A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya, Fı tér A Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Általános közigazgatási tevékenység Ebbıl kisegítı, kiegészítı tevékenység: felnıtt és egyéb oktatás, kiadói tevékenység, egyéb, máshova nem sorolható gazdasági szolgáltatás (1990. évi LXV. tv.) 3. Az alaptevékenység, kiegészítı tevékenység forrásai: központi állami támogatások és a megyei önkormányzat saját bevételei 4. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számla 5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások: Az évi LXV. tv., az évi XXXVIII. tv., az évi XL. tv., valamint a évi C. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével. 6. A Hivatal belsı szervezeti egységei: Elnök Önkormányzati Tanácsadó Alelnökök Fıjegyzı Belsı Ellenır Aljegyzı Elnöki Titkárság Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Fıosztályi referensek Önkormányzati Osztály Oktatási Osztály 1. oldal

2 Gazdasági Fıosztály Költségvetési Osztály Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Közbeszerzési Csoport Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Mőszaki Osztály Intézményi Ellenırzési Osztály 7. A Fıosztályokon belül osztályok, illetve referensek mőködnek az ellátandó feladatok szerint. Az Elnöki Titkárság referensekbıl áll. 8. A Fıosztályokat fıosztályvezetık, míg az osztályokat osztályvezetık vezetik. 1. A Hivatal irányítása II. A Hivatal irányítása és vezetése A közgyőlés elnöke a közgyőlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A közgyőlés elnöke a fıjegyzı javaslatainak figyelembevételével határozza meg a Hivatal aktuális feladatait a közgyőlés és szervei munkájának szervezésében, döntéseinek elıkészítésében és végrehajtásában. A fıjegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a közgyőlésnek a Hivatal belsı szervezeti tagozódásának kialakítására, módosítására, a Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A közgyőlés elnöke a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a fıjegyzı tekintetében. Az alelnökök a közgyőlés elnökének utasításai szerint vesznek részt a Hivatal irányításában. A közgyőlés elnöke évente legalább egyszer apparátusi értekezletet tart a Hivatal dolgozói számára, melyen értékeli a Hivatal munkáját, és meghatározza az elıttük lévı fı feladatokat és elvárásait. A fıjegyzı felhatalmazást kap a fıosztályok közötti feladat- és létszám átcsoportosításra. A fıjegyzı ezt a jogkörét a közgyőlés elnökének egyetértésével gyakorolhatja. 2. A Hivatal vezetése A Hivatalt a közgyőlés elnöke által meghatározott célok és feladatok szerint a fıjegyzı vezeti. A fıjegyzı felelıs a Hivatal szakszerő és törvényes mőködéséért, a közgyőlés elnöke által meghatározott aktuális feladatok végrehajtásáért, koordinálja és ellenırzi a fıosztályok munkáját, mőködési szabályaira, a konkrét ügyek intézésére, illetve munkáltatói jogkörében eljárva utasításokat ad ki. 2. oldal

3 A fıjegyzı a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal dolgozói felett. A kinevezési, a felmentési, a vezetıi megbízási, a vezetıi megbízás visszavonási és a jutalmazási jogkörét külön elnöki rendelkezésben meghatározott körben a közgyőlés elnökének egyetértésével gyakorolja. A több ágazatot érintı feladatok végrehajtására munkacsoportokat hozhat létre. A fıjegyzı a fıosztályvezetık rendszeres beszámoltatásával és közvetlen ellenırzésével felügyeli a hivatali feladatok végrehajtását. A fıjegyzı hetente egyszer vezetıi értekezletet tart, melyre meghívja a közgyőlés elnökét és alelnökeit. A fıjegyzı a Hivatal mőködésérıl folyamatosan tájékoztatja a közgyőlés elnökét. Az aljegyzı a fıjegyzı utasításai szerint vesz részt a Hivatal munkájában. A fıjegyzıt távollétében az aljegyzı helyettesíti. 3. A fıosztályok, osztályok vezetése A fıosztályvezetı a közgyőlés elnökének irányítása és a fıjegyzı utasításai, intézkedései szerint végzi feladatait. A fıosztályvezetı szervezi, koordinálja, rendszeresen ellenırzi és értékeli az osztályvezetık, illetve a fıosztályi referensek munkáját. Az osztályvezetı meghatározza az osztály belsı munkamegosztási rendjét, felelıs az osztály feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı és a fıosztályvezetı utasítása szerint végzi. A fıosztályi referens és a Közbeszerzési Csoport tagja felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı és a fıosztályvezetı utasítása szerint végzi. Az intézményi ellenırzési osztály vezetıje a közgyőlés elnökének irányítása és a fıjegyzınek az utasításai, intézkedései szerint végzi feladatait. A fıosztályvezetıt, osztályvezetıt távollétében a munkaköri leírásokban meghatározott személy helyettesíti. A belsı ellenır, mint önálló referens felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı utasításai, és intézkedései szerint végzi. Az Elnöki Titkárság referense felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a közgyőlés elnökének és az Elnöki Titkárság vezetıjének utasítása szerint végzi. 1. A Hivatal általános feladatai III. A Hivatal feladatai A Hivatal a közgyőlésnek alárendelve végzi munkáját. Ellátja a közgyőlés és bizottságai, tisztségviselıi és a fıjegyzı hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási ügyek 3. oldal

4 döntésre való elıkészítését, a döntések végrehajtását, a végrehajtás szervezését és ellenırzését. A Hivatal a közgyőlés, a képviselıcsoportok, a közgyőlési tagok és a bizottságok zavartalan mőködéséhez biztosítja a szükséges technikai és ügyviteli feltételeket. Közremőködik a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában felkérés, illetve társulási megállapodás alapján. Gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási döntésekhez, a közgyőlési tagok képviselıi feladatainak ellátásához szükséges információk beszerzésérıl, rendszerezésérıl, elemzésérıl; a szakmailag és jogilag megalapozott döntési alternatívák elıterjesztésérıl. Ellátja a megyei önkormányzat közalapítványai, alapítványai mőködésével összefüggı pénzügyi-gazdasági és ügyviteli feladatokat. Kapcsolatot tart a megye települési önkormányzataival, a központi és a regionális alárendeltségő államigazgatási szervezetekkel, a közigazgatási hivatallal, a szakmai kamarákkal, más megyei önkormányzati hivatalokkal, valamint az önkormányzati szövetségekkel. Biztosítja a területi kisebbségi önkormányzatok mőködési feltételeit. 2. A Hivatal részletes feladatai a/ Az Elnöki Titkárság fıbb feladatai: 1. A közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó gazdasági, stratégiai döntések kialakításában való részvétel, elıkészítésének koordinálása, és végrehajtásának szervezése. 2. A megyei önkormányzat protokolláris rendezvényeinek szervezése, azok személyi, tárgyi, és technikai feltételeinek biztosítása, a megyei önkormányzattal kapcsolatos marketing tevékenység ellátása. 3. A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, a nemzetközi szervezetekben való részvétel elıkészítése, szervezése, a kiutazások elıkészítése, delegációk fogadásának szervezése. 4. Európai integrációval kapcsolatos feladatok ellátása. 5. A megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatainak elıkészítése, végrehajtásában való közremőködés. 6. A médiákkal való kapcsolattartás koordinálása, a megyei önkormányzat saját rendezvényeirıl, illetve a megyei önkormányzatot érintı rendezvényekrıl tájékoztatók, beszámolók készítése. 7. A nemzetiségi feladatok ellátása. 8. A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának, mőködésének segítése. 9. A civil szervezetekkel történı kapcsolattartás szervezése. 10. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 4. oldal

5 b/ Az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály fıbb feladatai: 1. Közremőködés a gazdasági társaságok, alapítványok, társulások alapító okiratainak elkészítésében. 2. A megyei önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletének ellátása. 3. A megyei önkormányzat és a Hivatal szerzıdéses kapcsolatainak koordinációja és a szerzıdések nyilvántartása. 4. Jogi szaktanácsadás biztosítása a Hivatal osztályai, a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzati intézmények részére. 5. A megyei bíróság ülnökei választásának elıkészítése. 6. A Hivatal iktatási, irattározási, postázási feladatainak ellátása. 7. Kapcsolattartás a rendırség, a katasztrófavédelem, a honvédelem és az igazságszolgáltatás megyei szervezeteivel. 8. Lakáscélú munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos döntések elıkészítése. 9. A közgyőlés alakuló ülésének elıkészítése és lebonyolításának szervezése. 10. A közgyőlés elnöke, alelnökei, tanácsnokai, bizottsági tisztségviselıi és tagjai megválasztásának elıkészítésében való közremőködés, a népszavazással és a népi kezdeményezéssel összefüggı szervezési, koordinációs és információs tevékenység, ezzel összefüggı technikai feltételek biztosítása. 11. A közgyőlés éves munkatervének elıkészítése. 12. A megyei önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet és a szabályzat idıközi módosításainak elıkészítése. 13. A közgyőlés rendeleteinek és határozatainak, valamint a bizottságok döntéseinek nyilvántartása, felülvizsgálatuk elıkészítése. 14. A közgyőlés két ülése közötti események, információk győjtése, a megyei önkormányzat mőködését érintı jogszabályokról tájékoztatók készítése. 15. A közgyőlés mőködéséhez szükséges technikai, ügyviteli feltételek biztosítása, a közgyőlés jegyzıkönyveinek vezetése, nyilvántartása. 16. Az Elnöki Kollégium munkájának szervezésében való közremőködés, technikai, adminisztrációs feladatok ellátása. 17. Önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a címer és a zászló használatára vonatkozó elnöki döntések elıkészítése. 18. A megyei önkormányzat hivatalos lapjának szerkesztése, nyomdai elıállíttatása. 19. Az Ügyrendi és Regionális Bizottság, valamint a Közigazgatási Tanácsnok döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 20. Személy- és munkaügyi feladatok ellátása. 21. Közremőködés az intézményvezetıi pályázati eljárás lebonyolításában. 22. A megyei önkormányzat informatikai stratégiájának elıkészítése, annak végrehajtásában való tevékeny részvétel, az internettel összefüggı feladatok ellátása. 23. A Hivatal informatikai rendszerének mőködtetése és felügyelete. 24. A megyei önkormányzati intézmények informatikai rendszerellenırzése. 25. A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete. 26. A szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása. 27. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. 28. Az egészségügyi és szociális beruházások, a rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, véleményezése. 29. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. 30. Kapcsolattartás a társadalombiztosítás szerveivel egészségügyi-finanszírozási kérdésekben. 5. oldal

6 31. A megyében mőködı karitatív szervezetek tevékenységének segítése és a betegegyesületek szervezési és mőködési tevékenységének támogatása. 32. A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel történı együttmőködés. 33. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. 34. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. 35. Érettségi, szakmai vizsgák díjtámogatásának igénylése. 36. A nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási és szakképzı intézmények nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. 37. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek alapfokú oktatásának szervezése. 38. A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. 39. A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata. 40. A fogyatékosság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység biztosítása a megyei szakértıi bizottság mőködtetése. 41. Körzeti szolgáltatást ellátó intézmény mőködési területének megállapítására javaslattétel. 42. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. 43. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvénybıl és az ennek nyomán kiadott jogszabályokból következı feladatok megvalósítása és koordinálása. 44. Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei állásfoglalás kialakításában. 45. Javaslat készítése a megye területén végzett ásatások engedélyezéséhez, valamint a mőemlékek hasznosítására. 46. Részvétel a mővelıdési és közoktatási szakterületeken szükséges önkormányzati rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. 47. Szakmai együttmőködés a nem megyei önkormányzati fenntartású közgyőjteményekkel, közmővelıdési, mővészeti és tudományos intézményekkel és a különbözı megyei, regionális, országos és nemzetközi szakmai szervezetekkel. 48. A megyei sportigazgatás és a diáksport-szervezés ellátása. 49. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság, a Gyermek, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka, valamint a Szociális Ügyek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseik elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 50. Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Információs Rendszer mőködtetése. 51. Közremőködés az intézményvezetıi pályázati eljárás lebonyolításában. 52. A megyei közoktatás-fejlesztési terv alapján szakvélemény kiadása a kérelmezı települési önkormányzatok számára. 53. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei anyagának kezelése, a munka koordinálása, a megyei támogatási javaslat elkészítése. 54. Szakképzési támogatási szerzıdések fenntartói koordinálása, regisztrációja. 55. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program gondozása, mőködtetése, összhangban az intézményi minıségirányítási programokkal. 56. A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány tartalmi és adminisztrációs tevékenységének biztosítása. 6. oldal

7 c/ A Gazdasági Fıosztály fıbb feladatai: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 1. A megyei önkormányzat gazdasági programtervezetének elıkészítésében történı közremőködés. 2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elıkészítése. 3. A megyei önkormányzat éves költségvetésével összefüggı tervezés, elemzés, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetének elıkészítése. 4. Az államháztartás pénzügyi információs rendszeréhez kapcsolódó számviteli, elemzési adatfeldolgozás és adatszolgáltatás, a megyei önkormányzati intézmények tervezésével, gazdálkodásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5. A megyei önkormányzati intézmények tervezésével, gazdálkodásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 6. A megyei önkormányzat beruházásainak pénzügyi lebonyolítása. 7. A megyei önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történı elhelyezése. 8. A megyei önkormányzat hitelfelvétellel kapcsolatos megállapodásainak elıkészítése. 9. A megyei önkormányzat pályázatai elıkészítésében és a pályázati támogatások felhasználásának elszámolásában történı közremőködés. 10. Kapcsolattartás a megyei önkormányzat könyvvizsgálójával. 11. A Hivatal, mint önálló költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása. 12. A Hivatal pénzügyi tárgyú kötelezettségvállalásainak évenkénti folyamatos nyilvántartása. 13. Kapcsolattartás az államigazgatási és a gazdálkodó szervezetekkel. 14. A Hivatal bér- és létszámgazdálkodásának figyelemmel kísérése. 15. A Hivatal bevételi elıírásainak, a gazdálkodás analitikus kimutatásainak vezetése a fıkönyvi könyvelés folyamatos végzése. 16. A Hivatal bankszámláinak kezelése, átutalások teljesítése. 17. A Hivatal pénztárának kezelése, kifizetések teljesítése. 18. A megyei önkormányzat kötvényeirıl, részvényeirıl, vagyoni hozzájárulásairól, osztalék bevételeirıl nyilvántartás vezetése. 19. A megyei önkormányzat alapítványai és közalapítványai könyvelésének vezetése. 20. A Pénzügyi Bizottság mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 21. Pénzügyi Információs Rendszer mőködtetése. 22. A megyei önkormányzati intézmények vagyonkezelésének felügyelete. 23. A megyei önkormányzat vagyoni befektetéseinek nyilvántartása, gazdasági társaságokban a megyei önkormányzat képviseletének szervezése, a társasági döntésekhez stratégia kialakítására javaslattétel, valamint a gazdasági társasági szerzıdések, határozatok és egyéb iratok nyilvántartása. 24. A megyei önkormányzat vagyoni eszközei nyilvántartásának és leltározásának irányítása. 25. A megyei önkormányzat összes vagyonáról szóló közgyőlési elıterjesztés elıkészítése. 26. A megyei önkormányzat vagyonát érintı eljárásokban a megyei önkormányzat érdekeinek képviselete és érvényesítése. 27. A Mezıgazdasági Bizottság mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. d/ A Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály fıbb feladatai: 1. A megyei önkormányzat fejlesztési (beruházási és felújítási) feladatainak ellátása, közremőködés a beruházások elıkészítésében, lebonyolításában és ellenırzésében, valamint üzembe helyezésében. 2. A megyei önkormányzat intézményeinek fejlesztéseihez, felújításaihoz kapcsolódó pályázatok mőszaki elıkészítése. 7. oldal

8 3. Közremőködés a közbeszerzések elıkészítésében, a versenytárgyalások lebonyolításában. 4. Területfejlesztési koncepciók és programok, ágazati programok és tervek véleményezésének elıkészítése, a koncepciókból, programokból eredı megyei önkormányzati feladatok koordinálása. 5. A megye egészét, vagy nagyobb részét, több kistérségét érintı fejlesztések koordinálása, projektek győjtése, gondozása, közvetítésük az ágazati és regionális programok készítıi és végrehajtói felé. Ehhez kapcsolódó közgyőlési elıterjesztések készítése, és a döntések végrehajtása. 6. A megye települései és kistérségei területfejlesztési, településfejlesztési feladatainak segítése, területfejlesztési pályázataikhoz információs szolgáltatás. 7. A megyei önkormányzat intézményeinek fejlesztéséhez kapcsolódó területfejlesztési források megszerzését szolgáló pályázatok készítése illetve koordinálása. 8. Pályázatok figyelése és a pályázati lehetıségek közvetítése a Hivatal vezetése és a Hivatal osztályai felé. 9. A megyei területrendezési terv elkészítése, gondoskodás a települési rendezési tervek és a megyei területrendezési terv összehangolásáról. 10. A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei érdekek érvényesítése. 11. A több települést érintı környezet- és természetvédelmi feladatok koordinálása, a települési érdekek egyeztetése. A megyei környezetvédelmi program elkészítésének és felülvizsgálatának szervezése, valamint végrehajtásának koordinálása. 12. A Kistelepülési Pályázati Alap mőködtetésével kapcsolatos döntés-elıkészítési, végrehajtási és ellenırzési feladatok ellátása. 13. A hivatali mőszaki tervtár mőködtetése. 14. Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában. 15. Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában. 16. A Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából eredıen a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása. 17. A megyei önkormányzat honlapja fıosztály feladatkörébe tartozó oldalainak, információinak naprakészen tartása 18. A megyei fıépítészi feladatok ellátása. 19. A Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Környezetvédelmi Bizottság üléseinek és döntéseinek elıkészítése, azok végrehajtása, és az eredmények visszacsatolása a bizottságok felé. e/ Az Intézményi Ellenırzési Osztály feladata: A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények belsı ellenırzési és felügyeleti jellegő ellenırzési feladatainak ellátása. f/ Belsı ellenıri feladatok: A Hivatal szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenırzése, informatikai rendszerellenırzése, valamint az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenırzése, és az ellenırzési megállapítások alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése. g/ Védelmi feladatok: A közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását és végrehajtását a Megyei Védelmi Iroda végzi. A Védelmi Iroda szervezeti és mőködési rendjét az iroda ügyrendje tartalmazza. 8. oldal

9 l/ Területi választási feladatok: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje A fıjegyzı vezetésével és a Hivatal felkért munkatársaival mőködı Területi Választási Iroda látja el az országgyőlési és helyi önkormányzati választások, az országos és területi kisebbségi önkormányzati választások, valamint az országos és megyei népszavazások elıkészítésének, lebonyolításának jogszabályban meghatározott feladatait. 1. Ügyiratkezelés IV. A Hivatal mőködési rendjének egyéb kérdései A postán érkezı küldemények átvételének, felbontásának, érkeztetésének és az ügyintézı kijelölésének (szignálásának) részletes szabályait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. A fıosztályokra szignált ügyek iktatásáról, illetve az osztály, vagy fıosztályi referens kijelölésérıl a fıosztály vezetıje intézkedik és további utasításokat ad az ügy gyors, szakszerő és jogszerő intézésére. Az osztályon belül az ügyintézı kijelölésérıl az osztályvezetı gondoskodik. 2. Írásbeli intézkedés aláírására (kiadmányozására) jogosultság Fı szabályként a kiadmányozási jogot a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı gyakorolja intézkedési körének megfelelıen. A fıosztályvezetıket, illetve az osztályvezetıket, valamint az önálló referenset a következı esetekben illeti meg a kiadmányozási jog: az ügy érdemét nem érintı ún. közbensı intézkedés megtételekor, valamint eseti felhatalmazás alapján bármely ügyben. A kiadmányozási jogról annak gyakorlója külön utasításban rendelkezik. A kiadmányozási jogot a fıosztályvezetık és az osztályvezetık távollétében a helyettesítéssel megbízott személyek gyakorolják. Amennyiben a kiadmányozásra jogosult nem az érdemi ügyintézı, akkor a kimenı iratra az ügyintézı nevét rá kell írni. 3. Munkaidı, ügyfélfogadás A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos munkaidı beosztásban az alábbiak szerint: hétfıtıl csütörtökig óráig, Pénteken óráig. A Hivatal rugalmas munkarendben mőködik, melynek törzsideje: hétfıtıl csütörtökig óráig pénteken óráig. A rugalmas munkarend részletes szabályait a fıjegyzı állapítja meg. A Hivatal ügyfélfogadási rendje egységes. Az osztályok teljes munkaidıben kötelesek az ügyfeleket fogadni. 9. oldal

10 4. Bélyegzık leírása és használata A megyei önkormányzat és szervei pecsétjeinek leírását az SZMSZ 1. (2) bekezdése, a 2. (1) bekezdés c/ pontja, a 84. (6) bekezdése, a 86. (4) bekezdése, a 87. (4) bekezdése, valamint a 89. (2) bekezdése állapítja meg. A hivatalos bélyegzı lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosultak aláírásával ellátott ügyiratokon lehet alkalmazni. A bélyegzık használatával kapcsolatos részletes szabályokat az Iratkezelési szabályzat tartalmazza. A bélyegzık megrendelésérıl, nyilvántartásáról, selejtezésérıl, megsemmisítésérıl az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály gondoskodik. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a bélyegzı kiadásának napját, a bélyegzıt használó szervezeti egység nevét, a bélyegzıt ırzı, illetıleg a használatra jogosult nevét, az átvételt igazoló aláírását. 5. Záró rendelkezések A fıjegyzı, a fıosztályvezetık és az osztályvezetık kötelesek az ügyrend alapján a dolgozók munkaköri leírását elkészíteni és naprakészen tartani. A Hivatal szervezeti rendjét az 1. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 48/A. -ában szabályozottak szerinti képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolását a 2. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 22/A. (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körét a 3. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 30/A. (2) bekezdése alapján adományozható szakmai címeket a 4. számú melléklet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/B. (2) bekezdése szerinti ellenırzési nyomvonaltervet (Hivatal) az 1. és 2. számú függelék, míg az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdése szerint készült Szabálytalanságok kezelésé -t a 3. számú függelék tartalmazza. 10. oldal

11 1. számú melléklet 11. oldal

12 2. sz. melléklet Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolása (Az évi XXIII. tv. 48/A (3) bekezdése alapján) Építésügyi igazgatási feladatok döntés-elıkészítés munkakörben: Egészségügyi intézmények mőszaki elıadója Megyei fıépítész szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, okleveles építészmérnöki, okleveles szerkezet-építımérnöki, magasépítı, üzemmérnöki, városgazdasági üzemmérnöki település mérnöki végzettség. Idegenforgalommal kapcsolatos munkakör Területfejlesztési elıadó szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem bölcsészettudományi karán, állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolán szerzett végzettség. Intézményi és belsıellenırzési feladatok Költségvetés-tervezést irányító elıadó Költségvetési elıadó Revizor A képzettségi pótlék mértéke az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a: pénzügyi számviteli szakképesítés, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek. szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség vagy tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és felsıfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés. 12. oldal

13 Mővelıdési és közoktatási igazgatási feladatok Intézményi Osztály vezetıje Nemzetiségi és civil kapcsolatok referense Közgyőjteményi és közmővelıdési referens Gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referens Jogtanácsos A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdaságtudományi egyetemi, tudományegyetem állam- és jogtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi karán szerzett egyetemi végzettség, mővészeti egyetemi, fıiskolai végzettség, egyetemi, fıiskolai pedagógusvégzettség, közmővelıdési és könyvtár szakos fıiskolai végzettség, kulturális menedzser, közmővelıdési menedzser, államigazgatási fıiskolai végzettség. Népjóléti (gyámügyi) igazgatási feladatok Szociálpolitikai referens szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: orvostudományi egyetem általános orvos, fogorvos, gyógyszerész karán, egészségügyi fıiskolai karán szerzett végzettség, fıiskolai védınıi végzettség, tudományegyetem szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, szociális munkás szakon szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, egyetemi, fıiskolai pedagógus végzettség, gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezı végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett egyetemi, közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség. Pénzügyi igazgatási feladatok Megyei fıjegyzı Intézményi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje Gazdasági Fıosztály vezetıje A képzettségi pótlék mértéke az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a: pénzügyi számviteli szakképesítés, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek. szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, vagy tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és felsıfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés. 13. oldal

14 Településfejlesztési és -rendezési, valamint kommunális feladatok Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály vezetıje Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetıje Területfejlesztési elıadó szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a. mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és településfejlesztési-, rendezési szakképesítés. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok Mőszaki Osztály vezetıje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, agrár felsıoktatási intézményben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, tudományegyetem geográfia, földrajz, szociológia szakán szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, környezetgazdálkodási, területfejlesztési egyetemi, fıiskolai végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség. Vagyonkezeléssel, külföldi befektetéssel kapcsolatos feladatok Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, közgazdaságtudományi egyetemen, pénzügyi-számviteli fıiskolán szerzett végzettség és nyelvvizsga. 14. oldal

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete... 3 1. A Körjegyzıségi

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben