PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Kábítószerügyi Egyeztet Fórum Pápa PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA 2006.

2 Bevezetés A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentsen átrendezték a társadalom értékrendjét. Felmerült a tradicionális családi értékekhez való visszatérés gondolata éppen úgy, mint az ezzel élesen szembenálló, piaci alapokon nyugvó, fogyasztáscentrikus viselkedésmód. A piacgazdaság megjelenésére egymástól eltér válaszokat adott a társadalom. A sikeres életpályán mozgók könnyen alkalmazkodtak az új helyzethez. Egy másik tipikus magatartásforma, a "kivonulás", amely leginkább azokra jellemz, akik a rendszerváltást megelz társadalom értékrendjét rizték meg. A harmadik reakció azon társadalmi rétegeké, akik a kilencvenes évek eleje óta nem tudtak és tudnak alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz. Mindezek természetesen hatással voltak a társadalom mentálhigiénés helyzetére is: akik az új értékrendet nem tudják elfogadni, az általános közösségi normáktól eltér módon viselkednek. Ezek a tünetek deviáns magatartásba mehetnek át, amelyek alkoholizmust, kábítószer fogyasztást eredményezhetnek, de megntt a depressziós, a szorongásos és a neurotikus tünet együttesek elfordulásának gyakorisága is. Fentiekre tekintettel az Országgylés 96/2000.(XII.11.) számú határozatával döntött a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról. Tette ezt abból a felismerésbl kiindulva, hogy a kábítószerfogyasztás veszélyt jelent az egyénre, a közösségekre, és a társadalom egészére is. A jelenség értelmezési lehetségei közül hazánk a multidiszciplináris modellt választotta, ami olyan szociológiai megközelítés, mely a jelenségnek egyfell a társadalmi érték- és normarendszere szempontjából elfoglalt helyét, másfell az egyének, családok, közösségek szocializációs szerepét veszi figyelembe, felhasználva a modern pszichiátria, kriminológia és más tudományok eredményeit. A jelenség befolyásolásának hazánk által választott modellje a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épít megközelítés. A büntet igazságszolgáltatás mellett szükség van tehát a megfelel megelzésre és a problémával küzd fogyasztó egészségügyi és szociális kezelésére. A kábítószer fogyasztás jelensége nem különíthet el más társadalmi problémáktól, mint pl. az egyenltlenség, a munkanélküliség, a társadalmi leszakadás és a marginalizáció.

3 Fontos a kábítószer fogyasztók differenciált megítélése, a prevenció, a terápia és a büntet igazságszolgáltatás együttes és összehangolt alkalmazása az eredményes munkához. A kábítószer fogalma A prevenciós tevékenység szempontjából fontos a kábítószer és a drog fogalmának elkülönítése. A kábítószer fogalmát a különböz szerzk különböz módon határozzák meg, ám abban szinte mindenki egyetért, hogy kábító hatású, a tudatállapotot módosító anyagok. A pszichoaktív szerek egyik része a modern társadalmakban élvezeti cikként jelenik meg, fogyasztásuk legális, kereskedelmi forgalomban beszerezhet. Hagyományosan ilyen anyagok az alkohol, a dohány, a kávé, a tea, bizonyos növényekbl kivont vagy szintetikus úton elállított gyógyszerek, illetve ide sorolhatók az utóbbi idben megjelent különböz energia italok is. A pszichoaktív szerek másik része az európai kultúrkörben nem elfogadott, számos országban tiltott, illegális anyag. Kábítószer alatt az illegális szereket értjük, a drog fogalma pedig a legális és illegális pszichoaktív szereket együttesen tartalmazza.

4 Elzmények Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete: A 111/2001. (VI. 08.) kt. számú határozat 1. pontja alapján szeptember 15-ig helyi Kábítószerügyi Egyeztet Fórumot hoz létre (továbbiakban: KEF). A KEF mködtetésével kapcsolatos adminisztratív, szervezési feladatok ellátásával a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot bízza meg. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum nemcsak a kábítószerrel, hanem tágabb értelemben a drogproblémával foglalkozik. A 38/2002. (III. 07.) kt. sz. határozat 2. pontja szerint szükségesnek tartja, hogy az Önkormányzat és intézményei - a Kábítószerügyi Egyeztet Fórummal együttmködve - törekedjenek arra, hogy az általuk szervezett rendezvényeket is használják fel a kábítószer fogyasztás elleni küzdelemre.

5 A stratégia általános célja A Nemzeti Stratégia céljával megegyezen a helyi társadalom városunkban is az emberi méltóságot, a testi, lelki, szociális jólétet, illetve az alkotóképességet tartja kiemelt fontosságúnak. E tényezk megóvása és fejlesztése érdekében legyen képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefügg egészségügyi, szociális és bnügyi ártalmakat és hátrányokat. F célok A város lakói váljanak érzékennyé a drogprobléma iránt. Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képesek legyenek a drogok visszautasítására, ezzel szemben egy produktív életstílus kialakítására. (prevenció) A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció ) A kínálatcsökkentés elsegítése. Alapelvek A tények elsbbsége: a valós helyzet felmérése, kutatások általi feltárása. Partnerség, közös cselekvés a résztvevk között, figyelembe véve a regionális, országos és nemzetközi együttmködés lehetségeit. Átfogó megközelítés: egy-egy szakma a kérdés megoldását nem sajátíthatja ki és nem is vállalhatja magára. A stratégia teljesítését idközönként értékeljük, szükség szerint felülvizsgáljuk, módosítjuk. Eszközrendszer A mindenkor hatályos jogi szabályozás betartása, illeszkedve az Uniós szabályozáshoz és a nemzetközi egyezményekhez. A Nemzeti Stratégia fejlesztési feladatainak városunkra es részének megvalósítása. Széleskör konszenzus kialakítása a prevenció, gyógyítás, rehabilitáció, kínálatcsökkentés stb. szereplivel. Együttmködés a drogproblémával szembekerül valamennyi intézmény, civil szervezet és szervezdés között.

6 Kábítószerügyi Egyeztet Fórum létrehozása, mködtetése A Nemzeti Stratégia szerint a helyi stratégia kulcstényezi a Kábítószerügyi Egyeztet Fórumok. A helyi KEF október 2-án 14 taggal kezdte meg mködését. Az azóta eltelt idszakban 8 fvel bvült a KEF tagok száma. A KEF-ben az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenciós tevékenységben közremködk, a közösségfejlesztés szervezetei, az ÁNTSZ, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Rendrkapitányság, a Polgármesteri Hivatal, Polgárrség, Pártfogó Felügyeli Szolgálat, Vám és Pénzügyrség, valamint az önkormányzatnak a problémában érintett intézményei. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum szervezeti felépítése A KEF külön munkaterv, szakmai program és jóváhagyott szervezeti és mködési szabályzat szerint mködik. Összegyjti az információkat, megfogalmazza az irányelveket, összehangolja a kezdeményezéseket, kiszri a párhuzamosságokat, helyzetértékelést készít, megalkotja a helyi drogstratégiát, kapcsolódik az országos programokhoz, maga is szervezhet, illetve részt vesz helyi rendezvényeken, propagálja tevékenységét és szolgáltatási feladatokat is ellát. A KEF-et az elnök képviseli, akit az alelnök helyettesít. A KEF elnöke a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori vezetje. Az elnök és az alelnök feladata hogy javaslatot tegyenek az éves programra, valamint az ülések napirendi pontjaira. A KEF adminisztratív teendinek ellátásáért a koordinátor a felels. tartja a szakmai koordinációért felels Nemzeti Drogmegelzési Intézettel a kapcsolatot.

7 Kutatások kezdeményezése és publikálása A város közoktatási intézményeiben már több alkalommal végeztek kérdíves felméréseket, melyek célja a drogfogyasztási szokások felmérése volt. Mivel a felmérések nem egységes szempontok szerint készültek, ezért összevetésük szinte lehetetlen volt. Éppen ezért a helyi Kábítószerügyi Egyeztet Fórum egyik els és legfontosabb feladatának tartotta a város összes oktatási intézményére kiterjed reprezentatív felmérés elkészíttetését. Az 1000 fs mintán elvégzett felmérés idpontja május 07-e volt, minden intézményben egy idben, 50 kérdezbiztos segítségével. A megkérdezett diákok a évesek körébe tartoztak. Az anonim, önkitölts felmérés kérdéseire adott válaszok elemzését szeptemberére készítette el a szakember. Az adatokat összegezve megállapítható volt, hogy a fiatalok egy része nem képes hasznosan, értékesen eltölteni a szabadidejét, s a korukhoz nem ill idtöltés és a baráti ösztönzés a veszélyek felé viheti ket. Kirajzolódott, hogy egyes káros szenvedélyek kipróbálása a tanulmányi eredményekre is káros hatással van. Fontos momentumnak bizonyult a szülk és a baráti társaság mintaadó szerepe, s a család, mint elsdleges szocializációs színtér. Az adatokat megismerve Pápa városa a közepesen fertzött települések között található évben a korábbi állapotokkal való összehasonlítás, és az esetleges elmozdulások irányának és mértékének feltárása érdekében megismételtük a felmérést. A kérdíves adatgyjtésre a 2002-es kérdívével teljesen megegyez tematika alapján márciusa elején került sor, melynek eredményei az alábbiakban összegezhetk: Megállapítható, hogy a Pápán tanuló diákok körében stagnáló, illetve kis mértékben megemelkedett drogfertzöttségérl beszélhetünk. A probléma kezelését a vizsgálat eredményeinek figyelembe vételével elssorban a helyi, kistérségi lefedés média ilyen irányú felvilágosító tevékenységben történ közremködésében, valamint a család-iskola viszony javításában látjuk. A feladat nem a vizsgálat során szinte adatszolgáltatást nyújtó érintettek személyének felderítésében fogalmazható meg, hanem a megelzés szakszer megszervezésében. Indokoltnak tartjuk a vizsgálat három év múlva történ megismétlését.

8 A felsorolt szerekkel kapcsolatba került diákok száma és aránya az egyes iskolatípusokon belül ( 2005.) Általános iskolai tanuló Szakmunkás, szakiskolai tanuló Szakközépiskolai tanuló Gimnáziumi tanuló Összese n f f % f % f % f % Ópiumszármazékok 3 1,9 17 5,7 4 2,0 9 3,0 33 3,4 Vadkender, hasis 4 2, ,0 13 6,3 27 9,1 94 9,8 Kokain 1 0,6 11 3,7 1 0,5 0 0,0 13 1,3 Amfetamin 0 0,0 14 4,7 5 2,5 4 1,3 23 2,4 Oldószer 5 3, ,4 5 2,5 18 6,0 68 7,1 LSD 1 0,6 9 3,0 0 0,0 1 0,3 11 1,1 Altató orvosi rendelvényre 0 0,0 5 1,6 3 1,5 3 1,0 11 1,1 Altató saját elhatározásból 2 0,6 11 3,5 2 1,0 13 4,2 28 2,8 Nyugtató orvosi rendelvényre 5 3,0 25 8,0 5 2,4 13 4,2 48 4,8 Nyugtató saját elhatározásból 5 3, ,0 12 5,9 27 8,8 88 8,8 Átlag % A drogproblémával kapcsolatos feladatokat az alábbi tevékenységek köré lehet csoportosítani 1. A város lakói váljanak érzékennyé a drogprobléma iránt. Városunkban a kábítószer-fogyasztás a felmérést is figyelembe véve nem emelkedett, azonban a csökkentés érdekében szorosabb együttmködést kell kialakítani a környez városok rendrkapitányságaival is, annak érdekében, hogy a pápai nyomozók ismerjék az ottani kábítószerhelyzetet és annak várható hatásait városunkra. Térségi szinten is fontos az együttmködés, ezért ki kell alakítani a megfelel információáramláson alapuló rendszeres konzultációt. Célunk az ellátó bázis szkítése, továbbá a beszerz tevékenység megnehezítése. Célunk továbbá a szórakozóhelyek még intenzívebb, az egyéb illetékes szervekkel - Vám- és Pénzügyrség, ÁNTSZ, Polgármesteri Hivatal - összehangolt ellenrzése.

9 A Bnmegelzési és Közbiztonsági Tanács is nagy teret szentel munkájában a drogok elleni harcnak. Az ügyésznek - jogszabályok szerint - a büntetjogilag felelsségre nem vonható gyermekkorúak ügyeiben körültekinten szükséges vizsgálni azt, hogy az elkövetett bncselekmény nem kapcsolódik-e valamilyen kábítószer megszerzéséhez vagy fogyasztásához. 2. Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képesek legyenek a drogok visszautasítására, ezzel szemben egy produktív életstílus kialakítására (prevenció) Helyi prevenciós tevékenység, szolgáltatások, szórakozási lehetségek Pápa Város Önkormányzata, valamint a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat óta minden évben megrendezi a városi gyermek- és ifjúságvédelmi konferenciát, melyre minden KEF tag meghívót kap, hisz a konferencia kiemelt területe a drog elleni küzdelem. Olyan programok, szabadids elfoglaltságok szervezésére van szükség, melyek akár a kiscsoportos, akár a nagyobb létszámú közösségek veszélyektl mentes szórakozási lehetségeit bvítik (filmklub, teaház, alkoholmentes disco, stb.). Szükséges a Jókai Mór Mveldési Központ drogprevenciós tevékenységének ersítése, melyhez a KEF is javaslatokat tehet, illetve fogalmaz meg. Hangsúlyt kell fektetni olyan szabadid eltöltési lehetségek propagálására, melyek megelzik, illetve helyettesíthetik a droghasználatot. Ezt alátámasztják azok az adatok, melyek a évi felmérésben eltérbe kerültek. A fiatalok közel 1/3-a gyakran, kevéssel több, mint 2/5-e alkalomszeren, megközelítleg 28%-a pedig egyáltalán nem vesz részt szervezett keretek között a szabadid hasznos eltöltésében, nem jár zenés, táncos szórakozóhelyekre. A céltalanul cselleng fiatalok, általában lakókörnyezetükbe gylnek össze és ott csoportokba verdve zavarják az ott lakók életét. Ezért lényeges, hogy olyan alternatív programokhoz jussanak a fiatalok, ahol a játék, a sport és a közösség adta összetartozás kerül eltérbe. Ezeket az értékeket összefogva a Családsegít és a Gyermekjóléti Szolgálat programjaiban szerepel ilyen célú megvalósítás.

10 A Jókai Mór Mveldési Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja, a Gyermekment Szolgálat számítógépes terme, a Zárda utcai játszótér és játszóház, a Városi Sportcsarnok programjai, a városi nevelési-oktatási intézmények által biztosított szabadids programok is lehetséget nyújtanak a gyermekeknek a szabadid hasznos eltöltésére. A stratégiai feladatok között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sportra, melynek városunkban biztosítottak a feltételei. A sportolás az egészséges életmódra nevelés mellett a szabadid hasznos eltöltése szempontjából is kiemelked jelentséggel bír. A KEF koordinálásában 2004-ben megrendezésre került a Gólt lj, ne magad! focigála, melyet a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat valósított meg a város összes általános iskolájának részvételével. Az egyes gyermekek veszélyeztetettségének idben történ felismerését, a veszélyeztet okok feltárását szolgálja a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat által mködtetett észlel- és jelzrendszer. A jövben törekedni kell a jelzrendszer még hatékonyabb mködtetésére annak érdekében, hogy a veszélyeztet tényezk közül mindig a drog kerüljön az elsk között kizárásra. A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat klubot indított a cselleng, iskolarendszerbl kikerült fiatalok számára életvezetési nehézségeik leküzdésének segítésére, illetve megelzésére. Fontos a magántanulók figyelemmel kísérése, hogy ezen fiatalok szabadidejét tartalommal töltsük meg, hiszen az iskolák által szervezett programokból kiesnek. A klubfoglalkozások alkalmaival minden esetben egy -egy olyan téma kerül napirendre, amelyrl a gyermekek fként osztályfnöki órán hallanak. / érzelmek, barátság, káros szenvedélyek / A kortárshatások intenzitásának nagyságára utal, hogy cigarettával életükben már legalább egyszer kapcsolatba kerül diákoknak közel 2/3-a baráti társaságtól kapta az els szál cigarettát. Sajátos kamaszkori értékszemléletnek fogható fel, hogy pl. a dohányzás kialakulásában és a rászokásban elssorban a baráti társaságnak meghatározó a szerepe és nem a szülk által mutatott példának. Ez érthet is, hiszen a vizsgált korosztály elssorban nem a szülknek, hanem a kortársainak vagy a néhány évvel idsebb társainak próbál megfelelni, amelybl jellemzen a baráti társaság áll. A mintakövetés logikájából fakadóan meghatározónak mondható még minden bizonnyal az idsebb testvérek szerepe is. Ezért fontos, hogy kortárssegít képzések valósuljanak meg, melyek befejezését követen a gyermekeket összefogva klubként segítsük további munkájukat, hisz a kortárssegítk alkalmazásának fontossága: k is hasonló problémákkal küzdenek, ugyanazon helyzeteket, érzéseket

11 élnek át. Elnyük, hogy mindennapi kapcsolatban állnak társaikkal, közösségeikbe általuk be lehet vinni információt, közvetíteni lehet a szaksegítséget. Olyan témákról tudnak hitelesen és szintén beszélni, melyekben a felntt és fiatalabb generáció között általában szakadék van. Valamennyi fiataloknak szóló rendezvényen különösen az évenként ismétld, városi nagy rendezvényeken - kapjon helyet a drogprevenció transzparensek, plakátok, szóróanyag, szóbeli figyelemfelkeltés útján. A nyomtatott és videós anyagok beszerzése, illetve kölcsönzése tekintetében a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatnál létesített információs bázishoz lehet fordulni. Az információs bázis jelenleg 20 db videokazettából, 40 db könyvbl, valamint több mint 20 féle szóróanyagból áll. (A Szolgálat elérhet a 89/ vagy telefonszámon, illetve a Pápa, F u. 7. sz. alatti székhelyén.) Létrehoztuk a KEF honlapját, melyen mindenki tájékozódhat a városi drogstratégiáról és KEF tevékenységérl./ / 3. A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) Városunkban a kezelési lánc - a kapcsolatfelvételtl a detoxikáción és a terápián át az utógondozásig, a rehabilitációig és a droghasználat okozta ártalmak csökkentéséig közvetett úton biztosított. A települési önkormányzatoknak az évi III. tv. rendelkezéseinek megfelelen fokozatosan kell kiépíteni az alapellátás keretében a szenvedélybetegek részére nyújtandó szolgáltatásokat, a szakosított ellátási formák bvítése kapcsán pedig az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények között a szenvedélybetegek átmeneti otthonát. Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének Szolgáltatástervezési Koncepciója tartalmazza: Az alapszolgáltatások közül jelenleg megoldásra vár a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása. A közösségi ellátás célja, hogy az ellátásra szoruló kapja meg a szükséges segítséget lakókörnyezetében, segítve ezzel gyógyulásukat, rehabilitációjukat. Nevezettekkel való foglalkozás speciális szaktudást igényel, ennek érdekében elkezddött a gondozónk képzése az Egyesített Szociális Intézmény keretein belül. Jelenleg Gróf Esterházy Kórház Rendelintézeti Szakrendel pszichiátriai szakrendeléséhez fordulhat az, aki segítségre szorul. Innen Gyrbe vagy Veszprémbe küldik tovább a beteget, de sok esetben közvetlenül fordulnak oda segítségért a rászorulók.

12 Rehabilitációs intézmény Noszlopon, - a Pápától 15 km-re lév községben - található, ahol elzetes egyeztetés alapján a város férfibetegeit elhelyezés szempontjából elnyben részesítik. Itt a terápiás közösség módszerével gyógyítanak. A prevenció, a kezelés és szakmai munka segítése érdekében a Veszprémi Alkohol- Drogsegély Ambulanciához fordulhatunk nemcsak a területi illetékesség, hanem a kialakult jó kapcsolat miatt is. (A rehabilitációs intézményt is k mködtetik.) 4. A drogokhoz való hozzáférési lehetség csökkentése (Kínálatcsökkentés) E témakörben az összehangolt cselekvésen túl elsdleges fontosságú, hogy a saját területén a hatáskörébe és illetékességébe tartozó feladatokat mindenki maradéktalanul elvégezze. Pápa város rendrkapitánya tagja a helyi KEF-nek, így - a törvényes kereteken belül - informálni tudja a KEF tagjait a város kábítószeres fertzöttségét illeten évben a Pápai Rendrkapitányság 45 fogyasztóval és 7 terjesztvel szemben járt el. Három ügy jelenleg is folyamatban van. Pápa a kábítószer-bnözés tekintetében olyan közepesen fertzött városnak tekinthet, ahol mindez ideig nem jelentek meg a nagy terjeszthálózat képviseli. A tárgykörbe tartozó delictumok zömét a fogyasztói magatartás teszi ki. A fogyasztók számának gyarapodását idrl idre visszavetik azok a bünteteljárások, melyek 1-1 jól szervezett akció eredményeként viszonylag nagy számú fiatal gyanúsítottá nyilvánítását eredményezik. A város lakóinak kábítószer keresletét jelenleg dönten három környez város irányából elégítik ki, oly módon, hogy a fogyasztók egyénileg vagy csoportosan keresik fel ezeket az elosztó helyeket, és a maguk illetve társaságukba tartozó más személyek részére vásárolnak. A fogyasztást az alkalomszerség, a hétvégi szórakozáshoz való kötdés jellemzi, bár kétségtelen van egy szkebb szegmens, aki rendszeresen fogyaszt. A legelterjedtebb a marihuána használat, melyet diszkódrogok követnek, a tehetsebb emberekre a kokainfogyasztás jellemz. A heroin városunkban nincs jelen.

13 Civil szervezetek bevonása Számos civil szervezet tekinti feladatának a drogmegelzést városunkban. Közül pl. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat amely sikeresen mködtet olyan létesítményeket, illetve programokat (Zárda utcai játszótér és játszóház), amelyek közvetlenül vagy közvetetten a drogprevenciót is szolgálják. A városban mköd egyházak is problémaérzékenyek a droggal kapcsolatos tevékenységet illeten. A Szent László Kolping Család Egyesület ifjúsági csoportja lehetséget biztosít a prevencióra és ismeretterjesztésre. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezetének közremködésével a nagyszülknek szóló tájékoztatóra került sor. A rendezvény iránt alacsony érdekldés mutatkozott, de a továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni az idsebb korosztályra is, hisz több családban a nagyszülk is jelents szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében. A Pápai Ipartestület vezetsége is nyitott az ifjúság problémáinak megoldására, közös akarat, hogy drogprevenciós programok szervezdjenek a székházban. A Városi Polgárrség is részt vesz a megelzési munkában, illetve vezetje tagja a KEF-nek. Szükséges az egyes szervezetek tevékenységének koordinálása, az átfedések megszüntetése, a köztük lév kapcsolat folyamatossá tétele. A témával foglalkozó civil szervezetek éves munkatervének összehangolása is kívánatos lenne. Ebben kell meghatározó szerepet vállalni a helyi KEFnek. Nemzetközi kapcsolatok A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum feladatának tartja a Nemzeti Drogmegelzési Intézeten (NDI) keresztül az Európai Uniós együttmködési intézmény az un. Focal Point munkájához való kapcsolódást. Ez összegyjti, hozzáférhetvé és összehasonlíthatóvá teszi a magyarországi adatokat és európai trendeket.

14 Pápa partnervárosi kapcsolatai lehetséget biztosítanak a különböz országokban él fiatalok számára a drogellenes felvilágosító tevékenységben történ együttmködésre. Ehhez jó alkalmat kínál az évente megrendezésre kerül Pápai Nemzetközi Játékfesztivál, melynek keretében konferencia, ifjúsági találkozó és egyéb programok megszervezésére nyílik lehetség. A rövidtávú stratégia által megvalósítandó feladatok Növelni kell az egészségfejleszt és prevenciós programok által elért fiatalok számát. Ennek fontosságát az iskolák felismerték, ezért éves programot állítottak össze a prevenció és az egészséges életmódra nevelés jegyében. A felvilágosító tevékenységnek mindenhol érvényesülnie kell, ahol a fiatalok vagy az ket segítk megjelennek. Azoknak a városi intézményeknek, ahol a kábítószer-fogyasztás veszélye fokozottan jelen van, valamint a kábítószer-megelzésben közremköd egyéb szervezeteknek munkájuk hatékonyságának növelése érdekében szükségük van a küls segítségre, támogatásra. Rövid távú tervek - dokumentumtár fejlesztése, - a KEF tagok tanulmányutakon való részvételének elsegítése - továbbképzések szervezése: pedagógusok továbbképzésének összehangolása, - internetes honlap folyamatos frissítése - forrásteremtés, bvítés - korosztályi szabadids programok szervezése minden korcsoport részére - helyi médiában prevenciós msorok, idszakos kampányok Középtávú tervek 2009-ig kortárssegítk folyamatos képzése KEF könyvtár bvítése, az intézményekben folyó prevenciós munka segítésére

15 kiadványok, szórólapok készítése a média bevonása a megfelel információk terjesztésére képzési keretek kialakítása, bvítése Hosszú távú tervek 2011-ig az oktatási intézményekben dolgozó drogkoordinátorok továbbképzése szórakozóhelyek bevonása a prevenciós programokba droginformációs szolgáltatás továbbfejlesztése április 14. Dr. Kontrát Károlyné Kábítószerügyi Egyeztet Fórum elnöke

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlı világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája a

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

Civilek Szolnok Ifjúságáért

Civilek Szolnok Ifjúságáért Civilek Szolnok Ifjúságáért Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete 2007. Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére I. Bevezetés 2013. október 18-tól hatályos a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Fejér megye droghelyzetképe

Fejér megye droghelyzetképe Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Fejér megye droghelyzetképe A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás A helyzetkép készítésére Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Általános célok, alapelvek Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (health promotion)

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben