Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata"

Átírás

1 KREMMER TIBOR TORKOS KORNÉL Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST MTA Kémiai Kutatóközpont

2 A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, a Kromat Kft. és a Wessling Hungary Kft. támogatásával jelent meg Lektorálta GÖRÖG SÁNDOR A 7. Származékképzési eljárások az elválasztástechnikában című fejezet szakmai anyagát összeállította MÖRTL MÁRIA ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Kremmer Tibor, Torkos Kornél, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ (Görög Sándor)... 9 BEVEZETÉS Az elválasztástechnika története Az elválasztástechnika irodalma és oktatása Magyarországon AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA ELMÉLETE Az elválasztástechnikai rendszer A kromatográfia elméleti alapjai A kromatográfiás folyamat leírása A megoszlási hányados A retenciós idő A szelektivitási tényező és a felbontás A kromatogram kialakulásának elméleti leírása A tányérelmélet A sebességi elmélet Hidrodinamikai összefüggések AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA MÓDSZEREI Az elválasztástechnikai módszerek felosztása Minta-előkészítés Általános szempontok és követelmények A minta-előkészítés módszerei A minta jellemzése A szilárd fázison történő extrakció (Solid Phase Extraction, SPE) Az SPE álló fázisának (töltet) kiválasztása Az SPE áramló fázisának (oldószerelegy, eluens) kiválasztása Az SPE módszer előzetes vizsgálata Egyéb extrakciós módszerek A folyadék folyadék fázisú extrakció A folyamatos (ellenáramú) folyadék folyadék fázisú extrakció A purge and trap módszer A gőztér- (headspace) analízis A szilárd fázisú mikroextrakció (Solid Phase MicroExtraction, SPME) A keverőbabás extrakció (stir bar sorptive extraction)

4 A Soxhlet-extrakció A szuperkritikus fluid extrakció (Supercritical Fluid Extraction, SFE) Az ultrahanggal segített szilárd folyadék extrakció A szilárd fázisú mátrix diszperzió (Matrix Solid Phase Dispersion, MSPD) Mikrohullám alkalmazása a minta-előkészítésben Tölteten történő szilárd fázisú mikroextrakció (Micro Extraction by Packed Sorbent, MEPS) KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK A kromatográfia története és fejlődése A kromatográfiás módszerek felosztása GÁZKROMATOGRÁFIA Áramló fázisok Álló fázisok típusai A gázkromatográf felépítése Mintabeviteli eljárások Split injektálási módszer Splitless injektálási módszer Egyéb injektálási módszerek Cool on-column injektor Pirolizátor mint injektor Programozható hőmérsékletű injektor Az oszlop hatékonyságát befolyásoló paraméterek A hőmérséklet hatása a retenciós időre A hőmérséklet és a nyomás hatása az u opt értékére Gyors gázkromatográfia Többdimenziós gázkromatográfia McReynolds-konstansok FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA A folyadékkromatográf felépítése A folyadékkromatográfia álló fázisa A folyadékkromatográfia áramló fázisa A folyadékkromatográfia műveletei Folyadékkromatográfiás módszerek Normál fázisú folyadékkromatográfia Adszorpciós kromatográfia Rétegkromatográfia Folyadék folyadék megoszlási kromatográfia A HILIC módszer Fordított fázisú folyadékkromatográfia Az ioncserélő folyadékkromatográfia Az ioncserélő folyadékkromatográfia álló fázisa

5 Az ioncserélő folyadékkromatográfia áramló fázisa Az ioncserélő folyadékkromatográfia munkafolyamatai Az ioncserélő folyadékkromatográfia alkalmazásai Az ionkromatográfia Gélkromatográfia A gélkromatográfia története és elméleti alapjai A gélkromatográfia álló fázisa A gélkromatográfia áramló fázisa A gélkromatográfia térfogati megoszlási modellje és egyenlete A gélkromatográfia módszerei és alkalmazási területei A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia álló fázisa A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia áramló fázisa A hidrofób kölcsönhatású folyadékkromatográfia módszere Affinitási kromatográfia Az affinitási kromatográfia alkalmazási területei Királis (zárványkomplex) kromatográfia Királis adalékok alkalmazása Királis álló fázisok A multidimenzionális (2D) technika alkalmazása a folyadékkromatográfiában DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREK A KROMATOGRÁFIÁBAN A detektorokról általában Linearitási tartomány Érzékenység Szelektivitás és specifikusság Detektálási módszerek a gázkromatográfiában Hővezető képességi detektor Lángionizációs detektor Elektronbefogási detektor A tömegspektrométer mint detektor Detektálási módszerek a folyadékkromatográfiában Ultraibolya látható hullámhossz-tartományú (UV VIS) detektorok Fluoreszcencia mérésén alapuló detektorok Törésmutató (RI) mérésén alapuló detektorok Fényszórás elvén működő detektorok (LSD, ELSD) Elektrokémiai és vezetőképességi detektorok Detektálási módszerek a rétegkromatográfiában SZÁRMAZÉKKÉPZÉSI ELJÁRÁSOK AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKÁBAN Származékképzési módszerek a gázkromatográfiában Szililezés Acilezés halogénkarbonsav-származékokkal

6 Észteresítés Alkilezés Oximálás Bifunkciós vegyületek gyűrűs származékká alakítása Származékképzési módszerek a folyadékkromatográfiában Származékképzés az UV VIS detektálásban Származékképzés fluoreszcenciás detektálásban Származékképzés a tömegspektrometriás detektálásban Származékképzés a királis elválasztásokban KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK A KROMATOGRÁFIÁBAN Minőségi kiértékelési módszerek Azonosítás retenciós idő alapján Standard addíció Relatív retenció módszer Retenciós index módszer Mennyiségi kiértékelési módszerek Terület% módszer Külső standard módszere (External Standard, ESTD) Belső standard módszere (Internal Standard, ISTD) A vizsgálati módszerek validálásának alapjai AZ ELEKTROFORÉZIS ELMÉLETE ÉS MÓDSZEREI Az elektroforézis történeti fejlődése Az elektroforézis elméleti alapjai Az elektroforézis módszerei Az elektroforézis alkalmazási területei A kapilláris elektroforézis elmélete A kapilláris elektroforézis módszerei CENTRIFUGÁLÁS ULTRACENTRIFUGÁLÁS A centrifugálás elmélete A gravitációs erőtéren alapuló elválasztástechnika módszerei Az (ultra)centrifugálás módszerei és alkalmazási területei IRODALOM A kötetben használt fontosabb jelek és rövidítések TÁRGYMUTATÓ

7 ELŐSZÓ A kromatográfia megszületésének néhány évvel ezelőtti centenáriuma alkalmából számos könyv jelent meg a kromatográfia egészéről, történetéről, egyes ágazatainak fejlődéséről. Ezek szinte kivétel nélkül angol nyelvű kiadványok voltak. A kémiai szakirodalomban ui. amint az köztudomású nemcsak a folyóiratok, hanem a szakkönyvek területén is az angol vált egyeduralkodóvá. Nem lehet célul kitűzni azt, hogy az olyan kis nyelvek, mint a magyar a kémiai szakirodalomban szembemenjenek ezzel az irányzattal. Ugyanolyan hiba lenne azonban teljesen feladni a magyar nyelvű kémiai szakkönyvek kiadását. Erre nagy szükség van a magyar szaknyelv ápolása, az egyetemi oktatás és a tudomány legújabb eredményeinek a lehető legszélesebb körben való elterjesztése területén. Bár az utóbbi időben kitűnő magyar nyelvű könyvek jelentek meg a kromatográfia egyes ágazatairól, a nagy hagyományokkal rendelkező magyar kromatográfia régi adóssága egy korszerű, magyar nyelvű, átfogó kromatográfiás mű megírása és megjelentetése. Erre vállalkozott Kremmer Tibor és Torkos Kornél. Könyvüknek az ad különleges értéket, hogy szemben a nemzetközi irodalomban megjelenő monográfiák zömével a kromatográfia területét kiszélesítve, elválasztástechnikai ismeretek egészének tárgyalását tűzi ki célul: a klasszikus értelemben vett kromatográfiás területeken kívül, velük egységes elméleti alapokon olyan technikákat is tárgyal, mint pl. az elektroforézis és a centrifugálás. Az elméleti alapok magas színvonalú, korszerű, de közérthető tárgyalásán túlmenően a könyv számos gyakorlati példa bemutatásával segíti egyrészről az elméleti alapok megértését, másrészről utat mutat, különösen a kezdő szakemberek számára a tekintetben, hogyan kell a kromatográfia alapjait a gyakorlatban alkalmazni. Biztos vagyok benne, hogy a könyv hasznos lesz vegyész-, vegyészmérnök-, környezetmérnök-, biológus- és gyógyszerészhallgatók számára a kromatográfia alapjainak elsajátításában, de hasznosan forgathatják a fenti területeken a gyakorlatban dolgozó szakemberek is. GÖRÖG SÁNDOR 9

8 BEVEZETÉS Az elválasztástechnika története Az elválasztás fogalma az egyik legáltalánosabb, tágabb értelemben mindenre kiterjedő filozófiai kategória, amely az anyagokat, tulajdonságokat vagy fogalmakat különbségeik, eltéréseik, vagy ellentéteik alapján megkülönbözteti és elkülöníti. Az elvont fogalmak elválasztásának antagonisztikus ellentmondása, hogy az alapvetően ellentétes és dialektikusan egymást szükségszerűen feltételező kategóriák (jó-rossz, világos-sötét, hideg-meleg, kevés-sok stb.) egymástól általában jól megkülönböztethetők, de elválaszthatatlanok. Az anyagi világ vizsgálata során az elválasztás folyamata konkrét, az anyagok tulajdonságaik alapján történő szétválasztása az elválasztási műveletekben valósul meg. Az elválasztási műveletek kezdetleges vagy kifinomult formái (fajtázás, szitálás, szűrés stb.) ősidők óta az alapvető emberi tevékenységek közé tartoznak. Fejlődésük az ókortól kezdve a középkori alkimistákon keresztül, az újkor és az ipari forradalom eredményein át a modern tudományos és technikai eljárásokig az emberiség kultúrtörténetének jelentős részét képezi. Általában megállapítható, hogy a különböző elválasztástechnikák tapasztalati úton, az anyagi világ jelenségeinek és törvényszerűségeinek megismerésével szoros kölcsönhatásban, annak részeként és igényeként alakultak ki. Történelmi távlatokban a kínai, mezopotámiai, egyiptomi (papság) és hellén kultúrák archeológiai emlékei azt bizonyítják, hogy az ókorban már számos, alapvető elválasztástechnikát alkalmaztak és tanítottak. Ezek az ismeretek a görög-római kultúrának és kereskedelemnek köszönhetően szélesebb körben is ismertté váltak és gyakorlati alkalmazást nyertek. Idősebb Plinius (i. sz ) korának 37 kötetben összefoglalt természettudományos ismeretei között 3 könyv a kémiai jelenségekkel, esetenként elválasztási műveletekkel foglalkozik. Az elválasztástechnikákat az arabok fejlesztették tovább és közvetítették Európába, ami évszázadokra meghatározta a laboratóriumi vizsgálatok eszközeit és módszereit. Geber arab alkimista a 8. században már pontosan leírta az oldás, szűrés, kristályosítás, desztillálás, szublimálás stb. műveleteit, amelyek az elválasztástechnika legrégebbi forrásmunkáinak tekinthetők. A középkorban az alkímia erősen behatárolta az anyagi világ vizsgálatának szemléletét és az elválasztástechnikák is lassan fejlődtek. A jatrokémia korszakában ( század, Paracelsus, Agricola, Sala, Van Helmont, Glauber) a kémiai ismeretek gyakorlati alkalmazása (gyógyszerészet, or- 11

9 vosi vegytan, ipar) az elválasztási műveleteket is tovább bővítette. Az újkor kezdetén ( század) a fizikai és kémiai jelenségek természettudományos megfigyelése, a gázok és folyadékok tanulmányozása, a modern vegyelemzés kialakulása (Boyle, Mariotte, Marggraf, Cavendish, Priestley, Scheele, Lavoisier, Berthollet, Dalton, Gay-Lussac, Berzelius, Wöhler, Liebig) és a célszerű szerkezeti anyagok (üveg, fém, gumi) használata nagymértékben elősegítette az elválasztástechnikák fejlődését is. Ez a folyamat az anyagtudományok rohamos előretörésével a század folyamán jelentősen felgyorsult. Az elválasztástechnikai módszerek a természetes anyagok izolálásában már a 19. század elején látványos eredményekre vezettek. Így Kuhn 4500 liter tejből 1 g B 2 -vitamint, Kögl 2800 kg szárított tojássárgájából 0,3 g biotint izolált. Az elválasztástudomány történetében különös figyelmet érdemel Görgey Artur, az 1848-as szabadságharc vezére, az első magyar lipidkémikus, aki a világon elsőnek mutatta ki a kókuszzsírban a laurinsavat és kaprinsavat, és választotta el Ba-sóik frakcionált szétkristályosításával. Eljárását később más zsírsavakra is (olajsav, linolsav stb.) eredményesen alkalmazták. Az elválasztástechnika egyszerűbb laboratóriumi módszerei (derítés, perkolálás, kristályosítás, szublimálás, desztilláció) a napjainkban már rutineljárásnak tekinthető nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiáig, kapilláris elektroforézisig vagy ultracentrifugálásig óriási fejlődésen mentek keresztül. A 20. század második fele számtalan példát szolgáltatott az elválasztási módszerek alkalmazására a peptidek, fehérjék és nukleinsavak kémiájának, a molekuláris biológiának, az élelmiszer-, gyógyszer- és műanyagiparnak szinte minden területén. A fejlődés mérföldkövei általában nagyobb horderejű kutatási és fejlesztési programokhoz kötődtek. Így pl. a gázkromatográfiát a szimulált desztilláció analógiájára, a kőolajipar fejlesztette ki. Az ioncserélő folyadékkromatográfia nemcsak az aminosav-analízis és a fehérjekémia fejlődésében játszott kulcsszerepet, de nélkülözhetetlen eljárássá vált pl. a Manhattan-tervben az uránérc tisztításában. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia kialakulása és látványos térhódítása a töltetek (szilikátipar) fejlesztésének, az elméleti alapok kutatásának és a műszeres analitika fejlődésének eredménye volt. A gyógyszeripar ösztönözte a királis elválasztások kromatográfiás módszereinek kidolgozását. A korszerű elválasztástechnikákat a modern csúcstechnológiák kategóriájába sorolhatjuk. A tömegspektroszkópiával összekapcsolt gáz- és folyadékkromatográfia valósította meg az élő és élettelen világ több százezer vegyületének kimutatását és azonosítását. A kétdimenziós és kapilláris elektroforézis módszerek soha nem látott perspektívákat nyitottak a genetikában és a géntérképek megalkotásában. Az ultra centrifugálás tette lehetővé a biológiai sejtmembránok és szubcelluláris elemek szétválasztását és részletesebb tanulmányozását, ezáltal a sejtek belső szerkezetének funkcionális vizsgálatát. Az anyag egyre fejlettebb fizikai és kémiai módszerekkel történő vizsgálata során egyes vegyületek vagy vegyületcsoportok (fehérjék, szénhidrátok, zsírok-olajok, 12

10 nukleinsavak, szteroidok stb.) elválasztási feladatainak megoldására elválasztástechnikai módszerek alakultak ki. Az elválasztástechnikai módszerek alkalmazása és kapcsolata a társtudományokkal (fizikai kémia, analitika, matematika, fizika, biológia, biokémia stb.) végső soron az interdiszciplináris jellegű elválasztástudomány kialakulásához vezetett. Az elválasztástudomány az elméleti kutatások, és a gyakorlati alkalmazások szintézisének eredményeként az elválasztástechnikákat elméleti alapokra helyezte, rendszerezte és továbbfejlesztette. Az elválasztástudomány egyik alapelvévé vált, hogy az elválasztási feladatok hatékony megoldása, különösen az összetett anyagkeverékek esetében az elválasztástechnikai módszerek egyidejű és összehangolt, úm. multimodális és multidimenzionális alkalmazásával valósítható meg. Ennek jellegzetes példája a különösen komplex összetételű természetes anyagkeverékek vizsgálata, ahol a biokémiai és biológiai ismeretek figyelembevételével több elválasztás technikát magában foglaló speciális, ún. bioszeparációs (minta-előkészítési, bioanalitikai, biokromatográfiás) eljárások alakultak ki. Az elválasztástudományt és az állandóan fejlődő és bővülő elválasztástechnikai módszereket az anyag vizsgálatával foglalkozó tudományok, ipari-termelési vagy kutatási tevékenységek legszélesebb köre igényli és alkalmazza. Gyakorlatilag ma már nincs olyan szakterület, amely az elválasztástechnikák valamely formáját ne használná. Az elválasztástechnikai módszerek az anyag korszerű fizikai és kémiai elemzésének, a gyártási folyamatoknak, a minőségellenőrzésnek, termékfejlesztésnek stb. nélkülözhetetlen részét képezik, és a legkülönbözőbb felhasználási területeken (környezet, élelmiszer- és gyógyszer-analitika, molekuláris biológia, élet- és kórélettan, botanika, paleontológia, kriminológia, meteorológia stb.) meghatározó, esetenként perdöntő információkat eredményeznek. Néhány jellegzetes, elméleti és gyakorlati szempontból fontosabb elválasztástechnika (ioncsere, gázkromatográfia, gélkromatográfia, HPLC, elektroforézis) fejlődésének történetét a könyv megfelelő fejezetei ismer tetik. Az elválasztástechnika irodalma és oktatása Magyarországon Számos kiváló magyar kultúrtörténeti munka arra utal, hogy az emberiség ősidők óta ismert és alkalmazott egyszerűbb elválasztástechnikáinak (víztisztítás, élelmiszeralapanyagok előállítása, sörfőzés, borászat, kerámiaipar-iszapolás, bőrcserzés, kelmefestés stb.), szisztematikus tárgyalása és oktatása a középkor és újkor kémiájában a céhek, majd az ipar gyakorlatában jelenik meg (Fülöp Zs. 1957, Szathmáry L. 1986, Szabadváry F. 1998). Ezzel párhuzamosan a kémia, biológia, gyógyszerészet, orvosi fiziológia és patológia egyszerűbb elválasztástechnikai műveletei évszázadokon át az egyetemi oktatás általános laboratóriumi ismeretei közé tartoztak és a szerves és szervetlen minőségi és mennyiségi analízis oktatásában jelentek meg (Than K. 1904, 13

11 Gsell J. 1913, Bicskei J. 1933). Az elválasztástudomány hazai története és oktatása szempontjából kiemelendő, hogy az 1930-as években Zechmeister László, a Pécsi Tudományegyetem professzora és Cholnoky László írták meg a kromatográfia első tankönyvét (Die Chromatographische Adsorptionsmethode, Springer Verlag, Bécs, 1937) amelynek második (1938), angol nyelvre is lefordított kiadása (1941, Wiley) hosszú időn át az elválasztástechnikai szakemberek egyik legfontosabb forrásmunkája volt. Az elmúlt évszázad során az elválasztástechnikai módszerek, különösen a kromatográfia fejlesztésében és alkalmazásában a magyar kutatók (Horváth Cs., Halász I., Kováts E., Ettre L., Inczédy J., Szepesy L., Nyiredy Sz.) világviszonylatban is kiemelkedő szerepet játszottak. Ennek eredményeként Magyarországon is megerősödött az elválasztástechnikák iránti szakmai érdeklődés, amit között a Magyar Kémikusok Egyesülete fogott össze óta ezt a tudományterületet a Magyar Tudományos Akadémia Elválasztástudományi (korábban Kromatográfiai) Munkabizottsága és az 1996-ban megalakult Magyar Elválasztástudományi Társaság szervezi és koordinálja. Az elválasztástudomány hazai fejlődését Szepesy László professzor A kromatográfi a és rokon elválasztási módszerek története és fejlesztése Magyarországon (2007) címmel nemrég megjelent könyvében foglalta össze. Az elválasztástechnikák hazai szakirodalmára vonatkozóan a teljesség igénye nélkül említendők itt azok a forrásművek, könyvek és jegyzetek, amelyek az utóbbi fél évszázad során az oktatásban is több generáció ismereteit bővítették. Vámos E., Vámosné Vigyázó L., Földvári I., Kerényi E., Szepesy L.: Kromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Schay G.: A gázkromatográfi a alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, Inczédy J.: Ioncserélők analitikai alkalmazása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: Gázkromatográfi a. Laboratóriumi és üzemi alkalmazások és gyakorlati alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Boross L.: Ioncserés kromatográfi a a szerves és biokémiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: Gázkromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kremmer T. Boross L.: Gélkromatográfi a. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Tyihák E. (szerk.): A rétegkromatográfi a zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szepesy L.: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfi a (HPLC) elmélete és gyakorlata (jegyzet). Mérnöki Továbbképző Intézet, Mádi J.-né (szerk.): Elválasztástechnika (KLTE-TTK jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest, Szókán Gy. Janáky T.: Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia a peptidkémiában. A kémia újabb eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest,

12 Fekete J.: A folyadékkromatográfi a alapjai. Jáva-98 Kft., Budapest, Kremmer T., Torkos K., Szókán Gy.: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata (egyetemi jegyzet). ELTE, Budapest, Balla J.: A gázkromatográfi a analitikai alkalmazásai. Edison House Kft., Budapest, Fekete J.: Folyadékkromatográfi a elmélete és gyakorlata. Edison House Kft., Budapest, Az Elválasztástechnika kollégiumot az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportjában 1991-ben Tóth Tibor ( ) docens, gázkromatográfus kezdeményezésére vezették be, amelyhez később Szókán Gyula és a könyv szerzői csatlakoztak. Könyvünk tematikája az ELTE analitikai és elválasztástechnikai oktatásának keretén belül a 2005-ben megjelent Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata című egyetemi jegyzeten alapul, amely a kutatóvegyész, biológus, gyógyszervegyész, (molekulaszerkezet-kutató, környezetkémiai és biotechnológiai szakágazat) és kémiatanár szakos hallgatók, valamint a továbbképzésben és posztgraduális képzésben (Doktori Iskola) résztvevők számára készült. Könyvünk az egyetemi tananyagot kiegészítve az elméleti alapok tárgyalásán túlmenően az elválasztástechnika modern és obligát módszereiről (minta-előkészítés, kromatográfia, (kapilláris) elektroforézis és ultracentrifugálás) és fontosabb alkalmazási területeikről kíván áttekintést adni. Az egyes fejezetekben bemutatott gyakorlati példák a (bio)analitikában, a bioló giai és biokémiai kutatásokban, laboratóriumi diagnosztikában dolgozó szakemberek széles körének érdeklődését figyelembe véve főleg a biotechnológia, élettan és kórélettan szempontjából fontos alkalmazási területeken és vegyületcsoportokon (enzimek, fehérjék, gliko- és lipoproteinek, mono- és oligoszacharidok, nukleozidok, nukleotidok, zsírok-lipidek stb.) kívánják bemutatni a korszerű elválasztástechnikai módszerek széles spektrumát és alkalmazhatóságát. A szerzők ezúton mondanak köszönetet Pálinkás Gábor akadémikusnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatójának, valamint a Kromat Kft.-nek és a Wessling Hungary Kft.-nek a könyv megjelenésének anyagi támogatásáért, illetve Eke Zsuzsanna egyetemi adjunktusnak a kézirat elkészítésében nyújtott segítségéért. 15

13 IRODALOM Ahuja, S., Rasmussen, H. (2007) HPLC Method Development for Pharmaceuticals. Elsevier, Amsterdam. Alpert, A. J. (1990) J. Chromatogr. 499, 177. Altria, K. D. (ed.) (1996) Capillary Electrophoresis Guidebook. Humana Press, Totowa, NJ. Altria, K. D. (1998) The Analysis of Pharmaceuticals by Capillary Electrophoresis. Vieweg, Wiesbaden. Andrews, P. (1965) Biochem J. 96: 595. Anumula, K. R. (2006) Anal. Biochem. 350: 1. Balla J. (1997) A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai. ISBN Bartle, K. D., Myers, P. (2001) (eds) Capillary Electrochromatography. Royal Society of Chemistry, Cambridge. Beesley, T. E., Scott, R. P. W. (1998) Chiral Chromatography. Wiley, Chichester, New York. Bicskei J. (1933) Vezérfonal a kémiai gyakorlatokhoz. Kertész Könyvkiadó. Blau, K., Halket, J. M. (1993) Handbook of Derivatives for Chromatography. Wiley, Chichester. Braithwaite, A., Smith, F. J. (1999) Chromatographic Methods. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. pp Cautrecasas, P., Wilchek, M., Anfinsen, C. B. (1968) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 61: 636. Chen, Y., Guo, Z., Wang, X., Qiu, C. (2008) Sample preparation. Review. J. Chromatogr. A, 1184: 191. Chi-san, Wu (1995) (ed.) Handbook of Size Exclusion Chromatography. Marcel Dekker, New York, Basel, Hong Kong. Cohen, A. S., Karger, B. L. (1987) J. Chromatogr. 397: 409. Consden, R., Gordon, A. H., Martin, A. J. P. (1944) Biochem. J. 38: 224. Crouch, M. D., Barker, S. A. (1997) J. Chromatogr. A 774: 287. Davankov, V. A. (1990) Packings in Ligand Exchange Chromatography. In: Unger K. K. (ed.) Packings and Stationary Phases in Chromatographic Techniques. Chromatographic Science Series, Vol. 47. Chp. 9. pp Marcel Dekker, New York, Basel. Davis, B. J. (1964) Ann. N.Y. Acad. Sci. 121: 404. Deli, J., Ösz, E., Visy, J., Zsila, F., Simonyi, M., Tóth, Gy. (2001) Helv. Chim. Acta 84: 263. Determann, H. (1969) Gel Chromatography. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York. Engelhardt, H., Beck, W., Schmitt, T. (1996) Capillary electrophoresis. Friedr. Vieweg and Sohn Verlaggesellschaft mbh, Braunschweig/ Wiesbaden. Ettre, L. S. (1965) Open Tubular Columns in Gas Chromatography. Plenum. Press, New York. Evans, W. H. (1978) Preparation and characterization of mammalian plasma membranes. In: Work, T. S., Work, E. (eds) Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology. North Holland Publ. Amsterdam, NewYork, Oxford. Fekete J. (2006) Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata. Edison House Kft, Budapest. Fitos, I., Visy, J., Simonyi, M., Hermansson, J. (1995) J. Chromatogr. A 709: 265. Fluoreszcenciás detektálás: com/html/applications_notes.htm Fülöp Zs. (1957) A bölcsek köve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Fischer, L. (1971) An introduction to gel chromatography. North-Holland Publ. Co. Amsterdam, London. 267

14 Folch, J., Lees, M., Sloane-Stanley, G. H. (1957) J. Biol. Chem. 226: 497. Fried, B., Sherma, J. (2003) (eds) Handbook of Thin-Layer Chromatography 4th Ed. Marcel Dekker, New York, Basel. Gáspár A. (2000) Kapilláris zónaelektroforézis. Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen (Jegyzet). Görög, S. (1990) Enantiomeric Derivatization, in Lingeman, H., Underberg, W. J. M. (eds) Detection-Oriented Derivatization Techniques in Liquid Chromatography. Marcel Dekker, Basel, New York Görög, S. (2004) Derivatization of Analytes, in Townshend, A. (ed.) Encyclopedia of Analytical Sciences, Elsevier. Gsell J. (1913) A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei. Kir. Ma gyar Természettudományi Társulat, Budapest. Heftmann, E. (2004) (ed.) Chromatography, 6th Ed. Elsevier, Amsterdam. Herström, P., Irgum, K. (2006) J. Sep. Sci. 29: Hjertén, S. (1967) Chromatogr. Rev. 9: 122. Hyver, K. J., Sandra, P. (1989) High Resolution Gas Chromatography. Hewlett-Packard Co. Imre, T., Kremmer, T., Héberger, K., Molnár- Szöllősi, É., Ludányi, K., Pócsfalvi, G., Malorni, A., Drahos, L., Vékey, K. (2008) J. Proteomics 71: 186. Ito, Y., Bowman, R. L. (1971) Science 173: 420. Jennings, W. G., Rapp, A. (1983) Sample Preparation for Gas Chromatographic Analysis. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg. Jorgenson, J. W., Lukacs, K. D. (1981) J. Chromatogr. 218: 209. Kirchner, J. G. (1978) Thin-Layer Chromatography. Wiley, New York. Knapp, D. R. (1979) Handbook of Analytical Derivatization Reactions. Wiley-Interscience Publication, New York. Knausz, D. és mtsai. a) (1983) J. Organomet. Chem. 265: 11, b) (2000) Tetrahedron Lett., 41: 8937, c) (1986) J. Chromatogr. 365: 183. Kremmer T., Boross L. (1974) Gélkromatográfia. Müszaki Könyvkiadó, Budapest. Kremmer, T., Boross, L. (1979) Gel Chromatography. Theory, Methodology, Applications. Akadémiai Kiadó, J. Wiley and Sons, Budapest Chichester New York Brisbane Toronto. Kremmer, T., Holczinger, L. (1980) J. Chromatogr. 191: 287. Kremmer, T., Selmeci, L., Bardócz, S., Hol czinger, L., Boldizsár, M. (1984) J. Chromatogr. 286: 371. Kremmer, T., Boldizsár, M., Holczinger, L. (1987) J. Chromatogr. 415, 53. Kremmer T. (1988) Korszerű elválasztástechnikai módszerek alkalmazása a daganatkutatásban. MTA Doktori értekezés. 31. o. Kremmer, T., Boldizsár, M., Végh, Zs., Paulik, E., Oláh, E. (1992) Biochem. Clin. 16: 995. Kremmer, T., Boldizsár, M., Kovács, J., Paulik, E., Bencsik, K., Szajáni, B. (1995) J. Liquid Chromatography, 18: Kovats, E., Giddings, J. C., Keller, R. A. (1965) Advances in Cromatography Vol. 1. Chapter 7. Marcel Dekker, New York. Lauders, J. P. (ed.) (1997) Handbook of Capillary Electrophoresis. Vol. I-II-III. CRC Press, Boca Raton, New York, London, Tokyo. Lidegardh, N. et al. (2008) J. Chromatogr. 1215: 145. Lingeman, H., Underberg, W. J. M. (1990) Detection-Oriented Derivatization Techniques in Liquid Chromatography. Marcel Dekker, New York. Little, J. L. (1999) J. Chromatogr. A, 844: 1 22 és Lovelock, J. E., Lidsky, S. R. (1960) J. Am. Chem. Soc. 82: 431. Luque de Castro, M. D., Valcarel, M., Tena, M. T. (1994) Analytical Supercritical Fluid Extraction. Springer-Verlag, Berlin. Lunn, G., Hellwig, L. C. (1998) Handbook of Derivatization Reactions for HPLC. Wiley, New York. Lunn, G. (1999) Capillary Electrophoresis Methods for Pharmaceutical Analysis. Wiley, New York. Majors, R. (2009) LC-GC North America 27, 956. Martin, A. J. P., Synge, R. L. (1941) Biochem. J. 35: McMaster, M. and C. (1998) GC/MS. A Practical User s Guide. Wiley VCH 268

A robbanóanyagok világa

A robbanóanyagok világa ANALITIKAI KÉMIA A robbanóanyagok világa LAPAT ATTILA Harmadik rész Robbanóanyagok analitikai vizsgálata A cikk második részében bemutatott robbanóanyagok robbanási jellemzőinek mérésére speciális fizikai-kémiai

Részletesebben

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Tézisfüzet Fekete Szabolcs 2011. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt, Fejlesztési Analitikai Osztály Budapesti

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV SPEKTROSZKÓPIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KÉMIAI ANALÍZISBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HORVÁTH PÉTER TÉMAVEZETŐ: DR. GERGELY ANDRÁS A KÉMIAI TUDOMÁNY KANDIDÁTUSA

Részletesebben

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK 1. B vitamin komplex (keverék) meghatározása CZE és MEKC módszerrel A módszer leírása: A vízoldható B1 (tiamin hidroklorid), B2 (riboflavin), B3 (niacinamid) és B6 (piridoxin

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Módszerfejlesztés, vizsgálati eredmények László József WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2012. évi

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben (természettudományok és bűnüldözés) Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet Vázlat A kriminalisztika és az igazságügyi szakértő

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA A környezetvédelem analitikája ALC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA A GYAKORLAT CÉLJA: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) módszerének tanulmányozása és alkalmazása egyes aromás vegyületek

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

A szimulált mozgóágyas folyadékkromatográfiás elválasztás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a gyógyszeripari gyakorlatban

A szimulált mozgóágyas folyadékkromatográfiás elválasztás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a gyógyszeripari gyakorlatban DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS szimulált mozgóágyas folyadékkromatográfiás elválasztás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a gyógyszeripari gyakorlatban Készítette Temesvári Krisztina Témavezető Dr. Szánya Tibor

Részletesebben

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu TÖMEGSPEKTROMETRIA Tömegspektrometria - áttekintés VIZSGÁLHATÓ MINTA: töltéssel rendelkezik (folyékony biológiai minták, fehérjék, peptidek,

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megújuló energiák Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8458 6 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kollégája a mai napon átveszi Öntől a fehérje ELFO vizsgálatokat. Magyarázza el kollégájának a vizsgálathoz szükséges tudnivalókat! Magyarázatában térjen ki a következőkre: - a szérum fehérje

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Tartalom. 2011, XI. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft.

Tartalom. 2011, XI. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft. 2011, XI. évfolyam 2. szám GEN-LAB Kft. Tartalom Kinetex A CÉL: Az analízisidő csökkentése 2. oldal Kinetex AKCIÓS időszak, új dimenziók 3. oldal EZ:Faast Aminosav elemzés 15 perc alatt 4-5. oldal SPE

Részletesebben

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK. 2015 Waters Corporation 1

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK. 2015 Waters Corporation 1 QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK 2015 Waters Corporation 1 QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK 30 év tapasztalat 37 új szabadalom 2015 Waters Corporation

Részletesebben

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses

Részletesebben

Kémiai biológia avagy mit nyújt(hat) a kémia az élettudományoknak

Kémiai biológia avagy mit nyújt(hat) a kémia az élettudományoknak A Magyar Tudomány Ünnepe 2007 Kémiai biológia avagy mit nyújt(hat) a kémia az élettudományoknak Tudományos ülésszak A Debreceni Egyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézete és A Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Ph.D. értekezés. AZ α 1 -SAVAS GLIKOPROTEIN SZORPCIÓS TULAJDONSÁGAINAK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA ÉS GYÓGYSZERANALITIKAI ALKALMAZÁSA

Ph.D. értekezés. AZ α 1 -SAVAS GLIKOPROTEIN SZORPCIÓS TULAJDONSÁGAINAK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA ÉS GYÓGYSZERANALITIKAI ALKALMAZÁSA Ph.D. értekezés AZ α 1 -SAVAS GLIKOPROTEIN SZORPCIÓS TULAJDONSÁGAINAK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA ÉS GYÓGYSZERANALITIKAI ALKALMAZÁSA Gyimesiné Forrás Krisztina Témavezető: Dr. Szász György Professor

Részletesebben

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Tudományos Diákköri Dolgozat SOLYMOS EMESE Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna Dr. Torkos Kornél Eötvös

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Shimadzu tömegspektrométerek élelmiszer-analitikai alkalmazása és az új on-line SFE-SFC-MS rendszer bemutatása

Shimadzu tömegspektrométerek élelmiszer-analitikai alkalmazása és az új on-line SFE-SFC-MS rendszer bemutatása Shimadzu tömegspektrométerek élelmiszer-analitikai alkalmazása és az új on-line SFE-SFC-MS rendszer bemutatása Dr.Kmellár Béla Simkon Kft. Hungalimentaria 2015 konferencia Budapest, 2015.április 22-23.

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Orvosi diagnosztika tenyérnyi eszközökön

Orvosi diagnosztika tenyérnyi eszközökön Iván Kristóf Orvosi diagnosztika tenyérnyi eszközökön Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest, 2013. január 6. www.meetthescientist.hu 1 26 Diagnosztikai eszközök : Laboratórium egy chipen! (Massachusetts

Részletesebben

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette Horváth Krisztián okleveles környezetmérnök Témavezető Dr. Hajós

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

Önéletrajz - Dr. Gulyás Lajos SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK

Önéletrajz - Dr. Gulyás Lajos SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z K E L T : 201 2. J A N U Á R 05. SZEMÉLYES ADATOK Név: DR. GULYÁS LAJOS Végzettség: OKLEVELES VEGYÉSZMÉRNÖK Cím: 4028 DEBRECEN, APAFI UTCA 63. Telefon: Mobil: 06-20-4181-601, Munkahelyi:

Részletesebben

KROMATOGRÁFUS. kromatográfiai folyóirat. 2014. november www.gen-lab.hu

KROMATOGRÁFUS. kromatográfiai folyóirat. 2014. november www.gen-lab.hu KROMATOGRÁFUS kromatográfiai folyóirat 014. november www.gen-lab.hu Tartalomjegyzék Előszó 4. A héjszerkezetű (mag-héj) töltetek alkalmazási lehetőségei. 1. rész: Elérhető hatékonyság: Fekete Jenő, Kormány

Részletesebben

Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN

Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 1 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 2 Innovacio_negyedik.qxd 2007.04.16. 16:45 Page 3 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

Célvegyületek és ismeretlen szennyezők ultraérzékenységű kimutatása környezeti vízmintákból on-line mintaelőkészítővel kapcsolt LC-MS rendszerekkel

Célvegyületek és ismeretlen szennyezők ultraérzékenységű kimutatása környezeti vízmintákból on-line mintaelőkészítővel kapcsolt LC-MS rendszerekkel Célvegyületek és ismeretlen szennyezők ultraérzékenységű kimutatása környezeti vízmintákból on-line mintaelőkészítővel kapcsolt LC-MS rendszerekkel Dr. Kóréh Orsolya A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Dr. Báthori Mária Tanulmányok, iskolai végzettség, tudományos fokozatok: Munkahelyek, beosztás:

ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Dr. Báthori Mária Tanulmányok, iskolai végzettség, tudományos fokozatok: Munkahelyek, beosztás: ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Neve: Dr. Báthori Mária Anyja neve: Feyér Margit Születési hely: Mezőtúr Születési idő: 1941. április 29. Lakcím: 6722 Szeged, Moszkvai krt. 32/A, I. emelet 3. Telefon: (62)

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok november 8. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Tartalom. 2011, XII. évfolyam 1. szám. GEN-LAB Kft.

Tartalom. 2011, XII. évfolyam 1. szám. GEN-LAB Kft. GEN-LAB Kft. 2011, XII. évfolyam 1. szám Tartalom Aeris Forradalom a biokromatográfiában 2-3. oldal Lux királis állófázisok - Minőség, megfizethetőség egyben 4-5. oldal Zebron GC fókuszban a környezetvédelem

Részletesebben

Agilent MassHunter szoftvercsalád

Agilent MassHunter szoftvercsalád Agilent MassHunter szoftvercsalád A szoftver szerepe a tömegspektrometriában Tölgyesi László Applikációs mérnök Kromat Kft. HPLC/MS Szeminárium Hotel Hélia 2010. január 14. Tartalom I. Rész MS Szoftver

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Dr. habil. Nagy Péter Tamás Egyetemi docens Laboratórium-vezető Károly Róbert Főiskola Oktató-kutató

Részletesebben

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN Mezőgazdasági 2 2 4 4 1 kémia Tárgyfelelős: Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Ötsoros összefoglaló A tantárgy

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

2011.11.25. Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry)

2011.11.25. Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2011.11.03. Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek Áramlási citometria (flow cytometry) Eljárás vagy mérési módszer, amellyel folyadékáramban lévő önálló részecskék,

Részletesebben

Tartalom. 2011, XI. évfolyam 4. szám. GEN-LAB Kft.

Tartalom. 2011, XI. évfolyam 4. szám. GEN-LAB Kft. 0, XI. évfolyam. szám GEN-LAB Kft. Tartalom Phenomenex Valami új készülődik? -. oldal Kinetex,7um Hatékonyság a Guinness rekordért? -. oldal Legújabb Kinetex családtag Phenyl-Hexyl 6. oldal HPLC oszlopakciónk!!!!

Részletesebben

A héjszerkezetű (mag-héj) töltetek alkalmazási lehetőségei

A héjszerkezetű (mag-héj) töltetek alkalmazási lehetőségei Ön még Zorbax HPLC oszlopot használ? Eljött az idő, hogy LUNA-ra váltson A világ egyik piacvezető HPLC oszlopa CSÚCS ASZIMMETRIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY KONKURENS OSZLOPPAL Phenomenex Luna 5 µm Phenyl-Hexyl

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata

Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SM) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Készítette: Nagy Melinda Témavezetık: Dr. Szánya Tibor, egyetemi docens

Részletesebben

Az MTA Analitikai és Környezetkémiai Tudományos Bizottság (AKKTB) 2012. évi beszámolója

Az MTA Analitikai és Környezetkémiai Tudományos Bizottság (AKKTB) 2012. évi beszámolója Az MTA Analitikai és Környezetkémiai Tudományos Bizottság (AKKTB) 2012. évi beszámolója 1. A bizottság neve: MTA Analitikai és Környezetkémiai Tudományos Bizottság 2. Az AKKTB tisztségviselői ELNÖK: Pokol

Részletesebben

Gyakorlati megoldások a speciációs analitika minőségének biztosítására

Gyakorlati megoldások a speciációs analitika minőségének biztosítására Doktori értekezés a Ph.D fokozat elnyerésére Gyakorlati megoldások a speciációs analitika minőségének biztosítására Jelölt: Ipolyi Ildikó Témavezető: Dr. Fodor Péter Készült: Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alapján

Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alapján Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alapján Doktori tézisek Dr. Böszörményi Andrea Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók:

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. Ballonos vízautomaták üzemeltetésére

ÁRAJÁNLAT. Ballonos vízautomaták üzemeltetésére ÁRAJÁNLAT Ballonos vízautomaták üzemeltetésére Az ajánlat csak tájékoztató jellegű, internetes és egyéb felhasználása csak a szerző engedélyével lehetséges! Roska Miklós 06-20-7714410 Cégismertető A ClearWater

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Neutron Aktivációs Analitika

Neutron Aktivációs Analitika Neutron Aktivációs Analitika Irodalom: Alfassi, Z.B., 1994, Determination of Trace Elements,(Rehovot: Balaban Publ.) Alfassi, Z.B., 1994b, Chemical Analysis by Nuclear Methods, (Chichester: Wiley) Alfassi,

Részletesebben

dinamikus rendszerben

dinamikus rendszerben BIOLÓGIA TALAJVIZSGÁLATI LATI MÓDSZEREKM Talajlégz gzéss mérésem dinamikus rendszerben Gruiz Katalin és Molnár Mónika Budapesti MszakiM éss Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL. PhD értekezés. Stefánka Zsolt

NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL. PhD értekezés. Stefánka Zsolt NAGYHATÉKONYSÁGÚ MINTABEVITELI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI NYOMELEMEK SPECIÁCIÓS ANALÍZISÉNÉL PhD értekezés Stefánka Zsolt Szent István Egyetem 2003 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője:

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat):

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához c. dokumentum kiegészítése a Magyar Tudományos Akadémia adataival Csongrád megye Az alábbi dokumentum a Smart Specialisation

Részletesebben

Regional Conference on Ozone; Ultraviolet light; Advanced Oxidation Processes in Water Treatment 1996. September 23-27; Amszterdam

Regional Conference on Ozone; Ultraviolet light; Advanced Oxidation Processes in Water Treatment 1996. September 23-27; Amszterdam ILISZ ISTVÁN 2015.06.29. Conference presentations / Előadások és poszterbemutatók nemzetközi és hazai konferenciákon 1) A. Dombi; I. Ilisz Advanced oxidation processes in the water treatment CERECO 94:

Részletesebben

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Zöld technológiák a modern vegyiparban Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

Proteomika és metabolomika

Proteomika és metabolomika Proteomika és metabolomika Miskei György és Pongrácz Judit Erzsébet A Human Genome Project nyomán kialakult genomika mintájára többféle -omika született, melyek célja a sejt különböző molekula szub-populációinak

Részletesebben

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette Horváth Krisztián okleveles környezetmérnök Témavezető Dr. Hajós Péter

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

Írta. Dobor József. Témavezető: Oltiné Dr. Varga Margit egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék

Írta. Dobor József. Témavezető: Oltiné Dr. Varga Margit egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna-üledék és szennyvíziszap) gázkromatográfiástömegspektrometriás csatolt technikával Írta Dobor József Témavezető:

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin A fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken The amount fossil fuels is

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló.

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló. REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE PhD tézis rövid összefoglaló Márki-Zay János Reference Materials Unit, Institute for Reference Materials

Részletesebben

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán Cseppfolyós halmazállapotú közegek hőtranszport-jellemzőinek számítása Gergely Dániel Zoltán Bevezetés Ez a segédlet elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai kar Gépészmérnök

Részletesebben

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogének csoportosítása Szénhidrogének csoportosítása 6/2009 14/2005 alifás aliciklusos monoaromás policiklikus

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben