Útmutató a továbbfelhasználók számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a továbbfelhasználók számára"

Átírás

1 Útmutató a továbbfelhasználók számára január Útmutató a REACH végrehajtásához

2 JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletrıl, ismertetve a rendeletben elıírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a REACH-rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogi hivatkozást, továbbá az e dokumentumban foglalt információk nem minısülnek jogi tanácsadásnak. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelısséget a dokumentum tartalmáért. JOGI NYILATKOZAT Ez a dokumentum egy eredetileg angolul készült dokumentum munkafordítása. A fordítást és a szerkesztési lektorálást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja végezte. A dokumentum tudományos/technikai szövegezése felülvizsgálatra fog kerülni. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy kizárólag a weboldalunkon is hozzáférhetı angol nyelvő változat az eredeti. 2 Európai Vegyianyag-ügynökség, 2008 A sokszorosítás a forrás feltüntetése mellett engedélyezett

3 ELİSZÓ Ez az útmutató tájékoztatással szolgál a továbbfelhasználók számára a REACH szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban. A dokumentum egy sorozat része, amely segítséget kíván nyújtani valamennyi érdekelt számára, hogy felkészülhessenek a REACH-rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelésre. A sorozatot alkotó dokumentumok részletes iránymutatással szolgálnak egy sor alapvetı REACH-eljárással, illetve néhány konkrét tudományos és/vagy technikai módszerrel kapcsolatban, amelyhez az iparnak vagy a hatóságoknak a REACHrendelet értelmében folyamodniuk kell. Az útmutatókat az Európai Bizottság szolgálatai által irányított REACH végrehajtási projektek (RIP) keretében dolgozták ki és vitatták meg, valamennyi érdekelt, azaz a tagállamok, az ipar és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) bevonásával. A dokumentumok az Európai Vegyianyagügynökség weboldaláról érhetık el ( A jövıben további útmutatók is elérhetık lesznek a weboldalon, amikor elkészül a végleges vagy frissített változatuk. Ezen útmutató jogalapja az Európai Parlament és a Tanács december 18-i 1907/2006/EK rendelete (REACH-rendelet) 1 1 Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 396., ). 3

4

5 ÚTMUTATÓ A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ A továbbfelhasználók legfıbb kötelességei A továbbfelhasználóknak mikor kell megfelelniük a REACH elıírásainak? Mit kell tennie egy biztonsági adatlap kézhezvételekor? Az expozíciós forgatókönyv ellenırzése és végrehajtása Mit kell tennie, ha nem kap biztonsági adatlapot? Készítményeket elıállító vállalatok Az EU-n kívülrıl származó anyagok, készítmények vagy árucikkek importırei FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A REACH-rendelet továbbfelhasználókra vonatkozó legfontosabb részei Mit jelent a regisztrálás a továbbfelhasználók számára Regisztrálási határidık gyártók és importırök számára Továbbfelhasználók és a regisztrálás A feladatok és kötelezettségek azonosítása A REACH értelmében ki minısül továbbfelhasználónak és hogyan azonosíthatom a feladataimat? A gyártók/importırök feladatainak azonosítása A továbbfelhasználók feladatainak azonosítása A REACH által elıírt egyéb feladatok A lehetséges kötelezettségek áttekintése FELKÉSZÜLÉS A REACH-RE Bevezetı A korai felkészülés elınyei Milyen elınyei vannak, ha korán felveszi a kapcsolatot szállítóival? Milyen elınyei vannak, ha korán felveszi a kapcsolatot fogyasztóival? Milyen következményekkel jár, ha nem készül fel a REACH-re? Mi történik, ha egy anyagot nem regisztrálnak? Mi történik abban az esetben, ha egy anyag regisztrálásra került, de az expozíciós forgatókönyv nem érinti az általam alkalmazott felhasználást? Milyen következményekkel jár az engedélyezés? A szükséges információk Milyen információkra van szükségem és hogyan készülhetek fel erre? Mi a helyzet a titkos üzleti információkkal? A felhasznált anyagok és a felhasználási mód ismerete A felhasznált anyagok megismerése... 36

6 ÚTMUTATÓ A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA Információforrások Az adatok összegyőjtése Információk közlése a szállítók felé AZ ANYAGOKKAL, KÉSZÍTMÉNYEKKEL VAGY ÁRUCIKKEKKEL EGYÜTT KAPOTT INFORMÁCIÓK NYOMÁN MEGTEENDİ INTÉZKEDÉSEK Bevezetı Az anyagokra vagy készítményekre vonatkozó információk nyomán tett intézkedések folyamatábrája Az árucikkekre vonatkozó információk nyomán tett intézkedések folyamatábrája AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVNEK VALÓ MEGFELELÉS ELLENİRZÉSE Az expozíciós forgatókönyvnek való megfeleléshez kapcsolódó követelmények A legfontosabb kifejezések magyarázata Felhasználás Felhasználási feltételek Üzemi feltételek Kockázatkezelési intézkedések Arányosítás Az expozíciós forgatókönyvnek való megfelelés ellenırzése Az expozíciós forgatókönyvnek való megfelelés ellenırzésének folyamatábrája Az árucikkekbe beépített anyagok vagy készítmények MIT KELL TENNI, HA FELHASZNÁLÁSRA NEM VONATKOZIK AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV Bevezetı A döntések meghozatalának folyamata és ismertetése, arra az esetre, ha a felhasználásra nem vonatkozik az expozíciós forgatókönyv A TOVÁBBFELHASZNÁLÓI KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE Mi a továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés? A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelésre vonatkozó követelmények Önmagában elıforduló anyagok értékelése Készítmények értékelése Azok az esetek, amikor a készítmények elıállítói értékelhetik a kémiai biztonságot A biztonságos felhasználás bizonyítása A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés folyamatábrája A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés folyamata Az expozíciós forgatókönyv címe(i) Az expozíciós forgatókönyv adatainak összeállítása Eljárásokra vonatkozó expozíciós forgatókönyvek Árucikkekre vonatkozó expozíciós forgatókönyvek Hulladékra vonatkozó expozíciós forgatókönyvek Az expozíciós szintek számszerősítése... 84

7 7.7.1 Elhanyagolható vagy nem valószínősíthetı expozíciós terjedési utak Vonatkozó expozíciós terjedési utak Mért adatok Modellezett adatok A veszélyekkel kapcsolatos információk összegyőjtése Kockázatjellemzés Az értékelés megismétlése A veszélyességi információk finomítása Az expozíciós értékelés finomítása A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés dokumentálása Készítményre vonatkozó továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés A készítményekre vonatkozó továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés folyamatábrája A FELHASZNÁLÁS AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSSÁ VALÓ VÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRÉS Bevezetés A felhasználás azonosított felhasználássá való válására irányuló kérés munkafolyamata és magyarázata Információ fogadása a felhasználásról tájékoztató fogyasztóktól A FELHASZNÁLÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK GYŐJTÉSE A saját felhasználására (felhasználásaira) vonatkozó információ A fogyasztók általi felhasználásra vonatkozó információ A felhasználásra vonatkozó információ megszerzése munkafolyamat és magyarázat A SZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁSA A VESZÉLYEKRE VONATKOZÓ ÚJ INFORMÁCIÓKRÓL Bevezetés A veszélyességgel kapcsolatos új információ közlésének munkafolyamata és magyarázata A KOCKÁZATKEZELÉS MEGFELELİSÉGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Bevezetés Mikor minısülhetnek a kockázatkezelési intézkedések nem megfelelınek Az expozíciós forgatókönyvön keresztül közölt kockázatkezelési intézkedések A biztonsági adatlap 8. pontjában közölt kockázatkezelési intézkedések Milyen információt kell közölni A kockázatkezelési intézkedések megfelelıségét megkérdıjelezı információ szolgáltatásának munkafolyamata AZ ENGEDÉLYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGFELELİSÉGI KÖVETELMÉNYEK Bevezetés Engedélykérelem

8 ÚTMUTATÓ A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA 12.3 Az engedélyezési követelményeknek való megfelelés munkafolyamata A KORLÁTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGFELELİSÉGI KÖVETELMÉNYEK Bevezetés A korlátozásoknak való megfelelıség biztosításának munkafolyamata és magyarázata A KÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÓI ÁLTAL SZÁLLÍTANDÓ KÉSZÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ A készítményekkel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek a REACH alapján A kapott és a közlendı információ A készítményre vonatkozó, a szállítói lánc további tagjaival közlendı információ összeállítására irányuló intézkedésekkel kapcsolatos munkafolyamat A REACH-NEK VALÓ MEGFELELİSÉG A FORGALMAZÓK ESETÉBEN Bevezetés a forgalmazóknak szóló szakaszhoz A REACH rövid áttekintése forgalmazók számára A forgalmazók kötelezettségei Az információk átadásának kötelezettsége Mi történik, ha az anyag az egyik felhasználó felhasználására (felhasználásaira) vonatkozóan nincs regisztrálva?

9 TÁBLÁZATOK 1. táblázat Az expozíciós forgatókönyv ellenırzése táblázat A feladatok azonosítása önmagukban való felhasználásra szánt vagy készítményekben vagy árucikkekben jelen levı anyagok gyártói/importırei táblázat A feladatok azonosítása önmagukban való felhasználásra szánt vagy készítményekben jelen levı anyagok továbbfelhasználói (az alábbi táblázatban azonosított valamennyi feladatkör a REACH értelmében továbbfelhasználói feladatnak minısül) táblázat Feladatok azonosítása a továbbfelhasználói vagy gyártói/importıri feladatköröktıl eltérı feladatok táblázat A különbözı feladatkörökhöz esetlegesen kapcsolódó kötelezettségek azonosítása táblázat Kiemelt dátumok a REACH-re való felkészülésben táblázat Felhasznált vegyi anyagok (anyagok és készítmények) felsorolása táblázat Egy anyagjegyzék példája táblázat A biztonsági adatlapban a továbbfelhasználói kötelezettségeinek való megfelelésre vonatkozó adatok táblázat Tájékoztatás az árucikkekben jelen levı anyagokról táblázat Az arányosításhoz kapcsolódó információk az expozíciós forgatókönyvben táblázat Az expozíciós determinánsok és az expozíciók közötti kapcsolat táblázat Milyen lehetıségek vannak, ha az expozíciós forgatókönyv nem vonatkozik az Ön felhasználására táblázat Annak ellenırzése, hogy alkalmazhatók-e a továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés elkészítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentességek táblázat A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés elkészítése során elvégzendı feladatok és az ehhez szükséges szakértelem táblázat Az értékelés hatókörének megállapításakor figyelembe veendı életciklus-szakaszok táblázat A veszélyességi adatok összeállítása táblázat Kockázatjellemzés valamennyi expozíciós terjedési út tekintetében táblázat Az anyag saját felhasználására (felhasználásaira) vonatkozó, a szállítói kérdıív kitöltéséhez szükséges információ forrásai táblázat A veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó információ továbbítása táblázat Az engedélyezés alól mentes felhasználások táblázat Mentesség a készítményben lévı koncentráció függvényében táblázat Mentesség különleges helyzetben táblázat Az egyes veszélyes anyagokra, felhasználásokra és életciklusokra vonatkozó adatok táblázat A biztonsági adatlapban szereplı új információk (további részletekkel kapcsolatban lásd a REACH II. mellékletét) táblázat Információáramlás a szállítói láncban ÁBRÁK 2-1 ábra Regisztrálási határidık és ezek jelentısége a továbbfelhasználók számára ábra A munkafolyamat során az adatközlés fontosságát indokoló tényezık ábra Kiemelt dátumok a REACH-re való felkészülésben ábra Az anyagokra vagy készítményekre vonatkozó információk nyomán tett intézkedések ábra Az árucikkekre vonatkozó információk nyomán megteendı intézkedések ábra Az expozíciós forgatókönyvnek való megfelelés ellenırzésének folyamatábrája ábra A döntési folyamat arra az esetre, ha a felhasználásra nem vonatkozik az expozíciós forgatókönyv ábra A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés folyamata ábra Készítményekre vonatkozó továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés ábra A továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés folyamata ábra Extrudálási eljárás kibocsátási terjedési utakkal és kockázatkezeléssel ábra Készítményekre vonatkozó továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés ábra A felhasználás azonosított felhasználássá válására irányuló kérés munkafolyamata ábra A felhasználásra vonatkozó információ megszerzésének munkafolyamata ábra Munkafolyamat - a veszélyességre vonatkozó új információ ábra A kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információ közlése ábra Az engedélyezési követelmények teljesítése ábra A korlátozásoknak való megfelelıséget ellenırzı munkafolyamat

10 ÚTMUTATÓ A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA 14-1 ábra A készítmény elıállítója által a szállítói lánc további tagjaival közlendı információ ábra A készítményekre vonatkozó, a szállítói lánc többi tagjával közlendı ábra A forgalmazó és a szállítói lánc PÉLDÁK 1. példa A felhasználás példái példa Az üzemi feltételek példái példa Az azonosított felhasználás összevetése saját felhasználásával példa Eljárások és tevékenységek ellenırzése példa Az üzemi feltételek ellenırzése példa Kockázatkezelési intézkedések ellenırzése példa A felhasználások jellemzésére szolgáló rendszer alkalmazása példa Acetonra vonatkozó mért adatok a munkahelyen példa Más anyagokból származó mért adatok felhasználása FÜGGELÉKEK 1. FÜGGELÉK: REFERENCE INFORMATION ABOUT AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVRE VONATKOZÓ REFERENCIAINFORMÁCIÓ Mi az az expozíciós forgatókönyv? Kinek kell a REACH alapján expozíciós forgatókönyvet kidolgoznia? Mit jelent az, hogy az expozíciós forgatókönyv kiterjed egy anyag életciklusára? Mire használják az expozíciós forgatókönyvet? Mit közöl az expozíciós forgatókönyv a szállítói láncban? Az expozíciós forgatókönyv mindig egy adott anyaghoz kapcsolódik? Mit jelent pontosan az expozíció? Hogyan strukturálódik az expozíciós forgatókönyv? Miért szükséges az expozíció becslése? FÜGGELÉK: AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV FORMÁTUMA ÉS MAGYARÁZATA FÜGGELÉK: AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK FORMÁTUMÁNAK DOKUMENTÁCIÓJA AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEIT HAJTJÁK VÉGRE FÜGGELÉK: KÉSZÍTMÉNYEK EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEINEK PÉLDÁJA TISZTÍTÓ TERMÉKEK FÜGGELÉK: KÉSZÍTMÉNY EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVÉNEK PÉLDÁJA DÍSZÍTİ FESTÉS FÜGGELÉK: A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETEMÉNYEKET TARTALMAZÓ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOK FÜGGELÉK: A SZÁLLÍTÓI LÁNCBAN FELMERÜLİ KOMMUNIKÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK STRUKTURÁLT ÁTTEKINTÉSE

11 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 0. AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA Ez az útmutató dokumentum a vegyi anyagok továbbfelhasználóinak, azaz olyan személyeknek szól, akik ipari vagy foglalkozásszerő tevékenységeik során egy anyagot önmagában vagy készítményben használnak fel. Számos különbözı vállalat lehet továbbfelhasználó, többek között készítmények elıállítói, árucikkek gyártói, kézmővesek, mőhelyek, szolgáltatók vagy újratöltık. Az útmutató a szállítói lánc más szereplıi számára is hasznos lehet, akik nem továbbfelhasználók, gyártók vagy importırök, mindazonáltal a REACH kötelezettségeket ír elı számukra: ide tartoznak például a forgalmazók, a kiskereskedık vagy a tárolással foglalkozó szereplık. Az útmutató több fejezetbıl áll: a bevezetı fejezetek (1., 2. és 3. fejezet) általános betekintést nyújtanak a rendeletbe (a REACH áttekintése, a továbbfelhasználók feladatai és kötelezettségei, a továbbfelhasználók hogyan készülhetnek fel a REACH betartására), és elıkészítik az útmutató fı fejezeteit, amelyek segítenek az említett kötelezettségeknek való megfelelésben; a fı fejezetek további részletekkel szolgálnak a REACH szerinti konkrét kötelezettségeknek való megfeleléshez. E részek igen hasonlóan épülnek fel: 1. a rész tartalmának összefoglalása és a követelmény ismertetése; 2. táblázatok folyamatábrák a folyamatok egészének ismertetésére (a REACH-nek való megfelelés, az információk kommunikálása a szállító lánc mindkét irányába); 3. a munkafolyamatok ismertetése, további útmutatásokkal (például hivatkozás egyéb információforrásokra). Az útmutató minden olyan kötelezettségrıl szót ejt, amelyeknek a továbbfelhasználóknak a REACH értelmében meg kell felelniük, és ismerteti azokat a különbözı körülményeket, amelyekkel a továbbfelhasználók szembesülhetnek. Lehet, hogy ezen információk némelyike csak bizonyos esetekben vonatkoznak az Önre, de az is lehet, hogy egyáltalán nincs jelentıségük. A oldalon általános információk találhatók a REACH-rendeletrıl, és egy olyan eszköz is a felhasználók rendelkezésére áll, amellyel meghatározhatják, hogy a rendelet az általuk felhasznált anyagok tekintetében milyen feladatokat és kötelezettségeket ír elı. Az útmutató úgy épül fel, hogy csak azokat a fejezeteket kell megnyitni, amelyek Önre vonatkoznak, tehát nem szükséges végigolvasni az egész dokumentumot. Az alábbi kérdések az útmutató Önnek megfelelı részéhez irányítják. 1. Mi a REACH és milyen jelentısége van számomra? A REACH-rendelet és az abban megfogalmazott követelmények összefoglalását az 1. fejezet tartalmazza. 2. Továbbfelhasználónak minısülök-e, és mik a kötelezettségeim? Biztos Ön abban, hogy továbbfelhasználó? Tisztában van-e a REACH által Ön felé támasztott követelményekkel és azzal, hogy mikor kell megfelelnie azoknak? Ha a válasz nem, olvassa el a 2. fejezetet. 3. Hogyan készülhetek fel a REACH követelményeire? Tudja, hogy a REACH értelmében milyen intézkedéseknek kell megfelelnie és mikor kell mindezt megtennie? Tudja, hogy milyen információkra lesz szüksége és hogy hol találja meg azokat? Biztosan tudja, hogy hogyan és mikor kell felvennie a kapcsolatot szállítóival a REACH kapcsán? Ha a válasz nem, olvassa el a 3. fejezetet. 4. Mit kell tennem, ha információkat kapok a szállítóimtól? Ha tájékoztatást nyújtanak Önnek az Ön által önmagában vagy készítményben vagy árucikkekben felhasznált anyagokkal kapcsolatban, a kapott információkat követve kell cselekednie. Olvassa el a 4. fejezetet.

12 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 5. Mi a teendı abban az esetben, ha a tájékoztatás expozíciós forgatókönyvet is tartalmaz? Az expozíciós forgatókönyv leírja egy adott anyag biztonságos felhasználási módjait. Ellenıriznie kell, hogy Ön teljesíti-e az expozíciós forgatókönyvben elıírtakat. Olvassa el a 5. fejezetet. 6. Mi a teendı abban az esetben, ha az expozíciós forgatókönyv nem vonatkozik az általam alkalmazott felhasználási módra? Ebben az esetben Önnek kell eldöntenie, hogy milyen intézkedést tesz. Olvassa el a 6. fejezetet. 7. Hogyan kell elkészítenem a továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelést? Amennyiben úgy határoz, hogy továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelést készít, olvassa el a 7. fejezetet. 8. Hogyan tájékoztassam a szállítóimat az általam alkalmazott felhasználásról? Ha úgy dönt, hogy szállítójával ismerteti az alkalmazni kívánt felhasználást, hogy a szállító vagy a szállítói lánc más szereplıi is belefoglalhassák azt az expozíciós forgatókönyvükbe, olvassa el a 8. fejezetet. 9. Milyen információkra lesz a szállítómnak szüksége és hogyan juthatok hozzá ezekhez az információkhoz? Ha úgy dönt, hogy szállítója számára azonosítja felhasználását, a szállítónak információkra lesz szüksége arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja fel az anyagot. A 9. fejezetben tanácsokat talál a szükséges információkkal kapcsolatban, és megtudhatja, hol találhatja meg azokat. 10. Mi a teendı abban az esetben, ha új információkkal rendelkezem az anyagokkal kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan? Az ilyen információkat továbbítania kell a szállítójának; olvassa el a 10. fejezetet. 11. Mi a teendı abban az esetben, ha olyan információkkal rendelkezem, amelyek kérdésessé teszik a biztonsági adatlapon vagy az expozíciós forgatókönyvben meghatározott kockázatkezelési intézkedéseket? A REACH elıírja, hogy az ilyen információkat továbbítania kell a szállítójának. Olvassa el a 11. fejezetet. 12. Mi az engedélyezés és milyen jelentısége van számomra? Ha egy anyag engedélyköteles, arra egyedi követelmények vonatkoznak. Olvassa el a 12. fejezetet. 13. Mik a korlátozások? Bizonyos anyagok gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan korlátozásokat alkalmazhatnak. Olvassa el a 13. fejezetet. 14. Készítmények elıállításával foglalkozom mit kell tennem? A készítményekre egyedi követelmények vonatkoznak. Olvassa el a 14. fejezetet. 15. Forgalmazó vagyok milyen kötelezettségeket ír elı számomra a REACH? Bár a forgalmazók nem minısülnek továbbfelhasználónak, a REACH számukra is elıír bizonyos kötelezettségeket. Olvassa el a 15. fejezetet. 12

13 ÖSSZEFOGLALÓ 1. ÖSSZEFOGLALÓ A REACH 2 a vegyi anyagokat szabályozó új rendelet, amelynek célja, hogy az emberi egészség és a környezet tekintetében magas szintő védelmet biztosításon a vegyi anyagokkal szemben, és ezzel egyidejőleg fokozza az innovációt és a versenyképességet. A REACH egyik fı eleme az anyagok regisztrálása, amely arra kötelezi az anyagok gyártóit és importıreit, hogy egy regisztrálási dokumentáció formájában meghatározott információkat bocsássanak az Európai Vegyianyag-ügynökség rendelkezésre. Ezek az információk az anyagok által jelentett veszélyekre vonatkoznak, illetve arra, hogy kockázatos-e a használatuk. Bizonyos veszélyes anyagok gyártóinak és importıreinek egy kémiai biztonsági értékelésben pontosan fel kell mérniük e kockázatok jellegét és mértékét. Egyes nagyon veszélyes anyagok felhasználása engedélyköteles, és bizonyos anyagok felhasználásra korlátozásokat vethetnek ki. A REACH értelmében a továbbfelhasználók nem hozhatnak forgalomba vagy használhatnak fel olyan anyagokat, amelyeket nem regisztráltak a REACH elıírásaival összhangban. A továbbfelhasználók csakúgy mint jelenleg biztonsági adatlapok formájában tájékoztatást kapnak a veszélyes anyagokról és készítményekrıl, többek között a felhasználásukból eredı kockázatokról és az e kockázatok kézben tartásához szükséges intézkedésekrıl. Egyes biztonsági adatlapoknak mellékletük is van, amelyet expozíciós forgatókönyvnek hívnak. Az expozíciós forgatókönyv pontosabb adatokkal szolgál az anyag vagy készítmény biztonságos felhasználásával, illetve azzal kapcsolatban, hogyan védheti meg magát, fogyasztóit és a környezetét a kockázatoktól. Amennyiben az expozíciós forgatókönyv az Ön által alkalmazott felhasználásra nem terjed ki, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával annak érdekében, hogy a vonatkozó felhasználási módot vegyék fel egy expozíciós forgatókönyvbe, vagy Önnek kell kidolgoznia saját kémiai biztonsági jelentését. Alkalmaznia kell a kockázatkezelési intézkedéseket és az anyag felhasználására vonatkozóan megállapított mindenféle korlátozást. A továbbfelhasználóknak emellett kommunikálniuk kell bizonyos információkat a szállítói lánc mindkét irányába. 1.1 A továbbfelhasználók legfıbb kötelességei Önnek mint továbbfelhasználónak a REACH értelmében az alábbi fı kötelezettségeknek kell eleget tennie: 1. a rendelkezésre bocsátott biztonsági adatlapon, illetve az egyes biztonsági adatlapokhoz csatolt expozíciós forgatókönyvekben meghatározott utasítások követése; amennyiben az expozíciós forgatókönyv az Ön által alkalmazott felhasználásra nem terjed ki, felveheti a kapcsolatot a szállítójával annak érdekében, hogy a vonatkozó felhasználási módot vegyék fel egy expozíciós forgatókönyvbe, vagy szükségessé válhat, hogy egy saját kémiai biztonsági jelentést dolgozzon ki; 2. lépjen kapcsolatba a szállítóival, ha új információk állnak rendelkezésére az anyag vagy készítmény veszélyeivel kapcsolatban, vagy ha úgy véli, hogy nem megfelelıek a kockázatkezelési intézkedések; 3. tájékoztassa fogyasztóit: a. amennyiben Ön készítmények elıállításával foglalkozik, a készítményeivel kapcsolatos veszélyekrıl és a biztonságos felhasználás feltételeirıl, és nyújtson tanácsadást a kockázatok megfelelı kezelésére vonatkozóan 2 A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása. További információkért látogasson el a internetes oldalra. 13

14 ÖSSZEFOGLALÓ b. amennyiben az Ön által elıállított árucikkekben egyes engedélyezésre jelölt, nagyon veszélyes anyagok meghaladják a 0,1 tömegszázalék (m/m) koncentrációt A továbbfelhasználóknak mikor kell megfelelniük a REACH elıírásainak? A REACH június 1-jén lépett hatályba, és ettıl a naptól érvénybe léptek a szállítói láncban történı tájékoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek, például a biztonsági adatlapok kötelezı rendelkezésre bocsátása veszélyes anyagok és készítmények szállításakor. Az anyagok regisztrálásához kapcsolódó kötelezettségeket azonban csak június 1-jétıl kell alkalmazni. Például a szállító által készített expozíciós forgatókönyvnek való megfelelés (vagy egy ilyen kidolgozása az expozíciós forgatókönyvben nem említett felhasználásokra vonatkozóan) 12 hónappal azt követıen válik kötelezıvé, hogy a továbbfelhasználó kézhez kapott egy regisztrációs számmal ellátott biztonsági adatlapot. A REACH értelmében a továbbfelhasználók nem hozhatnak forgalomba olyan anyagokat, amelyeket nem regisztráltak a REACH elıírásaival összhangban. Tehát az Ön termékei csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyeket: a szállító évi 1 tonnánál kisebb mennyiségekben állít elı vagy importál, vagy mentesítettek a regisztrálási kötelezettség alól (a REACH IV. és V. mellékletében meghatározott mentességekkel összhangban), vagy elızetesen regisztráltak és egy késıbbi regisztrálási határidıvel rendelkeznek, vagy már regisztráltak. A gyakorlatban meg kell bizonyosodnia arról, hogy a szállítója ismeri-e a REACH elıírásait és megfelel-e azoknak. Egy nyilatkozatot kell beszereznie a szállítójától, amelyben az kijelenti, hogy ismeri a követelményeket, betartja azokat és ellenırzi, hogy a szállítói a REACH-rendelettel összhangban végzik tevékenységeiket, továbbá igazolást kér arra vonatkozóan, hogy az elızetes regisztráció megtörtént vagy meg fog történni. Tanácsos azzal kezdeni a REACH-rendeletre való felkészülést, hogy érdeklıdik a szállítóinál, hogy készülnek-e elızetes regisztrálásra majd regisztrálásra, és közösen megvitatják az Ön által alkalmazott felhasználásokat, hogy azokra vonatkozhasson a regisztráció. Ezenkívül, amennyiben információkkal például vizsgálati adatokkal rendelkezik az Ön által alkalmazott felhasználásokkal kapcsolatban, lehet, hogy fel szeretné venni a kapcsolatot az Ügynökséggel, hogy az anyaginformációs cserefórum résztvevıjévé váljon (további részleteket az adatmegosztásról szóló útmutatóban talál) Mit kell tennie egy biztonsági adatlap kézhezvételekor? A REACH értelmében meg kell felelnie a biztonsági adatlapon, illetve az egyes biztonsági adatlapokhoz csatolt expozíciós forgatókönyvekben meghatározott feltételeknek. Ezenkívül, amennyiben a biztonsági adatlap nem tartalmazza Ön által alkalmazott felhasználást vagy azt ellenjavallja, szükségessé válhat egy saját kémiai biztonsági jelentés kidolgozása Az expozíciós forgatókönyv ellenırzése és végrehajtása Egyes biztonsági adatlapokhoz expozíciós forgatókönyv is tartozik; ez egy új elem a REACH-ben. Az, hogy a biztonsági adatlaphoz tartozik-e expozíciós forgatókönyv, függ az anyag veszélyességétıl, és az anyagot regisztráló gyártó vagy importır által elıállított, illetve behozott 14

15 ÖSSZEFOGLALÓ mennyiségtıl. Ha a biztonsági adatlappal expozíciós forgatókönyvet is kap, ellenıriznie kell, hogy megfelel-e az abban foglaltaknak. A legfontosabb lépéseket az alábbi 1. táblázat foglalja össze. Meg kell jegyezni, hogy a REACH elıírásainak való megfelelés mellett továbbra is be kell tartania a munkavállalói egészség és a környezet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat Mit kell tennie, ha nem kap biztonsági adatlapot? Ha az Ön által felhasznált anyaghoz nem mellékelnek biztonsági adatlapot, nem jelenti azt, hogy nem kell végrehajtania (és közölnie a szállítói lánc további szereplıivel) azokat a kockázatkezelési intézkedéseket, amelyeket a szállítója más módon ismertet Önnel. 15

16 ÖSSZEFOGLALÓ 1. táblázat Az expozíciós forgatókönyv ellenırzése 1. Olvassa el a felhasználás leírását az expozíciós forgatókönyv elsı részében; ez a leírás tájékoztatást szolgálja. Amennyiben a felhasználás leírása nagyban eltér attól, ahogyan Ön felhasználja a terméket, vegye fel a kapcsolatot szállítójával és vitassák meg a kérdést. 2. Az expozíciós forgatókönyv tartalmazni fog arra vonatkozó információkat, hogy az adott anyagot vagy készítményt milyen módon lehet felhasználni. Ezt vesse össze az Ön által alkalmazott felhasználással. Amennyiben az anyag vagy készítmény Ön által alkalmazott felhasználása nagyobb mértékő expozíciót eredményez, például ha gyakrabban vagy nagyobb mennyiségekben vagy a meghatározottól eltérı módon használja fel az anyagot vagy a készítményt, lehet, hogy Ön nem felel meg az expozíciós forgatókönyvben foglaltaknak, ezért fel kell vennie a kapcsolatot a szállítójával. 3. Az expozíciós forgatókönyv a kockázatkezelési intézkedéseket is meghatározza. Ezeket vesse össze azokkal az intézkedésekkel, amelyeket Ön tesz munkavállalói, fogyasztói és a környezet védelme érdekében. Meg kell határoznia, hogy az Ön által alkalmazott intézkedések az expozíciós forgatókönyvben javasolt intézkedésekkel azonos hatékonyságúak-e, vagy esetleg hatékonyabbak. Tájékoztatnia kell szállítóját, ha az Ön véleménye szerint az általa javasolt kockázatkezelési intézkedések nem megfelelıek. 4. Amennyiben az anyag vagy készítmény Ön által alkalmazott felhasználása eltér az expozíciós forgatókönyvben meghatározottaktól, kockázatot jelenthet munkavállalói, fogyasztói vagy a környezet számára. Számos lehetıség közül választhat: például felveheti a kapcsolatot szállítójával és megkérheti, hogy készítsen az Ön felhasználási feltételeinek megfelelı expozíciós forgatókönyvet, módosíthatja munkagyakorlatait, pontosabban felmérheti, hogy ténylegesen fennáll-e kockázat vagy kevésbé veszélyes anyagok vagy készítmények felhasználása mellett dönthet. 1.2 Készítményeket elıállító vállalatok Amennyiben vállalata készítmények elıállításával foglalkozik, a REACH értelmében biztonsági adatlapokat kell rendelkezésre bocsátania, csakúgy mint eddig. Ezekbe bele kell foglalnia a szállítójától kapott biztonsági adatlapokon és expozíciós forgatókönyvekben meghatározott, releváns információkat. Lényeges, hogy az expozíciós forgatókönyvekben foglalt információk összhangban legyenek a biztonsági adatlappal. Ez egy új feladat, mivel nem csupán a anyagok és készítmények veszélyeivel kapcsolatos információkat kell egybegyőjtenie a biztonsági adatlapja elkészítéséhez, hanem az expozíciókra és a felhasználási feltételekre vonatkozó adatokat is össze kell győjtenie és továbbítania kell fogyasztóinak. 1.3 Az EU-n kívülrıl származó anyagok, készítmények vagy árucikkek importırei Az Ön által végzett üzleti tevékenység típusától függetlenül ellenıriznie kell, hogy az Európai Unión kívülrıl származó vegyi anyagokat vagy készítményeket szerez-e be (ideértve például a tisztítószereket, oldószereket és hasonló anyagokat). Amennyiben anyagok vagy készítmények az EU-ba történı fizikai behozataláért felelıs, a REACH értelmében importır szerepét tölti be és elıfordulhat, hogy regisztrálnia kell az anyagokat. Ha árucikkeket importál, szintén elıfordulhat, hogy tevékenysége során a REACH követelményeket kell teljesítenie. 16

17 ÖSSZEFOGLALÓ Amennyiben egy másik uniós ország 3 szállítójától vásárol, nem minısül importırnek és nem kell regisztrálást végeznie. Amennyiben egyedüli képviselıvel rendelkezı, nem uniós szállítótól vásárol anyagokat vagy készítményeket 4, a REACH értelmében továbbfelhasználónak minısül és nem kell regisztrálást végeznie. 3 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. A svájci szállítók nem uniós szállítók. A norvég, izlandi és liechtensteini szállítók uniós szállítóknak minısülnek, mivel ezek az országok végrehajtják a REACH-rendeletet. 4 Érdeklıdje meg a nem uniós szállítóitól, hogy rendelkeznek-e egyedüli képviselıvel. 17

18 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 2. FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Ebben a szakaszban a REACH-rendelet továbbfelhasználókra vonatkozó legfontosabb elıírásaival foglalkozunk. Ismertetjük, hogy a továbbfelhasználókra nézve milyen következményekkel jár a regisztrálás, és útmutatást nyújtunk, amelynek alapján a továbbfelhasználók meg tudják határozni a REACH szerinti feladataikat és kötelezettségeiket. A továbbfelhasználók egy web-alapú eszköz, a Navigator segítségével is azonosíthatják feladataikat és kötelezettségeiket ( 2.1 A REACH-rendelet továbbfelhasználókra vonatkozó legfontosabb részei A REACH-rendeletnek a továbbfelhasználókra vonatkozó legfontosabb elemeit a rendelet V. címe tartalmazza ( cikk). Ezek a következık: 1. Amennyiben veszélyes anyagokat és készítményeket használ, mindenképpen biztonsági adatlapokat fog kapni, amelyekhez a REACH értelmében egy vagy több expozíciós forgatókönyv is tartozhat. Az expozíciós forgatókönyv tartalmazza egy anyag vagy készítmény biztonságos felhasználásának módját, illetve az embereket és a környezetet érintı kockázatok kezelése érdekében alkalmazandó kockázatkezelési intézkedéseket. Ha expozíciós forgatókönyvet kap, ellenıriznie kell, hogy az Ön által jelenleg alkalmazott felhasználás megtalálható-e benne, és Ön teljesíti-e az expozíciós forgatókönyvben meghatározott feltételeket. Ha egy anyagot vagy egy készítményt az expozíciós forgatókönyvben meghatározott feltételektıl eltérı módon használ fel vagy az adott felhasználást az expozíciós forgatókönyv nem tartalmazza, több lehetıség közül is választhat: ismerteti az alkalmazott felhasználást/felhasználási feltételeket szállítójával, hogy a szállító az Ön felhasználási feltételeit tartalmazó expozíciós forgatókönyvet készíthessen módosíthatja felhasználási feltételeit, hogy azok összhangban legyenek a szállítója expozíciós forgatókönyvével kereshet másik szállítót, aki olyan expozíciós forgatókönyvet biztosít az Ön számára, amely tartalmazza az Ön felhasználási feltételeit elkészítheti saját kémiai biztonsági jelentését 5, vagy alternatív megoldásként kereshet egy másik anyagot, készítményt vagy folyamatot és felhagy a szóban forgó anyag vagy készítmény használatával. 2. Amennyiben veszélyes anyagokat hoz forgalomba (készítmények elıállítójaként), mindenképpen kell biztonsági adatlapot biztosítania fogyasztói részére. Bizonyos esetekben ehhez szükségessé válik, hogy a szállítói lánc további szereplıi számára expozíciós forgatókönyveket vonjon össze vagy dolgozzon ki a készítményeiben megtalálható anyagok felhasználásaira vonatkozóan, és ezeket csatolja a biztonsági adatlaphoz (a REACH-rendelet 31. cikke). 3. A REACH alkalmazása keretében a szállítói láncon belül az anyagok és készítmények felhasználásáról folytatott kommunikáció jelentıs mértékben fokozódik. A rendelet növeli a szállítók által Ön felé közlendı információk mennyiségét, hogy lehetıvé váljon a vegyi anyagok biztonságos felhasználása. A REACH emellett elıírja, hogy a veszélyekkel és a javasolt kockázatkezelési intézkedések lehetséges 5 Kivéve, ha a 37. cikk (4) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott mentességek bármelyike vonatkozik Önre. 18

19 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK alkalmatlanságával kapcsolatban esetlegesen tudomására jutott új információkat közölnie kell szállítójával. A szállítói lánc mindkét irányába információkat kell közölnie, például amikor proaktív módon azonosítja az Ön által alkalmazott felhasználásokat a szállítója felé vagy adatokat győjt az fogyasztók által alkalmazott felhasználási módokról. Információk továbbítására is felkérhetik, például visszafelé a szállítói láncban, amikor egy fogyasztó új információval rendelkezik egy anyag tulajdonságaival kapcsolatban, vagy a szállítói lánc következı szereplıi felé, amikor a regisztrálók tájékoztatást szeretnének kapni az anyagaik végfelhasználásáról. 4. Egyes anyagok felhasználása engedélyköteles lehet. Ezt szállítója jelezni fogja, rendszerint a biztonsági adatlapon. Ön felhasználhatja az anyagot, amennyiben a felhasználás összhangban van a szállítói lánc korábbi szereplıjének kiadott engedély feltételeivel. Ha az Ön által alkalmazott felhasználásra nem vonatkozik ilyen engedély, és folytatni kívánja az adott felhasználást, engedélyezés iránti kérelmet kell benyújtania saját felhasználására vonatkozóan, és adott esetben az Ön fogyasztóinak felhasználásai tekintetében is (lásd a REACH-rendelet 56. cikkét). 5. Egyes anyagokra a felhasználásuk vagy forgalomba hozataluk tekintetében korlátozásokat alkalmazhatnak vagy tilalmat vezethetnek be (a REACH 67. cikke értelmében). A forgalomba hozatalról és felhasználásról szóló 76/769/EGK irányelv által bevezetett korlátozásokat a REACH is továbbviszi. 6. Amennyiben árucikkeket állít elı vagy importál, elıfordulhat, hogy regisztrálnia kell azokat az anyagokat, amelyeket az árucikkek rendeltetésszerően kibocsátanak. Ezt nem szükséges megtenni, amennyiben az anyag e felhasználására már vonatkozik regisztráció. Ha az árucikkben bizonyos veszélyes anyagok 0,1 tömegszázalékot (m/m) meghaladó mennyiségben vannak jelen, értesítenie kell az Ügynökséget és tájékoztatnia kell fogyasztóit az árucikk biztonságos felhasználásáról, attól függıen, hogy mekkora mennyiségben használják fel az anyagot és amennyiben kizárható az expozíció (a REACHrendelet 7. cikke és 33. cikkének (1) bekezdése). Az árucikkek fogyasztói is kérhetnek tájékoztatást ezekrıl az anyagokról (a rendelet 33. cikkének (2) bekezdése). Ezt a felsorolást szándékosan egyszerősítettük, hogy átfogó képet nyújtsunk a REACH-rıl. A REACH egészérıl további, részletes információkat az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldalán talál ( Az Önre vonatkozó új kötelezettségeket és azok teljesítésének módjait részletesen megtárgyaljuk az útmutató késıbbi szakaszaiban; a 3. fejezet kifejezetten arra vonatkozóan nyújt útmutatást, hogyan készüljön fel a REACH szerinti kötelezettségeknek való megfelelésre. Az anyagok és készítmények Ön által alkalmazott felhasználásaira vonatkozó, hatályos jogi követelmények többsége, például a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet védelmére vonatkozó elıírások, a REACH mellett továbbra is érvényben maradnak Mit jelent a regisztrálás a továbbfelhasználók számára A továbbfelhasználóknak nem kell regisztrálniuk az általuk felhasznált anyagokat, de ezen anyagok 6 Kezdetben egy ötéves idıszakra, a regisztrálási kötelezettség nem alkalmazandó a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljából a gyártók/importırök vagy árucikkek gyártói által gyártott vagy behozott anyagokra. Ilyen esetekben a gyártónak/importırnek vagy az árucikk gyártójának értesítenie kell az Ügynökséget. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást az Útmutató a regisztráláshoz elnevezéső dokumentum nyújt. 19

20 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK a gyártók és az importırök általi regisztrálása többféle módon is érinti a továbbfelhasználókat. Azok az anyagok, amelyeket nem regisztrálnak, az EU piacán nem lesznek elérhetık. Egyes anyagok osztályozása és címkézése változhat, és amennyiben Ön ilyen anyagok felhasználásával készítményeket állít elı, így felül kell vizsgálnia termékeinek osztályozását és a termékekhez kapcsolódó biztonsági adatlapokat. A biztonsági adatlapokat szintén aktualizálni kell vagy ki kell egészíteni a regisztrációs eljárás során nyert információkkal Ha a biztonsági adatlappal együtt expozíciós forgatókönyvet is kap, ez további kötelezettségeket jelent az Ön számára. 2.3 Regisztrálási határidık gyártók és importırök számára Az anyagok gyártói/importırei június 1-jétıl kezdik regisztráltatni a gyártónként/importırönként legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagaikat. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett anyagok, amelyek ELINCS-számukkal beazonosíthatók, a REACH értelmében regisztráltnak minısülnek 7. A REACH lehetıvé teszi a gyártók/importırök számára, hogy anyagaikat késıbb azaz 2010 és 2018 között regisztrálják, amennyiben elızetesen regisztrálják azokat. Az elızetes regisztráláskor ezek a szereplık közlik az anyag nevét és a regisztráció tervezett határidejét az Ügynökséggel. Az elızetes regisztrálás idıszaka június 1-jétıl december 1-jéig tart. Az elızetes regisztrálási eljárás az alábbi, bevezetett anyagként ismert anyagokra vonatkozik: az EINECS-ben felsorolt minden anyag (a polimereket kivéve) (megközelítıleg anyagot jelentettek be az anyagok jegyzékébe az EU piacán 1981-ben, de ezek közül csak megközelítıleg anyag van jelen a piacon évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben); az Európai Unióban (ideértve az új tagállamokat) gyártott minden olyan anyag, amelyet június 1-jétıl nem hoztak forgalomba az EU piacán ez azt jelenti, hogy ezeket az anyagokat kizárólag kivitel céljára gyártották. Mindezeket dokumentumokkal kell alátámasztani. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett polimernek nem minısülı anyagok 8 7 A gyártóknak/importıröknek további információk benyújtását is elıírhatják, ha meghaladják a mennyiségre vonatkozó határértékeket. A biocid termékekben és növényvédı szerekben való felhasználásra szánt hatóanyagokat regisztráltnak tekintik. 8 A 67/548/EGK irányelv különleges szabályokat írt elı a polimerekre vonatkozóan. A polimer fogalmat a 67/548/EGK irányelv 7. módosítása (92/32/EGK irányelv) részletesebben meghatározta. Ebbıl kifolyólag néhány, az EINECS jelentési szabályai értelmében polimernek minısülı anyagot a 7. módosítás alapján a továbbiakban nem tekintettek polimernek. A Miniszterek Tanácsa egyértelmővé tette, hogy ezeket a polimernek nem minısülı anyagokat visszamenılegesen nem lehet bejelentési kötelezettség alá vonni. 20

21 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A nem bevezetett anyagnak minısülı anyagokat június 1-jétıl regisztrálni kell, mielıtt azok további gyártásra, behozatalra vagy forgalomba hozatalra kerülnek. A bevezetett anyagokat a június 1. és december 1. közötti idıszakban elızetesen regisztrálni kell, hogy a REACH 23. cikkével összhangban alkalmazhassák a meghosszabbított regisztrációs határidıket 9. Az elızetesen regisztrált bevezetett anyagok regisztrálási határideje a vonatkozó anyagok mennyiségétıl és osztályozásától függ. A mennyiségi küszöb az egyes gyártók vagy importırök által évente gyártott vagy behozott anyag összmennyiségéhez kapcsolódik. A határidık a következık: november a legalább évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok; - ismert CMR-anyagok (1. és 2. kategória) évi legalább 1 tonna mennyiségben - R50/53-ként besorolt anyagok, évi legalább 100 tonna mennyiségben május 31.: évi legalább 100 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott minden egyéb anyag május 31.: évi legalább 1 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott minden egyéb anyag. 2.4 Továbbfelhasználók és a regisztrálás Az elızetes regisztrálási határidı lejárta elıtt tanácsos felvenni a kapcsolatot szállítóival, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elvégzik az elızetes regisztrációt az Ön által felhasznált anyagok tekintetében január 1-ig az Ügynökség weboldalán közzéteszi az elızetesen regisztrált anyagok jegyzékét. Abból megtudhatja, hogy az Ön által önmagukban vagy készítményekben felhasznált anyagokat szándékoznak-e regisztrálni, és ha igen, mikor. Amennyiben egy Ön által felhasznált anyag nem található meg a jegyzékben, az Ügynökség felé jelezheti az anyag iránti érdeklıdését (lásd az útmutató 3. fejezetét). Az Ügynökség ekkor weboldalán közzéteszi az anyag nevét 10. A Ügynökség a potenciális regisztrálók kérésére megadja az Ön elérhetıségeit. Megjegyzés: a továbbfelhasználóknak a REACH csak abban az esetben írja elı anyagok regisztrálását, ha azok legalább évi egy tonna mennyiségben, önmagában vagy készítményben jelen levı anyagok gyártójaként vagy importıreként, vagy árucikkekben jelen levı és rendeltetésszerően kibocsátott anyagok gyártójaként vagy importıreként lépnek fel. A REACH-rendelettel párhuzamosan az anyagok és készítmények osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét is bevezetik az Európai Unióban. Ez váltja majd 9 Ha egy vállalat nem végzi el (vagy nem akarja elvégezni) idıben az elızetes regisztrálást, fel kell függesztenie az érintett anyagokkal kapcsolatos tevékenységeit és haladéktalanul regisztrálnia kell az anyagokat. Az elızetes regisztrálási határidı kezdete és a tevékenységek felfüggesztésének napja közötti idıszakban az ilyen anyagok gyártása és fogalomba hozatala a nemzeti joggal összhangban bírságot vonhat maga után. Ez azt is jelenti, hogy az anyagok továbbfelhasználók általi alkalmazása veszélybe kerül. Az érintett anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket csak három héttel a hiánytalan regisztrálási dokumentáció benyújtását követıen lehet újra megkezdeni. 10 Minden olyan személy, aki egy bevezetett anyagot elsı alkalommal gyárt vagy importál, a regisztrálást a 23. cikkben meghatározott meghosszabbított határidıkön belül elvégezheti, még abban az esetben is, ha december 1-jéig nem regisztrálta elızetesen az anyagot, feltéve hogy az anyag elsı alkalommal történı gyártásától vagy behozatalától számított hat hónapon belül és legkésıbb 12 hónappal a 23. cikkben (a REACH 28. cikkének (6) bekezdésében) meghatározott, vonatkozó regisztrációs határidı elıtt benyújtják az Ügynökségnek az információkat. A továbbfelhasználók dönthetnek úgy, hogy gyártókká vagy importırökké válnak. 21

22 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK fel a veszélyes anyagokról szóló irányelv (67/548/EGK) és a veszélyes készítményekrıl szóló irányelv (99/45/EC) osztályozásra és címkézésre vonatkozó rendelkezéseit. Az egyetemes harmonizált rendszerrıl külön útmutató készül. Regisztrálási határidık gyártók/importırök számára Nem bevezetett Regisztrálás Bevezetett Elızetes regisztráció > 1000 t/év t/év t/év Rövidítések: DU - továbbfelhasználó ES - expozíciós forgatókönyv SDS - Biztonsági adatlap t/év tonna per év REACH esds És expozíciós forgatóköny vek Következmények a továbbfelhasználókra nézve érvénybe lépnek a továbbfelh asználók kötelezettsé gei (önkéntes) továbbfelhasználók ismertetik felhasználásukat szállítójukkal (önkéntes) a továbbfelhasználó a szállító kérésére tájékoztatást nyújt Új anyagok Bevezetett anyagok Konkrét veszélyes anyagok Készítmények 2-1 ábra Regisztrálási határidık és ezek jelentısége a továbbfelhasználók számára A regisztrálás elıtt tájékoztatást adhat szállítóinak az Ön által alkalmazott felhasználásokról és felhasználási feltételekrıl, ideértve a kockázatkezelési intézkedéseket is, hogy mindezek bekerülhessenek abba a dokumentációba, amelyet szállítójának a regisztráláshoz be kell nyújtania. És bár ez nem kötelezı, ha a szállító a dokumentációban említést tesz az Ön felhasználásáról, ez nagyban segítheti Önt kötelezettségei betartásában. Ezenkívül számíthat arra, hogy szállítója kérdésekkel fordul Önhöz az Ön által alkalmazott felhasználásokkal kapcsolatban. A REACHrendelet elıírásaira való felkészülésrıl az útmutató 3. fejezetében talál további részleteket. 2.5 A feladatok és kötelezettségek azonosítása A REACH értelmében ki minısül továbbfelhasználónak és hogyan azonosíthatom a feladataimat? A REACH értelmében a továbbfelhasználó 11, az a gyártótól vagy importırtıl különbözı személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerő tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja 12, (a REACH-rendelet 3. cikkének (13) bekezdése). A REACH-rendelet Önre vonatkozó kötelezettségeit az határozza meg, hogy pontosan milyen 11 A Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy. 12 A készítmény: kettı vagy több (szilárd, folyadék vagy gáz halmazállapotú) anyagot tartalmazó keverék vagy oldat. 22

23 FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK tevékenységeket végez az Ön által önmagában, készítményben vagy árucikkben felhasznált konkrét anyaggal kapcsolatban. A következı táblázat kérdéseket tartalmaz, amelyek segítenek Önnek a REACH szerinti feladata vagy feladatai azonosításában. Az egyes feladatai tekintetében az 5. táblázat segítségével azonosíthatja kötelezettségeit, amely az útmutató vonatkozó fejezeteihez irányítja Önt. Ne feledje, hogy a REACH-ben megállapított kötelezettségek minden egyes felhasznált anyagra vonatkoznak. Így több feladata is lehet, ezért tüzetesen tanulmányozza át a táblázatokat, hogy minden feladatára fény derüljön. Feladati meghatározásához elıször tevékenységeit, illetve a szállítóitól kapott információkat kell megvizsgálni. Mindenekelıtt fontos ellenırizni, hogy Ön egyben gyártó vagy importır-e, az alábbiakban meghatározottak szerint A gyártók/importırök feladatainak azonosítása Ez az útmutató a REACH által meghatározott továbbfelhasználóknak szól. Mindazonáltal, Ön gyártó vagy importır szerepét is betöltheti. Az alábbi táblázat segít meghatározni, hogy Ön anyagok gyártójaként vagy importıreként is tevékenykedik-e. Amennyiben ez a helyzet, elıfordulhat, hogy anyagokat kell regisztrálnia, és ezek ismertetésekor hivatkoznia kell más útmutatókra is. Egyes anyagok teljes mértékben mentesülnek a REACH hatálya alól, néhány anyagot pedig kizártak a rendelet bizonyos címei (például a regisztrálás) alól. Az Ügynökség weboldalán fellelhetı Navigator eszköz, valamint az Útmutató a regisztráláshoz c. dokumentum segít meghatározni, hogy a szóban forgó anyag a REACH hatálya alá tartozik-e ( A polimerekre egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket egy külön útmutató foglal össze. A dokumentum a következı linken érhetı el: [[Link=Útmutató a polimerekhez#file=polymers_en]]. 23

Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl

Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl I. Mi a REACH? Tájékoztatjuk Önt a REACH-rıl Az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete 2007. június 1-jén lépett hatályba. A REACH az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete.

Részletesebben

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe:

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: I. 1. A REGISZTRÁCIÓ, VALAMINT AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE NORMÁL REGISZTRÁCIÓ ELLENŐRZÉSE

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez 1. verzió 2011. január TÁJÉKOZTATÁS Felhívjuk figyelmét, hogy ez az útmutató egyetlen hiteles változata, amely elsıbbséget élvez az útmutatónak az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Útmutató a továbbfelhasználók számára

Útmutató a továbbfelhasználók számára ÚTMUTATÓ 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 2.1 verzió 2014. október JOGI KÖZLEMÉNY A

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés Vezető regisztrálói i webtanfolyam kémiai biztonsági értékelés/kémiai biztonsági jelentés s (I) 3. rész r Azonosított felhasználások sok Expozíci ciós értékelés Kockázatjellemz zatjellemzés Eszközök és

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Útmutató az intermedierekhez

Útmutató az intermedierekhez 2. verzió 2010. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Útmutató a regisztráláshoz

Útmutató a regisztráláshoz ÚTMUTATÓ 2012. május 2.0. verzió Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához 2 2.0. verzió 2012. május Verziószám Változások Dátum 0. verzió Első kiadás 2007. június 1. verzió Első felülvizsgálat 2008.02.18.

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Hatályosság: 2010.05.20 - A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Jelen dokumentum célja a REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés fő követelményeinek egyszerű magyarázata JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /../2007. A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2007.(...) GKM- KvVM együttes rendelete a nem

Részletesebben

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók)

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Biztonságtechnika MKE 2016 Előadó: Botos Ágnes, PhD REACH, GHS & Biocid tanácsadó E-mail: agnes.botos@ghs-expert.com

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben

A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben A vegyipari logisztikát érintő szabályok a REACH-ben Gáspárné Bada Magda Budapest, 2008. május 6. REACH eljárások Regiszráció Értékelés Engedélyezés XIV. melléklet Korlátozás XVII. mell. > 1 t/ év > 100

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete Vázlat Mi a célja az előregisztrációnak? Mit kell benyújtanunk? Mikor? Hogyan gyűjtsük össze az anyagainkat?

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

EFPIA közzétételi szabályzat évi közzétételek Shire Pharmaceuticals (beleértve a Baxalta US Inc.-t)

EFPIA közzétételi szabályzat évi közzétételek Shire Pharmaceuticals (beleértve a Baxalta US Inc.-t) EFPIA közzétételi szabályzat 2016. évi közzétételek Shire Pharmaceuticals (beleértve a Baxalta US Inc.-t) 1 1. fejezet: A 2016. évi adatokra vonatkozó jelentéstételi megközelítés 2016. június 3-án a Shire

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 július

Grant Thornton Hungary News. 2014 július Grant Thornton Hungary News 2014 július Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, feltétlenül figyeljenek a számlázással kapcsolatos alábbi változásokra! Emellett további változásokra és a reklámadóra szeretnénk felhívni

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2007.5.29. L 136/3 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv

Részletesebben

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben?

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben? Kedves REACH felelős! A REACH pre-regisztráció hatalmazza fel az adott anyag gyártóját, importálóját, hogy a REACH regisztrációt, vagyis a toxikológai, ökotoxikológiai teszteket ne rögtön, hanem a gyártott

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben