ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI DROGSTRATÉGIA"

Átírás

1 ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium június) - Pedagógiai program - Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana (készült az OM megbízásából) T + T kiadó Bt Évi LXXIX. Törvény a gyermekek védelméről - 11/1991. MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről AZ ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ALAPELVE Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (health promotion) komplex kérdéskörében helyezi el. A cél az, hogy a fiatalok mit csináljanak (=egészségesesen éljenek), miközben annak tudatosítása is fontos, hogy mit ne csináljanak (= ne fogyasszanak drogot). Az illegitim drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt nem különíthető el a legális drogok (alkohol, nikotin, orvosi javallat nélküli gyógyszerszedés) fogyasztásának prevenciójától-, másrészt nem különíthető el az egészség általános- és mentális, pszichés hangsúlyú fejlesztésétől. 2 A legfőbb alapelvünk az, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének védelmét cselekvően megteremteni. A drogstratégiát a tantestület egészének bevonásával, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az iskola pszichológus, valamint a drog- koordinátorok készítették el, figyelembe véve a régió egészségparamétereit, valamint az iskola mentálhigiénés kultúráját. Az előkészítő munkákban részt vett az iskolaorvos és a védőnő is. A szakmai kontrollt a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának orvosai és pszichológusai biztosították. I. DROGSTRATÉGIÁNKRA VONATKOZÓ SZAKMAI ELŐÍRÁSOK az egészségfejlesztés egész-szerű (holisztikus) modelljét alkalmazzuk - családok és elsődleges vonatkozási személyek bevonása - készségfejlesztés hangsúlyozása, így a cél a droghasználathoz vezető viselkedés befolyásolása (nem pusztán a tudás és az attitüd) - foglalkozás a kortárs é a média hatásokkal

2 2 - az iskola szervezetének és az iskolát körülvevő helyi közösségnek figyelembe vétele a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja - a pedagógusok az iskolai drogproblémát a pedagógus etika szellemében kezelik - tervszerű, szervezett, és rendszeres tevékenység - tudományosan megalapozott II. A DROGSTRATÉGIA CÉLJAI ÉS FELADATAI 1. Prevenciós munka tervezése Az iskola a drogprevenció egyik legfontosabb színtere. Ezért a megelőzésben látjuk az intézmény legfontosabb szerepét. Drogstratégiánk kiindulópontja az, hogy az intézményünkben a prevenciós munka tervszerű és kultúrált legyen. Az elsődleges prevenció módszerei az iskolában kábítószert használók kezelésére nem vagy csak korlátozottan alkalmas. Ilyenkor külső beavatkozásra van szükség, általában külső szakemberek bevonásával. 2. Az iskola védő funkciójának erősítése Az iskolai élet rendkívül sok védő (protektív) tényezőt tartalmazhat, másik fő célunk ezek tudatos figyelembe vétele a pedagógiai munkában: - egyéni védő tényezők: iskolai sikeresek, jól fejlett társadalmi és társas, valamint megfelelő döntéshozó készségek - feladat teljesítése - a személyes élet fordulópontjainak pozitív felhasználása - biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszer - segítséget és érzelmi támaszt nyújtó tanárok - kortárs hatások, melyek támogatják az iskolai, sportbeli vagy művészeti előrehaladást, mint a kortárscsoporton belüli népszerűség forrásait 3. Az iskolai közösség problémamegoldó készségének növelése a kábítószerprobléma visszaszorításában - olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer interiorizálása, amelyek hatására a fiatalok társadalmilag elfogadott stratégiát alakítanak ki a kábítószerek fogyasztására történő csábítási helyzetekre. A pedagógusnak az érdeklődése, figyelme különösen a gyermek életmód-, magatartásbeli változásaira, iskolai teljesítmény- csök-kenéseire terjedjen ki. Nagy hangsúlyt kell fektetni az empátia mellett a megértés és az elfogadás kinyilvánítására, az előítélet és stigmatizáció mentes véleménynyilvánításra. 4. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy pozitív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására vagyis a tanulók ismerjék meg a egészségvédelem kiemelt kérdéseit:

3 3 - életkorral járó biológiai,- pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat - társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit - egészségre káros szokásokat - antihumánus szenvedélyeket egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit III. ÁLLAPOTFELMÉRÉS- DROGFOGYASZTÁS A DIÁKOK KÖRÉBEN PEDAGÓGUSOK, SZÜLŐK VISZONYULÁSA Diákok: A következő áttekintés célja az, hogy viszonyítási rendszerben helyezhessük iskolánkat a drogfogyasztás tekintetében. Mivel helyi adataink nincsenek, országos adatokra támaszkodhatunk: Az Európai vizsgálat a középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztásáról, valamint dohányzásáról c. európai kutatás (ESPAD 99) Magyarországra vonatkozó adatai szerint között elsősorban tiltott szerek fogyasztása nőtt meg a 16 éves középiskolások között, azonban a legális szerek használata sem csökkent höz képest 1999-re közel kétszeresére növekedett a másodévesek körében a tiltott szerek és/ vagy inhalánsok együttes élettartam prevalencia értéke. A valamely tiltott vagy legális szert kipróbálók aránya az évtized közepén jellemző arányokat 100 %-nak tekintve, az évtized végére több mint 40 %-al növekedett ben az első és másodéves középiskolások országos reprezentatív mintáján történt felmérés alapján elmondható, hogy a magyarországi első és másodéves középiskolások 28,8 %-a fogyasztott már életében legalább egyszer valamilyen visszaélésre alkalmas tiltott és/vagy legális szert. A legtöbben 16 éves korban próbálkoznak a leggyakrabban használt droggal, a marihuánával. Iskolánkban a konkrét adatokat illetően csak hipotézisünk lehet. A helyi drog-probléma valószínűleg súlyosabb, mint azt az országos átlag mutatja. Ezt a feltételezést arra alapozzuk, hogy az iskola nagy számban fogad hátrányos helyzetű, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiatalokat. A tanulók jelentős része a gyermekvédelmi hálózatból kerül be az iskolánkba. Ez a populáció a drogfogyasztás szempontjából különösen veszélyeztetett. Szülők: A szülők véleményének megismerése alkalmas a nyílt nap, a szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával megfogalmazott problémák, szakmai szempontú értékelése. Pedagógusok: Egy év végén középiskolai pedagógusok körében végzett közvélemény kutatás eredménye szerint a tanárok 90 %-a szerint nőtt a kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében, ugyanakkor csak egyharmaduk ismeri el saját iskolájában a kábítószer probléma növekedését. Iskolánkban a pedagógusok többsége elismeri a kábítószer probléma növekedését és súlyosságát. IV. ISKOLAI DROGSTRATÉGIA HELYI SAJÁTOSSÁGAI A drogprevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet egyetlen személyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési helyzetben biztosítani kell,

4 4 hogy a segítségre szorulók a támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást, törődést. 1. Tantárgyi és moduláris feltételek A drog-prevenció kurrikulumszerűen épül be a tananyagba. A következő tantárgyak oktatásában integráljuk: - biológia (ebben kiemelt blokk: egészségtan) - kémia - magyar nyelv és irodalom - készségtantárgyak (rajz, vizuális kultúra, ének-zene) - testnevelés (kiemelt óraszámban) - osztályfőnöki óra (tematikus beszélgetés) 2. Nem kurrikulumszerű programok: - egészségnap, drogellenes nap, sportnap - délutáni szabadidős foglalkozások - hétvégi iskolai programok 3. Személyi feltételek 3/1. Iskolai drog koordinátorok: Iskolánkban több koordinátor is van, ugyanis többen részt vettek az OM által szervezett drogkoordinátor képzésen. Feladatuk: az iskolai kábítószer ellenes stratégia koordinálása, a megfelelő információ biztosítása tanárok és szülők felé. Ők tartják a kapcsolatot az iskolán kívüli segítő szervezetekkel. 3/2. Munkacsoportok, melyek a drog-stratégia céljait és feladatait teljesítik: A csoportok drog-prevencióra irányuló munkáját a drog-koordinátorok szervezik és segítik. 3 csoport foglalkozik kiemelten a drog-prevenció, illetve az egészséges életmód kérdéskörével: - Munkaközösségek (lásd pedagógiai program 1.4. pont): A helyi tanterveken keresztül integrálják az említett tantárgyak oktatásába a drogprevencióval kapcsolatos témaköröket. - Egészségnevelési és testedzési munkaközösség: A testedzésen kívül feladata a szemléletformálás, szocializálás (re-szocializálás), szabadidő hasznos eltöltésére nevelés - Pedagógiai munkát segítők köre: 2 fő pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, szabadidő szervező

5 5 - A drogstratégiával kapcsolatos munka fórumai a pedagógusok számára: - tematikus tantestületi értekezletek - pedagógus továbbképzés (drog-prevenciós képzés, külső, területi programok, egyéb szakmai jellegű programok - munkaközösségi értekezletek 4. A diákokra irányuló drog-prevenciós és egészségvédelmi tevékenység (részletesen lásd pedagógiai program): 4.1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka 4.2. Személyiségfejlődéssel kapcsolatos feladatok (színterei: osztályfőnöki órák, konzultációk, csoportfoglalkozások pszichológus vezetésével) 4.3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (önismereti tréning az új osztályok számára, bekapcsolódás országos programokba, diákönkormányzat) 4.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 4.5. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 4.6. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 4.7. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 5. A drog-prevenciós feladatok megvalósításának módszerei - filmvetítés - versenyek, vetélkedők, pályázatok (drog témák tanulói feldolgozása elbeszélések, versek, rajzok, plakátok, fotók, filmvázlatok lehetnek a kiírások témái) - tematikus előadás - anti- drog diszkó - Internet (sulinet információs lehetőség) 6. Segítő kapcsolatok színterei és az iskola kapcsolódási pontjai, partneri csatornáink - szülők (család) - gyermekotthoni hálózat - szakmai szervezetek - hatóságok - iskolaszék (szülői munkaközösség) - iskolaorvos - iskolapszichológus - helyi, illetve regionális iskolák drogkoordinátorai - gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók

6 6 - védőnő hálózat - helyi kórház addiktológiai osztálya, drogkonzultációs központok, megelőzési intézmények - egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek - mentori hálózat

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Általános célok, alapelvek Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (health promotion)

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA

A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA Soproni Kozmutza Flóra Egymi Általános Iskola és Speciális Szakiskola H - 9400 Sopron, Petőfi tér 3. /Fax: 99/ 508-245, 508-248 titkarsag@kozmutza.hu A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az iskola egészségnevelési programja Az egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi élete díszletei között, ott ahol él, dolgozik és

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM VI.1. EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM ALAPOK 1.1 Törvényi háttér Jogszabályi háttér 1. a 2003. évi LXI tv. nyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48. (3) bek. 2. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 3. sz. melléklet. Drogprevenció-drogstratégiai program

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 3. sz. melléklet. Drogprevenció-drogstratégiai program Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 3. sz. melléklet Drogprevenció-drogstratégiai program Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom I. Előkészítés... 3 II. Állapotfelmérés... 4 III.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Egészségnevelési program 2013. 1. Az iskolai egészségnevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Egészségnevelési program 2010. 1. Célok és feladatok A Lovassy László Gimnázium egészségnevelési programjának célja, hogy az iskolapolgárok

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE B ÉKEFI Z SUZSANNA

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE B ÉKEFI Z SUZSANNA L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE B ÉKEFI Z SUZSANNA E program célja, hogy az iskolapolgárok megismerjék az egészségvédelem, az egészségfejlesztés

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013 1. BEVEZETÉS A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 201172 INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 NAGYMÁGOCS, 2013. MÁRCIUS 22. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére I. Bevezetés 2013. október 18-tól hatályos a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Pedagógiai program 2013 OM: 201251 1 Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút, - és ha csak pislog

Részletesebben