1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése"

Átírás

1 1 Kiegészítő melléklet az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 14 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest változás nem történt. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járó beteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a hajléktalan szálló, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Többcélú Kistérségi társulás által fenntartott intézményen keresztül biztosítjuk. Ebben az intézményben biztosított a helyettes szülői ellátás és a kapcsolatügyelet is. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szakszolgálatot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt. A művészeti iskolában zene- és tánc, valamint képzőművészeti oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetén is állja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és cigány) nemzetiségi önkormányzat működik. A rászorultak szociális támogatására évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése 1 1

2 2 Bevételek Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 7,1 %-át ( ezer forintot) az intézményi működési bevételek, 46,0 %-át ( ezer forintot) az önkormányzatok sajátos működési bevételei, 0,11 %-át ( ezer forint) a közhatalmi bevételek, 11,3 %-át ( ezer forintot) a állami támogatások, 5,5 %-át az egyéb működési bevételek ( ezer forint), 4,7 %-át a felhalmozási bevételek ( ezer forintot), és 25,3 %-át ( ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek ezer forint összegű módosított összege 123,7 %- ra teljesült. Ezen belül: 1.1 Áru- és készletértékesítés (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevétele jelenik meg e soron. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg e soron. 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron jelenik meg a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíj, áramdíj) teljesítése. 1.3 Bérleti díj (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 1.4 Intézményi ellátási díjak (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés 97,1%) Ezen a soron jelenik meg az oktatási intézmények étkezési térítési díjai. 1.5 Alkalmazottak térítése (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés 82,3%) 2 2

3 3 1.6 Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. 1.7 Egyéb sajátos működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 91,4%) 1.8 Osztalék, hozambevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A kamatbevételek között szerepelnek a rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat, államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is), valuta készlet Ft-ra történő átváltás árfolyam nyeresége, valutakészlet év végi érték elszám. árfolyam nyereség. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 103,1 %-ában teljesültek. 2.3 Átengedett központi adók (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. Az átengedett központi adók között szerepel még a gépjárműadó bevétele is. 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 92%) Az önkormányzatot érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, lakbérbevételek összege ezer forintban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában ezer forint bevétel érkezett. 3. Közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 152,9 %) A telephely engedélyezésekre, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjakra befolyt összeg jelenik meg e soron. 4. Működési támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 100 %) 4.1 Normatív támogatások 3 3

4 4 (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 18. melléklete tartalmazza. 4.2 Központosított előirányzatok (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) évben az alábbi bevételek érkeztek meg önkormányzatunkhoz: - Bérkompenzációra: ezer forint - prémium évek programra: ezer forint - könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra: 892 ezer forint. - esélyegyenlőségi tám ezer forint - gyermekvédelmi tám: ezer forint 4.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A normatív kötött felhasználású támogatások között az alábbi feladatcsoportok találhatók: közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások ( ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ( ezer forint). 5. Egyéb működési bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 98,9 %) 5.1 Támogatásértékű működési bevétel (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatás, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre ezer forint érkezett (100,0 %). A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Pákolitz István Városi Könyvtár tevékenységére érkezett működési bevétel. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron ( ezer forint) a 8. és a 11. mellékletekben bemutatottak szerint. 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 102,2 %) 5.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 5.5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: 20 ezer forint, évi tény: 144 ezer forint) 4 4

5 (II) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (2012. évi tény: ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele (módosított előirányzat ezer forint, évi tény: 732 ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei ( ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel összege jelenik meg a soron 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított fejlesztési támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron jelenik meg az EU Önerő Alap támogatása (2.272 ezer forint) valamint a kompok, révek felújításának állami támogatása (5.575 ezer forint) Egyéb felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik az EU támogatás soron ( ezer forint), oka a kifizetők még nem teljesítették a beadott elszámolásokat. Az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 100%-ra teljesült, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz tényadata ezer forint. 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint) A Duna-Mecsek Alapítványtól kapott ezer forint előleget a szennyvíztisztító telep bővítésére az önerő támogatásra. Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola a szakképzési alapból neki juttatott összeget ( ezer forintot) szerepelteti a soron. 3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint) 3.4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint, teljesítés: 90,0% ) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 5 5

6 6 (III) Finanszírozási bevétel A pénzmaradvány igénybevételének összege ezer forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ezer forint. Kiadások (1. melléklet D,E) Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 72,2 %-os teljesítést mutatnak. D Költségvetési kiadások I A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás) 95,0 % -os teljesítést mutatnak. II A felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesítése 39,7 %. A pénzügyi befektetések kiadásai (4) teljesültek 100 %-os mértékben. A beruházások (1) ezer forint, felújítások (2) ezer forint, Eu. projektek kiadásai (3) ezer forint a támogatásértékű felhalmozási kiadások (6) ezer forint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (7) ezer forintban realizálódtak. E Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások II Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 90,0 %-a került felhasználásra. A kötvény beváltásának kiadása ezer forint, ez 88,8 %-os teljesítést mutat. 6 6

7 7 Önállóan működő intézmények (módosított előirányzat ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 98,01%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 11 mellékletekben, ágazatonkénti besorolásban pedig a 12. mellékletben ( címrendi besorolás alatt) találhatók. Egészségügyi ágazat (eredetei előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 97,8 %) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési teljesítése tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény évi teljesítése: 97,85 % mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 61,5 %-ban, a saját bevételei 4,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 32,6 %-ban fedezte. Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,0 %) Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 97,6 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 93,6 %-os teljesítést mutatnak. Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,85 %.) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,74 %-os,és a dologi kiadások is %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. A Szociális Intézmények Igazgatóságának évi III. tv. alapján készült beszámolója a évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működik. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosítja. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kell felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai: 7 7

8 8 Időskorúak Otthona és Gondozóháza Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Támogató Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosítjuk: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatásaink Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona és Gondozóháza: óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel január 01-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóházába, Paks Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az évi III. tv. 68. (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Önkormányzata figyelembe vette, és enyhített létszámgondjainkon. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudjuk. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátjuk. A konyha jól felszerelt. 2) Alapszolgáltatások A saját otthonukban élő, idős, beteg, vagy szociálisan rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, problémáik megoldásában segítséget nyújt. Az alapellátás keretében kell gondoskodni a fogyatékkal élők ellátásának megszervezéséről. Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri lakosság keretében felmerülő gondozási igényeket, új gondozási módszereket. Figyeli a fejlesztési lehetőségeket, segítséget nyújt az ellátást igénybevevőnek hivatalos ügyei intézésében, tájékoztatja az őt megillető ellátásokról Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 30 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 8 8

9 9 2.2 Támogató Szolgálat: óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek, megsegítését célozza. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítunk a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikrobusszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: óta működik a városban. Átmeneti elhelyezést biztosít az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújt ellátást. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. Munkánkat kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét alapellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell. Alapszolgáltatás keretében évi kapacitásunk: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérség is) Támogató szolgáltatás 140 fő 100 fő Szakosított ellátás keretében évi kapacitásunk: Idősek ápoló-gondozó otthona Hajléktalanok átmeneti szállása 86 fő 15 fő Létszámadatok az intézményre vonatkozóan: Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága évben 64 fő dolgozói létszámmal működött, melyből, szakmai létszám 39 fő, technikai létszám 25 fő volt. Az 1/2000. ( I. 7. ) SZCSM rendelet által előírt szakmai létszám teljes mértékben biztosított. Kimutatás az intézmény létszámáról a december 31-i állapot szerint: Idősek Otthona és Gondozóháza szakmai létszám intézményvezető 1 fő vezető ápoló 2 fő ápoló, gondozó 24 fő foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés 3 fő munkatárs orvos heti 4 óra Idősek Otthona és Gondozóháza technikai létszám udvaros 1 fő portás 2 fő anyagbeszerző 1 fő 9 9

10 10 mosónő takarító Pénzügyi előadó adminisztrátor élelmezésvezető szakács konyhalány 3 fő 4 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 8,5 fő Hajléktalanok Átmeneti Szállása szociális segítő orvos Alapszolgáltatások Támogató Szolgáltatás vezető gépkocsi vezető személyi segítő 5 fő heti 2 óra 1 fő 1 fő 2 fő Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. Ellátottak száma: Időskorúak Otthona és Gondozóháza 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti, évben % volt, jelenleg 105 %. A várakozók száma 34 fő. Bekerülési idő: 6 8 hónap évben 51 fő új kérelmező jelentkezett, az elmúlt évben 37 új lakó került felvételre. A lakók átlagéletkora év, de él az Intézményben 99 éves ellátott is. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtanunk a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelnünk kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, 10 10

11 11 tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. Jelzőrendszeres házi gondozást jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel működtetünk, valamennyi készülék kihelyezett. A várólistán 8-10 fő szerepel. Támogató Szolgálat ellátottak száma fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismerünk Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást évben 42 fő vette igénybe, vannak, akik naponta. Hajléktalan ellátásban fő jelenik meg, ebből átlagban 10 fő él a szállón, az Intézmény kihasználtsága: 70% Vannak elesett emberek, akik nem költöznek be a szállóra, róluk az utcán próbálunk gondoskodni, a hideg időben minden nap forró teát, szükség esetén takarót és konzerveket vittünk számunkra évben fejlesztettük mosodánkat, mely a bentlakásos intézményben használt textíliákon kívül a lakók ruháinak mosása mellett bérmosást is vállal. (intézmények, háziorvosok, rendelők) Új szárítógépet tudtunk beállítani, mivel a 15 éves szárítónk használhatatlanná vált. Felújítások keretében a Fenntartó részéről jelentős beruházások történtek az Idősek Otthonában, 4 db terasz teljesen megújult burkolatot kapott, tetőrészt, valamint akadálymentes lett, új veszélyes hulladék tároló került kialakításra, a gazdasági bejáró és udvar térkő burkolattal újraépült. A két bejárat akadálymentes összekötést kapott, ez a betegek szállítását jelentősen megkönnyíti. Pályázati úton nyertünk 2 db elektromos ágyat és 2 db két légkamrás decubitus matracot, melyek szállítása a napokban várható. Kamerákat szereltettünk (4 db) az épület bejáratainak megfigyelésére így a portai dolgozók követni tudják az érkező és távozó személyeket. Kegyeleti szobát alakítottunk ki, és rendeztünk be, amennyiben a haldokló beteg családja ezt igényli, nyugodt körülmények között méltón tudnak elbúcsúzni hozzátartozójuktól. Emellett elkülönítő funkciót is betölthet, ahol az esetleges fertőző betegeket el tudjuk helyezni. Működési engedélyt kértünk és kaptunk a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Paksi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől szakápolásra. Jelenleg 3 fő szakápoló végzi a szakfeladatokat, 2 fő minősítése folyamatban van. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szervezése keretében elindítottuk dolgozóink csoportos szűrővizsgálatának szervezését, mely lehetőséget ad a munkatársaknak ingyenesen 5 típusú szűrővizsgálaton való részvételre. A Fenntartó támogatásával a Támogató Szolgálat leamortizált mikrobuszát gyakorlatilag újra cserélhettük az elmúlt évben, ez jelentős minőségi változást hozott az ellátottak számára év őszén téli kríziskezelésre pályázatot nyújtottunk be a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, melyen ,-Ft támogatást nyertünk. Ez az összeg fedezi az utcán élő, hajléktalan személyek téli ellátását. (takaró, konzerv, üzemanyag, gyógyszer, tisztálkodási szerek) Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 99,1 %) Napsugár Óvoda 11 11

12 12 (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99.3 %) A személyi juttatások 99,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97,8 %-os teljesítést mutatnak. Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,81 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97 %-os teljesítést mutatnak. Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99,69 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak. Alapfokú oktatás ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 97,7%) Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99,98%) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. Deák Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 93,11 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 91,18%-os teljesítést mutatnak. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,1 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100%-os teljesítést mutatnak. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 91,82 %. A személyi juttatások 92,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 92,8 %-os, a dologi kiadások 88,8 %-os teljesítést mutatnak. Középfokú oktatási ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 98,0 %) 12 12

13 13 Vak Bottyán Gimnázium (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 97,58%) A személyi juttatások 98,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,6 %-os, a dologi kiadások 93,5 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. I. István Szakképző Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 98,57 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 88,4%-os teljesítést mutatnak. Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 96,6 %) Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 96,55 %) A személyi juttatások 95 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 96,6 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Városi Múzeum (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 96,61 %) A személyi juttatások 97,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 98,3 %-os, a dologi kiadások 92,1 %-os teljesítést mutatnak. Polgármesteri hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 95,6%) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 10. és a 10.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását. (301) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A évi teljesítés 97,8 %. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,6 %. A dologi, és egyéb folyó kiadások 97,2%-os teljesítést mutatnak. Társadalom és szociálpolitikai juttatások soron (8.411 ezer forint) a korengedményes nyugdíj befizetések jelentkeznek. A felhalmozási kiadások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 68,3%. (302) Kistérségi munkaszervezet 13 13

14 14 A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 81,8%. A személyi juttatások teljesítése 82,8%-ot mutat, melynek elmaradása a betöltetlen álláshely eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése is, mely 83,0 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 50,0%-os pénzügyi teljesítést mutat. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait a 9.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását. Önkormányzati kiadások (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint évi tény: ezer forint) (1) Önkormányzati kiadások A Polgármesteri Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. (előirányzata: ezer forint, teljesítése a kifizetésekhez igazodóan ezer forint 67,4 %), és a Paksi Ipari Park Kft részére ezer forint, és a Mezőföldvíz Kft részére biztosított ezer forint tőkeemelés került teljesítésre. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások költségeit. Teljesítés: e Ft (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus üzemeltetése az alábbi fő költségeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. A évi tény: ezer forint - 112,6 %-os. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordított költségének teljesítése jelenik meg a dologi kiadások soron. A teljesítés 98.7 %. (5) Dolgozók üdültetése A teljesítés ezer forint dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is

15 ezer forint került felhasználásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő burkolat cserékre (nappali, 2 hálószoba), és a vizesblokk teljes felújításához kapcsolódik. A teljesítés 106,6 %. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára (2012. augusztus ) kapcsolatos költségek teljesítése. A évi tény 110,9 %. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Teljesítés 89,6 %. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására fizettünk ki ezer forint összeget. A évi tény: 102,3 % (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei A kifizetett összegek az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver parküzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. A évi tény: 121,2 %. (10) ÁFA befizetés e Ft a évi tény. Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,9%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a évben december 31-én 8 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. Ez január 1-től a Járási Hivatalok megalakulásával változott. Jelenleg 4 fő ügyintéző 1 fő ügykezelő 1 osztályvezető irányításával végzi a munkáját. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami évben 45 esetben jelentett megállapítást, továbbá már második évben lettek az első jogosultak 5 évesek, így a kiutalások felől intézkedni kellett. Egyre nagyobb feladatot ró az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordul, hogy térítési behajtásáról kell intézkedni

16 16 Az osztály a Közrendvédelmi, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. Szociális segélyezés 1a,b Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A december 31-én 215 folyósítás volt évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Összesen: eft : Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Összesen: eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 65 % Természetbeni ellátás: 79 % Összesen: 67 % 2a,b Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, ettől eltérni nem lehet és a feltételek fennállása esetén meg kell állapítani szeptemberétől került bevezetésre az emelt összegű ápolási díj, melyet alanyi jogon folyósítunk azon személyek számára, akik a súlyosan fogyatékos, fokozott ápolásra szoruló közeli hozzátartozójukat látják el. A fokozott ápolási szükségletet szakértő állapítja meg. Jövedelmi és vagyoni vizsgálat nélkül jelenleg az elmúlt évben bevezetett ápolási díjminimum 100 %, illetve 130 %-ában illeti meg az ápolót. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai a szociális törvényben meghatározott %- ban a központi költségvetésből visszaigényelhetőek január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és a már megállapított ellátások folyósítása is onnan történik december hónapban 45 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 26 fő az emelt összeget kapta. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2012-ben: ,-Ft) 16 16

17 17 A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik december hónapban 22 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Ez ugyanannyi, mint az elmúlt évben, mivel 9 új megállapítás volt, de 9 esetben a folyósítás megszűnt. Év közben a járulékfizetési kötelezettség megszűnt évi előirányzat: Alanyi: Méltányos: Összesen: TB: : Alanyi Méltányos Összesen: TB: eft eft eft eft eft eft eft 430 eft Teljesítés: Alanyi: 102 % Méltányos: 91 % Összesen: 99 % TB: 7 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de 55 éven felüli személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (pl.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri el a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre évi előirányzat: eft eft Teljesítés 88 % - Egyéb jogcímen nyújtott támogatás: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak évi előirányzat: eft e Ft Teljesítés 99 % 17 17

18 december 31-én 41 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 19 fő a helyi rendelet alapján. 17 fő 55 év feletti volt, míg 5 fő egészségkárosodott személy. 3c Foglalkoztatást helyettesítő támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: ,-Ft/hó) december 31-én 297 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint az ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent évi előirányzat: eft e Ft Teljesítés 107 % 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Elbírálását nem a szociális törvény, hanem kormányrendelet szabályozta. Éves összege egyénenként változott 7.000,-Ft és ,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből évben 111 fő részesült közlekedési támogatásban. A támogatottak száma évek óta csökken, mivel a megállapítás jogosultsági határa évek óta azonos volt. Az ellátást 2012-ben folyósítottuk utoljára. Ez a támogatási forma megszünt évi előirányzat: eft eft Teljesítés 64 % 5 Közgyógyellátás Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli január 1-jétől a jogosultságot a Járási Hivatal állapítja meg. Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az elmúlt év során méltányosságból 321 db, normatív alapon 85 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon a jogszabály által kötelezően előírt esetben 414 db igazolvány volt érvényben december 31-én. A gyógyszerkeret maximális mértéke Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret Ft. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben Ft/fő

19 19 A csökkenést a jogosultsági határ változatlansága valamint a támogatott gyógyszerek szűkítése okozza évi előirányzat: eft eft Teljesítés 79 % 6 Átmeneti segély Az átmeneti segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül. A évben összesen 1214 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 547 fő számára. A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva emelkedett. Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Már több mint egy éve vezettük be az utalvány rendszert, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá válhatott. Az összes esetszámból mindössze 35 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás) évi előirányzat eft eft Teljesítés 116 % 7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. Az önkormányzat helyi rendelet alapján a törvényben szabályozott támogatáson felül is nyújt segítséget a helyi lakásfenntartási támogatással. Az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők magasabb összegben részesülnek helyi lakásfenntartási támogatásban. A támogatottak száma szinte azonos az elmúlt évivel, viszont az egyre magasabb törlesztő részletek miatt, annak ellenére magasabb a támogatások összege, hogy az elismerhető lakásfenntartási költség egy m 2 -re jutó összege nem változott. A évben 944 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető évi előirányzat: Alanyi: Normatív: Helyi Összesen: : Alanyi: Normatív: Helyi eft eft eft eft eft eft eft 19 19

20 20 Összesen: eft Teljesítés: Alanyi: 102 % Normatív: 116 % Helyi 88 % Összesen: 107 % 9 Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez évi előirányzat: eft : 300 eft Teljesítés: 20 % 10 Helyi támogatás Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek évi előirányzat: eft : eft Teljesítés: 50,5 % 11 Lakhatást veszélyeztető támogatás évi előirányzat: eft : 250. eft Teljesítés: 25% 12 Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál évi előirányzat: eft : eft Teljesítés: 86,7 % 13 Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költség- viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A megállapítás jogosultsági feltételeit a helyi rendelet tartalmazza. A segélyre jogosultak számára évben 33 családnak 35 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. A nyugdíjminimum- így jövedelemi határ hetedik éve változatlan, így egyre kevesebben felelnek meg a jogosultsági feltételeknek

21 évi előirányzat: eft eft Teljesítés 88 % 14 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 7 köztemetés viselte az önkormányzat évi előirányzat: 500 eft 481 eft Teljesítés 96 % 16 Otthonteremtési támogatás A biztosított támogatás ezer forint felhasználását jelenti. 17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak novemberében a kifizetés Erzsébet utalványban történt, így pénzforgalmat nem jelentett. Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 4 gyermekre került megállapításra, míg december 31-én 697 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető évi előirányzat: eft eft Teljesítés 86 % 18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárláskor vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az önkormányzathoz anyagi segítségért évben 1133 gyermek 3191 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. Ebből 55 alkalom volt a pénzbeli kifizetés évi előirányzat: eft eft 21 21

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról *

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. I. Általános rész

Kiegészítő melléklet Paks Város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. I. Általános rész Kiegészítő melléklet Paks Város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz I. Általános rész 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

I N D O K O L Á S Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéhez

I N D O K O L Á S Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéhez I N D O K O L Á S Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéhez Ózd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 224/KH/2010. (XII.14.) számú határozatával fogadta el Ózd város 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadása. A 2011. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadása. A 2011. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-45 /2012. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (II....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Ózd, 2012. február

Részletesebben

Csoportok Létszám Átlaglétszám száma 6 173 28,8

Csoportok Létszám Átlaglétszám száma 6 173 28,8 Dombóvár Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásának végrehajtása Az államháztartási törvény 82. -a alapján a Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia, melyhez az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15- i ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. A képviselő-testület 2012. február 15- i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyásáról Ikt. sz{m: 298-30/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

10. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

10. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 1 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzata. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz

Monorierdő Község Önkormányzata. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Monorierdő Község Önkormányzata KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz 1 Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben