2006. évi törvény. (2) A Pftv.1. -ának (2) bekezdése a következő 9., 10 pontokkal egészül ki:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi törvény. (2) A Pftv.1. -ának (2) bekezdése a következő 9., 10 pontokkal egészül ki:"

Átírás

1 Tervezet évi törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény módosításáról 1. (1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.)1. -a (2) bekezdése 1.pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az 1. pont a következő c) alponttal egészül ki: /(2) E törvény alkalmazásában 1. munkaerőpiacról tartósan távollévő személy / b) az a személy, aki a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes), a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed), a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban: gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybevett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, c) a tartósan álláskereső. (2) A Pftv.1. -ának (2) bekezdése a következő 9., 10 pontokkal egészül ki: /(2) E törvény alkalmazásában/ 9. tartósan álláskereső: az a személy, akit a megyei (fővárosi) munkaügyi központ a START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártya - külön jogszabályban meghatározott módon történő - igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, az Flt 58. -a (5) bekezdésének k) pontjában meghatározott

2 2 pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig- álláskeresőként nyilvántartott, 10. öregségi nyugdíjra jogosult személy: az Flt a (5) bekezdésének i) pontjában meghatározott személy. 2. (1) A Pftv. 2. -át megelőző a A pályakezdő fiatalok, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának kedvezménye cím helyébe a A pályakezdő fiatalok, valamint a gyermek gondozása, illetve a családtag ápolása mellett, illetőleg azt követően munkát keresők, továbbá a tartósan álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye cím lép. (2) A Pftv.3. -a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /(2) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti START- kártya kiváltására az jogosult, aki/ c) a tanulmányainak befejezését megelőzően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. 3. A Pftv. 4. -át megelőző a Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás kedvezménye alcím helyébe, a Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás, a gyermek gondozási segély folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye cím, továbbá a Pftv.4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A munkaadót az 1. -a (2) bekezdése 1.pontjának b)-c) alpontjaiban meghatározott személy foglalkoztatásának időtartamára a START PLUSZ kártya érvényességi idején belül illeti meg a 5. -ban meghatározott kedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás időtartamától, határozott vagy határozatlan idejű jellegétől.

3 3 (2) Az 1. (2) bekezdése 1. pontjának b) c) alpontjában meghatározott személy 6. -ban meghatározott kivétellel - az Art.szerinti START PLUSZ kártya kiváltására jogosult. (3) A START PLUSZ kártya a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - annyiszor váltható ki, ahányszor az ellátás megállapítására különböző személyekre tekintettel sor került. (4) A gyermekgondozási segély melletti foglalkoztatáshoz igénybevett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyermekgondozási segély folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb START PLUSZ kártya nem váltható ki. (5) Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor. (6) Az 1. (2) bekezdésének 1. pontja c) alpontjában meghatározott személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START PLUSZ kártya törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén több alkalommal is kiváltható. (7) A START PLUSZ kártyával rendelkező személyt foglalkoztató, és e törvény szerint kedvezményt érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartam alatt köteles a START PLUSZ kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni. 4. A Pftv.4/A. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik.: (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a pályakezdő a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással.

4 4 5. A Pftv. 5. -át megelőző Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás kedvezményének szabályai alcím helyébe, a Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás, a gyermekgondozási segély folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresők foglalkoztatása kedvezményének szabályai alcím, továbbá a Pftv. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az 1. (2) bekezdése 1. pontjának b)-c) alpontjában meghatározott személy foglalkoztatása után a munkaadót 6. -ban meghatározott kivétellel - a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény: a) mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás alól, b) az Flt 40. -ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék és a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli. (2) A munkaadó az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményt legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. (3) A munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a harminc napot meghaladja, és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri. (4) Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az első tizenkét hónapra a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni. (5) A START PLUSZ kártyával rendelkező személyt foglalkoztatóra a 4/A. (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell (6) A munkaadó által az (1) bekezdés b) pontja alapján befizetett összeget az állami adóhatóság a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék és a társadalombiztosítási járulék tényleges összegének egymáshoz viszonyított aránya alapján számolja el a Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap javára.

5 5 (7) Az (1) bekezdésben említett járulékkedvezmény figyelembe vétele nélkül a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, illetve társadalombiztosítási járulék együttes összege és a járulékkedvezmény figyelembevételével megfizetett összeg közötti különbözetet meg kell téríteni az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. A különbözet fedezetét a Munkaerőpiaci Alap költségvetése, valamint Európai Szociális Alap forrásai biztosítják. 6. A Pftv. 5. -át követően a A kedvezmény érvényesítése alcím helyébe következő cím, a Pftv. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: II. fejezet A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye 6. (1) A munkaadót a (2) bekezdésben meghatározott személy foglalkoztatásának időtartamára a START EXTRA kártya érvényességi idején belül illeti meg a 7. -ban meghatározott kedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás időtartamától, határozott vagy határozatlan idejű jellegétől. (2) Az 1. (2) bekezdése 1. pontjának c) alpontjában meghatározott személy az Art. szerinti START EXTRA kártya kiváltására jogosult, ha a) az ötvenedik életévét betöltötte, vagy A változat b) életkorra való tekintet nélkül a lakóhelye a START EXTRA kártya igénylését megelőző két éves időszakban ba) területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű negyvennyolc kistérség valamelyikében, vagy ennek hiányában bb) területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kétszázharmincöt település valamelyikében volt, illetőleg található.

6 6 B változat b) életkorra való tekintet nélkül legfeljebb 8 általános iskola iskolai végzettséggel rendelkezik. A változat (3) A START EXTRA kártya tulajdonosának a kártyára való jogosultsága a kártya érvényességi idején belül abban az esetben is fennmarad, ha ez idő alatt lakóhelyet vált és új lakóhelye nem felel meg a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy lakóhelyének besorolása olymódon változik, hogy nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. B változat ( A (3) bekezdésnek az A változatban megjelölt rendelkezése a rendeletből elmarad. ) (4) Ha a START kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére, az érvényességi időtartamból hátralévő időtartamra START EXTRA kártyát kell részére biztosítani. (5) A START EXTRA kártya kiváltására a 4. (6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (6) A START EXTRA kártyával rendelkező személyt foglalkoztató munkáltatóra a 4. (7) bekezdésében, valamint a 4/A. (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A változat (7) A (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja alkalmazásában területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű negyvennyolc kistérség alatt a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004.(IV.15.)Korm rendelet (a továbbiakban: R) 3. számú mellékletében meghatározott kistérségeket, míg a (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja alkalmazásában a területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű 235 település alatt az R. 5. számú mellékletében meghatározott településeket kell érteni (8) Ha az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtására a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel fennállásra tekintettel kerül sor, a támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i

7 7 69/2001/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. E támogatás nyújtása során az EK rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A csekély összegű támogatás tényéről és a támogatástartalomról a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell. A támogatást kérőnek a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott de minimis támogatások összegéről írásban nyilatkoznia kell. A támogatásra az EK rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság. B változat / A -ból a (7Í)-(8) bekezdés rendelkezése elmarad./ 7. A Pftv. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A 6. (2) bekezdésében meghatározott személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény: a) A munkaadót a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alóli mentesség illeti meg. b) Az a) pontban foglaltakon túlmenően a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadó járulék, valamint a Tbj.19. -ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkaadót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoztatásának második évében az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadó járulék, valamint a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett bruttó munkabér tizenöt százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli. (2) A START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény érvényesítésére a járulékkülönbözet megtérítésére, valamint a munkáltató által befizetett járulékok elszámolására az 5. (2)-(6) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

8 8 A Pftv a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. /(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy/ b) a START-igazolvány, a START PLUSZ igazolvány, valamint a START EXTRA igazolvány felhasználásának és az ahhoz kapcsolódó járulékkedvezmény érvényesítésének részletes szabályait a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben megállapítsa. 9. (1) Ez a törvény július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Pftv 4/A. (4) bekezdéséből a évi szövegrész, a Pftv. 5. -át megelőzően a A kedvezmény alapja, mértéke alcím, a 7. -át követően a II. fejezet Az ötven év feletti álláskeresők foglalkoztatása cím hatályát veszti, valamint a Pftv. 1. -a (1) bekezdésének b) pontjában, a (2) bekezdésének szövegrész helyébe, a (2) bekezdés szövegrész, a Pftv. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában a Tbj. kifejezés helyébe társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szövegrész lép. (2) Az e törvény hatálybalépésekor gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatásra tekintettel igénybe vett kedvezmény lejártát követően a foglalkoztatott START PLUSZ kártyára a korábbi kedvezménnyel történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. (3) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő, a Pftv-ben meghatározott kedvezményes foglalkoztatásra a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig, a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthető. (4) Az Art. a következő 20/B. -sal egészül ki. 20/B. A külön törvényben meghatározott feltételekkel rendelkező, a 20/A. hatálya alá nem tartozó, a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy az adóazonosító jelről szóló adóigazolványhoz kiegészítő START PLUSZ igazolványt, vagy START EXTRA igazolványt igényelhet, a 20. -ban meghatározott eljárás

9 9 szerint. A START PLUSZ kártya, illetőleg START EXTRA kártya a következő adatokat tartalmazza: a) a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve; b) a kártya tulajdonos adóazonosító jele; c) a kiállítás kelte; d) az érvényesség időtartama két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíj jogosultságának eléréséig, illetőleg a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megszűnéséig terjedő időszak, ha az két évnél rövidebb.

10 10 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvénynek a START PLUSZ és a START EXTRA program elindításával kapcsolatos módosítását tartalmazó kormány - előterjesztés szöveges része A járulékok és általában a keresetekre rakódó terhek csökkentése a gazdaság élénkítésének egyik fontos feltétele, megalapozhatja a vállalkozások foglalkoztató képességének növelését. Önmagában természetesen nem bővíti a foglalkoztatást, ahhoz a vállalati termékek iránti kereslet növekedésére, megfelelő munkaerő-kínálatra van elsősorban szükség. A járulékok radikális és gyors csökkentésének munkaerőpiaci hatása ezért meglehetősen bizonytalan, miközben más területeken jelentős nehézségeket okozhat a bevételek kiesése. Azt is figyelembe kell venni, hogy az általános járulékcsökkentés nyomán annál nagyobb a munkáltató relatív nyeresége, minél magasabb az általa foglalkoztatottak keresete. A foglalkoztatási gondok azonban éppen azoknál a rétegeknél sűrűsödnek, amelyek tagjai csak alacsonyabb keresetekkel tudnak belépni, visszatérni a munkaerőpiacra. A kormány ezért a járulékterhek megfontolt és fokozatos csökkentését választotta, amely elsősorban az alacsonyabb keresetűeket, a hátrányos helyzetűeket részesíti előnyben, és a foglalkoztatást bővítő hazai kis és középvállalkozásokat támogatja. Az elmúlt négy évben már jelentősen csökkent a tételes egészségügyi hozzájárulást fizetők köre, főleg a kisvállalkozások és alacsony bérűek esetében, emellett pedig célzott kedvezményeket nyújt azok számára, akik a munkaerőpiacon nehezebb helyzetben vannak, akik újonnan lépnek munkába. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény már korábban is lehetőséget adott arra, hogy a munkanélküliek elhelyezkedését járulék-kedvezménnyel támogassa a megyei (fővárosi) munkaügyi központ mérlegelés alapján. Az elmúlt két évben a kormány továbbfejlesztette ezt a típusú támogatási rendszert. Új társadalombiztosítási járulék-kedvezmények kerültek bevezetésre, amelyek alanyi jogon segítik a hátrányos helyzetűek elhelyezkedését január 1-től már ilyen kedvezmény illeti meg a munkáltatókat, ha gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérőket, pályakezdő fiatalokat (akkor is, ha nem munkanélküliek) valamint ha 50 év feletti munkanélkülieket foglalkoztatnak (esetükben a támogatás megítélése mérlegelés alapján történik) október 1-től a pályakezdők foglalkoztatása még kedvezőbbé vált. A 100 lépés program keretében elindult a START program, amely két éves járulékkedvezményt biztosít az először munkába állóknak. A munkáltatók a START program keretében foglalkoztatott pályakezdők után meghatározott keresethatárig, a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékát, míg a második évben a 25 százalékát fizetik meg havonta közteherként. A program "kulcsa" a START-kártya, amely két éven át követi a fiatal útját, mutatja a 2 évből még felhasználható időt. Kiváltására jogosult minden 25 éven aluli, - diplomások esetében, 30 éven aluli - fiatal, aki első

11 11 alkalommal helyezkedik el, vagy pályáját ösztöndíjasként kezdi. A START program indulásától (2005. október 1-től) már több mint 18 ezer fiatal váltotta ki a kártyát és a munkába állásuk adatai is kedvezően alakulnak (eddig több, mint 9600 fő fiatalt foglalkoztatnak a munkáltatók) január 1-től új támogatást vehetnek igénybe azok a mikro, kis- és középvállalkozások, illetve civil szervezetek, amelyek legalább három hónapja nyilvántartott állást keresővel bővítik a létszámukat. Ezek a vállalkozások legfeljebb egy évig mentesülnek - a mindenkor hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának megfelelő járulékalap figyelembe vételével a munkáltatói járulékok megfizetése alól, amennyiben a támogatással megegyező ideig vállalják a támogatással felvett személyek továbbfoglalkoztatását. A kedvező tapasztalatok alapján a kormány úgy döntött, hogy a START program mintájára továbbfejleszti a normatív járulékkedvezmények rendszerét úgy, hogy növeli a kedvezmény mértékét, szélesíti a potenciális kedvezményezettek körét, egyszerűsíti a kedvezmény igénybevételének módját és elindítja a START PLUSZ, valamint a START EXTRA programot. A programok költségeinek előzetes felmérése a mellékletben szerepel. I. START PLUSZ program A program célja, hogy segítséget nyújtson a munkavállaláshoz, a munkaerőpiacra történő visszatéréshez a tartósan álláskeresőknek és a kisgyermeket nevelő szülőknek, közeli hozzátartozót ápoló családtagoknak, hogy a gyermekgondozási ellátás, ápolási díj lejártát követően munkát vállalhassanak, illetve a gyermekgondozási segély időtartama alatt találjanak új munkalehetőséget és az ellátás folyósítása mellett is dolgozhassanak. A START PLUSZ Program kedvezményeit egyrészt azon munkáltatók vehetik igénybe, akik olyan személyeket alkalmaznak, akik esetében lejárt/megszűnt a gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj folyósítása, és a folyósítás megszűnésének időpontját követő egy éven (365 napon) belül, vagy a gyermek 1 éves korának betöltése után a gyes folyósítása mellett kívánnak munkát vállalni, feltéve, hogy a gyes, gyed, gyet, családtag ápolásának időszakára igénybevett fizetés nélküli szabadság, illetve távollét alatt megszűnt a munkaviszonyuk, nincs (vagy a gyes folyósítása előtt sem volt) munkáltatójuk. Ezt a kedvezményt vehetik igénybe azok munkáltatók is, akik tartósan álláskereső személyeket alkalmaznak (akik az utóbbi 16 hónap során 12 hónapig - pályakezdő esetén az utóbbi 8 hónap során 6 hónapig - a munkaügyi kirendeltség nyilvántartásában álláskeresőként szerepelnek).

12 12 A támogatás a programban történő részvételre jogosultak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a program jogosultjait munkaviszonyban foglalkoztatja. Feltételei gyakorlatilag megegyeznek a START programban nyújtott támogatásokkal. A munkáltatóknak csak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell havonta leróniuk azaz, az első évben a munkáltató a havi bruttó kereset 15 százalékát fizeti be járulékként (ebben az esetben a kedvezmény a bruttó kereset 17százaléka). A második évben a munkáltató a havi bruttó kereset 25 százalékát fizeti be járulékként (a kedvezmény a bruttó kereset 7 százaléka). A kedvezmény csak a mindenkor hatályos kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) kétszeresének mértékéig érvényesíthető. A munkavállaló keresete az előbbi összegtől eltérhet, azonban a minimálbér kétszeresét meghaladó kereset feletti rész után a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a járulékot megfizetni. A kedvezményre való jogosultság igazolása START PLUSZ kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére. A gyermekgondozási támogatások, hozzátartozó ápolását vállalók díjazásának lejárta után a munkaerőpiacra visszatérők és a gyes folyósítása mellett munkát vállalók annyiszor jogosultak START PLUSZ kártya kiváltására, ahány esetben az ellátást különböző személyekre (gyermekekre, hozzátartozókra) tekintettel megállapították részükre és a kártya ismételt igénylésekor sincs munkáltatójuk. A kártyát gyes melletti munkavégzéshez kiváltó személyek folyamatosan, a kártya érvényességi idejének lejártáig kihasználhatják a személyükhöz kötődő kedvezményezett időszakot, de már nem jogosultak (ugyanazon gyermek után) a gyes folyósításának lejártát követően új kártyát igénybe venni. Újabb gyermek születése esetén az érintettek mindig a legfiatalabb gyermekre tekintettel válnak ismételten jogosulttá a következő kártyára. Egy személy egyidejűleg csak egy jogcím figyelembevételével kerülhet újabb START PLUSZ-kártya birtokába (e tekintetben egy jogcím alá kell vonni a gyermekgondozási támogatások megszűnését követően és hozzátartozó ápolását vállalók díjazásának lejárta után (a munkaerőpiacra) visszatérő, valamint a gyes folyósítása mellett munkát vállaló személyeket). A tartósan álláskeresők annyiszor jogosultak ismételten START PLUSZ kártya kiváltására: ahány esetben a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig tartósan álláskeresőnek minősülnek, feltéve, hogy nem válnak öregségi nyugdíjra jogosulttá. A START PLUSZ Program működése a következő: A programban résztvevő személy - a munkába lépés napját megelőzően - bejelenti a lakhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes állami adóhatósághoz a START PLUSZ kártya iránti igényét. A kérelemhez csatolja START PLUSZ kártya kiállításához szükséges igazolásokat. Az állami adóhatóság - a szükséges igazolások és nyilatkozatok alapján a kártya elkészültéig igazolást ad ki a jogosultnak (amelynek birtokában már megtörténhet a

13 13 munkába állás), majd kiállítja a START PLUSZ-kártyát. Ezt követően jogosult személy munkaviszonyt létesít és leadja a kártyát a munkáltatónak (ha munkaviszonya megszűnik, viszi tovább magával. A munkáltató a járulékkedvezményt havonta érvényesíti oly módon, hogy csak a kedvezménnyel csökkentett járulékot fizeti be (a törvény felhatalmazása alapján kiadott, kapcsolódó jogszabályban foglaltak szerint). II. A START EXTRA program A program célja, hogy kiemelt segítséget nyújtson a munkavállaláshoz, a munkaerőpiaci visszatéréshez a legnehezebb helyzetben lévő tartósan álláskeresőknek, akiknek nehezebb elhelyezkedniük már az életkoruk miatt is, vagy azért, mert az ország leghátrányosabb, nagyon elmaradott térségein, településein élnek. A START EXTRA Program keretében azok munkáltatók részesülnek járulékkedvezményben, akik olyan tartós álláskeresőket foglalkoztatnak, akik betöltötték az 50. életévüket, vagy korukra való tekintet nélkül A változat: a kártya igénylését legalább 2 évvel megelőzően - olyan elmaradott településen élnek (rendelkeznek állandó bejelentett lakóhellyel), amely területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében található, vagy területfejlesztési szempontból olyan leghátrányosabb helyzetű 235 település egyikében van, amely nem tartozik a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérséghez. B változat: alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az ilyen személyeket foglalkoztató munkáltatót a START EXTRA Program keretében támogatás illeti meg. A START EXTRA Program keretében nyújtandó támogatás mértéke jóval kedvezőbb a START és a START PLUSZ programban nyújtható kedvezményeknél. A járulékkedvezmény havonta csökkenti a munkáltatók közterheit. A munkáltató mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól. Ezen túlmenően az első évben: a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége, a második évben: a munkáltató a bruttó kereset 15 százalékát fizeti meg közteherként. Ha a START EXTRA program keretében a támogatás nyújtására az előzőekbwen meghatározott A változatban meghatározott feltétel fennállására tekintettel kerül sor, a támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. E támogatás nyújtása során az EK rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A csekély összegű támogatás tényéről és a támogatástartalomról a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell. A támogatást kérőnek a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott de

14 14 minimis támogatások összegéről írásban nyilatkoznia kell. A támogatásra az EK rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság. A Program keretében adott támogatás a program alanyainak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a jogosult személyt foglalkoztatja. Feltételei gyakorlatilag megegyeznek a START programban nyújtott támogatásokkal, mértéke azonban jóval kedvezőbb a START és a START PLUSZ programban nyújtható kedvezményeknél. A járulékkedvezmény havonta csökkenti a munkáltatók közterheit, mivel csak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell leróniuk a következő módon: Az első évben: a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége (a kedvezmény a bruttó kereset 32 százaléka), a második évben: a munkáltató a bruttó kereset 15 százalékát fizeti meg közteherként (a kedvezmény a bruttó kereset 17 százaléka). A kedvezmény ugyanúgy, mint a START PLUSZ Programban - csak a minimálbér kétszereséig érvényesíthető, ugyanakkor a kereset ettől eltérhet, azonban a minimálbér kétszeresét meghaladó kereset feletti rész után a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a járulékot megfizetni. A kedvezményre való jogosultság igazolása START EXTRA kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére. A tartósan álláskeresők annyiszor jogosultak ismételten START EXTRA kártya kiváltására, ahány esetben megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek, feltéve, hogy nem válnak öregségi nyugdíjra jogosulttá. A START EXTRA Program működése hasonló a START PLUSZ Program működéséhez. A START PLUSZ és a START EXTRA Program keretében támogatott munkáltató által befizetett összeget az állami adóhatóság a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék és a társadalombiztosítási járulék tényleges összegének egymáshoz viszonyított aránya alapján számolja el a Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap javára. A járulékkedvezmény figyelembe vétele nélkül a munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, illetve társadalombiztosítási járulék együttes összege és a járulékkedvezmény figyelembevételével megfizetett összeg közötti különbözetet meg kell téríteni az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. A különbözet fedezetét a Munkaerőpiaci Alap költségvetése társfinanszírozással, valamint az Európai Szociális Alap az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Programon keresztül finanszírozza.

15 15 III. Egyéb módosítások A törvény tervezet az előzőekben foglaltakon kívül tartalmazza azokat a módosítást, amelyekre a START programra vonatkozó, szabályok gyakorlati alkalmazásából adódó tapasztalatok alapján van szükség. A törvény-tervezet az első ízben létesítendő foglalkoztatásra irányuló jogviszony megítélése szempontjából kizárja a megbízási jogviszonyt és a vállalkozói igazolvánnyal végzett munkát is. Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el, és rendelje el az előterjesztés által tartalmazott törvény-tervezetnek az Országgyűléshez történő benyújtását. Budapest, szeptember Dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter

16 16 Melléklet Új és régi Start programok pénzügyi kihatások A pénzügyi hatások számszerűsítésénél az alábbi főbb eredményekre jutottunk: A támogatott kör ( ezer fő) 30-40%-a, azaz mintegy 50 ezer fő után kap a munkáltató havonta járulékkedvezményt. Ennek mértéke eltérő az egyes programoknál: Start kártyás fiataloknál 1. évben a kereset 17%-a, de legfeljebb Ft/hó, 2. évben 7%, legfeljebb 9100 Ft. 16 ezer fős havi átlagos létszám mellett az 1. évben 3, 4 MdFt, a 2. évben 1, 4 MdFt a járulékkedvezmény. START PLUSZ programoknál: 1. évben a kereset 17%-a, de legfeljebb Ft, 2. évben 7%, legfeljebb 9100 Ft. 14 ezer fős havi átlagos létszám mellett az 1. évben 2, 8 MdFt, a 2. évben 1, 1 MdFt a járulékkedvezmény. START EXTRA programoknál: 1. évben a kereset 32%-a, de legfeljebb Ft, 2. évben 17%, legfeljebb Ft. 18 ezer fős havi átlagos létszám mellett az 1. évben 7, 2 MdFt, a 2. évben 3, 8 MdFt a járulékkedvezmény. A teljes költség évben: Start kártyás áthúzódó hatás 1, 4 MdFt + Start kártyás új (1. éves) 3, 4 MdFt + START PLUSZ (1. éves) 2, 8 MdFt + START EXTRA (1. éves) 7, 2 MdFt = 14, 9 MdFt. A teljes költség évben: Start kártyás áthúzódó hatás 1, 4 MdFt + Start kártyás új (1. éves) 3, 4 MdFt + START PLUSZ (1+2. éves) 3, 9 MdFt + START EXTRA (1+2. éves) 11, 1 MdFt = 19, 9 MdFt. Amennyiben valamennyi támogatás foglalkoztatás-bővítést eredményez, az alkalmazottak létszáma 2007-ben 64 ezer fővel, 2008-ban 96 ezer fővel bővülne. Ez járulékbevételként 100 eft/hó * 12 hó * 32% = 384 ezer Ft-ot jelentene egy főre, azaz 2007-ben 64 ezer főnél 24, 6 MdFt-ot, míg 2008-ban 96 ezer főnél 36, 9 MdFt-ot tenne ki. Valószínűbb viszont, hogy a felvett munkaerő egy részét amúgy is alkalmazná, illetve esetleges létszámcserénél a kedvezményezett személyt alkalmazza, ami a támogatotti kör cserélődéséhez vezethet.

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16396. számú törvényjavaslat a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 08T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 1008-0/2009-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 07T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12497. számú törvényjavaslat a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben