Útmutató a regisztráláshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a regisztráláshoz"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ május 2.0. verzió Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához

2 verzió május Verziószám Változások Dátum 0. verzió Első kiadás június 1. verzió Első felülvizsgálat verzió Az egyedüli képviselők kérdésében hozzáadott figyelmeztetés verzió Az egyedüli képviselőkről és a regisztrációs szám hozzárendelésének módjáról szóló fejezetek módosítása verzió Az egyedüli képviselő fogalmát tisztázó kiegészítés szeptember 1.4. verzió Az egyedüli képviselő fogalmát tisztázó kiegészítés november 1.5. verzió Az előzőleg bejelentett (NONS) anyagok dokumentációinak aktualizálásához benyújtani szükséges információk tisztázása november 1.6. verzió Az alábbiak miatti helyesbítések: január - A REACH-rendelet IV. és V. mellékletének a október 8-i 987/2008/EK bizottsági rendelet általi módosítása. - A REACH-rendelet XI. mellékletének a 134/2009/EK bizottsági rendelet általi módosítása. - A REACH-rendelet CLP-rendelet (2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelet) általi módosítása. - A REACH-rendelet II. mellékletének a május 20-i 453/2010 bizottsági rendelet általi módosítása. - A REACH-rendelet megerősítése az EGTmegállapodás keretében. - A regisztrálás, az aktualizálás, valamint az osztályozási és címkézési bejelentés eljárásainak egyértelművé tétele. - Hivatkozás az ECHA által közzétett Adatbenyújtási kézikönyvekre, REACH-IT Ipari felhasználói útmutatókra és Gyakorlati útmutatókra. - Szerkesztői javítások.

3 2.0. verzió május 3 Verziószám Változások Dátum 2.0. verzió A dokumentum felülvizsgálata az alábbiak vonatkozásában: május - Az útmutató tartalmának átszerkesztése: - Az I. rész a szabályozási követelmények magyarázatára összpontosít. - A II. rész gyakorlati információkkal szolgál a regisztrálók számára. - További tisztázandók és a regisztrálási követelményekkel kapcsolatos példák feltüntetése. A változások felsorolását az útmutató 3. függeléke tartalmazza.

4 verzió május JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a REACH-rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogi hivatkozást, továbbá az e dokumentumban foglalt információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget a dokumentum tartalmáért. Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érheto el. Hivatkozási szám: A közzététel dátuma: Nyelv: ECHA-12-G-07-HU május HU Európai Vegyianyag-ügynökség, 2012 Címlap Európai Vegyianyag-ügynökség A sokszorosítás a forrás teljes körű feltüntetése mellett engedélyezett ennek formátuma: Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, feltéve, hogy írásban értesítették az ECHA Kommunikációs Osztályát Ha kérdései vagy észrevételei vannak ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjük, (a hivatkozási szám, a dátum, a dokumentum észrevétel által érintett fejezetének, illetve oldalszámának feltüntetésével) az Útmutatókkal kapcsolatos visszajelzési formanyomtatványon nyújtsa be azokat. A visszajelzésre szolgáló formanyomtatvány az ECHA Útmutatás weboldalán keresztül vagy közvetlenül a következő címen érhető el: Európai Vegyianyag-ügynökség Levelezési cím: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finnország Elérhetőség: Annankatu 18, Helsinki, Finnország

5 2.0. verzió május 5 Előszó Jelen útmutató dokumentum azt írja le, milyen helyzetekben, hogyan kell az anyagokat a REACH-rendelet alapján regisztrálni. Az útmutató két részből áll: az egyik a regisztrálási feladatokról és kötelezettségekről szól, míg a másik a regisztrálási dokumentáció összeállításáról és benyújtásáról. Jelen útmutató az útmutató dokumentumok egy olyan sorozatának része, melynek célja segítség nyújtása valamennyi érdekelt számára a REACHrendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésére való felkészülésben. E dokumentumok köre lefedi az alapvető REACH folyamatokat leíró részletes útmutatók mellett néhány olyan egyedi tudományos és/vagy technikai módszer leírását is, amelyeknek igénybevételére az iparnak és a hatóságoknak a REACH-rendelet előírásai szerint szüksége van. Az útmutató dokumentumok tervezetei az Európai Bizottság szolgálatai által vezetett REACH végrehajtási projektek (RIP-ek) keretén belül készültek és kerültek megvitatásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vett. Az érdekeltek a következők: a tagállamok, az ipari és nem kormányzati szervezetek. Ezek az útmutató dokumentumok az Európai Vegyianyag-ügynökség webhelyéről szerezhetők be ( Véglegesítésük, illetve frissítésük után ugyanez a weboldal fog szolgálni a további útmutató dokumentumok közzétételére. Ez a dokumentum a december 18-i 1907/2006/EK 1 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (REACH-rendelet), és annak augusztus 31-i helyesbítéséhez kapcsolódik. 1 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag- ECHA létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet. (HL L 396,, )

6 verzió május Tartalomjegyzék I. rész: A REACH-rendelet szerinti regisztrálás Általános bevezetés Az útmutató célja A regisztrálás célja Anyagok, keverékek és árucikkek Regisztrálási kötelezettségek Kinek kell regisztrálnia? REACH szerinti szerepek Regisztrálásra kötelezett szereplők Jogi személy Vámhatárok a gyártás és a behozatal vonatkozásában Ki felel a regisztrálásért gyártás esetén? Ki felel a regisztrálásért behozatal esetében? Közösségen kívüli gyártó egyedüli képviselője Az ipari szövetségek és egyéb típusú szolgáltatók szerepe A regisztrálás hatályának áttekintése A REACH-rendelet hatálya alól mentesülő anyagok Radioaktív anyagok Vámfelügyelet alatt álló anyagok A honvédelmi célokra használt és nemzeti mentességek hatálya alá tartozó anyagok Hulladékok Nem elkülönített intermedierek Szállított anyagok A regisztrálási kötelezettség alól mentesülő anyagok Élelmiszerek, takarmányok Gyógyszerek A REACH-rendelet IV. mellékletében szereplő anyagok A REACH-rendelet V. melléklete által lefedett anyagok Már regisztrált hasznosított anyag Az újrabehozott anyagok Polimerek A kutatás és fejlesztés céljaira felhasznált anyagok Regisztráltnak tekintett anyagok A biocid termékekben felhasznált anyagok Növényvédő szerekben felhasznált anyagok A 67/548/EGK irányelv szerint bejelentett anyagok Az intermedierek regisztrálására vonatkozó kötelezettségek A regisztrálandó mennyiség kiszámítása A mennyiségek kiszámítása mentességek esetében A mennyiségek kiszámítása az intermedierek esetében A teljes mennyiség kiszámítása...47

7 2.0. verzió május Az árucikkekben és a keverékekben megtalálható anyagok mennyiségének kiszámítása A bevezetett és a nem bevezetett anyagok mennyiségének kiszámítása Milyen helyzetekben kell regisztrálni? Bevezetett és nem bevezetett anyagok Bevezetett anyagok Nem bevezetett anyagok Regisztrálási határidők A Regisztrálási Eljárás Tájékoztatási követelmények A tájékoztatási követelmények teljesítése Más értékelésekből származó információk felhasználása A regisztrálási dokumentáció A regisztrálási dokumentáció szerkezete A regisztrálási dokumentáció formátuma A regisztrálási dokumentáció benyújtása Az adatok közös benyújtása A közös benyújtás mechanizmusai Kimaradási lehetőségek Az információkhoz és a bizalmas adatokhoz való hozzáférés Adatmegosztási eljárások Az adatmegosztási eljárások alapelvei A bevezetett anyagok előzetes regisztrálása A SIEF megalakulása A nem bevezetett és az előzetesen nem regisztrált, bevezetett anyagokkal kapcsolatos megkeresés A megkeresési dokumentáció A megkeresési eljárás A regisztrálási dokumentáció összeállítása Bevezetés Technikai dokumentáció összeállítása A regisztrálóra és a regisztrált anyagra vonatkozó általános információk Osztályozás és címkézés Gyártás, felhasználás és expozíció A mennyiség bejelentésének módja A lényegi tulajdonságokra vonatkozó tájékoztatási követelmények (VII-X. mellékletek) Biztonságos felhasználásról szóló útmutatás Értékelői felülvizsgálat Bizalmas információk Kémiai biztonsági jelentés A kémiai biztonsági értékelés lépései Veszélyértékelés Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése...85

8 verzió május A fiziko-kémiai veszélyek értékelése A környezet tekintetében fennálló veszély értékelése PBT/ vpvb értékelés Expozíciós értékelés Kockázatjellemzés Chesar eszköz A Chesar által támogatott értékelési munkafolyamat A REGISZTRÁLÓK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI A regisztrálók kommunikációs kötelezettségei Biztonsági adatlapok (SDS-ek) biztosítása az ügyfelek részére Egyéb információk biztosítása az ügyfelek részére Osztályozási és címkézési bejelentés Milyen helyzetekben és hogyan kell a regisztrálást aktualizálni? Az információk naprakész állapotban való tartására vonatkozó kötelezettség Kötelező aktualizálás a regisztráló saját kezdeményezésére Az ECHA által meghozott vagy bizottsági döntés miatt bekövetkező aktualizálás A REACH-rendelet keretén belül regisztráltnak tekintett anyagok regisztrálási dokumentációjának aktualizálása Fellebbezési eljárások Díjak Alkalmazandó díjak és díjszámítás Regisztrálási dokumentáció aktualizálásának díja Az ECHA kötelezettségei Az első ellenőrzések Vírusellenőrzés A fájlformátum ellenőrzése Belső szerkezeti ellenőrzés Üzleti szabályok szerinti ellenőrzés Az érkezési szám hozzárendelésének módja Hiánytalansági ellenőrzések és számlázási eljárások Technikai hiánytalansági ellenőrzés Pénzügyi hiánytalansági ellenőrzés Hiánytalansági ellenőrzési eljárások Regisztrálási dokumentáció elutasítása A regisztrációs szám hozzárendelésének módja A tagállamok illetékes hatóságainak értesítése A regisztrálás aktualizálásának esetében alkalmazott ügynökségi eljárás II. RÉSZ: A regisztrálási dokumentációk elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos gyakorlati útmutatások Regisztrálási dokumentáció Gyakorlati információk/javaslatok A dokumentáció összeállítását megelőző tevékenységek

9 2.0. verzió május A dokumentáció összeállításának módja A dokumentáció benyújtásának módja A regisztrálási dokumentáció aktualizálása PPORD bejelentés Megkeresési dokumentáció Késői előzetes regisztrálás függelék: Rövidítések függelék: A REACH-rendelet főbb szereplőinek feladatai és kötelezettségei függelék: A dokumentum frissítése Ábrajegyzék 1. ábra: A regisztrálási folyamat lépései, illetve a dokumentum megfelelő részeit azonosító hivatkozások ábra: Regisztrálási határidők ábra: Az IUCLID alkalmazásával összeállított regisztrálási dokumentáció szerkezete és formátuma Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A bevezetett anyagokra vonatkozó regisztrálási határidők táblázat: áttekintése A REACH-rendeletben meghatározott, egységesen előírt tájékoztatási követelmények táblázat: A közös benyújtás vezető dokumentációjára és tag-dokumentációira vonatkozó tájékoztatási követelmények táblázat: Összefüggés a 10. cikkben meghatározott tájékoztatási követelmények és az IUCLID 5 fájl vonatkozó adatmezőcsoportjai között táblázat: A CSR formátumának rövid összefoglalása... 83

10 verzió május I. rész: A REACH-rendelet szerinti regisztrálás

11 2.0. verzió május Általános bevezetés 1.1. Az útmutató célja Ennek az útmutatónak a célja segíteni az ipart annak meghatározásában, mely feladatokat és kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy megfeleljen a REACH-rendeletben előírt regisztrálási kötelezettségeknek. Ez a dokumentum a potenciális regisztrálóknak a következő kérdések megválaszolásában ad útmutatást: Kit terhel a regisztrálási kötelezettség? Mely anyagok tartoznak a REACH-rendelet hatálya alá? Mely anyagokat kell regisztrálni? Milyen helyzetekben kell előzetes regisztrálást végezni, és milyen helyzetekben megkeresést benyújtani? Mi az a regisztrálási dokumentáció? Hogyan kell a regisztrálási dokumentációt összeállítani, illetve az ECHA részére benyújtani? Mikor kell a regisztrálási dokumentációt az ECHA részére benyújtani? Mit jelent a közös benyújtás? Melyek a regisztráló kötelezettségei az adatmegosztás tekintetében? Milyen helyzetekben és hogyan kell a regisztrálási dokumentációt frissíteni? Mi az a regisztrálási díj? Melyek az ECHA kötelezettségei a regisztrálási dokumentáció benyújtása után? Az útmutató a kötelezettségek leírásán alapul, ezt magyarázatok és gyakorlati tanácsok egészítik ki, amelyeket lehetőség szerint példákkal szemléltetünk. A szövegben mindenütt megtalálhatók a REACH folyamatok magyarázatai, illetve a vonatkozó útmutató dokumentumok és egyéb hasznos eszközök hivatkozásai. Ahol a jelen útmutató szövegében a melléklet vagy cikk kerül említésre, az a REACHrendelet valamely mellékletét vagy cikkét jelenti. A REACH-rendelet vonatkozó cikkeit, mellékleteit, illetve az idézett jogszabályszöveget azonosító hivatkozások mindig dőlt betűvel szedve szerepelnek (pl. 23. cikk). Amennyiben a jelen útmutató szövegében az EU-ra való hivatkozás szerepel, az úgy értendő, hogy Izland, Liechtenstein és Norvégia is beletartoznak. A dokumentum első része valamennyi potenciális regisztrálóhoz szól, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e szakértői ismeretekkel a vegyi anyagok, illetve a vegyi anyagok értékelése területén. Ebben a részben kifejtjük a regisztrálási követelményeket, azok felelőseit, valamint teljesítésük módját és idejét. A dokumentum második része a regisztrálási dokumentációk elkészítésének módjával, aktualizálásával és benyújtásával kapcsolatban nyújt áttekintést. Az 1. ábra lehetővé teszi az olvasó számára a dokumentumban való eligazodást, így segítséget nyújt a regisztrálási kötelezettségei azonosításához. Egy Navigátor elnevezésű eszköz szintén a felhasználók rendelkezésére áll, és segíti a REACH szerinti kötelezettségeik azonosítását. Ez az eszköz a következő linken érhető el:

12 verzió május

13 2.0. verzió május 13 ÁLLAPÍTSA MEG, TÖLT-E BE VALAMILYEN SZEREPET A REACH KERETÉN BELÜL: Gyártó, importőr, egyedüli képviselő vagy továbbfelhasználó-e? 2.1.alpont ELLENŐRIZZE, PONTOSAN TUDJA-E, HOGY MIT GYÁRT/IMPORTÁL (anyag, keverék, árucikk) 1.3. alpont ELLENŐRIZZE, HOGY ÖN A REACH HATÁLYA ALÁ TARTOZIK-E alpont ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÖN ANYAGA A REGISZTRÁLÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZIK-E alpont ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÖN ANYAGA REGISZTRÁLTNAK TEKINTHETŐ-E - Bejelentette-e a 67/548/EGK irányelv szerint? - A 15. cikkben felsorolt rendelkezések valamelyikének hatálya alá tartozik-e? (Növényvédő szerekben és biocid termékekben található anyagok) alpont HATÁROZZA MEG, HOGY AZ ANYAGOT LEGALÁBB 1 TONNÁS MENNYISÉGBEN GYÁRTJA VAGY IMPORTÁLJA-E alpont SZÁMÍTSA KI A REGISZTRÁLANDÓ ANYAGÁNAK MENNYISÉGÉT alpont HATÁROZZA MEG, HOGY AZ ANYAGA ELKÜLÖNÍTETT INTERMEDIERKÉNT KERÜL-E FELHASZNÁLÁSRA alpont HATÁROZZA MEG, HOGY AZ ANYAGA BEVEZETETT ANYAGNAK MINŐSÜL-E alpont alpont NEM BEVEZETETT ANYAG BEVEZETETT ANYAG alpont 4.4. alpont REGISZTRÁLÁS ELŐTT NYÚJTSON BE MEGKERESÉST, ILLETVE OSSZA MEG ADATAIT nem VÉGEZZEN ELŐZETES REGISZTRÁLÁST ANYAGA TEKINTETÉBEN (2008. december 1-je óta kizárólag késői előzetes regisztrálás végezhető, amennyiben e feltételek alkalmazandók) igen VEGYEN RÉSZT AZ ANYAGINFORMÁCIÓS CSEREFÓRUM (SIEF) TEVÉKENYSÉGÉBEN ÉS OSSZA MEG ADATAIT 4.2. alpont 4.3. alpont AMENNYIBEN AZ ÖN ANYAGA: -GY/I 1000t vagy - CMR 1. vagy 2.kat. és 1t vagy - R50/53 és 100t A regisztrálási időszak november 30-án véget ért AMENNYIBEN AZ ÖN ANYAGA: - GY/I 100t Amennyiben előzetes regisztrálást végzett, úgy június 1-je előtt kell anyagát regisztrálnia alpont AMENNYIBEN AZ ÖN ANYAGA: -GY/I 1t Amennyiben előzetes regisztrálást végzett, úgy június 1-je előtt kell anyagát regisztrálnia 1. ábra: A regisztrálási folyamat lépései, illetve a dokumentum megfelelő részeit azonosító hivatkozások 1.2. A regisztrálás célja A REACH azon az elven alapul, hogy az a gyártók, importőrök és továbbfelhasználók számára készült annak érdekében, hogy azok olyan anyagokat gyártsanak, forgalmazzanak vagy használjanak fel, amelyek nem károsítják az emberi egészséget vagy a környezetet. Az anyagokkal kapcsolatos kockázatok kezelésének felelősségét ezért azon természetes vagy jogi személyek viselik, amelyek ezen anyagokat szakmai tevékenységeik keretében gyártják, hozzák be vagy forgalmazzák.

14 verzió május A regisztrálási rendelkezések előírják a gyártók és importőrök számára, hogy gyűjtsenek vagy állítsanak elő adatokat az általuk gyártott vagy behozott anyagokról, ezeknek az adatoknak a felhasználásával értékeljék az ezekkel az anyagokkal összefüggő kockázatokat, valamint alakítsanak ki és ajánljanak megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket e kockázatok ellenőrzése érdekében. Annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a kötelezettségeket ténylegesen teljesítsék valamint átláthatósági okokból is a gyártóknak és importőröknek regisztrálási dokumentációt kell készíteniük (IUCLID formátumban), és a REACH-IT-en keresztül be kell azt nyújtaniuk az ECHA-hoz (lásd az 5. fejezetet). Amennyiben egy anyagot több gyártó vagy importőr szándékozik gyártani vagy behozni, illetve ha ténylegesen több gyártó vagy importőr gyárt vagy hoz be, akkor bizonyos adatokat meg kell osztani (lásd a 4. fejezetet), és közösen kell azokat benyújtani (lásd a alpontot) a regisztrálási rendszer hatékonyságának növelése, költségmegtakarítás és a gerinceseken végzett állatkísérletek számának csökkentése céljából. A regisztráló bizonyos meghatározott esetekben kimaradhat néhány tájékoztatási követelmény tekintetében, és külön is benyújthatja az információkat az ECHA-nak (lásd a alpontot). Amennyiben a REACH-rendelet másképpen nem rendelkezik, a regisztrálási követelmények azokra az anyagokra vonatkoznak, amelyeket legalább évi 1 tonna mennyiségben állít elő egyegy gyártó vagy hoz be egy-egy importőr (lásd a 2.2. alpontot). A sikeres regisztrálásra és regisztrációs szám hozzárendelésére általában még az előtt kell, hogy sor kerüljön, mielőtt az anyag gyártásra, behozatalra vagy forgalmazásra kerülhetne. A legtöbb, már gyártott, illetve behozott anyagra vonatkozóan (ezek az úgynevezett bevezetett anyagok ) azonban különleges átmeneti szabályok érvényesek, amennyiben az anyagok előzetes regisztrálásra kerültek. Ezek lehetővé teszik az anyagok gyártásának vagy behozatalának folytatását regisztrálás nélkül, amíg a vonatkozó határidők le nem telnek (lásd a 2.3. alpontot). Amennyiben egy gyártó vagy importőr nem regisztrál a vonatkozó határidőig, akkor az anyag nem gyártható, illetve nem hozható forgalomba az EU területén, egészen addig, amíg annak regisztrálására sor nem került. A regisztrált anyagok elvileg szabadon mozoghatnak a belső piacon Anyagok, keverékek és árucikkek A REACH előírja az önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben előforduló anyagok gyártására, behozatalára, forgalomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozó kötelezettségeket. A regisztrálási kötelezettség hatálya alá tartozó anyagok magyarázata előtt fontos megérteni ezeket a fogalmakat, illetve a keverékek és árucikkek kezelésének módját: Anyag: kémiai elem és annak vegyületei. Az anyagnak ez a fogalma a gyártási folyamatból származó (pl. formaldehid vagy metanol), illetve a természetes állapotban lévő anyagokra egyaránt kiterjed. Ugyancsak kiterjed az anyag fogalma a gyártási folyamatból származó adalékanyagokra és szennyeződésekre, amennyiben ezek a gyártási folyamat részét képezik, de kizárja azokat az oldószereket, amelyek az anyag stabilitásának befolyásolása és az összetételének megváltoztatása nélkül különválaszthatók attól. Az anyagokra és azok azonosítóira vonatkozó részletes iránymutatás az Útmutató az anyagok azonosításához című dokumentumban található meg. Keverék: kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat. A keverékek jellemző példái a REACH szerint a festékek, a lakkok és a tinták. A REACH-rendelet szerinti kötelezettségek külön-külön vonatkoznak a keverékekben előforduló anyagok mindegyikére, attól függően, hogy egy-egy adott anyag a rendelet hatálya alá tartozike. A keverékben előforduló anyagok mindegyikét külön-külön kell regisztrálni, amennyiben annak mennyisége eléri az évi egy tonnát (további információkért arra vonatkozóan, hogyan kell

15 2.0. verzió május 15 kiszámítani a keverékekben előforduló anyagok regisztrálandó mennyiségét, kérjük, tanulmányozza át a és alpontokat). A regisztrálási kötelezettség minden egyes anyag gyártójára vagy importőrére vonatkozik, vagy amennyiben maga a keverék kerül behozatalra, akkor a keverék importőrére. A készítőre, azaz arra a természetes vagy jogi személyre, aki az egyes anyagokat a keverék előállítása céljából összekeveri, nem vonatkozik a REACH szerinti regisztrálási kötelezettség, kivéve, ha ő a keverékben lévő egyes anyagok gyártója vagy importőre is egyben, vagy ha magának a keveréknek az importőre. A REACH-rendelet az ötvözetekre különleges keverékek -ként hivatkozik. Ezért az ötvözetet a REACH szerint az egyéb keverékekkel azonos módon kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy habár az ötvözet nem képezi regisztrálás tárgyát, az ötvözőelemek (pl. fémek) regisztrálandók. Az ötvözőelemek regisztrálásának kötelezettsége független az ötvözet gyártásának részét képező termelési folyamattól. Az ötvözethez nem szándékosan hozzáadásra került összetevők szennyeződéseknek tekintendők (azaz valamely keverékben előforduló anyagok egyikének részét képezik), és ezért azokat nem kell külön regisztrálni. Az árucikk: olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap (pl. az olyan iparilag előállított termékek, mint a textíliák, az elektronikus chipek, a bútorok, a könyvek, a játékok, a konyhai felszerelések). Az árucikkben előforduló egyes anyagokra regisztrálási kötelezettség akkor vonatkozik, ha azok évi egy tonnát meghaladó mennyiségben vannak jelen az árucikkben, és az anyag átlagos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek között szándékosan kibocsátásra kerül. A regisztrálási kötelezettség az árucikk előállítójára vonatkozik, amennyiben azonban az árucikk behozatalra kerül, akkor az importőrre, feltéve, hogy az anyag e felhasználás tekintetében korábban még nem került regisztrálásra. Az árucikkekkel és azok REACH-rendelet szerinti kezelési módjával kapcsolatos részletes iránymutatás az Útmutató az árucikkekhez című dokumentumban található. A regisztrálási kötelezettség tehát magukra az egyes anyagokra vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben fordulnak elő. Más szavakkal kifejezve: a REACH szerint csak az anyagokat kell regisztrálni, a keverékeket, illetve árucikkeket nem.

16 verzió május 2. Regisztrálási kötelezettségek 2.1. Kinek kell regisztrálnia? Cél: Ennek a fejezetnek a célja elmagyarázni azt, hogy mely szereplőknek vannak regisztrálási kötelezettségei és felelősségei a REACH szerint. Szerkezet: A fejezet szerkezete a következő: KINEK KELL REGISZTRÁLNIA? REACH SZERINTI SZEREPEK alpont REGISZTRÁLÁSRA KÖTELEZETT SZEREPLŐK alpont Jogi személy alpont Felelősség behozatal esetén alpont Vámhatárok alpont Egyedüli képviselő alpont Felelősség gyártás esetén alpont Az ipari szövetségek szerepe alpont REACH szerinti szerepek Az EU-ban az anyagok regisztrálására csak bizonyos szereplők kötelezettek. Mielőtt kitérnénk a regisztrálók kötelezettségeinek elmagyarázására, fontos tisztán látni, hogy milyen különböző szerepei lehetnek egy vállalatnak a REACH-rendelet szerint. Különféle tevékenységeinek jellegétől függően egyazon jogi személy (lásd a alpontot) már akár egyetlen anyag sorsában is betölthet többféle szerepet (lehet például gyártó és importőr). Ezért nagyon fontos, hogy a vállalatok helyesen határozzák meg a szállítói láncban betöltött szerepüket vagy szerepeiket az általuk kezelt minden egyes anyag tekintetében, mivel ez döntő fontosságú lesz regisztrálási kötelezettségeik meghatározásakor. A REACH-rendelet vonatkozásában a következő szerepek alkalmazhatók: Gyártó: olyan, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a Közösségben anyagot gyárt (3. cikk (9) bekezdése). Gyártás: anyagok előállítása vagy kitermelése természetes állapotban (3. cikk (8) bekezdés).

17 2.0. verzió május 17 Importőr: az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a behozatalért felel (3. cikk (11) bekezdés). Behozatal: a Közösség vámterületére történő fizikai behozatal (3. cikk (10) bekezdés). Forgalomba hozatal: a harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül (3. cikk (12) bekezdés). Egyedüli képviselő: a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, akit egy Közösségen kívül forgalmazott árucikk gyártója, készítője 2 vagy előállítója nevez ki az importőrökre rótt kötelezettségek teljesítése érdekében (8. cikk). Továbbfelhasználó: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy keverékben felhasználja (3. cikk (13) bekezdés). Felhasználás: bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk előállítása és minden egyéb felhasználás (3. cikk (24) bekezdés). Árucikk előállítója: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Közösségen belül árucikkeket gyárt vagy szerel össze (3. cikk (4) bekezdés). Forgalmazó: a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi személy, beleértve a kiskereskedőt is, aki az önmagában vagy keverékben előforduló anyagot kizárólag harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba (3. cikk (14) bekezdés). Fontos külön is szem előtt tartani azt a tényt, hogy a REACH-rendeletben a különféle szereplőket leíró fogalmak meghatározása, illetve jelentése igen egyedi, ezek a más fórumokon alkalmazott értelmezésekkel nem mindig esnek egybe. Példa Egy regisztrált anyagokat az EU-n belülről beszerző, majd ezekből keverékeket (pl. festékeket) előállító vállalat a REACH-rendelet szerint továbbfelhasználónak számít. Laikus szemszögből nézve ez a vállalat a festékek gyártójának is tekinthető. Ugyanakkor a REACHrendelet vonatkozásában a vállalat nem valamely adott anyag gyártója, így ezekre az anyagokra vonatkozóan nincs regisztrálási kötelezettsége Regisztrálásra kötelezett szereplők Regisztrálásra kizárólag a következő szereplők kötelezettek: Az évi egy tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségű, önmagában vagy keverékben előforduló anyag Közösségen belüli gyártói vagy importőrei. 2 A készítő a REACH-rendelettel összefüggésben a keverékek előállítója.

18 verzió május Az árucikkek Közösségen belüli gyártói vagy importőrei, amennyiben az árucikk évi 1 tonna mennyiséget meghaladó mértékben tartalmaz szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett környezetbe jutó anyagot. Az EU-n belül letelepedett egyedüli képviselők, akiket az EU-n kívül bejegyzett gyártók, készítők, illetve árucikk-előállítók jelöltek ki az importőrök regisztrálási kötelezettségeinek teljesítésére (lásd a alpontot). Példák olyan esetekre, amelyekben szükséges a regisztrálás A saját maga által gyártott anyagot felhasználó gyártó, amennyiben valamilyen okból nem élvez mentességet, köteles minden egyes, legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott anyagot regisztrálni. A regisztrálása során közölnie kell a saját maga, illetve vásárlói által azonosított felhasználásokra vonatkozó információkat is. Amennyiben valamilyen okból nem élvez mentességet, bármely adott keverék importőrének regisztrálnia kell az abban legalább évi 1 tonna mennyiségben előforduló anyagokat. A regisztrálás során közölnie kell a keverékben előforduló anyag(ok) azonosított felhasználására (felhasználásaira) vonatkozó információkat is. A keverékek importőrei maguknak a keverékeknek a regisztrálására nem kötelezettek a keverékek egyáltalán nem is regisztrálhatók. Példák olyan esetekre, amelyekben nem szükséges a regisztrálás Az anyagok azon felhasználói, akik nem saját maguk gyártják vagy hozzák be az anyagokat, továbbfelhasználónak minősülnek, és nincs regisztrálási kötelezettségük ezen anyagok vonatkozásában. Valamely adott anyagot, keveréket vagy árucikket nem EU-beli, egyedüli képviselőt megbízó vállalattól behozó importőr a továbbfelhasználók közé tartozik, így nem kell regisztrálnia. A REACH-rendelet szerinti regisztrálás alól mentességet élvező anyagok gyártóinak, illetve importőreinek az érintett anyagokat nem kell regisztrálniuk Jogi személy Regisztráló kizárólag a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy lehet. A REACH-IT és az IUCLID, valamint a jelen útmutató is a jogi személy fogalmát olyan természetes vagy jogi személyre való hivatkozásként használja, akinek a REACH szerint jogai és kötelezettségei vannak. Azt azonban, hogy mi tartozik a természetes vagy jogi személy fogalmához, az egyes EU tagállamok nemzeti jogszabályai határozzák meg, a következő alapelvek lehetnek érdekesek: A természetes személy koncepciója számos jogrendben a szerződéskötésre, illetve kereskedelmi tranzakciókban való részvételre képes és jogosult személyeket takarja. Ezek általában olyan emberek, akik elérték a jogszabályban rögzített nagykorúsági korhatárt, emellett jogaiknak is teljes birtokában vannak (azaz nem fosztotta meg őket ezektől a jogoktól például egy büntető eljárásban hozott ítélet). A jogi személy koncepciója hasonló, több jogrendben a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben (azaz a székhelyükön illetékes tagállam jogszabályai szerint) jogi fogalomként létrehozott, ezért jogokkal és kötelezettségekkel a mögöttük álló természetes személyektől és más vállalatoktól (adott société anonyme, illetve limited company, azaz részvénytársaság esetében a részvényesektől) függetlenül felruházható vállalatokat takarja. Más szóval a vállalatok általában önálló személyként léteznek, vagyoni eszközeik pedig nem esnek egybe tulajdonosaik vagyoni eszközeivel. Egyazon jogi személy több telephelyen is végezhet munkát. Nyithat a központi irodától független jogi személyiséggel fel nem ruházott úgynevezett branch office -okat, azaz fióktelepeket is. Ilyen esetekben jogi személyiséggel a központi iroda bír, így a REACH-

19 2.0. verzió május 19 rendelet rendelkezéseit ennek kell szem előtt tartani, amennyiben az EU-n belül letelepedett jogi személy. Másfelől viszont a jogi személyek nyithatnak az EU-n belül olyan leányvállalatokat ( subsidiary ) is, melyekben részvények vagy más típusú tulajdoni viszony révén van érdekeltségük. Az ilyen EU-beli leányvállalatok független jogi személyiséggel bírnak, ezért a REACH-rendelet alkalmazásában megfelelnek a Közösségben letelepedett jogi személyeket meghatározó kritériumoknak. Ezek egymástól független gyártóknak, illetve importőröknek tekintendők, akik közül adott esetben mindegyik kötelezett lehet a saját maga által gyártott, illetve behozott mennyiségek regisztrálására. Az üzemeltetők gyakran nem ebben a technikai-jogi értelemben használják a fiók, illetve iroda fogalmakat, ezért pontosan meg kell győződni arról, hogy az éppen szóban forgó jogalany rendelkezik-e jogi személyiséggel vagy sem. Elvileg minden jogi személynek, minden egyes anyag esetén saját regisztrálást kell benyújtania. Olyan vállalatcsoport esetén, amely több jogi személyből áll (pl. anyavállalat és annak leányvállalatai), ezen jogi személyek mindegyikének saját regisztrálást kell benyújtania. Másfelől, amennyiben egy jogi személynek két vagy több gyártó telephelye van, amelyek nem különálló jogi személyek, akkor kizárólag a különböző telephelyekre kiterjedő egyetlen regisztrálást kell benyújtania a jogi személynek. Példa A nemzetközi vállalatok sok esetben leányvállalatokkal rendelkeznek az EU-ban, amelyek gyakran több tagállamban is tevékenykedő importőrként lépnek fel. Ezek közül a leányvállalatok közül jogi személynek számít a REACH-rendelet alkalmazásában az összes olyan leányvállalat, amelyik jogi személyiséggel bír. A csoporton belüli munkamegosztás függvényében ezek mindegyike lehet behozatalért felelős importőr. A feladatoknak és felelősségeknek a csoportba tartozó vállalatok közötti megosztását a csoport egésze vagy az önálló vállalatok végzik Vámhatárok a gyártás és a behozatal vonatkozásában A REACH az Európai Gazdasági Közösségben (EGK) alkalmazandó, azaz a 27 uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. Ez azt jelenti, hogy az Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából történő behozatal nem számít behozatalnak a REACH céljai tekintetében. Ezért az anyagot Izlandról, Liechtensteinből vagy Norvégiából behozó importőrnek nincsen regisztrálási kötelezettsége a REACH szerint az anyag vonatkozásában, és egyszerűen forgalmazónak vagy továbbfelhasználónak tekintendő. Akkor azonban, ha az anyag gyártója Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában telepedett le, akkor ugyanazon regisztrálási kötelezettségek vonatkoznak rá, mint minden EU-n belüli gyártóra. Az anyagokat Svájcból (az ország nem tagja sem az EU-nak, sem az EGT-nek) behozó importőröknek a REACH-rendelet keretén belül bármely más importőrrel megegyező kötelezettségei lesznek. Példák Az anyagait Németországból vagy Izlandról beszerző készítő a továbbfelhasználók közé fog tartozni. Az anyagait Svájcból vagy Japánból beszerző, és azokat EU vámterületre behozó készítő az importőrök közé fog tartozni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a jelen útmutató szövegében az EU-ra való hivatkozás szerepel, az úgy értendő, hogy Izland, Liechtenstein és Norvégia is beletartoznak.

20 verzió május Ki felel a regisztrálásért gyártás esetén? Gyártás esetén (a fogalommeghatározást lásd a alpontban) a regisztrálást azon jogi személynek kell elvégeznie, aki a gyártást végzi. Fontos mindig szem előtt tartani, hogy kizárólag az EU-ban letelepedett gyártókat terheli regisztrálás benyújtására vonatkozó kötelezettség az általuk gyártott anyag tekintetében. A regisztrálási kötelezettség abban az esetben is alkalmazandó, ha az anyag az EU-n belül nem kerül forgalomba, hanem gyártás után az EU területén kívülre exportálják azt. Ki a regisztráló bérgyártás esetében? A bérgyártó (vagy alvállalkozó) alatt általában olyan vállalat értendő, amely egy anyagot (önmagában, készítményben vagy árucikkben) saját technikai felszereléseivel egy harmadik fél utasításait követve készít el, amelyért cserébe gazdasági ellentételezést kap. Az anyagot általában a harmadik fél hozza forgalomba. Ezt a lehetőséget gyakran köztes lépésként használják a gyártási eljárás során, amelyhez kifinomult eszközök szükségesek (desztillálás, centrifugálás stb.). E tekintetben azon jogi személy, amely az anyagot a harmadik személy nevében gyártja, tekintendő a gyártónak a REACH-rendelet alkalmazásában, és regisztrálnia kell az általa gyártott anyagot. Amennyiben a gyártási eljárást folytató jogi személy nem egyezik meg a termelőüzemmel rendelkező jogi személlyel, akkor e személyek valamelyikének kell az anyagot regisztrálnia Ki felel a regisztrálásért behozatal esetében? Behozatal esetében (a fogalommeghatározást lásd a alpontban) regisztrálnia az EU-ban letelepedett, a behozatalért felelős jogi személynek kell. A behozatalért való felelősség számos olyan tényezőtől függ, mint például a megrendelő, a fizető és a vámügyintézést kezelő fél személye, előfordulhat azonban, hogy önmagukban ezek nem döntőek. Például az EU-ban letelepedett, ugyanakkor csupán közvetítőként, tehát a vásárló megrendelését az EU-n kívüli szállítóhoz továbbító (és ezért a szolgáltatásért megfizetett), viszont az árukért, az áruk kifizetéséért semmilyen felelősséget nem vállaló, azokat egyetlen lépésben sem birtokló értékesítési ügynökség a REACH-rendelet alkalmazásában nem tekinthető importőrnek. Az értékesítési ügynökség az áruk fizikai behozataláért nem felelős. Sok esetben az áruk utolsó átvevője (a címzett) lesz az a jogi személy, amely a behozatalért felelős. Ez azonban nem mindig van így. Amennyiben például az (EU-ban letelepedett) A vállalat árukat rendel a (másik EU tagállamban letelepedett) B vállalattól, aki forgalmazóként tevékenykedik, akkor előfordulhat, hogy az A vállalat nem tudja, honnan származik az áru. A B vállalat rendelheti az árukat EU-s gyártótól vagy akár EU-n kívüli gyártótól is. Amennyiben B vállalat úgy dönt, hogy EU-n kívüli vállalattól ( C vállalat) rendel, akkor az áruk a szállítási költségek csökkentése érdekében a C vállalattól esetleg közvetlenül az A vállalathoz kerülnek kiszállításra. Ebből kifolyólag A vállalat a vámhatóságok által használt dokumentumokon címzettként fog szerepelni, és a vámkezelés az A vállalat országában fog megtörténni. Az áruk kifizetése azonban az A és B vállalat között fog történni. Szintén fontos megjegyezni, hogy ebben a példában a B vállalat nem értékesítési ügynökségként tevékenykedik, ahogyan az a fentiekben említésre került, mivel az értékesítési ügynökség nem választja ki, hogy mely gyártótól rendeli az árukat. Mivel a B vállalat dönti el, hogy EU-s vagy EU-n kívüli gyártótól rendel, ez a vállalat (és nem az A vállalat) tekintendő az áruknak az EU vámterületére történő fizikai behozataláért felelős jogi személynek, míg az A vállalat továbbfelhasználó. A regisztrálási kötelezettség ennek következtében a B vállalatot terhelné. Másfelől A vállalatnak dokumentumokkal kell tudnia bizonyítani a végrehajtó hatóságok felé, hogy ő továbbfelhasználó, például azáltal, ha bemutatja, hogy a B vállalattól rendel.

21 2.0. verzió május 21 Példa: A különböző szereplők szerepe és regisztrálási kötelezettségei behozatal esetén A Közösségen kívül A Közösségben Szerepek és regisztrálási kötelezettségek 8 tonnát szállít A vállalat A vállalat - 8 tonnát rendel B vállalattól - 8 tonnát kap C vállalattól - B vállalatnak fizet - továbbfelhasználó 8 tonnát rendel B vállalat B vállalat - 8 tonnát rendel C vállalattól - C vállalatnak fizet -importőrnek számít - regisztrálnia kell C vállalat 8 tonnát rendel C vállalat - 8 tonnás megrendelést kap a B vállalattól - 8 tonnát szállít A vállalatnak - nem közösségi gyártó - Nincsenek REACH szerinti kötelezettségei Fontos megjegyezni, hogy annak a nem közösségi gyártónak vagy szállítónak, aki az EU-ba anyagot vagy keveréket exportál, nincsenek REACH szerinti kötelezettségei. Az anyag vagy keverék szállítását végző vállalatnak sincsenek általában REACH szerinti kötelezettségei. Kivételek előfordulhatnak az olyan egyedi szerződéses megállapodások esetén, ha a szállítást végző vállalat az EU-ban letelepedett, és az felelős az anyag EU piacra történő bevezetéséért. Ezen kívül, meg kell jegyezni, hogy az importőr fogalmának REACH-rendelet szerinti értelmezésekor nem lehetséges visszatérni a Közösségi Vámkódexhez (2913/92/EGK rendelet) vagy az INCOTERMS -hez. Amennyiben egyedüli képviselőt neveztek meg, akkor ő felel a regisztrálásért (lásd a következő alpontot) Közösségen kívüli gyártó egyedüli képviselője Az Unió területére önmagukban, keverékekben vagy bizonyos körülmények között árucikkekben behozott anyagokat azok uniós importőreinek kell regisztrálni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes importőrnek regisztrálnia kell az általa behozott anyago(ka)t. A REACH szerint azonban azon Közösségen kívül letelepedett természetes vagy jogi személy, aki (önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló) anyagot gyárt, keveréket vagy árucikket állít elő, egyedüli képviselőt nevezhet meg, hogy ő tegyen eleget a Közösségbe behozott anyag tekintetében előírt regisztrálási kötelezettségnek (8. cikk (1) bekezdés). Ez mentesíti az ugyanazon szállítói láncon belül lévő közösségi importőröket a regisztrálási kötelezettségeik alól, mivel ők továbbfelhasználóknak minősülnek.

22 verzió május Ki nevezhet ki egyedüli képviselőt? A 8. cikk (1) bekezdésének értelmében az a Közösségen kívül letelepedett természetes vagy jogi személy, azaz nem közösségi gyártó, aki a Közösségbe behozott, önmagában, keverékekben vagy árucikkekben előforduló anyagot gyárt, keveréket készít vagy árucikket állít elő, kinevezhet egyedüli képviselőt az importőrökre rótt kötelezettségek teljesítésére. A nem közösségi forgalmazókat 3 a 8. cikk (1) bekezdése nem említi, így nem jelölhetnek ki egyedüli képviselőt. Az egyedüli képviselőnek dokumentummal kell tudnia igazolni a képviselt személy kilétét, valamint tanácsos regisztrálási dokumentációjában mellékelnie a nem közösségi gyártótól származó, az egyedüli képviselőként történő kinevezéséről szóló dokumentumot is. Habár nem kötelező a regisztrálási dokumentációban megadni ezt az információt, de a végrehajtó hatóságok kérésére be kell azt mutatni. Ki lehet egyedüli képviselő? Az egyedüli képviselő szerepét az EU-ban letelepedett olyan jogi személy töltheti be, aki vagy amely elegendő tapasztalattal és tájékozottsággal rendelkezik az anyagok gyakorlati kezelése terén ahhoz, hogy eleget tegyen az importőrök kötelezettségeinek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyedüli képviselő nem azonos a képviselőként kinevezett harmadik féllel (4. cikk). Képviselőként harmadik felet csupán a gyártó, az importőr, illetve adott esetben a továbbfelhasználó jelölhet ki annak érdekében, hogy az adatmegosztási folyamatban részt vevő más érdekeltek előtt potenciális regisztrálóként vagy adattal rendelkező félként névtelen maradjon. Az egyedüli képviselő nem kötelezett az általa képviselt nem közösségi gyártó kilétének az adatmegosztási folyamatban részt vevő más felek előtti felfedésére, ezért képviselőként harmadik felet kineveznie se nem szükséges, se nem ajánlott (erről a kérdésről további iránymutatás az Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumban olvasható). Mit kell tennie a nem közösségi gyártónak egyedüli képviselő kijelölése esetén? Az egyedüli képviselő kijelölése esetén a nem közösségi gyártónak a képviselőt naprakész módon tájékoztatnia kell az utóbbi által végrehajtott regisztrálásban szerepeltetendő, az EUban letelepedett importőrök listájáról, valamint az EU-ba behozott mennyiségekről. Ez az információ más eszközök által is átadható (pl. a közösségi importőrök közvetlenül is tájékoztathatják az egyedüli képviselőt) a nem közösségi gyártók és az egyedüli képviselő közötti megállapodásoktól függően. A nem közösségi gyártónak tájékoztatnia kell az ugyanazon szállítói láncon belüli, az EU-ban letelepedett valamennyi importőrt arról, hogy a regisztrálás lebonyolítására egyedüli képviselőt jelölt ki, így a regisztrálási kötelezettségeik alól mentesítette őket. A nem közösségi gyártó anyagonként csak egy-egy képviselőt jelölhet ki. Az egyedüli képviselő regisztrálásában a behozott anyag lefedett mennyiségét legyen szó akár egy adott nem közösségi gyártótól a Közösségbe behozott teljes mennyiségről, akár azon belüli adott részmennyiségekről egyértelműen meg kell jelölni. Azokban az esetekben, amelyekben valamely importőr ugyanazon anyagból más nem közösségi forrástól közvetlenül is hoz be mennyiségeket, az egyedüli képviselőnek, és az importőrnek egyaránt képesnek kell lennie a végrehajtó hatóságok számára világosan dokumentálni úgy az előbbi, mint az utóbbi által végrehajtott regisztrálásban kezelt behozatalok körét ellenkező esetben valamennyi behozataláért az importőr marad felelős. Másképpen megfogalmazva, az importőröknek a saját maguk által behozott anyagmennyiségek tárgyában kell regisztrálást benyújtaniuk, ugyanakkor nem kell kitérniük az egyedüli képviselők regisztrálásában lefedett mennyiségekre. 3 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem közösségi forgalmazó nem számít forgalmazónak a REACH értelmében, mivel a REACH céljai tekintetében nem a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy (ahogyan azt a 3. cikk (14) bekezdése meghatározza). A Közösségben letelepedett forgalmazó természetesen semmi esetre sem nevezhet ki egyedüli képviselőt.

23 2.0. verzió május 23 Mik a következmények az EU-ban letelepedett importőrökre nézve? Az az importőr, aki a vele azonos szállítói láncban szerepet játszó nem közösségi gyártótól olyan értesítést kap, amely szerint a regisztrálási kötelezettségek teljesítésére egyedüli képviselő kapott kinevezést, a továbbiakban a képviselő által elvégzett regisztrálásban kezelt mennyiség erejéig az utóbbi továbbfelhasználójának számít. Ez az importőri státuszt továbbfelhasználóivá tevő változás csak az adott szállítói láncon belül, azaz az egyedüli képviselőt kinevező nem közösségi gyártótól behozott mennyiségre érvényesül. Amennyiben az érintett importőr más, EU-n kívül letelepedett szállítóktól is hoz be anyagot, úgy ezen szállító(k)tól származó mennyiségeket továbbra is regisztrálnia kell, kivéve, ha a szállító(k) az érintett behozatalok tekintetében egyedüli képviselő(ke)t nevezett (neveztek) ki. Bár az importőrt a nem közösségi gyártó értesíti az egyedüli képviselő kinevezéséről, előnyösebb, ha az utóbbitól is írásos megerősítést kér arról, hogy az általa behozott mennyiség és felhasználás kezelésére az egyedüli képviselő által végzett regisztrálás keretén belül valóban sor került. Ezzel az importőr nemcsak egy olyan kapcsolattartási pontot teremt a maga számára, amelyen keresztül továbbfelhasználóként eljárva ismertté teheti saját felhasználását, hanem egyben világos dokumentációját nyeri annak is, hogy a behozott mennyiség kezelésére az egyedüli képviselő által végzett regisztrálás keretén belül valóban sor került, ellenkező esetben ugyanis ő marad felelős a behozatalokért. Az importőr, akárcsak bármely továbbfelhasználó, dönthet úgy, hogy saját kémiai biztonsági értékelést végez (további információkért kérjük, tanulmányozza át az Útmutató a továbbfelhasználók számára c. dokumentumot). Ez jelentős ráfordítást igényel, ezért az importőrnek célszerű alaposan átgondolni, hogy milyen mértékben van erre szükség. Az egyedüli képviselő kötelezettségei az anyagok regisztrálása tekintetében Az egyedüli képviselő teljes felelősséggel tartozik az általa regisztrálói jogkörben kezelt anyagokhoz fűződő valamennyi importőri kötelezettség teljesítéséért. Ez nem csak a regisztrálásra vonatkozik, hanem az importőrök összes egyéb, REACH szerinti kötelezettségére is. A következő bekezdések az egyedüli képviselők szerepét mutatják be a regisztrálási kötelezettségeik vonatkozásában. Az olvasó figyelmét felhívjuk arra, hogy az egyedüli képviselők egyéb kötelezettségeit, mint pl. az előzetes regisztrálásra, az adatmegosztásra stb. vonatkozó kötelezettségeket a jelen útmutatónak az importőrök kötelezettségeit bemutató, vonatkozó alpontjai ismertetik. Külön említettük azon eseteket, amikor az egyedüli képviselő kötelezettségei eltérnek az importőrökétől. Az egyedüli képviselő a behozott mennyiségeket a nem közösségi gyártóval kötött szerződéses megállapodásának megfelelően regisztrálja. A REACH-rendelet nem tesz különbséget az EU területére irányuló közvetett, illetve közvetlen behozatalok között, így ezeket a fogalmakat az útmutató sem használja. Alapvetően fontos egyértelműen azonosítani a következőket: az anyag Közösségen kívüli szállítói láncában az árucikk gyártójaként, készítőjeként, illetve előállítójaként eljáró szereplő; az egyedüli képviselőt kinevező fél; az egyedüli képviselő felelősségi körébe tartozó behozatalok. Mindaddig, amíg a fenti feltételek teljesülnek, lényegtelen, hogy az árucikk gyártója, készítője vagy előállítója, illetve az EU-n belüli importőr közötti, a szállítói lánc mentén megtett lépések közül melyekre kerül sor az EU-n kívül. Le kell szögezni azonban, hogy az egyedüli képviselő közösségen kívüli gyártó általi kinevezése következtében szükségessé válik, hogy az importőrök pontosan dokumentálják, a

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe:

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: I. 1. A REGISZTRÁCIÓ, VALAMINT AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE NORMÁL REGISZTRÁCIÓ ELLENŐRZÉSE

Részletesebben

Biztonsági adatlapok elkészítése

Biztonsági adatlapok elkészítése Ú T M U T A T Ó D I Ó H É J B A N Biztonsági adatlapok elkészítése A dokumentum célja, hogy közérthetően bemutassa a biztonsági adatlapok elkészítésére és átadására vonatkozó alapelveket és kötelezettségeket

Részletesebben

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? JOGI KÖZLEMÉNY: Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben

Részletesebben

A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben

A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben Gáspárné Bada Magda Budapest, 2008. május 6. REACH eljárások Regiszráció Értékelés Engedélyezés XIV. melléklet Korlátozás XVII. mell. > 1 t/ év > 100

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

Útmutató az intermedierekhez

Útmutató az intermedierekhez 2. verzió 2010. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók

Részletesebben

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók)

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Biztonságtechnika MKE 2016 Előadó: Botos Ágnes, PhD REACH, GHS & Biocid tanácsadó E-mail: agnes.botos@ghs-expert.com

Részletesebben

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 7. Gyakorlati útmutató 1 Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 2012. június 7. Gyakorlati útmutató 3 JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum útmutatást nyújt a CLP-vel

Részletesebben

Új biztonsági adatlap

Új biztonsági adatlap Új biztonsági adatlap Kiadva mint új Annex II Commission Regulation No 453/2010 of 20 May 2010 amending REACH as regards Annex II Új iránymutatás: 2010 március 1. változat. >1000 megj. http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/draft_guidance_on_safety_data_sheets_20100324.pdf

Részletesebben

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben?

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben? Kedves REACH felelős! A REACH pre-regisztráció hatalmazza fel az adott anyag gyártóját, importálóját, hogy a REACH regisztrációt, vagyis a toxikológai, ökotoxikológiai teszteket ne rögtön, hanem a gyártott

Részletesebben

Útmutató a továbbfelhasználók számára

Útmutató a továbbfelhasználók számára ÚTMUTATÓ 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 2.1 verzió 2014. október JOGI KÖZLEMÉNY A

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához Útmutató regisztrációhoz 2007 június Útmutató a REACH végrehajtásához 1 JOGI MEGJEGYZÉS Jelen dokumentum a REACH-el kapcsolatos útmutató, mely magyarázatok tartalmaz a REACH-el és ennek teljesítési követelményeivel

Részletesebben

CLP és az ADR kapcsolata

CLP és az ADR kapcsolata CLP és az ADR kapcsolata Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, CLP, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök 2010.november Tel: +36-20-2205737 E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com

Részletesebben

Útmutató a monomerekhez és polimerekhez

Útmutató a monomerekhez és polimerekhez GUIDANCE Útmutató a monomerekhez és polimerekhez 2012. április 2.0. változat Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához 2 2.0. változat 2012. április Változat Változások Dátum 0. változat Első kiadás 2007.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata)

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata) Helsinki, 2010. november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL (Az Igazgatóság határozata) HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója

A CLP-rendelet bevezető útmutatója 1 2.0 verzió 2015. június TMUTATÓ 2.1 verzió 2015. augusztus 2 2.1 verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT Ez a dokumentum támogatást kíván nyújtani a felhasználók számára a CLP-rendelet szerinti kötelezettségeik

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés. A dokumentáció benyújtásának áttekintése (IUCLID 5) A dokumentáció benyújtásának áttekintése (Reach-IT) Kérdések és válaszok

Tartalom. Bevezetés. A dokumentáció benyújtásának áttekintése (IUCLID 5) A dokumentáció benyújtásának áttekintése (Reach-IT) Kérdések és válaszok Tartalom Bevezetés A dokumentáció benyújtásának áttekintése (IUCLID 5) A dokumentáció benyújtásának áttekintése (Reach-IT) Kérdések és válaszok Következtetések és későbbi webszemináriumok http://echa.europa.eu

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl

Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl I. Mi a REACH? Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl Az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete 2007. június 1-jén lépett hatályba. A REACH az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete.

Részletesebben

Kémiai biztonság az EUban és Magyarországon

Kémiai biztonság az EUban és Magyarországon Kémiai biztonság az EUban és Magyarországon Bevezetés és a REACH rendelet bemutatása Dr. Deim Szilvia, 2016. május 3. Áttekintés Kémiai biztonság az Európai Unióban és Magyarországon A REACH rendelet célkitűzései

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Adatmegosztás s az Anyaginformáci cserefórumon rumon (SIEF)

Adatmegosztás s az Anyaginformáci cserefórumon rumon (SIEF) Vezető Regisztráló Webszeminárium Adatmegosztás és -terjesztés Adatmegosztás s az Anyaginformáci ciós cserefórumon rumon (SIEF) 2010. április 30. Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Áttekintés Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2007.5.29. L 136/3 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Jelen cikk az ECHA által publikált dokumentum egy részének a fordítását tartalmazza (lásd kapcsolódó dokumentum oldal).

Jelen cikk az ECHA által publikált dokumentum egy részének a fordítását tartalmazza (lásd kapcsolódó dokumentum oldal). A Többéves Munkaprogramban (MAWP 2014-2018) leírtak szerint az ECHA 5 éves stratégiájának végrehajtásának harmadik éve magában foglalja a négy stratégiai cél további törekvéseit, amelynek középpontjában

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Megjegyzés. Az ítélet megtekinthető az alábbi linken:

Megjegyzés. Az ítélet megtekinthető az alábbi linken: Megjegyzés Felhívjuk figyelmét, hogy az ECHA a közeljövőben frissíteni fogja ezt a dokumentumot, hogy az összhangban legyen a Bíróságnak a C-106/14. sz. ügyben 2015. szeptember 10-én hozott ítéletével.

Részletesebben

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Számos tanácsadó cég kínál általános támogatást, de csak néhányan biztosítanak olyan minőségi szolgáltatást, mint a JSC. A szabályozási

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

REACH a gyakorlatban

REACH a gyakorlatban 1828-07 Spark 2/8/08 9:35 Page 1 REACH a gyakorlatban Kézikönyv az ipari szereplôk számára Dr. Schuchtár Endre Dr. Gáspárné Bada Magda Dr. Körtvélyessy Gyula Murányi István Sógor András Készült a munkavédelmi

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról Sajtóközlemény Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érhető el. ECHA/PR/11/04 Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 109/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.4.19. A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett

Részletesebben

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu CLP: 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. GHS ÉS CLP KAPCSOLATA Az ENSZ kidolgozta a Vegyi

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09.

Az AEO változásai. NAV KI Vám Főosztály. NavigátorVilág Konferencia november 09. Az AEO változásai NAV KI Vám Főosztály NavigátorVilág Konferencia 2017. november 09. AEO státus Vám Világszervezet (WCO) koncepció vámhatóságok és a vállalatok közötti partnerségen, együttműködésen alapul

Részletesebben

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád CLP AKTUÁLIS KÉRDÉSEK I.: VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK 2 1.) 944/2013/EU bizottsági rendelet (5. ATP) Kihirdetés: 2013. okt.

Részletesebben

ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2017-06-12 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozószerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2015. február 1 A két táblára vonatkozó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez ÚTMUTATÓ Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus 2 Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT A dokumentum célja a felhasználók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Az EBH iránymutatásai a hitelképességi vizsgálatról 1 Tartalom 1. szakasz Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek 3 2. szakasz Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 19. (OR. en) 6648/14 AGRILEG 39 DENLEG 36 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. február 17. Címzett: Biz. dok. sz.: D030733/03 Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

Megjegyzés. Az ítélet megtekinthető az alábbi linken: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&td=all&num=c-106/14

Megjegyzés. Az ítélet megtekinthető az alábbi linken: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&td=all&num=c-106/14 Megjegyzés Felhívjuk figyelmét, hogy az ECHA a közeljövőben frissíteni fogja ezt a dokumentumot, hogy az összhangban legyen a Bíróságnak a C-106/14. sz. ügyben 2015. szeptember 10-én hozott ítéletével.

Részletesebben

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Vázlat Mi a célja az előregisztrációnak? Mit kell benyújtanunk? Mikor? Hogyan gyűjtsük össze az anyagainkat?

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatályáról 17 June 2013 ESMA/2013/720. Kelt: 2013. június 17. ESMA/2013/720 Tartalom I. Hatály 4 II.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2006/XI/03 B(2006) 5160 végleges NEM NYILVÁNOS A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 2006/XI/03 a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásáról

Részletesebben

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

Többéves munkaprogram 2014-2018. Többéves munkaprogram (2014-2018) 1

Többéves munkaprogram 2014-2018. Többéves munkaprogram (2014-2018) 1 Többéves munkaprogram 2014-2018 Többéves munkaprogram (2014-2018) 1 2 Európai Vegyianyag-ügynökség A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13) 2015.3.31. HU L 86/13 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet

Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján Közzététel dátuma: 2016. április 1 Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet alapján Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá C 67/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.20. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. A ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA...9 I.1. VONATKOZIK RÁM A? SZEREPEK...9 I.2. MI MICSODA A -BEN?...11 I.3. A FŐBB ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA...12

Részletesebben