemzői 18

19 II. A célok megvalósítását lehetővé tevő gyermeki tevékenységek II. 1. Játék A gyermeki játék spontán, szabadon választott, minden külső kényszertől mentes tevékenység. A szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó benyomásait a játékában tagolja, így válik a játék kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő élményt adó tevékenységgé. Cél: A játék élményszintű legyen, melynek során fejlődnek a gyerekek mindazon érzelmi, értelmi és testi képességei, amelyek szükségesek a harmonikus személyiségfejlődés és a környezeti nevelés, hagyományőrzés céljainak megvalósításához. A játékban váljanak közelivé és elfogadhatóvá az erkölcsi követelmények, és nyíljon lehetőség ezek értelmének felfogására és a helyes magatartás gyakorlására. A játékban jelentkezzenek és fejlődjenek a gyerekek közti társas kapcsolatok. Feltételek: A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség, és igény szerinti együttjátszásával támogató, serkentő, ösztönző magatartásával nem direkt reakcióival éri el. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz. A különböző játéktevékenységek között biztosítsuk a feltételeket a népi játékok és kismesterségek megélésére. 19

20 Fajtái: gyakorlójáték manipulációs játék szerepjáték dramatizálás bábozás konstruáló, építőjáték barkácsolás didaktikus játék fejlesztő játék szabályjáték népi játékok csendjáték A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy egy játéktémát több napon keresztül is játszanak. Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. Kialakul az együttjátszás igénye. Ismert meséket szívesen báboznak, dramatizálnak. Esetenként barkácsolást kezdeményeznek. Egyéni ötletek alapján képesek olyan építményeket létrehozni, amelyek egyre pontosabbak, összetettebbek. Kedvelik a szabályjátékokat, a normákat betartják. Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda és az élet által elvárt viselkedési szabályok. 20

21 II. 2. Mozgás A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodás kor a természetes hely -, helyzetváltoztató -, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 1. sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő, és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakításában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. 3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. Cél: Váljék lehetővé minden gyermek számára a játékban megjelenő, változatos mozgásos tevékenység, egészségfejlesztő testmozgás, figyelembe véve az egyéni szükségleteket és képességeket. Az óvodapedagógusok feladatai: Biztosítjuk a csoportszobában és a szabadban a rendszeres mindennapos - és kellemes légkörben végzett mozgást, amely idővel a gyermekek igényévé válhat. 21

22 Feladatunknak tekintjük a gyermekek edzését, mozgásszintjük tudatos fejlesztését: motoros képességek, testséma, nagy és finommozgások, szem/ kéz/láb koordináció, egyensúlyérzék. Mindehhez biztosítjuk a megfelelő időt, helyet, eszközt és szervezeti formát. A mozgásfejlesztés, mozgásos játék tervezésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét, életkori sajátosságát, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét. A mozgásfejlesztés során is megteremtjük az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés lehetőségeit. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széles körű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. A mozgásfejlesztés lehetőségei: Játékidőben történő mozgásfejlesztés. Mindennapos szervezett és szabad mozgás. Sportprogramok - alkalomszerűen (Kihívás napja, Gyermek nap, kerületi szintű - játékos vetélkedő óvodák között). Irányított nagymozgás A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: Fizikai állóképességük biztosabbá válik. Igénylik, szeretik a mozgást. Tudnak környezetükben tájékozódni, ismerik az irányokat. Kialakul testsémájuk, oldaliságuk. Biztonságosan mozognak, tudják mozgásukat kontrollálni és irányítani. Betartják a szabályokat, kialakul egészséges versenyszellemük. Önfegyelmük, figyelmük megerősödik. Fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: mint a bátorság, fegyelmezettség, kitartás. A foglalkozásokon használt kéziszerek alkalmazásával finommotorikájuk megfelelővé válik. 22

23 II. 3. Tanulás Cél: A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva, világképének pozitív alakítása, képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése. Az óvodapedagógusok feladatai: Biztosítjuk a tanulás lehetséges formáit az óvodában, utánzásos, minta és modellkövetést. Lehetőséget teremtünk a spontán, játékos tapasztalatszerzésre, biztosítjuk a gyermeki kérdésre - válaszokra épülő ismeretszerzést. A tanulás játékos jellegét egésznapi tevékenykedések során megőrizzük. Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A gyermekek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése. Lehetőséget kínálunk a gyermekek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, személyre szabott, pozitív, egyéni, fejlesztő értékeléssel. A tanulási tevékenység megvalósulási lehetőségei: A gyermekek elsősorban játékba ágyazott, változatos tevékenységek gyakorlása során tanulnak. A tanulás lehetséges formái az óvodában: Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedésformák (szokások kialakítása). A spontán játékos tapasztalatszerzés. 23

24 A játékos, cselekvéses tanulás. A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés. Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozáson megvalósuló tanulás. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek szívesen, önként részt vesznek a kezdeményezéseken, foglalkozásokon. E tevékenységek folyamán az óvodapedagógusra figyelnek. Feladataik megvalósításához önállóan hozzákezdenek, szükség szerint segítséget kérnek. Társaikkal együtt működnek. II. 4. Munka jellegű tevékenységek Cél: A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. Az óvodapedagógusok feladatai: A különböző tevékenységeket úgy tervezzük és szervezzük, hogy azok megfeleljenek a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak. Megfelelő eszközök biztosítása. Tevékenységek végzése közben kihasználjuk azokat az alkalmakat, amelyek lehetőséget biztosítanak a szocializációs folyamatok, különböző képességek, anyanyelv - kommunikáció fejlesztésére. A munka jellegű tevékenységek megvalósulása: Amikor a munkajellegű feladatok elvégzése örömteli, sikert hozó tevékenység, akkor a gyermekek a saját személyükkel kapcsolatos feladatok elvégzésétől fokozatosan eljutnak addig, hogy a közösségért is szívesen vállalnak feladatot. 24

25 Ahogy a tevékenységük egyre önállóbbá válik: önkiszolgálás naposi munka reszort feladatok (állat-, növénygondozás) egyéb megbízások során, úgy a gyermekek egyre magasabb fokú együttműködésre képesek. Természetes módon fejlődik magatartásuk, társas kapcsolatuk. Kibontakoznak a csoportra jellemző erkölcsi szabályok, normák, ezért a munkára nevelés és a szocializáció egymástól nem elválasztható módon egymásra hatva valósul meg a nevelés teljes folyamatában. Célunk elérésénél figyelünk rá, hogy túlterhelés nélkül, minden gyermeknek legyen valamilyen feladata, hisz ezáltal is éreztetni kívánjuk, hogy fontos tagja közösségünknek. Munkavégzés közben sok lehetőség adódik a beszélgetésre, munkafolyamatok, eszközök megnevezésére, amitől fejlődik szókincsük, fogalmi gondolkodásuk. Alkalmi megbízások közben, természetes élethelyzetben fejlődik kommunikációs készségük, gyakorolják az illemszabályokat. Munkavégzés közben környezetükről, saját magukról sokoldalú, speciális ismereteket szereznek. Miközben tapasztalatokat gyűjtenek, fejlődik érzékelésük, gondolkodásuk, ügyesedik a mozgásuk, így a munkafeladatok végzése segíti fejlődésüket. Ez a fejlődés azonban csak az örömteli, szívesen végzett feladatok során lesz teljes. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek képesek alapvető személyes szükségleteik kielégítésére. A rájuk bízott munkát önállóan, szívesen végzik. Igényesen végzik a naposi munkát. Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások végzésére. Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű és biztonságos használatát, azok elnevezését. A környezetükben lévő növényeket, állatokat ápolják, gondozzák. A munka elvégzésére való törekvés által fejlődik felelősségérzetük, önbizalmuk. Megalapozódik a munkához való pozitív viszony, a munka tisztelete, megbecsülése. 25

26 A SZÉKHELY ÓVODA HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA II Külső világ tevékeny megismerése Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni (Montessori) A gyermekek kíváncsiak az őket körülvevő összetett világra. A tapasztalatnak, a gondolkodásnak bonyolult és hosszú útját kell megjárniuk, ameddig a dolgok tulajdonságait képesek áttekinteni, és azokat megnevezni. Fontosnak, lényegesnek tartjuk, hogy fejlesztőmunkánk során ezt a hosszú utat lerövidítsük és mindezt a gyermekek önállóan, játékos tevékenységekkel érjék el. Cél: A gyermekek életkoruknak megfelelő szinten minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, melyet ne csak ismerjenek, hanem szeressenek és védjenek is. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása, illetve a meglevők elmélyítése, rendszerezése. A gyermekek érdeklődésének felkeltése, kíváncsiságának, megismerési vágyának kielégítése. Olyan feltételek biztosítása, ahol a gyermekek természetben figyelhetik és tapasztalhatják meg az őket körülvevő világot. A természet szépségeinek megláttatásával, a felnőttek személyes példamutatásával, figyelemfelhívással a gyermekek igényeinek alakítása, a természet védelmének megóvása. A fejlesztés tartalma: 26

27 A környezet megismerése áthatja gyermekeink életét, óvodai tevékenységeink egészét. E nevelési terület hagyományos témái: Család Óvoda környezete Felnőttek munkája Testrészek Közlekedés Évszakok Állatok Madarász ovi, Frakk program Növények virágmagültetés, palántázás Ezek a témák kevésbé behatároltak, ezért sok lehetőséget biztosítanak a valóság megtapasztalására játékos cselekedtetésen keresztül. A témák válogatása közben mindig környezetünk sajátosságaihoz igazodunk (családi házas környezet, közlekedési eszközök sokszínűsége, üzletek, szolgáltatók, piac közelsége). Mindezek lehetővé teszik az ismeretek elmélyítését, gyarapítását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy amit csak lehet helyszínen, természetben figyelhessenek és tapasztalhassanak meg a ránk bízott gyermekek. Ismerkedés a szűkebb-tágabb környezettel: Óvodánk lehetőséget kíván biztosítani az érdeklődő gyermekeknek a földrajzi ismeretek megalapozására, figyelembe véve egyéni fejlettségüket és életkorukat. A migráns gyermekek szülőföldjének bemutatása. Játékos formában ismerkedhetnek a földgömbbel, térképekkel, csillagászattal. Természetvédelem: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinknek közvetlen kapcsolata legyen a természettel, felhívjuk figyelmüket azokra az emberi alkotásokra és azok védelmére, amelyek őket körülveszik. Évente több alkalommal megyünk középső és nagycsoportos gyermekeinkkel sétálni, kirándulni annak érdekében, hogy alkalmunk legyen a természet jelenségeit megfigyelni, tevékenységükkel a természetet ápolni, védeni. Építünk az otthonról hozott tapasztalataikra. Az a gyermek, aki megismerkedik, megbarátkozik a természet szépségeivel, törvényszerűségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival, később természetes módon védi is ezeket az értékeket. Ehhez arra van szüksége, hogy nyugodt, békés körülmények között legyen módja szemlélődni az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden érzékével megtapasztalhassa azt. Együtt óvjuk az élő 27

28 környezetet, próbáljuk gondozni, védeni életfeltételeinket. Anyagi lehetőségeink függvényében próbáljuk megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk nevét. Tudják saját születési helyüket és idejüket. Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, esztétikai alkotásokat. Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását. Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. Figyelnek környezetük megóvására, tisztaságára, erre társaikat is figyelmeztetik. Érdeklődővé válnak a kori szintű földrajzi ismeretek iránt. II Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései Cél: A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva. Az óvodapedagógusok feladatai Gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése. Gyermekek logikus gondolkodásának alakítása, fejlesztése. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához. Kognitív képességek fejlesztése. 28

29 A fejlesztés tartalma A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok birtokába is juttatjuk a gyermekeket. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkoznak, így szinte természetes módon ismerkednek meg velük. A matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe. Feladatunk, hogy figyeljük gyermekeinket. Megismerve érdeklődésüket, képességeiket, előkészítjük és megtervezzük az egyénekre szabott fejlesztési területeket. Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermekeket a logikus gondolkodásra. Saját logikájuk szerint hagyjuk őket gondolkodni. Rávezetéssel, több oldalról történő megközelítéssel próbáljuk őket sikerélményekhez juttatni, érdeklődésüket ébren tartani. Ezzel kívánjuk fejleszteni logikus gondolkodásukat, problémafelismerő és megoldó képességeiket. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: Szívesen vállalkoznak különböző matematikai feladatok megoldására. Képessé válnak jól ismert tulajdonságok szerint válogatni, csoportosítani, azonosítani, különbséget tenni. Összehasonlításnál használják az összemérést, becslést. Tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig. Ismerik a hozzáadás, elvevés fogalmát. Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező relációkat (alá, fölé, mellé). II. 6. Verselés, mesélés Cél: A gyermekek érzelmi, esztétikai világának gazdagítása. Irodalmi érdeklődés felkeltése, a korosztályoknak megfelelő irodalmi élmények nyújtása. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermekek életkori sajátosságainak, hangulatának megfelelő irodalmi anyagok kiválasztása figyelembe véve a nemzetiségi kultúrát. 29

30 Óvodáskorban megfelelő tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás). A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése. Olyan helyzetek teremtése, ahol a gyermekek eljátszhatják, elbábozhatják kedvelt meséiket. Lehetőség biztosítása arra, hogy a gyermekek által kitalált történeteket is eljátszhassák, elmondhassák, játékos mozgással is kísérhessék. A fejlesztés tartalma: A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. Mindig többről szól, mint amennyit szavakkal kimond. A jó mese olyan kapcsolatokat, helyzeteket mutat fel a gyermekek számára, amelyek megértésére más eszközökkel ebben az életkorban még nincs mód. A mese a legtágabb értelemben tanít. A népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. Erkölcsi rendszerében a jó és az igaz győz a gonosszal és a hazuggal szemben. Világképe teljes világmagyarázat, melyben minden a helyén van, ezért működési törvényei átláthatók. A mese oldja a szorongást, amelyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak ki a gyermekekből. A mese az indulatok feldolgozására, belső képteremtésre tanít. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e foglalkozási ág távlati, lényegi feladata. Csak abból a gyermekből lesz jól beszélő és jól olvasó, aki képes intenzív belső fantáziakép megjelenítésére. Szükséges az is, hogy a gyermekek kézbe vegyék, nézegessék a könyveket, amelyekben kedves meséik, verseik találhatók. Így hamarosan szívesen lapozgatják majd a gyermekkönyveket óvodáskorban a képek, iskolásként az olvasással megfejthető szöveg kedvéért. Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak alakulása: 3-4 évesek: - Hintáztatók, tapsoltatók, rövid mondókák nevükről, jellegükről, testrészeikről. - Rövid állatmesék. -Új mondókákra, rövid versekre 8-10, mesékre alkalommal kerüljön sor. 4-5 évesek: - Környezetről, évszakokról, időjárásról szóló mondókák, 8-10 sorból álló versek. 30

31 -Állatokról, tündérekről, kisgyermekekről szóló mesék, történetek. -Új mondókákra 2-3, versekre 6-7, mesékre alkalommal kerüljön sor évesek:-A versek témaköre kibővülhet, de a gyermekkor élményvilágára épüljön. -Hosszabb állat-, tündér- és tréfás mesék, verses mesék, folytatásos mesék, történetek. -Új versekre 10-12, új mesékre alkalommal kerüljön sor. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek szívesen mondogatják játék közben az ismert mondókákat, rigmusokat. Szeretnek verselni, verset hallgatni. Várják, kérik a mesélést. Segítenek a mesehallgatás feltételeinek kialakításában (ülőpárnák elhelyezése, mesegyertya elhelyezése). Figyelmesek, csendesek a mesélés ideje alatt. Folytatásos mesék szálait össze tudják kapcsolni. A kedveltebb mesehősöket megelevenítik játékukban, bábozásnál, dramatizálásnál. Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak. Gyakran forgatják a mesekönyveket, a könyvespolcról önállóan veszik le, helyezik vissza azokat. Vigyáznak a könyvekre. Megtanulják a könyvekkel való helyes bánásmódot. II. 7. Ének-zene, énekes játék, gyermek tánc Cél: A zene iránti érdeklődés felkeltése, annak befogadására való képesség megalapozása. Zenei anyanyelv kialakulásának, alkalmazásának elősegítése. Az óvodapedagógusok feladatai: 31

32 Örömteli, közös tevékenységeken keresztül a zene, az éneklés megkedveltetése, a felnőtt minta spontán utánzásával. Megfelelő légkör és érzelmi motiváltság biztosítása. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével igényes zenei anyag összeállítása. Zenei képességek fejlesztése: éneklési készség hallásfejlesztés ritmusérzék fejlesztés zenei formaérzék (mozgáskultúra, néptánc) zenei alkotókészség zenehallgatásra nevelés figyelembe véve a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi gyermekek hovatartozását is Gazdag zenei programok biztosítása, a gyermekek számára (óvónők hangszeres játéka, rendszeresen: zenehallgatás). A fejlesztés tartalma: A kisgyermek első zenei élményét édesanyjától, családtagjaitól kapja ringatás, dúdolás formájában. Közvetlen környezetében is érik zenei hatások - televízió, rádió, stb. Az óvodába lépéskor tehát már néhány zenei élmény van a tarsolyában, erre alapozva a családdal együttműködve folytatja az óvoda a gyermekek zenei fogékonyságának alapozását. Az óvodapedagógus zeneszeretete, zenei kultúrája fontos szerepet játszik a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltésében. Csalogató éneke motiválja a gyermekeket az együtt éneklésre, együtt játszásra, szervezett foglalkozásokon való részvételre. Az élményt nyújtó közös éneklés nem csak esztétikai élményt nyújt a gyermekeknek, de fejleszti egymás iránti érzékenységüket, közösségi kapcsolataikat is. Zenei nevelésünk a gyermeki lét egészét áthatja. A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket hétköznapi beszédünkben már nem fedezhet fel, s ezek megértését a játékszituációkkal segítjük. A zenei képességfejlesztési feladatok Kodály elmélete és Forrai Katalin zenepedagógiai munkái alapján valósítjuk meg. 32

33 33

34 A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: A gyermekek örömmel játszanak énekes játékokat, mondanak mondókákat önállóan is kezdeményezik azokat. Szeretnek, tudnak egyedül és együtt énekelni. Ismerik és megkülönböztetik a zenei ellentétpárokat (pl. halk-hangos). Érzik és meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a ritmust egymástól. Esztétikus, kifejező mozgásra törekednek. Felismerik és megkülönböztetik a környezetükben hallható hangokat. Tudnak elmélyülten és élvezettel figyelni a zenére. II. 8. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Cél: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése (hely, eszköz, idő). Megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek, élmények biztosítása. A vizuális technikák műveletéhez szükséges képességek, kreatív önkifejezés fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve a differenciálásra. Nemzetiségi, migráns gyermekek kultúrájából műalkotások bemutatása, esetleg új ábrázolási technikák alkalmazása. A tevékenységek differenciált szervezeti formáinak biztosítása. Új technikákkal, anyagokkal történő ismerkedés során ismereteik, szókincsük bővítése. 34

35 A fejlesztés tartalma: A gyermekek alkotó tevékenysége a játékra épül s egyben a játék egyik formája is. A külső és a saját belső világuk fokozatos megismeréséből adódó élményeket dolgozzák föl saját szintjükön, saját elképzeléseik szerint. Fontos, hogy ezt a folyamatot újabb és újabb élmények átélésével segítsük. A vizuális technikák gyakorlása során minden alkalommal átélik az alkotás örömét, a sikerélmény pedig újabb alkotásra serkenti őket. E folyamatban a tevékenység gyakorlása és nem az eredmény a fontos. Ehhez olyan helyet biztosítunk számukra, ami a többi tevékenységtől jól elkülöníthető, és ahol nyugodtan dolgozhatnak. Gondoskodunk arról is, hogy az eszközök mindenki által könnyen hozzáférhetőek legyenek. Lényegesnek tarjuk, hogy az eszközök jó minőségűek legyenek, ezáltal segítjük a gyermekek azonnali sikerélményének átélését. Megtanítjuk őket a különböző eszközök biztonságos használatára, amely később az élmények magasabb szintű kifejezéséhez segítik az alkotókat. A gyermekek eszközválasztását nemcsak képességeik szintje, hanem lelki beállítódásuk is befolyásolja. Ezért figyelünk arra, hogy egyszerre többféle technika eszközkészletéből választhassanak. A gyermekek alkotókedvét nem lehet időkeretek közé szorítani. A nap bármely szakasza, a hét minden napja rendelkezésükre áll alkotó tevékenységük gyakorlásához. Egyre több technikai megoldást ismertetünk meg velük. Inspiráljuk őket saját élményeik, a mesék, a kirándulások, az ünnepek eseményeinek megörökítésére. Ajándékokat készítenek szüleiknek, a kisebbeknek, egymásnak. Segítjük őket játékok, bábok, játékkellékek készítésében és abban, hogy önálló elgondolás alapján alakítsák a teret. Ráirányítjuk figyelmüket a környezetükben található tárgyakra, jelenségekre és műalkotásokra. Átélt élmények, különböző nehézségű technikák és feladatok által fejlesztjük az alkotó tevékenységek tartalmát. Képalakítással: (rajzolás, festés, kollázs. Origami, stb.) Térplasztikai munkákkal: (gyurmázás, agyagozás, fazekasság, stb.) Kézimunkával: (varrás, hímzés, fonás, szövés, stb.) Építmények készítésével. Barkácsolással: (báb/játékeszköz készítés, stb.) Ismerkedés műalkotásokkal, építészeti alkotásokkal. 35

36 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: Egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket alkotó képzelet jellemzi. Téralkotásban ötletesek. Emberábrázolásban megjelenítik a részformákat is. Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne. Tudnak beszélni saját, és társaik alkotásairól. Formaábrázolásuk változatos, színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeiket. Örülnek a saját és a közösen elkészített kompozícióknak. Az eszközöket készségszinten kezelik, alkalmazzák. Mondanivalójukat vizuálisan is ki tudják fejezni. Fokozott önállósággal tudják használni a megismert technikákat. Sajátos eszközök a program megvalósításához A minden óvoda számára kötelezően előírt minimális eszköz-és felszerelés jegyzékben felsoroltakon kívül. Egész alakot láttató tükör, lateralitást jelző karszalag Montessori eszközök A gyakorlati élet teendőire felkészítő eszközök: keretek, öntögetős és rendezgetős játékok. Az érzékelést fejlesztő eszközök: hengersorok, rózsaszín torony, barna hasábsor, piros rudak, szín-párok, színárnyalatok, sima és durva táblák, sima és durva tábla-párok, különböző anyag-párok, különböző illatú kis palackok, ízleltető üvegek, súlylapocskák, hőpalackok, hőtáblák, gombos zsák, gyöngyös zsák, titokzsák. Eszközök az írás előkészítésére: rajzsablonok. Matematikai gondolkodást fejlesztő eszközök: piros-kék rudak, orsós doboz, korongok, gyöngyrudak. Eszközök földrajzi ismeretekhez: földgömbök, puzzle-térképek, térképek. Eszközök a zenei neveléshez: zörejdobozok. 36

37 Ezekkel az eszközökkel intézményegységünk rendelkezik. A gyermekek érési folyamatához igazított differenciált tervezés A fenti feladatok teljesítéséhez elengedhetetlen feltétel a tudatos tervezőmunka alapelveinek betartása - átgondoltság, célszerűség, folyamatok egymásra épülése, rugalmasság és a komplexitás. Tervezésünk segítse nyomon követni a gyermekek fejlődését és határozza meg az egyéni fejlesztését segítő további feladatokat. Mindezek eléréséhez szükségesnek tartjuk, hogy pedagógusaink a következő dokumentumokat készítsék el: Csoportnapló: névsorok - statisztika - szociokultúrális háttér - gyermekvédelem éves nevelési terv - szokás-szabályrendszer tanulás tervezése - havonta, évszakonként. programtervek - havonta - részletes élménynyújtás, kezdeményezések, játékok és egyéb szervezési feladatok, értékelés kapcsolat a családdal - szülői értekezletek, fogadóórák, közös programok éves tanulási terv A gyermekek fejlődésének nyomon követése, az eredmények elemzése Gyermekeink fejlődését az erre szolgáló fejlettségmérő lapon tudjuk nyomon követni az óvodás évek alatt. Fontos, hogy óvónőink vezessék, rögzítsék az információkat, ezeket folyamatosan használják fel munkájuk során. A fejlettségmérő lapokat mindennapos megfigyeléseink alapján vezessük, bizonytalanság esetén játékos formában, egyénileg is megbizonyosodhatunk arról, hogy gyermekeink mely funkciói szorulnak segítségre. Gyermekeink egyéni adattárolója: Oviszolga anamnézis szükség szerint, csak írásos szülői beleegyezéssel családlátogatás beszoktatás fejlettségmérő lapok, aktuális - differenciált fejlesztés feladatai. 37

38 Montessori eszközhasználat fejlettségét felmérő lap 38

39 A PIPITÉR TAGÓVODÁK HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA Programunk koncepcionális hangsúlya: Környezeti nevelésre, hagyományőrzésre épülő programunkban a fő hangsúly az ember és környezet harmóniája, hagyomány tisztelete, ez iránt való fogékonyság megalapozása a gyermek érzelmein keresztül, A gyermek a tevékenysége során tapasztal, melynek során tanul. Az alábbi szakaszon át juttatjuk el gyerekeinket az iskolába lépéshez szükséges szándékos tanulás készségéhez: játékban tanulás játékba ágyazott tanulás játékba integrált tanulás játékra épülő tanulás játékos tanulás Nevelésünkben a mindennapok hagyományőrző tevékenysége, a természet ünnepei, a jeles napok kiemelkedően fontos szerepet töltenek be. A környezeti kultúrára környezetvédelem, természetvédelem -, a hagyományok megismerésére szeretnénk nevelni gyerekeinket. Így kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás megalapozására, alakítására, valamint arra, hogy az igazi öröm az ünnepeket megelőző készülődésben, várakozásban legyen. 39

Pedagógiai Program. Hajdúszováti Óvoda

Pedagógiai Program. Hajdúszováti Óvoda Pedagógiai Program Hajdúszováti Óvoda 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 2. o. I.1. Törvényességi háttér 2. o. I.2. Helyzetelemzés 3. o. II. Óvodai nevelésünk célja, feladatai, alapelvei 5. o. II.1. Gyermekkép

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

Kastélykerti Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Kastélykerti Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Kastélykerti Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Az óvoda helyi pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, a 363/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 1. melléklet a../2012. (...) Korm. rendelethez Az Óvodai nevelés országos alapprogramja A Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete által összegyűjtött vitaanyag 2012. november 21. A vitaanyagban automatikus

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Dömös Pedagógiai Program

Szivárvány Óvoda Dömös Pedagógiai Program Szivárvány Óvoda Dömös Program A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen /Hermann Alice/ 1 Tartalomjegyzék Bevezető Az intézményjellemző

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Helyi Programunk írása során figyelembe vett jogszabályok 3.o Óvodánk adatai.3.o Bevezető.4.o Célrendszer, Óvodai nevelésünk célja, Óvodánk bemutatása..5.o

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár PEDAGÓGIAI PROGRAM Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár PEDAGÓGIAI PROGRAM 34/2014 (IV.29.) EMMI rendelet alapján módosított PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2014. június 19. 1 Tartalomjegyzék I. AZ

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁRMELLÉKI ÓVODA SÁRVÁR 2013 Helyi Pedagógiai Programunkat az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Nemzeti Köznevelési törvény alapján önállóan készítette el nevelőtestületünk.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelőtestülete A D A T L A P Az óvoda neve: Szigligeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA 2010.

BÓBITA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA 2010. BÓBITA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3. o. I. Az óvodai nevelés célja és alapelvei 4. o. II. Az óvodai nevelés feladatai 6. o. 1. Az egészséges életmód

Részletesebben

Katica Nevelési Program. Differenciált képesség és készségfejlesztés 3-7 éves gyermekek számára

Katica Nevelési Program. Differenciált képesség és készségfejlesztés 3-7 éves gyermekek számára Katica Nevelési Program Differenciált képesség és készségfejlesztés 3-7 éves gyermekek számára 2013 Tartalom Bevezető... 3 A nevelési program jogszabályi háttere... 3 Differenciált képesség és készségfejlesztő

Részletesebben

CIFRAKERT ÓVODA Helyi Nevelési Programja 2010.

CIFRAKERT ÓVODA Helyi Nevelési Programja 2010. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CIFRAKERT ÓVODA Helyi Nevelési Programja 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Alapító okirat 2. Az óvoda adatai 3. Bevezető 4. Óvodánk jellemzői 5. Gyermekképünk óvodaképünk nevelési

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda Pedagógiai programja 2013. Készítette: A nevelőtestület közreműködésével Varga Lászlóné óvodavezető Tartalom I. Bevezető... 5 II. Óvodakép... 6 III. Gyermekkép... 7 IV. Az

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

Rákoskerti Óvoda Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 167. Pedagógiai Program

Rákoskerti Óvoda Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 167. Pedagógiai Program Rákoskerti Óvoda Székhely: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 167. Pedagógiai Program Az Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás Szülői szervezet nevében

Részletesebben

KŐBÁNYAI GÉZENGÚZ ÓVODA 1107 Budapest Zágrábi utca 13/A. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kőbányai Gézengúz Óvoda Nevelőtestülete

KŐBÁNYAI GÉZENGÚZ ÓVODA 1107 Budapest Zágrábi utca 13/A. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kőbányai Gézengúz Óvoda Nevelőtestülete KŐBÁNYAI GÉZENGÚZ ÓVODA 1107 Budapest Zágrábi utca 13/A. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kőbányai Gézengúz Óvoda Nevelőtestülete Budapest, 2013. augusztus 29. Gézengúz Óvoda Pedagógiai Program 1 "Azért

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 027650 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KÉSZÍTETTE: A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: Játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el:

Részletesebben