PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Kábítószerügyi Egyeztet Fórum Pápa PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA 2006.

2 Bevezetés A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentsen átrendezték a társadalom értékrendjét. Felmerült a tradicionális családi értékekhez való visszatérés gondolata éppen úgy, mint az ezzel élesen szembenálló, piaci alapokon nyugvó, fogyasztáscentrikus viselkedésmód. A piacgazdaság megjelenésére egymástól eltér válaszokat adott a társadalom. A sikeres életpályán mozgók könnyen alkalmazkodtak az új helyzethez. Egy másik tipikus magatartásforma, a "kivonulás", amely leginkább azokra jellemz, akik a rendszerváltást megelz társadalom értékrendjét rizték meg. A harmadik reakció azon társadalmi rétegeké, akik a kilencvenes évek eleje óta nem tudtak és tudnak alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz. Mindezek természetesen hatással voltak a társadalom mentálhigiénés helyzetére is: akik az új értékrendet nem tudják elfogadni, az általános közösségi normáktól eltér módon viselkednek. Ezek a tünetek deviáns magatartásba mehetnek át, amelyek alkoholizmust, kábítószer fogyasztást eredményezhetnek, de megntt a depressziós, a szorongásos és a neurotikus tünet együttesek elfordulásának gyakorisága is. Fentiekre tekintettel az Országgylés 96/2000.(XII.11.) számú határozatával döntött a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról. Tette ezt abból a felismerésbl kiindulva, hogy a kábítószerfogyasztás veszélyt jelent az egyénre, a közösségekre, és a társadalom egészére is. A jelenség értelmezési lehetségei közül hazánk a multidiszciplináris modellt választotta, ami olyan szociológiai megközelítés, mely a jelenségnek egyfell a társadalmi érték- és normarendszere szempontjából elfoglalt helyét, másfell az egyének, családok, közösségek szocializációs szerepét veszi figyelembe, felhasználva a modern pszichiátria, kriminológia és más tudományok eredményeit. A jelenség befolyásolásának hazánk által választott modellje a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épít megközelítés. A büntet igazságszolgáltatás mellett szükség van tehát a megfelel megelzésre és a problémával küzd fogyasztó egészségügyi és szociális kezelésére. A kábítószer fogyasztás jelensége nem különíthet el más társadalmi problémáktól, mint pl. az egyenltlenség, a munkanélküliség, a társadalmi leszakadás és a marginalizáció.

3 Fontos a kábítószer fogyasztók differenciált megítélése, a prevenció, a terápia és a büntet igazságszolgáltatás együttes és összehangolt alkalmazása az eredményes munkához. A kábítószer fogalma A prevenciós tevékenység szempontjából fontos a kábítószer és a drog fogalmának elkülönítése. A kábítószer fogalmát a különböz szerzk különböz módon határozzák meg, ám abban szinte mindenki egyetért, hogy kábító hatású, a tudatállapotot módosító anyagok. A pszichoaktív szerek egyik része a modern társadalmakban élvezeti cikként jelenik meg, fogyasztásuk legális, kereskedelmi forgalomban beszerezhet. Hagyományosan ilyen anyagok az alkohol, a dohány, a kávé, a tea, bizonyos növényekbl kivont vagy szintetikus úton elállított gyógyszerek, illetve ide sorolhatók az utóbbi idben megjelent különböz energia italok is. A pszichoaktív szerek másik része az európai kultúrkörben nem elfogadott, számos országban tiltott, illegális anyag. Kábítószer alatt az illegális szereket értjük, a drog fogalma pedig a legális és illegális pszichoaktív szereket együttesen tartalmazza.

4 Elzmények Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete: A 111/2001. (VI. 08.) kt. számú határozat 1. pontja alapján szeptember 15-ig helyi Kábítószerügyi Egyeztet Fórumot hoz létre (továbbiakban: KEF). A KEF mködtetésével kapcsolatos adminisztratív, szervezési feladatok ellátásával a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot bízza meg. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum nemcsak a kábítószerrel, hanem tágabb értelemben a drogproblémával foglalkozik. A 38/2002. (III. 07.) kt. sz. határozat 2. pontja szerint szükségesnek tartja, hogy az Önkormányzat és intézményei - a Kábítószerügyi Egyeztet Fórummal együttmködve - törekedjenek arra, hogy az általuk szervezett rendezvényeket is használják fel a kábítószer fogyasztás elleni küzdelemre.

5 A stratégia általános célja A Nemzeti Stratégia céljával megegyezen a helyi társadalom városunkban is az emberi méltóságot, a testi, lelki, szociális jólétet, illetve az alkotóképességet tartja kiemelt fontosságúnak. E tényezk megóvása és fejlesztése érdekében legyen képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefügg egészségügyi, szociális és bnügyi ártalmakat és hátrányokat. F célok A város lakói váljanak érzékennyé a drogprobléma iránt. Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képesek legyenek a drogok visszautasítására, ezzel szemben egy produktív életstílus kialakítására. (prevenció) A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció ) A kínálatcsökkentés elsegítése. Alapelvek A tények elsbbsége: a valós helyzet felmérése, kutatások általi feltárása. Partnerség, közös cselekvés a résztvevk között, figyelembe véve a regionális, országos és nemzetközi együttmködés lehetségeit. Átfogó megközelítés: egy-egy szakma a kérdés megoldását nem sajátíthatja ki és nem is vállalhatja magára. A stratégia teljesítését idközönként értékeljük, szükség szerint felülvizsgáljuk, módosítjuk. Eszközrendszer A mindenkor hatályos jogi szabályozás betartása, illeszkedve az Uniós szabályozáshoz és a nemzetközi egyezményekhez. A Nemzeti Stratégia fejlesztési feladatainak városunkra es részének megvalósítása. Széleskör konszenzus kialakítása a prevenció, gyógyítás, rehabilitáció, kínálatcsökkentés stb. szereplivel. Együttmködés a drogproblémával szembekerül valamennyi intézmény, civil szervezet és szervezdés között.

6 Kábítószerügyi Egyeztet Fórum létrehozása, mködtetése A Nemzeti Stratégia szerint a helyi stratégia kulcstényezi a Kábítószerügyi Egyeztet Fórumok. A helyi KEF október 2-án 14 taggal kezdte meg mködését. Az azóta eltelt idszakban 8 fvel bvült a KEF tagok száma. A KEF-ben az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenciós tevékenységben közremködk, a közösségfejlesztés szervezetei, az ÁNTSZ, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Rendrkapitányság, a Polgármesteri Hivatal, Polgárrség, Pártfogó Felügyeli Szolgálat, Vám és Pénzügyrség, valamint az önkormányzatnak a problémában érintett intézményei. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum szervezeti felépítése A KEF külön munkaterv, szakmai program és jóváhagyott szervezeti és mködési szabályzat szerint mködik. Összegyjti az információkat, megfogalmazza az irányelveket, összehangolja a kezdeményezéseket, kiszri a párhuzamosságokat, helyzetértékelést készít, megalkotja a helyi drogstratégiát, kapcsolódik az országos programokhoz, maga is szervezhet, illetve részt vesz helyi rendezvényeken, propagálja tevékenységét és szolgáltatási feladatokat is ellát. A KEF-et az elnök képviseli, akit az alelnök helyettesít. A KEF elnöke a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori vezetje. Az elnök és az alelnök feladata hogy javaslatot tegyenek az éves programra, valamint az ülések napirendi pontjaira. A KEF adminisztratív teendinek ellátásáért a koordinátor a felels. tartja a szakmai koordinációért felels Nemzeti Drogmegelzési Intézettel a kapcsolatot.

7 Kutatások kezdeményezése és publikálása A város közoktatási intézményeiben már több alkalommal végeztek kérdíves felméréseket, melyek célja a drogfogyasztási szokások felmérése volt. Mivel a felmérések nem egységes szempontok szerint készültek, ezért összevetésük szinte lehetetlen volt. Éppen ezért a helyi Kábítószerügyi Egyeztet Fórum egyik els és legfontosabb feladatának tartotta a város összes oktatási intézményére kiterjed reprezentatív felmérés elkészíttetését. Az 1000 fs mintán elvégzett felmérés idpontja május 07-e volt, minden intézményben egy idben, 50 kérdezbiztos segítségével. A megkérdezett diákok a évesek körébe tartoztak. Az anonim, önkitölts felmérés kérdéseire adott válaszok elemzését szeptemberére készítette el a szakember. Az adatokat összegezve megállapítható volt, hogy a fiatalok egy része nem képes hasznosan, értékesen eltölteni a szabadidejét, s a korukhoz nem ill idtöltés és a baráti ösztönzés a veszélyek felé viheti ket. Kirajzolódott, hogy egyes káros szenvedélyek kipróbálása a tanulmányi eredményekre is káros hatással van. Fontos momentumnak bizonyult a szülk és a baráti társaság mintaadó szerepe, s a család, mint elsdleges szocializációs színtér. Az adatokat megismerve Pápa városa a közepesen fertzött települések között található évben a korábbi állapotokkal való összehasonlítás, és az esetleges elmozdulások irányának és mértékének feltárása érdekében megismételtük a felmérést. A kérdíves adatgyjtésre a 2002-es kérdívével teljesen megegyez tematika alapján márciusa elején került sor, melynek eredményei az alábbiakban összegezhetk: Megállapítható, hogy a Pápán tanuló diákok körében stagnáló, illetve kis mértékben megemelkedett drogfertzöttségérl beszélhetünk. A probléma kezelését a vizsgálat eredményeinek figyelembe vételével elssorban a helyi, kistérségi lefedés média ilyen irányú felvilágosító tevékenységben történ közremködésében, valamint a család-iskola viszony javításában látjuk. A feladat nem a vizsgálat során szinte adatszolgáltatást nyújtó érintettek személyének felderítésében fogalmazható meg, hanem a megelzés szakszer megszervezésében. Indokoltnak tartjuk a vizsgálat három év múlva történ megismétlését.

8 A felsorolt szerekkel kapcsolatba került diákok száma és aránya az egyes iskolatípusokon belül ( 2005.) Általános iskolai tanuló Szakmunkás, szakiskolai tanuló Szakközépiskolai tanuló Gimnáziumi tanuló Összese n f f % f % f % f % Ópiumszármazékok 3 1,9 17 5,7 4 2,0 9 3,0 33 3,4 Vadkender, hasis 4 2, ,0 13 6,3 27 9,1 94 9,8 Kokain 1 0,6 11 3,7 1 0,5 0 0,0 13 1,3 Amfetamin 0 0,0 14 4,7 5 2,5 4 1,3 23 2,4 Oldószer 5 3, ,4 5 2,5 18 6,0 68 7,1 LSD 1 0,6 9 3,0 0 0,0 1 0,3 11 1,1 Altató orvosi rendelvényre 0 0,0 5 1,6 3 1,5 3 1,0 11 1,1 Altató saját elhatározásból 2 0,6 11 3,5 2 1,0 13 4,2 28 2,8 Nyugtató orvosi rendelvényre 5 3,0 25 8,0 5 2,4 13 4,2 48 4,8 Nyugtató saját elhatározásból 5 3, ,0 12 5,9 27 8,8 88 8,8 Átlag % A drogproblémával kapcsolatos feladatokat az alábbi tevékenységek köré lehet csoportosítani 1. A város lakói váljanak érzékennyé a drogprobléma iránt. Városunkban a kábítószer-fogyasztás a felmérést is figyelembe véve nem emelkedett, azonban a csökkentés érdekében szorosabb együttmködést kell kialakítani a környez városok rendrkapitányságaival is, annak érdekében, hogy a pápai nyomozók ismerjék az ottani kábítószerhelyzetet és annak várható hatásait városunkra. Térségi szinten is fontos az együttmködés, ezért ki kell alakítani a megfelel információáramláson alapuló rendszeres konzultációt. Célunk az ellátó bázis szkítése, továbbá a beszerz tevékenység megnehezítése. Célunk továbbá a szórakozóhelyek még intenzívebb, az egyéb illetékes szervekkel - Vám- és Pénzügyrség, ÁNTSZ, Polgármesteri Hivatal - összehangolt ellenrzése.

9 A Bnmegelzési és Közbiztonsági Tanács is nagy teret szentel munkájában a drogok elleni harcnak. Az ügyésznek - jogszabályok szerint - a büntetjogilag felelsségre nem vonható gyermekkorúak ügyeiben körültekinten szükséges vizsgálni azt, hogy az elkövetett bncselekmény nem kapcsolódik-e valamilyen kábítószer megszerzéséhez vagy fogyasztásához. 2. Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képesek legyenek a drogok visszautasítására, ezzel szemben egy produktív életstílus kialakítására (prevenció) Helyi prevenciós tevékenység, szolgáltatások, szórakozási lehetségek Pápa Város Önkormányzata, valamint a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat óta minden évben megrendezi a városi gyermek- és ifjúságvédelmi konferenciát, melyre minden KEF tag meghívót kap, hisz a konferencia kiemelt területe a drog elleni küzdelem. Olyan programok, szabadids elfoglaltságok szervezésére van szükség, melyek akár a kiscsoportos, akár a nagyobb létszámú közösségek veszélyektl mentes szórakozási lehetségeit bvítik (filmklub, teaház, alkoholmentes disco, stb.). Szükséges a Jókai Mór Mveldési Központ drogprevenciós tevékenységének ersítése, melyhez a KEF is javaslatokat tehet, illetve fogalmaz meg. Hangsúlyt kell fektetni olyan szabadid eltöltési lehetségek propagálására, melyek megelzik, illetve helyettesíthetik a droghasználatot. Ezt alátámasztják azok az adatok, melyek a évi felmérésben eltérbe kerültek. A fiatalok közel 1/3-a gyakran, kevéssel több, mint 2/5-e alkalomszeren, megközelítleg 28%-a pedig egyáltalán nem vesz részt szervezett keretek között a szabadid hasznos eltöltésében, nem jár zenés, táncos szórakozóhelyekre. A céltalanul cselleng fiatalok, általában lakókörnyezetükbe gylnek össze és ott csoportokba verdve zavarják az ott lakók életét. Ezért lényeges, hogy olyan alternatív programokhoz jussanak a fiatalok, ahol a játék, a sport és a közösség adta összetartozás kerül eltérbe. Ezeket az értékeket összefogva a Családsegít és a Gyermekjóléti Szolgálat programjaiban szerepel ilyen célú megvalósítás.

10 A Jókai Mór Mveldési Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja, a Gyermekment Szolgálat számítógépes terme, a Zárda utcai játszótér és játszóház, a Városi Sportcsarnok programjai, a városi nevelési-oktatási intézmények által biztosított szabadids programok is lehetséget nyújtanak a gyermekeknek a szabadid hasznos eltöltésére. A stratégiai feladatok között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sportra, melynek városunkban biztosítottak a feltételei. A sportolás az egészséges életmódra nevelés mellett a szabadid hasznos eltöltése szempontjából is kiemelked jelentséggel bír. A KEF koordinálásában 2004-ben megrendezésre került a Gólt lj, ne magad! focigála, melyet a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat valósított meg a város összes általános iskolájának részvételével. Az egyes gyermekek veszélyeztetettségének idben történ felismerését, a veszélyeztet okok feltárását szolgálja a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat által mködtetett észlel- és jelzrendszer. A jövben törekedni kell a jelzrendszer még hatékonyabb mködtetésére annak érdekében, hogy a veszélyeztet tényezk közül mindig a drog kerüljön az elsk között kizárásra. A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat klubot indított a cselleng, iskolarendszerbl kikerült fiatalok számára életvezetési nehézségeik leküzdésének segítésére, illetve megelzésére. Fontos a magántanulók figyelemmel kísérése, hogy ezen fiatalok szabadidejét tartalommal töltsük meg, hiszen az iskolák által szervezett programokból kiesnek. A klubfoglalkozások alkalmaival minden esetben egy -egy olyan téma kerül napirendre, amelyrl a gyermekek fként osztályfnöki órán hallanak. / érzelmek, barátság, káros szenvedélyek / A kortárshatások intenzitásának nagyságára utal, hogy cigarettával életükben már legalább egyszer kapcsolatba kerül diákoknak közel 2/3-a baráti társaságtól kapta az els szál cigarettát. Sajátos kamaszkori értékszemléletnek fogható fel, hogy pl. a dohányzás kialakulásában és a rászokásban elssorban a baráti társaságnak meghatározó a szerepe és nem a szülk által mutatott példának. Ez érthet is, hiszen a vizsgált korosztály elssorban nem a szülknek, hanem a kortársainak vagy a néhány évvel idsebb társainak próbál megfelelni, amelybl jellemzen a baráti társaság áll. A mintakövetés logikájából fakadóan meghatározónak mondható még minden bizonnyal az idsebb testvérek szerepe is. Ezért fontos, hogy kortárssegít képzések valósuljanak meg, melyek befejezését követen a gyermekeket összefogva klubként segítsük további munkájukat, hisz a kortárssegítk alkalmazásának fontossága: k is hasonló problémákkal küzdenek, ugyanazon helyzeteket, érzéseket

11 élnek át. Elnyük, hogy mindennapi kapcsolatban állnak társaikkal, közösségeikbe általuk be lehet vinni információt, közvetíteni lehet a szaksegítséget. Olyan témákról tudnak hitelesen és szintén beszélni, melyekben a felntt és fiatalabb generáció között általában szakadék van. Valamennyi fiataloknak szóló rendezvényen különösen az évenként ismétld, városi nagy rendezvényeken - kapjon helyet a drogprevenció transzparensek, plakátok, szóróanyag, szóbeli figyelemfelkeltés útján. A nyomtatott és videós anyagok beszerzése, illetve kölcsönzése tekintetében a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatnál létesített információs bázishoz lehet fordulni. Az információs bázis jelenleg 20 db videokazettából, 40 db könyvbl, valamint több mint 20 féle szóróanyagból áll. (A Szolgálat elérhet a 89/ vagy telefonszámon, illetve a Pápa, F u. 7. sz. alatti székhelyén.) Létrehoztuk a KEF honlapját, melyen mindenki tájékozódhat a városi drogstratégiáról és KEF tevékenységérl./ / 3. A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) Városunkban a kezelési lánc - a kapcsolatfelvételtl a detoxikáción és a terápián át az utógondozásig, a rehabilitációig és a droghasználat okozta ártalmak csökkentéséig közvetett úton biztosított. A települési önkormányzatoknak az évi III. tv. rendelkezéseinek megfelelen fokozatosan kell kiépíteni az alapellátás keretében a szenvedélybetegek részére nyújtandó szolgáltatásokat, a szakosított ellátási formák bvítése kapcsán pedig az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények között a szenvedélybetegek átmeneti otthonát. Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének Szolgáltatástervezési Koncepciója tartalmazza: Az alapszolgáltatások közül jelenleg megoldásra vár a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása. A közösségi ellátás célja, hogy az ellátásra szoruló kapja meg a szükséges segítséget lakókörnyezetében, segítve ezzel gyógyulásukat, rehabilitációjukat. Nevezettekkel való foglalkozás speciális szaktudást igényel, ennek érdekében elkezddött a gondozónk képzése az Egyesített Szociális Intézmény keretein belül. Jelenleg Gróf Esterházy Kórház Rendelintézeti Szakrendel pszichiátriai szakrendeléséhez fordulhat az, aki segítségre szorul. Innen Gyrbe vagy Veszprémbe küldik tovább a beteget, de sok esetben közvetlenül fordulnak oda segítségért a rászorulók.

12 Rehabilitációs intézmény Noszlopon, - a Pápától 15 km-re lév községben - található, ahol elzetes egyeztetés alapján a város férfibetegeit elhelyezés szempontjából elnyben részesítik. Itt a terápiás közösség módszerével gyógyítanak. A prevenció, a kezelés és szakmai munka segítése érdekében a Veszprémi Alkohol- Drogsegély Ambulanciához fordulhatunk nemcsak a területi illetékesség, hanem a kialakult jó kapcsolat miatt is. (A rehabilitációs intézményt is k mködtetik.) 4. A drogokhoz való hozzáférési lehetség csökkentése (Kínálatcsökkentés) E témakörben az összehangolt cselekvésen túl elsdleges fontosságú, hogy a saját területén a hatáskörébe és illetékességébe tartozó feladatokat mindenki maradéktalanul elvégezze. Pápa város rendrkapitánya tagja a helyi KEF-nek, így - a törvényes kereteken belül - informálni tudja a KEF tagjait a város kábítószeres fertzöttségét illeten évben a Pápai Rendrkapitányság 45 fogyasztóval és 7 terjesztvel szemben járt el. Három ügy jelenleg is folyamatban van. Pápa a kábítószer-bnözés tekintetében olyan közepesen fertzött városnak tekinthet, ahol mindez ideig nem jelentek meg a nagy terjeszthálózat képviseli. A tárgykörbe tartozó delictumok zömét a fogyasztói magatartás teszi ki. A fogyasztók számának gyarapodását idrl idre visszavetik azok a bünteteljárások, melyek 1-1 jól szervezett akció eredményeként viszonylag nagy számú fiatal gyanúsítottá nyilvánítását eredményezik. A város lakóinak kábítószer keresletét jelenleg dönten három környez város irányából elégítik ki, oly módon, hogy a fogyasztók egyénileg vagy csoportosan keresik fel ezeket az elosztó helyeket, és a maguk illetve társaságukba tartozó más személyek részére vásárolnak. A fogyasztást az alkalomszerség, a hétvégi szórakozáshoz való kötdés jellemzi, bár kétségtelen van egy szkebb szegmens, aki rendszeresen fogyaszt. A legelterjedtebb a marihuána használat, melyet diszkódrogok követnek, a tehetsebb emberekre a kokainfogyasztás jellemz. A heroin városunkban nincs jelen.

13 Civil szervezetek bevonása Számos civil szervezet tekinti feladatának a drogmegelzést városunkban. Közül pl. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat amely sikeresen mködtet olyan létesítményeket, illetve programokat (Zárda utcai játszótér és játszóház), amelyek közvetlenül vagy közvetetten a drogprevenciót is szolgálják. A városban mköd egyházak is problémaérzékenyek a droggal kapcsolatos tevékenységet illeten. A Szent László Kolping Család Egyesület ifjúsági csoportja lehetséget biztosít a prevencióra és ismeretterjesztésre. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezetének közremködésével a nagyszülknek szóló tájékoztatóra került sor. A rendezvény iránt alacsony érdekldés mutatkozott, de a továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni az idsebb korosztályra is, hisz több családban a nagyszülk is jelents szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében. A Pápai Ipartestület vezetsége is nyitott az ifjúság problémáinak megoldására, közös akarat, hogy drogprevenciós programok szervezdjenek a székházban. A Városi Polgárrség is részt vesz a megelzési munkában, illetve vezetje tagja a KEF-nek. Szükséges az egyes szervezetek tevékenységének koordinálása, az átfedések megszüntetése, a köztük lév kapcsolat folyamatossá tétele. A témával foglalkozó civil szervezetek éves munkatervének összehangolása is kívánatos lenne. Ebben kell meghatározó szerepet vállalni a helyi KEFnek. Nemzetközi kapcsolatok A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum feladatának tartja a Nemzeti Drogmegelzési Intézeten (NDI) keresztül az Európai Uniós együttmködési intézmény az un. Focal Point munkájához való kapcsolódást. Ez összegyjti, hozzáférhetvé és összehasonlíthatóvá teszi a magyarországi adatokat és európai trendeket.

14 Pápa partnervárosi kapcsolatai lehetséget biztosítanak a különböz országokban él fiatalok számára a drogellenes felvilágosító tevékenységben történ együttmködésre. Ehhez jó alkalmat kínál az évente megrendezésre kerül Pápai Nemzetközi Játékfesztivál, melynek keretében konferencia, ifjúsági találkozó és egyéb programok megszervezésére nyílik lehetség. A rövidtávú stratégia által megvalósítandó feladatok Növelni kell az egészségfejleszt és prevenciós programok által elért fiatalok számát. Ennek fontosságát az iskolák felismerték, ezért éves programot állítottak össze a prevenció és az egészséges életmódra nevelés jegyében. A felvilágosító tevékenységnek mindenhol érvényesülnie kell, ahol a fiatalok vagy az ket segítk megjelennek. Azoknak a városi intézményeknek, ahol a kábítószer-fogyasztás veszélye fokozottan jelen van, valamint a kábítószer-megelzésben közremköd egyéb szervezeteknek munkájuk hatékonyságának növelése érdekében szükségük van a küls segítségre, támogatásra. Rövid távú tervek - dokumentumtár fejlesztése, - a KEF tagok tanulmányutakon való részvételének elsegítése - továbbképzések szervezése: pedagógusok továbbképzésének összehangolása, - internetes honlap folyamatos frissítése - forrásteremtés, bvítés - korosztályi szabadids programok szervezése minden korcsoport részére - helyi médiában prevenciós msorok, idszakos kampányok Középtávú tervek 2009-ig kortárssegítk folyamatos képzése KEF könyvtár bvítése, az intézményekben folyó prevenciós munka segítésére

15 kiadványok, szórólapok készítése a média bevonása a megfelel információk terjesztésére képzési keretek kialakítása, bvítése Hosszú távú tervek 2011-ig az oktatási intézményekben dolgozó drogkoordinátorok továbbképzése szórakozóhelyek bevonása a prevenciós programokba droginformációs szolgáltatás továbbfejlesztése április 14. Dr. Kontrát Károlyné Kábítószerügyi Egyeztet Fórum elnöke

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány VII. Diákjogi Szektorkonferencia 2009. november 20-22. FÓT Milicz Ákos Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Amirl mindenképpen beszélnünk kellene 1. Szektor

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Szervezet neve... 3 1.2.Jogállása... 3 1.3.Alakulásának ideje...

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

Szakmai beszámoló Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása, Ajka

Szakmai beszámoló Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása, Ajka Szakmai beszámoló 2010 Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása, Ajka I. Alacsonyküszöbű ellátás feladata és szolgáltatásai 1. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás: Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal,

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála tudományos munkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 BCE (akkor MKKE), Közgazdász-tanár szak

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata. 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata. 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról 1.1. A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló

Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló 2010. január 01. december 31. 1. Alacsonyküszöbű szolgáltatás: Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy

Részletesebben

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616 KAB-KEF-11-C-3616 Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3610 KAB-KEF-11-C-3602 Miskolc Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Egészségügyi Alapellátási Intézmény Nekünk fontos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés .S5~{. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről szóló

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A problémás droghasználat megelőzése illetve a kábítószert kipróbálók számát illetően a növekedési ütem további mérséklése.

A problémás droghasználat megelőzése illetve a kábítószert kipróbálók számát illetően a növekedési ütem további mérséklése. .napirendi pont Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. /Püthagorasz/ Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a 2010-2014. évi Győr városi drogstratégiára Bevezetés Győrben először

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai:

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az alap- és középfokú

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2. Mennyire felel meg a pályázati program a célcsoportok szükségleteinek

2. Mennyire felel meg a pályázati program a célcsoportok szükségleteinek A program részletes ismertetése 1. A program célja A korábbi években kialakult hálózatok: kortárssegítő és drogkoordinátori hálózat működtetése, az utánpótlás biztosítása érdekében új kortárssegítők bevonása,

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

TATA VÁROS STRTATÉGIÁJA A DROGPROBLÉMA KEZELÉSÉRE. Tata, 2007. november

TATA VÁROS STRTATÉGIÁJA A DROGPROBLÉMA KEZELÉSÉRE. Tata, 2007. november TATA VÁROS STRTATÉGIÁJA A DROGPROBLÉMA KEZELÉSÉRE 2008 2013 Tata, 2007. november Készítette: Busa Attila KEF titkár, koordinátor Közösségi koordinátor Megelőző-felvilágosító szolgáltatás szakmai vezetője

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV ssz.: a feladat megnevezése, felelős: a fejlesztés tartalma, a végrehajtás a teljesítési

Részletesebben

(Diák)Jogvédk Magyarországon

(Diák)Jogvédk Magyarországon (Diák)Jogvédk Magyarországon Jogvédelemmel foglalkozó civilek DIPA Egyesület Civil jogvédelem Jogok valamely védettnek tekintett köre (pl. I, II generációs alapjogok) Elvont Elv Feminista, PMM Valamely

Részletesebben

Daath.hu A Magyar Pszichedelikus Közösség 9 éve

Daath.hu A Magyar Pszichedelikus Közösség 9 éve Multidiszciplináris Társaság a Pszichedelikumok Kutatásáért Pszichedelikumok a 21. századi kultúrában és gyógyításban 2011. március 12. Daath.hu A Magyar Pszichedelikus Közösség 9 éve Móró Levente MSc,

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Fenntarthatóságra nevelés a felnttképzésben

Fenntarthatóságra nevelés a felnttképzésben Fenntarthatóságra nevelés a felnttképzésben Kraiciné Szokoly Mária PhD 7. Nemzeti és Nemzetközi Mellearn Konferencia Pannon Egyetem 2011. április 21-22. Norvég Támogatási Mechanizmus által támogatott Fenntartható

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 283/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozat melléklete SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA SZEGED 2014. I. Bevezetés Szeged város az illegális drogkereskedelem egyik számottevő célpontja az országban. Növekedés

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb.

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben