Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata"

Átírás

1 KREMMER TIBOR TORKOS KORNÉL Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST MTA Kémiai Kutatóközpont

2 A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, a Kromat Kft. és a Wessling Hungary Kft. támogatásával jelent meg Lektorálta GÖRÖG SÁNDOR A 7. Származékképzési eljárások az elválasztástechnikában című fejezet szakmai anyagát összeállította MÖRTL MÁRIA ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Kremmer Tibor, Torkos Kornél, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ (Görög Sándor)... 9 BEVEZETÉS Az elválasztástechnika története Az elválasztástechnika irodalma és oktatása Magyarországon AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA ELMÉLETE Az elválasztástechnikai rendszer A kromatográfia elméleti alapjai A kromatográfiás folyamat leírása A megoszlási hányados A retenciós idő A szelektivitási tényező és a felbontás A kromatogram kialakulásának elméleti leírása A tányérelmélet A sebességi elmélet Hidrodinamikai összefüggések AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA MÓDSZEREI Az elválasztástechnikai módszerek felosztása Minta-előkészítés Általános szempontok és követelmények A minta-előkészítés módszerei A minta jellemzése A szilárd fázison történő extrakció (Solid Phase Extraction, SPE) Az SPE álló fázisának (töltet) kiválasztása Az SPE áramló fázisának (oldószerelegy, eluens) kiválasztása Az SPE módszer előzetes vizsgálata Egyéb extrakciós módszerek A folyadék folyadék fázisú extrakció A folyamatos (ellenáramú) folyadék folyadék fázisú extrakció A purge and trap módszer A gőztér- (headspace) analízis A szilárd fázisú mikroextrakció (Solid Phase MicroExtraction, SPME) A keverőbabás extrakció (stir bar sorptive extraction)

4 A Soxhlet-extrakció A szuperkritikus fluid extrakció (Supercritical Fluid Extraction, SFE) Az ultrahanggal segített szilárd folyadék extrakció A szilárd fázisú mátrix diszperzió (Matrix Solid Phase Dispersion, MSPD) Mikrohullám alkalmazása a minta-előkészítésben Tölteten történő szilárd fázisú mikroextrakció (Micro Extraction by Packed Sorbent, MEPS) KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK A kromatográfia története és fejlődése A kromatográfiás módszerek felosztása GÁZKROMATOGRÁFIA Áramló fázisok Álló fázisok típusai A gázkromatográf felépítése Mintabeviteli eljárások Split injektálási módszer Splitless injektálási módszer Egyéb injektálási módszerek Cool on-column injektor Pirolizátor mint injektor Programozható hőmérsékletű injektor Az oszlop hatékonyságát befolyásoló paraméterek A hőmérséklet hatása a retenciós időre A hőmérséklet és a nyomás hatása az u opt értékére Gyors gázkromatográfia Többdimenziós gázkromatográfia McReynolds-konstansok FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA A folyadékkromatográf felépítése A folyadékkromatográfia álló fázisa A folyadékkromatográfia áramló fázisa A folyadékkromatográfia műveletei Folyadékkromatográfiás módszerek Normál fázisú folyadékkromatográfia Adszorpciós kromatográfia Rétegkromatográfia Folyadék folyadék megoszlási kromatográfia A HILIC módszer Fordított fázisú folyadékkromatográfia Az ioncserélő folyadékkromatográfia Az ioncserélő folyadékkromatográfia álló fázisa

5 Az ioncserélő folyadékkromatográfia áramló fázisa Az ioncserélő folyadékkromatográfia munkafolyamatai Az ioncserélő folyadékkromatográfia alkalmazásai Az ionkromatográfia Gélkromatográfia A gélkromatográfia története és elméleti alapjai A gélkromatográfia álló fázisa A gélkromatográfia áramló fázisa A gélkromatográfia térfogati megoszlási modellje és egyenlete A gélkromatográfia módszerei és alkalmazási területei A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia álló fázisa A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia áramló fázisa A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia módszere Affinitási kromatográfia Az affinitási kromatográfia alkalmazási területei Királis (zárványkomplex) kromatográfia Királis adalékok alkalmazása Királis álló fázisok A multidimenzionális (2D) technika alkalmazása a folyadékkromatográfiában DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREK A KROMATOGRÁFIÁBAN A detektorokról általában Linearitási tartomány Érzékenység Szelektivitás és specifikusság Detektálási módszerek a gázkromatográfiában Hővezető képességi detektor Lángionizációs detektor Elektronbefogási detektor A tömegspektrométer mint detektor Detektálási módszerek a folyadékkromatográfiában Ultraibolya látható hullámhossz-tartományú (UV VIS) detektorok Fluoreszcencia mérésén alapuló detektorok Törésmutató (RI) mérésén alapuló detektorok Fényszórás elvén működő detektorok (LSD, ELSD) Elektrokémiai és vezetőképességi detektorok Detektálási módszerek a rétegkromatográfiában SZÁRMAZÉKKÉPZÉSI ELJÁRÁSOK AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKÁBAN Származékképzési módszerek a gázkromatográfiában Szililezés Acilezés halogénkarbonsav-származékokkal

6 Észteresítés Alkilezés Oximálás Bifunkciós vegyületek gyűrűs származékká alakítása Származékképzési módszerek a folyadékkromatográfiában Származékképzés az UV VIS detektálásban Származékképzés fluoreszcenciás detektálásban Származékképzés a tömegspektrometriás detektálásban Származékképzés a királis elválasztásokban KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK A KROMATOGRÁFIÁBAN Minőségi kiértékelési módszerek Azonosítás retenciós idő alapján Standard addíció Relatív retenció módszer Retenciós index módszer Mennyiségi kiértékelési módszerek Terület% módszer Külső standard módszere (External Standard, ESTD) Belső standard módszere (Internal Standard, ISTD) A vizsgálati módszerek validálásának alapjai AZ ELEKTROFORÉZIS ELMÉLETE ÉS MÓDSZEREI Az elektroforézis történeti fejlődése Az elektroforézis elméleti alapjai Az elektroforézis módszerei Az elektroforézis alkalmazási területei A kapilláris elektroforézis elmélete A kapilláris elektroforézis módszerei CENTRIFUGÁLÁS ULTRACENTRIFUGÁLÁS A centrifugálás elmélete A gravitációs erőtéren alapuló elválasztástechnika módszerei Az (ultra)centrifugálás módszerei és alkalmazási területei IRODALOM A kötetben használt fontosabb jelek és rövidítések TÁRGYMUTATÓ

7 ELŐSZÓ A kromatográfia megszületésének néhány évvel ezelőtti centenáriuma alkalmából számos könyv jelent meg a kromatográfia egészéről, történetéről, egyes ágazatainak fejlődéséről. Ezek szinte kivétel nélkül angol nyelvű kiadványok voltak. A kémiai szakirodalomban ui. amint az köztudomású nemcsak a folyóiratok, hanem a szakkönyvek területén is az angol vált egyeduralkodóvá. Nem lehet célul kitűzni azt, hogy az olyan kis nyelvek, mint a magyar a kémiai szakirodalomban szembemenjenek ezzel az irányzattal. Ugyanolyan hiba lenne azonban teljesen feladni a magyar nyelvű kémiai szakkönyvek kiadását. Erre nagy szükség van a magyar szaknyelv ápolása, az egyetemi oktatás és a tudomány legújabb eredményeinek a lehető legszélesebb körben való elterjesztése területén. Bár az utóbbi időben kitűnő magyar nyelvű könyvek jelentek meg a kromatográfia egyes ágazatairól, a nagy hagyományokkal rendelkező magyar kromatográfia régi adóssága egy korszerű, magyar nyelvű, átfogó kromatográfiás mű megírása és megjelentetése. Erre vállalkozott Kremmer Tibor és Torkos Kornél. Könyvüknek az ad különleges értéket, hogy szemben a nemzetközi irodalomban megjelenő monográfiák zömével a kromatográfia területét kiszélesítve, elválasztástechnikai ismeretek egészének tárgyalását tűzi ki célul: a klasszikus értelemben vett kromatográfiás területeken kívül, velük egységes elméleti alapokon olyan technikákat is tárgyal, mint pl. az elektroforézis és a centrifugálás. Az elméleti alapok magas színvonalú, korszerű, de közérthető tárgyalásán túlmenően a könyv számos gyakorlati példa bemutatásával segíti egyrészről az elméleti alapok megértését, másrészről utat mutat, különösen a kezdő szakemberek számára a tekintetben, hogyan kell a kromatográfia alapjait a gyakorlatban alkalmazni. Biztos vagyok benne, hogy a könyv hasznos lesz vegyész-, vegyészmérnök-, környezetmérnök-, biológus- és gyógyszerészhallgatók számára a kromatográfia alapjainak elsajátításában, de hasznosan forgathatják a fenti területeken a gyakorlatban dolgozó szakemberek is. GÖRÖG SÁNDOR 9

8 BEVEZETÉS Az elválasztástechnika története Az elválasztás fogalma az egyik legáltalánosabb, tágabb értelemben mindenre kiterjedő filozófiai kategória, amely az anyagokat, tulajdonságokat vagy fogalmakat különbségeik, eltéréseik, vagy ellentéteik alapján megkülönbözteti és elkülöníti. Az elvont fogalmak elválasztásának antagonisztikus ellentmondása, hogy az alapvetően ellentétes és dialektikusan egymást szükségszerűen feltételező kategóriák (jó-rossz, világos-sötét, hideg-meleg, kevés-sok stb.) egymástól általában jól megkülönböztethetők, de elválaszthatatlanok. Az anyagi világ vizsgálata során az elválasztás folyamata konkrét, az anyagok tulajdonságaik alapján történő szétválasztása az elválasztási műveletekben valósul meg. Az elválasztási műveletek kezdetleges vagy kifinomult formái (fajtázás, szitálás, szűrés stb.) ősidők óta az alapvető emberi tevékenységek közé tartoznak. Fejlődésük az ókortól kezdve a középkori alkimistákon keresztül, az újkor és az ipari forradalom eredményein át a modern tudományos és technikai eljárásokig az emberiség kultúrtörténetének jelentős részét képezi. Általában megállapítható, hogy a különböző elválasztástechnikák tapasztalati úton, az anyagi világ jelenségeinek és törvényszerűségeinek megismerésével szoros kölcsönhatásban, annak részeként és igényeként alakultak ki. Történelmi távlatokban a kínai, mezopotámiai, egyiptomi (papság) és hellén kultúrák archeológiai emlékei azt bizonyítják, hogy az ókorban már számos, alapvető elválasztástechnikát alkalmaztak és tanítottak. Ezek az ismeretek a görög-római kultúrának és kereskedelemnek köszönhetően szélesebb körben is ismertté váltak és gyakorlati alkalmazást nyertek. Idősebb Plinius (i. sz ) korának 37 kötetben összefoglalt természettudományos ismeretei között 3 könyv a kémiai jelenségekkel, esetenként elválasztási műveletekkel foglalkozik. Az elválasztástechnikákat az arabok fejlesztették tovább és közvetítették Európába, ami évszázadokra meghatározta a laboratóriumi vizsgálatok eszközeit és módszereit. Geber arab alkimista a 8. században már pontosan leírta az oldás, szűrés, kristályosítás, desztillálás, szublimálás stb. műveleteit, amelyek az elválasztástechnika legrégebbi forrásmunkáinak tekinthetők. A középkorban az alkímia erősen behatárolta az anyagi világ vizsgálatának szemléletét és az elválasztástechnikák is lassan fejlődtek. A jatrokémia korszakában ( század, Paracelsus, Agricola, Sala, Van Helmont, Glauber) a kémiai ismeretek gyakorlati alkalmazása (gyógyszerészet, or- 11

9 vosi vegytan, ipar) az elválasztási műveleteket is tovább bővítette. Az újkor kezdetén ( század) a fizikai és kémiai jelenségek természettudományos megfigyelése, a gázok és folyadékok tanulmányozása, a modern vegyelemzés kialakulása (Boyle, Mariotte, Marggraf, Cavendish, Priestley, Scheele, Lavoisier, Berthollet, Dalton, Gay-Lussac, Berzelius, Wöhler, Liebig) és a célszerű szerkezeti anyagok (üveg, fém, gumi) használata nagymértékben elősegítette az elválasztástechnikák fejlődését is. Ez a folyamat az anyagtudományok rohamos előretörésével a század folyamán jelentősen felgyorsult. Az elválasztástechnikai módszerek a természetes anyagok izolálásában már a 19. század elején látványos eredményekre vezettek. Így Kuhn 4500 liter tejből 1 g B 2 -vitamint, Kögl 2800 kg szárított tojássárgájából 0,3 g biotint izolált. Az elválasztástudomány történetében különös figyelmet érdemel Görgey Artur, az 1848-as szabadságharc vezére, az első magyar lipidkémikus, aki a világon elsőnek mutatta ki a kókuszzsírban a laurinsavat és kaprinsavat, és választotta el Ba-sóik frakcionált szétkristályosításával. Eljárását később más zsírsavakra is (olajsav, linolsav stb.) eredményesen alkalmazták. Az elválasztástechnika egyszerűbb laboratóriumi módszerei (derítés, perkolálás, kristályosítás, szublimálás, desztilláció) a napjainkban már rutineljárásnak tekinthető nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiáig, kapilláris elektroforézisig vagy ultracentrifugálásig óriási fejlődésen mentek keresztül. A 20. század második fele számtalan példát szolgáltatott az elválasztási módszerek alkalmazására a peptidek, fehérjék és nukleinsavak kémiájának, a molekuláris biológiának, az élelmiszer-, gyógyszer- és műanyagiparnak szinte minden területén. A fejlődés mérföldkövei általában nagyobb horderejű kutatási és fejlesztési programokhoz kötődtek. Így pl. a gázkromatográfiát a szimulált desztilláció analógiájára, a kőolajipar fejlesztette ki. Az ioncserélő folyadékkromatográfia nemcsak az aminosav-analízis és a fehérjekémia fejlődésében játszott kulcsszerepet, de nélkülözhetetlen eljárássá vált pl. a Manhattan-tervben az uránérc tisztításában. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia kialakulása és látványos térhódítása a töltetek (szilikátipar) fejlesztésének, az elméleti alapok kutatásának és a műszeres analitika fejlődésének eredménye volt. A gyógyszeripar ösztönözte a királis elválasztások kromatográfiás módszereinek kidolgozását. A korszerű elválasztástechnikákat a modern csúcstechnológiák kategóriájába sorolhatjuk. A tömegspektroszkópiával összekapcsolt gáz- és folyadékkromatográfia valósította meg az élő és élettelen világ több százezer vegyületének kimutatását és azonosítását. A kétdimenziós és kapilláris elektroforézis módszerek soha nem látott perspektívákat nyitottak a genetikában és a géntérképek megalkotásában. Az ultra centrifugálás tette lehetővé a biológiai sejtmembránok és szubcelluláris elemek szétválasztását és részletesebb tanulmányozását, ezáltal a sejtek belső szerkezetének funkcionális vizsgálatát. Az anyag egyre fejlettebb fizikai és kémiai módszerekkel történő vizsgálata során egyes vegyületek vagy vegyületcsoportok (fehérjék, szénhidrátok, zsírok-olajok, 12

10 nukleinsavak, szteroidok stb.) elválasztási feladatainak megoldására elválasztástechnikai módszerek alakultak ki. Az elválasztástechnikai módszerek alkalmazása és kapcsolata a társtudományokkal (fizikai kémia, analitika, matematika, fizika, biológia, biokémia stb.) végső soron az interdiszciplináris jellegű elválasztástudomány kialakulásához vezetett. Az elválasztástudomány az elméleti kutatások, és a gyakorlati alkalmazások szintézisének eredményeként az elválasztástechnikákat elméleti alapokra helyezte, rendszerezte és továbbfejlesztette. Az elválasztástudomány egyik alapelvévé vált, hogy az elválasztási feladatok hatékony megoldása, különösen az összetett anyagkeverékek esetében az elválasztástechnikai módszerek egyidejű és összehangolt, úm. multimodális és multidimenzionális alkalmazásával valósítható meg. Ennek jellegzetes példája a különösen komplex összetételű természetes anyagkeverékek vizsgálata, ahol a biokémiai és biológiai ismeretek figyelembevételével több elválasztás technikát magában foglaló speciális, ún. bioszeparációs (minta-előkészítési, bioanalitikai, biokromatográfiás) eljárások alakultak ki. Az elválasztástudományt és az állandóan fejlődő és bővülő elválasztástechnikai módszereket az anyag vizsgálatával foglalkozó tudományok, ipari-termelési vagy kutatási tevékenységek legszélesebb köre igényli és alkalmazza. Gyakorlatilag ma már nincs olyan szakterület, amely az elválasztástechnikák valamely formáját ne használná. Az elválasztástechnikai módszerek az anyag korszerű fizikai és kémiai elemzésének, a gyártási folyamatoknak, a minőségellenőrzésnek, termékfejlesztésnek stb. nélkülözhetetlen részét képezik, és a legkülönbözőbb felhasználási területeken (környezet, élelmiszer- és gyógyszer-analitika, molekuláris biológia, élet- és kórélettan, botanika, paleontológia, kriminológia, meteorológia stb.) meghatározó, esetenként perdöntő információkat eredményeznek. Néhány jellegzetes, elméleti és gyakorlati szempontból fontosabb elválasztástechnika (ioncsere, gázkromatográfia, gélkromatográfia, HPLC, elektroforézis) fejlődésének történetét a könyv megfelelő fejezetei ismer tetik. Az elválasztástechnika irodalma és oktatása Magyarországon Számos kiváló magyar kultúrtörténeti munka arra utal, hogy az emberiség ősidők óta ismert és alkalmazott egyszerűbb elválasztástechnikáinak (víztisztítás, élelmiszeralapanyagok előállítása, sörfőzés, borászat, kerámiaipar-iszapolás, bőrcserzés, kelmefestés stb.), szisztematikus tárgyalása és oktatása a középkor és újkor kémiájában a céhek, majd az ipar gyakorlatában jelenik meg (Fülöp Zs. 1957, Szathmáry L. 1986, Szabadváry F. 1998). Ezzel párhuzamosan a kémia, biológia, gyógyszerészet, orvosi fiziológia és patológia egyszerűbb elválasztástechnikai műveletei évszázadokon át az egyetemi oktatás általános laboratóriumi ismeretei közé tartoztak és a szerves és szervetlen minőségi és mennyiségi analízis oktatásában jelentek meg (Than K. 1904, 13

11 Gsell J. 1913, Bicskei J. 1933). Az elválasztástudomány hazai története és oktatása szempontjából kiemelendő, hogy az 1930-as években Zechmeister László, a Pécsi Tudományegyetem professzora és Cholnoky László írták meg a kromatográfia első tankönyvét (Die Chromatographische Adsorptionsmethode, Springer Verlag, Bécs, 1937) amelynek második (1938), angol nyelvre is lefordított kiadása (1941, Wiley) hosszú időn át az elválasztástechnikai szakemberek egyik legfontosabb forrásmunkája volt. Az elmúlt évszázad során az elválasztástechnikai módszerek, különösen a kromatográfia fejlesztésében és alkalmazásában a magyar kutatók (Horváth Cs., Halász I., Kováts E., Ettre L., Inczédy J., Szepesy L., Nyiredy Sz.) világviszonylatban is kiemelkedő szerepet játszottak. Ennek eredményeként Magyarországon is megerősödött az elválasztástechnikák iránti szakmai érdeklődés, amit között a Magyar Kémikusok Egyesülete fogott össze óta ezt a tudományterületet a Magyar Tudományos Akadémia Elválasztástudományi (korábban Kromatográfiai) Munkabizottsága és az 1996-ban megalakult Magyar Elválasztástudományi Társaság szervezi és koordinálja. Az elválasztástudomány hazai fejlődését Szepesy László professzor A kromatográfi a és rokon elválasztási módszerek története és fejlesztése Magyarországon (2007) címmel nemrég megjelent könyvében foglalta össze. Az elválasztástechnikák hazai szakirodalmára vonatkozóan a teljesség igénye nélkül említendők itt azok a forrásművek, könyvek és jegyzetek, amelyek az utóbbi fél évszázad során az oktatásban is több generáció ismereteit bővítették. Vámos E., Vámosné Vigyázó L., Földvári I., Kerényi E., Szepesy L.: Kromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Schay G.: A gázkromatográfi a alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, Inczédy J.: Ioncserélők analitikai alkalmazása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: Gázkromatográfi a. Laboratóriumi és üzemi alkalmazások és gyakorlati alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Boross L.: Ioncserés kromatográfi a a szerves és biokémiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: Gázkromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kremmer T. Boross L.: Gélkromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Tyihák E. (szerk.): A rétegkromatográfi a zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfi a (HPLC) elmélete és gyakorlata (jegyzet). Mérnöki Továbbképző Intézet, Mádi J.-né (szerk.): Elválasztástechnika (KLTE-TTK jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest, Szókán Gy. Janáky T.: Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia a peptidkémiában. A kémia újabb eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest,

12 Fekete J.: A folyadékkromatográfi a alapjai. Jáva-98 Kft., Budapest, Kremmer T., Torkos K., Szókán Gy.: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata (egyetemi jegyzet). ELTE, Budapest, Balla J.: A gázkromatográfi a analitikai alkalmazásai. Edison House Kft., Budapest, Fekete J.: Folyadékkromatográfi a elmélete és gyakorlata. Edison House Kft., Budapest, Az Elválasztástechnika kollégiumot az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportjában 1991-ben Tóth Tibor ( ) docens, gázkromatográfus kezdeményezésére vezették be, amelyhez később Szókán Gyula és a könyv szerzői csatlakoztak. Könyvünk tematikája az ELTE analitikai és elválasztástechnikai oktatásának keretén belül a 2005-ben megjelent Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata című egyetemi jegyzeten alapul, amely a kutatóvegyész, biológus, gyógyszervegyész, (molekulaszerkezet-kutató, környezetkémiai és biotechnológiai szakágazat) és kémiatanár szakos hallgatók, valamint a továbbképzésben és posztgraduális képzésben (Doktori Iskola) résztvevők számára készült. Könyvünk az egyetemi tananyagot kiegészítve az elméleti alapok tárgyalásán túlmenően az elválasztástechnika modern és obligát módszereiről (minta-előkészítés, kromatográfia, (kapilláris) elektroforézis és ultracentrifugálás) és fontosabb alkalmazási területeikről kíván áttekintést adni. Az egyes fejezetekben bemutatott gyakorlati példák a (bio)analitikában, a bioló giai és biokémiai kutatásokban, laboratóriumi diagnosztikában dolgozó szakemberek széles körének érdeklődését figyelembe véve főleg a biotechnológia, élettan és kórélettan szempontjából fontos alkalmazási területeken és vegyületcsoportokon (enzimek, fehérjék, gliko- és lipoproteinek, mono- és oligoszacharidok, nukleozidok, nukleotidok, zsírok-lipidek stb.) kívánják bemutatni a korszerű elválasztástechnikai módszerek széles spektrumát és alkalmazhatóságát. A szerzők ezúton mondanak köszönetet Pálinkás Gábor akadémikusnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatójának, valamint a Kromat Kft.-nek és a Wessling Hungary Kft.-nek a könyv megjelenésének anyagi támogatásáért, illetve Eke Zsuzsanna egyetemi adjunktusnak a kézirat elkészítésében nyújtott segítségéért. 15

13 IRODALOM Ahuja, S., Rasmussen, H. (2007) HPLC Method Development for Pharmaceuticals. Elsevier, Amsterdam. Alpert, A. J. (1990) J. Chromatogr. 499, 177. Altria, K. D. (ed.) (1996) Capillary Electrophoresis Guidebook. Humana Press, Totowa, NJ. Altria, K. D. (1998) The Analysis of Pharmaceuticals by Capillary Electrophoresis. Vieweg, Wiesbaden. Andrews, P. (1965) Biochem J. 96: 595. Anumula, K. R. (2006) Anal. Biochem. 350: 1. Balla J. (1997) A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai. ISBN Bartle, K. D., Myers, P. (2001) (eds) Capillary Electrochromatography. Royal Society of Chemistry, Cambridge. Beesley, T. E., Scott, R. P. W. (1998) Chiral Chromatography. Wiley, Chichester, New York. Bicskei J. (1933) Vezérfonal a kémiai gyakorlatokhoz. Kertész Könyvkiadó. Blau, K., Halket, J. M. (1993) Handbook of Derivatives for Chromatography. Wiley, Chichester. Braithwaite, A., Smith, F. J. (1999) Chromatographic Methods. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. pp Cautrecasas, P., Wilchek, M., Anfinsen, C. B. (1968) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 61: 636. Chen, Y., Guo, Z., Wang, X., Qiu, C. (2008) Sample preparation. Review. J. Chromatogr. A, 1184: 191. Chi-san, Wu (1995) (ed.) Handbook of Size Exclusion Chromatography. Marcel Dekker, New York, Basel, Hong Kong. Cohen, A. S., Karger, B. L. (1987) J. Chromatogr. 397: 409. Consden, R., Gordon, A. H., Martin, A. J. P. (1944) Biochem. J. 38: 224. Crouch, M. D., Barker, S. A. (1997) J. Chromatogr. A 774: 287. Davankov, V. A. (1990) Packings in Ligand Exchange Chromatography. In: Unger K. K. (ed.) Packings and Stationary Phases in Chromatographic Techniques. Chromatographic Science Series, Vol. 47. Chp. 9. pp Marcel Dekker, New York, Basel. Davis, B. J. (1964) Ann. N.Y. Acad. Sci. 121: 404. Deli, J., Ösz, E., Visy, J., Zsila, F., Simonyi, M., Tóth, Gy. (2001) Helv. Chim. Acta 84: 263. Determann, H. (1969) Gel Chromatography. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York. Engelhardt, H., Beck, W., Schmitt, T. (1996) Capillary electrophoresis. Friedr. Vieweg and Sohn Verlaggesellschaft mbh, Braunschweig/ Wiesbaden. Ettre, L. S. (1965) Open Tubular Columns in Gas Chromatography. Plenum. Press, New York. Evans, W. H. (1978) Preparation and characterization of mammalian plasma membranes. In: Work, T. S., Work, E. (eds) Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology. North Holland Publ. Amsterdam, NewYork, Oxford. Fekete J. (2006) Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata. Edison House Kft, Budapest. Fitos, I., Visy, J., Simonyi, M., Hermansson, J. (1995) J. Chromatogr. A 709: 265. Fluoreszcenciás detektálás: com/html/applications_notes.htm Fülöp Zs. (1957) A bölcsek köve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Fischer, L. (1971) An introduction to gel chromatography. North-Holland Publ. Co. Amsterdam, London. 267

14 Folch, J., Lees, M., Sloane-Stanley, G. H. (1957) J. Biol. Chem. 226: 497. Fried, B., Sherma, J. (2003) (eds) Handbook of Thin-Layer Chromatography 4th Ed. Marcel Dekker, New York, Basel. Gáspár A. (2000) Kapilláris zónaelektroforézis. Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen (Jegyzet). Görög, S. (1990) Enantiomeric Derivatization, in Lingeman, H., Underberg, W. J. M. (eds) Detection-Oriented Derivatization Techniques in Liquid Chromatography. Marcel Dekker, Basel, New York Görög, S. (2004) Derivatization of Analytes, in Townshend, A. (ed.) Encyclopedia of Analytical Sciences, Elsevier. Gsell J. (1913) A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei. Kir. Ma gyar Természettudományi Társulat, Budapest. Heftmann, E. (2004) (ed.) Chromatography, 6th Ed. Elsevier, Amsterdam. Herström, P., Irgum, K. (2006) J. Sep. Sci. 29: Hjertén, S. (1967) Chromatogr. Rev. 9: 122. Hyver, K. J., Sandra, P. (1989) High Resolution Gas Chromatography. Hewlett-Packard Co. Imre, T., Kremmer, T., Héberger, K., Molnár- Szöllősi, É., Ludányi, K., Pócsfalvi, G., Malorni, A., Drahos, L., Vékey, K. (2008) J. Proteomics 71: 186. Ito, Y., Bowman, R. L. (1971) Science 173: 420. Jennings, W. G., Rapp, A. (1983) Sample Preparation for Gas Chromatographic Analysis. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg. Jorgenson, J. W., Lukacs, K. D. (1981) J. Chromatogr. 218: 209. Kirchner, J. G. (1978) Thin-Layer Chromatography. Wiley, New York. Knapp, D. R. (1979) Handbook of Analytical Derivatization Reactions. Wiley-Interscience Publication, New York. Knausz, D. és mtsai. a) (1983) J. Organomet. Chem. 265: 11, b) (2000) Tetrahedron Lett., 41: 8937, c) (1986) J. Chromatogr. 365: 183. Kremmer T., Boross L. (1974) Gélkromatográfia. Müszaki Könyvkiadó, Budapest. Kremmer, T., Boross, L. (1979) Gel Chromatography. Theory, Methodology, Applications. Akadémiai Kiadó, J. Wiley and Sons, Budapest Chichester New York Brisbane Toronto. Kremmer, T., Holczinger, L. (1980) J. Chromatogr. 191: 287. Kremmer, T., Selmeci, L., Bardócz, S., Hol czinger, L., Boldizsár, M. (1984) J. Chromatogr. 286: 371. Kremmer, T., Boldizsár, M., Holczinger, L. (1987) J. Chromatogr. 415, 53. Kremmer T. (1988) Korszerű elválasztástechnikai módszerek alkalmazása a daganatkutatásban. MTA Doktori értekezés. 31. o. Kremmer, T., Boldizsár, M., Végh, Zs., Paulik, E., Oláh, E. (1992) Biochem. Clin. 16: 995. Kremmer, T., Boldizsár, M., Kovács, J., Paulik, E., Bencsik, K., Szajáni, B. (1995) J. Liquid Chromatography, 18: Kovats, E., Giddings, J. C., Keller, R. A. (1965) Advances in Cromatography Vol. 1. Chapter 7. Marcel Dekker, New York. Lauders, J. P. (ed.) (1997) Handbook of Capillary Electrophoresis. Vol. I-II-III. CRC Press, Boca Raton, New York, London, Tokyo. Lidegardh, N. et al. (2008) J. Chromatogr. 1215: 145. Lingeman, H., Underberg, W. J. M. (1990) Detection-Oriented Derivatization Techniques in Liquid Chromatography. Marcel Dekker, New York. Little, J. L. (1999) J. Chromatogr. A, 844: 1 22 és Lovelock, J. E., Lidsky, S. R. (1960) J. Am. Chem. Soc. 82: 431. Luque de Castro, M. D., Valcarel, M., Tena, M. T. (1994) Analytical Supercritical Fluid Extraction. Springer-Verlag, Berlin. Lunn, G., Hellwig, L. C. (1998) Handbook of Derivatization Reactions for HPLC. Wiley, New York. Lunn, G. (1999) Capillary Electrophoresis Methods for Pharmaceutical Analysis. Wiley, New York. Majors, R. (2009) LC-GC North America 27, 956. Martin, A. J. P., Synge, R. L. (1941) Biochem. J. 35: McMaster, M. and C. (1998) GC/MS. A Practical User s Guide. Wiley VCH 268

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

XXXVI. Kromatográfiás iskola

XXXVI. Kromatográfiás iskola XXXVI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

XXXXI. Kromatográfiás iskola

XXXXI. Kromatográfiás iskola XXXXI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per-Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában

Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 53 Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában GÖRÖG Sándor Richter Gedeon Rt, 1475 Budapest, Pf. 27 1. Bevezetés Összeállításunk célja rövid áttekintést

Részletesebben

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek Új utak keresése a környezetanalitikában Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek dr. Berente Bálint WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. (WIREC) Áttekintés

Részletesebben

Ciklodextrin komplexképzésen alapuló királis elválasztás vizsgálata kapilláris elektroforézissel

Ciklodextrin komplexképzésen alapuló királis elválasztás vizsgálata kapilláris elektroforézissel Ciklodextrin komplexképzésen alapuló királis elválasztás vizsgálata kapilláris elektroforézissel Sohajda Tamás Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft. 1097. Budapest, Illatos u. 7. cyclolab@cyclolab.hu

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia High Pressure Liquid Chromatography High Precision Liquid Chromatography High Performance Liquid Chromatography A kromatográfia hasonló kémiai szerkezetű vegyületek

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC Az alkalmazott nagy nyomás (100-1000 bar) lehetővé teszi nagyon finom szemcsézetű töltetek (2-10 μm) használatát, ami jelentősen megnöveli

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Hol használják ezeket a technikákat: véralkohol analízis kábítószer fogyasztás doppingolás ellenırzése gyógyszerszintek beállítása világőrkutatás

Hol használják ezeket a technikákat: véralkohol analízis kábítószer fogyasztás doppingolás ellenırzése gyógyszerszintek beállítása világőrkutatás Hol használják ezeket a technikákat: véralkohol analízis kábítószer fogyasztás doppingolás ellenırzése gyógyszerszintek beállítása világőrkutatás genom feltérképezése Gyógyszerfejlesztés szennyezıanyagok

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal A doktori értekezés tézisei Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal Bagócsi Boglárka Kémia Doktori Iskola Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia Témavezető:

Részletesebben

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS. dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS. dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz DIENES DÓRA I. ÉVF. PHD HALLGATÓ 1999 Bevezetés - Elektroforézis Az elektroforézis olyan elválasztási

Részletesebben

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén KÖRNYEZETI ANALITIKA I. DR. FEKETE JENŐ JEGYZET A 2003/04 ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK 3. ELŐADÁSÁHOZ. (02. 24) 1. KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS (CE) KÉSZÍTETTE: KELEMEN PÉTER, KORDA ANDRÁS A korábbi előadások

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében Doktori (PhD) értekezés Németh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori

Részletesebben

A robbanóanyagok világa

A robbanóanyagok világa ANALITIKAI KÉMIA A robbanóanyagok világa LAPAT ATTILA Harmadik rész Robbanóanyagok analitikai vizsgálata A cikk második részében bemutatott robbanóanyagok robbanási jellemzőinek mérésére speciális fizikai-kémiai

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC )

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Az ionos vagy ionizálható vegyületek visszatartása az RP-HPLC-ben kicsi. A visszatartás növelésére és egyúttal

Részletesebben

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. típus állófázis mozgófázis mechanizmus gáz-szilárd GSC gázfolyadék GLC szilárd gáz

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09. 7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09. A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról. XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról. XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. 2006. évi tevékenységéről - 2006. 1 WIREC 2006. évi közhasznúsági jelentés TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel Karvaly Gellért Miért hasznos a vegyületprofilok vizsgálata? 1 mintából, kis mintatérfogatból, gyorsan nyerhető

Részletesebben

SUGÁRKÉMIA. Wojnárovits László MTA Izotópkutató Intézet AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

SUGÁRKÉMIA. Wojnárovits László MTA Izotópkutató Intézet AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST SUGÁRKÉMIA SUGÁRKÉMIA Wojnárovits László MTA Izotópkutató Intézet A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8406 7 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az

Részletesebben

Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón

Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón Módszer 1950 Ezredforduló Klasszikus módszerek Gravimetria, titrimetria (vizes közegben, indikátoros végpontjelzéssel) Titrimetria (vizes,

Részletesebben

egy összetett rendszer alkotó komponensei közül legalább egynek a teljes vagy részleges kinyerése

egy összetett rendszer alkotó komponensei közül legalább egynek a teljes vagy részleges kinyerése elválasztás egy összetett rendszer alkotó komponensei közül legalább egynek a teljes vagy részleges kinyerése dúsítás egy összetett rendszer alkotó komponensei közül a kiválasztott általában viszonylag

Részletesebben

ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Berkecz Róbert Témavezetők: Péter Antal egyetemi tanár Ilisz István egyetemi adjunktus SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Tézisfüzet Fekete Szabolcs 2011. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt, Fejlesztési Analitikai Osztály Budapesti

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

& Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása

& Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása & Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása Árki Anita, Mártáné Kánya Renáta Richter Gedeon Nyrt., Szintetikus I. Üzem Analitikai Laboratóriuma, Dorog E-mail: ArkiA@richter.hu Összefoglalás

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében Novák Márton Környezettudomány MSc. Témavezető: Dr. Eke Zsuzsanna 2012 A GC-MS

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

PHD. ÉRTEKEZÉS. Győrffy Erika. Tudományági Doktori Iskola: Molekuláris Orvostudományok

PHD. ÉRTEKEZÉS. Győrffy Erika. Tudományági Doktori Iskola: Molekuláris Orvostudományok MAKROMOLEKULÁRIS GYÓGYSZERHORDOZÓ, KONJUGÁTUMAI ÉS MULTIDROG REZISZTENCIA ELLENES PEPTIDEK VIZSGÁLATA NAGY HATÉKONYSÁGÚ ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL PHD. ÉRTEKEZÉS Győrffy Erika Témavezető: Programvezető:

Részletesebben

Vizeletszteroid-profilok meghatározása GC-MS technikával

Vizeletszteroid-profilok meghatározása GC-MS technikával Vizeletszteroid-profilok meghatározása GC-MS technikával Bufa Anita PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet 2009 Bevezetés Magyarországon orvosi diagnosztikai célokra egyedül a PTE ÁOK Bionalitikai Intézetben alkalmazzuk

Részletesebben

Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval

Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval - ELTE TTK Tudományos Diákköri Konferencia - CSERNYÁK IZABELLA Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval Témavezető: Kende Anikó Készült

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Mi a minőség? A termék sajátos tulajdonságainak összessége Mérhető Imateriális (pl. szolgáltatás, garancia) Elégítse ki a vevő igényeit Feleljen meg az Elvárásoknak Előírásoknak

Részletesebben

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Fekete Jenő, Bobály Balázs Az elválasztástechnika korszerű módszerei Az alapok hasonlítanak a folyadékkromatográfiához - Lineáris, elúciós kromatográfia, mozgófázis,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA. Osváthné Pápai Zsuzsa

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA. Osváthné Pápai Zsuzsa DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA Osváthné Pápai Zsuzsa VESZPRÉMI EGYETEM ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK VESZPRÉM 2002 Bevezetés,

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András

Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András A 76859 számú OTKA-PD pályázat során felmértük 60 magyarországi Fusarium verticillioides izolátum fumonizin B1, B2, B3 és B4

Részletesebben

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK 1. B vitamin komplex (keverék) meghatározása CZE és MEKC módszerrel A módszer leírása: A vízoldható B1 (tiamin hidroklorid), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid) és B6 (piridoxin

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések

Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Differenciálegyenletek Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Tóth János

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2446-06 Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2446-06 Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Csoporttársával szóbeli beszámolóra készülnek spektrofotometria témakörből. Ismertesse a mai kémiai automatákba épített fotométerek fő részeit, a lehetséges mérési tartományt! Ismertetőjében

Részletesebben

Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs

Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs A folyadékkromatográfia fejlesztési irányai Gyors folyadékkromatográfia 2014 Merck Millipore is a division of Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs Lektorok:

Részletesebben

Nagyfelbontású elválasztástechnikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása biológiailag aktív és gyógyszer-jelölt molekulák analízisében

Nagyfelbontású elválasztástechnikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása biológiailag aktív és gyógyszer-jelölt molekulák analízisében Nagyfelbontású elválasztástechnikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása biológiailag aktív és gyógyszer-jelölt molekulák analízisében Doktori értekezés Dobos Zsófia Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet Miskolc, 2014. 1.

Részletesebben

KROMATOGRÁFIA (elválasztási technika) Történeti áttekintés

KROMATOGRÁFIA (elválasztási technika) Történeti áttekintés Mózes: KROMATOGRÁFIA (elválasztási technika) Történeti áttekintés kémiai analízisek ~70% iható víz eloállítása keseru vízbol: fa ágak bemerítése (adszorpció) Arisztotelész: édesvíz készítése sós vízbol

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 2 hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK ANALÍZISE KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZISSEL MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK. PhD értekezés tézisei. Végvári Ákos

BIOMOLEKULÁK ANALÍZISE KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZISSEL MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK. PhD értekezés tézisei. Végvári Ákos BIOMOLEKULÁK ANALÍZISE KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZISSEL MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK PhD értekezés tézisei Végvári Ákos Program megnevezése: Alprogram megnevezése: Alprogramvezető: Témavezető: Bioanalitika Fehérje

Részletesebben

Extrakció. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Extrakció. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Extrakció Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 1 . fázis 2. fázis Anyagátmenet iránya áz (G) Folyadék G L (L) G L L

Részletesebben

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV SPEKTROSZKÓPIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KÉMIAI ANALÍZISBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HORVÁTH PÉTER TÉMAVEZETŐ: DR. GERGELY ANDRÁS A KÉMIAI TUDOMÁNY KANDIDÁTUSA

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Nyomás nagysága 5 000 kg 5 000 kg 1 000 MPa 10 000 bar 1 cm 2 Hidrosztatikus (izosztatikus)

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MÉRÉSTECHNIKA, MONITORING II./ KÖRNYEZETI ANALÍZIS II. előadás anyag

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MÉRÉSTECHNIKA, MONITORING II./ KÖRNYEZETI ANALÍZIS II. előadás anyag KÖRNYEZETMÉRNÖKI MÉRÉSTECHNIKA, MONITORING II./ KÖRNYEZETI ANALÍZIS II. előadás anyag Környezetmérnöki BSc képzés 2014. Készítette: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár A tantárgy kódja: MFKMM32K03 vagy MFKOA32K03

Részletesebben

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK GEN-LAB Kft. 2008, VIII. évfolyam 3. szám Választható töltetek ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK megnövelt oszlop élettartam nagyobb hatékonyság nagy áramlási sebesség tűrés megnövelt terhelhetőség élesebb

Részletesebben

A folyadékkromatográfiás laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges elméleti alapok

A folyadékkromatográfiás laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges elméleti alapok A folyadékkromatográfiás laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges elméleti alapok Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. A FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA ÁLLÓFÁZISAI... 2 2.1 SZILIKAGÉL ALAPÚ ÁLLÓFÁZISOK ÉS JELLEMZÉSÜK...

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

1. A MÓDSZER RÖVID ÁTTEKINTÉSE

1. A MÓDSZER RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1. A MÓDSZER RÖVID ÁTTEKINTÉSE Az elektroforetikus elválasztási módszerek azon alapulnak, hogy elektromos térben az oldott anyagok különböző sebességgel vándorolnak. A kapilláris elektroforézisnél (capillary

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Az innovációs együttműködés sikeres példája Nagykanizsán

Az innovációs együttműködés sikeres példája Nagykanizsán Az innovációs együttműködés sikeres példája Nagykanizsán Dr. Galambos Ildikó kutatásvezető Innovációs Konferencia, Áttekintés 1. A Kutató-Fejlesztő Központ bemutatása 1.1 Szervezeti felépítés 1.2 Tevékenységek,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Dr. Horváth Géza Születési hely és idő: Esztergom, 1948. jun. 22. Házas, 1 fiú és 2 leány gyermek Munkahely: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA)

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Vajda Nóra Irodalom: R. Zeisler, N. Vajda, G. Kennedy, G. Lamaze, G. L. Molnár: Activation Analysis a Handbook of Nuclear Chemistry -ben (szerk. A. Vértes,

Részletesebben

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 1 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomány Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 2 Wessling Hungary Kft., Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Módszerfejlesztés, vizsgálati eredmények László József WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2012. évi

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben