SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK"

Átírás

1 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK A S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t o k b e m u t a t á s a Integrált szociális intézményként, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, mint a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ jogutódja, négy szociális szolgáltató központot (Lajtha utcai, Nagy Győry utcai, Marót utcai és Vágóhíd utcai) működtetett 2013-ban. A Szociális Szolgáltató Központok alapfeladatai: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek klubjainak működtetése. Ezen túl a Lajtha utcai telephelyen működtetjük az idősek átmeneti gondozóházát, illetve itt igényelheti a lakosság az otthoni szakápolást is. A Kossuth Lajos utcában külön telephelyről biztosítjuk a családsegítést. Pesterzsébet lakónépessége én a népesség-nyilvántartás adatai szerint fő volt, melyen belül a 60 éven felüliek aránya 25 %: fő (60-68 év fő év fő 80- > év fő). A szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételének alakulása: fő fő A évben a megállapodások száma intézményi szinten az alábbiak szerint alakult: étkeztetés házi jelzőrendszeres házi idősek klubja segítségnyújtás segítségnyújtás Szocionetből kinyert adatok A meglévő szolgáltatásokhoz való hozzáférést továbbra is plakátok, szórólapok, tájékoztatók elhelyezésével (pl. társszervezetekhez, orvosi rendelőkbe, gyógyszertárakba és olyan forgalmas helyekre, ahol lehetőség volt szóróanyagot elhelyezni) segítettük elő. Emellett pedig a már valamilyen szolgáltatást igénybe vevőket folyamatosan tájékoztatjuk a többi szolgáltatásról (pl. étkezést kiszállítással igénybe vevőknek tájékoztató kiküldése az ételhordó vállalkozó segítségével). A szolgáltatások népszerűsítéséhez nagy mértékben hozzájárulnak a szociális gondozó-ápolók mind munkájuk minőségével, mind azzal, hogy rengeteg emberrel beszélnek, akik az ellátottakat körülveszik, kezdve a hozzátartozótól, a szomszédokon keresztül, egészen a közért pénztárosáig. Előfordulnak olyanok is, hogy az utcán megállítják őket a környéken lakók, hogy érdeklődjenek akár a szolgáltatás, akár egy ismerősük iránt. Tehát akaratlanul is PR tevékenységet folytatnak, így fontos a felkészültségük, hiszen rajtuk keresztül alkotnak majd véleményt az intézményről.

2 A s z o l g á l t a t á s o k b e m u t a t á s a É t k e z t e t é s Legalább napi egyszeri meleg ételt kell nyújtani azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkezés a négy szociális szolgáltató központ, melegítő konyháján keresztül hétfőtől szombatig vehető igénybe. A legalább napi egyszeri változatos, meleg ételről ellátottjaink a koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk számára nem tudnak gondoskodni, ezért a központ által nyújtott szolgáltatás nagy segítséget jelent számukra. Az étel minősége befolyásolja leginkább az étkezést igénybe vevők számának alakulását. A évben az ellátottak kiszolgálása általában zökkenőmentes volt. Ebben az évben is folytatódott a pozitív irányú változás a Pensió 17 Kft. szolgáltatásában. A Szolgáltató Központok ellátottai egyre többször számoltak be arról, hogy az étel ízletes, finom. A levesek ízesebbek lettek, gazdagabb lett a tartalmuk is. A főfogásoknál a szelet húsok továbbra is sok idősnek túl kemények, nem tudják megrágni. A konyha felé folyamatosan visszajelezzük a felmerült problémákat, amiken ők igyekeznek változtatni. Felmerült az igény is ellátottaink részéről, hogy gyakrabban lehetne csirkehús, ezt az észrevételt is továbbítottuk a konyha felé. Néha lemaradt egy-egy diétás étel kiszállítása, de a telefonos jelzésünkre a konyha pótolta rövid időn belül. Minden hónapban továbbra is kitöltünk minden telephelyen egy értékelő lapot, melyet a menedzser hoz ki hozzánk személyesen. Az étlap némiképp változatosabb volt ebben az évben, a javaslatainkat alkalomadtán figyelembe vette a konyha. Nyáron, amikor a Kőér utcai konyha 1 hónapra bezárt, sok reklamáció érkezett az étellel kapcsolatosan, a kifogások következtében az ellátottak közül többen lemondták az étkezést erre az időszakra ban a Marót utcai SzSzK a konyhával szorosan együttműködve Európa különböző országainak gasztronómiáját mutatta be, kérésükre az ott jellemző nemzeti ételeket készítette el a konyha, a program sikeresnek bizonyult, így 2014 évben is folytatjuk tovább.

3 A kerületben a klub szolgáltatást nem igénybe vevők között a Vágóhíd utcai telephelyen van lehetőség kulturált körülmények között, helyben elfogyasztani az ebédet. Ezen helyben étkezők körében gyakoriak a pszichiátriai betegek, lakhatási problémákkal küzdők. Az előző évekhez hasonlóan megállapítható, hogy a kerületünkben élő idős embereknek egyre inkább szükségük van az általunk nyújtott szolgáltatásokra. Emellett jellemző tendencia az aktív korú, alacsony jövedelemmel rendelkező, egészségi állapotuk miatt rászorult ellátottak számának emelkedése. Az étkezést igénybe vevők számának alakulása évben, telephelyenkénti bontásban* Lajtha SZSZK Marót SZSZK Nagy Győry Vágóhíd SZSZK SZSZK H SZ H SZ H SZ H SZ tárgyévben új tárgyév, kikerülők férfi én nő én *KSH 2013.évi adatok H: helyben fogyasztással Sz: házhoz szállítással : összesen A meleg étel az alacsony jövedelműek számára nyújtja a legnagyobb segítséget. Ugyan minimálisan emelkedett az elmúlt időszakban az étkeztetés intézményi térítési díja, mégis közelített a piaci szolgáltatók áraihoz, így a kb. százezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők jobban meggondolták e szolgáltatás igénybe vételét. Összességében, a szolgáltatás igénybe vételében általában visszaesés volt tapasztalható, ami köszönhető volt a rendeletváltozásnak. Tárgyi, személyi feltételek A szociális étkeztetés feladatait a négy telephelyen a klubvezetők irányításával átlagosan 8 konyhai kisegítő munkatárs látta el. A védő- és munkaeszközök a dolgozók részére biztosítottak voltak. A dolgozók a HACCP előírásait betartják és dokumentálják. Házi segítségnyújtás Ezen szolgáltatás keretében azokról az időskorú, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erejükből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve azokról, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

4 A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembe vételével az egyéni szükségletekhez próbáltuk minél pontosabban igazítani azáltal, hogy a szükségleteknek megfelelően folyamatosan egyeztettünk úgy az ellátást igénybevevőkkel, esetlegesen hozzátartozóikkal, mint a háziorvosokkal, valamint a Szakvélemény (a gondozási szükséglet vizsgálatáról) figyelembe vételével. A szolgáltatást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. (Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézményvezető tájékoztatja az igénylőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.) A házi segítségnyújtást igénybe vevők számának alakulása évben, telephelyenkénti bontásban* Lajtha SZSZK Marót SZSZK Nagy Győry Vágóhíd SZSZK SZSZK tárgyévben új tárgyév, kikerülők férfi én nő én *KSH 2013.évi adatok A 2013-as évben az ellátotti létszám minimális csökkenést mutat az előző évhez képest, kivétel a Lajtha SzSzK, ahol az ellátotti létszám emelkedett. Az ellátotti létszám csökkenésének hátterében alapvetően a szokatlanul magas elhalálozási arány áll. Jellemző az igénybe vevőkre, hogy gyakorta végstádiumban lévők kérnek segítséget, akik állapotuknál fogva hosszabb ott tartózkodást igényelnek a gondozónőtől. A megnövekedett ellátási idő mellett egyre gyakrabban kérik a napi kétszeri ellátást, melyet ebben az évben is csak igen indokolt esetben tudtunk teljesíteni. A házi segítségnyújtás magas (relatív érték) színvonalának biztosításához a szociális gondozók számtalan szociális munka tárgykörébe tartozó feladatot látnak el. Általában komplexen jelennek meg a szolgáltatást igénybe vevők életében a nehézségek: gyakran az egészségügyi gondokhoz társul a szociális probléma vagy fordítva, továbbá gyakran jelennek meg ehhez társulva anyagi hiányok. A komplex szociális problémákkal való megfelelő foglalkozás azt is elősegíti, hogy saját lakókörnyezetében, otthonában vehesse igénybe a szolgáltatást a lehető leghosszabb ideig. A Családsegítő Szolgálat munkatársai a komplex ellátás biztosításában sokat segítettek és segítenek, a munkatársakkal már kialakított jó kapcsolatot sikerült fenntartani és együttesen még gördülékenyebbé tenni az ügyintézéseket. A munkatársak a gondozási feladatokon túl térítésmentesen mentális segítséget is nyújtanak az ellátottaknak. Különösen a magányos emberek igénylik a beszélgetéseket. A magas szakmai színvonalon folyó munka egy másik összetevője a más intézményekkel, főként egészségügyi és szociális, kialakított munkakapcsolat, hogy az ellátottakat megillető, minél több segítséghez hozzá tudjuk juttatni. A háziorvosokkal és asszisztenseikkel való kapcsolattartásra nagy hangsúlyt helyezünk. Az évek alatt kialakított jó munkakapcsolat mára hatékonyabbá, gyorsabbá tette az ügyintézést. Nemcsak egyre ismertebb a családorvosok körében a házi

5 segítségnyújtás szolgáltatás, nem csak egyre gyakrabban ajánlják fel betegeiknek segítségünket, hanem tesznek is annak érdekében, hogy velünk együttműködve meggyőzzék a beteget a számára legjobban illeszkedő ellátás igénybe vételéről, valamint az ügyintézésekben is készségesen állnak segítségünkre. Itt kell megjegyezni, hogy bár az orvosokkal és asszisztenseikkel a kapcsolat jó, ha munkatársaink az ellátott érdekében keresik fel a (szak)rendelést (esetleg az ellátottal együtt), sajnos, nem minden esetben kapnak segítséget az ott dolgozóktól a gyors ügyintézéshez. Gyakorta megvárakoztatják a gondozónőket (egy beutaló elintézése akár 1,5 órát is igénybe vesz), mely a munka kiszámíthatóságát, a munkarendet igen csak befolyásolja. ezen a területen jelentős változás volt az elmúlt évben, ősszel intézményvezetőnk közbenjárására az orvosi rendelőkben kifüggesztésre került, hogy a területi gondozónők soronkívüliséget élveznek az ellátottak érdekében történő ügyintézés során. az azóta eltelt időben már tapasztalható az ügyintézés idejének lerövidülése. A házi segítségnyújtás főbb feladatai évek óta változatlanok: segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az ellátást igénybe vevővel orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása segítés a személyi higiéné megtartásában segítség a lakókörnyezeti higiéné fenntartásában közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, étkezés biztosításában segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, szociális kapcsolatainak fenntartásában segítés, valamint a szociális kapcsolatrendszerének aktivizálása segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában az ellátást igénybe vevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése Érdemes beletekinteni az alábbi táblázatok alapján, hogy a szolgáltatást igénybe vevők leginkább milyen feladatok ellátásában kértek segítséget 2013 folyamán. Az összes gondozási feladat megoszlását tekintve tendenciájában az elmúlt évek során nem változott.

6 A térítésköteles tevékenységek köréből három feladat emelkedik ki, csakúgy, mint 2012-ben: személyi higiéniában nyújtott segítség (ide tartozik a pelenkázás, mosdatás/fürdés és az ezzel járó ágyneműcsere), háztartási tevékenység (rendelésfelvétel és elszámolás bevásárláshoz, mosogatás, rendrakás, étkezéssel összefüggő tevékenységek stb.) és a mentális támogatás. Vannak esetek, ahol nehézséget jelent a gondozónőknek a fürdetés, mosdatás, ugyanis gyakorta a körülmények nem megfelelőek, pl. alacsony az ágy, túl mélyre kell hajolnia a gondozónőnek miközben emelnie is kell, a fürdőszoba méretei miatt nem alkalmas arra, hogy több személy tartózkodjon benne vagy éppen nincs hely a kapaszkodók kiépítésére. További nehézségeket okoz az ellátott vagy a család elutasítása (pl. orvos által javasolt gyógyszeres terápia iránt), nem biztosítják az alapvető higiénés feltételeket (pl. tiszta törülköző). A gondozónők fizikai terheltsége mellett jelentős a lelki megterheltség is, hiszen bármilyen feladat elvégzése közben beszélgetnek az ellátottal és gyakorta sokkal inkább ennek kell jelentőséget tulajdonítanunk, mint magának a fizikai gondoskodásnak. Igen kevés az olyan ellátottunk, aki csak és kizárólag mentális segítségnyújtást igényel, pedig igényként gyakorta jelenik meg, de anyagiakat már nem áldoznak rá.

7 A térítésmentes feladatok körében pedig messze magasan emelkedik ki a közlekedés úgy vélem nem szorul magyarázatra, ha kicsit is ismerjük Pesterzsébet tömegközlekedési lehetőségeit. Az őszi, téli időjárás tovább növeli a közlekedési időt, valamint a gondozónők jobban kitettek az elcsúszásos baleseteknek az időjárási viszontagságok miatt. A térítésmentes oldalon még jelentős a bevásárlásban és ügyintézésben nyújtott segítség, hiszen a legtöbb idősödő ember problémája, hogy lakását elhagyni nem tudja, vagy ha igen, csak személyi segítséggel és cipekedni egyáltalán nem képes. A személyi segítségre igényt tartanának, amennyiben több kísérést tudnánk bevállalni. A kísérésnél megjelenik, hogy a szállítás igénybevételével együtt szeretnék ezt ellátottjaink, ahhoz hogy például eljussanak az orvoshoz, vagy bevásárolni stb. Végül a szakmai megbeszélések és az adminisztráció oszlopa is kiemelkedik. Tárgyi, személyi feltételek Gondozást hétfőtől péntekig végez az intézmény. A feladatot az SzSzK vezetők irányítják. Az adminisztrációs és számlázási feladatokat központonként szociális ügyintéző végzi valamennyi szakfeladatot érintően. Sajnos a dolgozói fluktuáció egyre jelentősebb (egészségügy magasabb bérezése és külföldi munkavállalások). Ezek a folyamatok nem kedveznek a szakmai színvonal emelkedésnek és annak megtartását is erősen megnehezítik. Ezen felül az ellátotti létszámot is csökkenti, hiszen az idősebb korosztálynak szüksége van a lehető legnagyobb stabilitásra, már nem szeretnek újdonságokkal megismerkedni, és idősebb korban csökken a flexibilitás képessége is. Az ellátottak panaszkodnak, hogy nem szeretnének új gondozónőt megismerni, ami a munkaszervezést is nehezíti. Az új dolgozók betanítása is jelentős energiákat von el a személyi állománytól.

8 Ide kívánkozik annak megemlítése, hogy e területen dolgozók egyre több feladatot látnak el, ide értve az előző részben említett adminisztrációs terheket is, és sem a bérük, sem az elismertségük nem növekedett az elmúlt évek alatt. A házi segítségnyújtás mind fizikailag, mind lelkileg igen megterhelő, s ezt fokozza tovább a rapszodikusan változó munkaidő és munkamennyiség. A védő- és munkaeszközök a dolgozók részére biztosítottak voltak. A lakosság körében felmerülő igények, javaslatok Az egyedül élő, idős személyek körében különösen évek óta jelen van a naponta több órán át tartó, az esti és a hétvégi ellátás iránti igény. Ennek megoldására lehetőséget adna a szolgáltatási idő meghosszabbítása, ám ennek személyi és anyagi terheit az intézmény jelenleg nem tudja vállalni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása, a krízishelyzet elhárítása céljából, 24 órás készenléttel nyújt segítséget január 1-től ezt a szolgáltatást pályázat keretében, a pályázati feltételeknek megfelelően működtettük félévében az NRSZH, a 2. félévben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kötött szerződést a fenntartóval a szolgáltatás biztosítására ban átlagosan 49 fő vette igénybe szolgáltatásunkat. Az előző évhez képesti csökkenés fő oka, az ellátás jövőjének bizonytalansága volt. A táblázatból látható, hogy míg 2012-ben egyenletes volt az ellátottak számának alakulása év végén figyelhető meg egy csökkenés-, addig 2013-ban a kezdeti stagnálás után leesik a készülékszám. Az év végi emelkedés oka, hogy az ellátottak egyre biztosabbnak érzik a szolgáltatás fennmaradását. Átlagosan 19 fő részesült házi segítségnyújtás ellátásban is, illetve többen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett egyéb alapszolgáltatásban is részesültek (klub, étkezés) ban 17 fő ellátottnak szereltünk fel jelzőkészüléket. 16 esetben kellett személyesen felkeresnie a gondozónőnek az ellátottakat. Ezekben az esetekben a gondozónő meggyőződött az ellátott problémájáról és intézkedett az orvosi

9 segítséghívásról, felsegítette a földről, vagy az egészségügyi adatok alapján a gyógyszerbevételt segítette, és megvárta, míg az ellátott állapota rendeződött. Gyakori problémát az elesés jelentett melyek ellátásakor csak néhány esetben kellett orvosi segítséget kérni. Havonta egy alkalommal a négy szolgáltató központ házi segítségnyújtásban tevékenykedő dolgozóinak részvételével team megbeszélést tartottunk, mely során az előforduló problémákat, eseteket, megoldási lehetőségeket beszéltük meg. A közös gondolkodás, beszélgetések eredményeképpen a készülékek beállításait az ellátottak és a dolgozók igényeihez tudtuk igazítani, hogy minél hatékonyabb módon biztosíthassuk szolgáltatásunkat. A kérelmek benyújtásakor, mindig rendelkeztünk szabad készülékkel, így igényeket azonnal ki tudtuk elégíteni. Tárgyi, személyi feltételek alakulása Intézményünknek 54 db készülék térítésmentes kihelyezésére van lehetősége. A készülékeket szerződés alapján bérli az Intézmény. A diszpécser központ feladatait az intézménnyel szerződő fél által üzemeltetett automatikus számítógépes központ látja el. A rendszer alkalmas az események dokumentálására, az önellenőrzésre, valamint a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. A szakmai központot a Szociális Szolgáltató Központok dolgozói biztosítják. Tevékenységünket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügymenete, szakmai programja és a pályázati szerződés előírásai alapján végeztük. Havonta egy alkalommal a 4 gondozási egység házi segítségnyújtásban tevékenykedő dolgozóinak és a jelzőkészülékeket biztosító cég képviselőjének részvételével team megbeszélést tartottunk, mely során az előforduló problémákat, eseteket, megoldási lehetőségeket beszéltük meg. Ennek eredményeként sikerült a készülékek beállításait optimalizálni. Munkaidőn kívül az ügyeletet 5 gondozó látta el önkéntes alapon előre megbeszélt ügyeleti beosztás alapján. A lakosság körében felmerülő igények, javaslatok A 2013-ban a rendelkezésünkre álló 54 db készülékkel, a szociálisan rászorultak körében felmerülő igényeket le tudtuk fedni. Ha a szolgáltatást nem csak a szociálisan rászorultaknak, hanem piaci alapon is tudnánk nyújtani, valószínűleg növekedne az igény az ellátásra. Nappali szociális ellátás ( I d ő s e k k l u b j a ) Az idősek klubja az önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A kluboknak rendelkezniük kell a közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, mosásra, vasalásra, étkezésre alkalmas helyiségekkel. A nyitva tartás a helyi igényeknek megfelelően évek óta, hétfőtől szombatig valósul meg. Az idősek klubjába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatást igényel. Az idősek klubja szolgáltatásait igénybe vevők számának alakulása évben, telephelyenkénti bontásban* Lajtha SZSZK Marót SZSZK Nagy Győry SZSZK Vágóhíd SZSZK

10 tárgyévben új tárgyév, kikerülők férfi én nő én *KSH 2013.évi adatok Az igénybe vevők számának alakulása 2 klub mutat jelentősebb ingadozást. A Lajtha utcai klub létszáma jelentős csökkenést, a Vágóhíd utcai klub pedig növekedést mutat az előző évhez képest. A Lajtha utcai erőteljes létszámcsökkenés oka, hogy több klubtag szorult egészségi állapota miatt kórházi kezelésre, illetve 5 fő klubtag az év folyamán elhunyt. A Vágóhíd utcai klubban az igénybe vevők számának növekedése egyrészt új programjaik bevezetésének, illetve ezek széles körben való népszerűsítésének (programokat tartalmazó táblázat kifüggesztése, szóbeli tájékoztatás másik szakfeladat igénybevétele esetén), másrészt pedig a személyes odafigyelésnek köszönhető. Megfigyelhető még a szájról-szájra terjedés jelentősége is, hiszen jó néhány új klubtagjukat a már évek óta ellátásában lévő szomszéd, vagy barátnő csábította be hozzájuk. Klubtagjaink egészségi állapota továbbra is fokozatosan romlik. A mentális hanyatlás megelőzésére illetve súlyosbodásának megelőzésére kiemelt figyelmet fordít az intézmény. Egyre több klubtagon vesszük észre a változás jeleit, főként azoknál szembetűnő, akik évek óta rendszeresen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Ezért a klubokban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy sok olyan programot szervezzünk, amivel ezen idősek állapota szinten tartható, kismértékben javítható. A klubokban a demenciában szenvedőkön kívül pszichiátriai beteg, illetve halmozottan fogyatékos klubtagok is megtalálhatók. Többen állnak gondnokság alatt, illetve sokan rendelkeznek fokozott gondozási igénnyel. Megfigyelhető még a rossz szociális körülmények között élő fiatal ellátottak számának a növekedése is, akik önellátási problémákkal küzdenek, és krónikus megbetegedésben szenvednek. Az idősek klubja tehát a rossz mentális és fizikai állapotban lévő lakosok részére biztosítja a közösségi létet. Ez az ellátotti kör állapota miatt nem tud önszerveződő, magán klubokba járni, számukra klubjaink segítségével kerülhető el a társadalmi elszigetelődés, elmagányosodás. Segíti az otthonmaradást, így a bentlakásos intézményi lét elkerülhető. A családtagok számára is segítség, hiszen napközbeni felügyeletet biztosít, ami pl. a demencia esetében alapvető fontosságú. A szombati ellátás igénybevételének növekedése szintén a fokozott gondozási igényt jelzi ben is folytatódtak a már szokásos klubprogramok, (ünnepekhez kötött, rendszeres, időszaki) illetve az idősek által igényelt úgynevezett négyházas rendezvények (közös nagykirándulás, Szüreti Mulatság, Idősek Világnapja). Emellett 2012-ben elindult és 2013-ban folytatódott egy kezdeményezés, melynek részeként az intézménynek mind a 4 klubja havonta egyszer olyan programot szervez, amire a többi ház klubtagjait is meghívja (Négyházas Program). Ennek nem titkolt célja az, hogy a klubok tagjai egymást jobban megismerjék, barátokat szerezzenek (kapcsolati hálójuk bővüljön), illetve a klubok átjárhatóak legyenek, beleláthassanak egymás mindennapjaiba az idősek.

11 Egyre szívesebben veszik klubtagjaink, ha máshova járó társaikkal is találkozhatnak, ám idős korban igen fontos az állandóságra hangsúlyt helyezni, nehezen változtatnak szokásaikon, már nem olyan nyitottak az újdonságokra, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy kellő motivációval felkelhetjük érdeklődésüket az új dolgokra. Az egyes kluboknak sikeres saját programjaik is vannak, pl a Marót utcai Idősek Klubjának rendezvényeiről a kerületi médiában is megjelent hír. (Költészet Napja alkalmából Versmondó Verseny áprilisban, májusban Mesemondó Verseny, decemberben Karácsonyi Kézműves Vásár, melyen az ellátottak és a gondozók által készített tárgyak voltak megvásárolhatók, stb ) A kirándulni vágyók nagy örömére a tavalyi év folyamán is több klubon kívüli programot szerveztünk. Kora tavasszal ellátogattunk a Csodák Palotájába, ami rengeteg érdekességet tartogatott klubtagjaink számára. Feltárult előttük a tudomány világa, mely által bővíthették kémiai, fizikai, biológiai ismeretüket. Alkalmuk volt egy fél órás humoros előadás során megtapasztalni a cseppfolyós nitrogénnel és szárazjéggel kapcsolatos kísérleteket. Klubtagjaink rendkívüli módon élvezték a bemutatót, és sokat nevettek a két órás látogatás alkalmával. Ezt követően kézügyesség, memória tréning, látás, gyorsaság, hallás tesztelésére került sor, melyeket boldogan próbálták ki. A természetbe való kirándulások igen közkedveltek időseink körében. Május hónapban az állatkertbe és a városligeti tóhoz látogattak el, ami megunhatatlan élményt jelent számukra. Alkalmanként mind a négy Szociális Szolgáltató Központnak is lehetősége nyílik arra, hogy egyegy kiránduláson közösen vegyenek részt klubtagjaink. Ilyen volt múlt évben például a budai arborétum megtekintése. A szabadidő hasznos eltöltése mindenki számára nagyon fontos. A nyüzsgő városi léttől távol a természet harmóniája mentálisan is igen jó hatással van fiatalra és idősre egyaránt. A nyári hónapok is bővelkedtek a jobbnál jobb programokban. A tavalyi év folyamán volt alkalmuk időseinknek először részt venni egy egész hetes üdülésen, Hajdúszoboszlón. A kiránduláson hat ellátott, két Szolgáltató Központból vett részt. A visszajelzések alapján páratlan sikere volt a programnak. Klubtagjaink beszámolói alapján a gyógyfürdőben igényelhető kezelések hatására mozgásszervei panaszaik csökkentek, emellett pedig szívesen vették, ha máshova járó társaikkal is találkozhattak, hiszen ezen alkalmak segítik a szociális háló kiépülését, új kapcsolatok kialakítását. Ez évben is folyamatosak voltak a játékos délutánok. A kvíz, memória és társas jellegű játékok mellett Ország város, Szerencsekerék, BINGO, Keresztrejtvény, Guggenheim játék és eseményekhez, ünnepekhez kötődő kvízjátékokat játszottunk. Irodalmi délutánjainkon a klubtagok és gondozóházi lakók érdeklődési körének megfelelő színvonalas irodalmi művek felolvasására került sor. Klubtagjaink és gondozóházi lakóink szívesen vettek részt a kerti és zenés rendezvényeken, valamint a nassolással egybekötött beszélgetős délutánokon (sütőtök sütés, gesztenyepüré, fagylaltozás). Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepekről való megemlékezéseket több klubban is a szomszédos óvodák műsorai színesítették. A Pacsirta nyugdíjas klub az ünnepekhez kapcsolódóan tartott számunkra zenés előadásokat az év folyamán több alkalommal. Programjainkat mindig széles körben hirdettük, az előzetes felhívások elérhetők Pesterzsébet honlapján, kerületi újságokban, alkalmanként plakátokon és személyesen, a más szolgáltatást igénybe vevők körében. Szórólapokat is elhelyeztünk a lakosság postaládájában, egészségügyi intézményekben.

12 Programjainkkal az együttlét örömét kívántuk fokozni, ezért a klubtagokkal közösen szerveztük és kiviteleztük azokat. Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk, továbbra is nagy jelentősége van a mindennapokban a mentális és fizikai állapot folyamatos szinten tartásának, ezt segítették elő, például a különböző játékok, vetélkedők (ország-város, memória-fejlesztő játékok, dominó, keresztrejtvény, puzzle). A mentális állapot szinten tartására hangsúlyt helyezve, önkéntesek is bevonásra kerültek az elmúlt évben. A gépkocsival történő klubba való be- és hazaszállítás az elmúlt évben is nagy jelentőséggel bírt. A fizikai állapot romlása miatt egyre többen veszik igénybe az intézmény mikrobuszát annak ellenére is, hogy ez a szolgáltatás eseti térítési díjhoz kötött. Sokak számára ez az egyetlen olyan elérhető eszköz, mely a közösségi életbe való bejutást biztosítja, ahogy a munkatervben megfogalmazott egyik fő célunkhoz is illeszkedik, a magányoldáshoz. A rendelkezésünkre álló mikrobusz nagy könnyebbséget jelentett a klubon kívüli programok megszervezésében is, hiszen sok esetben e nélkül nem tudnánk kielégíteni a felmerülő igényeket (pl. kirándulások, ügyintézések, egészségügyi vizsgálatokra való szállítás). Az idősek be- és hazaszállításában, az alkalmanként szervezett kirándulásokban nagy segítséget jelentett Opel Vivaro típusú mikrobuszunk. Igaz az intézménynek 2 gépjárműve van, de az igényekhez képest, ez a programok szervezésekor kevésnek bizonyul, mert csak korlátozott időszakban áll rendelkezésre mindkét gépkocsi, így sokszor (főleg nyáron szabadságolás miatt) nem tudtunk kirándulásos programot szervezni, melyet klubtagjaink nehezményeztek is. Tárgyi, személyi feltételek A tárgyi feltételek az elmúlt évben megfelelők voltak. Sajnos azonban az épületek állapota koruk és kihasználtságuk miatt egyre romlik, szinte minden klubban szükség lenne a jelentkező kisebb hibák folyamatos javítására, a helyiségek újrafestésére ben az intézménynek lehetősége nyílt több új berendezési tárgy beszerzésére, így főként a klubok megújulhattak egy picit. Egyre több idős ember használja a kiépített e-pontokban a számítógépeket, internetet is, így ősszel az idősek nagy megelégedésére sikerült üzembe állítani még egy használható számítógépet számukra. Az összesen 125 férőhelyes klub feladatait átlagosan 18 munkaviszonyban álló főállású munkatárs (4 fő klubvezető, 9 fő szociális gondozó, 4 fő kisegítő dolgozó) és speciális feladatokat ellátó más szakemberek (pl. gyógytornász, pedikűrös, fodrász) megbízással látták el, az egyéni igények figyelembevételével. A 4 klubvezető egyben az étkeztetés szakfeladatot is irányítja. A klub szakemberei hetente egyszer csoportmegbeszélést tartottak az esetek és a szervezési feladatok megbeszélésére. A lakosság körében felmerülő igények, javaslatok Az ellátottak egészségi állapotának fokozatos romlása és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges lenne demens klub kialakítása és az épületeink komplex akadálymentesítése. Á t m e n e t i g o n d o z ó h á z Az átmeneti gondozóház engedélyezett férőhelyszáma: 23 fő. A szociális törvény szerint az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból időlegesen nem képesek gondoskodni, és állandó orvosi felügyeletet nem igényelnek.

13 A szolgáltatás iránt 109 jelzés érkezett, melyek közül több esetben más, a jelzett személy igényeinek jobban megfelelő szolgáltatást ajánlottunk (alapszolgáltatás, további egészségügyi ellátás, ápolási részleget működtető idősek otthoni ellátás, Hospice ellátás). Több esetben más módon oldották meg az ellátást, illetve előfordult, hogy a jelzett személy elhunyt. Ténylegesen 59 fő adott be elhelyezési kérelmet, ebből 52 fő igényét tudtuk kielégíteni. A normatíva mutatót 21 főre teljesítettük. Gondozóház által nyújtott szolgáltatások: - 24 órás gondozás, ápolás, felügyelet biztosítása teljes ellátással, - Alapgyógyszer - készlet, testtávoli gyógyászati segédeszközök térítésmentes biztosítása az ellátottak részére (1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet.), - az intézmény orvosa heti látogatásával nyomon követi az ellátásban részesülők egészségi állapotának változását, biztosítja az egészségügyi tanácsadást, szűrést. Pszichiáter szakorvosként figyelemmel kíséri, felismeri a lakók pszichés állapotának változásait, segíti a felmerülő feszültségek, szorongó, depresszív érzések egyéni beszélgetésekkel való oldását, - egyéb egészségügyi, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, - ügyintézésben segédkezés, egyéni esetkezelés, a gondozóházi tartózkodást követően az ellátás megszervezése, - mentális ellátás, - közösségi, szabadidős programok szervezése, - önállóság fenntartását, fejlesztését segítő foglalkozások szervezése (beszélgetős csoportok a mentális hanyatlás megelőzésére, késleltetésére,) a szükségleteknek megfelelően más szakemberek bevonása az ellátásba (pl. gyógytorna foglalkozás), - hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása (havi egy alkalommal református lelkész kereste fel lakóinkat), - elhalálozás esetén az elhunyt eltemettetésével kapcsolatos feladatok végzése, - érték- és vagyonmegőrzés biztosítása, - egyéb szolgáltatás: pedikűr, fodrász igénybevételére való lehetőség biztosítása havi 1 alkalommal. A szolgáltatást igénybe vevők többnyire hosszabb időre veszik igénybe a gondozóházi elhelyezést. Ennek oka, hogy az ellátottak közül többen folyamatos, 24 órás gondozási igénnyel

14 rendelkeznek, otthonukba hazaköltözni nem tudnak, idősotthoni elhelyezésre várakoznak. Átlagosan 1-2 fő kéri téli időszakban a fűtési, lakhatási problémák miatt, ill. a tavaszi és nyári hónapokban a családtagok elutazása, pihenése miatt az átmeneti elhelyezést. A magas ápolási igényű, fekvőbeteg, illetve a súlyosabb pszichiátriai betegségben szenvedők ellátása a továbbiakban is nehézségekbe ütközik, mert részükre differenciált elhelyezést jogszabályoknak megfelelően - nem tudjuk biztosítani, illetve szakember és tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre. Az e problémákkal küzdő beteg emberek ellátására szakosított intézmények lennének szükségesek (ápolási otthon-, részleg, pszichiátriai betegek otthona), melyek száma elenyésző. A szolgáltatást 6 ápoló, 5 technikai dolgozó, 1 szociális munkatárs biztosította a vezető ápoló irányításával. Nappali műszakban 2 ápoló teljesít szolgálatot. Az átmeneti gondozóházban a személyre szabott gondozás megvalósítása érdekében a gondozási tevékenységet az egyéni gondozási terv alapján végezzük, mely kiegészül az ápolási tervvel. Az egyéni gondozási tevékenység team munka keretében valósult meg a gondozóházban (szociális munkás, orvos, ápoló). Az ápolási tevékenységek jobb ellenőrizhetősége és személyre szabott ápolás megvalósítása érdekében felelős ápoló modell alapján dolgoznak a kollégák. A munkatársak a Higiénés Szabályzat, a Gyógyszerelési és Gyógyászati segédeszköz-ellátás Szabályzat betartásával végzi szakmai munkáját. Az ápolók, technikai dolgozók és a szociális munkatárs a vezető ápoló vezetésével havonta egyszer munkamegbeszélést tartottak Klubjellegű csoportfoglalkozásaink célja az aktivitás, érdeklődés megőrzése mellett a szabadidő eltöltése, közösségi kapcsolatok erősítése, intézményi lét gazdagítása volt, melyet az idősek klubjával szorosan együttműködve valósítottunk meg. A mentális hanyatlással küzdő ellátottak esetében felmerülő igény, a fejlesztést is szolgáló hasznos munkavégzés, foglalkoztatás megszervezése foglalkozás terapeuta közreműködésével. A Gondozóház szociális munkatársa az év folyamán egyéni foglalkozásokat is tartott (pl: írásolvasás gyakorlás, kézműves foglalkozás). A gondozóházi lakók egészségi állapotából fakadóan kiemelt igény van továbbiakban is a gyógytornász foglalkoztatására, mert segítségével javítható az ellátottak önellátási képessége, illetve, a kórházi ellátást követő rehabilitáció nem szakad meg. Gyógytornász alkalmazására ebben az évben heti 1 alkalommal, 4 órában volt lehetőség. A gondozóházi lakók érdekeinek védelmében havonta egyszer házgyűlést tartottunk. A gondozóház szociális szakembere és a gondozóház vezető ápolója hetente egyszer megbeszélést tartott az aktuális problémák és a szervezési feladatok megbeszélése céljából. Tárgyi, személyi feltételek alakulása A szolgáltatást 6 ápoló, 5 technikai dolgozó, 1 szociális munkatárs biztosította a megbízott vezető ápoló irányításával. Az intézményben folyó szakmai munkát nagymértékben segítették a társadalmi gondozók, akik bevonásával a szabadság és betegállomány idején a szakmai munka folyamatosságát tudtuk biztosítani. A évben lehetőségünk volt arra, hogy közhasznú foglalkoztatott munkatárs is segítse a munkánkat, aki nagy segítség volt a kert rendbetételében. Sajnos ezen a telephelyen a tárgyi feltételek javításra szorulnak: Az épülettel kapcsolatos műszaki problémák:

15 - A tető elégtelen állapota miatt a beázás nagy esőzésekkor rendszeresen előfordult, a tornaszoba fala penészedik a folyamatos ázások miatt év végén elkezdődött a tető felújítása. - A padozat több helyen felpúposodott, két helyen csempével lett pótolva, egy helyen hiányzik. A padozat az ebédlőben balesetveszélyes. - A személyzeti WC nél a kézmosó körüli falon a vakolat hullik (valószínűleg salétromos), melynek javítása továbbra sem történt meg. - A csatorna cseréje miatti aszfalt hiány pótlása a mai napig nem történt meg. - A nyílászárók cseréje csak a ház egyik oldalán valósult meg korábban, több ablak elöregedett, nehezen záródik. A klub szobában emiatt télen hősugárzót kell használni a hideg miatt. - A házban több helyen tisztasági festésre lenne szükség, melyet a Népegészségügyi Intézet is észrevételezett. - A házban folyamatosan kiégnek az izzók, a vezetékek, almatúrák átvizsgálására lenne szükség. A lakosság körében felmerülő igények, javaslatok Emelkedő tendenciát mutat a magas ápolási igényű, fekvőbeteg, súlyosabb pszichiátriai betegségben szenvedők ellátása, de fogadásuk, ápolásuk nehézségekbe ütközik, mert részükre differenciált elhelyezést a jogszabályoknak megfelelően - nem tudjuk biztosítani, illetve szakember és tárgyi feltételek sem állnak rendelkezésre. (biztonságos és szakszerű ellátásuk ápolási otthonban, pszichiátriai betegek otthonában lenne megoldható, amelyek jelentős férőhelyhiánnyal küzdenek.) Otthonápolási Szolgálat 1. Az Otthonápolás feladatai, vizitszámok megoszlása Az otthonápolási szolgálat alapvető feladata a kerületi lakosok részére a kórházi ágyat kiváltó otthoni szakápolás és egyéb szakirányú terápiás tevékenység biztosítása. Az ellátható feladatok körét a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet határozza meg, illetve szabályozza. A betegek részére a szolgáltatás térítésmentes, az OEP által finanszírozott. Az ellátáshoz minden esetben a háziorvos elrendelése szükséges. Az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú terápiás szolgáltatásokat-gyógytorna, fizikoterápia, logopédia kizárólag szakorvosi javaslatra rendelheti el a háziorvos. Az otthoni szakápolás finanszírozását az OEP végzi a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 35..-a alapján február 01-től október 31-ig 403 vizitre emelkedett a havi normatív kapacitás (203 szakápolás és 200 szakirányú terápiás ellátás arányban), lakosra vetítve március 27-én készült el az új ÁNTSZ működési engedélyünk. így utána május 01-től új szerződést kötött velünk az OEP is. Az OEP kódunk B412-ről 4962-re változott, a havi lekötött normatív kapacitás változatlanul 403 vizit maradt. ( arányban) szeptember 01-től október 31-ig 20 pótvizitet kaptunk. (10 szakápolás és 10 szakirányú terápiás ellátás arányban), így 423 vizit lett a havi normatív kapacitásunk november 01-től január 31-ig a lekötött havi normatív kapacitás és pótkapacitás változatlan maradt. (403 vizit + 20 pótvizit)

16 2013 Normatív vizit keret Pótvizit Összes vizit keret Havi keret e Ft Teljesített e Ft Teljesítés % I % II % III % IV % V % VI % VII % VIII.* % IX % X % XI % XII % Összesen: % A szakápolási szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig köteles jelentést küldeni a REP-nek június 01-től online jelentő rendszert kell használni a havi jelentések elküldéséhez, valamint a korrekciókat, sztornózásokat is online kell továbbítani a finanszírozó felé január 1-től változott a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 35. -a, mely az otthonápolások finanszírozására vonatkozik. A főállású dolgozók esetében 88 vizitről 132 vizitre, és - részarányosan a félállású kollégák részére - 44 vizitről 66 vizitre emelték a havonta ellátható vizitek számát. Ez napi vizitszám tekintetében főállású dolgozók esetében 6 vizitet, félállású dolgozók esetében 3 vizitet jelent. Ez nagyon megkönnyítené a munkánkat, ha ugyanakkor nem vették volna törvénybe az ellátási arányok szigorú betartását. A szakápolási vizitek és szakirányú terápiás ellátások megoszlása 50-50%, melytől csak a szakápolás javára lehet eltérni 70-30%-ban, de a szakirányú terápiás ellátások aránya nem lehet kevesebb, mint 30%. Ez jelen esetben még inkább megnöveli a gyógytornára történő várakozási időt, illetve az utóbbi időben lecsökkent szakápolási számokat tekintve fennáll a lehetősége, hogy a későbbiekben visszavonásra kerül a szerződésben rögzített normatív vizitszámok egy része november havi jelentési időszaktól a Ft-os vizit alapdíj Ft-ra emelkedett, ez a 2013-as évben nem változott. A leköthető kapacitás számítása az otthoni szakápolás esetében Ft alapdíjjal történik. Munkánk során szorosan együttműködünk a háziorvosokkal és a körzeti ápolókkal. Szükség esetén kapcsolatba lépünk más egészségügyi intézmény szakorvosaival (pl. szakrendelő, kórház). Szoros az együttműködés intézményünk házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársaival, valamint az egységek vezetőivel is. 2. A szolgáltatások bemutatása, igénybevétele évben a ténylegesen elvégzett vizitszám volt, melyet 378 betegnél teljesítettünk, az ellátott esetek száma 426.

17 Az ellátott betegek száma nőtt, de egy-egy beteg ellátása rövidebb időtartamot foglalt magába, mert a szakirányú ellátások kerültek túlsúlyba, ahol 2x14 alkalomra kúraszerűen rendelhetők el maximum a szolgáltatások, míg a szakápolás tekintetében akár 4x14 alkalom is kihasználható. A szakápolás és a szakirányú terápiás tevékenység megoszlási aránya %, a szakirányú terápiás szolgáltatások javára. Az előző éveknek megfelelően ugrásszerűen megnőtt a szakirányú terápiás jelzések száma, háttérbe szorult a szakápolás. Ténylegesen teljesített szakápolási vizit összesen 2121 vizit volt az évben, melyet 82 betegnél teljesítettünk, az esetek száma: 107 volt. Az ellátott betegek száma a évhez képest emelkedett. Sokkal súlyosabb állapotú betegeket láttunk el, és egy beteg főleg szakápolás tekintetében többször is visszakerült az otthonápolásban ellátott betegek közé. Az ellátott vizitek száma növekvő tendenciát mutat a

18 szakápolás tekintetében, ez pedig azzal magyarázható, hogy bár rövidebb ideig tartozott egy-egy beteg az ellátottaink körébe, mert vagy kórházi ápolásra szorult a leromlott állapota miatt, vagy exitált, de emelkedett az ellátott betegek száma. Rengeteg betegnél összetett betegségek fordulnak elő (magas vérnyomás, cukorbetegség, keringési elégtelenség), és sokszor a rendelkezésre álló 4x14 vizit kimerítése után is szükséges a további ellátásuk. A kórházak nem vállalják fel a hosszú távú rehabilitációt, így a háziorvosok próbálják a beteg ellátását a beteg otthonában megszervezni. Sajnos a 2013-as évben sem tudtuk felvállalni a betegek 56 viziten túli ellátását. Lehetőség van a MEP-től engedély kérelmére, amennyiben a beteg még további szakápolást igényel. Igény lenne rá, de hol szakember, hol pedig normatív vizitkeret kapacitásunk nincs. Itt jön a képbe a HSNY szerepe, hiszen azokat a betegeket, akik további szakápolást igényelnek, beforgatjuk házi segítségnyújtásba, így az ott dolgozó felnőtt szakápolók végzik a további sebkötözést, illetve mobilizálásokat. Gyógytorna és egyéb szakirányú tevékenységek esetében erre nincs lehetőség, mert szakember nincs rá, de ott nincs is szükség vizitkereten felüli teljesítésekre. A szakápolási tevékenységet minden esetben felnőtt szakápolói, illetve OKJ-s ápoló végzettséggel rendelkező szakemberek végzik, megbízási szerződéssel. Leggyakrabban végzett szakápolási tevékenységeink: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. szondatáplálás kanültisztítás katétercsere infúzió adása baleset utáni szakápolás műtéti sebek ellátása fekélykezelés mobilizálás spec. tev-k tartós fájd.csill. szakirányú tevékenység (gyógytorna, fizikó) A kimutatások alapján látható, hogy gyógytornára van a legnagyobb igény kerületünkben, de egyre többen szorulnak rá az elektromos kezelések otthonukban történő felvételére is, mivel egyre rosszabb mozgásszervi állapotú beteganyaggal rendelkezünk. A logopédiai szolgáltatás nem lett széles körben meghirdetve, nehogy elárasszanak bennünket a jelzések, a korábbi években az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon sok embernek van szüksége erre az ellátásra, de a területi határokat nagyon fontos tartani. Dél-pesti régióban egyedül a mi otthonápolásunkban van logopédus szakember, így hozzánk irányítanak minden beteget, de sajnos nem járhatunk át más kerületekbe ellátni a betegeket. Még most is a gyógytornával azonosítják az otthonápolást, ahogyan a számok is mutatják.

19 Sajnos még mindig nem alakult ki megfelelő tájékoztatási rendszer, nem megfelelő az információátadás a kórházak és háziorvosok, valamint az otthonápolási szolgálatok között. A gyógytornát vállalkozói közreműködéssel, valamint megbízási szerződéssel diplomás gyógytornászok végezték. A gyógytorna tekintetében 2009 őszén kaptunk az OEP-től egy módszertani ajánlást az otthoni szakápolás keretében igénybe vehető gyógytorna, illetve mozgásterápia tevékenységhez. Ez alapján csak azokat a betegeket láthatjuk el gyógytorna keretében, akiknél a rehabilitálhatóság feltételei fennállnak. Krónikus betegeknél, kooperábilissá nem tehető betegeknél az otthoni gyógytorna nem indokolt, és nem is kivitelezhető. Amennyiben a gyógytorna elvégzése után stagnálás vagy romlás állapítható meg, akkor szakápolásként mozgásterápia tevékenységi kör keretében javasolt folytatni a betegellátást. A friss műtéten átesett, törést szenvedett, illetve agyi történés miatti féloldali bénulásban szenvedő betegeket kell elsők között ellátni, és ha van kapacitás, és nincs akut várakozó, akkor lehet krónikus betegeket ellátni. Ez az új változás sajnos rengeteg vitát von maga után, nehezen fogadják el a betegek, hozzátartozók, illetve háziorvosok az új rendszert. Nyilván mindenki számára a saját betegsége, illetve a saját betege a legfontosabb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor olyan betegek számára is elrendelnek, illetve javasolnak a szakorvosok háziápolást, akik járóbetegként igénybe tudnák venni az ellátást a területileg illetékes szakrendelőben. A fizikoterápiát fiziotherápiás asszisztensek, és fizikoterápiás asszisztens végzi megbízási szerződéssel. A fizikoterápia tekintetében is akadtak időnként problémáink. Sokszor olyan mennyiségű beteganyag halmozódott fel, hogy várakoztatnunk kellett a betegeket. Ez főleg olyan időszakokban fordul elő, amikor a gépeink egy része időszakos felülvizsgálaton, illetve meghibásodás esetén szervizbe kerül, így nincs lehetőségünk a kezelések azonnali megkezdésére, valamint az esetleges tömeges megbetegedések idején, amikor egyszerre több kolléga is betegállományba kerül, így nincs, aki ellássa a betegeket.

20 A szakirányú terápiás szolgáltatást indokoló leggyakoribb diagnózisok: Protézis beültetések (térd, csípőprotézis) Traumatológiai sérülések (combnyaktörés, bokatörés, válltörés) Cerebrovasculáris leasió következményei- féloldali bénulások, beszédzavar (STROKE, agyi infarktus, koponyasérülések)

21 Különböző reumatikus megbetegedések (artrózisok, ízületi gyulladások, csontritkulás) Vizitszám OEP szerződött összes vizitszám OEP szerződött ápolás vizitszám OEP szerződött szakirányú terápiás vizitszám (gyógytorna, fizikoterápia, logop.) Teljesített ápolás vizitszám (leadott) Ténylegesen teljesített ápolás vizitszám Teljesített szakirányú terápiás vizitszám (leadott gyt., fiz., logop.) Ténylegesen teljesített szakirányú terápiás vizitszám Teljesített összes vizitszám (leadott) Időszak Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec

22 Ténylegesen teljesített összes vizitszám Teljesített nem leadott vizitek száma (görgetett) Szerződött vizitszámok és leadott (teljesített) és teljesített vizitszámok alakulása havi lebontásban (2013) Az otthonápolási szolgálat szolgáltatása még a kerületi lakosok részére a rehabilitációs raktárunk, ahonnan térítésmentesen kölcsönözhetnek gyógyászati segédeszközöket a rászorultak, kölcsönadási szerződéssel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy igény mutatkozik ezeknek az eszközöknek a kölcsönzésére, hiszen sok betegnek nagy segítséget nyújt addig, amíg nem sikerül beszerezni egy saját eszközt. Sajnos sok esetben nem csak addig szeretnék igénybe venni, hanem hosszú távon kellene a betegnek, ilyenkor a kölcsönzési szabályzat alapján lehetőség nyílik a hosszabbításra, illetve egy újabb szerződés megkötésére. (amennyiben van szabad eszköz, és nincs másnak szüksége rá). Az elmúlt néhány évet tekintve szinte évente a duplájára emelkedett a kölcsönzést igénybe vevők száma. A megkötött szerződések számának alakulásában jelentős szerepet játszik az Otthonápolási Szolgálat népszerűsítése miatt végzett szórólapterjesztés, valamint a megjelent újságcikkek. A kölcsönzések száma csak az eszközpark véges volta miatt nem emelkedett magasabbra. Sok esetben kihasználják a betegek a maximális kölcsönzési időt (6 hónap), illetve- ha nincs nagy igény az adott rehabilitációs eszközre akkor többször igényelték a szerződés meghosszabbítását.

23 Leggyakrabban kölcsönzött eszközök: könyökmankó WC magasító kerekesszék járókeret kifordítható kádülőke szoba WC Sokkal több az igény, mint amennyi eszköz a rendelkezésünkre áll. Sajnos az eszközök karbantartása is sok nehézséget okoz, mivel a kihordási idő leteltével újabb eszközökre lennének jogosultak a betegek, a szervizek nem vállalnak ilyen típusú javításokat, így az alkatrészek beszerzése is nehézségeket okoz. Az eszközök kiszállítása sokszor a gépkocsik nagyfokú igénybevétele miatt nehézkes, de legtöbbször szerencsére a hozzátartozók meg tudják oldani a házhozszállítás kérdését. Felmerült esetlegesen a Kölcsönzési Szabályzat módosítása, egy esetleges letéti díj kiszabása, amely egyfajta biztosíték lenne, hogy az eszközöket rendeltetésszerűen használják a kölcsönzést igénybe vevők, valamint érdekük legyen a kölcsönzési határidők betartása. Tárgyi, személyi feltételek alakulása Tárgyi feltételek: A szakápoláshoz szükséges törvényileg előírt eszközeink beszerzése egész évben folyamatos volt. Az elektroterápiás készülékeink időszakos műszaki felülvizsgálatát 3 évente el kell végeznünk A 2013-as évben 3 elektroterápiás készülékünk időszakos felülvizsgálata vált szükségessé. (Ultron Home, Selectív Home, TENSEL ME 2001). Személyi feltételek: évben megfelelően alakultak. Jelenleg 11 fő dolgozik a szakápolásban, különböző jogviszonyban, az OEP által finanszírozottan. (2 fő GYES-en van), 8 fő gyógytornász, (2 fő GYES-en van), 5 fő fizioterápiás asszisztens ( 1 fő már a diplomás ápolók között beszámítva van), és 1 fő fizikóterápiás asszisztens, illetve 1 fő logopédus végez szakirányú terápiás ellátást. (Összdolgozói létszám: 25 fő) A lakosság körében felmerülő igények, javaslatok A lakosság körében dokumentált felmérést nem végeztünk a 2013-es évben. A szakdolgozói visszajelzések és a személyes tapasztalatok alapján a es évben is tapasztaltuk, hogy a lakosság tájékoztatására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. Tájékoztatók terjesztésével, a háziorvosi rendelőkben elhelyezett szórólapok segítségével kiszélesítettük a lakosság tájékoztatását (még így sem ért el minden lakoshoz) és örömmel tapasztaltuk, hogy más kerületek kórházaiban dolgozó szakorvosok is név szerint ajánlják az Otthonápolási Szolgálatunkat a kerületben lakó ellátottjaik számára, és telefonos elérhetőségeket is tudnak a betegek részére bocsájtani. Sok esetben előfordult, hogy a tervezett műtéteknél már előre elküldik a betegeket, hogy jelentkezzenek be a várakozó listára, mire ellátásuk szükségessé válik, ne kelljen sokat várakozniuk. Igény bőven van az otthoni szakápolásra, de még mindig nincs meg a háziorvosok megfelelő közvetítő szerepe.

24 Sajnos a kórházak sincsenek megfelelően felkészítve a betegek otthonába bocsátására, nem tájékozódnak a szakorvosok arról, hogy a kórházi távozást követően a betegről tud-e valaki gondoskodni, illetve megoldott-e a beteg otthoni rehabilitációja. Sok esetben a háziorvos tudomást sem szerez a beteg hazameneteléről, így nem tudja az otthoni szakápolást sem megszervezni. Persze itt lép be a gondozónők, a házi segítségnyújtásban résztvevő kollégák óriási szerepe, mert ők szintén fontos közvetítő szerepet játszhatnak a beteg és a szolgálat között. Sajnos akad olyan eset, amikor csak jóval az ellátás megkezdése után kerül be a beteg az otthonápolás látókörébe. A betegek megfelelő ellátásához szükség lenne nemcsak részállású kollégákra, hiszen sok esetben csak délutáni órákban tudunk eljutni, egy-egy beteghez, akár egy kötözés miatt, vagy szondatáplálás, vagy esetleg fáslizás miatt. Még mindig gondot okoz a reggeli címek ellátása, valamint a délutáni és hétvégi címek ellátása. A fizikóterápia tekintetében sok problémát okozott a gépek elosztása, hiszen 6 szakember osztozik rajta, de sok esetben annyi a várakozó beteg, hogy ezen a feladatkörön is szükség lenne egy főállású alkalmazottra. Sajnos így a betegeknek kinyúlik a várakozási ideje, vagy a napi időbeosztás kedvezőtlenül alakul. Szükség lenne új, kombinált készülékek vásárlására is. A betegek többször igényelték már a masszázst, mint szolgáltatást, de ebben segítséget sajnos nem tudunk számukra nyújtani, mert az OEP nem finanszírozza, csak fizetős szolgáltatásként lehetne, esetleg bevezetni. Többször szükség lett volna infúzió beadására, de ehhez jelen pillanatban szakember nem áll a rendelkezésünkre, így a beteget más szolgáltatókhoz kellett irányítanunk. Többször érdeklődtek a betegek hozzátartozói 24 órás ápolói felügyelet, vagy éjszakai ápolói felügyelet iránt, de erre szintén OEP-es kereteken belül nincs lehetőség. Családsegítő Szolgálat A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. számú törvény 57. e) pontja szerint a családsegítés a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 32. (1) szerint: A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés folyamata tehát egy olyan komplex gondozási folyamat, melynek során az együttműködésben részt vevő kliens együtt dolgozik a családgondozójával azon, hogy a számára felmerült problémákra megoldást találjon. Tárgyi és személyi feltételek: A Családsegítő Szolgálat a 246/2007. (VII.19.) Önkormányzati határozat szerint a Kossuth Lajos utca 146. szám alatt lévő 138 m 2 alapterületű ingatlan alatt működik. A Szolgálat munkatársai a kerületben tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyen, akadálymentes épületben látják el tevékenységüket. Ezen kívül szolgáltatást nyújtanak a Mártírok útja 87/a szám alatt található Szín-tér Adományraktárban, valamint a 6 főnél nagyobb létszámú csoportos munkaformák esetén külsős helyszíneken. A két szolgáltatásnyújtó hely a lakosság számára biztosítja a kerület minden pontjáról a jó megközelítés lehetőségét. Mindkét telephely könnyen elérhető tömegközlekedési eszközzel (4 buszjárat) (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 4. ).

25 A Családsegítő Szolgálat telephelye akadálymentesített (megfelelő ajtó szélesség, küszöbnélküliség, mozgáskorlátozott vizesblokk), gondot a két négyzetméteres előtérben történő várakozás okoz, hiszen nem ritka eset, hogy az ügyfelek az udvaron várakoznak arra, hogy interjúszobában fogadhassa őket a Szolgálat munkatársa. A bejáratnál szerepel az intézmény neve és a nyitvatartási idő, a váróhelyiségben a családgondozók ügyeleti ideje (névjegykártyán is szerepel), illetve itt található az információs tábla (tanúsítvány, ellátottjogi képviselő, házirend- az ellátás térítésmentessége). 3 esetkezelésre alkalmas helyiség van és egy olyan iroda, amely interjúszoba is egyben illetve pár fős csoport befogadására is alkalmas. Emellett a családgondozók számára 3 munkaszoba van, önálló íróasztallal rendelkeznek. Felszereltség: fax, fénymásoló, nyomtató, 1 mobiltelefon, 1 laptop, internet hozzáférés ügyfelek részére egy adomány géppel biztosított, a munkatársak 11 számítógéppel rendelkeznek, 2 telefonvonal van. A Szolgálat az intézményi gépkocsit használja adományszállításra. A rendelkezésre álló interjúszobák száma, valamint a váróhelyiség szűkös alapterülete az ügyfélforgalom nagysága miatt folyamatos problémát okoz a Szolgálat dolgozóinak és klienseinek. A Családsegítő Szolgálat jogszabály szerinti létszámminimuma: 17 fő. Jelenleg a szolgálat ezzel a minimumlétszámmal működik. szakmai vezető vezető családgondozó családgondozó szociális asszisztens tanácsadó Összesen: 1 fő 1 fő 11 fő 2 fő 2 fő 17 fő + takarító 1 fő Minden munkatárs rendelkezik a vonatkozó szakmai rendeletben előírt képzettséggel (felsőfokú szociális szakmai képesítés, szociális asszisztensek OKJ végzettséggel). A munkavállalási tanácsadó végzettsége: emberi erőforrás tanácsadó, a mentálhigiénés tanácsadó pedig mentálhigiénés szakember végzettséggel bír. A törvényben előírt továbbképzési kreditpontot a szolgálat összes munkatársa megszerezte. A főállású munkatársak mellett megbízási/szolgáltatási szerződéssel külsős szakemberek is segítik a feladatok ellátását. 1 fő jogász, 1 fő társadalombiztosítási ügyintéző. Munkatársaink rendszeres kapcsolatban állnak a kerületben és azon kívül működő civil szervezetekkel. Szolgáltatások: Szolgáltatásaink önkéntesen és díjmentesen vehetők igénybe. A kerületi lakosság számára a 2013-as évben az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk a Családsegítő Szolgálatnál: egyéni esetkezelés, családgondozás; mentális és életvezetési tanácsadás;

26 pszichológiai tanácsadás, konzultáció, jogi segítségnyújtás, tanácsadás; munkavállalási tanácsadás; társadalombiztosítási ügyintézés; aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők ellátása, gondozása, - rendszeres kapcsolattartás; adósságkezelési tanácsadás; díjhátralék ügyintézés és tanácsadás; albérlet-közvetítés; mindennapi ügyintézés segítése, szociális információnyújtás; adományközvetítés; szabadidős programok szervezése; nyári táborok szervezése; klubok, csoportok működtetése Forgalmi adatok: Forgalmi adatok a forgalmi napló alapján: Összes megkeresések száma Szolgáltatást igénybevevők száma Új esetek száma fő 797 fő 798 fő Bár az igénybevevők körében az adatok csökkenő tendenciát mutatnak, ez nem jelenti azt, hogy a kevesebb lenne a rászoruló a kerületben. A hozzánk fordulók helyzete egyre súlyosabb, egyre több mindenben kérnek segítséget. A szolgáltatásaink igyekeznek a megnövekedett igényekhez alkalmazkodni. Az interjúszobák száma miatt kollégáink számára sokszor igen nehéz a kliensekkel való munka. Egyre több alkalommal fordul elő, hogy szükséges volna alkalmanként 1-1,5 óra időtartamú ügyintézésre, azonban ilyen csekély számú interjúszoba mellett ez megoldhatatlan feladatnak bizonyul.

27 A Szolgálat dolgozói a benti munkán kívül terepen is végeznek munkát, illetve más intézményekben is végeznek ügyintézést, ha azt az esetmunka megköveteli. Ilyen lehet az ügyfél számára végzett ügyintézés a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, egyes közüzemi szolgáltatóknál, önkormányzatnál, társadalombiztosítási szerveknél, stb as évben 2046 családlátogatást végeztek a kollégák (ez közel 19.6 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest), egyéb intézményben pedig 459 alkalommal intéztek ügyet. Összesen alkalommal történt ügyintézés, mely 2%-os növekedést jelent. A családgondozóknál megjelent régi és új esetek probléma szerinti megoszlása: Probléma megnevezése új régi Életviteli Családi kapcsolati 8 82 Családon belüli bántalmazás 1 1 Lelki, mentális Gyermeknevelési 0 14 Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés Krízis 1 4 Egyéb Összesen

28 A legnagyobb arányban ebben az évben is a nehéz anyagi helyzetben lévők problémáinak előfordulása volt jelen a Szolgálat ügyfelei között, bár lényegesen fokozottabban jelentkezett ez a probléma. Ez valószínűleg a fokozatos ellehetetlenülés következménye. A középosztály lassan lecsúszik a mélyszegénység szintjére. Az anyagi problémák orvosolása során nem véletlenül nyújtottunk be ebben az évben két és félszeres adósságcsökkentési támogatást. Mivel az anyagi problémák szorosan összefüggenek a foglalkoztatottság hiányával, ezért sokszor lehetetlen a két problémát függetlenül kezelni egymástól. Gyakorlati szinten ez azt jelenti, hogy a jelenlegi

29 szabályozás mellett három-négy hónap munkanélküliség mellett egy átlagos család élete lehetetlenedik el. Közüzemi tartozásokat halmoznak fel, hiteleiket nem tudják fizetni, felélik tartalékaikat. Ennek a tendenciának társadalmi szinten beláthatatlan következményei lehetnek. Az új ügyfelek esetében az első beszélgetés során derül ki, hogy milyen problémával érkezik, igy ekkor az intézmény eszközrendszerével próbáljuk meg orvosolni a hozott problémáját. Ekkor gyakran kerül sor ügyintézésben való segitségnyújtásra, mert az ügyfél nem szocializálódott megfelelően és az intézmények sokaságában nem tud eligazodni. Gyakori az is, hogy nem rendelkezik megfelelő információkkal ügyei intézéséhez, nem tájekozott a járó es adható szociális ellátásokrol es szolgáltatásokrol. Ez a későbbiekben is nagy problémát jelent. A

30 folyamatosan változó jogszabályi háttér, intézmények átalakulásának következtében nem tudnak megfelelően tájékozódni az őket megillető jogokról, ezért elengedhetetlen, hogy a családgondozó naprakész legyen a jogszabályok ismeretében, és azok alkalmazásában. A családgondozáson kívüli szolgáltatások részletezése: Adósságkezelési tanácsadás és díjhátralék ügyintézés Az adósságkezelési tanácsadás keretében (amely tartalmazza az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó, illetve a Hálózat Alapítvány ügyintézéséhez kapcsolódó tanácsadási alkalmakat) a tanácsadási alkalmak száma 2013-ben 1794 volt, ami 24,58 %-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ezeken a tanácsadási alkalmakon összesen 619 fő vett részt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az idei évben bár növekedett az anyagi terhekkel hozzánk fordulók száma, az adósságkezelési szolgáltatásban egyre kevesebben tudnak részt venni. Adósságkezelési szolgáltatásban 15 kérelem került leadásra, melyeket el is fogadtak. A leadásra került kérelmek száma továbbra is nagyon alacsony volt. A helyi határozat változtatására lenne szükség, hiszen sajnos még mindig nem alkalmas arra, hogy a hozzánk fordulók problémáját hatékonyan kezelni tudjuk általa. Javaslom, hogy a jelenlegi szabályozás helyett a háztartás összes jövedelmét és a lakásfenntartás havi összegének viszonyát vizsgálva a támogatás odaítélésekor a kedvezőbb 70%-ot vegyük figyelembe. Valamint a fennmaradó adósságra havi törlesztő részlet megállapítását (ugyanis sok kliens nem tudja az egyösszegű kifizetést vállalni). Elengedhetetlenül szükséges továbbá a közüzemi szolgáltatókkal köthető keret-megállapodások megkötése, ezek hiányában a szolgáltatást igénybe vevők számára nem tudnak az ügyintézések idejére sem fizetési haladékot adni. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az adósságkezelési tanácsadás működésképtelenségének egyik jelentős oka, hogy a közüzemi szolgáltatók a tanácsadás időtartama alatt kikapcsolják a szolgáltatásból az ügyfelet, így az együttműködésre való motivációja a nullára csökken. Az elmúlt 4 évre vonatkozóan a megítélt adósságcsökkentési támogatás összegének alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

31 Mivel a szolgáltatásban részt vevők száma csökkent, de a megítélt támogatás összege nőtt az előző évhez képest, belátható, hogy átlagosan egy főre vetítve magasabb összegű támogatás került megállapításra. Viszont ez azt is jelzi, hogy a kerületbe élők több rezsihátralékkal rendelkeznek, mint a megelőző évben. A támogatás az alábbi módon oszlott meg (forintban): szolgáltató Díjbeszedő Holding Zrt Főgáz Zrt. ELMŰ Nyrt. Társasház DHK IX. kerületi Önkormányzat lakbér Összesen összeg ,- Ft Ft Ft ,- Ft ,- Ft , - Ft ,- Ft Azoknál az ügyfeleinknél, ahol a helyi rendelet vagy egyéb okok miatt az adósságcsökkentési szolgáltatás igénybevétele, mint lehetőség, nem valósulhatott meg, a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványon keresztül próbál Szolgálatunk segítséget nyújtani. A 2013-es évben összesen 260 elfogadott kérelmünk volt, ami az egy évvel korábbi adatnál 40-el több. Sajnos itt meg kell említeni, hogy arra nincs lehetőség, hogy ELMÜ, Gáz és lakbér tartozást a Hálózat Alapítványhoz kezelésre beadjunk, így azok a személyek, akik az adósságcsökkentési támogatást a feltételek nehézsége miatt nem tudják vállalni, gyakorlatilag kiszorulnak a támogatottak köréből. A Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnál elnyert összegek szolgáltatónkénti bontásba (forintban): Díjbeszedő Holding Zrt. DHK Zrt. FŐTÁV Zrt. Főváros Csatornázási Művek Zrt. Vagyonkezelő Zrt. Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az előző éves adathoz képest a Hálózat Alapítvány támogatása %-ot nőtt. Az évben nem csak, hogy több klienst tudtunk ebben a támogatásban részesiteni, de a támogatás összege is másfélszeresére nőtt, ami a lakosság nagyfokú ellehetetlenedését mutatja. Mentálhigiénés tanácsadás:

32 A mentálhigiénés tanácsadás Szolgálatunknál - szakember hiányában több hónapon keresztül szünetelt. A mentálhigiénés tanácsadás célja, hogy a tanácsadáson részt vevő egyének vagy családok lelkileg és mentálisan megerősödjenek. A szolgáltatást igénybe vevők nehéz élethelyzeteik megoldásához kapnak segítséget egy fő állású mentálhigiénés szakember segítségével. A tanácsadás munkamódszere az egyéni, illetve esetenként a család tagjaival történő segítő beszélgetés. A kliensek mentális, életvezetési támogatást kaphatnak problémájukra, nehéz élethelyzeteikre. Megoszthatják, letehetik lelki terheiket. A szolgáltatáshoz való hozzájutás önkéntes alapon, egyéni vagy csoportos formában történhet. Lehetőség van az anonimitás megőrzésére is as évben 432 fő vett részt különböző csoportfoglalkozásokon és egyéni tanácsadáson. A kommunikációs tréning csoport november 6-án indult. 7 alkalommal találkozunk. Az önismeret alapjait átvettük, melynek a hozadéka az volt, hogy a csoporttagok szerint már tisztába kerültek a képességeikkel így eleve olyan állásra jelentkeznek, ami számukra vállalható és magánéletük is változásnak indult. A csoporttagok szerint ebben nagy szerepe volt annak, hogy a kommunikációt nem csak elméletben, hanem szituációs játékkal a gyakorlatban sajátíthatták el. A csoport egyik tagja a 4. alkalom után ment állásinterjúra, és a gyakorlatokat hasznosítva szerencsésen alkalmazva fel is vették, már munkába állt. A közösségi programok, a csoportok segítettek jó néhány kliensnek, hogy visszaintegrálódjanak a közösségbe, hogy feladva izolált életmódjukat elinduljanak állást keresni. A csoportok lehetővé tették, hogy biztonságos környezetben kipróbálhatták saját képességeiket, és ez nagy segítség volt a visszaintegrálódásba. Néhány kliens egészen megnyílt és a depresszív hangulata oldódott. Azt gondolom, hogy nagy szükség van az egyéni segítő beszélgetések mellett olyan közösségi terek, programok kialakítására, amik lehetővé teszik, hogy a kliensek találkozzanak egymással, és egymással is tapasztalatot cseréljenek. Itt szembesülhetnek azzal is, hogy nincsenek egyedül és prevencióként használhatóak a csoportok is. Abban gondolkodva készítettük el a programtervezetet, hogy ne csak a meglévő lelki problémákat kezeljük, tercier prevencióval, hanem mintegy primer prevencióként a lelki bántalmak előfordulását is csökkentsük, testi, szomatikus, pszicho szociális és szociokulturális síkon is. Aktív korú nem foglalkoztatottak kötelező együttműködése: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. számú törvény 37/A. 1) bekezdése szerint: 37/A. (1) A 37. (1) bekezdésének b) d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e szerinti együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). Ezen együttműködésre kijelölt szerv kerületünk lakosai számára a Családsegítő Szolgálat, ahol 2 fő foglalkozik az együttműködő kliensekkel. Az idei évben 63 új megállapodás született, az összes kliens száma 270 fő. Ez az előző évhez képest növekedést mutat, mely ismét visszavezethető a lakosság egészségi állapotának általános romlásához, valamint a foglalkoztatáspolitika romlásához. A mentálhigiénés munkatárssal együtt a 2013-as évben már elindult a kommunikációs tréning aktív korú ügyfeleink részére. Ennek fő célja az elmagányosodás orvoslása, valamint a

33 munkaerő-piacra való visszaintegrálás. Az ügyfelek örömmel üdvözölték a lehetőséget és boldogan vesznek részt a tréningeken. Jogi tanácsadás: Jogi tanácsadást a Családsegítő Szolgálat heti egy alkalommal, szolgáltatási szerződéssel foglalkoztatott jogász segítségével látja el. A tanácsadást 2013-ban 301 fő vette igénybe. A tanácsadás a szolgáltatást igénybe vevők körében nagyon népszerű, a fontossága szakmailag megkérdőjelezhetetlen. A tanácsadási alkalmak magas száma miatt az egy főre eső tanácsadások időtartama kb. 20 perc. A tanácsadásokra a legnagyobb gyakorisággal a lakhatással kapcsolatos bedőlt lakáshitelek ügyintézése miatt van szükség. Társadalombiztosítási ügyintézés: A társadalombiztosítási ügyintézést, mint szolgáltatást a Családsegítő Szolgálat heti egy alkalommal, szolgáltatási szerződéssel foglalkoztatott kolléga segítségével látja el. A társadalombiztosítási ügyintéző segítséget nyújt a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyintézésben, az igényléstől a folyósításig tartó ügyintézések teljes körében. Társadalombiztosítási ügyintézésben 2013-ban 99 fő vett részt. A megkeresések legnagyobb számban nyugellátás, rokkantsági nyugellátás és családtámogatási ellátások iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézésekben voltak. Álláskereső klub és munkavállalási tanácsadás: A munkavállalási tanácsadást egy fő, szociálpedagógus alapdiplomával és emberi erőforrás tanácsadó másoddiplomával rendelkező kolléga végzi. A szolgáltatás önkéntes formában történik. Ennek részét képezi a leendő munkavállaló esélyeinek, lehetőségeinek felmérése, a további utak feltérképezése. A kerületi, illetve kerülethez közeli munkáltatókkal folyamatos kapcsolattartásban álló kolléga esetenként konkrét állásajánlatokat is fel tud kínálni a hozzá jelentkezőknek. A 2012-es évben 115 fő vette igénybe a szolgáltatást as évben 206 fő kérte a segítségünket. Ez gyakorlatilag 179,13 %-os igénybevevői növekedést jelent. Az igénybe vevők közül 78 fő helyezkedett el, ami igen jó aránynak (38,04 %) számít. A szolgáltatás hatékonyságát nem lehet megkérdőjelezni. Sajnos a gazdasági válság óta folyamatos csúcsot dönt a munkanélküliség. Adományraktár: A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálata a rászoruló pesterzsébeti családok megsegítése érdekében adományraktárt üzemeltet. Az adományraktár heti egy alkalommal, 2 órában tart nyitva. Igénybevétele családgondozói javaslat alapján történik, a rászorulók havi egy alkalommal 12 ruhaneműt vihetnek el térítésmentesen. Lehetőség szerint a rászorulók részére bútoradományt is szolgáltatunk, amit szintén térítésmentesen szállíthatnak el az igénylők. Az adományraktár szolgáltatásait 2013-ban 824 fő vette igénybe, ami az előző évhez képest 15%-os emelkedést jelent ban két alkalommal tartottunk Adománynapot, amikor a lakosság a számára feleslegessé vált bútorait, illetve ruhaneműit hozhatta be az adományraktárba. Ennek óriási sikere volt a

34 rászorultak körében, hiszen térítésmentesen juthattak jó minőségű berendezési tárgyakhoz és ruhadarabokhoz. A Családsegítő Szolgálat dolgozói az Adományraktár működésén túl is jelentős adományközvetítői tevékenységet végeznek. Magyar Élelmiszerbankkal együttműködve osztott adományok: Az adományozás leginkább a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés keretében történik. Kétféle módon juthatnak adományhoz a rászorulók: a Magyar Élelmiszerbank egy nagyobb tétel adományt küld Szolgálatunknak, amelyet kiosztunk a kliensek között, vagy a METRO áruházon keresztül kapunk kétheti rendszerességgel adományt. A rászorulók részére 2013-ban négy alkalommal nagy tételű adományt kaptunk. Összesen 1080 főt sikerült támogatnunk ezen alkalmakkor (halmozott adat). Az adományok rövid lejáratú termékeket és hosszú lejáratú élelmiszereket egyaránt tartalmaztak. A teljesség igénye nélkül osztottunk: Tihanyi Brie-t, Medvesajtot vödrös kiszerelésben, Sport szeletet, Danone joghurtot, különböző húsvéti csokoládékat, szalonnát, gyümölcslevet. Megközelítőleg 5 tonna mennyiségben. A METRO áruházon keresztül 3500 kg adományt osztottunk szét összesen 26 alkalommal. Az élelmiszersegélyek elosztását minden alkalommal jelentős szakmai munka és rászorultság vizsgálat előzi meg. Élelmiszersegélyt csak olyan, a Családsegítő Szolgálatnál gondozásban részesülő személy részére osztunk ki, akinek a háztartásában rendszeres kapcsolattartás és családlátogatás során is meggyőződtünk a rászorultságról. Az ettől való eltekintésre nincs lehetőség, hiszen szerződésünk és szakmai meggyőződésünk szerint is csak ezekben az esetekben nyújthatunk segítséget. A Szolgálat dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyfeleknek ne álljon módjában az élelmiszersegéllyel való visszaélés. Ennek megfelelően az élelmiszersegély mennyisége olyan módon van megállapítva, hogy egy személy vagy család számára reálisan elfogyasztható legyen. Az idei év decemberében segítettünk kiosztani az Önkormányzat élelmiszeradományát, mely 1250 főt érintett. Tartalmát tekintve tartós élelmiszereket lisztet, tésztát, kakaóport, szörpöt, nápolyit adhattunk. Szabadidős rendezvények: A Családsegítő Szolgálat dolgozói az előző évekhez hasonlóan ban is rendeztek szabadidős rendezvényeket, amelyek célja az ügyfélkörünkbe tartozó, kerületi gyermeket nevelő családok hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése. Húsvét Egészségnap (2 alkalommal) Gyermeknap Egy hetes nyári tábor a gyermekek számára Női Klub Baba-Mama Börze (4 alkalommal)

35 Szabadpolc Bűnmegelőzés kapcsán rajz pályázat Videoklub Kamasz mentálhigiénés csoport Karácsonyi készülődés (kézműves, Mikulás, Szolgáltató Központokban ünnepség megrendezése) Húsvét: az ügyfeleink számára Húsvéti készülődés keretein belül kézműves foglalkozást tartottunk. Segítséget nyújtottunk nekik az ünnepi hangulat megteremtésére, felelevenítettük a húsvéti hagyományokat. A családok nagy örömmel vettek részt ezen az alkalmon. Csillogó szemmel festették a tojásokat, készítették az asztali díszeket otthonaikba ban 2 alkalommal a Családsegítő Szolgálat keretein belül EGÉSZSÉG nap megrendezésére került sor ahol ingyenes vizsgálatokon vehettek részt Pesterzsébet lakosai. Közel 180 fő vett részt a rendezvényen, ahol minden kolléga aktívan segített az egész napos program lebonyolításában Gyermeknap: idén is megrendeztük a gyermeknapot, melyet sorversenyekkel, tudáspróbával fűszereztünk. A gyermekek nagy elánnal vetették bele magukat a feladatokba. Karate bemutatót tartott Harsányi László képviselő. A családok nagyon boldogok voltak, hogy egy kicsit megszínesítettük a napjaikat. Egy hetes tábor: A Családsegítő Szolgálat ügyfeleinek gyermekei számára szerveztük meg az egy hetes táborunkat. Minden egyes nap más-más programokkal vártuk a hozzánk érkező gyermekeket. Aggteleki cseppkőbarlang megtekintése, Budakeszi Vadasparkban az állatok szemlélése, Hajógyári sziget Csúszdaparkban élménydús kirándulás, Soroksári tangazdaságban kézműves foglalkozás, Csillebérci kalandparkban a kiépített ügyességi pályákon próbálhatták ki a bátorságukat a résztvevők. Női klub: találkozásainkon a női élet különféle szakaszait, témáit megnyilvánulásait dolgoztuk fel. Önbizalmunk növelése szavakba önteni női erőnket demonstrálva annak megjelenítődési formáit. Baba-mama ruhabörze: 2013-ban négy alkalommal került megrendezésre ez a népszerűségnek örvendő börze, ahol kinőtt, használt ruhadarabok, tárgyak cseréltek gazdát. Szabadpolc: Intézményünkben lehetőség nyílik könyvek díjmentes cseréjére, így a visszahozott könyvekért cserébe új olvasmányokhoz juthat a művelődni vágyó. Videoklub: minden hónapban egy estés szabadidő eltöltésére nyílik alkalom a filmeket kedvelő ügyfeleink számára. Ezeken az alkalmakon különböző filmek kapcsán eszmecserére is lehetőség van, az élet problémás dolgairól, mindennapi gondokról, melyekre adekvát választ is adunk. Rajzpályázat: gyermekek számára írtuk ki bűnmegelőzés címmel rajzpályázatunkat, melyre 25 pályázati rajz érkezett be Szolgálatunkhoz. A folyosón ezekből az értékes művekből kiállítást is készítettünk. Három hónapig díszítették az intézményt a rajzok. Kamasz-mentálhigiénés csoport: mentálhigiénés kolléga és egy családkonzultációs végzettségű kolléga iskolákban tartott a kamasz gyermekek számára foglalkozásokat, melyek nagy sikernek örvendtek. Halloween: a gyermekeknek arcfestéssel egybekötött kézműves foglalkozást, valamint sorversenyeket tartottunk. Műveltségi vetélkedőnkön a gyermekek lelkesen kiabálták a megoldásokat. Egy boldog nap végeztével süteményeket, limonádét fogyasztottunk a lurkókkal. Adventi kézműves foglalkozás télapó ünnepséggel együtt. A rendezvényen 22 fő vett részt. Adventi koszorút, különböző tárgyakat készítettek, mellyel a karácsonyra készültek. Az ünnepségre meglátogatott a Télapó is minket. A gyermekek örömmel énekelve köszöntötték. Mikuláscsomaggal kedveskedtünk nekik.

36 Karácsonyi rendezvény, azon ügyfelek számára, akik mentális problémákból kifolyólag nem integrálhatók be más nyílt rendezvényekre, mivel lelki egészségi állapotuk miatt szoronganak, és nem szívesen vesznek részt programokban. Ez a biztonságos környezet, ahol csak meghívottak voltak jelen sikerült megvalósítani számukra is a karácsonyi hangulatot, felkészülni a karácsonyra és ünneplőbe öltöztetni a lelküket. Úgy véltük, hogy személyesen és aktívan is részt vehet, aki szeretne, így egyik kliensünk 2 dalt énekelt és egy másik résztvevő kliensünk pedig a karácsonyi történetet és verset mondott el. Kiosztottuk az ajándékcsomagokat és gyertyagyújtás után zenehallgatás közben meleg teát és édes süteményeket fogyasztottunk és beszélgettünk. A rendezvény különleges hozadéka az volt, hogy azok a kliensek, akik lelki betegségük miatt nem voltak beintegrálhatóak rendezvényeinkre, mivel a külvilágtól elszeparáltan éltek és nehézséget okozott számukra mindenfajta ismeretség tartása és kezdeményezése, ezen a rendezvényen felszabadultan beszélgettek egymással és olyan természetes módon írtak egymás lapjára mintha mindig is ismerték volna egymást. Résztvevők száma: 10 fő. Nyílt kézműves foglalkozás ügyfeleink számára: Karácsonyi kísérő üdvözlőlapokat, karácsonyfadíszeket készítettünk hungarocellből. A kézműves foglalkozás közben a karácsonyi program sorozat történetét O. Henry novellája elmondásra kerül. Addig a résztvevők teáztak és süteményt fogyasztottak. A rendezvényen 10 fő vett részt. Szociális Szolgáltatókban ünnepség tartása: A Családsegítő Szolgálat kollégái ünnepséget rendeztek a négy szociális szolgáltatónál a klubtagok részére. Az ünnepségen zenehallgatás, novella olvasás, versmondás és a Családsegítő Szolgálat karácsonyi képeslapjának átadása, amit minden dolgozónk aláírt volt programként megajánlva. A rendezvényeken összesen 87 fő vett részt. 1. Ellenőrzések I. ÁNTSZ ellenőrzés: április 02-án: Az új ÁNTSZ működési engedélyünk elkészült. A BFKH Budapest XIX., XX., XXI., XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet részéről Bakó Istvánné közegészségügyi felügyelő Asszonnyal egyeztetés történt, a szakmai minimumfeltételekkel kapcsolatban, melyről jegyzőkönyvet készített, és melyet a Szolgálat részére átadott. Sor került helyszíni szemlére is, a szakmai minimumfeltételek meglétét ellenőrizte, valamint a közreműködési szerződéssel foglalkoztatott gyógytornászok egyéni ellenőrzése történt. A dolgozók orvosi alkalmassági igazolásait, védőoltások meglétének igazolásait, személyi anyagokat ellenőrizte a helyszínen. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. Mindent rendben talált. A higiénés állapotokat, a használatos fertőtlenítő szereket megfelelőnek tartotta. Az eszközök sterilizálásával kapcsolatban is mindent rendben talált. Ellenőrzésre került a nővértáska teljes tartalma, valamint a használatos kötszerek, egyszer használatos eszközök lejárati dátumai. Minden az előírásnak megfelelő volt. I. Magyar Államkincstár

37 2013. március 6-8. között ellenőrizte a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Támogató szolgáltatás 2011.január 1. és december 31. közötti finanszírozási időszakát. Az ellenőrzés mindkét szakfeladat tekintetében megállapította, hogy a támogatás elszámolása, felhasználása a jogszabályoknak megfelelő volt március 5-én az Idősek Átmeneti Otthona évre igényelt támogatás megalapozottságát vizsgálták. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény alapvetően helyesen igényelte a támogatást, de jogszabályi értelmezés miatt a szakdolgozók létszámát tévesen, lefelé kerekítve adta meg november 5-8. között ellenőrizte az Idősek nappali ellátását a évre vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapította, hogy a támogatás elszámolása, felhasználása a jogszabályoknak megfelelő volt, normatíva eltérés nem volt tapasztalható. II. OEP ellenőrzés: II. OEP ellenőrzés: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi Hivatal Egészségbiztosítási Szakértői és Szakellenőrzési Osztály részéről ellenőrzés kezdődött a XX. kerületi Otthoni szakápolási ellátásokkal kapcsolatosan január havi teljesítésekből szúrópróbaszerűen kiválasztottak 5 beteget, akiket a lakásukon is meglátogattak adategyeztetés címén. Az ellenőrzés során komolyabb hibát, hiányosságokat nem találtak. Felhívták a Szolgálat figyelmét, hogy a napi ápolási lapokat pontosabban, részletesebben kellene vezetni július 10-én: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép- magyarországi Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya a hatályos finanszírozási szerződés felülvizsgálatát kezdeményezte. Bekérték postai úton a finanszírozási szerződésben nevesített szakdolgozók érvényes megbízási, illetve munkaszerződéseit, valamint a szakdolgozók szakképzettségét igazoló okiratok másolatait. Az ellenőrzés kimeneteléről semmi visszajelzést nem kaptunk, jegyzőkönyv nem készült. Belső ellenőrzés: november 13-án: A GAMESZ részéről Dr. Bernhardt Zsuzsanna belső ellenőr a évre vonatkozó pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzést kezdett az Otthonápolási Szolgálatnál. (2012. évi elszámolások, teljesítések igazolása, működési engedélyek, stb. került áttekintésre) Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. ÖSSZEGZÉS Az év folyamán a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásaink biztosításához szükséges, az 1/2000. SZCSM rendeletben előírt szakmai feltételeknek eleget tettünk. Munkánkat az intézmény Szakmai programjában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően végeztük. Ez évben is folyamatosan törekedtünk a színvonal emelésére az ellátotti létszám növelése érdekében. Szolgáltatásaink mind szélesebb körben történő megismerését plakátok, szórólapok kihelyezésével próbáltuk segíteni.

38 GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK Az ellátás feltételei: Személyi feltételek: A Gyermekjóléti Központban 18 főállású, felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik (1 szakmai vezető, 1 vezető családgondozó, 9 családgondozó, 2 utcai szociális munkás félállásban, 1 pszichológus, 1 fejlesztő pedagógus, 1 kórházi szociális munkás, 2 ifjúságsegítő munkatárs) és középfokú végzettségre épülő szakképesítéssel 4 fő szociális asszisztens látja el az adminisztrációs teendőket. Bizonyos feladatok ellátását továbbra is megbízási/szolgáltatási szerződéssel külsős szakemberek (jogász, családterapeuta, társadalombiztosítási ügyintéző, stb.) végzik helyben, vagy a Családsegítő Szolgálat telephelyén. Tárgyi feltételek: 2013-ban jelentős változást hozott, hogy a Pince Ifjúsági Klub májusban birtokba vehette a részükre tervezett és kialakított helyiségeket. Új, a működési profiljuknak megfelelő eszközökkel berendezett és felszerelt helyiséget vehettek birtokba. Így felszabadult a csoportfoglalkozásokra fenntartott erdő szoba, valamint a fiataloknak is kötetlenebbé válhatott a programlehetőségük, már nem kell olyan mértékben alkalmazkodniuk az ügyfélfogadási rendünkhöz. Az új részre költözött át a pszichológus és fejlesztőpedagógus kolléga is, ahol az eddiginél bizonyos szempontból nyugodtabb és szeparáltabb, lényegesen nagyobb helyiségük lett. Az átalakítás eredményeképpen sikerült megoldani az évek óta problémát jelentő csatornaszagot, mely időnként az egész épületet belepte. Kialakításra került a bölcsődei szaktanácsadó részére a fogadó szobája. A nyár végére a családgondozói szobából, melybe eddig 14-en zsúfolódtak össze, sikerült kiköltöztetni a számítógépeket. Lényegesen könnyebbé vált ezzel a nyugodtabb munkavégzés. Minden helyiséget sikerült a 2013-as évben festetni, mely jelentősen segíti a Központba betérők és dolgozók jobb hangulatát. A folyosói világítás egy része már kicserélődött, ugyanakkor a többi fényforrás is elavult már. Szükségessé vált egyebek mellett az új részek bekapcsolása a számítógépes hálózatba, ezért ennek a kábelezésével és bekötésével párhuzamosan egy kimondottan csak a szervert tároló helyiséget kellett kialakítani. A WIFI-n keresztüli elérhetőséggel könnyebbé vált bizonyos eszközök használata, ugyanakkor a számítógépes és technikai eszközeink mennyisége és többségének elavultsága miatt, változatlanul nehézkes az adminisztrációs munka. Sorra romlanak el a régi gépek, monitorok, így a folyamatos pótlás miatt a fejlesztés nehezebb. A hálózatot egyszerre használható gépek száma tudomásunk szerint nem változott, bár ez már eddig is probléma volt. Sokszor jelentettek problémát a tető állapota és az ablakok szigetelésének hiányosságai miatti beázások okozta károk is. A Gyermekjóléti Központ forgalmi adatai:

39 Forgalmi adatok Személyes megkeresés Írásos forgalom A forgalom alakulását meghatározó tényezők: 1. ábra a teljes forgalom alakulásának megoszlása A Központ forgalma a tavalyi évhez képest összességében 15 %-kal csökkent. Ennek ellenére az írásos forgalom évek óta tartó magas száma jelentősen leterhel mindenkit. Asszisztenst, családgondozót és vezetőket egyaránt, hiszen az adatok feldolgozása, a levelezés nyomon követése továbbra is sok időt igényel. A személyes megkeresések száma is arányosan csökkent, ugyanakkor a problémákra fordítandó idő több lett. A nyilvántartási rendszerbe újként bekerült esetek megoszlása a kapcsolatfelvétel módja szerint: Az 2013 ban 565 új eset került be a nyilvántartásunkba, az új esetek változatlanul magas száma, valamint az írásos és személyes forgalom továbbra is az előző években tapasztalt társadalmi folyamatokat tükrözik. Többnyire összetettebb probléma miatt kerültünk kapcsolatba a családokkal, melyben a szülők alacsony iskolázottsága, az ezzel szorosan összefüggő munkanélküliségük, lakhatási és életvezetési problémák, rossz mentális állapot a vezető okok. Az öngondoskodásra való képtelenség, az asszertivitás jelentős csökkenése, valamint az életvezetési ismereteik hiánya merült fel, melyek kihatnak a gyermekeik nevelésére-gondozására is.

40 A családok egyre kevesebb pénzt tudnak a szabadidős és kulturális programok finanszírozására fordítani, ezért Központunk folyamatosan figyelemmel kíséri és tájékoztatja a gyerekeket és családjaikat a kerületben, illetve a környéken található ingyenes lehetőségekről. 2. ábra a nyilvántartásba kerülő gyermekek számának alakulása 2006-tól 3. ábra új esetek Az előző évekhez hasonlóan jól látható, hogy a jelzőrendszer által küldött jelzések száma változatlanul kiemelkedik, mely alapján annak működési tevékenységére, a problémák iránti érzékenységre is következtethetünk.

41 Kiemelten magas még a szülővel érkezők száma, mely azt mutatja, hogy ismerik a Központ létét és igyekeznek a lehetőségeiket, szolgáltatásaikat feltérképezni és felhasználni. Az önkéntes megkeresések esetében könnyebb az együttműködés a családdal. Ezekben az esetekben a család felismeri, hogy gondok vannak otthon, bár ennek meghatározása ritkán egyezik a háttérben meghúzódó valós okokkal. Jellemzően az iskolai beilleszkedési nehézségek és magatartási problémák kerülnek előtérbe a megkeresés okaként, vagy a szülők közötti konfliktusok, mely a gyermekekre is jelentősen kihatnak. Családlátogatás 2757 esetben történt a kliens otthonában. Ezek alkalmával többnyire a beérkező jelzések alapján az új eseteknél a kapcsolatfelvétel, a környezettanulmányok elkészítése, a gondozási tervekben elfogadott megegyezések ellenőrzése, segítő beszélgetések, tanácsadások, információnyújtás történt. Az átmeneti nevelt gyermekek esetében a kapcsolattartás lehetőségeinek a vizsgálata, ellenőrzése, illetőleg a hazagondozhatóságra vonatkozóan a feladatok, teendők meghatározása az elsődleges feladat. A családlátogatásokon túl fontos az intézményi kereteken belül zajló munka is, hiszen itt érhető el a pszichológus, fejlesztőpedagógus, családterapeuta, szabadidős foglalkozások, tanácsadások. A Gyermekjóléti Központ tevékenységei: én a folyamatban lévő, új, újranyitott vagy már lezárt esetekkel együtt, a gondozási tevékenységben érintett gyermekek számának alakulása gondozási tevékenység szerint. védelembe ideiglenes hatállyal átmeneti tartós alapellátott vett utógondozott elhelyezett nevelt nevelt összesen 0-2 éves éves éves éves összesen

42 4. ábra a december 31. állapot vagy az eset lezárásakor végzett tevékenységnek megfelelően a gondozási tevékenységek száma 4. ábra a december 31. állapot vagy az eset lezárásakor védelembe vett gyermekek életkor szerinti megoszlásának alakulása

43 5. ábra a gondozási tevékenységek életkor szerinti megoszlása A gyerekekkel és családjaikkal többnyire a jelzőrendszer által küldött megkeresések alapján indult a kapcsolatfelvétel. Az iskolai, óvodai jelzések és kérések (iskolai hiányzások, beilleszkedési nehézségek, magatartási zavarok), védőnői értesítések (szülői elhanyagolás, kiskorú várandós anya, szociális válsághelyzetben lévő anya) rendőrségi tájékoztatások (szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövető fiatalkorúak ellen indult eljárásokkal kapcsolatban), illetve pártfogói felügyelet elrendelésének idejéről érkeztek. A gyámhivatal által indított eljárások száma, valamint a személyes ellátást nyújtó intézményektől érkező jelzések ebben az évben is szintén sok új kapcsolatfelvételt generáltak. Az esetek 15%-ában a szülők gyermekeikkel közösen, önkéntesen keresték meg a Gyermekjóléti Központot problémáik megoldása érdekében, mely szám nem változott az előző évhez képest. A kisgyermekkorban jelentkező problémák több csoportba oszthatóak: egyrészt a védőnők, óvodák által jelzett anyagi, és szociális nehézségek, melyekben keressük a család számára igénybe vehető segítségeket. Testi és lelki elhanyagolás, bántalmazás, valamint a család felbomlásából adódó kapcsolattartási, láthatási problémák. Ezeknek a konfliktusoknak a mielőbbi megoldásához egyéb szakterületeken dolgozók segítségére is szükség lehet, hogy a kialakult helyzet ne okozzon helyrehozhatatlan károkat a gyermek fejlődésében. Így leggyakrabban a szülők megsegítése, mediáció, kapcsolatügyelet, családterápia történik. A kiskamaszokkal többnyire magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézségeik miatt kerülünk kapcsolatba. Így változatlanul a pszichológus kolléga, valamint a fejlesztő pedagógus ügyfélkörét bővítik. A szülők megsegítésével (tájékoztatás, információnyújtás, segítő beszélgetések) párhuzamosan, az esetek többségében az igénybe vehető speciális szolgáltatások felkutatása, esetenként speciális iskolák keresése történik. Tartalmas szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek keresése, szervezési munka zajlik. A kamaszok nagy részével már a beérkező jelzéseket megelőzően is kapcsolatban állt a Központ.

44 Jellemzően ez az a korcsoport, amikor az írásos jelzéseket többnyire megelőzi a szülő vagy a gyermek önkéntes kapcsolatfelvétele is. Központunk nagy hangsúlyt helyez ebben a korosztályban is a prevenciós tevékenységekre, hogy a további problémák elkerülésére alternatívákat ismerhessenek meg a fiatalok. A biztonságos és felügyelt körülmények között működtetett klubok, tartalmas szabadidős programok által nyújtanak fejlődési lehetőséget. A törvényi változást követően, mely a tankötelezettséget 16 éves korban állapította meg, az iskolai igazolatlan hiányzások miatti kötelező védelembe vételek száma csökkent. Ugyanakkor a tanulási hajlandóság nem változott. A már nem tanköteles fiatalok részére nehézséget jelent az iskola keresése. Sem a gyermek, sem a szülő sok esetben nem motivált. Többnyire a családi szokások és a szülők iskolázottsága is erőteljesen befolyásoló. Az igazolatlan hiányzásokból adódó szabálysértések esetében továbbra is jellemző erre a korosztályra, hogy a gyermekek igyekeznek a szülők éberségét kijátszani és ellógni az órákat, míg az előző korosztály hiányzásainál a szülő az, aki valamilyen oknál fogva nem viszi iskolába gyermekét. A jelzőrendszerrel való együttműködés: A családgondozók a kerületi köznevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel évek óta szoros munkakapcsolatban állnak, látogatják az adott intézményt. Igyekeznek az igényekhez igazodó mértékű segítséget nyújtani a pedagógusoknak a felmerülő problémák rendezésében. A Központban tartott esetkonferenciákra minden esetben meghívják az illetékes pedagógusokat, az ügyben érintett más területek szakembereit is. A gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldása során kölcsönösen keresik egymást. A fontos és az eredményes gondozási tevékenységhez szükséges információkat levélben is továbbítják. Igyekeznek megosztani minden esetben tapasztalataikat a jövőre vonatkozóan is. Szoros együttműködés alakult ki a PEPI szaktanácsadójával, melynek eredményeként közösen végeznek prevenciós tevékenységet az általános iskolákban, illetve szabadidős programokon a beérkező igények alapján. A szakmai irányelveken alapuló Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a Családsegítő Szolgálat munkatársai minden olyan esetben jelzéssel élnek a Gyermekjóléti Központ felé, amikor a gyermek veszélyeztetettsége felmerül, és az általuk nyújtható szolgáltatásokon keresztül már nem szüntethető meg. A Központ által szervezett szakmaközi megbeszéléseken képviseltetik magukat, így a jelzőrendszer tagjai számára ismertté válnak azok az intézkedések és törvényi változások, melyek bár más területen történtek az adott időszakban, de befolyásolják az eredményes szabálykövető munkavégzést. A Nevelési Tanácsadó munkatársaival elsősorban a pszichológus és fejlesztőpedagógus tart rendszeres munkakapcsolatot. A családgondozók az egyéni esetkezelésben szükségessé vált mértékben és intenzitással keresik a kapcsolatot a szakemberekkel. A kerületi házi gyermekorvosok a Gyermekjóléti Központ által kért Gyermekeink védelmében GYSZ-4 adatlapot az esetek többségében már kitöltve visszaküldik, ugyanakkor lényegesen kevesebb jelzés érkezik, mint a védőnői hálózattól. A védőnői szolgálattal évek óta kiemelkedő és hatékony a kapcsolat. Ezt segítette elő az is, hogy a szervezeti változás következtében közös intézmény lettünk. Törekszünk a gyors és kétirányú tájékoztatásra, sok esetben a közös családlátogatásra, mely a prevenciós tevékenység eredményességének egyik fontos eleme, így megelőzve a családból való kiemelés szükségességét is.

45 A következő években egymás munkájának még teljesebb megismerése, az esetmegbeszélések számának növelése, a szakmai protokollok közös értelmezése területén igyekszünk még inkább fejlődni. A kerületi Rendőrkapitánysághoz a kapcsolattartójukon keresztül bármilyen ügyben fordulhatunk segítségért. A szakmaközi megbeszéléseken aktív részvételével segíti munkánkat. A Központ által szervezett prevenciós programokon keresztül színesebbé és tartalmasabbá válik közös tevékenységünk. (pl. közös prevenciós tevékenység az iskolákban, a Hársfa Játszótéren). A gyermekkorú szabálysértés- és/vagy bűnelkövetőkről 2013-ban már lényegesen gyorsabban érkezett meg a jelzés. Több esetmegbeszélést is szerveztünk, melyeknél szükségesnek éreztük közös teendők meghatározását is. Az Ügyészség, Bíróság konkrét esetek kapcsán keresi meg a Központot. Több esetben a hosszan elhúzódó gyermek elhelyezési perekkel, illetve kapcsolattartási problémák ügyében is kértek tájékoztatást. A bíróság által szabályozott kapcsolattartásokhoz a Központ biztosította a helyszínt és a szakmai hozzáértést. A Pártfogó Felügyelővel az egyéni esetkezeléseknek megfelelő intenzitású a kapcsolat. A megkeresések száma az előző évekéhez képest megnövekedett, valamint az elrendelt intézkedésekre vonatkozóan is több tájékoztatást kapunk. Együttműködési megállapodás alapján, pályázat keretében intézménylátogatásra és programra mehettek a gyerekek. A pártfogó felügyeletre kötelezett gondozottak esetében írásos információcsere mellett, már személyes találkozókra is sor került. A fiatal gondozása összehangoltan történik. A Gyermekjogi Képviselő részére biztosított - a törvényben megfogalmazottak szerint az intézmény területén a gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyiség, illetve szükség esetén az iratanyagba való betekintés. A szülők és a gyermekek részére elérhetősége ismert. Többnyire az elhelyezési tanácskozásokon találkoznak vele a munkatársak. Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal folyamatos a kapcsolat. A szakmai munka hatékonyabbá tétele érdekében még előzőleg bevezetett gyakorlat szerint három fős családgondozói csoport között oszlik meg a feladat ellátása, akik így személyesebb és rendszeres kapcsolatot tartanak az ott lévő családokkal. A gondozási tevékenységek formai kiválasztását a jelzések és esetmegbeszélések alapozzák meg. Szakmaközi konferenciák szervezésével is igyekeztünk segíteni a közös munka eredményességét ban már családok fogadására is alkalmassá tették a kisebb épületet, így a gondozási tevékenység is kibővült. Magas a fluktuáció. Sok család, vagy szülő abban a hitben költözik fel gyermekével, gyermekeivel Budapestre, hogy itt könnyebb lesz munkát találnia, ugyanakkor nem tájékozódik előre, így hosszabb-rövidebb idő elteltével tovább mennek. Így folyamatosan érkeznek a jelzések a be-és kiköltözésről, mely megnöveli az adminisztrációs terheket, és nehezíti az érdemi munkavégzést. A kerületünkben működő S.O.S. Krízis Alapítvánnyal az önkormányzatnak nincs ellátási szerződése. Ennek ellenére vesznek fel kerületi családokat is. Munkatársaikkal szoros és rendszeres a kapcsolat. A két kijelölt kolléga konzultál az átmeneti gondozásban lévő családok ügyében az otthonnal. A két intézményben összesen 257 gyermek kapott elhelyezést. A gondozásban töltött idő nagyon változó. A gyermekvédelmi törvény céljának megfelelően a gondozott eseteknél igyekszünk az önkéntes együttműködésre épülő, alapellátásban történő gondozási tevékenységgel indítani és lehetőség szerint ezt megajánlani a családok részére.

46 2013. éves gondozási adatai alapján 221 gyermeknél zárult le vagy volt folyamatban alapellátás gondozási tevékenységként. Ez megegyezik az előző évi adattal. Központunk minden esetben igyekszik az ügyben érintett valamennyi személyt (szülő, gyermek, pedagógus, orvos, családgondozó, stb.) bevonni a gondozási folyamatba, melynek során közösen határozzák meg és foglalják írásba a probléma megoldásához szükséges feladatok körét, a rövidés hosszú távú célokat. Sok esetben a szülők a jelzések alapján történő megkereséseknél, vagy a gyermekek a problémák feltárásakor elzárkóznak az önkéntes együttműködéstől. Illetőleg a megoldásához vezető vállalásokat nem teljesítik, így ezeknél az eseteknél már nem elegendő az alapellátás. A védelembe vételek száma 2013-ban 168 volt. Jelentősen, közel negyedével lecsökkent, az előző évhez képest. Az anyagi nehézségekből adódó lakhatási problémák, kilakoltatások veszélye jelentősen előtérbe került ezeknél az eseteknél. Ugyanakkor a védelembe vételek leggyakoribb oka még mindig a szülői elhanyagolás, a család életvezetéséből adódó problémák, a szülő-gyerek közötti konfliktusok, kamaszkori problémák. A kapcsolattartási problémák. A kerületben működő átmeneti otthonokba érkező családok gyermekeinél sok esetben már folyamatban volt a védelembe vételi eljárás, vagy elrendelték a védelembe vételt. Illetőleg a súlyos és többrétű problémákkal küzdő családok esetében itt csúcsosodnak ki. Jellemző, hogy 3-6 gyermekes családokról van szó, így a gondozási esetek számát ez jelentősen befolyásolja. A tankötelezettségre vonatkozó újabb törvényi változások következtében a 2013-as évben szűntek meg a felülvizsgálatokkal párhuzamosan azok a védelembe vételi gondozási tevékenységek, amelyek csak a magas számú igazolatlan hiányzás miatt indultak. Az iskoláztatási támogatás megszüntetésével egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó eseti gondnoki feladat is ennek megfelelően, folyamatosan került megszűntetésre. Törekedtünk arra, hogy az iskolai jelzések, a jelzések tartalmára, azok lényegi elemeire vonatkozóan egységessé váljanak, de ez többnyire nem elérhető. A kerületi iskolákkal a kapcsolattartókon vagy a gyermekvédelmi felelősökön keresztül tudtunk kommunikálni. Sajnos ez a feladatkör már sok iskolában nincs megfelelően hangsúlyozva, a törvény változása miatt nehezebbé vált az információk továbbítása és begyűjtése. A kerületen kívüli iskolák jelzéseiben sajnos nem történt pozitív változás az előző évekhez képest. Mind tartalmukat, mind az abban szereplő fontos adatokat tekintve többségében hiányosan érkeznek, ami sok esetben megnehezíti a kapcsolatfelvételt is, így a probléma feltárásához a javaslatok elkészítésére kevesebb idő jut. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 22 gyermeknél volt szükség. Az okok továbbra is nagyon összetettek, általában egyszerre több is jelen van. Gyakori ok a kiskorú veszélyeztetésén belül a szülői elhanyagolás. Továbbra is nagy számban fordul elő a tinédzserek életére jellemző szülő-gyermek konfliktus, melynek során a szülők egyéb problémáik miatt, már sok esetben belefáradtak az állandó harcba és nem kívánják tovább nevelni gyermeküket. Az anyagi problémák és az ezzel szorosan összefüggő lakhatási gondok, az állandó költözködés kerületek között, kerületen belül, átmeneti otthonokba, ismerőstől-ismerősig is mind növeli az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességét. A Gyermekek Átmeneti Otthonának igénybe vétele nem minden esetben nyújt lehetőséget a problémák rendezésére.

47 Több újszülött esetében nem voltak meg a feltételei a kórházból való hazaadhatóságnak (szükséges felszerelések, lakókörnyezet, szülői felügyelet hiánya). Az előző évekhez hasonlóan az átmeneti nevelésbe vett gyermekek esetében a hazagondozás csak kis számban fordult elő. Ezekben az esetekben a munka leginkább a szülők és gyermekeik kapcsolattartásának megsegítésére, a láthatás megszervezésére, biztosítására irányult. A tények ellenére a gyermekek átmeneti nevelésének ideje alatt a családgondozónak a legfőbb feladata mégis a kapcsolattartásban való közvetítéssel történő hazagondozás. Amikor ez realitássá válik, akkor beszélhetünk utógondozásról. Ekkor a fiatal már ismét eredeti családjában él, segítséget a számára kijelölt családgondozótól kérhet. Kötelező speciális tevékenységek: Kapcsolattartási ügyelet: Gyermekjóléti Központunk minden páros szombaton óráig, illetve hétköznap szerdán óráig biztosítja a kapcsolattartási ügyeletet. A semleges találkozási hely biztosításán túl, a szülők közötti közvetítést, a szülő-gyerek kapcsolat javítását, a fokozatos kapcsolatépítést is szem előtt tartva. Kapcsolatügyelet munkáját ebben az évben 7 fő kollégánk látja el ban 38 alkalommal volt kapcsolatügyelet, ebből 25 szombat és 13 szerdai nyitva tartást jelentett. Ebben az évben 12 család (14 gyerek) számára biztosították ezt a szolgáltatást munkatársaink. Ez összesen 76 alkalmat jelent. Ebből 3 esetben átmeneti nevelt gyermek találkozását biztosították vérszerinti szüleivel, ebből az egyik eset lezárásra került, mivel illetékességünk megszűnt, 1 esetnél csak az átadást kellett biztosítanunk. Kilenc esetben az apai, egy esetben az anyai kapcsolattartást próbálták segíteni kollégáink. Ezek közül három esetet a Bíróság szabályozott kapcsolatügyeletünkre, ahol az egyiknél a fokozatosság elvét betartva a gyermek három éves kora után már Intézményünkön kívül valósul meg a találkozás. Egy csa1ádnál már több ízben ügyeletünket kéri fel a Bíróság a kapcsolattartás segítésére, de ez többszöri próbálkozás után is eredménytelennek bizonyult a gyermek ellenállásából adódóan. A többi apai, illetve anyai kapcsolattartásokat a szülők közti önkéntes megállapodás szerint működtetjük., vagy van olyan eset, ahol míg a Bíróság nem dönt, addig ügyeletünkön zajlik a láthatás. A nagyszülői láthatást a XX. kerületi Gyámhivatal szabályozta Kapcsolatügyeletünkre. Ebben az évben 6 esetet zártunk le. Egy olyan történetünk van folyamatban, ahol a Bírósági végzés már megszületett, de az egyik fél nem hajlandó megállapodást kötni Kapcsolaügyeletünkkel, így a láthatások annak ellenére, hogy a másik fél rendszeresen megjelenik, nem valósulnak meg. Mediáció: 2013-ben 112 esetben fordult elő, hogy mediációs eszközökkel folytattak kollégáink beszélgetéseket. A mediációs technikával történő beszélgetésekről elmondható, ami a korábbi évek tapasztalatai is, hogy az esetek 50%-ban 1 alkalommal jelennek meg a kliensek. Adódhat ez abból is, hogy nem sikerül kellőképpen motiválttá tenni az ügyfeleket. Ugyanakkor volt, hogy családterápiás ülés keretében folytatódott tovább a segítségnyújtás. Ebben az évben 15 család vette igénybe ezt a szolgáltatást rendszeresen, ahol alkalommal

48 is megtörtént a beszélgetés. Ezekre az esetekre jellemző, hogy vagy a már meglévő kapcsolattartási végzést nem sikerül betartani, vagy még nincs végzés a láthatásról. Ebben az évben kevesebb kamasz mediáció került a látókörünkbe. Kórházi szociális munka - várandós anyák segítése: A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet szerint a Gyermekjóléti Központ által biztosított kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védőnővel együttműködve a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson. Intézményünkből egy szociális munkás koordináló feladatokat lát el a Kórház és a Gyermekjóléti Központ között. Az intézmények között született együttműködési megállapodás szerint, minden kerületi illetékességű kiskorú várandós anyáról értesítést kap a Gyermekjóléti Központ és megteszi a szükséges intézkedéseket. Munkatársunk továbbra is heti rendszerességgel tart személyes kapcsolatot a kórház védőnőjével, illetve a hozzá forduló krízisben lévő anyáknak nyújt támogatást. A kiskorú anyák közül 19 fő volt a látókörében, akikkel szükség szerint foglalkozott. Az ideiglenes hatályú elhelyezésekben is közreműködött, amennyiben kerületi lakosról jött a jelzés a hazaadhatósággal kapcsolatban. Szakmaközi megbeszélés: Januárban szakmaközi megbeszélést tartottunk, ahol a kerületben működő Montesorri iskola mutatkozott be én tartott szakmaközi megbeszélésen a meghívott előadók tájékoztatást nyújtottak a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat munkájáról, ill. a Budapest Szociális Forrásközpontnál lévő lehetőségekről én Erőszak a családban volt a téma, ahol az S.O.S. Krízis Alapítvány intézményvezető helyettese számolt be a tapasztalataikról én Az Anyaoltalmazó Alapítvány és a Gyermekjóléti Központ munkatársai találkoztak abból a célból, hogy kölcsönösen megismerjék és megértsék egymás szakmai döntéseit konkrét eseteken keresztül án Az Anyaoltalmazó Alapítvány és a Gyermekjóléti Központ munkatársai tartottak megbeszélést azokról a közös esetekről, melyekben felmerült a szakmai szempontok közelítésének szükségessége én a szociális osztályvezető helyetteseitől hallottunk tájékoztatást a megváltozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmáról, illetve a kerületi Esélyegyenlőségi programról. A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet alapján Gyermekjóléti Központunk feladata, hogy minden év március 31-ig éves gyermekvédelmi tanácskozást szervezzen abból a célból, hogy a jelzőrendszer képviselőivel közösen áttekintsük a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi rendszer éves működését. Tanácskozásunkat ebben az évben én tartottuk meg. Értékeltük az elmúlt időszakban végzett tevékenységeinket, és törekedtünk egy közös stratégia kialakítására, mely magába foglalja a jövőbeni célokat, feladatokat. A tanácskozáson elhangzottakból:

49 Ebben a tanévben (2012/13) kevesebb volt a kerületbe járó magántanulók száma, csökkent az igazolatlan hiányzások száma is. A veszélyeztetett gyermekek száma évről-évre nő. A védelembe vételek száma egyre magasabb, az okok közt kiemelkedik a rossz szociális helyzet. Nehezíti a segítséget az állandó költözködés. Gyakori probléma a szabályozott kapcsolattartás be nem tartásából adódó eljárás, ill. az iskoláztatási támogatások felfüggesztése. Egyre több a gyermekkorú általi bűncselekmény elkövetése, sokszor szintén gyermekkorú ellen. Egyre több a lány elkövető, egyre agresszívabbak. Jellemző a bandázás, ami korábban nem volt ilyen gyakori. Készenléti szolgálat: A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot a folyamatosan hívható telefonszámon biztosítja a Központ, vagy személyesen lehet elérni az intézmény telephelyén. A készenlétben lévő munkatárs szükség esetén szakszerű segítséget tud nyújtani, vagy segítséget tud mozgósítani. A krízishelyzetben lévő gyermek a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezhető. Több esetben fordult elő, hogy óvodában vagy iskolában ottfelejtett gyermeket kellett ideiglenes gondozásba felvenni, majd a szülőt értesíteni gyermeke tartózkodási helyéről. Az utcai és lakótelepi szociális munka: Az utcai szociális munka célja a veszélyeztetett gyermekek felkutatásán túl, a gyermekek körében végzett prevenció, valamint motiválás a programok és szolgáltatások igénybevételére. A Központ utcai szociális munkásai rendszeresen járták a kerületet. Egyrészt ellenőrizték a már feltérképezett helyeket, egyben kapcsolatot építettek a megismert fiatalokkal (vagy a már meglévő kapcsolatokat ápolta). Az általuk gócpontként megjelölt városrészek részben megszűntek vonzónak lenni a fiatalok számára, de a Tátra tér és környéke továbbra is fellegvára a csellengő fiataloknak. Jellemző, hogy több fiú kószál kint az utcán, mint lány. A lányokkal viszont könnyebb a kapcsolatfelvétel. A legtöbb gyermeket már ismerték utcai szociális munkásaink. Jellemzően a kamasz korosztály (12-18 év közöttiek) található meg kint. A délutáni (iskola utáni) időszakban ugyanúgy előfordulnak olyan gyermekek, akik addig maradnak az utcán, amíg a szülők haza nem érnek munkából. Vannak olyan gyermekek is, akiknek lenne otthon szülői felügyelet, de inkább a bandázást választják. A nyári időszakban és az iskolai szünetekben fokozottabb figyelemmel kísérte a fiatalokat. A gyermekek változatlanul inkább kerületen kívüli találkozási pontokon gyülekeznek. A fiataloknak többnyire csak egy-egy információra, rövid távú céljaik megbeszélésére volt igényük. Az utcai szociális munkások tevékenységét a következő számadatok jellemzik: Az év folyamán az összes találkozások száma 445 alkalom volt. Ebbe a számba a többször felleltek is beleszámítanak. Nemek közötti megoszlás szerint 317 fiú és 128 lány. Fentieken túl a prevenciós tevékenységekben is jelentős szerepet vállaltak, így a korrepetálásban és a pótvizsgára való felkészítésben, valamint a szabadidős programok szervezésében és vezetésében is részt vettek a kollégák. Egyéb szolgáltatások Gyermekpszichológiai tanácsadás:

50 A Gyermekjóléti Központ pszichológusa 2013-ban 21 újonnan jelentkező kerületi családot látott el pszichológiai tanácsadással, összesen 198 egyéni konzultációs ülés során (ezen belül 59 alkalommal szülői konzultációt tartott, illetve 22 gyermekkel találkozott). Az esetkezelésről általánosságban elmondható, hogy a szülővel való kapcsolatfelvételt a legtöbb esetben gondozói vagy (életkortól függően) a gyermekkel közös első interjús alkalom, majd részletes szülői anamnézis felvétele követi. Ezt követően a gyermekkel folytatott első 4-5 foglalkozás során a gyermek életkorának megfelelően szabad játékmegfigyelés, szóbeli exploráció, ill. diagnosztikus eszközök (Rorschach Teszt, Szondi Teszt, C.A.T. ill. T.A.T., Világjáték Teszt, MAWGyI, stb.) segítségével felmérés történik a gyerek született adottságairól, az őt ért környezeti hatásokról, és jelenlegi állapotáról. Ezen első, diagnosztikus fázis után a gondozó/szülő minden esetben visszajelzésben kap részletes képet a gyermek állapotáról, és ennek alapján a pszichológussal közösen megpróbálják a gyerek tüneteit összefüggésbe hozni a személyiségével, belső és a külső élményeivel. A kezelés folytatásáról a felmérés fényében a szülő és a pszichológus közösen dönt (pl. egyéni konzultáció a gyermekkel/szülői konzultáció/családterápia/mediáció a gyermeket körülvevő társas környezetben felmerülő konfliktusok rendezésére ill. ezek kombinációi). Ebben az évben is több esetben családterápiát, illetve mediációt javasoltunk (esetleges egyéni esetkezelés mellett), az alkalmakon jelen volt pszichológusunk, mint esetfelelős ill. mediátor. Bekapcsolódott az intézményünkben működő kapcsolatügyeleti munkába is. Kliensei oktatási, nevelési intézményeivel kapcsolatot tart, szükség esetén látogatásaival segíti az ott jelentkező problémák megoldását, valamint időnként tart iskolai csoportfoglalkozásokat a kerületi Pedagógiai Intézet munkatársával, ill. a kerületi Nevelési Tanácsadóban dolgozó iskolapszichológus kolléganőkkel. Meghívott szakértőként vett részt két alkalommal a Hársfa Játszótér Baba-Mama Klubján, melyek keretében az érdeklődő édesanyák számára rövid elméleti előadást tartott, és a témában felmerülő kérdéseikre válaszolt. Négy alkalmas tréningsorozatot vezetett november hónapban heti rendszerességgel társvezetőként a kerületi bölcsődék telephelyvezetői számára. Rendszeresen tartanak közös esetmegbeszéléseket a családgondozókkal; a szakmai kapcsolattartás részeként aktívan részt vesz a szakmaközi megbeszéléseken is. Szakmai fejlődése és esetkezelése színvonalának folyamatos emelése érdekében ez évben az intézményi csoportos szupervízión túl egyéni szupervízióba továbbra is heti rendszerességgel jár, valamint peer-szupervíziós csoportot látogat havonta. Folytatta 2011-ben megkezdett klinikai és mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági pszichológus szakképzését. Jövőbeni tervei között továbbra is szerepel az eddigi sokrétű szakmai munka folytatása mellett tematikus, beszélgetéssel egybekötött előadások tartása az érdeklődő kollégák számára a munkájuk során előforduló problémahelyzetek pszichológiai aspektusairól (pl. gyermek- ill. felnőtt pszichopatológia). Továbbá az Intézmény kliensei és munkatársai mentálhigiénés megsegítési lehetőségeinek feltérképezése és lehetőleg gyakorlatba való átültetése is, valamint a kerületi bölcsődék működését elősegítő foglalkozássorozat megtervezése és lefolytatása az ottani dolgozói közösségek számára. Hosszabb távon pedig a szociális szférában tevékenykedő pszichológusokról alkotott laikus és szakmabeli képpel kapcsolatos kutatás, illetve az ezen a területen folytatott pszichológiai munka sajátosságairól szóló tanulmány készítése. Fejlesztőpedagógus: A Gyermekjóléti Központ fejlesztő pedagógusa a 3-18 éves korú teljesítmény- és/vagy viselkedészavarral küzdő gyermekek fejlesztését végzi. A fenti csoportba tartoznak azok a

51 gyermekek, akiknek az otthoni környezet hatására magatartási normái, adaptációs lehetőségei csökkentek, hiányosak, így az iskolai környezetbe való beilleszkedésük, tanulásuk nehezített vagy olyanok, akiknek problémái organikus eredetűek, részképesség zavarral, tanulási nehézséggel küzdenek. Jellemzőjük a lassúbb fejlődési ütem tényleges értelmi fogyatékosság nélkül. Munkatársunk a látókörébe került gyermekek érdekében folyamatosan kapcsolatban áll a szülőkkel, oktatási intézményekkel, hogy a gyermekek szükségleteiknek megfelelően minden ellátást megkaphassanak. A családgondozók, a pszichológus javaslata és a szülők kérése alapján a fejlesztő pedagógus összesen 44 gyerekkel foglalkozott az elmúlt évben, amelyből 30 új eset volt. A családi napközi szolgáltatást igénybe vevők és a gyermekek átmeneti otthonában lakók közül 3 gyermek szorult fejlesztésre. A Nevelési Tanácsadóval a kapcsolata folyamatos, ha valamilyen oknál fogva a szülőnek, gyermeknek előnyösebb, hogy Intézményünkben kapja meg a fejlesztő pedagógiai szolgáltatást, akkor a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján van erre lehetőség. Ha a kollégák igénylik, akkor elmegy közös családlátogatásra, esetkonferenciára, illetve védelembe vételi tárgyalásra. A szülők több alkalommal kértek tanácsot iskolaválasztás, váltás ügyében. Szakmai kapcsolatai és tapasztalatai bővítése érdekében rendszeresen részt vett a szakmaközi megbeszélésen, konferencián. Év közben lehetősége volt elmenni egy ingyenes három napos szociális továbbképzésre. Év végén a Tudomány Napja alkalmából két konferencián is részt vett az ELTE Bárczi Gyógypedagógiai Főiskolai Karon. Továbbá rendszeresen jár a főváros több könyvtárába és fejlesztő boltjába az új könyvek és eszközök megismerése érdekében. Idén lehetősége volt új játékok, eszközök beszerzésére. A fejlesztési feladatokat egyéni és páros formában látja el. Egyéni és /vagy páros: - Prevenciós foglalkozás óvodások, első osztályosok számára. - Tanulási zavarok korrekciója - Felső tagozatosok számára tanulási stratégiák Az idei évben is jellemző volt, hogy több gyermek hetente 2 vagy 3 alkalommal jött fejlesztő foglalkozásra, valamint hogy a nyár folyamán inkább a pótvizsgára felkészítés céljából kértek segítséget a diákok, illetve a szülők. Továbbá több olyan szülő és gyermeke is felvette a kapcsolatot a fejlesztő pedagógussal, akik azt megelőző évben (években) már nem jártak foglalkozásra. Továbbra is a fejlesztőpedagógus koordinálja a korrepetálást és a pótvizsgára való felkészítést is. A nyár folyamán inkább a pótvizsgára felkészítés céljából kértek segítséget a diákok, illetve a szülők gyermekeik részére. Továbbá több olyan szülő és gyermeke is felvette a kapcsolatot a fejlesztő pedagógussal, akik azt megelőző évben (években) már nem jártak foglalkozásra. Így 209 alkalommal 241 gyermek vett részt korrepetáláson vagy pótvizsgára való felkészítésen.

52 A fejlesztőpedagóguson kívül, az utcai szociális munkások, a gyakornokok és önkéntesek tartották a foglalkozásokat. Prevenciós tevékenységeink: Adományosztás: 2013-ban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közvetítésével közel kilenc tonna élelmiszeradományt tudtunk kiosztani. Ebből egy alkalommal, még januárban osztottunk tartós élelmiszert nagyobb mennyiségben, közel négy tonnát. Egész évben folyamatosan osztottuk a rászoruló családok között az Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a METRO áruházzal kötött megállapodása alapján, a kéthetente csütörtök esténként kapott élelmiszert. További négy alkalommal közvetítettek hozzánk a magyar cégek által felajánlott élelmiszer adományokból. Az ALDI Áruház tavasszal édességadományt juttatott el hozzánk. A Pentacolor Kft. az év során több alkalommal is küldött Központunkba a cég által gyártott kreatív alapanyagokból adományokat, melyeket az intézmények és a családok között osztottunk szét további felhasználásra. Az Invázió bolthálózat által gyűjtött ruhaadományok is gazdára leltek ügyfeleink között. Részt vettünk a Baptista Szeretetszolgálat által begyűjtött cipősdoboz akció ajándékainak szétosztásában. 300 gyermek kaphatott így közvetítésünkkel karácsonyra ajándékot. Álláskereső klub: 6. ábra Állásklub forgalma

53 7. ábra állásklub tevékenységének megoszlása Az Expressz újság megszűnésével már csak az álláslista és az internetes keresés lehetősége maradt. Gyakran kérnek meg minket az önéletrajz megváltoztatására, hogy egy egy munkára célzottan írjuk át. Továbbra is szűkség lenne egy a kliensek által is használható jól működő számítógépre. A telefon használat jelenleg nem elegendő. Az általunk biztosítható időpont és az alkalom kevés a felmerülő igényekhez képest. Igyekszünk ebbe a tevékenységbe újabb kollégákat bevonni, illetőleg a Családsegítő Szolgálathoz irányítjuk azokat, akiknek az ott dolgozó kolléga segítsége elérhetőbb. Ügyfeleink közül többen is találtak munkát, de jellemzően csak pár hónapra. Így újra munkakeresővé váltak. Fő prevenciós tevékenységeink közé tartozik a szabadidős programok szervezése: Központunk változatlanul a leginkább veszélyeztetett, 8-18 éves korosztályt célozta meg a prevenciós céllal tervezett ingyenes programokkal, melyeknek célja, elsősorban az, hogy a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére tanítsa meg a fiatalokat. Emellett felesleges energiáik célzott és irányított levezetésével csökkenhet a bandázás, vagy egyéb más, a bűncselekmény elkövetése irányába sodródás lehetősége is. E programokban való részvétel során lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok teljesen más helyzetben is, nem csak ellenőrző-irányító szerepben találkozhatnak a Központ dolgozóival. Ez tapasztalataink szerint kihat a köztük lévő kapcsolatra, a gondozási tevékenység eredményességére is. Azok a fiatalok pedig, akik nem ügyfélként vettek részt a programokon, nyitottabban és könnyebben fordultak szükség esetén segítségért. Fontos szempont volt az állandó programok összeállításakor, hogy a korosztályt érdeklő aktuális lehetőségeket célozza meg, hiszen ezzel lehet az utcáról a csellengő fiatalokat bevonzani. Sajnos, ez a segítő munka hatékonyságát jelentős mértékben növelő eszköz,

54 nagymértékben kiszolgáltatott a pénzügyi lehetőségeknek. A programokat főként az intézmény költségvetéséből finanszíroztuk. Egy alapítvány segítségével a nyár folyamán a Silver Line hajózási társaság felajánlásával közel 50 fővel (gyermekek és szülők) egy szentendrei egész napos kiránduláson vehettünk részt. Sok kalandban volt részünk, illetve érdekes volt a Dunán az árvíz után a hajóút. A Sétatér Klub és az Éjszakai pingpong foglalkozáshoz sikerült egyéb pályázati forrásokat, támogatást szerezni, illetve az Erzsébet program keretében tudtunk még eredményesen pályázni. 19 gyermek vett részt a Forma 1 szabadedzés programján az Erzsébet program keretében, melyre önerőből egyikük sem tudott volna eljutni. Kicsit süketen, de lelkesen meséltek a látottakról. Szintén ennek a programnak a keretében négy gyermek jutott el a Repülő Napra. Fantasztikus beszámolók követték az eseményt. Augusztus hónapban a fejlesztőpedagógusunk 1 hétig két kolléganővel közösen 20 gyereket táboroztatott Zánkán az Erzsébet program keretében megnyert pályázat segítségével, mely felejthetetlen élményt jelentett minden résztvevőnek. Az utazás megszervezéshez az önkormányzat buszt biztosított, ezzel megkönnyítve és biztonságosabbá téve a közlekedést. Éjféli ping-pong : 2013-ban 39 alkalommal, heti rendszerességgel, a kialakult igényeknek megfelelően, péntekenként, óra között várta a csellengő gyermekeket. Pingpong, csocsó, egyéb társasjáték, beszélgetés lehetőségével. A MÉSE-vel (Magyar Éjféli Sportverseny Egyesület) továbbra is tartottuk a kapcsolatot. Három alkalommal vettünk részt nagyobb szabású versenyen én Kecskemétre látogattunk az Intézmény segítségével, mely az utazáshoz biztosította a kisbuszt án megszerveztük a Hajós Iskola tornatermében az V. PEPECS kupát, mely ismételten nagy sikert aratott. Ezt követően aktív szervezői és lebonyolítói voltunk én a CSILI-ben megrendezésre kerülő MÉSE országos bajnokságnak én ismételten lehetőséget kaptunk arra, hogy a kisbusszal jussunk el a verseny helyszínére, Csömörre a régiós bajnokságra. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtottak a fiatalok részére az ismerkedésre, az önkifejezés képességének erősítésére, melyre a programra járó fiatalok többségének folyamatosan szüksége van az eredményes társadalmi beilleszkedéséhez. Az év során a klub látogatottsága változó volt, ugyanakkor folyamatosan növekvő tendenciát mutatott. Átlagosan gyerek is megfordult péntek esténként Központunkban. Több olyan fiatal is van, aki már évek óta rendszeresen jár a programra. Az eltelt időben látványosan fejlődött a gyerekek pingpong tudása is amellett, hogy tanulták és gyakorolták az egymás iránti toleranciát is. A másik és a mások elfogadása, véleményének, személyének való tiszteletadás, jelentős erőfeszítést és tanulási folyamatot igényel mindenki részéről. A felügyelet ellátásában a Központ munkatársai már évek óta szabadidejük terhére vesznek részt. A gyakornokokat és az önkéntes munkára jelentkezőket is bevonják a programba. Önismereti és csapatépítő csoportok: Pfeifenróth Ferencné és Simon Sarolta kollégák közösen önismereti és csapatépítő csoportot vezettek Intézményünkben általános iskolás gyermekek részére januártól-júniusig 15

55 alkalommal 7. osztályosoknak (20 fő részvételével; a csoportmunka 2012 szeptemberében kezdődött). A foglalkozás fókuszába az ön- és társismeret fejlesztése, az önértékelés és a szociális kompetenciák erősítése, az osztály jellemző konfliktusainak feltárása és megoldása került, verbális, művészeti és dramatikus eszközök alkalmazásával. Szeptembertől indították el heti rendszerességgel a csoportfoglalkozást a Gyermekek Átmeneti Otthonának lakói számára (összesen 13 alkalom, 15 gyermek), melynek célja a gyermekek aktuális nehézségeinek feldolgozása, sajátos helyzetükből eredő problémáik és konfliktusaik feltárása, és adaptívabb megoldási módok kialakításának előmozdítása, az Otthonban egymással és a nevelőkkel való gördülékenyebb együttműködés segítése. Sétatér klub: Elsősorban a Központunk gondozásában álló 8-17 éves korosztályra és azokra a gyermekekre irányul, akik szociális, anyagi, szociokulturális helyzetük miatt nem jutnak el kirándulásokra, különböző szabadidős programokra. Ezeket a gyerekeket legtöbbször az iskola is kirekeszti mindezekről az elfoglaltságokról magatartási és beilleszkedési problémáik miatt. A programok megszervezésénél kollégáink figyelembe vették a sokszínűséget, próbálták olyan helyekre elvinni őket, ahova fentebb említett okok miatt nem jutnának el. Ezt a gondolatmenetet követve kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató és sporteseményeket céloztak meg, valamint a gyermekek maguk is ajánlhattak helyeket, ahova el szeretnének menni. Így mind az egyéni ötleteknek, mind a közös terveknek helyet adtak a vezetők. Programjaink a következőek voltak: Parlamenti séta, Emberbarát Alapítvány, Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Nemzeti Múzeum, Mozi, Bárka Színház, János-hegyi kirándulás, Hadtörténeti Múzeum, Magadért Alapítvány, Nagy Sportágválasztó, Vasúttörténeti Park, Exit Cirkusz, Hajókázás a Margit-szigetre, Balaton siófoki strandolás, Eötvös Cirkusz, Kolibri Színház, Mozi, Karácsonyi buli. Ez az interaktivitásra serkentő hozzáállás természetesen az együttműködésre való szándékot is motiválta, illetve erősítette ban összesen 18 alkalommal került megrendezésre a prevenciós program. Összesen 76 gyermek jött el a Klubba összesen 163 alkalommal. Célunk, hogy a klub mintaként is szolgáljon a gyermekeknek saját szabadidejük hasznos eltöltéséhez, ismereteik bővüljenek, ezáltal több értékes szabadidős alternatíva közül választhassanak. Immáron a második évet zárták a klubot vezető kollégák (ezt megelőzően is működött a Klub, de anyagi források hiányában egy ideig szünetelt). A Klub szünetelése után nehéz feladat volt újra összehozni egy olyan magot, akik több programra is eljönnek, újra színvonalas programokat szervezni, felkutatni a prevenciós és az együttműködési lehetőségeket és megtartani a Sétateres kis közösséget. A szervezők mindezt mostanra magukénak tudhatják, hiszen be tudtak hívni és megtartani számos olyan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalt, gyermeket, akik szívesen vesznek részt különböző kirándulásokon. Nagyjából olyan gyermek van, akik a törzsgárdát alkotják, vagyis több programon is részt vettek, sőt maguktól ajánlottak programlehetőséget. A szervezők mindemellett továbbra is folyamatosan próbálnak újabb gondozott gyermekeket hívni a klubba, együttműködve a családgondozókkal, a Pince Ifjúsági Klubbal, a Hársfa Játszótérrel és esetenként a Zrínyi Általános Iskolával is.

56 A programok tekintetében is rendkívül sokszínűnek mondható volt a 2013-as év. Egyrészt a programok számát illetően (havi átlagban több mint egy program), másrészt pedig azok minőségét, színvonalát illetően. Természetesen a szervezők ebben az évben is próbáltak egyensúlyt találni a kulturális (múzeumok, cirkusz, mozi, színház, sportágválasztó) és prevenciós (Pártfogó Felügyeleti Szolgálat, függőségekkel foglalkozó intézmények megismerése, színház, mozi) szabadidős lehetőségek között. Ezek között több olyan program volt, ami mindkettőt lefedte. Ilyen például a mozi, amikor két alkalommal is olyan filmeket néztek meg, amik a bántalmazásról, iskolai szekálásról, terrorizálásról, bandázásról szól; vagy pedig a színház, mely előadások a féktelen bulizás veszélyeiről, drogozásról, italozásról, bűnözésről, céltalanságról szólnak. Ezek után mindig tartottak a kollégák élményfeldolgozó beszélgetéseket. A gyermekek a Balatoni strandolást, a színházi előadást és a karácsonyozást jelölték meg legnépszerűbb programként. A legtöbb partnerszervezettel is jó kapcsolat alakult ki, több olyan hely is volt, amit többször kerestek fel az év során és jövőre is tervezik. Ilyen például a Suli-Mozi programot lebonyolító Budapest Film Zrt. A program keretében olyan filmeket lehet megnézni kedvezményes áron, melyek a fiatalokat érintő problémákat dolgozta fel. Ide sorolhatjuk a Kolibri Színházat és a Bárka Színházat is, ahol úgyszintén fiataloknak szóló előadásokat nézhettek meg. Szinte az összes Nagy Sportágválasztón részt vettek már. A kerületbe érkező cirkuszok előadásaira rendszeresen tiszteletjegyeket kaptak az Önkormányzaton keresztül. Az Emberbarát Alapítványnál tett látogatásuk több gyermekben mély nyomot hagyott saját érintettsége alapján. A Pártfogó Felügyeleti Szolgálatnál pedig rendkívül színvonalas foglalkozást állított össze a kerületben dolgozó pártfogói feladatokat ellátó kolléganő. A társadalmi normáknak megfelelő magatartási és viselkedési szabályok közös megfogalmazása, elfogadása, a részvétel feltétele volt. Ezek alkalmazása során pozitív változás következett be a gyermekek viselkedésében, a közlekedésükben is. A társas viselkedésük is fejlődött, megjelent náluk a szolidaritás és mások teljesítményének elismerése, mint érték. Idén is meghívásos alapon működött, de igyekeztek bevonni azokat a gondozásban lévő gyermekeket, akiknek hasznos lehetett az adott alkalom. A három alapszabály betartására nagy hangsúlyt fektettek. Az év elején még több olyan alkalom is volt, amikor a gyermekek nem tartották be ezeket, de az év végére szinte egyáltalán nem fordult elő. Nagy fejlődésen mentek át a fiatalok ebből a szempontból is. Egyre kevesebb lett az olyan eset is, amikor valaki megígérte, hogy eljön, de mégsem tette ezt. Több olyan gyermek is eljöhetett ezekre az alkalmakra, akik magatartásuk miatt más intézmények programjain nem vehettek részt. Jellemző, hogy szociokulturálisan, valamint anyagilag hátrányos helyzetűek, veszélyeztetettek, deviánsviselkedésűek, iskolai és családi problémákkal küzdenek. A Klub célja enyhíteni ezeket a hátrányokat, egyrészről a programok prevenciós jellegén keresztül, másrészt a közösség megtartó ereje által. Előnyként említhetjük azt is, hogy a programot vezető kollégák más aspektusból is megismerhetik a gyermekeket, esetlegesen így segítve a családgondozókat a gondozási folyamatban. Természetesen ez fordítva is igaz, hiszen a gyermekek is egy másik oldalukat ismerhetik meg a Központban dolgozó, a Klub programjain segítőként részt vevő kollégáknak. Így csökkenthetjük a bennük lévő bizalmatlanságot irányunkban, és növelhetjük az együttműködési készségüket. Ez a gyermekeken keresztül érvényes a szülőkre is. Összességében elmondható, hogy a Klub létezése rendkívül fontos és hasznos a Központ által végzett tájékoztató tevékenységben, prevenciós munkájában kiemelt szerepet kap, illetve a gondozott gyermekek körében. A Klubot vezető kollégák fölöttébb eredményesnek értékelték a 2013-as évet, mivel sikerült egy színvonalas évet zárniuk és újra összehozni egy Sétateres

57 csapatot. Mindezt jól bizonyítja a gyermekek részéről felmerülő újabb és újabb igények a folytatásra. A 2013-as évben a Sétatér Klub anyagi finanszírozása az előző évi KAB-ME 12 pályázat, az intézmény által biztosított anyagi és eszközbeli hozzájárulása és nem utolsó sorban az együttműködő szervezetek, az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. A két klubot vezető kolléga, a családgondozók lelkes és kitartó munkája által vált ilyen népszerűvé és sikeressé. Foci klub: 2013-as évben folytattuk klubunkat az új helyszínen, a Hársfa Játszótéren. Kora tavasztól késő őszig péntekenként egy órában tartottuk a klubot a sportolni vágyó gyermekeknek. Heti 1 órában a sportos szabadidő eltöltés a program célja. 231 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. Ez természetesen focizást jelentett főleg, de a kosárlabda is többször előkerült. A résztvevők között mindig akad új is, továbbra is aktívak a törzstagok. Sajnos volt már, aki a családjából kikerülve a programtól is búcsúzni kényszerült. Nem lehet a létszámot tervezni, ezért nagyon rugalmasan kell az aktuális helyzethez igazodva levezetni a versenyzést. Legfőbb eredményünk, hogy kezdünk fix pénteki programmá válni. Az éjszakai ping-ponggal együtt, mintegy ugródeszkát használják ki ezt az időt így a fiatalok. A programban részt vevők energiájának levezetésének ez megfelelő eszköze. Az idősebb fiúk sok energiát, ötletet hoznak. Sok éves fiatal szereti ezt a sportot, akik között több nagyon tehetséges gyermek van. Kézműves klub: 2013-ban az igényeknek megfelelően alakítottuk a klub tevékenységét, így főként programokhoz kapcsolódóan kerültek megszervezésre. A program gyerekeknek és érdeklődő felnőtteknek egyaránt elérhető volt, hogy az új anyagok, technikák megismerésével, megtanulásával tovább adhassák azt. Többnyire az ünnepekre való ajándékkészítés volt jellemző, illetve egy-egy rendezvényen is tevékenykedtünk. Ezeken 56 gyermek, és több mint 100 felnőtt vett részt. (Hársfa Játszótérkézműves nap, Romajális, Bölcsis Nap) Továbbképzések: A Központ munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek szakmai tudásuk és fejlődésük folyamatosságára, így igyekeznek széles körben tájékozódni a képzésekkel kapcsolatban. Jellemző, hogy az ingyenesen hozzáférhető lehetőségeket célozták meg elsősorban a kollégák, vagy saját maguk finanszírozták képzésüket. A tavalyi NCSSZI által meghirdetett ingyenes kreditpontos képzésekre is többen jelentkeztek. Összességében a következő képzéseken vettek részt az év során: Gyermekvédelem az internet világában (konferencia) Kulcskompetenciák fejlesztése szociális szakembereknek (Bp. Esély Nonprofit Kft.)

58 Szociális gazdasági menedzsment (NCSSZI) Szociális képzések rendszerének modernizációja (NCSSZI) Bárczi Gyógypedagógiai Főiskola: konferenciák Kommunikáció és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning interkulturális környezetben dolgozó szociális szakembereknek (Artemisszió Alapítvány) Főbb csomópontok a gyermekjóléti szolgálatban végzett családgondozásban (Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ) Drogprevenciós képzés (Pince) Szociális Munka Napja Rendezvény (Szociális Szakmai Szövetség, Előadás) Mondj Nemet! (Konferencia, állandó, éves) Intézményünk biztosította a kollégák részére a szupervízión való részvételt, amely segítette lelki egyensúlyuk megtartását. Gyakornokok: 2013-ben is több intézményből fogadtunk hallgatókat. Tapasztalataink szerint szívesen vesznek részt a kollégák ebben a tevékenységben is, bár ez sok időt igényel részükről. A Wesley János Lelkészképző Főiskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról érkeztek gyakornokok. Önkéntesek: Ebben az évben is Kóti Krisztina fejlesztőpedagógus koordinálta az intézményben folyó önkéntesek által végzett tantárgyi korrepetálást, melynek segítségével az iskolai korrepetálásból magatartásuk, vagy más okból kiszorult gyermekek részére segítettek a felkészülésben. Gyermekek napközbeni ellátása Házi gyermekfelügyelet Intézményünk a szolgáltatást elsősorban 0-10 éves korú gyermekek számára biztosítja, hétköznaponként 7-20 óra között. A napközbeni ellátás (házi gyermekfelügyelet) szolgáltatásának keretén belül, egyéb speciális problémákkal küzdő elsődlegesen a szociálisan rászorult- családok gyermekeinek időszakos felügyeletét biztosítjuk, mindezt egyénhez igazodva, az életkori sajátosságok és szükségletek figyelembevételével. A kerületben lakó kisgyermeket nevelő családok segítését célozza meg, ezért egyéni élethelyzetekhez is igyekszik igazodni. Így az oktatási-nevelési intézményekbe, illetve onnan a gyermek otthonába kísérést is magában foglalja, amennyiben a szülő (k) munkahelyi elfoglaltsága, akár kórházi tartózkodása miatt gyermeke/gyermekük felügyelete megoldatlan maradna. A szolgáltatás térítésköteles, a helyi rendeletben szabályozottaknak megfelelően adhatunk kedvezményt.

59 Házi Gyermekfelügyelet évi adatai: Gondozási óra Gondozási alkalmak Ellátott gyermek Ellátott család Gyermekfelügyelő k száma Bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus 157, Szeptember Október November December Összesen 1903, Családok száma Gyermekek száma Gondozási alkalmak Gondozási órák Gyermekfelügye lők száma ,5 10

60 Órák száma havi felosztásban , Bevételek alakulása évben Családi napközi Családi Napközi szolgáltatásunk 2001 óta működik. Az olyan 3-14 év közötti gyermek ellátását igyekszünk felvállalni, illetve segíteni, aki:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2016.

Közhasznúsági melléklet 2016. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21886171-2-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1108

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből:

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Szelényi Viktor háziorvos Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Húsz éves az otthonápolás. Alcím: Azaz a korházi terhek és a betegek terhének csökkentése. A mi otthoni szakápolásunk létrehozás:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái

1. A rendelet hatálya. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái Cegléd Város Önkormányzata 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 iu'' -. ' - '. '-i'ict Kőbányai ') 1. > -> > testület ülése KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben