REACH: Közeledik az elôregisztráció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REACH: Közeledik az elôregisztráció"

Átírás

1 REACH: Közeledik az elôregisztráció és a PPORD 1 - jelentés benyújtásának határideje Németh Gyöngyi (25) okl. környezetmérnök MOL Csoport/EBK/Central Team Abstract The forthcoming obligations under REACH: pre-registration and PPORDnotification. After 1st June 2008 no substances (above 1 tpa) can be manufactured and/ or imported in the EU without being pre/ registered. Since the submission of registration in 2008 is practically impossible, fulfilling pre-registration is crucial. Substance manufactured or imported with the aim of product or process oriented research and development may be exempted from registration if the company submit a so called PPORD notification. The publication introduces the preliminary tasks, the ways how it will happen and aspects of the abovementioned obligations. Összefoglalás A fenti közlemény a REACH (1907/2006/ EK) szabályozás szerinti 2008-as fô feladatokat, tehát az elôzetes regisztrációt és termékfejlesztéssel kapcsolatos PPORD-bejelentést megelôzô tennivalókat, a bejelentési kötelezettségek gyakorlati elvégzését és fôbb szempontjait mutatja be. Bevezetés június elsején elkezdôdik az elôzetes regisztráció fél éves periódusa, mely egyben az elsô nagyobb feladat az új vegyi anyag szabályozás tavalyi hatályba lépése óta. Különleges fontossággal bír azonban, hiszen ha valamely gyártott/importált anyagunk kimaradna, annak gyártását/importálását csak a regisztrációs doszszié benyújtása, illetve a regisztrációs díj megfi - zetése után lehet újrakezdeni(!). [1] Az elôzetes regisztráció az az eszköz, amely lehetôséget ad tehát az ún. bevezetett anyagok azonnali regisztrációjának elkerülésére. Erre azért van szükség, mert a REACH alapvetô céljai közé tartozik a elôtt forgalomba helyezett azaz a bevezetett, illetve azután piacra vitt azaz új anyagok közötti vizsgálati igényekre vonatkozó hatalmas különbséget csökkentése. Ugyanis a korábbi uniós vegyianyag szabályozás csak az 1981 után újonnan forgalomba hozott termékek alapos kivizsgálását követelte meg, a már akkor piacon lévô kb anyagra nem tett ilyen elôírást. Az azonban nyilvánvalóan a REACH keretében sem elvárható, hogy a bevezetett anyagok regisztrációját egyszerre megköveteljék, így a veszélyesség, illetve mennyiség alapján lépcsôzetesen kell a regisztrációs doszsziékat benyújtani. A hatálybalépéstôl számított 3,5/6/11 éves idôbeli csúsztatás feltétele, hogy a vállalatok június 1 és december 1 között elvégezzék az ingyenes, adatigényében minimálisnak tekinthetô elôzetes regisztrációt. Felkészülés Noha az elô-regisztráció egyre közeledik, nagyon sok tennivalónk van még június elseje elôtt. Elôször is természetesen nagyon fontos összegyûjteni és a REACH szempontjai alapján azonosítani az érintett anyagainkat. Elsô körben ez a 2007-es, illetve azt megelôzô évek tényadatait jelenti gyártott anyagok és EU-n kívüli import tekintetében, egy tonna/év feletti mennyiségre szorítkozva. Bár egyszerûnek hangzik a feladat, az elmúlt években rengeteg problémánk adódott a REACH szempontjai alapján történô azonosítással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy jogszabály maga PPORD termék és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (Product and process oriented research and development) 84 PPORD: Product and process oriented research and development

2 Környezetvédelem oldalt tesz ki, a kiegészítô útmutató dokumentumok, ún. RIP-ek pedig további (jó) néhány ezer oldalra duzzasztják fel az olvasnivalók mennyiségét, a jogszabály még mindig nagy teret ad az értelmezéseknek. Ráadásul az említett RIP-ek jogilag nem kötelezô érvényûek, ami feltételezhetôen további problémákhoz vezet majd. A tényadatok mellett érdemes összegyûjteni a fejlesztési tervek alapján azon anyagok körét, melyeket az elkövetkezô néhány évben kezdenénk gyártani/importálni. Az elôzetes regisztráció esetében ugyanis nem követelik meg, hogy az adott anyagot a vállalat valóban gyártsa, nem kötelez a regisztráció elvégzésére sem, és végül de nem utolsó sorban ingyenes. Mindössze egyetlen kötelezettség kapcsolódik ide, részt kell vennünk az adott anyaghoz kapcsolódó SIEFben. A SIEF az Anyaginformációs Cserefórum angol rövidítése (Substance Information Exchange Fora), amely a vizsgálati adatok megosztását hivatott elôsegíteni. Ha tehát elô-regisztráltunk egy anyagot, kénytelenek leszünk megválaszolni minden hozzánk intézett az anyagunkra, illetve vizsgálati eredményekre vonatkozó kérdést, és amennyiben rendelkezünk vizsgálati eredménnyel, azt (természetesen a költségeink fedezésének ellenében) meg kell osztanunk a többi SIEF-résztvevôvel, egészen 2018-ig bezárólag. Az említett jövôbeli fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogyan rejthetjük el kilétünket, hiszen nem szeretnénk, hogy a versenytársak tudomást szerezzenek jövôbeli terveinkrôl, márpedig az elô-regisztráció, illetve a SIEF-ek megalakulásával nyilvánvalóvá válna minden ugyanazt az anyagot gyártó/importáló cég számára. A fenti problémára, mely természetesen jelenlegi gyártás esetén is felmerülhet, nyújt megoldást az ún. harmadik fél megnevezése, aki nevünkben eljár mind a regisztrációbenyújtásakor, mind a SIEF-ekben. Ennek érdekében már az elôzetes regisztráció során meg kell adni a nevét az Ügynökségnek, emiatt a fenti lehetôség választását még június elseje elôtt el kell dönteni. A jövôbeli fejlesztések mellett érdemes azt is átgondolni, hogy milyen félkész termékekre lehet szükség a jövôben (például a korábbi évek tapasztalata alapján), amit a Közösségen kívülrôl hozunk majd be. Ezekre ugyanis szintén igaz, hogy regisztráció nélkül nem importálhatjuk. Ez azért különösen izgalmas kérdés, mert az EU-n kívülrôl behozott termékek esetében a legtöbb esetben nem kapunk Biztonsági Adatlapot, sôt CAS 2 vagy EC-szám 3 szerinti azonosítást sem. Ha összegyûjtöttük a fentieket tartalmazó minél teljeskörûbb listát, fontos, hogy azt összehangoljuk mind a MOL-csoporton belül mind a szakmai szervezetekkel. Tehát például azonos anyagáramokra használjuk ugyanazt az EC-, illetve CAS-számot (noha pl. az olajipari termékek CAS-jegyzéke alapján, adott anyagáramra több CAS-szám is ráillene). Fontos emellett egy olyan csoportszintû harmonizáció is, mely az egyes leányok gyártási és import (!) listáját vetné össze. Például a Slovnaft Finomítás importál etilént, ezért a REACH szerint regisztrációs dossziét kell benyújtania. Ugyanakkor a Slovnaft Petrochemicals is gyárt (és importál) etilént, így ôk mindenképpen regisztrálni fogják az etilént. Így ha Slovnaft Finomítás helyett az SPC hozná be a Közösség területére az etilént, majd azt továbbértékesítené a Finomítás részére, úgy a Slovnaft Finomítás nemcsak a EUR re- 2 CAS-szám: Chemical Abstract Service kémiai azonosítói 3 EC-szám: EINECS-szám, az Európai Bizottság kémiai azonosítói 85

3 gisztrációs díjat, de a vizsgálati költségeket és a SIEF-ben való részvételt (valamint a lehetséges Konzorciumi díjat) is elkerülné. Mindez természetesen nem ütközik a REACH szellemiségével, hiszen a fô cél, hogy az etilén veszélyességi tulajdonságait megismerjük, és a szállítói láncon való adatszolgáltatási kötelezettség következtében a Slovnaft Finomítás dolgozóihoz (és adott esetben vevôihez) is eljut majd a biztonságos felhasználásra vonatkozó információ. Ha elôállt az így módon harmonizált CAS-szám listánk, már csupán néhány egyéb információt kell összegyûjteni június elsejéig. Az anyag azonosításához például az EC- és CAS-számon túl szükség van a IUPAC-nómeklatúra szerinti elnevezésre, illetve opcionálisan egyéb megnevezéseket, szinonimákat is meg lehet adni. Kötelezô megadni természetesen a vállalat azonosítóit, illetve megadható egy kontaktszemély is. Az utolsó kötelezô adat az anyag éves gyártott/importált mennyiségtartománya, illetve az elôrelátható regisztrációs idôpont, amelyet a mennyiség mellett befolyásolhat, ha az anyag CMR (karcinogén, mutagén, reproduktivitást gátló), vagy vízi élôlényekre veszélyes (R50/53 besorolás) tulajdonsággal rendelkezik. További opcionálisan megadható adatok a harmadik fél (minket a továbbiakban képviselô személy), és az adott anyaggal kereszthivatkozásra, azaz gyakorlatilag vizsgálati eredmények megosztására alkalmas anyagok megnevezése. Hogyan történik az elô-regisztráció? Az adatmegosztást és az elôzetes regisztrációt leíró RIP 3.4 [2] szerint két lehetséges módja lesz az elô-regisztráció elvégzésének. Az egyik a REACH-IT nevezetû webes eszköz segítségével történô on-line adatfeltöltés, mely az elô-regisztráció alacsony adatigénye ellenére meglehetôsen hosszadalmasnak látszik, a kezdôoldal az alábbi képen látható. A másik lehetôség az ún. bulk-import, mely lehetôvé teszi nagyobb mennyiségû adat (illetve több elô-regisztrálandó anyag) egy gombnyomásra történô elküldését. Az ehhez a folyamatokhoz szükséges standard formátumot, mely a IUCLID5 4 esetében megszokott XMLformátumban lett megadva, az elô-regisztrálók elôállíthatják saját-fejlesztésû szoftverükkel, de elméletileg erre a IUCLID5 is képes lesz. A korábban említett RIP 3.4-ben leírt forgatókönyv szerint, ha valaki benyújtotta az elôregisztrációt egy anyagra, a REACH-IT rendszer automatikusan létrehoz egy weboldalt, amelyet csak az adott anyag (illetve az azzal kereszthivatkozásra megjelölt anyagok) gyártói/importálói látnak majd. Ha újabb vállalat nyújtja be elôzetes regisztrációját ugyanarra az anyagra, automatikusan hozzáférést kap a weboldalhoz, és ezzel természetesen látja majd az adott SIEF-hez tartozó cégek nevét és kapcsolattartóit (ezzel egyidôben a már a rendszerben lévô vállalatok ben értesítést kapnak az új vállalatról). Ennek azért van jelentôsége, mert az elô-regisztráció során benyújtott adatok alapján azonosnak feltételezett anyagokról (megegyezô EC- illetve CAS-szám) kiderülhet, hogy mégsem tekinthetôk azonosnak, tehát nem oszthatók meg az adott anyagra vonatkozó vizsgálati eredmények. Ekkor akár azonos EC-számra a potenciális regisztrálók létrehozhatnak két SIEFet. Ugyancsak fontos a minél korábbi információ a SIEF-partnerekrôl azon anyagok tekintetében, amelyek azonosítása nem teljesen egyértelmû, ilyenek lehetnek elsôsorban a több-összetevôjû és az UVCB-anyagok 5. Ezen anyagok esetében a RIP 3.4 kifejezetten javasolja, hogy nyújtsuk be több EC-számra az elô-regisztrációt, majd a féléves elô-regisztrációs idôszakban látjuk, hogy ezek közül melyekre nyújtanak be, illetve melyikre nyújtanak be többen elôzetes regisztrációt. Ekkor a nem szükséges EC-számokat altathatjuk, és a jó EC-szám anyaginformációs Cserefórumán veszünk részt, illetve arra nyújtjuk majd be a regisztrációt. Mindezt egyszerûsítendô már júniustól hozzáférhetôvé kívánják tenni a SIEF-ekben zajló kommunikáció támogatására fejlesztett SIEF management tool nevezetû eszközt, mely gyakorlatilag az egyeztetéshez szükséges nagyszámú utazást hivatott kiváltani. A szoftver megalkotása eredetileg a BASF ötlete volt, de jelen (meglehetôsen korlátozott) információink szerint az eszköz fejlesztését a Cefi c vette át. A SIEF management tool fô feladatai, illetve céljai a közös informatikai platform nyújtása a SIEF-ekben történô tevékenységekhez, az adatok konzisztens és biztonságos kezelésének iparszinten történô biztosítása, mindezt lehetôség szerint alacsony költséggel. Jelen, elôzetes információink alapján anyagonként és jogi személyenként 300 EUR lesz a használati díja a leírt szoftvernek. Egy ilyen rendszer használata természetesen a MOL számára is nagyon elônyös lesz, meg kell említeni azonban, hogy az olajtermékek esetében, melyek regisztrációját a CONCAWE segíti, nem lesz szükség a fenti szoftver használatára, mivel az adatmegosztás a CONCAWE fórumain fog zajlani, illetve zajlik az elmúlt néhány év óta. [3] PPORD Az elôzetes regisztrációval nagyjából egyidôben kell elvégezni, de annál jóval kevesebbet hallunk az ún. PPORD-jelentés benyújtásáról. A PPORD 4 UCLID5: A REACH során az Ügynökséggel folytatott kommunikációhoz szükséges szoftver 5 UVCB-anyag: ismeretlen szerkezetô vagy változó összetételû, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetû anyagok 86

4 Környezetvédelem (product and process oriented research and development) a termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés rövidítése. A jelentés benyújtásának jelentôsége, hogy regisztráció alóli felmentést kapnak 5 évre a termékfejlesztés céljából egy tonna/év felett gyártott/importált termékek. Bár mennyiségi (felsô-)határ nincs, néhány feltételt azért be kell tartani, ugyanis az Ügynökség elôírhatja, hogy az adott anyagot, illetve azt a készítményt vagy árucikket, amibe az anyagot beépítették, csak a vevôk egy korlátozott köre (akiket a notifi káció benyújtásakor meghatároztunk) kezelheti és azt ne bocsáthassák a széles nyilvánosság elé; illetve a megmaradt mennyiséget használat után ártalmatlanítás céljából vissza kell gyûjteni. Ilyen esetben az Ügynökség kérheti az ennek igazolásához szükséges információkat. A regisztráció alóli felmentés eredendôen 5 évre szól, de annak lejártakor meghosszabbítható további 5 évre. Mindehhez csupán az anyag és a gyártó/importáló azonosítását, az anyag osztályozását, és elôrelátható mennyiségét, valamint azon kiválasztott vevôk azonosítását kell megadni, akik a termék tesztelésében részt vesznek. A bejelentés benyújtása a REACH kommunikációs eszközével, a IUCLID5-szoftverrel történik. A jelentés formátuma az alábbiakban látható. Baloldalon, az ún. section tree színezése alapján látjuk, mi az, amit kötelezô benyújtani, ezeket piros színnel jelzi a szoftver (míg a zöld színnel jelölt szekciók opcionálisak). Alaposabban szemügyre véve látható, hogy a benyújtandó adatok mennyisége valóban minimális (pl. a regisztrációs dossziéhoz képest). Az anyagok és a gyártó azonosítása valamint a felhasználás telephelye mellett tulajdonképpen tényleg csak az anyag veszélyességi besorolását kell megadnunk. Mely megadható a jelenlegi szabályozás és a GHS 6 alapján is, melyet az EU szeretne még 2008-ban elfogadtatni. A fenti képernyô-mentésen az 1.9 sz. szekció van megnyitva, ahol mindössze a becsült mennyiséget kell/tudjuk megadni, illetve a PPORD-bejelentés nem kötelezô elemét, a kutatási tervet csatolt fi le formájában. Sajnos nem csak a IUCLID5-ban, de a vonatkozó útmutató dokumentumban sem találunk eligazítást, hogy milyen formában szeretné az Ügynökség a kutatási-tervet, amit ha nem is kötelezô, mindenképpen érdemes benyújtani (a felmentés hosszabbításahoz biztos elôveszik). A kutatási tervnek elsôsorban a gyártott, felhasznált menynyiséget és határidôket kell tartalmaznia, a kutatási program célját, azt, hogy kik lesznek kitéve az anyaggal kapcsolatos expozíciónak, a gyártás, felhasználás, ártalmatlanítás körülményei, különös tekintettel a kockázatcsökkentô intézkedésekre és ha releváns, a tesztelésben résztvevô vevôk felhasználásaira. Ha a bejelentés benyújtását követô két héten belül nem kapunk ellentétes értelmû értesítést, akkor megkezdhetjük kutatási tevékenységünket. Ez a kéthetes intervallum egy kis fejtörést okoz 6 Globally Harmonized System, az ENSZ kezdeményezése egy globálisan harmonizált osztályozási-címkézési rendszer bevezetésére 87

5 most mindenkinek, mivel ez azt jelenti, hogy a kutatási tevékenység zavartalan folytatása érdekében május 16-ig be kellene nyújtani a már most folyó fejlesztésekrôl a bejelentést. (Hiszen, ha a hatálybalépéskor, azaz június elsején küldenénk be a jelentést, várnunk kellene két hetet a kutatási tevékenység újra történô megkezdéséig.) Ugyanakkor a REACH PPORD-t leíró címe csak június elsejétôl van érvényben. A vonatkozó RIP május 16-át javasolja a notifi káció beküldésére; a Geert Dancet, az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezetô igazgatója Chemical Watch nevezetû internetes hírújságnak adott interjújában június 1-et említ. Amint az Ügynökség befejezi a bejelentés teljességi vizsgálatát, értesíti az adott nemzeti Illetékes Hatóságot, aki további kérdéseket tehet fel a kutatási tevékenységgel, és leginkább annak körülményeivel kapcsolatban. Bár a regisztráció alól mentesülnek a fenti anyagok, egyéb kötelezettségei azért lesznek a gyártónak/importálónak. Vonatkozik rájuk például az engedélyezés és a korlátozás. Az engedélyezés-köteles anyagokat felsoroló XIV. melléklet leírja majd, hogy az engedélyezési kötelezettség vonatkozik-e a PPORD-anyagokra, illetve, hogy milyen mennyiségtôl. A korlátozás alatt álló anyagokat magában foglaló XVII. Melléklet pedig megadja majd, ha a korlátozás nem vonatkozik a szóban forgó anyagokra. Érdemes itt megemlíteni, hogy a REACH nemcsak termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés fogalmát alkalmazza, hanem a tudományos kutatás-fejlesztést is. A kettô között az olvasó sokadik olvasásra sem talál egyéb különbséget, minthogy egy tonna/ év felett PPORD-rôl, egy tonna/év alatt tudományos kutatás-fejlesztésrôl beszélünk. Ennek ott lehet nagyon fontos jelentôsége, hogy az engedélyezésnek nincs alsó határa, tehát az elvben vonatkozik a regisztráció alól mentesülô egy tonna/év alatti mennyiségben gyártott/importált anyagokra is. Ugyanakkor a tudományos kutatás-fejlesztés alatt álló anyagok mentesülnek az engedélyezés alól. Ezért tehát, ha kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatunk, és elôreláthatólag az anyag mennyisége nem fog 1 tonna/év fölé emelkedni, érdemes tudományos K+F-ként kezelni, mert így mentesül a bejelentési és engedélyezési kötelezettség alól is. Emellett, ahogy korábban említettem, az osztályozás-címkézés követelménye kiterjed a PPORD-anyagokra is. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha korábban (pl. a bejelentés benyújtásakor) nem tettük volna meg, legkésôbb novemberéig be kell nyújtanunk az ún. osztályozási bejelentést, melyben már a GHS szabályai szerint osztályozzuk anyagunkat, ami szintén a IUCLID5 segítségével fog történni. Végül, de nem utolsó sorban, ha az anyag veszélyes vagy PBT-, vpvb-tulajdonságú és a tesztelésben részt vesznek Mol-on kívüli cégek, pl. intézetek, vagy akár vevôk is, akkor számukra Biztonsági Adatlapot kell biztosítanunk. Érdemes néhány szót szólni arról, mikor elônyös a PPORD nyújtotta regisztráció alóli felmentést választani. Bár a regisztráció alól mentességet kaphatunk 5 évre, inkább a korábban említett új anyagok esetében érdemes ezt választani, hiszen így elkerülhetô az azonnali regisztráció (és a vele járó jelentôs vizsgálati igény kielégítése), a mentesség lejártakor azonban haladéktalanul be kell nyújtani a regisztrációs dossziét (kivéve persze, ha nem akarjuk a továbbiakban az anyagot gyártani), illetve be kell fi zetni a regisztrációs díjat. Végsô soron tehát nem kerülhetô el a regisztrációs díj fi zetése, csak eltolódik. Az azonban lehetséges, hogy az 5 év letelte alatt partnereket találunk, és így nem kell minden vizsgálatot a saját költségünkre elvégeznünk. További pozitívum lehet a PPORD mellett, hogy nem derül ki versenytársaink számára, hogy az adott anyagot gyártjuk, illetve gyártani szándékozunk a közeljövôben. Mivel azonban az osztályozás-címkézés vonatkozik rá, így a titkosság csak 2010-ig tartható fent. Nem, új, tehát már bevezetett anyagok esetén a regisztráció idejének a PPORD bejelentés következtében való kitolódása csak az 1000 t/év tartomány felett jelent egy mostani fejlesztés esetén idôben nyereséget: 2010 helyett, =2013-ra. Végül néhány példát szeretnék megemlíteni, milyen tevékenységek tartoznak a RIP 3.1 szerint a termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés körébe. Ide sorolja a RIP pl. az új katalizátor tesztelését, új nyersanyagok használatát, gyártási paraméterek optimalizálása minôségjavítás céljából, anyag-, illetve hôátvitel javítása, új felhasználási lehetôség tesztelése, stb. [4] Felhasznált irodalom [1] Az Európai Unió és a Parlament 1907/2006/ EK rendelete [2] Guidance on data sharing (RIP 3.4), 2007 szeptember [3] Mattias Bergdahl: Pre-registration and pre- SIEF, REACH-IT Stakeholders workshop, Brussles, Belgium, February [4] Guidance on registration and Guidance on Scientifi c Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD) (RIP 3.1), 2007 június Szaklektor: dr. Körtvélyessy Gyula 88

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Vázlat Mi a célja az előregisztrációnak? Mit kell benyújtanunk? Mikor? Hogyan gyűjtsük össze az anyagainkat?

Részletesebben

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Számos tanácsadó cég kínál általános támogatást, de csak néhányan biztosítanak olyan minőségi szolgáltatást, mint a JSC. A szabályozási

Részletesebben

Új biztonsági adatlap

Új biztonsági adatlap Új biztonsági adatlap Kiadva mint új Annex II Commission Regulation No 453/2010 of 20 May 2010 amending REACH as regards Annex II Új iránymutatás: 2010 március 1. változat. >1000 megj. http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/draft_guidance_on_safety_data_sheets_20100324.pdf

Részletesebben

REACH Regisztráció, Kiértékelés, Engedélyezés és Korlátozás vegyszerekre.

REACH Regisztráció, Kiértékelés, Engedélyezés és Korlátozás vegyszerekre. REACH Regisztráció, Kiértékelés, Engedélyezés és Korlátozás vegyszerekre. Higany feltisztító készlet Egy készlet ami segít a véletlenül kiömlött higany feltisztításában.. Elsődleges vegyi anyag (EQP) Az

Részletesebben

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? JOGI KÖZLEMÉNY: Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben

Részletesebben

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához Útmutató regisztrációhoz 2007 június Útmutató a REACH végrehajtásához 1 JOGI MEGJEGYZÉS Jelen dokumentum a REACH-el kapcsolatos útmutató, mely magyarázatok tartalmaz a REACH-el és ennek teljesítési követelményeivel

Részletesebben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben Amennyiben Ön az utóbbi időben vásárolt valamilyen terméket (pl. tisztítószert) akkor észrevehette

Részletesebben

VEZETŐ REGISZTRÁLÓ: Botos Ágnes

VEZETŐ REGISZTRÁLÓ: Botos Ágnes VEZETŐ REGISZTRÁLÓ: Az ECHA szeptember 11-ei konferenciájának tapasztalatai Botos Ágnes REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök Mobil: 06-20-2205737 E-mail: agnes.botos@gmail.com

Részletesebben

GHS kérdések és válaszok

GHS kérdések és válaszok Gyakori kérdések és válaszok Az alább összegyűjtött kérdések és válaszok segítenek Önnek a Castrol 2014-re és 2015- re tervezett GHS-hez kapcsolódó lépéseire vonatkozó vevői kérdések megválaszolásában.

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

A REACH-ről másképpen: hulladékok és visszanyerés KÖRTVÉLYESSY GYULA *

A REACH-ről másképpen: hulladékok és visszanyerés KÖRTVÉLYESSY GYULA * A REACH-ről másképpen: hulladékok és visszanyerés KÖRTVÉLYESSY GYULA * Bevezetés A következőkben a szinte minden vállalkozásnál felmerülő hulladékképződési-visszanyerési kérdést próbálom körüljárni. A

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

REACH-IT Ipari felhasználói útmutató

REACH-IT Ipari felhasználói útmutató REACH-IT Ipari felhasználói útmutató 09. rész Részletes keresés 2 REACH-IT Ipari felhasználói útmutató Verzió: 2.0 Verzió Változások 2.0 2012. július Dokumentum új formátumban. Hivatkozások és ábrák aktualizálása.

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot is érintő kérdés. A nemzetközi kereskedelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Wienerberger termékek forgalomba hozatala 2013. július 01-től

TÁJÉKOZTATÓ. Wienerberger termékek forgalomba hozatala 2013. július 01-től TÁJÉKOZTATÓ Wienerberger termékek forgalomba hozatala 2013. július 01-től A Wienerberger zrt. a megváltozott jogszabályi környezetnek eleget téve a 2013. július 01-től gyártott termékeihez teljesítmény

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása

Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása Az Európa a polgárokért programban a projektjavaslatokat elektronikus pályázati űrlap (e-űrlap) használatával kell benyújtani. A papír

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Call for Entries. Energiatakarékos pilot-projektek az ESPAN projekt (Pannon Energiastratégia) keretében

Call for Entries. Energiatakarékos pilot-projektek az ESPAN projekt (Pannon Energiastratégia) keretében Call for Entries Energiatakarékos pilot-projektek az ESPAN projekt (Pannon Energiastratégia) keretében Az ESPAN projektnek lehetősége nyílik hozzájárulással támogatni az energia területén innovatív pilotötletek

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója

A CLP-rendelet bevezető útmutatója 1 2.0 verzió 2015. június TMUTATÓ 2.1 verzió 2015. augusztus 2 2.1 verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT Ez a dokumentum támogatást kíván nyújtani a felhasználók számára a CLP-rendelet szerinti kötelezettségeik

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC)

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALT NEVE (IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY) 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ AZ ÚJONNAN BEJELENTETT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSÉRŐL SZÓLÓ 93/67/EGK SZÁMÚ BIZOTTSÁGI IRÁNYELV

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ AZ ÚJONNAN BEJELENTETT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSÉRŐL SZÓLÓ 93/67/EGK SZÁMÚ BIZOTTSÁGI IRÁNYELV Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre) TECHNIKAI ÚTMUTATÓ AZ ÚJONNAN BEJELENTETT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSÉRŐL SZÓLÓ 93/67/EGK SZÁMÚ BIZOTTSÁGI IRÁNYELV ÉS A MEGLÉVŐ ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSÉRŐL

Részletesebben

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső Roskó Éva Közadat Program Neumann Kht. www.kozadat.hu 2008, Közadattár Program, Neumann Kht. A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső 2. dia Jogszabályok

Részletesebben

2013. évi munkaprogram

2013. évi munkaprogram 2013. évi munkaprogram Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2013. évi munkaprogram 2 NYILATKOZAT A dokumentum ajánlásokat fogalmaz

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Jelen dokumentum célja a REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés fő követelményeinek egyszerű magyarázata JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA

AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA Belépés az oldalra (http://online.pannonholding.hu) Itt ki kell választani a gépjármű felelősség ikonon belül a Díjszámítás megkezdése hivatkozást

Részletesebben

Útmutató monomerekhez és polimerekhez. 2007. június. Útmutató a REACH végrehajtásához

Útmutató monomerekhez és polimerekhez. 2007. június. Útmutató a REACH végrehajtásához Útmutató monomerekhez és polimerekhez 2007. június Útmutató a REACH végrehajtásához Jogi megjegyzés Jelen dokumentum a REACH-el kapcsolatos útmutató, mely magyarázatokat tartalmaz a REACH-el és ennek teljesítési

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső Roskó Éva Közadat Program Neumann Kht. 2008, Közadattár Program, Neumann Kht. 2. dia Jogszabályok 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint.

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PCOS Ösztöndíj Program A PCOS Szívügy Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázata Pályázat a felsőoktatásban tanuló, PCOS-ben érintett hölgyek kivizsgálási és indító terápiás

Részletesebben

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 3530

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

Őszi versenypiaci szerződéskötési promóció. ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport. A promóció részvételi szabályzata

Őszi versenypiaci szerződéskötési promóció. ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport. A promóció részvételi szabályzata Őszi versenypiaci szerződéskötési promóció ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport A promóció részvételi szabályzata 1. Szervező Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő promóció (a továbbiakban: Promóció)

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat MSZ EN 15651-1: 2013 MSZ EN 15651-4: 2013 13 1213 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikaflex -11 FC + 1. Termék típus A terméktípus egyedi azonosító kódja: 2. Típusszám Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Dr. Hegedűs Annamária Az ÉTDR bevezetése nagyban megkönnyíti az építési adminisztrációt. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez A szervezet egyedi azonosítója, a PIC kód Az Erasmus+ program keretében történő pályázáshoz elengedhetetlen, hogy a pályázó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Vízszigetelés Kiadás dátuma: 2013.09.25. Termékazonosító kódja: 02 07 02 03 001 0 000007 Verziószám: 02 EN 1504 2: 2004 EN13813: 2002 08 11 0921 87/2005 H1 10 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása

Felhasználói útmutató. Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása Felhasználói útmutató Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása Legutóbbi frissítés: 01/04/2015 Tartalom Áttekintés 1 A nyilvántartás megtekintése 2 Tanúsított vállalkozások nézet... 3 Tanúsítások

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC 2008.06.25. SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelő: Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. b) Felhasználó: az ÁSZF-ben meghatározott módon regisztrált felhasználó a regisztráció

Részletesebben