Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda"

Átírás

1 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, XVI. Baross Gábor u XVI. Farkashalom u XVI. Csinszka u.27.

2 A gyermek Nézd, feléd nyújtja kis kezét: gyönge virágszirom. Össze ne törd, mert Mert nem ismer bűnt és fájni fog nagyon. Mert bízik benned: Te felnőtt vagy kis szemében és rád bízza magát. Vágyak, álmok élnek a szívében, és egy tündérvilág. Tündérmeséknek fátyla lebben, s vele száz csengő kacagás. Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ. Ő elhiszi még, hogy jók az emberek, elhiszi, igaz minden szavuk: Legalább benned váljon valóra: Ne legyen perc, ne legyen óra, Amikor benned csalódni fog. 2

3 Tartalom ÓVODÁNK HELYZETKÉPE...5 GYERMEKKÉP... 6 ÓVODAKÉP...7 I. Programunk célfejezete...9 II. A célok megvalósítását lehetővé tevő gyermeki tevékenységek...19 A SZÉKHELY ÓVODA HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA A PIPITÉR TAGÓVODÁK HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei...69 V. Kapcsolatrendszer VI. Szolgáltatásaink...76 VII. A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére...77 Érvényességi rendelkezés Legitimációs záradék

4 Az óvoda pedagógiai programja az alábbi törvényi előírásoknak megfelelően készült: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 363/2012. (XII. 17.) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet 32/2012. (X. 8.) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről szóló EMMI rendelet 1. számú melléklete 4

5 ÓVODÁNK HELYZETKÉPE Óvodánk Budapest kertvárosi részében, könnyen megközelíthető helyen, Mátyásföldön helyezkedik el, több generációs családi szerkezetű, kertes házas és lakótelepi környezetben. Intézményünk 3 korszerű épületében összesen 23 csoport működik. Az épületeket árnyas kert, teraszok, mozgásfejlesztést segítő fából készült játékeszközök egészítik ki. A hozzánk járó gyerekek szülei társadalmi és szociális helyzetüknél fogva erősen heterogén összetételűek. Mindhárom épületnek vannak összehangolt pedagógiai normát közvetítő kialakult értékei, melyek az óvoda épületeinek sajátosságaiból adódnak. Ezeket külön fejezetenként jelenítjük meg a programban. 5

6 GYERMEKKÉP Minden gyermeknek meg kell ismernie a felnőttvilág csodálatos, érdekes titkait. A szeszélyes természeti jelenségek világának, a kiszámítható és kiszámíthatatlan emberi kapcsolatoknak az értékeit és veszélyeit, hogy mint felnövekvő gyermek meg tudja állni a helyét, hogy önálló, kiegyensúlyozott, boldog ember lehessen. Óvodánk olyan nevelésre, fejlesztésre törekszik, ahol megvalósul a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülése, s külső kényszertől mentes környezetben nevelkedhetnek. Abból a tényből indul ki, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, belső fejlődés, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják és alakítják. Az óvodánkban nevelt gyerekek érzelmekre épülő, pozitív szociális viselkedési mintát örökítenek tovább. Gyermekeink eljutnak örömteli, változatos tevékenységgel, tapasztalatszerzéssel az önismeret, az önmegvalósítás, önérvényesítés lehető legmagasabb fokára. Ezekből adódik, hogy életkoronként és egyénileg változik fejlődési ütemük, amit nevelőmunkánk során messzemenően figyelembe veszünk. A személyiségfejlesztés folyamatában arra törekszünk, hogy független, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, önmagát ellátni képes, kreatív, segítőkész, toleráns és békeszerető gyermekeket neveljünk. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglevő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 6

7 ÓVODAKÉP Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodásaink számára - a szociokulturális helyzetünk figyelembevételével - olyan óvodát szeretnénk biztosítani, ahol tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét a nevelésben, ugyanakkor kölcsönös bizalmon alapuló nevelőpartneri kapcsolatot kívánunk kialakítani. Közvetve szeretnénk segíteni a családok tipikusan mai nevelési gondjain, tiszteletben tartva azok jogait és kötelességeit, és azon elvárásokat, melyek az elmúlt évek szülői tapasztalatait és felénk közvetített igényeit tükrözik. Ezek az információk azt kívánják tőlünk, hogy elsődleges legyen a biztonságos és szeretetteljes környezet kialakítása, a gyermekek folyamatos ellátása, és sokoldalú fejlesztése. Óvodánk támaszkodik a hazai hagyományos nevelési értékekre, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, a korszerű fejlődés és nevelés-lélektani kutatások eredményeire, különös tekintettel Porkolábné Dr. Balogh Katalin - Személyiségfejlesztő, prevenciós programjára. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. A Székhely Óvodában ezen kívül B. Méhes Vera - Montessori szellemű elméleti és gyakorlati tapasztalataira építünk. A Pipitér I. Tagóvoda Farkashalom utcai óvodájának környezetében található Naplás tó, Szilas patak, természetvédelmi terület, kis erdő, szelektív hulladékgyűjtő elősegíti a környezeti nevelés feladatainak kiemeltebb megvalósítását. A Pipitér II. Tagóvoda Csinszka utcai óvodájában tudatosan neveljük gyermekeinket a környezeti kultúrára, a népi hagyományok megőrzésére, tiszteletben tartására, rugalmasan alkalmazkodva a társadalom változó elvárásaihoz, az intézmény színvonalas működése érdekében. 7

8 Közvetetten segítséget kívánunk nyújtani az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek számára biztosítani kívánjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Pedagógiai munkánk során olyan környezetet kívánunk megteremteni, ahol a gyermekek boldog, külső kényszertől mentes óvodás éveket, a szülők biztonságot, a nevelők mindennapos megmérettetéssel kísért sikerélményt kaphatnak. Mindezek megvalósításában szakmailag jól felkészült pedagógusok és pedagógiai munkát segítő munkatársak állnak rendelkezésünkre. Olyan magatartást próbálunk tanúsítani gyermekeinkkel és a felnőttekkel egyaránt, amelyet az őszinteség, a megértés, a kedvesség, a tisztelet, a másikban a jó észrevevése, a megbecsülés jellemez. Mindezek eléréséhez fontos, hogy mindenki nagyon jól ismerje önmagát. Ahhoz azonban, hogy azonosulási minta legyen, neki kell önmagát adni, spontán, szabad módon kell viselkednie Buda Béla. 8

9 I. Programunk célfejezete I. 1. Alapelveink Esélyegyenlőség biztosításának elve. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve (fajra, nemre, vallásra, etnikai hovatartozásra, anyagi, műveltségi szintre való tekintettel) Különleges bánásmód biztosításának elve. Egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: - az egyénhez illesztett, egyéni eljárásokkal a gyermekek személyiségének megsegítése, - differenciált, a gyermek egyéni képességeihez mért fejlődés biztosítása. Tevékenységközpontúság elve. Tapasztalatszerzés elve motiváció. Az óvodában eddig kialakított értékek megőrzésének elve. Az olyan segítségnyújtást, ahol nagymértékben támaszkodunk a gyermekek aktivitására és önállóságára Segíts nekem, hogy magam csinálhassam! (Mária Montessori) (Kiemelten a Székhely Óvodában) I. 2. Céljaink A gyermekek szabad játékra, tevékenységre és mozgásra alapozott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése. Független, kreatív, önállóan gondolkodó, együttműködésre képes, békeszerető emberek formálása. Sikeres iskolakezdéshez szükséges képességek kialakítása, esetleges zavarainak prevenciója. Nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, segítőkész, tevékeny gyermekek nevelése. 9

10 A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásaival értékek közvetítése, átörökítése (kiemelten a Pipitér II. Tagóvodában). Óvodánk célja a környezet iránti érzékenység fölkeltése, az élményszintű tapasztalatszerzés elősegítése, a környezettudatos magatartás formálása, emberi értékek közvetítése (kiemelten a Pipitér I. Tagóvodában). Gyermeki jogok: Saját ritmusuknak megfelelően éljenek. Ne legyenek mindig tiszták és tökéletesek. Olyannak fogadják el, amilyenek. Ne bánjanak velük felelőtlenül. Tisztában legyenek lehetőségeikkel. Kérdéseikre választ kapjanak, a tudást megszerezzék. Személyiségük tiszteletben tartásához, emberi méltósághoz. Elismeréshez, dicsérethez. Érzelmi biztonsághoz, bizalomhoz. Kiteljesedéshez és felelősségvállaláshoz. Sikerhez, hibázáshoz, bíráláshoz. Alkotáshoz és feltaláláshoz, kísérletezéshez. Fejlődéséhez szükséges szakmai segítséget megkapja. Kommunikációhoz, önkifejezéshez. Világ megértéséhez, környezetébe való beavatkozáshoz. Hogy ne kényszerítsenek rájuk doktrínákat. I. 3. Az óvodai nevelés általános feladatai Az emberi kultúra örökségét az idősebb nemzedék közvetíti a fiatalabb generációnak. Mindenütt átadják az öregek a fiataloknak tapasztalataikat, megtanítják az életben helytállni, mire felnőnek. A felhalmozott értékeket, hagyományokat, szokásokat átadjuk a gyermekeknek, alapozva érdeklődésükre. Programunk a környezet megismerésére nevelés köré csoportosítja az óvodai nevelés témaköreit, melyek nem választhatók szét mereven. Tudatosan, komplex módon közelítünk meg egy adott témát. 10

11 I Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkört, állandó értékrendet teremtünk, melyen keresztül a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával, a társakkal való kapcsolatot, a viselkedési szokások fejlődését segítjük elő. Gondoskodunk arról, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott szeretet-teli légkör vegye körül. Az alapvető erkölcsi értékek közvetítésével, bizalomerősítő és kapcsolatteremtő eljárások megismertetésével, az emberi különbözőségek elfogadtatásával biztosítjuk az érzelmi nevelést és a szocializációt. A gyermekek alapvető erkölcsi normáinak és tulajdonságainak megalapozása és kialakítása fontos feladatunk. Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó- rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás, őszinteség. A gyengébbek védelmére nevelés, tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre (esetükben szükség szerint, különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati, jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel), a nemzetiségi gyermekek integrációjára. Önérvényesítő képességüket és a kooperációs készségüket megalapozzuk és erősítjük. A személyek közötti kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt értendő gyermek - felnőtt, és gyermek - gyermek kapcsolatokra, az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációjára, bánásmódjára, és viselkedésére, modellértékű szerepének betöltésére. Az énkép- önismeret- önértékelés fejlesztése. Fontos, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait: Szűkebb és tágabb környezet, szülőföldhöz való kötődés alapjainak megteremtése. 11

12 Óvodánk szokásai, hagyományai, ünnepei, érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre adnak lehetőséget. Célunk elérése érdekében biztosítjuk azt, hogy a szervezésben a gyermekek is részt vegyenek koruknak megfelelően. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda és mindkét tagóvoda Születés- és névnapok megünneplése Pipitér I. Tagóvoda Pipitér II. Tagóvoda IX. 29. Mihály napi vásár IX. Szüret X. 4. Állatok napja XI. Adventi tevékenységek XII. 6. Mikulás XII. Karácsony XII. 13. Luca napja II. Farsang II. Télűzés, kiszézés II. Télűzés III. 15. Nemzeti ünnep Egészséghét Egészséghét III. 22. Víz világnapja IV. 22. Föld napja IV. Húsvéti előkészületek V. Anyák napja V. 10. Madarak, fák napja V. Gyereknap, sportnap V. Pipitér napok (gyermeknap, családi sportnap) V.-VI. Évbúcsúztatók V. Pipitér napok (gyermeknap, családi kézműves nap) VI. 4. Nemzeti összetartozás napja 12

13 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Szívesen járnak óvodába, képesek a nagy óvodai közösséghez alkalmazkodni. Közös tevékenységekben aktívak és érdeklődéssel vesznek részt. Igényükké válik a helyes viselkedés, azok szabályainak betartása. Kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebbeknek. Érzelmileg elfogadják egymást, megértéssel fogadják társaik szokatlan megnyilvánulásait is. Törekednek a megkezdett tevékenység befejezésére. Képessé válnak a gyermekek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló gondolkodásra, döntésre, önellenőrzésre, helyzetmegoldásokra. Bíznak önmaguk képességeiben. Képessé válnak a problémák békés megoldására. Szociálisan éretté válnak egy új közösségbe lépésre. A gyerekek pozitív élményekkel rendelkeznek az ünnepi előkészületekről, az ünnepekről. I Egészséges életmód alakítása - egészségfejlesztési program Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata: A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. A gyermekek egészségének védelme, óvása, edzése, megőrzése. A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. A gyermekek életkorához igazított életritmus kialakítása. Környezettudatos magatartás megalapozása, kialakítása. A környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítása. / szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem /. Séták, kirándulások, Madarász-ovi szervezése. A harmonikus, összerendezett mozgás és a testi képességek fejlődésének elősegítése. Mozgáskultúrájuk fejlesztése és egészségük megóvása 13

14 érdekében láb- és testtartásjavító torna tartása. Az óvoda udvarán a szabad mozgáshoz, edzéshez változatos lehetőségek, eszközök biztosítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre való fokozottabb odafigyelés, segítségnyújtás. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülőkkel, óvodapedagógusokkal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészségfejlesztés területei: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás személyi higiéné (tisztálkodás, öltözködés, pihenés) testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése a bántalmazás, erőszak megelőzése baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Megvalósítás, feladataink: Az önkiszolgáló feladatok elvégzéséhez a tevékenységek többszöri gyakorlását tesszük lehetővé, alakítva gyermekeink énképét, segítve önállóvá válásukat, hiszen a testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon fejlődnek és fejleszthetők a ránk bízott kicsinyek. Ezt segítik elő a gondozási teendőket ábrázoló folyamatábrák. Mivel minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísér, ezért is fontosnak tartjuk a napirend kialakításánál, hogy megfelelő idő álljon a gyermekek rendelkezésére, a nyugodt, kiegyensúlyozott játékra, feladatvégzésre, gyakorlásra. Mindezek figyelembevételével alakítjuk a folyamatos tevékenykedést, rugalmas időkeretet biztosító, évszakokhoz igazított napirendünket. A rendszeresen, ugyanabban az időpontban végzett tevékenységek biztosítják azt a ritmust, amely segíti a gyermekek eligazodását az időben, melyek biztonságot nyújtanak számukra. Gondozás: Gyermekeink jó közérzete adhat alapot az óvodai tevékenységek nyugodt végzéséhez. Felnőttként mintát adunk, tanítjuk és gyakoroljuk a szokásokat, melyek bizonyos idő után készséggé válhatnak. 14

15 Mozgás, edzés: Fontos feladatunk gyermekeink természetes mozgásigényének kielégítése, egészségének, testi épségének védelme, edzése. Mindezek elérése érdekében igyekszünk megteremteni az optimális feltételeket. A sokféle mozgáslehetőség, melyeket programunk biztosít, kedvezően befolyásolja óvodásaink szervezetének fejlődését. A kiegyensúlyozott fejlődés egyik feltétele a rendszeres pihenés, melyhez biztosítjuk a nyugodt légkört, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, és figyelembe vesszük gyermekeink egyéni igényeit. Betegségmegelőzés és egészségvédelem: A gondozási, és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátásával gyermekeink egészségének megóvását valósítjuk meg, nagy hangsúlyt fektetve a higiéniás szabályok betartására. Fokozottan figyelünk olyan ritkán előforduló betegségek felderítésére, ami nem zárja ki a közösségbe kerülést, de több odafigyelést igényel (allergia). Nagy figyelmet fordítunk a fenntartóval és a gyermekétkeztetéssel együttműködve az egészséges étrend kialakítására, kiegészítésére (zöldség- és gyümölcsnapok, Egészség hét programjai). A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek belső igényévé válik a tiszta rendezett külső. Helyes technikával végzik a tisztálkodási teendőket, szabályait betartják. A tisztálkodás során használt eszközöket tisztán tartják. A szokások és szabályok betartását társaiktól is elvárják, figyelmeztetik egymást rá. Önállóan öltözködnek, figyelembe véve az időjárási tényezőket. Igénylik az alkalomnak megfelelő rendezett külsőt. Ruhaneműik között rendet raknak, azok épségére és tisztaságára képesek vigyázni. Segítik egymást az öltözködésben. Kulturált étkezés szabályait ismerik és betartják. Szükségleteik szerint önállóan szednek a tálból és töltenek a kancsóból. Készség szinten használják az evőeszközöket. Felismerik és megnevezik az elfogyasztott ételeket. Csontrendszerük és izomrendszerük, mozgásuk koordináltsága, teherbíró képességük és terhelhetőségük fejlettsége életkoruknak megfelelővé válik. 15

16 I Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezzük, célirányosan bővítjük oly módon, hogy ezeken keresztül fejlődjenek megismerő képességeik. Fontosnak tartjuk: A gyermekek kognitív képességeinek folyamatos fejlesztését; preventív tevékenységekkel az esetleges problémák kiszűrését. Olyan helyzetek teremtése, amelyekben a gyermekek szívesen beszélnek, mesélnek, kérdeznek, meghallgatnak másokat, érzelmeiket, elképzeléseiket megfelelő formában fejezik ki. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés tartalma: Prevenció: Programunk tudatosan felvállalja a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességeket meghatározó funkciók fejlesztését. Így a lehetséges tanulási zavarok korai kiszűrését és megelőzését is. A pszichikus funkciók fejlesztését közvetett módszerekkel valósítjuk meg, és a fő nevelési területeken végzett feladatokban fogjuk össze, építve a gyermekek érdeklődésére. A képességek fejlesztésében a játékosság mellett a mozgásra alapozunk. E feladataink legoptimálisabb megoldásához nyújt segítséget az a meghatározott szempontsor alapján összeállított fejlesztőprogram, melynek lényege a sokoldalú fejlesztés. Területei: - mozgásfejlesztés - testséma fejlesztés - észlelésfejlesztés - verbális fejlesztés A prevenció és a fejlesztőprogram hatékony alkalmazásához szükséges óvónői feladatok: A gyermek fejlettségi szintjének megállapítása és megfelelő feltételek biztosításával a hiányos ismeretek pótlása, további fejlődés elősegítése. A család figyelmének felhívása a lemaradásra, a fejlesztési folyamat és az eredmény ismertetése, együttműködés a gyermek érdekében. Súlyosabb lemaradás esetén szakember segítségének kérése. 16

17 Anyanyelv és kommunikáció: Az anyanyelvi nevelés átfogja egész nevelő munkánkat, óvodánk életének minden területét. Közvetítőelemként jelen van a nevelési feladatok megvalósításának minden mozzanatában. Eredményes megvalósításával hozzájárulunk gyermekeink azon képességeinek megalapozásához, melyek a sikeres iskolakezdéshez szükségesek. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek észlelése minél pontosabb, differenciáltabb, reálisabb legyen. A gyermekek képességei érjék el azt a szintet, hogy megfeleljenek az óvodán kívüli világ elvárásainak. A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni az óvónő és egymás mondanivalóját. Kialakul a beszédhelyzetekhez illő hangerő, hangsúly és a beszédtempó. Kialakulnak az érthető és kifejező beszédkészség alapjai. Környezetükkel megfelelően kommunikálnak, használják a nonverbális kommunikáció jelzéseit. Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük, beszédkedvük erősödik. 17

18 I. 4. Rendszerábra Gyermekkép Óvodakép Alapelvek Célok Feladatok Gyermekvédelem Feltételrendszer Játék Mozgás Tanulás Munka Külső világ tevékeny megismerése Ének, zene, énekes játék Rajz, mintázás, kézimunka Mese, vers Érzelmi nevelés, szocializáció Egészséges életmód Anyanyelvi-, értelmi nevelés Kapcsolatrendszer Szolgáltatások A fejlődés várható jellemzői 18

19 II. A célok megvalósítását lehetővé tevő gyermeki tevékenységek II. 1. Játék A gyermeki játék spontán, szabadon választott, minden külső kényszertől mentes tevékenység. A szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó benyomásait a játékában tagolja, így válik a játék kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő élményt adó tevékenységgé. Cél: A játék élményszintű legyen, melynek során fejlődnek a gyerekek mindazon érzelmi, értelmi és testi képességei, amelyek szükségesek a harmonikus személyiségfejlődés és a környezeti nevelés, hagyományőrzés céljainak megvalósításához. A játékban váljanak közelivé és elfogadhatóvá az erkölcsi követelmények, és nyíljon lehetőség ezek értelmének felfogására és a helyes magatartás gyakorlására. A játékban jelentkezzenek és fejlődjenek a gyerekek közti társas kapcsolatok. Feltételek: A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség, és igény szerinti együttjátszásával támogató, serkentő, ösztönző magatartásával nem direkt reakcióival éri el. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz. A különböző játéktevékenységek között biztosítsuk a feltételeket a népi játékok és kismesterségek megélésére. 19

20 Fajtái: gyakorlójáték manipulációs játék szerepjáték dramatizálás bábozás konstruáló, építőjáték barkácsolás didaktikus játék fejlesztő játék szabályjáték népi játékok csendjáték A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy egy játéktémát több napon keresztül is játszanak. Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. Kialakul az együttjátszás igénye. Ismert meséket szívesen báboznak, dramatizálnak. Esetenként barkácsolást kezdeményeznek. Egyéni ötletek alapján képesek olyan építményeket létrehozni, amelyek egyre pontosabbak, összetettebbek. Kedvelik a szabályjátékokat, a normákat betartják. Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda és az élet által elvárt viselkedési szabályok. 20

21 II. 2. Mozgás A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodás kor a természetes hely -, helyzetváltoztató -, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 1. sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő, és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakításában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. 3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. Cél: Váljék lehetővé minden gyermek számára a játékban megjelenő, változatos mozgásos tevékenység, egészségfejlesztő testmozgás, figyelembe véve az egyéni szükségleteket és képességeket. Az óvodapedagógusok feladatai: Biztosítjuk a csoportszobában és a szabadban a rendszeres mindennapos - és kellemes légkörben végzett mozgást, amely idővel a gyermekek igényévé válhat. 21

22 Feladatunknak tekintjük a gyermekek edzését, mozgásszintjük tudatos fejlesztését: motoros képességek, testséma, nagy és finommozgások, szem/ kéz/láb koordináció, egyensúlyérzék. Mindehhez biztosítjuk a megfelelő időt, helyet, eszközt és szervezeti formát. A mozgásfejlesztés, mozgásos játék tervezésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét, életkori sajátosságát, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét. A mozgásfejlesztés során is megteremtjük az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés lehetőségeit. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széles körű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. A mozgásfejlesztés lehetőségei: Játékidőben történő mozgásfejlesztés. Mindennapos szervezett és szabad mozgás. Sportprogramok - alkalomszerűen (Kihívás napja, Gyermek nap, kerületi szintű - játékos vetélkedő óvodák között). Irányított nagymozgás A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: Fizikai állóképességük biztosabbá válik. Igénylik, szeretik a mozgást. Tudnak környezetükben tájékozódni, ismerik az irányokat. Kialakul testsémájuk, oldaliságuk. Biztonságosan mozognak, tudják mozgásukat kontrollálni és irányítani. Betartják a szabályokat, kialakul egészséges versenyszellemük. Önfegyelmük, figyelmük megerősödik. Fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: mint a bátorság, fegyelmezettség, kitartás. A foglalkozásokon használt kéziszerek alkalmazásával finommotorikájuk megfelelővé válik. 22

23 II. 3. Tanulás Cél: A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva, világképének pozitív alakítása, képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése. Az óvodapedagógusok feladatai: Biztosítjuk a tanulás lehetséges formáit az óvodában, utánzásos, minta és modellkövetést. Lehetőséget teremtünk a spontán, játékos tapasztalatszerzésre, biztosítjuk a gyermeki kérdésre - válaszokra épülő ismeretszerzést. A tanulás játékos jellegét egésznapi tevékenykedések során megőrizzük. Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A gyermekek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése. Lehetőséget kínálunk a gyermekek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, személyre szabott, pozitív, egyéni, fejlesztő értékeléssel. A tanulási tevékenység megvalósulási lehetőségei: A gyermekek elsősorban játékba ágyazott, változatos tevékenységek gyakorlása során tanulnak. A tanulás lehetséges formái az óvodában: Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedésformák (szokások kialakítása). A spontán játékos tapasztalatszerzés. 23

24 A játékos, cselekvéses tanulás. A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés. Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozáson megvalósuló tanulás. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek szívesen, önként részt vesznek a kezdeményezéseken, foglalkozásokon. E tevékenységek folyamán az óvodapedagógusra figyelnek. Feladataik megvalósításához önállóan hozzákezdenek, szükség szerint segítséget kérnek. Társaikkal együtt működnek. II. 4. Munka jellegű tevékenységek Cél: A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. Az óvodapedagógusok feladatai: A különböző tevékenységeket úgy tervezzük és szervezzük, hogy azok megfeleljenek a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak. Megfelelő eszközök biztosítása. Tevékenységek végzése közben kihasználjuk azokat az alkalmakat, amelyek lehetőséget biztosítanak a szocializációs folyamatok, különböző képességek, anyanyelv - kommunikáció fejlesztésére. A munka jellegű tevékenységek megvalósulása: Amikor a munkajellegű feladatok elvégzése örömteli, sikert hozó tevékenység, akkor a gyermekek a saját személyükkel kapcsolatos feladatok elvégzésétől fokozatosan eljutnak addig, hogy a közösségért is szívesen vállalnak feladatot. 24

25 Ahogy a tevékenységük egyre önállóbbá válik: önkiszolgálás naposi munka reszort feladatok (állat-, növénygondozás) egyéb megbízások során, úgy a gyermekek egyre magasabb fokú együttműködésre képesek. Természetes módon fejlődik magatartásuk, társas kapcsolatuk. Kibontakoznak a csoportra jellemző erkölcsi szabályok, normák, ezért a munkára nevelés és a szocializáció egymástól nem elválasztható módon egymásra hatva valósul meg a nevelés teljes folyamatában. Célunk elérésénél figyelünk rá, hogy túlterhelés nélkül, minden gyermeknek legyen valamilyen feladata, hisz ezáltal is éreztetni kívánjuk, hogy fontos tagja közösségünknek. Munkavégzés közben sok lehetőség adódik a beszélgetésre, munkafolyamatok, eszközök megnevezésére, amitől fejlődik szókincsük, fogalmi gondolkodásuk. Alkalmi megbízások közben, természetes élethelyzetben fejlődik kommunikációs készségük, gyakorolják az illemszabályokat. Munkavégzés közben környezetükről, saját magukról sokoldalú, speciális ismereteket szereznek. Miközben tapasztalatokat gyűjtenek, fejlődik érzékelésük, gondolkodásuk, ügyesedik a mozgásuk, így a munkafeladatok végzése segíti fejlődésüket. Ez a fejlődés azonban csak az örömteli, szívesen végzett feladatok során lesz teljes. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek képesek alapvető személyes szükségleteik kielégítésére. A rájuk bízott munkát önállóan, szívesen végzik. Igényesen végzik a naposi munkát. Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások végzésére. Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű és biztonságos használatát, azok elnevezését. A környezetükben lévő növényeket, állatokat ápolják, gondozzák. A munka elvégzésére való törekvés által fejlődik felelősségérzetük, önbizalmuk. Megalapozódik a munkához való pozitív viszony, a munka tisztelete, megbecsülése. 25

26 A SZÉKHELY ÓVODA HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA II Külső világ tevékeny megismerése Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni (Montessori) A gyermekek kíváncsiak az őket körülvevő összetett világra. A tapasztalatnak, a gondolkodásnak bonyolult és hosszú útját kell megjárniuk, ameddig a dolgok tulajdonságait képesek áttekinteni, és azokat megnevezni. Fontosnak, lényegesnek tartjuk, hogy fejlesztőmunkánk során ezt a hosszú utat lerövidítsük és mindezt a gyermekek önállóan, játékos tevékenységekkel érjék el. Cél: A gyermekek életkoruknak megfelelő szinten minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, melyet ne csak ismerjenek, hanem szeressenek és védjenek is. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása, illetve a meglevők elmélyítése, rendszerezése. A gyermekek érdeklődésének felkeltése, kíváncsiságának, megismerési vágyának kielégítése. Olyan feltételek biztosítása, ahol a gyermekek természetben figyelhetik és tapasztalhatják meg az őket körülvevő világot. A természet szépségeinek megláttatásával, a felnőttek személyes példamutatásával, figyelemfelhívással a gyermekek igényeinek alakítása, a természet védelmének megóvása. A fejlesztés tartalma: 26

27 A környezet megismerése áthatja gyermekeink életét, óvodai tevékenységeink egészét. E nevelési terület hagyományos témái: Család Óvoda környezete Felnőttek munkája Testrészek Közlekedés Évszakok Állatok Madarász ovi, Frakk program Növények virágmagültetés, palántázás Ezek a témák kevésbé behatároltak, ezért sok lehetőséget biztosítanak a valóság megtapasztalására játékos cselekedtetésen keresztül. A témák válogatása közben mindig környezetünk sajátosságaihoz igazodunk (családi házas környezet, közlekedési eszközök sokszínűsége, üzletek, szolgáltatók, piac közelsége). Mindezek lehetővé teszik az ismeretek elmélyítését, gyarapítását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy amit csak lehet helyszínen, természetben figyelhessenek és tapasztalhassanak meg a ránk bízott gyermekek. Ismerkedés a szűkebb-tágabb környezettel: Óvodánk lehetőséget kíván biztosítani az érdeklődő gyermekeknek a földrajzi ismeretek megalapozására, figyelembe véve egyéni fejlettségüket és életkorukat. A migráns gyermekek szülőföldjének bemutatása. Játékos formában ismerkedhetnek a földgömbbel, térképekkel, csillagászattal. Természetvédelem: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinknek közvetlen kapcsolata legyen a természettel, felhívjuk figyelmüket azokra az emberi alkotásokra és azok védelmére, amelyek őket körülveszik. Évente több alkalommal megyünk középső és nagycsoportos gyermekeinkkel sétálni, kirándulni annak érdekében, hogy alkalmunk legyen a természet jelenségeit megfigyelni, tevékenységükkel a természetet ápolni, védeni. Építünk az otthonról hozott tapasztalataikra. Az a gyermek, aki megismerkedik, megbarátkozik a természet szépségeivel, törvényszerűségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival, később természetes módon védi is ezeket az értékeket. Ehhez arra van szüksége, hogy nyugodt, békés körülmények között legyen módja szemlélődni az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden érzékével megtapasztalhassa azt. Együtt óvjuk az élő 27

28 környezetet, próbáljuk gondozni, védeni életfeltételeinket. Anyagi lehetőségeink függvényében próbáljuk megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk nevét. Tudják saját születési helyüket és idejüket. Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, esztétikai alkotásokat. Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását. Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. Figyelnek környezetük megóvására, tisztaságára, erre társaikat is figyelmeztetik. Érdeklődővé válnak a kori szintű földrajzi ismeretek iránt. II Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései Cél: A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva. Az óvodapedagógusok feladatai Gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése. Gyermekek logikus gondolkodásának alakítása, fejlesztése. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához. Kognitív képességek fejlesztése. 28

29 A fejlesztés tartalma A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok birtokába is juttatjuk a gyermekeket. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkoznak, így szinte természetes módon ismerkednek meg velük. A matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe. Feladatunk, hogy figyeljük gyermekeinket. Megismerve érdeklődésüket, képességeiket, előkészítjük és megtervezzük az egyénekre szabott fejlesztési területeket. Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermekeket a logikus gondolkodásra. Saját logikájuk szerint hagyjuk őket gondolkodni. Rávezetéssel, több oldalról történő megközelítéssel próbáljuk őket sikerélményekhez juttatni, érdeklődésüket ébren tartani. Ezzel kívánjuk fejleszteni logikus gondolkodásukat, problémafelismerő és megoldó képességeiket. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: Szívesen vállalkoznak különböző matematikai feladatok megoldására. Képessé válnak jól ismert tulajdonságok szerint válogatni, csoportosítani, azonosítani, különbséget tenni. Összehasonlításnál használják az összemérést, becslést. Tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig. Ismerik a hozzáadás, elvevés fogalmát. Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező relációkat (alá, fölé, mellé). II. 6. Verselés, mesélés Cél: A gyermekek érzelmi, esztétikai világának gazdagítása. Irodalmi érdeklődés felkeltése, a korosztályoknak megfelelő irodalmi élmények nyújtása. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermekek életkori sajátosságainak, hangulatának megfelelő irodalmi anyagok kiválasztása figyelembe véve a nemzetiségi kultúrát. 29

30 Óvodáskorban megfelelő tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás). A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése. Olyan helyzetek teremtése, ahol a gyermekek eljátszhatják, elbábozhatják kedvelt meséiket. Lehetőség biztosítása arra, hogy a gyermekek által kitalált történeteket is eljátszhassák, elmondhassák, játékos mozgással is kísérhessék. A fejlesztés tartalma: A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. Mindig többről szól, mint amennyit szavakkal kimond. A jó mese olyan kapcsolatokat, helyzeteket mutat fel a gyermekek számára, amelyek megértésére más eszközökkel ebben az életkorban még nincs mód. A mese a legtágabb értelemben tanít. A népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. Erkölcsi rendszerében a jó és az igaz győz a gonosszal és a hazuggal szemben. Világképe teljes világmagyarázat, melyben minden a helyén van, ezért működési törvényei átláthatók. A mese oldja a szorongást, amelyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak ki a gyermekekből. A mese az indulatok feldolgozására, belső képteremtésre tanít. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e foglalkozási ág távlati, lényegi feladata. Csak abból a gyermekből lesz jól beszélő és jól olvasó, aki képes intenzív belső fantáziakép megjelenítésére. Szükséges az is, hogy a gyermekek kézbe vegyék, nézegessék a könyveket, amelyekben kedves meséik, verseik találhatók. Így hamarosan szívesen lapozgatják majd a gyermekkönyveket óvodáskorban a képek, iskolásként az olvasással megfejthető szöveg kedvéért. Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak alakulása: 3-4 évesek: - Hintáztatók, tapsoltatók, rövid mondókák nevükről, jellegükről, testrészeikről. - Rövid állatmesék. -Új mondókákra, rövid versekre 8-10, mesékre alkalommal kerüljön sor. 4-5 évesek: - Környezetről, évszakokról, időjárásról szóló mondókák, 8-10 sorból álló versek. 30

31 -Állatokról, tündérekről, kisgyermekekről szóló mesék, történetek. -Új mondókákra 2-3, versekre 6-7, mesékre alkalommal kerüljön sor évesek:-A versek témaköre kibővülhet, de a gyermekkor élményvilágára épüljön. -Hosszabb állat-, tündér- és tréfás mesék, verses mesék, folytatásos mesék, történetek. -Új versekre 10-12, új mesékre alkalommal kerüljön sor. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: A gyermekek szívesen mondogatják játék közben az ismert mondókákat, rigmusokat. Szeretnek verselni, verset hallgatni. Várják, kérik a mesélést. Segítenek a mesehallgatás feltételeinek kialakításában (ülőpárnák elhelyezése, mesegyertya elhelyezése). Figyelmesek, csendesek a mesélés ideje alatt. Folytatásos mesék szálait össze tudják kapcsolni. A kedveltebb mesehősöket megelevenítik játékukban, bábozásnál, dramatizálásnál. Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak. Gyakran forgatják a mesekönyveket, a könyvespolcról önállóan veszik le, helyezik vissza azokat. Vigyáznak a könyvekre. Megtanulják a könyvekkel való helyes bánásmódot. II. 7. Ének-zene, énekes játék, gyermek tánc Cél: A zene iránti érdeklődés felkeltése, annak befogadására való képesség megalapozása. Zenei anyanyelv kialakulásának, alkalmazásának elősegítése. Az óvodapedagógusok feladatai: 31

32 Örömteli, közös tevékenységeken keresztül a zene, az éneklés megkedveltetése, a felnőtt minta spontán utánzásával. Megfelelő légkör és érzelmi motiváltság biztosítása. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével igényes zenei anyag összeállítása. Zenei képességek fejlesztése: éneklési készség hallásfejlesztés ritmusérzék fejlesztés zenei formaérzék (mozgáskultúra, néptánc) zenei alkotókészség zenehallgatásra nevelés figyelembe véve a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi gyermekek hovatartozását is Gazdag zenei programok biztosítása, a gyermekek számára (óvónők hangszeres játéka, rendszeresen: zenehallgatás). A fejlesztés tartalma: A kisgyermek első zenei élményét édesanyjától, családtagjaitól kapja ringatás, dúdolás formájában. Közvetlen környezetében is érik zenei hatások - televízió, rádió, stb. Az óvodába lépéskor tehát már néhány zenei élmény van a tarsolyában, erre alapozva a családdal együttműködve folytatja az óvoda a gyermekek zenei fogékonyságának alapozását. Az óvodapedagógus zeneszeretete, zenei kultúrája fontos szerepet játszik a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltésében. Csalogató éneke motiválja a gyermekeket az együtt éneklésre, együtt játszásra, szervezett foglalkozásokon való részvételre. Az élményt nyújtó közös éneklés nem csak esztétikai élményt nyújt a gyermekeknek, de fejleszti egymás iránti érzékenységüket, közösségi kapcsolataikat is. Zenei nevelésünk a gyermeki lét egészét áthatja. A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket hétköznapi beszédünkben már nem fedezhet fel, s ezek megértését a játékszituációkkal segítjük. A zenei képességfejlesztési feladatok Kodály elmélete és Forrai Katalin zenepedagógiai munkái alapján valósítjuk meg. 32

33 33

34 A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: A gyermekek örömmel játszanak énekes játékokat, mondanak mondókákat önállóan is kezdeményezik azokat. Szeretnek, tudnak egyedül és együtt énekelni. Ismerik és megkülönböztetik a zenei ellentétpárokat (pl. halk-hangos). Érzik és meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a ritmust egymástól. Esztétikus, kifejező mozgásra törekednek. Felismerik és megkülönböztetik a környezetükben hallható hangokat. Tudnak elmélyülten és élvezettel figyelni a zenére. II. 8. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Cél: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az óvodapedagógusok feladatai: A gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése (hely, eszköz, idő). Megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek, élmények biztosítása. A vizuális technikák műveletéhez szükséges képességek, kreatív önkifejezés fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve a differenciálásra. Nemzetiségi, migráns gyermekek kultúrájából műalkotások bemutatása, esetleg új ábrázolási technikák alkalmazása. A tevékenységek differenciált szervezeti formáinak biztosítása. Új technikákkal, anyagokkal történő ismerkedés során ismereteik, szókincsük bővítése. 34

35 A fejlesztés tartalma: A gyermekek alkotó tevékenysége a játékra épül s egyben a játék egyik formája is. A külső és a saját belső világuk fokozatos megismeréséből adódó élményeket dolgozzák föl saját szintjükön, saját elképzeléseik szerint. Fontos, hogy ezt a folyamatot újabb és újabb élmények átélésével segítsük. A vizuális technikák gyakorlása során minden alkalommal átélik az alkotás örömét, a sikerélmény pedig újabb alkotásra serkenti őket. E folyamatban a tevékenység gyakorlása és nem az eredmény a fontos. Ehhez olyan helyet biztosítunk számukra, ami a többi tevékenységtől jól elkülöníthető, és ahol nyugodtan dolgozhatnak. Gondoskodunk arról is, hogy az eszközök mindenki által könnyen hozzáférhetőek legyenek. Lényegesnek tarjuk, hogy az eszközök jó minőségűek legyenek, ezáltal segítjük a gyermekek azonnali sikerélményének átélését. Megtanítjuk őket a különböző eszközök biztonságos használatára, amely később az élmények magasabb szintű kifejezéséhez segítik az alkotókat. A gyermekek eszközválasztását nemcsak képességeik szintje, hanem lelki beállítódásuk is befolyásolja. Ezért figyelünk arra, hogy egyszerre többféle technika eszközkészletéből választhassanak. A gyermekek alkotókedvét nem lehet időkeretek közé szorítani. A nap bármely szakasza, a hét minden napja rendelkezésükre áll alkotó tevékenységük gyakorlásához. Egyre több technikai megoldást ismertetünk meg velük. Inspiráljuk őket saját élményeik, a mesék, a kirándulások, az ünnepek eseményeinek megörökítésére. Ajándékokat készítenek szüleiknek, a kisebbeknek, egymásnak. Segítjük őket játékok, bábok, játékkellékek készítésében és abban, hogy önálló elgondolás alapján alakítsák a teret. Ráirányítjuk figyelmüket a környezetükben található tárgyakra, jelenségekre és műalkotásokra. Átélt élmények, különböző nehézségű technikák és feladatok által fejlesztjük az alkotó tevékenységek tartalmát. Képalakítással: (rajzolás, festés, kollázs. Origami, stb.) Térplasztikai munkákkal: (gyurmázás, agyagozás, fazekasság, stb.) Kézimunkával: (varrás, hímzés, fonás, szövés, stb.) Építmények készítésével. Barkácsolással: (báb/játékeszköz készítés, stb.) Ismerkedés műalkotásokkal, építészeti alkotásokkal. 35

36 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: Egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket alkotó képzelet jellemzi. Téralkotásban ötletesek. Emberábrázolásban megjelenítik a részformákat is. Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne. Tudnak beszélni saját, és társaik alkotásairól. Formaábrázolásuk változatos, színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeiket. Örülnek a saját és a közösen elkészített kompozícióknak. Az eszközöket készségszinten kezelik, alkalmazzák. Mondanivalójukat vizuálisan is ki tudják fejezni. Fokozott önállósággal tudják használni a megismert technikákat. Sajátos eszközök a program megvalósításához A minden óvoda számára kötelezően előírt minimális eszköz-és felszerelés jegyzékben felsoroltakon kívül. Egész alakot láttató tükör, lateralitást jelző karszalag Montessori eszközök A gyakorlati élet teendőire felkészítő eszközök: keretek, öntögetős és rendezgetős játékok. Az érzékelést fejlesztő eszközök: hengersorok, rózsaszín torony, barna hasábsor, piros rudak, szín-párok, színárnyalatok, sima és durva táblák, sima és durva tábla-párok, különböző anyag-párok, különböző illatú kis palackok, ízleltető üvegek, súlylapocskák, hőpalackok, hőtáblák, gombos zsák, gyöngyös zsák, titokzsák. Eszközök az írás előkészítésére: rajzsablonok. Matematikai gondolkodást fejlesztő eszközök: piros-kék rudak, orsós doboz, korongok, gyöngyrudak. Eszközök földrajzi ismeretekhez: földgömbök, puzzle-térképek, térképek. Eszközök a zenei neveléshez: zörejdobozok. 36

37 Ezekkel az eszközökkel intézményegységünk rendelkezik. A gyermekek érési folyamatához igazított differenciált tervezés A fenti feladatok teljesítéséhez elengedhetetlen feltétel a tudatos tervezőmunka alapelveinek betartása - átgondoltság, célszerűség, folyamatok egymásra épülése, rugalmasság és a komplexitás. Tervezésünk segítse nyomon követni a gyermekek fejlődését és határozza meg az egyéni fejlesztését segítő további feladatokat. Mindezek eléréséhez szükségesnek tartjuk, hogy pedagógusaink a következő dokumentumokat készítsék el: Csoportnapló: névsorok - statisztika - szociokultúrális háttér - gyermekvédelem éves nevelési terv - szokás-szabályrendszer tanulás tervezése - havonta, évszakonként. programtervek - havonta - részletes élménynyújtás, kezdeményezések, játékok és egyéb szervezési feladatok, értékelés kapcsolat a családdal - szülői értekezletek, fogadóórák, közös programok éves tanulási terv A gyermekek fejlődésének nyomon követése, az eredmények elemzése Gyermekeink fejlődését az erre szolgáló fejlettségmérő lapon tudjuk nyomon követni az óvodás évek alatt. Fontos, hogy óvónőink vezessék, rögzítsék az információkat, ezeket folyamatosan használják fel munkájuk során. A fejlettségmérő lapokat mindennapos megfigyeléseink alapján vezessük, bizonytalanság esetén játékos formában, egyénileg is megbizonyosodhatunk arról, hogy gyermekeink mely funkciói szorulnak segítségre. Gyermekeink egyéni adattárolója: Oviszolga anamnézis szükség szerint, csak írásos szülői beleegyezéssel családlátogatás beszoktatás fejlettségmérő lapok, aktuális - differenciált fejlesztés feladatai. 37

38 Montessori eszközhasználat fejlettségét felmérő lap 38

39 A PIPITÉR TAGÓVODÁK HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA Programunk koncepcionális hangsúlya: Környezeti nevelésre, hagyományőrzésre épülő programunkban a fő hangsúly az ember és környezet harmóniája, hagyomány tisztelete, ez iránt való fogékonyság megalapozása a gyermek érzelmein keresztül, A gyermek a tevékenysége során tapasztal, melynek során tanul. Az alábbi szakaszon át juttatjuk el gyerekeinket az iskolába lépéshez szükséges szándékos tanulás készségéhez: játékban tanulás játékba ágyazott tanulás játékba integrált tanulás játékra épülő tanulás játékos tanulás Nevelésünkben a mindennapok hagyományőrző tevékenysége, a természet ünnepei, a jeles napok kiemelkedően fontos szerepet töltenek be. A környezeti kultúrára környezetvédelem, természetvédelem -, a hagyományok megismerésére szeretnénk nevelni gyerekeinket. Így kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás megalapozására, alakítására, valamint arra, hogy az igazi öröm az ünnepeket megelőző készülődésben, várakozásban legyen. 39

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Telephely Pipitér 2. Telephely

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Telephely Pipitér 2. Telephely Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Telephely Pipitér 2. Telephely OM: 034622 PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u. 42-44. XVI. Csinszka u. 27. A gyermek Nézd,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben