A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya, Fı tér A Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Általános közigazgatási tevékenység Ebbıl kisegítı, kiegészítı tevékenység: felnıtt és egyéb oktatás, kiadói tevékenység, egyéb, máshova nem sorolható gazdasági szolgáltatás (1990. évi LXV. tv.) 3. Az alaptevékenység, kiegészítı tevékenység forrásai: központi állami támogatások és a megyei önkormányzat saját bevételei 4. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számla 5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások: Az évi LXV. tv., az évi XXXVIII. tv., az évi XL. tv., valamint a évi C. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével. 6. A Hivatal belsı szervezeti egységei: Elnök Önkormányzati Tanácsadó Alelnökök Fıjegyzı Belsı Ellenır Aljegyzı Elnöki Titkárság Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Fıosztályi referensek Önkormányzati Osztály Oktatási Osztály 1. oldal

2 Gazdasági Fıosztály Költségvetési Osztály Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Közbeszerzési Csoport Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Mőszaki Osztály Intézményi Ellenırzési Osztály 7. A Fıosztályokon belül osztályok, illetve referensek mőködnek az ellátandó feladatok szerint. Az Elnöki Titkárság referensekbıl áll. 8. A Fıosztályokat fıosztályvezetık, míg az osztályokat osztályvezetık vezetik. 1. A Hivatal irányítása II. A Hivatal irányítása és vezetése A közgyőlés elnöke a közgyőlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A közgyőlés elnöke a fıjegyzı javaslatainak figyelembevételével határozza meg a Hivatal aktuális feladatait a közgyőlés és szervei munkájának szervezésében, döntéseinek elıkészítésében és végrehajtásában. A fıjegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a közgyőlésnek a Hivatal belsı szervezeti tagozódásának kialakítására, módosítására, a Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A közgyőlés elnöke a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a fıjegyzı tekintetében. Az alelnökök a közgyőlés elnökének utasításai szerint vesznek részt a Hivatal irányításában. A közgyőlés elnöke évente legalább egyszer apparátusi értekezletet tart a Hivatal dolgozói számára, melyen értékeli a Hivatal munkáját, és meghatározza az elıttük lévı fı feladatokat és elvárásait. A fıjegyzı felhatalmazást kap a fıosztályok közötti feladat- és létszám átcsoportosításra. A fıjegyzı ezt a jogkörét a közgyőlés elnökének egyetértésével gyakorolhatja. 2. A Hivatal vezetése A Hivatalt a közgyőlés elnöke által meghatározott célok és feladatok szerint a fıjegyzı vezeti. A fıjegyzı felelıs a Hivatal szakszerő és törvényes mőködéséért, a közgyőlés elnöke által meghatározott aktuális feladatok végrehajtásáért, koordinálja és ellenırzi a fıosztályok munkáját, mőködési szabályaira, a konkrét ügyek intézésére, illetve munkáltatói jogkörében eljárva utasításokat ad ki. 2. oldal

3 A fıjegyzı a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal dolgozói felett. A kinevezési, a felmentési, a vezetıi megbízási, a vezetıi megbízás visszavonási és a jutalmazási jogkörét külön elnöki rendelkezésben meghatározott körben a közgyőlés elnökének egyetértésével gyakorolja. A több ágazatot érintı feladatok végrehajtására munkacsoportokat hozhat létre. A fıjegyzı a fıosztályvezetık rendszeres beszámoltatásával és közvetlen ellenırzésével felügyeli a hivatali feladatok végrehajtását. A fıjegyzı hetente egyszer vezetıi értekezletet tart, melyre meghívja a közgyőlés elnökét és alelnökeit. A fıjegyzı a Hivatal mőködésérıl folyamatosan tájékoztatja a közgyőlés elnökét. Az aljegyzı a fıjegyzı utasításai szerint vesz részt a Hivatal munkájában. A fıjegyzıt távollétében az aljegyzı helyettesíti. 3. A fıosztályok, osztályok vezetése A fıosztályvezetı a közgyőlés elnökének irányítása és a fıjegyzı utasításai, intézkedései szerint végzi feladatait. A fıosztályvezetı szervezi, koordinálja, rendszeresen ellenırzi és értékeli az osztályvezetık, illetve a fıosztályi referensek munkáját. Az osztályvezetı meghatározza az osztály belsı munkamegosztási rendjét, felelıs az osztály feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı és a fıosztályvezetı utasítása szerint végzi. A fıosztályi referens és a Közbeszerzési Csoport tagja felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı és a fıosztályvezetı utasítása szerint végzi. Az intézményi ellenırzési osztály vezetıje a közgyőlés elnökének irányítása és a fıjegyzınek az utasításai, intézkedései szerint végzi feladatait. A fıosztályvezetıt, osztályvezetıt távollétében a munkaköri leírásokban meghatározott személy helyettesíti. A belsı ellenır, mint önálló referens felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a fıjegyzı utasításai, és intézkedései szerint végzi. Az Elnöki Titkárság referense felelıs a feladatkörébe tartozó ügyek szakszerő és jogszerő intézéséért, munkáját a közgyőlés elnökének és az Elnöki Titkárság vezetıjének utasítása szerint végzi. 1. A Hivatal általános feladatai III. A Hivatal feladatai A Hivatal a közgyőlésnek alárendelve végzi munkáját. Ellátja a közgyőlés és bizottságai, tisztségviselıi és a fıjegyzı hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási ügyek 3. oldal

4 döntésre való elıkészítését, a döntések végrehajtását, a végrehajtás szervezését és ellenırzését. A Hivatal a közgyőlés, a képviselıcsoportok, a közgyőlési tagok és a bizottságok zavartalan mőködéséhez biztosítja a szükséges technikai és ügyviteli feltételeket. Közremőködik a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában felkérés, illetve társulási megállapodás alapján. Gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási döntésekhez, a közgyőlési tagok képviselıi feladatainak ellátásához szükséges információk beszerzésérıl, rendszerezésérıl, elemzésérıl; a szakmailag és jogilag megalapozott döntési alternatívák elıterjesztésérıl. Ellátja a megyei önkormányzat közalapítványai, alapítványai mőködésével összefüggı pénzügyi-gazdasági és ügyviteli feladatokat. Kapcsolatot tart a megye települési önkormányzataival, a központi és a regionális alárendeltségő államigazgatási szervezetekkel, a közigazgatási hivatallal, a szakmai kamarákkal, más megyei önkormányzati hivatalokkal, valamint az önkormányzati szövetségekkel. Biztosítja a területi kisebbségi önkormányzatok mőködési feltételeit. 2. A Hivatal részletes feladatai a/ Az Elnöki Titkárság fıbb feladatai: 1. A közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó gazdasági, stratégiai döntések kialakításában való részvétel, elıkészítésének koordinálása, és végrehajtásának szervezése. 2. A megyei önkormányzat protokolláris rendezvényeinek szervezése, azok személyi, tárgyi, és technikai feltételeinek biztosítása, a megyei önkormányzattal kapcsolatos marketing tevékenység ellátása. 3. A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, a nemzetközi szervezetekben való részvétel elıkészítése, szervezése, a kiutazások elıkészítése, delegációk fogadásának szervezése. 4. Európai integrációval kapcsolatos feladatok ellátása. 5. A megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatainak elıkészítése, végrehajtásában való közremőködés. 6. A médiákkal való kapcsolattartás koordinálása, a megyei önkormányzat saját rendezvényeirıl, illetve a megyei önkormányzatot érintı rendezvényekrıl tájékoztatók, beszámolók készítése. 7. A nemzetiségi feladatok ellátása. 8. A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának, mőködésének segítése. 9. A civil szervezetekkel történı kapcsolattartás szervezése. 10. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 4. oldal

5 b/ Az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály fıbb feladatai: 1. Közremőködés a gazdasági társaságok, alapítványok, társulások alapító okiratainak elkészítésében. 2. A megyei önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletének ellátása. 3. A megyei önkormányzat és a Hivatal szerzıdéses kapcsolatainak koordinációja és a szerzıdések nyilvántartása. 4. Jogi szaktanácsadás biztosítása a Hivatal osztályai, a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzati intézmények részére. 5. A megyei bíróság ülnökei választásának elıkészítése. 6. A Hivatal iktatási, irattározási, postázási feladatainak ellátása. 7. Kapcsolattartás a rendırség, a katasztrófavédelem, a honvédelem és az igazságszolgáltatás megyei szervezeteivel. 8. Lakáscélú munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos döntések elıkészítése. 9. A közgyőlés alakuló ülésének elıkészítése és lebonyolításának szervezése. 10. A közgyőlés elnöke, alelnökei, tanácsnokai, bizottsági tisztségviselıi és tagjai megválasztásának elıkészítésében való közremőködés, a népszavazással és a népi kezdeményezéssel összefüggı szervezési, koordinációs és információs tevékenység, ezzel összefüggı technikai feltételek biztosítása. 11. A közgyőlés éves munkatervének elıkészítése. 12. A megyei önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet és a szabályzat idıközi módosításainak elıkészítése. 13. A közgyőlés rendeleteinek és határozatainak, valamint a bizottságok döntéseinek nyilvántartása, felülvizsgálatuk elıkészítése. 14. A közgyőlés két ülése közötti események, információk győjtése, a megyei önkormányzat mőködését érintı jogszabályokról tájékoztatók készítése. 15. A közgyőlés mőködéséhez szükséges technikai, ügyviteli feltételek biztosítása, a közgyőlés jegyzıkönyveinek vezetése, nyilvántartása. 16. Az Elnöki Kollégium munkájának szervezésében való közremőködés, technikai, adminisztrációs feladatok ellátása. 17. Önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a címer és a zászló használatára vonatkozó elnöki döntések elıkészítése. 18. A megyei önkormányzat hivatalos lapjának szerkesztése, nyomdai elıállíttatása. 19. Az Ügyrendi és Regionális Bizottság, valamint a Közigazgatási Tanácsnok döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 20. Személy- és munkaügyi feladatok ellátása. 21. Közremőködés az intézményvezetıi pályázati eljárás lebonyolításában. 22. A megyei önkormányzat informatikai stratégiájának elıkészítése, annak végrehajtásában való tevékeny részvétel, az internettel összefüggı feladatok ellátása. 23. A Hivatal informatikai rendszerének mőködtetése és felügyelete. 24. A megyei önkormányzati intézmények informatikai rendszerellenırzése. 25. A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete. 26. A szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása. 27. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. 28. Az egészségügyi és szociális beruházások, a rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, véleményezése. 29. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. 30. Kapcsolattartás a társadalombiztosítás szerveivel egészségügyi-finanszírozási kérdésekben. 5. oldal

6 31. A megyében mőködı karitatív szervezetek tevékenységének segítése és a betegegyesületek szervezési és mőködési tevékenységének támogatása. 32. A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel történı együttmőködés. 33. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. 34. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. 35. Érettségi, szakmai vizsgák díjtámogatásának igénylése. 36. A nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási és szakképzı intézmények nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. 37. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek alapfokú oktatásának szervezése. 38. A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. 39. A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata. 40. A fogyatékosság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység biztosítása a megyei szakértıi bizottság mőködtetése. 41. Körzeti szolgáltatást ellátó intézmény mőködési területének megállapítására javaslattétel. 42. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. 43. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvénybıl és az ennek nyomán kiadott jogszabályokból következı feladatok megvalósítása és koordinálása. 44. Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei állásfoglalás kialakításában. 45. Javaslat készítése a megye területén végzett ásatások engedélyezéséhez, valamint a mőemlékek hasznosítására. 46. Részvétel a mővelıdési és közoktatási szakterületeken szükséges önkormányzati rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. 47. Szakmai együttmőködés a nem megyei önkormányzati fenntartású közgyőjteményekkel, közmővelıdési, mővészeti és tudományos intézményekkel és a különbözı megyei, regionális, országos és nemzetközi szakmai szervezetekkel. 48. A megyei sportigazgatás és a diáksport-szervezés ellátása. 49. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság, a Gyermek, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka, valamint a Szociális Ügyek Tanácsnoka mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseik elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 50. Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Információs Rendszer mőködtetése. 51. Közremőködés az intézményvezetıi pályázati eljárás lebonyolításában. 52. A megyei közoktatás-fejlesztési terv alapján szakvélemény kiadása a kérelmezı települési önkormányzatok számára. 53. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei anyagának kezelése, a munka koordinálása, a megyei támogatási javaslat elkészítése. 54. Szakképzési támogatási szerzıdések fenntartói koordinálása, regisztrációja. 55. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program gondozása, mőködtetése, összhangban az intézményi minıségirányítási programokkal. 56. A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány tartalmi és adminisztrációs tevékenységének biztosítása. 6. oldal

7 c/ A Gazdasági Fıosztály fıbb feladatai: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 1. A megyei önkormányzat gazdasági programtervezetének elıkészítésében történı közremőködés. 2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elıkészítése. 3. A megyei önkormányzat éves költségvetésével összefüggı tervezés, elemzés, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetének elıkészítése. 4. Az államháztartás pénzügyi információs rendszeréhez kapcsolódó számviteli, elemzési adatfeldolgozás és adatszolgáltatás, a megyei önkormányzati intézmények tervezésével, gazdálkodásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5. A megyei önkormányzati intézmények tervezésével, gazdálkodásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 6. A megyei önkormányzat beruházásainak pénzügyi lebonyolítása. 7. A megyei önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történı elhelyezése. 8. A megyei önkormányzat hitelfelvétellel kapcsolatos megállapodásainak elıkészítése. 9. A megyei önkormányzat pályázatai elıkészítésében és a pályázati támogatások felhasználásának elszámolásában történı közremőködés. 10. Kapcsolattartás a megyei önkormányzat könyvvizsgálójával. 11. A Hivatal, mint önálló költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása. 12. A Hivatal pénzügyi tárgyú kötelezettségvállalásainak évenkénti folyamatos nyilvántartása. 13. Kapcsolattartás az államigazgatási és a gazdálkodó szervezetekkel. 14. A Hivatal bér- és létszámgazdálkodásának figyelemmel kísérése. 15. A Hivatal bevételi elıírásainak, a gazdálkodás analitikus kimutatásainak vezetése a fıkönyvi könyvelés folyamatos végzése. 16. A Hivatal bankszámláinak kezelése, átutalások teljesítése. 17. A Hivatal pénztárának kezelése, kifizetések teljesítése. 18. A megyei önkormányzat kötvényeirıl, részvényeirıl, vagyoni hozzájárulásairól, osztalék bevételeirıl nyilvántartás vezetése. 19. A megyei önkormányzat alapítványai és közalapítványai könyvelésének vezetése. 20. A Pénzügyi Bizottság mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 21. Pénzügyi Információs Rendszer mőködtetése. 22. A megyei önkormányzati intézmények vagyonkezelésének felügyelete. 23. A megyei önkormányzat vagyoni befektetéseinek nyilvántartása, gazdasági társaságokban a megyei önkormányzat képviseletének szervezése, a társasági döntésekhez stratégia kialakítására javaslattétel, valamint a gazdasági társasági szerzıdések, határozatok és egyéb iratok nyilvántartása. 24. A megyei önkormányzat vagyoni eszközei nyilvántartásának és leltározásának irányítása. 25. A megyei önkormányzat összes vagyonáról szóló közgyőlési elıterjesztés elıkészítése. 26. A megyei önkormányzat vagyonát érintı eljárásokban a megyei önkormányzat érdekeinek képviselete és érvényesítése. 27. A Mezıgazdasági Bizottság mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése. d/ A Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály fıbb feladatai: 1. A megyei önkormányzat fejlesztési (beruházási és felújítási) feladatainak ellátása, közremőködés a beruházások elıkészítésében, lebonyolításában és ellenırzésében, valamint üzembe helyezésében. 2. A megyei önkormányzat intézményeinek fejlesztéseihez, felújításaihoz kapcsolódó pályázatok mőszaki elıkészítése. 7. oldal

8 3. Közremőködés a közbeszerzések elıkészítésében, a versenytárgyalások lebonyolításában. 4. Területfejlesztési koncepciók és programok, ágazati programok és tervek véleményezésének elıkészítése, a koncepciókból, programokból eredı megyei önkormányzati feladatok koordinálása. 5. A megye egészét, vagy nagyobb részét, több kistérségét érintı fejlesztések koordinálása, projektek győjtése, gondozása, közvetítésük az ágazati és regionális programok készítıi és végrehajtói felé. Ehhez kapcsolódó közgyőlési elıterjesztések készítése, és a döntések végrehajtása. 6. A megye települései és kistérségei területfejlesztési, településfejlesztési feladatainak segítése, területfejlesztési pályázataikhoz információs szolgáltatás. 7. A megyei önkormányzat intézményeinek fejlesztéséhez kapcsolódó területfejlesztési források megszerzését szolgáló pályázatok készítése illetve koordinálása. 8. Pályázatok figyelése és a pályázati lehetıségek közvetítése a Hivatal vezetése és a Hivatal osztályai felé. 9. A megyei területrendezési terv elkészítése, gondoskodás a települési rendezési tervek és a megyei területrendezési terv összehangolásáról. 10. A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei érdekek érvényesítése. 11. A több települést érintı környezet- és természetvédelmi feladatok koordinálása, a települési érdekek egyeztetése. A megyei környezetvédelmi program elkészítésének és felülvizsgálatának szervezése, valamint végrehajtásának koordinálása. 12. A Kistelepülési Pályázati Alap mőködtetésével kapcsolatos döntés-elıkészítési, végrehajtási és ellenırzési feladatok ellátása. 13. A hivatali mőszaki tervtár mőködtetése. 14. Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában. 15. Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában. 16. A Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából eredıen a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása. 17. A megyei önkormányzat honlapja fıosztály feladatkörébe tartozó oldalainak, információinak naprakészen tartása 18. A megyei fıépítészi feladatok ellátása. 19. A Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Környezetvédelmi Bizottság üléseinek és döntéseinek elıkészítése, azok végrehajtása, és az eredmények visszacsatolása a bizottságok felé. e/ Az Intézményi Ellenırzési Osztály feladata: A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények belsı ellenırzési és felügyeleti jellegő ellenırzési feladatainak ellátása. f/ Belsı ellenıri feladatok: A Hivatal szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenırzése, informatikai rendszerellenırzése, valamint az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenırzése, és az ellenırzési megállapítások alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése. g/ Védelmi feladatok: A közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását és végrehajtását a Megyei Védelmi Iroda végzi. A Védelmi Iroda szervezeti és mőködési rendjét az iroda ügyrendje tartalmazza. 8. oldal

9 l/ Területi választási feladatok: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje A fıjegyzı vezetésével és a Hivatal felkért munkatársaival mőködı Területi Választási Iroda látja el az országgyőlési és helyi önkormányzati választások, az országos és területi kisebbségi önkormányzati választások, valamint az országos és megyei népszavazások elıkészítésének, lebonyolításának jogszabályban meghatározott feladatait. 1. Ügyiratkezelés IV. A Hivatal mőködési rendjének egyéb kérdései A postán érkezı küldemények átvételének, felbontásának, érkeztetésének és az ügyintézı kijelölésének (szignálásának) részletes szabályait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. A fıosztályokra szignált ügyek iktatásáról, illetve az osztály, vagy fıosztályi referens kijelölésérıl a fıosztály vezetıje intézkedik és további utasításokat ad az ügy gyors, szakszerő és jogszerő intézésére. Az osztályon belül az ügyintézı kijelölésérıl az osztályvezetı gondoskodik. 2. Írásbeli intézkedés aláírására (kiadmányozására) jogosultság Fı szabályként a kiadmányozási jogot a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı gyakorolja intézkedési körének megfelelıen. A fıosztályvezetıket, illetve az osztályvezetıket, valamint az önálló referenset a következı esetekben illeti meg a kiadmányozási jog: az ügy érdemét nem érintı ún. közbensı intézkedés megtételekor, valamint eseti felhatalmazás alapján bármely ügyben. A kiadmányozási jogról annak gyakorlója külön utasításban rendelkezik. A kiadmányozási jogot a fıosztályvezetık és az osztályvezetık távollétében a helyettesítéssel megbízott személyek gyakorolják. Amennyiben a kiadmányozásra jogosult nem az érdemi ügyintézı, akkor a kimenı iratra az ügyintézı nevét rá kell írni. 3. Munkaidı, ügyfélfogadás A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos munkaidı beosztásban az alábbiak szerint: hétfıtıl csütörtökig óráig, Pénteken óráig. A Hivatal rugalmas munkarendben mőködik, melynek törzsideje: hétfıtıl csütörtökig óráig pénteken óráig. A rugalmas munkarend részletes szabályait a fıjegyzı állapítja meg. A Hivatal ügyfélfogadási rendje egységes. Az osztályok teljes munkaidıben kötelesek az ügyfeleket fogadni. 9. oldal

10 4. Bélyegzık leírása és használata A megyei önkormányzat és szervei pecsétjeinek leírását az SZMSZ 1. (2) bekezdése, a 2. (1) bekezdés c/ pontja, a 84. (6) bekezdése, a 86. (4) bekezdése, a 87. (4) bekezdése, valamint a 89. (2) bekezdése állapítja meg. A hivatalos bélyegzı lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosultak aláírásával ellátott ügyiratokon lehet alkalmazni. A bélyegzık használatával kapcsolatos részletes szabályokat az Iratkezelési szabályzat tartalmazza. A bélyegzık megrendelésérıl, nyilvántartásáról, selejtezésérıl, megsemmisítésérıl az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály gondoskodik. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a bélyegzı kiadásának napját, a bélyegzıt használó szervezeti egység nevét, a bélyegzıt ırzı, illetıleg a használatra jogosult nevét, az átvételt igazoló aláírását. 5. Záró rendelkezések A fıjegyzı, a fıosztályvezetık és az osztályvezetık kötelesek az ügyrend alapján a dolgozók munkaköri leírását elkészíteni és naprakészen tartani. A Hivatal szervezeti rendjét az 1. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 48/A. -ában szabályozottak szerinti képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolását a 2. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 22/A. (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körét a 3. számú melléklet, az évi XXIII. törvény 30/A. (2) bekezdése alapján adományozható szakmai címeket a 4. számú melléklet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/B. (2) bekezdése szerinti ellenırzési nyomvonaltervet (Hivatal) az 1. és 2. számú függelék, míg az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdése szerint készült Szabálytalanságok kezelésé -t a 3. számú függelék tartalmazza. 10. oldal

11 1. számú melléklet 11. oldal

12 2. sz. melléklet Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek felsorolása (Az évi XXIII. tv. 48/A (3) bekezdése alapján) Építésügyi igazgatási feladatok döntés-elıkészítés munkakörben: Egészségügyi intézmények mőszaki elıadója Megyei fıépítész szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, okleveles építészmérnöki, okleveles szerkezet-építımérnöki, magasépítı, üzemmérnöki, városgazdasági üzemmérnöki település mérnöki végzettség. Idegenforgalommal kapcsolatos munkakör Területfejlesztési elıadó szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem bölcsészettudományi karán, állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolán szerzett végzettség. Intézményi és belsıellenırzési feladatok Költségvetés-tervezést irányító elıadó Költségvetési elıadó Revizor A képzettségi pótlék mértéke az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a: pénzügyi számviteli szakképesítés, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek. szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség vagy tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és felsıfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés. 12. oldal

13 Mővelıdési és közoktatási igazgatási feladatok Intézményi Osztály vezetıje Nemzetiségi és civil kapcsolatok referense Közgyőjteményi és közmővelıdési referens Gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referens Jogtanácsos A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdaságtudományi egyetemi, tudományegyetem állam- és jogtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi karán szerzett egyetemi végzettség, mővészeti egyetemi, fıiskolai végzettség, egyetemi, fıiskolai pedagógusvégzettség, közmővelıdési és könyvtár szakos fıiskolai végzettség, kulturális menedzser, közmővelıdési menedzser, államigazgatási fıiskolai végzettség. Népjóléti (gyámügyi) igazgatási feladatok Szociálpolitikai referens szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: orvostudományi egyetem általános orvos, fogorvos, gyógyszerész karán, egészségügyi fıiskolai karán szerzett végzettség, fıiskolai védınıi végzettség, tudományegyetem szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, szociális munkás szakon szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, egyetemi, fıiskolai pedagógus végzettség, gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervezı végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett egyetemi, közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség. Pénzügyi igazgatási feladatok Megyei fıjegyzı Intézményi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje Gazdasági Fıosztály vezetıje A képzettségi pótlék mértéke az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a: pénzügyi számviteli szakképesítés, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek. szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, vagy tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és felsıfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés. 13. oldal

14 Településfejlesztési és -rendezési, valamint kommunális feladatok Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály vezetıje Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetıje Területfejlesztési elıadó szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a. mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség és településfejlesztési-, rendezési szakképesítés. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok Mőszaki Osztály vezetıje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: közgazdasági szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, agrár felsıoktatási intézményben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, tudományegyetem geográfia, földrajz, szociológia szakán szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, környezetgazdálkodási, területfejlesztési egyetemi, fıiskolai végzettség, államigazgatási fıiskolai végzettség. Vagyonkezeléssel, külföldi befektetéssel kapcsolatos feladatok Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a: mőszaki szakmacsoport felsıoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, fıiskolai végzettség, közgazdaságtudományi egyetemen, pénzügyi-számviteli fıiskolán szerzett végzettség és nyelvvizsga. 14. oldal

15 3. sz. melléklet A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök ( Az évi XXIII. tv. 22/A. (8) bekezdése alapján) 1. fıjegyzı 2. aljegyzı 3. fıosztályvezetı 4. osztályvezetı 5. belsı ellenır 6. revizor 7. informatikus 8. beruházási ügyintézı 9. gazdasági ügyintézı 10. szociális ügyintézı 11. közbeszerzési ügyintézı 15. oldal

16 4. sz. melléklet Szakmai címek adományozásáról Szakmai címek adományozásáról (Az évi XXIII. tv. 30/A. (2) bekezdése alapján) A Hivatalban adományozható szakmai címek száma összesen 5 db, Ebbıl szakmai tanácsadói cím 2 db szakmai fıtanácsadói cím 3 db. 16. oldal

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 9. szám 2009. november KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2009. november 26-ai ülése RENDELET

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke 1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke Polgármesterre átruházott hatáskörök:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzata Egységes szerkezetben a 7/2009. (XII. 31.) OKM utasítás módosításaival. Kiadom: Jóváhagyom: Dr. Hiller István s.k. miniszter Bajnai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében dr. Metka Bernadett 2 3 I. Az ÁSZ helye és szerepe - mi is az az ÁSZ? - történelmi elızmények, történelmi és jogi háttér - elhatárolás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 113/2011. (V. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgatójának

Részletesebben

Elıterjesztés Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadására

Elıterjesztés Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3319-17/2009 szám Elıterjesztés Aszód Város

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben