1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése"

Átírás

1 1 Kiegészítő melléklet az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 14 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest változás nem történt. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járó beteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a hajléktalan szálló, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Többcélú Kistérségi társulás által fenntartott intézményen keresztül biztosítjuk. Ebben az intézményben biztosított a helyettes szülői ellátás és a kapcsolatügyelet is. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szakszolgálatot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt. A művészeti iskolában zene- és tánc, valamint képzőművészeti oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetén is állja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és cigány) nemzetiségi önkormányzat működik. A rászorultak szociális támogatására évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése 1 1

2 2 Bevételek Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 7,1 %-át ( ezer forintot) az intézményi működési bevételek, 46,0 %-át ( ezer forintot) az önkormányzatok sajátos működési bevételei, 0,11 %-át ( ezer forint) a közhatalmi bevételek, 11,3 %-át ( ezer forintot) a állami támogatások, 5,5 %-át az egyéb működési bevételek ( ezer forint), 4,7 %-át a felhalmozási bevételek ( ezer forintot), és 25,3 %-át ( ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek ezer forint összegű módosított összege 123,7 %- ra teljesült. Ezen belül: 1.1 Áru- és készletértékesítés (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevétele jelenik meg e soron. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg e soron. 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron jelenik meg a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíj, áramdíj) teljesítése. 1.3 Bérleti díj (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 1.4 Intézményi ellátási díjak (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés 97,1%) Ezen a soron jelenik meg az oktatási intézmények étkezési térítési díjai. 1.5 Alkalmazottak térítése (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés 82,3%) 2 2

3 3 1.6 Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. 1.7 Egyéb sajátos működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 91,4%) 1.8 Osztalék, hozambevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A kamatbevételek között szerepelnek a rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat, államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is), valuta készlet Ft-ra történő átváltás árfolyam nyeresége, valutakészlet év végi érték elszám. árfolyam nyereség. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 103,1 %-ában teljesültek. 2.3 Átengedett központi adók (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. Az átengedett központi adók között szerepel még a gépjárműadó bevétele is. 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 92%) Az önkormányzatot érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, lakbérbevételek összege ezer forintban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában ezer forint bevétel érkezett. 3. Közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 152,9 %) A telephely engedélyezésekre, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjakra befolyt összeg jelenik meg e soron. 4. Működési támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 100 %) 4.1 Normatív támogatások 3 3

4 4 (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 18. melléklete tartalmazza. 4.2 Központosított előirányzatok (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) évben az alábbi bevételek érkeztek meg önkormányzatunkhoz: - Bérkompenzációra: ezer forint - prémium évek programra: ezer forint - könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra: 892 ezer forint. - esélyegyenlőségi tám ezer forint - gyermekvédelmi tám: ezer forint 4.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A normatív kötött felhasználású támogatások között az alábbi feladatcsoportok találhatók: közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások ( ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ( ezer forint). 5. Egyéb működési bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 98,9 %) 5.1 Támogatásértékű működési bevétel (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatás, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre ezer forint érkezett (100,0 %). A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Pákolitz István Városi Könyvtár tevékenységére érkezett működési bevétel. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron ( ezer forint) a 8. és a 11. mellékletekben bemutatottak szerint. 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 102,2 %) 5.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 5.5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: 20 ezer forint, évi tény: 144 ezer forint) 4 4

5 (II) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (2012. évi tény: ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele (módosított előirányzat ezer forint, évi tény: 732 ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei ( ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel összege jelenik meg a soron 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított fejlesztési támogatások (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron jelenik meg az EU Önerő Alap támogatása (2.272 ezer forint) valamint a kompok, révek felújításának állami támogatása (5.575 ezer forint) Egyéb felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik az EU támogatás soron ( ezer forint), oka a kifizetők még nem teljesítették a beadott elszámolásokat. Az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 100%-ra teljesült, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz tényadata ezer forint. 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint) A Duna-Mecsek Alapítványtól kapott ezer forint előleget a szennyvíztisztító telep bővítésére az önerő támogatásra. Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola a szakképzési alapból neki juttatott összeget ( ezer forintot) szerepelteti a soron. 3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint) 3.4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (módosított előirányzat: e Ft, évi tény: ezer forint, teljesítés: 90,0% ) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 5 5

6 6 (III) Finanszírozási bevétel A pénzmaradvány igénybevételének összege ezer forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ezer forint. Kiadások (1. melléklet D,E) Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 72,2 %-os teljesítést mutatnak. D Költségvetési kiadások I A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás) 95,0 % -os teljesítést mutatnak. II A felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesítése 39,7 %. A pénzügyi befektetések kiadásai (4) teljesültek 100 %-os mértékben. A beruházások (1) ezer forint, felújítások (2) ezer forint, Eu. projektek kiadásai (3) ezer forint a támogatásértékű felhalmozási kiadások (6) ezer forint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (7) ezer forintban realizálódtak. E Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások II Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 90,0 %-a került felhasználásra. A kötvény beváltásának kiadása ezer forint, ez 88,8 %-os teljesítést mutat. 6 6

7 7 Önállóan működő intézmények (módosított előirányzat ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 98,01%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 11 mellékletekben, ágazatonkénti besorolásban pedig a 12. mellékletben ( címrendi besorolás alatt) találhatók. Egészségügyi ágazat (eredetei előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 97,8 %) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési teljesítése tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény évi teljesítése: 97,85 % mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 61,5 %-ban, a saját bevételei 4,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 32,6 %-ban fedezte. Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,0 %) Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 97,6 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 93,6 %-os teljesítést mutatnak. Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,85 %.) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,74 %-os,és a dologi kiadások is %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. A Szociális Intézmények Igazgatóságának évi III. tv. alapján készült beszámolója a évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működik. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosítja. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kell felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai: 7 7

8 8 Időskorúak Otthona és Gondozóháza Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Támogató Szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosítjuk: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatásaink Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona és Gondozóháza: óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel január 01-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóházába, Paks Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az évi III. tv. 68. (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Önkormányzata figyelembe vette, és enyhített létszámgondjainkon. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudjuk. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátjuk. A konyha jól felszerelt. 2) Alapszolgáltatások A saját otthonukban élő, idős, beteg, vagy szociálisan rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, problémáik megoldásában segítséget nyújt. Az alapellátás keretében kell gondoskodni a fogyatékkal élők ellátásának megszervezéséről. Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri lakosság keretében felmerülő gondozási igényeket, új gondozási módszereket. Figyeli a fejlesztési lehetőségeket, segítséget nyújt az ellátást igénybevevőnek hivatalos ügyei intézésében, tájékoztatja az őt megillető ellátásokról Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 30 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 8 8

9 9 2.2 Támogató Szolgálat: óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek, megsegítését célozza. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítunk a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikrobusszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: óta működik a városban. Átmeneti elhelyezést biztosít az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújt ellátást. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. Munkánkat kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét alapellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell. Alapszolgáltatás keretében évi kapacitásunk: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kistérség is) Támogató szolgáltatás 140 fő 100 fő Szakosított ellátás keretében évi kapacitásunk: Idősek ápoló-gondozó otthona Hajléktalanok átmeneti szállása 86 fő 15 fő Létszámadatok az intézményre vonatkozóan: Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága évben 64 fő dolgozói létszámmal működött, melyből, szakmai létszám 39 fő, technikai létszám 25 fő volt. Az 1/2000. ( I. 7. ) SZCSM rendelet által előírt szakmai létszám teljes mértékben biztosított. Kimutatás az intézmény létszámáról a december 31-i állapot szerint: Idősek Otthona és Gondozóháza szakmai létszám intézményvezető 1 fő vezető ápoló 2 fő ápoló, gondozó 24 fő foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés 3 fő munkatárs orvos heti 4 óra Idősek Otthona és Gondozóháza technikai létszám udvaros 1 fő portás 2 fő anyagbeszerző 1 fő 9 9

10 10 mosónő takarító Pénzügyi előadó adminisztrátor élelmezésvezető szakács konyhalány 3 fő 4 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 8,5 fő Hajléktalanok Átmeneti Szállása szociális segítő orvos Alapszolgáltatások Támogató Szolgáltatás vezető gépkocsi vezető személyi segítő 5 fő heti 2 óra 1 fő 1 fő 2 fő Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. Ellátottak száma: Időskorúak Otthona és Gondozóháza 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti, évben % volt, jelenleg 105 %. A várakozók száma 34 fő. Bekerülési idő: 6 8 hónap évben 51 fő új kérelmező jelentkezett, az elmúlt évben 37 új lakó került felvételre. A lakók átlagéletkora év, de él az Intézményben 99 éves ellátott is. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtanunk a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelnünk kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, 10 10

11 11 tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. Jelzőrendszeres házi gondozást jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel működtetünk, valamennyi készülék kihelyezett. A várólistán 8-10 fő szerepel. Támogató Szolgálat ellátottak száma fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismerünk Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást évben 42 fő vette igénybe, vannak, akik naponta. Hajléktalan ellátásban fő jelenik meg, ebből átlagban 10 fő él a szállón, az Intézmény kihasználtsága: 70% Vannak elesett emberek, akik nem költöznek be a szállóra, róluk az utcán próbálunk gondoskodni, a hideg időben minden nap forró teát, szükség esetén takarót és konzerveket vittünk számunkra évben fejlesztettük mosodánkat, mely a bentlakásos intézményben használt textíliákon kívül a lakók ruháinak mosása mellett bérmosást is vállal. (intézmények, háziorvosok, rendelők) Új szárítógépet tudtunk beállítani, mivel a 15 éves szárítónk használhatatlanná vált. Felújítások keretében a Fenntartó részéről jelentős beruházások történtek az Idősek Otthonában, 4 db terasz teljesen megújult burkolatot kapott, tetőrészt, valamint akadálymentes lett, új veszélyes hulladék tároló került kialakításra, a gazdasági bejáró és udvar térkő burkolattal újraépült. A két bejárat akadálymentes összekötést kapott, ez a betegek szállítását jelentősen megkönnyíti. Pályázati úton nyertünk 2 db elektromos ágyat és 2 db két légkamrás decubitus matracot, melyek szállítása a napokban várható. Kamerákat szereltettünk (4 db) az épület bejáratainak megfigyelésére így a portai dolgozók követni tudják az érkező és távozó személyeket. Kegyeleti szobát alakítottunk ki, és rendeztünk be, amennyiben a haldokló beteg családja ezt igényli, nyugodt körülmények között méltón tudnak elbúcsúzni hozzátartozójuktól. Emellett elkülönítő funkciót is betölthet, ahol az esetleges fertőző betegeket el tudjuk helyezni. Működési engedélyt kértünk és kaptunk a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Paksi Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől szakápolásra. Jelenleg 3 fő szakápoló végzi a szakfeladatokat, 2 fő minősítése folyamatban van. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szervezése keretében elindítottuk dolgozóink csoportos szűrővizsgálatának szervezését, mely lehetőséget ad a munkatársaknak ingyenesen 5 típusú szűrővizsgálaton való részvételre. A Fenntartó támogatásával a Támogató Szolgálat leamortizált mikrobuszát gyakorlatilag újra cserélhettük az elmúlt évben, ez jelentős minőségi változást hozott az ellátottak számára év őszén téli kríziskezelésre pályázatot nyújtottunk be a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, melyen ,-Ft támogatást nyertünk. Ez az összeg fedezi az utcán élő, hajléktalan személyek téli ellátását. (takaró, konzerv, üzemanyag, gyógyszer, tisztálkodási szerek) Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 99,1 %) Napsugár Óvoda 11 11

12 12 (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99.3 %) A személyi juttatások 99,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97,8 %-os teljesítést mutatnak. Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,81 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 97 %-os teljesítést mutatnak. Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99,69 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak. Alapfokú oktatás ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 97,7%) Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 99,98%) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. Deák Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 93,11 %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 91,18%-os teljesítést mutatnak. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint %) A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,1 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100%-os teljesítést mutatnak. Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 91,82 %. A személyi juttatások 92,8 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 92,8 %-os, a dologi kiadások 88,8 %-os teljesítést mutatnak. Középfokú oktatási ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 98,0 %) 12 12

13 13 Vak Bottyán Gimnázium (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 97,58%) A személyi juttatások 98,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,6 %-os, a dologi kiadások 93,5 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 100 %-os teljesítést mutatnak. I. István Szakképző Iskola (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 98,57 %) A személyi juttatások 99,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 100 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatása 88,4%-os teljesítést mutatnak. Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint - 96,6 %) Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, 2012.évi tény: ezer forint 96,55 %) A személyi juttatások 95 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 96,6 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Városi Múzeum (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 96,61 %) A személyi juttatások 97,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 98,3 %-os, a dologi kiadások 92,1 %-os teljesítést mutatnak. Polgármesteri hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 95,6%) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 10. és a 10.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását. (301) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A évi teljesítés 97,8 %. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,6 %. A dologi, és egyéb folyó kiadások 97,2%-os teljesítést mutatnak. Társadalom és szociálpolitikai juttatások soron (8.411 ezer forint) a korengedményes nyugdíj befizetések jelentkeznek. A felhalmozási kiadások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 68,3%. (302) Kistérségi munkaszervezet 13 13

14 14 A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 81,8%. A személyi juttatások teljesítése 82,8%-ot mutat, melynek elmaradása a betöltetlen álláshely eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése is, mely 83,0 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 50,0%-os pénzügyi teljesítést mutat. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait a 9.1 mellékletben mutatjuk be. Címrendi besorolás vonatkozásban a 12. melléklet sor tartalmazza a feladatra jóváhagyott előirányzatot és annak felhasználását. Önkormányzati kiadások (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint évi tény: ezer forint) (1) Önkormányzati kiadások A Polgármesteri Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze. (előirányzata: ezer forint, teljesítése a kifizetésekhez igazodóan ezer forint 67,4 %), és a Paksi Ipari Park Kft részére ezer forint, és a Mezőföldvíz Kft részére biztosított ezer forint tőkeemelés került teljesítésre. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások költségeit. Teljesítés: e Ft (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus üzemeltetése az alábbi fő költségeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. A évi tény: ezer forint - 112,6 %-os. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordított költségének teljesítése jelenik meg a dologi kiadások soron. A teljesítés 98.7 %. (5) Dolgozók üdültetése A teljesítés ezer forint dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is

15 ezer forint került felhasználásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő burkolat cserékre (nappali, 2 hálószoba), és a vizesblokk teljes felújításához kapcsolódik. A teljesítés 106,6 %. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára (2012. augusztus ) kapcsolatos költségek teljesítése. A évi tény 110,9 %. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Teljesítés 89,6 %. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására fizettünk ki ezer forint összeget. A évi tény: 102,3 % (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei A kifizetett összegek az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver parküzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. A évi tény: 121,2 %. (10) ÁFA befizetés e Ft a évi tény. Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint 98,9%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a évben december 31-én 8 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. Ez január 1-től a Járási Hivatalok megalakulásával változott. Jelenleg 4 fő ügyintéző 1 fő ügykezelő 1 osztályvezető irányításával végzi a munkáját. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami évben 45 esetben jelentett megállapítást, továbbá már második évben lettek az első jogosultak 5 évesek, így a kiutalások felől intézkedni kellett. Egyre nagyobb feladatot ró az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordul, hogy térítési behajtásáról kell intézkedni

16 16 Az osztály a Közrendvédelmi, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. Szociális segélyezés 1a,b Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A december 31-én 215 folyósítás volt évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Összesen: eft : Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Összesen: eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 65 % Természetbeni ellátás: 79 % Összesen: 67 % 2a,b Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, ettől eltérni nem lehet és a feltételek fennállása esetén meg kell állapítani szeptemberétől került bevezetésre az emelt összegű ápolási díj, melyet alanyi jogon folyósítunk azon személyek számára, akik a súlyosan fogyatékos, fokozott ápolásra szoruló közeli hozzátartozójukat látják el. A fokozott ápolási szükségletet szakértő állapítja meg. Jövedelmi és vagyoni vizsgálat nélkül jelenleg az elmúlt évben bevezetett ápolási díjminimum 100 %, illetve 130 %-ában illeti meg az ápolót. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai a szociális törvényben meghatározott %- ban a központi költségvetésből visszaigényelhetőek január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és a már megállapított ellátások folyósítása is onnan történik december hónapban 45 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 26 fő az emelt összeget kapta. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2012-ben: ,-Ft) 16 16

17 17 A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik december hónapban 22 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Ez ugyanannyi, mint az elmúlt évben, mivel 9 új megállapítás volt, de 9 esetben a folyósítás megszűnt. Év közben a járulékfizetési kötelezettség megszűnt évi előirányzat: Alanyi: Méltányos: Összesen: TB: : Alanyi Méltányos Összesen: TB: eft eft eft eft eft eft eft 430 eft Teljesítés: Alanyi: 102 % Méltányos: 91 % Összesen: 99 % TB: 7 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de 55 éven felüli személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (pl.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri el a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ők a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre évi előirányzat: eft eft Teljesítés 88 % - Egyéb jogcímen nyújtott támogatás: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak évi előirányzat: eft e Ft Teljesítés 99 % 17 17

18 december 31-én 41 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 19 fő a helyi rendelet alapján. 17 fő 55 év feletti volt, míg 5 fő egészségkárosodott személy. 3c Foglalkoztatást helyettesítő támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ők elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: ,-Ft/hó) december 31-én 297 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint az ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent évi előirányzat: eft e Ft Teljesítés 107 % 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Elbírálását nem a szociális törvény, hanem kormányrendelet szabályozta. Éves összege egyénenként változott 7.000,-Ft és ,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből évben 111 fő részesült közlekedési támogatásban. A támogatottak száma évek óta csökken, mivel a megállapítás jogosultsági határa évek óta azonos volt. Az ellátást 2012-ben folyósítottuk utoljára. Ez a támogatási forma megszünt évi előirányzat: eft eft Teljesítés 64 % 5 Közgyógyellátás Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli január 1-jétől a jogosultságot a Járási Hivatal állapítja meg. Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az elmúlt év során méltányosságból 321 db, normatív alapon 85 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon a jogszabály által kötelezően előírt esetben 414 db igazolvány volt érvényben december 31-én. A gyógyszerkeret maximális mértéke Ft lehetett havonta. Az éves eseti keret Ft. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. Az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben Ft/fő

19 19 A csökkenést a jogosultsági határ változatlansága valamint a támogatott gyógyszerek szűkítése okozza évi előirányzat: eft eft Teljesítés 79 % 6 Átmeneti segély Az átmeneti segély többnyire az a támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül. A évben összesen 1214 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 547 fő számára. A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva emelkedett. Gyakran nyújtottunk segítséget - magasabb összegben - közüzemi végszámlák kifizetéséhez. Már több mint egy éve vezettük be az utalvány rendszert, amit az ügyfelek jól fogadtak. Így az elköltés célzottabbá válhatott. Az összes esetszámból mindössze 35 alkalommal fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás) évi előirányzat eft eft Teljesítés 116 % 7a, 7b, 7c Lakásfenntartási támogatás A rászoruló háztartásoknak nyújt anyagi segítséget a törvényben meghatározottak szerint. Az önkormányzat helyi rendelet alapján a törvényben szabályozott támogatáson felül is nyújt segítséget a helyi lakásfenntartási támogatással. Az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők magasabb összegben részesülnek helyi lakásfenntartási támogatásban. A támogatottak száma szinte azonos az elmúlt évivel, viszont az egyre magasabb törlesztő részletek miatt, annak ellenére magasabb a támogatások összege, hogy az elismerhető lakásfenntartási költség egy m 2 -re jutó összege nem változott. A évben 944 háztartás részesült ellátásban. A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető évi előirányzat: Alanyi: Normatív: Helyi Összesen: : Alanyi: Normatív: Helyi eft eft eft eft eft eft eft 19 19

20 20 Összesen: eft Teljesítés: Alanyi: 102 % Normatív: 116 % Helyi 88 % Összesen: 107 % 9 Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez évi előirányzat: eft : 300 eft Teljesítés: 20 % 10 Helyi támogatás Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek évi előirányzat: eft : eft Teljesítés: 50,5 % 11 Lakhatást veszélyeztető támogatás évi előirányzat: eft : 250. eft Teljesítés: 25% 12 Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál évi előirányzat: eft : eft Teljesítés: 86,7 % 13 Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költség- viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A megállapítás jogosultsági feltételeit a helyi rendelet tartalmazza. A segélyre jogosultak számára évben 33 családnak 35 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. A nyugdíjminimum- így jövedelemi határ hetedik éve változatlan, így egyre kevesebben felelnek meg a jogosultsági feltételeknek

21 évi előirányzat: eft eft Teljesítés 88 % 14 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 7 köztemetés viselte az önkormányzat évi előirányzat: 500 eft 481 eft Teljesítés 96 % 16 Otthonteremtési támogatás A biztosított támogatás ezer forint felhasználását jelenti. 17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak novemberében a kifizetés Erzsébet utalványban történt, így pénzforgalmat nem jelentett. Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 4 gyermekre került megállapításra, míg december 31-én 697 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető évi előirányzat: eft eft Teljesítés 86 % 18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárláskor vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az önkormányzathoz anyagi segítségért évben 1133 gyermek 3191 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. Ebből 55 alkalom volt a pénzbeli kifizetés évi előirányzat: eft eft 21 21

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben